Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 8 aprilie 2023privind regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese aplicabile membrilor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 11 mai 2023Data intrării în vigoare 11-05-2023  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 2 din 8 aprilie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 11 mai 2023.
  Capitolul I Cadrul general
  Articolul 1Integritatea membrilor forurilor de conducere şi a membrilor organelor de control ale Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiul, este esenţială pentru desfăşurarea activităţii Colegiului Psihologilor din România.Articolul 2Prezentele norme se aplică preşedintelui Colegiului, membrilor Comitetului director al Colegiului, precum şi preşedinţilor filialelor teritoriale ale Colegiului.Articolul 3(1) Persoanele prevăzute la art. 2 nu trebuie să se afle în situaţii de incompatibilitate sau în situaţii de conflict de interese, astfel cum acestea sunt reglementate prin prezentele norme. (2) Se află într-o situaţie de conflict de interese, în sensul prezentelor norme, persoana prevăzută la art. 2 care ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are şi un interes personal de natură patrimonială sau nepatrimonială.
  (3) Se află într-o situaţie de incompatibilitate, în sensul prezentelor norme, persoanele prevăzute la art. 2 care se regăsesc în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 5 din prezentele norme.
  Articolul 4Persoanele prevăzute la art. 2 răspund, în condiţiile legii, pentru toate prejudiciile cauzate Colegiului Psihologilor din România ca urmare a încălcării regimului incompatibilităţilor şi conflictului de interese stabilit prin prezentele norme.
  Capitolul II Regimul incompatibilităţilorArticolul 5(1) Se află în situaţia de incompatibilitate persoanele prevăzute la art. 2 care deţin concomitent două sau mai multe calităţi, după cum urmează:a)
  calitatea de preşedinte al Colegiului este incompatibilă cu calitatea de membru în cadrul comisiilor Comitetului director al Colegiului, calitatea de preşedinte de filială teritorială a Colegiului sau calitatea de angajat al Colegiului;
  b) calitatea de membru al comisiilor Comitetului director al Colegiului este incompatibilă cu calitatea de preşedinte al Colegiului, calitatea de preşedinte de filială teritorială a Colegiului sau calitatea de angajat al Colegiului;c) calitatea de preşedinte de filială teritorială a Colegiului este incompatibilă cu calitatea de membru în Comitetul director al Colegiului, calitatea de preşedinte al Colegiului sau calitatea de angajat al Colegiului.
  (2) Suplimentar faţă de situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) lit. b), membrii Comisiei de metodologie din cadrul Comitetului director al Colegiului sunt incompatibili şi în următoarele situaţii: a) dacă deţin concomitent şi calitatea de asociat sau de administrator al unui producător, distribuitor sau furnizor de metode şi tehnici de evaluare şi/sau asistenţă psihologică;b) dacă obţin venituri cu titlu de drepturi de autor pentru opere de creaţie intelectuală constând în metode şi tehnici de evaluare şi/sau asistenţă psihologică avizate de către Comisia de metodologie; c) deţin calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al unei persoane care are calitatea de asociat sau de administrator al unui producător, distribuitor sau furnizor de metode şi tehnici de evaluare şi/sau asistenţă psihologică.
  Articolul 6(1) Persoanele prevăzute la art. 2 sunt obligate să înştiinţeze, în scris, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România cu privire la apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 5, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei situaţiei de incompatibilitate.(2) Orice membru al Colegiului Psihologilor din România poate sesiza Comitetul director al Colegiului cu privire la existenţa unei situaţii de incompatibilitate a persoanelor prevăzute la art. 2. Sesizările vor fi soluţionate de către Comitetul director al Colegiului, conform procedurii prevăzute la art. 10 din prezentele norme.Articolul 7Persoanele prevăzute la art. 2, aflate în oricare dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 5, au obligaţia de a opta între calitatea de membru al forului de conducere respectiv şi calitatea sau funcţia care generează incompatibilitate, de a înlătura starea de incompatibilitate şi de a transmite Comitetului director al Colegiului dovezile privind încetarea stării de incompatibilitate, într-un termen de 45 de zile lucrătoare de la data apariţiei acesteia.
  Articolul 8(1) Continuarea existenţei stării de incompatibilitate după expirarea termenului prevăzut la art. 7 are drept consecinţe încetarea de drept a mandatului sau mandatelor deţinute de către persoana în cauză în cadrul forurilor de conducere ale Colegiului şi vacantarea poziţiei sau poziţiilor respective.(2) Constatarea existenţei situaţiei de incompatibilitate, a încetării mandatului sau mandatelor persoanei în cauză şi a vacantării poziţiei sau poziţiilor respective se realizează prin hotărâre a Comitetul director, conform procedurii prevăzute la art. 10 din prezentele norme. Articolul 9Poziţiile constatate ca fiind vacante potrivit art. 8 din prezentele norme se vor ocupa conform procedurii prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologic din România nr. 4/2018. Articolul 10
  În cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi la art. 8 din prezentele norme, Comitetul director al Colegiului va urma următoarea procedură:a) în prima şedinţă a Comitetului director al Colegiului organizată ulterior primirii sesizării prevăzute la art. 6 alin. (2) sau expirării termenului prevăzut la art. 7 din prezentele norme, Comitetul director al Colegiului va desemna dintre membrii săi un raportor responsabil cu evaluarea existenţei sau inexistenţei situaţiei de incompatibilitate şi va dispune informarea persoanei în cauză despre obiectul evaluării, solicitându-i acesteia formularea în scris a unui punct de vedere cu privire la obiectul evaluării; informarea se realizează prin scrisoare recomandată, la adresa domiciliului sau reşedinţei persoanei în cauză, aflată în evidenţa Colegiului; persoana care face obiectul evaluării va depune punctul de vedere la secretariatul Colegiului Psihologilor din România în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării informării;b) persoana care face obiectul evaluării are dreptul de a fi asistată sau reprezentată de avocat şi are dreptul de a prezenta orice probe, date ori informaţii pe care le consideră necesare; nedepunerea punctului de vedere prevăzut la lit. a) nu împiedică continuarea procedurii de evaluare;c) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii punctului de vedere de către persoana care face obiectul evaluării sau, în lipsa acestuia, de la expirarea termenului de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a informării de către persoana care face obiectul evaluării, raportorul desemnat va întocmi şi va transmite membrilor Comitetului director al Colegiului un raport care va cuprinde: prezentarea situaţiei de fapt, punctul de vedere al persoanei supuse evaluării, dacă acesta a fost exprimat, evaluarea situaţiei de incompatibilitate, cu indicarea dispoziţiilor legale aplicabile, concluziile sale privind existenţa sau inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate; pentru îndeplinirea misiunii încredinţate de către Comitetul director, raportorul desemnat beneficiază de sprijinul Secretariatului Colegiului;d) în prima şedinţă a Comitetului director al Colegiului organizată ulterior transmiterii raportului prevăzut la lit. c), Comitetul director al Colegiului va analiza raportul, precum şi toate documentele care au stat la baza întocmirii acestuia şi va emite o hotărâre privind constatarea inexistenţei sau existenţei situaţiei de incompatibilitate şi, după caz, a încetării mandatului sau mandatelor persoanei evaluate şi a vacantării poziţiei sau poziţiilor respective;e) hotărârea Comitetului director al Colegiului se comunică de către Secretariatul Colegiului persoanei care a formulat sesizarea, precum şi persoanei supuse evaluării în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data adoptării acesteia şi produce efecte de la data comunicării;f) hotărârea Comitetului director al Colegiului poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  Capitolul III Regimul conflictelor de intereseArticolul 11Conflictul de interese, în sensul prevederilor art. 3 alin. (2) din prezentele norme, implică existenţa un conflict între îndeplinirea obligaţiilor persoanelor prevăzute la art. 2 şi interesele personale ale acestora, de natură să influenţeze judecăţile, evaluările corecte şi acţiunile acestora. Conflictul de interese apare atunci când oricare dintre persoanele prevăzute la art. 2 are un interes personal, de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin. Articolul 12Persoanele prevăzute la art. 2 se află în ipoteza unui conflict de interese în următoarele situaţii, enumerate nelimitativ: a) analizează şi evaluează solicitări formulate sau în care sunt implicaţi soţul, soţia, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv;b) analizează şi evaluează solicitări formulate sau în care sunt implicate persoane din partea cărora persoanele prevăzute la art. 2 au beneficiat de foloase materiale în ultimii 3 ani anteriori înregistrării solicitării, indiferent de categoria acestora - parteneri comerciali, colaboratori, angajatori, angajaţi etc.;c) analizează şi evaluează solicitări formulate sau în care sunt implicate asociaţii sau alte persoane juridice din care persoanele prevăzute la art. 2 fac parte;d) analizează şi evaluează solicitări ale unor persoane cu care s-au aflat în relaţii de supervizare profesională în ultimii 3 ani anteriori înregistrării solicitării.Articolul 13Persoanele prevăzute la art. 2 au obligaţia de a se abţine de la luarea sau de la participarea la luarea oricărei decizii cu privire la care acestea se află în conflict de interese, astfel cum acesta este definit în cuprinsul prezentelor norme. Articolul 14(1)
  Persoanele prevăzute la art. 2 au obligaţia de a depune la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România o declaraţie de interese în termen de 30 de zile calendaristice de la data preluării mandatului, precum şi obligaţia de actualizare anuală a acestei declaraţii, cel mai târziu până la data de 15 iunie, în situaţia modificării situaţiei declarate anterior.
  (2) Declaraţia de interese prevăzută la alin. (1) este publică şi se afişează pe pagina de internet a Colegiului Psihologilor din România, cu anonimizarea semnăturii olografe a declarantului, şi se consemnează într-un registru special, ţinut de către Secretariatul Comitetului director al Colegiului. (3) Declaraţia de interese prevăzută la alin. (1) va fi întocmită în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentele norme şi va include persoanele juridice, societăţile comerciale, formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, asociaţiile profesionale etc. din care declarantul face parte, indiferent de calitatea deţinută de către acesta în cadrul persoanei juridice respective - asociat, administrator, membru în structura de conducere, angajat, membru etc.
  Articolul 15Orice membru al Colegiului Psihologilor din România poate sesiza Comitetul director al Colegiului cu privire la existenţa unui conflict de interese în care s-au aflat sau se află persoanele prevăzute la art. 2, precum şi cu privire la încălcarea de către persoanele prevăzute la art. 2 a obligaţiilor prevăzute de prezentele norme cu privire la regimul conflictelor de interese. Articolul 16Încălcarea de către persoanele prevăzute la art. 2 a obligaţiilor prevăzute de prezentele norme cu privire la regimul conflictelor de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu aplicarea unei sancţiuni disciplinare de către Comitetul director al Colegiului potrivit procedurii prevăzute la art. 19.
  Articolul 17(1) Sancţiunile ce pot fi aplicate persoanelor prevăzute la art. 2 de către Comitetul director al Colegiului pentru abaterile disciplinare constând în nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezentele norme cu privire la regimul conflictului de interese sunt următoarele: a) mustrare;b) avertisment;c) suspendarea temporară, pentru un interval între 6 şi 12 luni calendaristice, a exercitării mandatului în forul de conducere al Colegiului din care face parte persoana prevăzută la art. 2;d) încetarea disciplinară a mandatului.
  (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
  Articolul 18Comitetul director stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de către persoanele prevăzute la art. 2, avându-se în vedere următoarele criterii de individualizare a sancţiunii:a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;b) gradul de vinovăţie a persoanei reclamate;c) consecinţele abaterii disciplinare;d) comportarea generală a persoanei reclamate pe durata exercitării mandatului;
  e) eventualele sancţiuni disciplinare aplicate anterior persoanei reclamate pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de prezentele norme cu privire la regimul conflictului de interese.
  Articolul 19Pentru constatarea abaterilor disciplinare şi aplicarea sancţiunilor corelative, Comitetul director al Colegiului va urma următoarea procedură:a) în prima şedinţă a Comitetului director al Colegiului organizată ulterior primirii sesizării prevăzute la art. 15 din prezentele norme, Comitetul director al Colegiului va desemna dintre membrii săi un raportor responsabil cu evaluarea situaţiei de conflict de interese sesizate, precum şi cu evaluarea existenţei sau inexistenţei încălcării obligaţiilor prevăzute de prezentele norme cu privire la regimul conflictelor de interese; raportorul desemnat va dispune informarea persoanei în cauză despre obiectul evaluării, solicitându-i acesteia formularea în scris a unui punct de vedere cu privire la obiectul evaluării; informarea se realizează prin scrisoare recomandată, la adresa domiciliului sau reşedinţei persoanei în cauză, aflată în evidenţa Colegiului; persoana care face obiectul evaluării va depune punctul de vedere la secretariatul Colegiului Psihologilor din România în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării informării;b) persoana care face obiectul evaluării are dreptul de a fi asistată sau reprezentată de avocat şi are dreptul de a prezenta orice probe, date ori informaţii pe care le consideră necesare; nedepunerea punctului de vedere prevăzut la lit. a) nu împiedică continuarea procedurii de evaluare;c) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii punctului de vedere de către persoana care face obiectul evaluării sau, în lipsa acestuia, de la expirarea termenului de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a informării de către persoana care face obiectul evaluării, raportorul desemnat va întocmi şi va transmite membrilor Comitetului director al Colegiului un raport care va cuprinde: prezentarea situaţiei de fapt, punctul de vedere al persoanei supuse evaluării, dacă acesta a fost exprimat, evaluarea situaţiei de conflict de interese sesizate, precum şi a încălcării obligaţiilor prevăzute de prezentele norme cu privire la regimul conflictelor de interese, indicarea dispoziţiilor legale aplicabile, concluziile sale cu privire la rezultatul evaluării, precum şi formularea unei propuneri privind individualizarea sancţiunii, după caz; pentru îndeplinirea misiunii încredinţate de către Comitetul director, raportorul desemnat beneficiază de sprijinul Secretariatului Colegiului;d) în prima şedinţă a Comitetului director al Colegiului organizată ulterior transmiterii raportului prevăzut la lit. c), Comitetul director al Colegiului va analiza raportul, precum şi toate documentele care au stat la baza întocmirii acestuia;
  e) în cazul în care Comitetul director constată inexistenţa unui conflict de interese sau inexistenţa încălcării obligaţiilor prevăzute de prezentele norme cu privire la regimul conflictelor de interese, Comitetul director dispune prin hotărâre clasarea sesizării; f) în cazul în care Comitetul director constată existenţa unui conflict de interese sau existenţa încălcării obligaţiilor prevăzute de prezentele norme cu privire la regimul conflictelor de interese, Comitetul director constată prin hotărâre abaterea disciplinară săvârşită şi dispune aplicarea unei sancţiuni, conform dispoziţiilor art. 17 şi 18 din prezentele norme;g) hotărârile Comitetului director al Colegiului prevăzute la lit. e) şi f) se comunică de către Secretariatul Colegiului persoanei care a formulat sesizarea, precum şi persoanei supuse evaluării în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data adoptării acestora şi produc efecte de la data comunicării;h) hotărârile Comitetului director al Colegiului prevăzute la lit. e) şi f) pot fi contestate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  Capitolul IV Dispoziţii finale
  Articolul 20(1) Orice altă prevedere contrară prezentelor norme se abrogă.(2) Dispoziţiile prezentelor norme referitoare la regimul incompatibilităţilor intră în vigoare la data validării rezultatelor primului proces electoral pentru alegerea forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România organizat ulterior publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ANEXĂDECLARAŢIE DE INTERESESubsemnatul/Subsemnata,........., având funcţia de ....... la ..................., Cod RUP ......., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
  1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
  Unitatea - denumirea şi adresa -
  Calitatea deţinutăNr. de părţi sociale sau de acţiuniValoarea totală a părţilor sociale şi/sau a acţiunilor
  1.1 …...
  2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
  Unitatea - denumirea şi adresa -Calitatea deţinută
  2.1……
  3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
  Unitatea - denumirea şi adresa -
  4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
  4.1
  5. Contracte comerciale (respectiv contracte prin care au fost obţinute beneficii de natură patrimonială), încheiate cu Colegiul Psihologilor din România:
  5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea şi adresaTipul contractuluiData încheierii contractuluiDurata contractuluiValoarea totală a contractului
  Titular …………...
  Soţ/Soţie …………...
  Rude de gradul I ale titularului …………
  Rude de gradul II ale titularului …………
  Rude de gradul III ale titularului …………
  Rude de gradul IV ale titularului …………
  Societăţi comerciale/Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/Forme de exercitare/ Persoane juridice/Organizaţii neguvernamentale/Fundaţii/Asociaţii)
  6. Calitatea de titular sau angajat în cadrul unei forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
  Unitatea (denumirea şi adresa) şi calitatea deţinută
  6.1 ……
  Prezenta declaraţie este întocmită pe propria răspundere şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.Data completării...............Semnătura.....................................
  ------