Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1 din 8 aprilie 2023pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 10 mai 2023Data intrării în vigoare 10-05-2023


  În temeiul dispoziţiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 1(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare internă (ROFI) al Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu, stabileşte şi detaliază procedurile de organizare şi funcţionare ale forurilor de conducere ale Colegiului, precum şi ale forurilor de conducere ale filialelor teritoriale ale Colegiului, în exercitarea atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.(2) Secretariatul Colegiului este format din secretariatul Comitetului director, aflat în subordinea Comitetului director, şi din structura de suport administrativ a Colegiului, aflată în subordinea preşedintelui Colegiului. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora vor fi reglementate prin regulamentul de ordine interioară, denumit în continuare ROI, care va fi elaborat de către Comitetul director în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ROFI şi supus aprobării Consiliului Colegiului.
  2. Articolul 2 se abrogă.3. La articolul 4, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) instituie standarde de calitate privind formarea profesională a psihologilor şi privind supervizarea profesională, în acord cu standardele relevante de la nivel european şi internaţional.
  4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor Colegiului, forurile de conducere ale Colegiului şi forurile de conducere ale filialelor teritoriale ale Colegiului emit acte decizionale, conform prevederilor legale, după cum urmează:a) Convenţia naţională - hotărâri;b) Consiliul Colegiului - hotărâri;c) Comitetul director - hotărâri;d) preşedintele Colegiului - dispoziţii;e) Convenţia filialei teritoriale - hotărâri;
  f) Comitetul filialei teritoriale - hotărâri;g) preşedintele filialei teritoriale - dispoziţii.
  5. La articolul 6, partea introductivă şi literele b)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 6În exercitarea atribuţiilor legale, Colegiul este responsabil, prin forurile de conducere competente, de asigurarea calităţii formării profesionale a psihologilor, după cum urmează:..........................................b) înregistrează furnizorii de formare profesională pentru profesia de psiholog;
  c) recunoaşte programele de studii universitare de master, precum şi programele de studii postuniversitare, în unul sau mai multe domenii generale de specializare;d) avizează programele de formare profesională de lungă durată în specialităţile psihoterapie şi consiliere psihologică, care includ formarea complementară şi supervizarea profesională, precum şi programele de formare profesională de lungă durată în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, care includ formarea complementară;e) avizează programele de formare continuă şi stabileşte numărul de credite de formare profesională aferente acestora;
  6. La articolul 7, alineatele (2)-(4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Procedura privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului este elaborată de Comitetul director şi adoptată în formă definitivă prin hotărâre a Consiliului Colegiului, cu cel puţin 12 luni înainte de începerea procesului electoral.(3) Nu sunt permise niciun fel de modificări sau explicitări făcute procedurii de alegeri cu mai puţin de 12 luni înainte de începerea procesului electoral sau în timpul acestuia.
  (4) Reprezentanţii aleşi în forurile de conducere ale Colegiului în cadrul convenţiilor filialelor teritoriale şi al Convenţiei naţionale exercită un mandat de 4 ani (sau, în cazul începerii unui mandat individual, după momentul începerii mandatului respectivului for, până la finalul mandatului forului de conducere) şi nu mai mult de două mandate complete consecutive, respectiv cel mult două mandate complete consecutive pentru poziţia de reprezentant în Convenţia naţională, cel mult două mandate complete consecutive pentru poziţia de membru al Consiliului Colegiului, cel mult două mandate complete consecutive pentru poziţia de membru al Comitetului director al Colegiului, cel mult două mandate complete consecutive pentru poziţia de preşedinte al Colegiului. Cele două mandate complete consecutive pentru poziţia de membru al Consiliului Colegiului au în vedere oricare dintre mandatele obţinute pentru poziţia de preşedinte de filială teritorială, membru al Comitetului director sau preşedinte al Colegiului...........................................(6) Este considerat mandat complet orice mandat care a fost exercitat pentru cel puţin 12 luni, chiar dacă nu a fost dus până la final.
  7. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Procesul-verbal de validare subsecvent fiecărei proceduri de alegeri, desfăşurată la nivel naţional sau la nivelul filialei, se comunică Secretariatului Comitetului director, sub semnătura preşedintelui Comisiei de validare, şi se publică în termen de 24 de ore pe pagina de internet a Colegiului.8. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
  Articolul 8^1(1) Forurile de conducere ale Colegiului şi, respectiv, ale filialelor teritoriale pot adopta hotărâri prin vot deschis sau vot secret, în şedinţe cu participare fizică directă sau cu participare la distanţă - prin mijloace electronice, în şedinţe desfăşurate sincron sau asincron - cu vot electronic sau prin corespondenţă, potrivit procedurilor aprobate de către Consiliul Colegiului.(2) Dispoziţiile de convocare a şedinţelor forurilor de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului se publică pe pagina de internet a Colegiului şi se transmit, cu respectarea termenelor legale, membrilor forurilor de conducere pe adresa de corespondenţă electronică comunicată de către aceştia şi înscrisă în baza de date a Colegiului. Suplimentar, convocarea şedinţelor Convenţiei naţionale a Colegiului se realizează şi prin publicarea dispoziţiei de convocare în mass-media, cu cel puţin 3 luni înainte de data şedinţelor.(3) Comunicarea de către fiecare dintre membrii Colegiului către Colegiu a adreselor de corespondenţă electronică şi a numerelor de telefon de contact, cu solicitarea de a fi înscrise în baza de date a Colegiului, reprezintă o obligaţie profesională.(4) Anterior desfăşurării şedinţelor forurilor de conducere ale Colegiului şi, respectiv, ale filialelor teritoriale se procedează la verificarea identităţii şi a statutului de membru cu drepturi depline al Colegiului Psihologilor din România, pentru membrii respectivului for.(5) Prin membru cu drepturi depline al Colegiului, în sensul alin. (4), se înţelege psihologul cu drept de liberă practică care nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, referitoare la suspendarea dreptului de liberă practică.(6) Pe durata suspendării dreptului de liberă practică, în condiţiile art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, psihologul în cauză nu va putea participa la şedinţele forurilor de conducere în care este membru. Cvorumul pentru şedinţele forurilor de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale se determină fără a fi luaţi în calcul membrii forurilor de conducere - psihologi aflaţi în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.(7)
  Şedinţele forurilor de conducere ale Colegiului şi, respectiv, ale filialelor teritoriale încep în mod obligatoriu cu constatarea condiţiei de cvorum.
  (8) În şedinţele desfăşurate asincron votul se poate exprima doar pe forma finală a documentelor supuse votului, respectiv pe conţinutul documentelor obţinut după epuizarea dezbaterilor cu privire la acesta.
  9. Articolul 9 se abrogă.10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 10(1) Toate şedinţele forurilor de conducere ale Colegiului sau ale filialelor teritoriale, desfăşurate sincron, cu interacţiunea directă a membrilor, sunt înregistrate audio-video. Dacă din motive tehnice nu este posibilă realizarea înregistrării audio-video, şedinţele vor fi înregistrate exclusiv audio. Înregistrările realizate vor fi arhivate de către Secretariatul Colegiului şi au un termen de păstrare de 10 ani.(2) Hotărârile adoptate de către forurile de conducere se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care este redactat, comunicat membrilor forului de conducere şi afişat pe pagina de internet a Colegiului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării şedinţei.(3) Redactarea procesului-verbal se realizează pe parcursul şedinţei de către Secretariatul Comitetului director. Conţinutul procesului-verbal este verificat din perspectiva acurateţei consemnărilor de către membrii prezenţi la finalul şedinţei, iar procesul-verbal se semnează de către preşedintele de şedinţă şi este arhivat în arhivele Colegiului.(4) Secretariatul Comitetului director emite un comunicat în maximum 2 zile lucrătoare după fiecare şedinţă a Convenţiei naţionale, a Consiliului sau a Comitetului director, în care consemnează pentru comunitatea profesională hotărârile şedinţei. Comunicatul este transmis prin e-mail membrilor Colegiului şi este afişat pe pagina de internet a Colegiului.11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11Participarea membrilor la şedinţele forurilor de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului reprezintă o obligaţie profesională.
  12. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:Articolul 11^1(1) Şedinţele forurilor de conducere colegiale ale Colegiului sunt legal constituite în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.(2) În cazul în care la prima convocare a şedinţei condiţia de cvorum prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, preşedintele Colegiului sau înlocuitorul de drept al acestuia, în caz de indisponibilitate a preşedintelui, respectiv preşedintele Comisiei de deontologie şi disciplină sau alt preşedinte de comisie, desemnat de Comitetul director, convoacă şedinţa la o nouă dată şi nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data primei convocări.(3) La cea de a doua convocare, şedinţele forurilor de conducere ale Colegiului sunt legal constituite în prezenţa a jumătate plus unu din numărul total al membrilor şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.(4) Documentele supuse dezbaterii şi aprobării sunt comunicate participanţilor, respectiv membrilor forului convocat şi altor persoane interesate şi sunt afişate pe pagina de internet a Colegiului cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data şedinţei ordinare sau extraordinare convocate. Documentele care constituie proiecte ale unor acte normative sunt comunicate participanţilor, respectiv membrilor forului convocat şi altor persoane interesate şi sunt afişate pe pagina de internet a instituţiei cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data şedinţei ordinare sau extraordinare convocate.
  Articolul 11^2(1) Şedinţele forurilor de conducere colegiale ale filialelor teritoriale ale Colegiului, respectiv convenţia filialei teritoriale şi comitetul filialei teritoriale, sunt legal constituite în prezenţa numărului de membri cu drepturi depline prezenţi, în condiţiile în care convocarea a fost făcută, publicată şi comunicată în termen legal tuturor membrilor forului respectiv pentru care există contacte la Colegiu, şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.(2) Prin membru cu drepturi depline se înţelege persoana prevăzută la art. 8^1 alin. (5) din prezentul regulament.
  13. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Participanţii la şedinţele forurilor de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului au dreptul la liberă exprimare, în condiţiile respectării ordinii de zi adoptate şi a regulilor agreate pentru derularea şedinţelor.(2) La lucrările şedinţelor forurilor de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului, atunci când situaţia o solicită, pot participa şi reprezentanţi ai Secretariatului Colegiului sau alte persoane invitate în calitate de experţi sau consultanţi. Prezenţa la şedinţa unui for de conducere a oricărei persoane care nu este membru al forului respectiv se face exclusiv pe baza aprobării de către jumătate plus unu din membrii prezenţi la şedinţa respectivă.
  (3) Prin protocoalele încheiate de Colegiu cu diverse ministere şi autorităţi ale statului, reprezentanţi ai acestor instituţii pot primi statutul de observator în şedinţele forurilor de conducere ale Colegiului.(4) Colegiul, prin Consiliu sau Comitetul director, poate propune înfiinţarea comisiilor de psihologie pe lângă diverse autorităţi ale statului sau alte entităţi, iar Consiliul desemnează reprezentanţi în aceste comisii.
  14. Articolul 13 se abrogă.15. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 14(1) Convenţia naţională este forul decizional suprem şi de conducere al Colegiului, constituit în mod exclusiv din reprezentanţii filialelor teritoriale ale Colegiului, pe baza normei de reprezentare prevăzute în procedura de alegeri, fiind prezidată de către preşedintele Colegiului sau de înlocuitorul de drept al acestuia, în caz de indisponibilitate a preşedintelui Colegiului, respectiv de preşedintele Comisiei de deontologie şi disciplină sau de un alt preşedinte de comisie, desemnat de Comitetul director.
  (2) Reprezentanţii filialelor teritoriale la Convenţia naţională a Colegiului îndeplinesc un mandat de 4 ani, care are caracter personal şi nu poate fi transmis către o altă persoană.
  16. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 15(1) Convenţia naţională se întruneşte în sesiune ordinară o dată la 4 ani sau în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la solicitarea majorităţii simple a membrilor Consiliului Colegiului.(2) Şedinţele Convenţiei naţionale a Colegiului sunt convocate prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului sau prin dispoziţie a înlocuitorului de drept al acestuia, care este preşedintele Comisiei de deontologie şi disciplină sau un alt preşedinte de comisie, desemnat de Comitetul director, în caz de indisponibilitate a preşedintelui Colegiului. (3) Preşedintele sau înlocuitorul de drept al acestuia, care este preşedintele Comisiei de deontologie şi disciplină sau un alt preşedinte de comisie, desemnat de Comitetul director, în caz de indisponibilitate a preşedintelui Colegiului, are obligaţia de a emite dispoziţia de convocare în termen de maximum 3 zile calendaristice de la solicitare.
  (4) Convocarea se face pentru şedinţele ordinare şi extraordinare ale Convenţiei cu cel puţin 3 luni înainte de data stabilită pentru desfăşurare.(5) Convenţia naţională poate fi consultată şi îşi poate exprima votul şi prin intermediul unei proceduri electronice adoptate de Consiliul Colegiului.
  17. La articolul 16, litera b) a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:b) alege şi revocă preşedintele Colegiului şi membrii Comitetului director în baza unei metodologii elaborate de către Comitetul director şi aprobate de către Consiliul Colegiului.(2) Documentele supuse dezbaterii şi aprobării Convenţiei naţionale se pun la dispoziţia membrilor acesteia cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data şedinţei.
  18. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Şedinţele Consiliului Colegiului sunt prezidate de preşedintele Colegiului sau de înlocuitorul de drept al acestuia, care este preşedintele Comisiei de deontologie şi disciplină sau un alt preşedinte de comisie, desemnat de Comitetul director, în caz de indisponibilitate a preşedintelui Colegiului.19. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 18(1) Consiliul se întruneşte în sesiune ordinară anual sau în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui sau a majorităţii simple a membrilor Consiliului.(2) Şedinţele Consiliului sunt convocate prin dispoziţie a preşedintelui sau prin dispoziţie a înlocuitorului de drept al acestuia, care este preşedintele Comisiei de deontologie şi disciplină sau un alt preşedinte de comisie, desemnat de Comitetul director, în caz de indisponibilitate a preşedintelui Colegiului.(3) Preşedintele sau înlocuitorul de drept al acestuia, menţionat la alin. (2), are obligaţia de a emite dispoziţia de convocare în termen de maximum 3 zile calendaristice de la solicitare.
  (4) Convocarea se face pentru şedinţele ordinare ale Consiliului cu cel puţin 1 lună înainte de data stabilită pentru desfăşurare, iar pentru şedinţele extraordinare cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de această dată.(5) Documentele supuse dezbaterii şi, după caz, aprobării sunt comunicate membrilor Consiliului Colegiului şi altor persoane interesate şi sunt afişate pe pagina de internet a instituţiei cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data şedinţei ordinare sau extraordinare. Documentele care constituie proiecte ale unor acte normative sunt comunicate membrilor Consiliului Colegiului şi altor persoane interesate şi sunt afişate pe pagina de internet a instituţiei cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data şedinţei ordinare sau extraordinare.
  20. La articolul 19, litere h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:h) aprobă Procedura privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului;i) desemnează reprezentanţii Colegiului în forurile internaţionale cu care Colegiul are parteneriate de colaborare, stabilind mandatul concret al acestora şi bugetul deplasărilor.21. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 20(1) Comitetul director reprezintă organul colectiv de conducere a Colegiului, care realizează acţiuni directe pentru administrarea Colegiului, organizarea exercitării profesiei de psiholog în România, precum şi pentru reglementarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor profesionale ale psihologilor.(2) Şedinţele Comitetului director sunt prezidate de preşedintele Colegiului sau de înlocuitorul de drept al acestuia, care este preşedintele Comisiei de deontologie şi disciplină sau un alt preşedinte de comisie, desemnat de Comitetul director, în caz de indisponibilitate a preşedintelui Colegiului.22. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 23(1)
  Comitetul director funcţionează prin şedinţe în plen şi prin şedinţele comisiilor de specialitate.
  (2) Comitetul director poate să înfiinţeze grupuri de lucru pentru fundamentarea sau elaborarea unor propuneri de acte normative sau a unor propuneri de acte având ca obiect aspecte de natură administrativă.
  23. La articolul 24, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Şedinţele Comitetului director sunt convocate prin dispoziţie a preşedintelui sau prin dispoziţie a înlocuitorului de drept al acestuia, care este preşedintele Comisiei de deontologie şi disciplină sau un alt preşedinte de comisie, desemnat de Comitetul director, în caz de indisponibilitate a preşedintelui Colegiului.(3) Preşedintele sau înlocuitorul de drept al acestuia, prevăzut la alin. (2), are obligaţia de a emite dispoziţia de convocare în termen de maximum două zile calendaristice de la solicitare.(4) Convocarea se face pentru şedinţele ordinare ale Comitetului director cu cel puţin 1 lună înainte de data stabilită pentru desfăşurare, iar pentru şedinţele extraordinare cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de această dată.
  24. Articolul 25 se abrogă.25. La articolul 26, literele a), g) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) eliberează atestatul de psiholog cu drept de liberă practică şi atestatul cu competenţă profesională, conform actelor normative în vigoare;..........................................g) întocmeşte, gestionează, actualizează şi face public Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, conform procedurilor stabilite prin hotărâre a Comitetului director, şi aplică, în baza situaţiilor înaintate de Secretariatul Comitetului director, măsurile prevăzute de art. 18 şi 19 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare;..........................................l) înregistrează furnizorii de formare profesională, recunoaşte programele de studii universitare de master, precum şi programele de studii postuniversitare în unul sau mai multe domenii generale de specializare, avizează programele de formare profesională de lungă durată, avizează şi creditează programele de formare profesională continuă desfăşurate prin intermediul furnizorilor de formare profesională înregistraţi;
  26. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Activităţile Comisiei de deontologie şi disciplină se realizează pe baza Codului deontologic al profesiei de psiholog, pe baza Codului de procedură disciplinară şi a celorlalte acte normative aplicabile.27. La articolul 29, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 29(1) Fiecare comisie este condusă de un birou constituit din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, aleşi prin vot pe baza majorităţii simple a membrilor comisiei...........................................(3) Retragerea din poziţia de preşedinte, vicepreşedinte sau secretar sau decizia comisiei de a revoca din poziţie preşedintele, vicepreşedintele sau secretarul atrage un nou vot privind respectiva poziţie în comisie.
  28. La articolul 29, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Fiecare comisie întocmeşte şi prezintă un raport semestrial de activitate, ce poate detalia, după caz, activitatea fiecărui membru al comisiei respective, raport ce va fi transmis forurilor de conducere ale Colegiului.29. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 30Fiecare comisie dispune de un secretar tehnic pus la dispoziţie de Secretariatul Comitetului director.30.
  Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 31În vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice, comisiile vor beneficia de suportul Secretariatului Comitetului director.
  31. La articolul 33, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) Comisia de deontologie şi disciplină urmăreşte respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, analizează sesizările cu privire la săvârşirea unor posibile abateri disciplinare, judecă abaterile disciplinare şi aplică sancţiuni.32. La articolul 34, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 34(1) Comisiile pot elabora şi propune Comitetului director sau Consiliului Colegiului proiecte de hotărâri cu caracter profesional, normativ, deontologic şi administrativ.
  ..........................................(3) Comisiile hotărăsc în baza unor norme specifice, aprobate de Comitetul director, Consiliul Colegiului sau Convenţia naţională, după caz, publicate pe pagina de internet a Colegiului Psihologilor din România sau în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  33. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 36(1) Comisia metodologică desfăşoară activităţi specifice de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică şi elaborează propuneri supuse aprobării Comitetului director privind înregistrarea furnizorilor de formare profesională, avizarea programelor de formare profesională de lungă durată şi a programelor de formare profesională continuă, precum şi recunoaşterea programelor de studii universitare de master şi a programelor de studii postuniversitare, în unul sau mai multe domenii generale de specializare.(2) Revizuieşte periodic tabloul metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică validate şi recomandate pentru practica psihologilor şi asigură materialele necesare pentru publicarea acestui tablou pe portalul de internet al Colegiului sau în alte forme.
  34. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 37Comisia de deontologie şi disciplină urmăreşte respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, analizează sesizările cu privire la săvârşirea unor posibile abateri disciplinare, judecă abaterile disciplinare şi aplică sancţiuni, în condiţiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, şi a celorlalte acte normative care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei de psiholog.35. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 38(1) Conducerea operativă a Colegiului este formată din preşedintele Comitetului director şi din preşedinţii comisiilor de specialitate ale Comitetului director.(2) La şedinţele conducerii operative pot participa cu titlu de invitaţi membri ai Comitetului director, membri ai Consiliului Colegiului, personal angajat în Secretariatul Colegiului sau alte persoane, cu acordul preşedintelui sau al majorităţii simple a membrilor conducerii operative.(3) Şedinţele conducerii operative sunt prezidate de preşedintele Colegiului sau de înlocuitorul de drept al acestuia, care este preşedintele Comisiei de deontologie şi disciplină sau un alt preşedinte de comisie, desemnat de Comitetul director, în caz de indisponibilitate a preşedintelui Colegiului.36. La articolul 39, alineatele (2)-(6) se modifică şi voravea următorul cuprins:(2) Şedinţele conducerii operative a Colegiului sunt convocate de preşedinte sau de înlocuitorul de drept al acestuia, care este preşedintele Comisiei de deontologie şi disciplină sau un alt preşedinte de comisie, desemnat de Comitetul director, în caz de indisponibilitate a preşedintelui Colegiului, prin e-mail sau orice formă de mesagerie scrisă agreată.(3) Preşedintele sau înlocuitorul de drept al acestuia, conform alin. (2), are obligaţia de a face convocarea în termen de maximum o zi calendaristică de la solicitare.(4) Convocarea se face pentru şedinţele ordinare ale conducerii operative cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurare, iar pentru şedinţele extraordinare cu cel puţin o zi calendaristică înainte de această dată.
  (5) Şedinţele conducerii operative se pot desfăşura cu participare fizică directă sau cu participare la distanţă, prin mijloace electronice, iar votul poate fi exprimat şi electronic, conform unei proceduri stabilite de către membrii conducerii operative.(6) Concluziile şi hotărârile şedinţelor conducerii operative se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, semnat de participanţii la şedinţă, care se comunică prin mijloace electronice membrilor Consiliului Colegiului, în maximum 5 zile lucrătoare de la data finalizării şedinţei.
  37. La articolul 40, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) asigură managementul executiv al Colegiului şi implementează hotărârile şi deciziile forurilor de conducere, scop în care ia hotărâri şi poate avea iniţiative;38. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 41(1)
  În realizarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele Colegiului poate solicita consultarea membrilor care asigură conducerea operativă, a membrilor forurilor de conducere, a membrilor Colegiului sau a unor experţi, după caz. În acest sens, preşedintele Colegiului poate beneficia inclusiv de suportul unor grupuri de lucru cu caracter temporar înfiinţate de către Convenţia naţională, Consiliu sau Comitetul director, după caz.
  (2) Preşedintele Colegiului poate solicita rapoarte de activitate periodice conducerilor comisiilor de specialitate sau membrilor Secretariatului Colegiului.
  39. La articolul 42, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Prin indisponibilitate se înţelege, după caz, absenţa din ţară, concediu medical, refuzul de a duce la îndeplinire hotărârile forurilor de conducere şi refuzul îndeplinirii atribuţiilor legale.(4) Indisponibilitatea se constată de Consiliul Colegiului la propunerea Comitetul director, cu majoritatea simplă a membrilor săi, în şedinţă organizată cu participare fizică directă sau cu participare la distanţă, prin mijloace electronice, şi se publică pe pagina de internet a Colegiului în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării şedinţei Consiliului Colegiului.(5) În situaţia constatării indisponibilităţii preşedintelui pentru o perioadă mai lungă de 6 luni, Consiliul Colegiului solicită înlocuitorului de drept al preşedintelui convocarea Convenţiei naţionale având ca puncte pe ordinea de zi revocarea preşedintelui şi organizarea de alegeri pentru această poziţie, iar înlocuitorul de drept al preşedintelui convoacă Convenţia naţională având ca puncte pe ordinea de zi revocarea preşedintelui şi organizarea de alegeri pentru această poziţie.
  40. La articolul 43, literele c), f) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) duce la îndeplinire hotărârile forurilor de conducere; emite dispoziţii şi alte acte, în urma hotărârilor adoptate în forurile colective de conducere;..........................................f) semnează hotărârile forurilor de conducere ale Colegiului şi asigură publicarea acestora, cu respectarea actelor normative în vigoare;..........................................i) îndeplineşte şi alte atribuţii care decurg din prevederile legislaţiei în vigoare, dispoziţiile statutare ori pentru care a fost mandatat prin hotărâri ale forurilor de conducere ale Colegiului.41. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 44(1) Organizarea Colegiului are la bază filialele teritoriale care reprezintă o arie geografică definită, constituite prin voinţa liber exprimată a cel puţin 50 de psihologi cu drept de liberă practică care domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea profesională în aria teritorială de competenţă arondată filialei teritoriale respective. Filialele sunt de regulă constituite la nivelul unui judeţ sau prin asocierea psihologilor din judeţe limitrofe, dacă în unul dintre acestea există mai puţin de 50 de psihologi cu drept de liberă practică. La nivelul unui judeţ nu poate exista decât o singură filială.
  42. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 45(1) Filiala teritorială ia fiinţă prin urmarea Procedurii de constituire aprobate de către Comitetul director al Colegiului, cu respectarea dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, şi este înregistrată ca filială teritorială a Colegiului prin hotărârea Consiliului Colegiului.(2) În termen de maximum 90 de zile calendaristice de la înregistrarea filialei teritoriale se organizează în mod obligatoriu alegeri pentru desemnarea forurilor de conducere ale acesteia.
  43. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 46Filialele Colegiului pot fi reorganizate prin comasare cu una dintre filialele judeţelor limitrofe, prin hotărârea Consiliului Colegiului, în următoarele condiţii:1. în situaţia în care se constată o scădere sub pragul de 50 a numărului de psihologi cu drept de liberă practică, membri ai filialei teritoriale;2. dacă o filială nu organizează alegeri sau nu reuşeşte finalizarea procesului de alegeri de două ori consecutiv de la terminarea unui mandat.44. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 47(1) În bugetul Colegiului vor fi prevăzute sume alocate pentru desfăşurarea activităţii curente a fiecărei filiale teritoriale, prin hotărârea Consiliului Colegiului. Cuantumul sumelor se alocă în mod diferenţiat, în funcţie de numărul de membri ai filialei teritoriale şi al activităţilor profesionale şi administrative derulate în cadrul acesteia.
  45. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 48(1) Actele emise de către comitetele filialelor teritoriale trebuie să poarte în mod obligatoriu ştampila filialei teritoriale a Colegiului sau semnătura electronică calificată a preşedintelui filialei, având menţionată în cuprinsul acestora denumirea filialei teritoriale.(2) Ştampilele filialelor teritoriale sau semnăturile electronice calificate ale preşedinţilor acestora pot fi utilizate numai pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice filialelor teritoriale ale Colegiului.(3) Ştampilele filialelor teritoriale sau semnăturile electronice calificate ale preşedinţilor acestora sunt achiziţionate de către Colegiul Psihologilor din România la momentul constituirii filialei sau atunci când este necesar, la solicitarea motivată a filialei.
  46. Articolul 49 se abrogă.47. Articolul 50 se abrogă.48. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 51(1) Convenţia filialei reprezintă forul de dezbatere al membrilor Colegiului care au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea în aria teritorială de competenţă arondată filialei teritoriale.(2) Un psiholog poate opta pentru a se înscrie sau transfera oricând într-o altă filială, dacă are domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea în aria teritorială de competenţă arondată filialei teritoriale. Cererea de transfer se adresează Secretariatului Comitetului director şi este operată de acesta în maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrare, iar operarea este adusă la cunoştinţa psihologului şi a preşedintelui filialei (sau preşedinţilor filialelor) implicate.49. La articolul 52, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) dezbate problemele specifice ale practicii profesionale curente din aria teritorială a filialei.50. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 53(1) Convenţia filialei se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an sau în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui filialei sau la solicitarea majorităţii simple a membrilor filialei.(2)
  Şedinţele Convenţiei filialei sunt convocate prin dispoziţie a preşedintelui filialei sau, în caz de indisponibilitate, prin dispoziţie a înlocuitorului de drept al acestuia, care este membrul din comitetul filialei cu vechimea profesională cea mai mare.
  (3) Preşedintele filialei sau, în caz de indisponibilitate, înlocuitorul de drept al acestuia, conform alin. (2), are obligaţia de a emite dispoziţia de convocare a Convenţiei filialei în termen de maximum 3 zile calendaristice de la solicitare.(4) Convocarea se face pentru şedinţele ordinare ale Convenţiei teritoriale cu cel puţin 1 lună înainte de data stabilită pentru desfăşurare, iar pentru şedinţele extraordinare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de această dată. Dezbaterile şi hotărârile Convenţiei filialei teritoriale se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care este redactat pe parcursul şedinţei de către secretarul de şedinţă. Conţinutul procesului-verbal este verificat din perspectiva acurateţei consemnărilor de către membrii prezenţi la finalul şedinţei, iar procesul-verbal se semnează de către preşedintele de şedinţă şi este transmis către secretariatul Comitetului director în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării şedinţei în vederea arhivării în arhivele Colegiului.
  51. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 54(1) Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial, aflată sub autoritatea Comitetului director.(2)
  Comitetul filialei este constituit dintr-un număr impar de membri raportat la numărul de membri ai filialei, stabilit prin hotărâre a Consiliului Colegiului.
  (3) Comitetul filialei este condus de preşedintele filialei.(4) Comitetul filialei se întruneşte cel puţin o dată la fiecare 3 luni sau ori de câte ori este necesar.(5) Şedinţele comitetului filialei sunt convocate prin dispoziţie a preşedintelui filialei sau, în caz de indisponibilitate, de înlocuitorul de drept al acestuia, conform art. 53 alin. (2) din prezentul regulament.(6) Convocarea comitetului filialei se face pentru şedinţele ordinare cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurare, iar pentru şedinţele extraordinare cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de această dată.(7) După finalizarea şedinţelor, comitetul filialei întocmeşte procesul-verbal de şedinţă care este trimis, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data finalizării şedinţei, spre arhivare către Secretariatul Comitetului director.
  52. La articolul 55, punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:2. informează membrii filialei cu privire la actele aprobate de către forurile de conducere ale Colegiului, prin mijloacele de comunicare asigurate de Colegiu;3. derulează activităţi de control şi îndrumare asupra activităţii profesionale a psihologilor, membri ai filialei respective, pe baza mandatului acordat de către Comitetul director şi avizează dosarele psihologilor cu drept de liberă practică propuşi pentru activităţi de control.53. La articolul 55, punctul 4 se abrogă.54. Articolul 56 se abrogă.55. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 57(1) În primul trimestru al fiecărui an, comitetul filialei teritoriale prezintă Convenţiei filialei un raport de activitate privind anul precedent.(2) Neprezentarea raportului anual de activitate în Convenţia filialei sau respingerea acestuia de către Convenţia filialei obligă preşedintele filialei la convocarea, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data finalizării şedinţei Convenţiei filialei privind prezentarea raportului anual de activitate, a unei şedinţe extraordinare a Convenţiei filialei teritoriale respective având ca puncte pe ordinea de zi revocarea membrilor comitetului filialei, a preşedintelui de filială şi organizarea de alegeri pentru aceste poziţii.
  56. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 58Preşedintele filialei teritoriale este persoana care asigură conducerea şi reprezentarea filialei teritoriale, precum şi reprezentarea Colegiului în teritoriu.
  57. La articolul 59, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) reprezintă filiala teritorială în faţa entităţilor de drept public şi privat locale, în limitele mandatului de reprezentare. Mandatul de reprezentare este acordat prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului, în termen de 15 zile calendaristice de la validarea alegerilor, pe baza normelor elaborate de Consiliul Colegiului;58. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 60(1) Alegerea membrilor forurilor de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale se realizează în mod democratic, prin vot secret, în cadrul şedinţelor Convenţiei naţionale, precum şi în cadrul convenţiilor filialelor teritoriale.(2) Procedura privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale cuprinde metodologia de organizare, de desfăşurare a alegerilor la nivelul filialelor teritoriale şi al Convenţiei naţionale, precum şi metodologia de stabilire a calendarului acestora.(3) Procedura privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale se aprobă prin hotărâre a Consiliului Colegiului.
  (4) Persoanele sancţionate pe linie deontologică nu au dreptul de a candida la alegeri până la radierea sancţiunii.
  59. Articolul 61 se abrogă.60. Articolul 62 se abrogă.61. Articolul 63 se abrogă.62. La articolul 64, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli, care reprezintă o predicţie cu privire la dimensiunea veniturilor şi cheltuielilor Colegiului, se aprobă de către Consiliul Colegiului, pe baza proiectului propus de către Comitetul director.
  (3) În procesul de execuţie bugetară, cheltuielile bugetare vor putea fi modificate şi ajustate, în funcţie de necesităţi, prin hotărârea Consiliului Colegiului...........................................(5) Execuţia bugetară este realizată în cadrul exerciţiului financiar legal, de regulă anul calendaristic. În cazul întârzierii aprobării bugetului anual, valorile bugetare de referinţă ale anului precedent operează în mod corespunzător până la aprobarea bugetului pentru anul respectiv.
  63. La articolul 65, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) alte surse, conform actelor normative în vigoare.64. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 67Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte anual, până la finalul lunii noiembrie a anului în curs, pentru anul următor.65. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 68(1) Descărcarea Comitetului director de gestiunea fondurilor se realizează anual de către Consiliul Colegiului, în cursul primului semestru al anului următor, după analizarea prezentării execuţiei bugetare a anului anterior. (2) Activitatea financiară a Colegiului va fi supusă anual, în cursul primului semestru al anului următor, unei auditări externe independente, iar raportul de audit va fi afişat pe pagina de internet a Colegiului în termen de 15 zile calendaristice de la finalizarea întocmirii raportului.
  66. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 69(1) Activitatea membrilor următoarelor foruri de conducere se remunerează respectând următoarele principii:a) indemnizaţie de participare la şedinţele Consiliului Colegiului, Comitetului director şi ale comisiilor de specialitate din cadrul Comitetului director;b) indemnizaţie de management pentru preşedintele Colegiului, pentru membrii comisiilor Comitetului director şi pentru preşedinţii de filială.(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă doar membrilor care au participat efectiv la şedinţele forului de conducere respectiv, nu şi celor care au absentat, indiferent dacă absenţa acestora de la şedinţele forului de conducere respectiv a fost motivată sau nemotivată.(3) Actele justificative pentru plata indemnizaţiei de şedinţă prevăzute la alin. (1) lit. a) din prezentul articol sunt reprezentate de procesele-verbale de şedinţă. (4)
  Cuantumul indemnizaţiilor se aprobă anual de către Consiliul Colegiului şi constituie o anexă a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual.
  67. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 69^1, cu următorul cuprins:Articolul 69^1Calitatea de membru în forurile de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului se suspendă de drept în următoarele situaţii:a) ca urmare a înregistrării unui număr de trei absenţe nemotivate de la şedinţele forurilor de conducere, în condiţiile art. 70 din prezentul regulament;b) ca urmare a existenţei unuia dintre cazurile prevăzute la art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, referitoare la suspendarea dreptului de liberă practică.
  68. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 70(1) Înregistrarea a trei absenţe nemotivate în cursul unui an calendaristic, socotit de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, de la oricare dintre şedinţele Consiliul Colegiului sau ale Comitetului director, în plen sau pe comisii, atrage suspendarea de drept a membrului respectiv din toate forurile de conducere din care acesta face parte, pentru o perioadă de 1 an.(2) Pe perioada suspendării de drept prevăzute la alin. (1), membrul în cauză nu beneficiază de indemnizaţiile prevăzute la art. 62 alin. (1) din prezentul regulament şi nu are dreptul de a participa la şedinţele forurilor de conducere din care acesta face parte, inclusiv la orice alte activităţi conexe calităţii de membru în forul sau forurile de conducere respective.(3) Se consideră absenţă motivată de la şedinţele forurilor de conducere menţionate la alin. (1) imposibilitatea obiectivă de a participa la şedinţele forurilor de conducere ca urmare a intervenirii uneia dintre următoarele situaţii: apariţia unui motiv de natură medicală care împiedică membrul în cauză să participe la şedinţa forului de conducere, participarea membrului forului de conducere la conferinţe, congrese, simpozioane etc. de natură profesională, concediu de odihnă, în limita a 21 de zile lucrătoare anual, situaţii neprevăzute determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală, accident sau deces.(4) Membrul forului de conducere care se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta la oricare dintre şedinţele forului de conducere din care acesta face parte, conform alin. (3), va înştiinţa în scris membrii forului de conducere respectiv, anterior datei stabilite pentru desfăşurarea şedinţei, cu privire la intervenirea vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), ataşând documente doveditoare în acest sens. (5) Evidenţa absenţelor nemotivate de la toate şedinţele forurilor de conducere prevăzute la alin. (1) se va ţine de către un angajat din cadrul secretariatului Comitetului director, desemnat de către Comitetul director.
  (6) Cu trei zile înainte de data fiecărei şedinţe a Consiliului Colegiului, respectiv a Comitetului director, angajatul desemnat conform alin. (5) va comunica membrilor forului de conducere respectiv evidenţa absenţelor nemotivate ale membrilor din forul de conducere respectiv, prevăzută la alin. (5).(7) Ca urmare a analizării evidenţei prevăzute la alin. (5) la debutul şedinţei Consiliului Colegiului sau a Comitetului director, după caz, în situaţia în care se constată înregistrarea a trei absenţe nemotivate în cursul unui an calendaristic, socotit de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, de la oricare dintre şedinţele Consiliul Colegiului sau ale Comitetului director, în plen sau pe comisii, forul de conducere respectiv constată intervenirea de drept a sancţiunii prevăzute la alin. (1).(8) Constatarea intervenirii de drept a sancţiunii prevăzute la alin. (1) se comunică membrului forului de conducere în cauză. Sancţiunea suspendării de drept prevăzute la alin. (1) operează începând cu data constatării intervenirii acesteia.
  69. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 72(1) Vacantarea unei poziţii într-un for de conducere al Colegiului sau al filialei teritoriale se realizează în următoarele modalităţi:a) prin demisie;
  b) ca urmare a pierderii calităţii de membru al Colegiului Psihologilor din România;c) ca urmare a retragerii definitive a atestatului de liberă practică eliberat într-o anumită specialitate, în cazul membrilor Comitetului director şi ai comitetului filialei teritoriale aleşi în considerarea deţinerii unui atestat de liberă practică în specialitatea respectivă; d) ca urmare a hotărârii de revocare;e) în caz de deces.
  (2) În situaţia vacantării poziţiei de preşedinte al Colegiului sau a poziţiei de preşedinte al unei filiale teritoriale a Colegiului, Comitetul director al Colegiului hotărăşte organizarea de alegeri pentru poziţia respectivă şi demararea procesului electoral, în cel mult trei luni de la data vacantării poziţiei respective.(3) Până la finalizarea procesului de alegeri prevăzut la alin. (2), poziţia de preşedinte al Colegiului, respectiv poziţia de preşedinte al unei filiale teritoriale a Colegiului vor fi ocupate de către înlocuitorul de drept stabilit conform dispoziţiilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, precum şi dispoziţiilor prezentului regulament.
  (4) În situaţia vacantării unei poziţii de membru în Convenţia naţională, în Comitetul director sau în comitetul filialei teritoriale, poziţia respectivă se va ocupa de către persoana care la data validării ultimelor alegeri a obţinut următorul număr de voturi după persoanele alese. Dacă nu există o asemenea persoană care să ocupe poziţia vacantă, în cel mult trei luni de la data vacantării poziţiei respective, forul de conducere respectiv va hotărî asupra oportunităţii organizării de alegeri pentru ocuparea poziţiei respective sau continuarea mandatului forului de conducere respectiv fără ocuparea poziţiei vacante.(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), precum şi în situaţia vacantării unei poziţii din cadrul Consiliului Colegiului, până la ocuparea poziţiei vacante, cvorumul pentru forul de conducere respectiv se va determina fără a se ţine cont de poziţia vacantă.(6) Procesul de alegeri pentru ocuparea poziţiei vacante se va desfăşura conform Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului şi ale filialelor teritoriale.
  70. La articolul 73, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 73(1) Membrii forurilor de conducere, respectiv preşedintele Colegiului, membrii Comitetului director, preşedinţii de filiale teritoriale, se pot regăsi în situaţia unor incompatibilităţi sau conflicte de interese.
  71. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 74(1) Calitatea de supervizor se obţine de psihologul specialist sau principal, în baza solicitării acestuia adresate Colegiului, cu respectarea normelor privind activitatea de formare şi supervizare profesională.(2) Pentru dobândirea şi exercitarea calităţii de supervizor, un psiholog trebuie să opteze explicit pentru înscrierea în Registrul supervizorilor, potrivit procedurii privind înscrierea în registrul supervizorilor aprobate de către Comitetul director, cu asumarea de către psiholog a respectării standardelor activităţii de supervizare.(3) Registrul supervizorilor conţine toţi psihologii care au dobândit calitatea de supervizor.(4) Registrul supervizorilor este actualizat periodic de Secretariatul Comitetului director şi este afişat pe pagina de internet a Colegiului. În Registrul contractelor de supervizare se va consemna inclusiv numărul de psihologi aflaţi în supervizarea fiecăruia dintre supervizori.(5) Cererea de înscriere în Registrul supervizorilor se soluţionează de către Secretariatul Comitetului director în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării, cu respectarea procedurii privind înscrierea în registrul supervizorilor aprobate de către Comitetul director. Eventualele cereri de radiere din Registrul supervizorilor se soluţionează de către Secretariatul Comitetului director în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării.72. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 75(1) Calitatea de expert se obţine de psihologul specialist sau principal.(2) Pentru dobândirea şi exercitarea calităţii de expert, un psiholog trebuie să opteze explicit pentru înscrierea în Registrul experţilor psihologi, potrivit procedurii de înscriere în Registrul experţilor psihologi aprobate de către Comitetul director, cu asumarea de către psiholog a respectării standardelor privind activitatea de expertiză psihologică.(3) Registrul experţilor psihologi conţine toţi psihologii care au dobândit calitatea de expert.
  (4) Registrul experţilor psihologi este actualizat periodic de Secretariatul Comitetului director şi este afişat pe pagina de internet a Colegiului.(5) Cererea de înscriere în Registrul experţilor psihologi se soluţionează de către Secretariatul Comitetului director în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării, cu respectarea procedurii de înscriere în Registrul experţilor psihologi aprobate de către Comitetul director. Eventualele cereri de radiere din Registrul experţilor psihologi se soluţionează de către Secretariatul Comitetului director în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării.
  73. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 76(1) Calitatea de formator se obţine de către psihologul cu drept de liberă practică în baza şi cu respectarea normelor aplicabile, adoptate de către Comitetul director.(2) Exercitarea de către psihologul cu drept de liberă practică a calităţii de formator pentru programele de formare profesională avizate de către Colegiu se poate realiza doar prin intermediul unui furnizor de formare profesională înregistrat la Colegiu, cu respectarea normelor aplicabile, adoptate de către Comitetul director.
  (3) Modalitatea de dobândire a calităţii de furnizor de formare profesională şi condiţiile de avizare a programelor de formare profesională sunt stabilite prin normele aplicabile, adoptate de către Comitetul director.
  74. Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 77Psihologii au obligaţia de a obţine, menţine şi dezvolta competenţa lor profesională prin obţinerea unui număr minim de credite profesionale de formare continuă, acestea fiind considerate valabile indiferent de specialitatea în care au fost acumulate şi de specialitatea în care psihologul este calificat, conform normelor aplicabile, adoptate de către Comitetul director.75. Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 78Radierea supervizorilor, experţilor, formatorilor şi furnizorilor de formare profesională din registrele aferente, după caz, se realizează la cerere sau cu titlu de sancţiune aplicată conform normelor adoptate de către forurile de conducere competente ale Colegiului.
  76. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 79(1) Încălcarea prevederilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară.(2) Constatarea abaterilor disciplinare pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament şi aplicarea sancţiunilor corelative se realizează conform Codului deontologic şi Codului de procedură disciplinară.
  77. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 80Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul IIPentru definirea şi gestionarea acestor situaţii, Comitetul director va elabora în termen de 90 de zile de la aprobarea prezentului regulament o hotărâre privind regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese aplicabile membrilor forurilor de conducere şi control ale Colegiului Psihologilor din România, care va fi supusă aprobării Convenţiei naţionale.
  Articolul IIIHotărârea Convenţiei Naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2019, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Preşedintele Colegiului Psihologilor din România,
  Constantin-Edmond Cracsner
  Bucureşti, 8 aprilie 2023.Nr. 1.---------