Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 394 din 4 mai 2023privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum", în anul 2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2023Data intrării în vigoare 09-05-2023


  Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2021-2024,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susţinerea producţiei de cartof de consum, pentru anul 2023, în cadrul Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum, în anul 2023, denumit în continuare program.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum - Solanum tuberosum.
  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 20.000 de euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) autorităţi competente - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ, şi structurile teritoriale, respectiv centrele locale/judeţene sau ale municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumite în continuare APIA;c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;e) cartof de consum - cartof timpuriu, cartof de vară, cartof de toamnă.
  Capitolul II Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de cartof de consumArticolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum, potrivit art. 2.(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) şi d), pentru culturile de cartof prevăzute la art. 3 lit. e), respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la data de 31 decembrie 2023;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare;c) producătorilor agricoli societăţi agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) producătorilor agricoli persoane juridice.
  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de cartof de consum, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;b) să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploataţie, pe care să se găsească inscripţia „Program de susţinere a producţiei de cartof de consum, anul ........., beneficiar numărul ........................, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ............................/ a Municipiului Bucureşti“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;c) să transmită la DAJ o notificare scrisă privind identificarea şi evaluarea producţiei;
  d) să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha de pe suprafaţa prevăzută la lit. b), din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha;e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consum, în anul 2023;f) să facă dovada producţiei minime realizate, potrivit prevederilor lit. d), prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare.
  (2) Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) se face până cel târziu la data de 17 noiembrie inclusiv a anului de cerere.(3) Dovada valorificării producţiei de cartof prevăzute la alin. (2) o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică pentru produsul cartof care face obiectul Programului/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.
  Articolul 6(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 5.(2) Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha şi se plăteşte în lei la cursul de schimb de 4,9490 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2022, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 379 din 3 octombrie 2022, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5. (3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program, şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(4) Valoarea sprijinului financiar se acordă proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată.Articolul 7Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, în anul 2023.
  Articolul 8Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă 14.800 mii lei, reprezentând echivalentul a maximum 2.960 mii euro, şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2023, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“, direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare plăţii de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 40 „Subvenţii“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.
  Capitolul III Modul de acordare şi modalităţile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de cartofArticolul 9(1) La depunerea cererii de înscriere în program, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa“, pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“, Hotărârii Guvernului nr. 782/2022 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum“, în anul 2022, Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia în anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 168/2023 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru anul 2023, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.(3) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), solicitanţii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) completează şi depun cererea de înscriere în program, însoţită de următoarele documente:a) copie a BI/CI al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;c) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a unui reprezentant, după caz;d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;f) adeverinţa, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
  g) declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2.
  (4) Cererea de înscriere în program şi documentele prevăzute la alin. (3) se depun începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi până cel târziu la data de 19 mai a anului de cerere inclusiv. (5) Cererea de înscriere în program, însoţită de documentele prevăzute la alin. (3), poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat. (6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(7) În situaţia cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poştă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, şi dovada transmiterii va fi ataşată la cererea de înscriere în program.(8) În situaţia în care solicitantul utilizează suprafeţe de teren cultivate cu cartof de consum situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula şi depune o singură cerere de înscriere în program, la DAJ unde are suprafaţa cultivată cea mai mare.
  (9) Responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în Registrul unic pentru accesarea programului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (3), efectuează corespondenţa datelor din cerere cu datele din documente şi întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor. (10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnaţi din cadrul DAJ, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea în Registrul unic pentru accesarea programului.
  Articolul 10(1) După înregistrarea cererii în Registrul unic pentru accesarea programului, DAJ solicită APIA desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru efectuarea verificărilor în teren privind identificarea culturii şi evaluarea producţiei de cartof de consum, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. d), înainte de recoltare.(2) Directorul executiv al DAJ desemnează, prin decizie, echipele mixte formate dintr-un reprezentant al DAJ şi un reprezentant al APIA, pentru efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1).(3) Echipele mixte efectuează verificările prevăzute la alin. (1) în baza notificării prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) şi întocmesc fişa de identificare a culturii şi evaluare a producţiei de cartof de consum înainte de recoltare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.
  (4) Beneficiarii sunt obligaţi să transmită în scris notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c), prin e-mail, fax sau poştă, cu cel mult 10 zile lucrătoare, dar nu mai puţin de 48 de ore înainte de începerea recoltării, pentru a se asigura organizarea echipelor de control.(5) Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1), potenţialii beneficiari înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea programului au obligaţia să depună la DAJ la care au depus cererea de înscriere în program documentele justificative, prevăzute la art. 5 alin. (3), până la data de 20 noiembrie inclusiv a anului de cerere.
  Articolul 11(1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică documentele prevăzute la art. 10 alin. (5) şi completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum. (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 6 alin. (3).
  Articolul 12Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 5 decembrie inclusiv a anului de cerere.Articolul 13După primirea tuturor situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 12, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, în vederea determinării valorii totale a sprijinului financiar solicitat şi deschiderii creditelor bugetare.Articolul 14(1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ.(2) DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor.
  Articolul 15(1) Registrul unic prevăzut la art. 9 alin. (10), precum şi documentaţia depusă pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum, aferentă perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2), se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data plăţii ajutorului de minimis.(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.(3) Lista prevăzută la alin. (2) se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
  Capitolul IV Dispoziţii finale
  Articolul 16(1) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.(2) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor a căror suprafaţă de culturi de cartof de consum este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cu cartof de consum efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în Registrul agricol.Articolul 17Verificările în teren privind identificarea culturii şi evaluarea producţiei de cartof de consum se realizează în baza unei proceduri interne elaborate de către structura cu atribuţii în inspecţii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Articolul 18(1) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, precum şi în situaţia atestării de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau al încălcării în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri, beneficiarii ajutorului de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii ajutorului de minimis, la care se adaugă creanţe bugetare accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), sunt creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmite de către DAJ, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadenţă prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Creanţele bugetare principale şi accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(6) Titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora către debitor, se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţelor bugetare prin executare silită, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(7) Cuantumul creanţelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se calculează de către DAJ care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.(8) Creanţele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanţă, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către DAJ.(10) Creanţele bugetare principale şi accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanţă şi se constituie venit integral la bugetul de stat.Articolul 19Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Traian Laurenţiu Hristea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 4 mai 2023.Nr. 394.Anexa nr. 1Nr. ......... data ................CERERE
  de înscriere în Program (model)
  CătreDirecţia pentru Agricultură Judeţeană ........................./a Municipiului BucureştiSubsemnatul/Subsemnata:a) persoană juridică/PFA/II/IF/SA ........................, cu sediul în localitatea ....................., judeţul ...….........., înscrisă la registrul comerţului cu nr. .........., CUI ..........., cod CAEN ............., cont bancar deschis la ......................., reprezentată de ............................, CNP ..........................., e-mail ..................., telefon ...................;b) persoană fizică ....................................................., domiciliată în localitatea ............................., judeţul .......….............., str. ...………............... nr. ........., deţinătoare a BI/CI seria ......... nr. ……, eliberat/eliberată la data ............... de ......................., CNP .................., cont bancar ................. deschis la ..............., e-mail ...................., telefon .................., solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum (program), potrivit art. 9 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 394/2023 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum“, în anul 2023, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia şi depun următoarele documente:......................................................NOTĂ:Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru anul 2023 la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ................./a Municipiului Bucureşti (DAJ) pentru înscrierea în program cu suprafaţa de ............. mp.Declar că în perioada anilor 2021-2023 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 394/2023, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2) din aceeaşi hotărâre, după cum urmează:Se înscriu actul normativ ....................................... şi suma .......................... .NOTĂ:Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.
  ANGAJAMENT1. Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti sau a altor instituţii abilitate suma care a fost virată de acestea cu titlu de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.2. Mă angajez să prezint toate documentele obligatorii după depunerea cererii de înscriere în program, în termenul legal.3. Mă oblig să menţin suprafaţa de .........................., care va beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2023 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum“, în anul 2023.4. Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcţiei pentru Agricultură Judeţene ............/a Municipiului Bucureşti cantitatea totală de cartof de consum obţinută pe suprafaţa eligibilă.5. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime.Solicitant,........................Verificat
  Reprezentant DAJ,......................................AprobatDirector executiv DAJ,.......................................
  Anexa nr. 2Nr. ............ data ..................A. DECLARAŢIE(model)Subscrisa:PF/PFA/ÎI/ÎF/PJ/SA ......................., cu sediul în localitatea ........................, judeţul ............................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ......................, CUI ...................., cod CAEN ..................., cont bancar deschis la ................, reprezentată de ....................., CNP ....................,declar că am luat cunoştinţă de Programul de susţinere a producţiei de cartof de consum în anul 2023 şi mă oblig să notific în scris direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti (DAJ), prin e-mail, fax sau poştă, înainte de începerea recoltării, în scopul efectuării controlului în vederea evaluării producţiei înainte de recoltare.
  Declar că suprafaţa cultivată cu cartof de consum pentru care solicit sprijin financiar nu este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cultivate cu cartof de consum existente în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul agricol.Declar că am înfiinţat cultura de cartof de consum în suprafaţă de ......... mp pe raza localităţii ..........................................., judeţul ..........................., şi marchez suprafaţa la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program de susţinere a producţiei de cartof de consum, anul ..., beneficiar numărul .............., Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ................./a Municipiului Bucureşti“.Am fost informat de reprezentanţii DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua pentru identificarea culturii şi evaluarea producţiei înainte de recoltare.Cunosc prevederile prezentei hotărâri cu privire la reducerea proporţională a valorii ajutorului de minimis solicitat de subsemnatul, care se poate realiza în situaţia în care sumele totale necesare reprezentând ajutor de minimis depăşesc resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis.Mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poştă, în perioada de vegetaţie până la recoltare, pentru efectuarea verificării în vederea identificării culturii de cartof de consum şi a evaluării producţiei înainte de recoltare.Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.Semnătura solicitantului.................................
  B. DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT(model)Sunt de acord ca Direcţia pentru Agricultură Judeţeană........................../a Municipiului Bucureşti să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare GDPR.Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimţământul subscrisei/subsemnatului.Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai jos sunt voluntare.Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către DAJ, conform prevederilor GDPR referitoare la drepturile persoanelor vizate.Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime.Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.
  Numele şi prenumele (a se completa cu majuscule):................................................CNP ................................., seria şi nr. CI ...................Adresa de domiciliu ....................................................Telefon mobil: .............................................................E-mail: ..........................................Semnătura beneficiarului: ..........................................NOTĂ: În cazul în care există întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie contactat responsabilul pentru protecţia datelor cu caracter personal de la nivelul DAJ.
  Anexa nr. 3REGISTRUL UNICpentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum
  (model)
  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia pentru Agricultură Judeţeană ....................../a Municipiului Bucureşti
  Nr. crt.Producător agricol (denumirea, localitatea)Cererea de înscriere în program (nr./data)Suprafaţa pentru care se solicită sprijinulCantitatea valorificată(t)Suma totală aprobată(lei)
  Total (mp)
  012345
  1.1/data
  2.2/data
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ: Coloanele 4 şi 5 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.Întocmit.....................................................................(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila)
  Anexa nr. 4FIŞA DE IDENTIFICARE a culturii şi evaluare a producţiei de cartof de consum înainte de recoltare (model)Nr. .................. data ...............Date de identificare ale beneficiarului:Persoane fizice
  Numele:Prenumele:
  Domiciliul:
  BI/CI seria...................nr. ................................, eliberat(ă) la data de ....................... de ............
  CNP: ……….
  Telefon:E-mail:
  Persoane juridice şi PFA/II/IF/SA
  Denumirea:
  Sediul social:
  CUI/CIF:

  Nr. crt.JudeţulSuprafaţa cu cartof de consum solicitatăSuprafaţa cu cartof de consum confirmatăNr. foto georeferenţiatăProducţia minimă estimată - t/ha -
  1
  2
  3
  4
  Total
  NOTĂ:Se va ataşa fişa de calcul pentru estimarea producţiei înainte de recoltare.Indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program de susţinere a producţiei de cartof de consum, anul ..........., beneficiar numărul ..........................., Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ...................../a Municipiului Bucureşti“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm.Plata se acordă proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată.
  Alte menţiuni: ......................................................................................................................Observaţii: ...................................Această fişă se va completa în urma notificării ei direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin e-mail, fax sau poştă, de către solicitant pentru identificarea culturii şi evaluarea producţiei de cartof de consum înainte de recoltare, potrivit art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 394/2023 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum“, în anul 2023.Am constatat.Reprezentant al direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,.................................................(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)Reprezentant al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,.......................................................(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)Sunt de acord cu rezultatul controlului.Solicitant,...............................................................(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)
  Anexa nr. 5SITUAŢIA CENTRALIZATOAREa sumelor necesare reprezentând sprijin financiar (model)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia pentru Agricultură Judeţeană .................../a Municipiului Bucureşti
  Nr. crt.Numărul beneficiarilorSuprafaţa pentru care se acordă sprijinCantitatea valorificată (kg)Cuantum pe beneficiar (lei)Suma aprobată
  Total (mp)Total (lei)
  012345
  Director executiv,...........................(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)Întocmit.............................(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)
  Anexa nr. 6
  SITUAŢIE CENTRALIZATOARE (model)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleSe aprobă.Ordonator principal de credite,...........................................................
  Nr. crt.JudeţulSuma totală aprobată (lei)
  012
  1.
  2.
  3.
  ...
  TOTAL:
  Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europeneDirector general,.................................(semnătura şi ştampila)
  -----