Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 372 din 26 aprilie 2023privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 27 aprilie 2023Data intrării în vigoare 27-04-2023


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1078 din 8 noiembrie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:h)
  reprezentantul salariaţilor - reprezentantul angajaţilor/lucrătorilor, aşa cum este definit la pct. 9 al art. 1 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.
  2. La articolul 19, alineatele (2), (3), (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu excepţia secretarului, sunt, de regulă, salariaţi cu raport de muncă cu funcţii de conducere sau funcţii de execuţie pentru care este prevăzut cel puţin acelaşi nivel de studii, grad profesional sau aceeaşi treaptă profesională, după caz.(3) În situaţia în care nu există salariaţi cu acelaşi grad profesional sau aceeaşi treaptă profesională, în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pot fi nominalizate şi persoane care îşi desfăşoară activitatea în baza unui raport de serviciu care au cel puţin acelaşi nivel de studii cu cel al postului scos la concurs...........................................................(9) În situaţia în care în cadrul instituţiei publice din sistemul sanitar nu există sindicat reprezentativ la nivel de unitate, participă ca observator reprezentantul salariaţilor ori reprezentantul desemnat de organizaţiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă, după caz.(10) La solicitarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau a reprezentantului salariaţilor, după caz, adresată autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, cu excepţia instituţiilor publice din sistemul sanitar, un membru al comisiei de concurs este reprezentantul salariaţilor sau salariatul desemnat de organizaţia sindicală. Solicitarea reprezentantului salariaţilor sau a organizaţiei sindicale se face până cel târziu în ultima zi prevăzută pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi şi trebuie să fie însoţită de documente justificative care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21.
  3. La articolul 21 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a) condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (3);4. La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 62(1) În cazul în care, de la data anunţării concursului şi până la afişarea rezultatelor finale ale acestuia, conducătorul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, se procedează la verificarea celor sesizate, cu celeritate, de către o comisie ai cărei membri sunt desemnaţi prin act administrativ al conducătorului autorităţii ori instituţiei publice.
  5. Articolul 66 se abrogă.6. La articolul 70, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 70(1) Promovarea personalului contractual într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare de scurtă durată sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, al cărui grad profesional îi asigură cel puţin salariul de bază avut, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.7. La articolul 71, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 71(1) Examenul de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale sau într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz, cu respectarea prevederilor art. 19-34, 36-40 şi 42-61.
  8. La articolul 72, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate şi să aibă o vechime de 3 ani în gradul profesional deţinut.9. La articolul 72, alineatul (4) se abrogă.10. La articolul 73, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 73(1) Promovarea într-o funcţie de conducere se face din rândul salariaţilor instituţiei sau autorităţii publice care sunt încadraţi pe un post pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, pe un post vacant, cu respectarea prevederilor art. 17, 19-34 şi 36-61 referitoare la ocuparea unui post vacant prin concurs.
  11. La articolul 74, alineatul (1) şi litera c) a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 74(1) Anunţul privind examenul/concursul de promovare în grad sau treaptă profesională într-o funcţie pentru care se prevede un nivel superior de studii sau într-o funcţie de conducere se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi, după caz, pe pagina de intranet a acesteia, cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea acestuia. Candidaţii depun dosarul de examen/concurs de promovare în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea anunţului.................................c) modalitatea de desfăşurare a examenului/concursului.
  12. La articolul 94, alineatul (4) se abrogă.13. La articolul 94, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) Obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă pot fi revizuiţi trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în activitatea ori în structura organizatorică a autorităţii sau instituţiei publice.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul sănătăţii,

  Alexandru Rafila
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Bucureşti, 26 aprilie 2023.Nr. 372.-----