Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 355 din 20 aprilie 2023privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 24 aprilie 2023Data intrării în vigoare 24-04-2023


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul INormele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 2Utilizatorii, cu excepţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, au obligaţia să elibereze clienţilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul şi/sau serviciile prestate, iar la solicitarea acestora, să elibereze şi factură, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la data eliberării bonului fiscal.
  2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.3. După articolul 4 se introduce un nou articol, art. 4^1, cu următorul cuprins:Articolul 4^1(1) În sensul ordonanţei de urgenţă, prin echipamente nesupravegheate se înţelege dispozitivele de tipul automatelor comerciale, care funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul produse alimentare şi/sau nealimentare sau se prestează servicii direct către populaţie. Intră în categoria echipamentelor nesupravegheate şi dispozitivele prin intermediul cărora se încasează contravaloarea serviciilor în regim de «autoservire», cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, cele prestate în spălătoriile auto şi în staţiile automate de spălare articole textile.(2) Nu sunt considerate echipamente nesupravegheate dispozitivele de tipul automatelor comerciale, prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul produse alimentare şi/sau nealimentare sau se prestează servicii direct către populaţie, care nu sunt dotate constructiv cu o unitate de control.
  4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6(1) În situaţia defectării aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii consemnează în cartea de intervenţii a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentată în anexa nr. 1, data şi ora la care au anunţat defectarea acestuia şi păstrează notificarea efectuată conform celor convenite de părţile contractante potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (8^1) din ordonanţa de urgenţă.(2) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, înregistrează toate operaţiunile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completează fără ştersături şi fără spaţii neutilizate.(3) Înregistrarea în registrul special a operaţiunilor efectuate până la repunerea în funcţiune a aparatului defect se face imediat după realizarea acestora sau până cel mai târziu la sfârşitul zilei de lucru, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate.(4) Registrul special se întocmeşte conform modelelor prezentate în anexele nr. 2 a) şi 2 b).(5)
  Registrul special are paginile numerotate, este sigilat şi ştampilat de către organul fiscal la care se depun declaraţiile fiscale, denumit în continuare organ fiscal competent, cu precizarea numărului de pagini conţinut de acesta, şi este prezentat de către utilizator, cu excepţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, pentru vizare la organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal, înainte de începerea activităţii.
  (6) La repunerea în funcţiune a aparatului, tehnicianul unităţii de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, cu excepţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, după ultima înregistrare a operaţiunilor efectuate de utilizator, data şi ora începerii funcţionării aparatului, sub semnătura şi numele în clar ale tehnicianului de service.
  5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7(1) Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepţia celor care, potrivit dispoziţiilor ordonanţei de urgenţă, nu au obligaţia utilizării registrului special, emit chitanţe pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clienţilor, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar aplică prevederile din legislaţia care reglementează această activitate.
  6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 8(1) În situaţia întreruperii curentului electric în momentul emiterii unui bon fiscal, acesta se păstrează de către utilizator împreună cu raportul fiscal de închidere zilnică prevăzut la art. 33 pct. C lit. a), cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare.7. La articolul 17, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:g) aparate sau terminale cu funcţii de case de marcat electronice fiscale corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz. Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identificabile ca structură şi program de aplicaţie, care includ o placă fiscală ce conţine un modul fiscal, controlat de un program de control, înglobarea constructivă a dispozitivului de imprimare, afişajului client şi, respectiv, operator nefiind obligatorie.8.
  La articolul 18, alineatele (1), (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 18(1) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b), e)-g) pot fi staţionare, alimentate cu energie electrică din reţeaua de curent alternativ, şi/sau portabile, cu alimentare autonomă de la baterii ori acumulatori. Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) pot fi alimentate şi cu energie electrică de joasă tensiune direct din echipamentul nesupravegheat de tipul automatului comercial în care sunt integrate..............................................................................................(3) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e) şi g), împreună cu programul de aplicaţie identificabil, formează ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru autorizare.(4) Comercializarea de către distribuitorii autorizaţi a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c)-e) şi g) fără programul de aplicaţie identificabil specificat în autorizaţia eliberată de comisie, precum şi instalarea acestora cu un alt program de aplicaţie decât cel avizat sunt interzise..............................................................................................(6) Programele de aplicaţie externe interfaţate cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b) şi e)-g) trebuie să fie înregistrate în Biblioteca naţională de programe prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică -- ICI Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, specificând datele de identificare a aplicaţiei, precum şi modelele de echipamente fiscale omologate cu care se interfaţează.
  9. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) trebuie să dispună de interfeţe prin care se asigură:a) integrarea cu unitatea de control a echipamentului nesupravegheat de tipul automatului comercial în care este integrat;b) integrarea cu conexiunile perifericelor de plată ataşate acestuia;c) integrarea cu un sistem de calcul de tip calculator sau cu un dispozitiv de tip telefon inteligent, tabletă, precum şi altele asemenea, ce dispun de un program de aplicaţie identificabil ce permite modificarea, programarea, executarea comenzilor din regimul de raportare, completarea şi citirea bazei de date proprie modulului fiscal, precum şi executarea operaţiunilor de service printr-un set limitat de comenzi. Securitatea comunicării şi integritatea corectitudinii înregistrărilor sunt asigurate integral de modulul fiscal, prin programul său de control.10. După articolul 21 se introduce un nou articol, art. 21^1, cu următorul cuprins:Articolul 21^1
  Aparatele de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, pot fi numai aparate de marcat electronice fiscale de tipul celor prevăzute la art. 17 lit. g).
  11. La articolul 22 punctul A, literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:b) un dispozitiv de afişaj client special cu caractere de minimum 5 mm, cu numărul minim de caractere suficient pentru afişarea valorii maxime pentru totalul de bon şi care asigură o bună lizibilitate pentru client în orice condiţii de lumină ambientală. Sunt exceptate aparatele de marcat electronice fiscale portabile, cele destinate exclusiv activităţilor hoteliere, de alimentaţie publică, atunci când plata se face la masă, precum şi aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g). Dispozitivul de afişaj client la aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie este înglobat în carcasa acestor aparate şi va avea caracteristicile tehnice stabilite prin normele de metrologie legală referitoare la taximetrie;c) un dispozitiv de imprimare a bonurilor fiscale, precum şi a altor documente specifice aparatelor de marcat electronice fiscale, cu minimum 18 caractere pe linie document şi caractere de minimum 2,5 mm înălţime, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv acest dispozitiv;d) un afişaj operator, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv acest dispozitiv. Aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, aparatele prevăzute la art. 17 lit. d), precum şi cele portabile specificate la art. 18 alin. (2) sunt dotate cu un dispozitiv unic de afişaj client-operator.12. La articolul 22 punctul A, după litera l) se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins:m) cel puţin o interfaţă care să permită conectarea unităţii de control şi perifericelor de plăţi cu cardul şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, pentru aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g).13. La articolul 22 punctul E, partea dispozitivă se modifică şi va avea următorul cuprins:E. să controleze dispozitivul propriu de imprimare şi afişajul client, exclusiv prin intermediul modulului fiscal, respectiv prin comenzile de interfaţare oferite de acesta, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare şi afişajul client.14. La articolul 22 punctul G, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:e) sigilare şi prin elemente fizice de securizare a conexiunilor şi interfeţelor fizice dintre aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) şi unitatea de control a echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale în care sunt instalate.
  15. La articolul 22 punctul H, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) conexiunile cu dispozitivul propriu de imprimare şi cu afişajul client, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare şi afişajul client.16. La articolul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Programul identificabil avizat împreună cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar trebuie să asigure baza de date necesară întocmirii şi transmiterii la Banca Naţională a României a raportărilor lunare în forma şi în structura prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.17. La articolul 24, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) Programul identificabil avizat împreună cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate staţiilor de comercializare a carburanţilor trebuie să fie conectat cu pompele de distribuţie de carburanţi, care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor.
  18. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Modulul fiscal captează toate datele trimise spre dispozitivul propriu de imprimare sau, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv acest dispozitiv, toate datele transmise către jurnalul electronic în vederea memorării, gestionând independent şi asigurând sinteza acestor date pe termen scurt, respectiv zilnic în totalizatoare şi în contoare distincte pe categorii de operaţiuni permise, şi pe termen lung, respectiv pe durata de utilizare a memoriei fiscale înglobate; controlează datele afişate pentru client, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv afişajul client, şi asigură integritatea, protecţia datelor colectate şi a documentelor emise.19. La articolul 29, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) să acceseze modulul fiscal prin comenzile de interfaţare ale acestuia, pentru a comunica cu dispozitivul propriu de imprimare din aparat şi afişajul client, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv aceste dispozitive, precum şi cu memoria fiscală, jurnalul electronic, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;20. La articolul 31, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 31Comunicaţia aparatului de marcat electronic fiscal cu perifericele specifice domeniului şi cu dispozitivul de imprimare propriu, atunci când acesta este înglobat constructiv conform legii, cu excepţia cazului în care acesta are caracter fiscal, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  21. La articolul 33 punctul A, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) fiscalizarea memoriei fiscale.Prin operaţiunea de fiscalizare se înţelege identificarea memoriei fiscale şi a utilizatorului prin datele înscrise în aceasta, respectiv seria fiscală a aparatului, antetul bonului fiscal, data şi ora la care se activează memoria, precum şi iniţializarea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic prin programarea parametrilor de identificare ai acestuia. Operaţiunea de fiscalizare se efectuează în momentul instalării aparatului la utilizator sau anterior instalării, la distribuitor sau unitatea de service acreditată, în baza solicitării scrise a utilizatorului;b) programarea antetului bonului fiscal.Antetul bonului fiscal se tipăreşte, în cazul în care aparatul de marcat înglobează constructiv, conform legii, dispozitivul de imprimare, pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal şi conţine cel puţin denumirea operatorului economic, adresa de la locul de instalare a aparatului, inclusiv judeţul, sau, după caz, menţiunea «activităţi cu caracter ambulant» ori «taxi», precum şi codul de identificare fiscală al utilizatorului. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate în activităţile cu caracter ambulant, al celor prevăzute la art. 17 lit. g) şi al celor utilizate de operatorii de transport rutier care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în transportul rutier naţional, instalate pe mijlocul de transport, prin adresa de la locul de instalare a aparatului se înţelege adresa sediului social al utilizatorului. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţii de taximetrie, al celor care sunt integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, precum şi al celor destinate schimbului valutar, în antet se înscriu, după caz, şi numărul de înmatriculare al taximetrului, numărul autorizaţiei taxi, numărul de telefon şi de fax ale operatorului de transport sau ale taximetristului independent, seria de fabricaţie a automatului comercial şi, respectiv, codul statistic atribuit caselor de schimb valutar de către Ministerul Finanţelor.22. La articolul 33 punctul B, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) imprimarea bonurilor fiscale conform prevederilor ordonanţei de urgenţă, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare;
  23. La articolul 33, punctul C se modifică şi va avea următorul cuprins:C. în regim de raportare:a) tipărirea raportului fiscal «Z» de închidere zilnică, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, denumit în continuare raportul Z, pe baza totalizatoarelor zilnice din memoria de date proprie, însoţit de înscrierea datelor cu caracter fiscal, care caracterizează sintetic ziua de lucru, în memoria fiscală, precum şi memorarea raportului Z în jurnalul electronic ca operaţiune indivizibilă, urmată de operaţiunea efectivă de golire zilnică, respectiv de ştergere a totalizatoarelor şi a contoarelor zilnice. În fiecare raport Z se tipăreşte numărul de închideri zilnice rămase până la umplerea memoriei fiscale, când numărul acestora scade sub 60, şi se tipăresc liniile libere de memorare a jurnalului electronic, când numărul acestora scade sub cel puţin 0,5% din capacitatea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic;b) tipărirea raportului nefiscal «X», cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, care reprezintă o vizualizare a valorilor curente cumulate în totalizatoarele zilnice, precum şi a raportului nefiscal ce conţine date din jurnalul electronic de la ultimul raport Z până la momentul tipăririi acestuia. În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie, raportul nefiscal «X» este raportul taximetristului, ce conţine date corespunzătoare activităţii unui taximetrist din raportul Z, în condiţiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi şi alţi taximetrişti;c) tipărirea, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, şi memorarea pe un dispozitiv extern de fişiere electronice cu numele seriei fiscale şi extensia «MF», de rapoarte fiscale periodice detaliate prin evidenţierea fiecărei înregistrări din memoria fiscală şi de rapoarte fiscale periodice sumare prin calcularea valorilor cumulate din înregistrările din memoria fiscală pentru perioada de raportare. În rapoartele fiscale periodice se menţionează sub antet data, ora şi minutul introducerii în exploatare, precum şi perioada de raportare;d) tipărirea, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, de rapoarte şi memorarea pe un dispozitiv extern a fişierelor electronice cu numele seriei fiscale şi extensia «JE» ce vor conţine date din conţinutul jurnalului electronic pentru perioada de raportare ce va fi menţionată sub antet;e) tipărirea de rapoarte, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, memorarea acestora, cu iniţializările dispozitivului de memorare a jurnalului electronic;
  f) tipărirea de rapoarte, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare memorarea acestora, cu modificările înregistrărilor antetului bonului fiscal.
  24. La articolul 34, literele b) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:b) funcţionarea aparatului în condiţiile deconectării memoriei fiscale, a dispozitivului de imprimare, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv acest dispozitiv, precum şi a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic ori a dispozitivului de afişaj client, atunci când acesta este obligatoriu;......................................................l) emiterea bonului fiscal fără tipărirea raportului Z, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, generarea bonului fiscal fără memorarea raportului Z, dacă au trecut 24 de ore de la primul bon emis.
  25. La articolul 34, după litera l) se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins:m) funcţionarea în condiţiile deconectării perifericelor de plată, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g);26. După articolul 35 se introduce un nou articol, art. 35^1, cu următorul cuprins:Articolul 35^1Funcţiile interzise aparatelor de marcat electronice fiscale destinate echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale prevăzute la art. 17 lit. g) sunt cele prevăzute la art. 34 lit. a)-m), precum şi următoarele funcţii:a) funcţionarea în lipsa comunicaţiei între modulul fiscal şi perifericele de plată;b) intrarea în modul de programare fără memorarea în prealabil a raportului fiscal de închidere zilnică;c) vânzarea produsului fără memorarea operaţiunii în jurnalul electronic;
  27. La articolul 38 alineatul (1), literele b), c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:b) nu este conectat afişajul client, atunci când acesta este obligatoriu, sau sistemul de imprimare, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv aceste dispozitive;c) lipseşte hârtia din mecanismul propriu de imprimare, cu excepţia aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv acest dispozitiv;.....................................................f) în cazul echipării cu dispozitiv propriu de imprimare simplu, dacă nu se închide fişierul jurnal electronic la epuizarea capacităţii dispozitivului de memorare a jurnalului electronic sau după tipărirea raportului Z, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, dacă nu este memorat acest raport;28. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) destinate echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale trebuie să se blocheze automat şi în cazul când:a) modulul fiscal nu comunică cu unitatea de control a echipamentului nesupravegheat de tipul automatului comercial;b) după 24 de ore de la deschiderea zilei, se încearcă efectuarea de vânzări fără memorarea automată a ultimului raport Z.29. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 42Memoria fiscală devine activă numai în urma fiscalizării, operaţiune care se execută de către tehnicianul unităţii de service acreditate, la instalarea aparatului de marcat electronic fiscal sau anterior, la distribuitor sau unitatea de service acreditată, în baza solicitării scrise a utilizatorului.
  30. La articolul 47, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) La aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. c), d) şi g) sigiliul se aplică pe şuruburile care fixează placa fiscală de şasiul calculatorului ori al aparatului sau terminalului cu funcţii de casă de marcat electronică.31. La articolul 47, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Suplimentar faţă de dispoziţiile alin. (5), la aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) sigiliul se aplică pe şuruburile de prindere a părţilor componente ale carcasei aparatului sau terminalului, astfel încât să nu se permită dezasamblarea aparatului şi accesul la componentele acestuia în urma sigilării. De asemenea, se aplică sigiliu pe conectorul interfeţelor ce fac sau pot face legătura cu unitatea de control a echipamentului nesupravegheat de tipul automatului comercial. Sigilarea conectorilor se realizează cu etichete autoadezive, rezistente la căldură şi îngheţ, care se autodistrug la dezlipire.32. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 48(1) Pe carcasa aparatului livrat utilizatorului se aplică vizibil o etichetă care indică producătorul, distribuitorul autorizat cu datele sale de contact, seria de fabricaţie a aparatului, precum şi numărul autorizaţiei eliberate de comisie.
  (2) În interiorul echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale se aplică, astfel încât să fie vizibilă din exterior, o folie holografică autoadezivă, personalizată prin tipărirea pe suprafaţa acesteia, cu majuscule, a textului «FISCALIZAT» şi a datelor de identificare a distribuitorului autorizat, precum şi prin înscrierea manuală a simbolului caracteristic unităţii de service acreditate şi a numărului de identificare a tehnicianului de service, într-un spaţiu dedicat, asigurându-se menţinerea lizibilităţii datelor înscrise. Folia se asigură de către distributorii autorizaţi şi va avea o dimensiune suficientă, astfel încât textele tipărite pe suprafaţa acesteia să fie lizibile cu uşurinţă, şi se aplică de către tehnicianul de service odată cu instalarea aparatului de marcat electronic fiscal.(3) În situaţia în care aplicarea în interiorul echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale a foliei prevăzute la alin. (2) fie nu asigură vizibilitatea acesteia, fie nu este posibilă din punct de vedere tehnic, aceasta se aplică în exterior, cu asigurarea mijloacelor de protecţie a foliei împotriva deteriorării sau distrugerii.
  33. La articolul 49, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale înstrăinate de utilizatori în condiţiile prevăzute la art. 116 alin. (1), fiscalizate ca urmare a remedierii unor defecţiuni, sau transferate de la un punct de lucru la altul aparţinând aceluiaşi utilizator, sigilarea aparatului de marcat electronic fiscal şi a memoriei fiscale se face cu sigiliul fiscal sau, după caz, cu sigiliul de identificare a tehnicianului de service.(3) La sigilare se întocmeşte, în două exemplare, un proces-verbal care se semnează de reprezentantul distribuitorului autorizat sau, după caz, al unităţii de service acreditate, un exemplar fiind anexat dosarului de asistenţă tehnică al aparatului de marcat electronic fiscal, iar cel de-al doilea exemplar se înmânează utilizatorului, care transmite o copie organului fiscal competent.
  34. La articolul 50, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Sigiliul de identificare a tehnicianului de service are inscripţionat un simbol caracteristic al unităţii de service, constând în două caractere alfabetice şi trei caractere numerice, reprezentând numărul de identificare a tehnicianului de service, atribuite de către comisie. Eticheta autoadezivă prevăzută la art. 47 alin. (5^1) se personalizează prin tipărirea pe suprafaţa acesteia a datelor de identificare a distribuitorului autorizat, precum şi prin înscrierea manuală a simbolului caracteristic unităţii de service acreditate şi a numărului de identificare a tehnicianului de service, într-un spaţiu dedicat, asigurându-se menţinerea lizibilităţii datelor înscrise.35. La articolul 51, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins:(3) Confecţionarea sigiliului de identificare a tehnicianului de service sub formă de etichetă autoadezivă se realizează de către operatori economici specializaţi în desfăşurarea acestei activităţi. Procedura prealabilă confecţionării sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service prevăzută la alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Direcţia de specialitate ţine evidenţa etichetelor autoadezive confecţionate de distribuitorii autorizaţi, defalcat pe fiecare distribuitor în parte.(4) Distribuitorii autorizaţi au obligaţia de a ţine o evidenţă cu unităţile de service acreditate cărora le-au distribuit sigiliile de identificare sub formă de etichetă autoadezivă.36.
  Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 52(1) Pierderea sau furtul sigiliului fiscal, precum şi a sigiliilor de identificare alocate tehnicienilor de service se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se comunică în scris comisiei, în termen de maximum 10 zile de la data producerii evenimentului. Comunicarea va fi însoţită de copia documentului care atestă publicarea.(2) La solicitarea retragerii înregistrării unui tehnician de service, în situaţia în care unitatea acreditată pentru service nu solicită păstrarea sigiliului de identificare a tehnicianului de service în vederea realocării acestuia, sigiliul respectiv se transmite distribuitorului autorizat în vederea scoaterii din uz. Operaţiunea se notifică direcţiei de specialitate de către distribuitorul autorizat, în termen de 10 zile de la data efectuării acesteia.(3) În situaţia în care unitatea acreditată pentru service solicită păstrarea sigiliului de identificare a tehnicianului de service a cărui înregistrare a fost retrasă, acesta poate fi realocat fie către un alt tehnician pentru care se solicită înregistrarea, fie către un tehnician deja înregistrat, dar care a pierdut sigiliul de identificare iniţial alocat. Operaţiunea se notifică direcţiei de specialitate de către distribuitorul autorizat, în termen de 10 zile de la data efectuării acesteia.
  37. La articolul 54, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Tipărirea sau generarea în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare a bonului fiscal se efectuează în următoarea structură:a) antet;
  b) conţinut;c) parte finală.
  38. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 57În partea finală a bonului fiscal se tipăresc sau se generează în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, centrat, cu majuscule, «BON FISCAL», seria fiscală a aparatului precedată de logotip, iar, în cazul când acesta operează în cadrul unui sistem informatic, numărul aparatului de marcat electronic fiscal.
  39. La articolul 58, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Tipărirea datei sau generarea acesteia în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare se face numai în ordinea următoare: ziua, luna, anul.(3) Valorile se tipăresc sau se generează în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, cu două zecimale. Valorile interne de calcul cu mai mult de două zecimale vor fi rotunjite la a treia zecimală. Dacă a treia zecimală are valoarea egală sau mai mare de 5, va majora zecimala a doua cu o unitate, în caz contrar zecimala a doua rămâne nemodificată.40. Articolul 60 se abrogă.41. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 61(1) Utilizatorii solicită atribuirea numărului unic de identificare din registru administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru aparatele de marcat instalate pe raza judeţelor, respectiv Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru aparatele de marcat instalate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, pe bază de cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. În cazul contribuabililor mari care instalează aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, solicitarea se adresează Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul utilizatorilor care desfăşoară activităţi cu caracter ambulant, aceştia solicită atribuirea numărului unic de identificare administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în a căror rază îşi au sediul social/domiciliul sau, după caz, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, în cazul utilizatorilor care au sediul social/domiciliul în municipiul Bucureşti, precum şi în judeţul Ilfov.(3) Cererea de atribuire a numărului unic de identificare este însoţită de următoarele documente:a) copia facturii şi a documentului de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal, copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau, după caz, copia contractului de leasing financiar încheiat cu clauză expresă privind asumarea obligaţiei părţilor că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;b) copia procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal;c) declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, declaraţia privind desfăşurarea activităţii în regim ambulant ori în regim de taxi. Verificarea existenţei punctului de lucru înregistrat la oficiul registrului comerţului se face de către organul fiscal care soluţionează cererea de atribuire a numărului unic de identificare, prin solicitarea de informaţii, prin serviciul ONRC - Recom ONLINE;d) declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoţită de copia autorizaţiei taxi, în cazul activităţii de taximetrie.(4) Administraţiile judeţene ale finanţelor publice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, au obligaţia ca, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii cererii prevăzute la alin. (1), să comunice utilizatorului numărul unic de identificare atribuit pentru fiecare aparat.(5) Administraţiile judeţene ale finanţelor publice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, pot solicita utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale şi alte documente necesare verificării modului de îndeplinire a condiţiilor pentru atribuirea numărului unic de identificare din registru. Documentele care pot fi solicitate se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  42. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 62(1) În cazul încetării activităţilor de livrări de bunuri cu amănuntul şi prestări de servicii direct către populaţie, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă notifică organul fiscal, în vederea înregistrării informaţiei în registru, conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Utilizatorii aflaţi în această situaţie au obligaţia să arhiveze dispozitivul de memorare a jurnalului electronic şi memoria fiscală pe perioada prevăzută de lege. (2) În situaţia în care utilizatorul a înstrăinat aparatul de marcat electronic fiscal în condiţiile prevăzute la art. 116, anularea legăturii dintre numărul unic de identificare şi codul de identificare fiscală al utilizatorului este făcută de către unitatea acreditată pentru comercializare sau, după caz, de către distribuitorul autorizat care acceptă achiziţia aparatului de marcat al utilizatorului. (3) În situaţia furtului sau distrugerii aparatului de marcat electronic fiscal, anularea legăturii dintre numărul unic de identificare şi codul de identificare fiscală al utilizatorului se efectuează de organul fiscal competent, la cererea utilizatorului însoţită de documente justificative.
  (4) În cazul în care utilizatorul şi-a încetat existenţa, anularea legăturii dintre numărul unic de identificare şi codul de identificare fiscală al utilizatorului se efectuează, din oficiu, la data luării la cunoştinţă de organul fiscal competent.(5) În cazul transferării unui aparat de marcat electronic fiscal de la un punct de lucru la altul, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă notifică organului fiscal competent, înainte de începerea activităţii la noul punct de lucru, schimbarea adresei de la locul de instalare a aparatului, conform procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Concomitent cu notificarea organului fiscal competent, utilizatorii procedează şi la notificarea distribuitorului autorizat sau a unităţii de service acreditate, după caz. Distribuitorul autorizat sau unitatea de service, după caz, efectuează modificarea adresei, notează în cartea de intervenţie şi întocmeşte declaraţia de instalare pentru noul punct de lucru, document în care este menţionat faptul că s-a schimbat locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal. Declaraţia se întocmeşte şi se înregistrează conform dispoziţiilor art. 104.
  43. La articolul 63 alineatul (7), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) în regimul de înregistrare a unei zile de lucru, liniile care se tipăresc pe rola-client, iar în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, liniile memorate se înregistrează în fişierul jurnal electronic şi se codifică cu ajutorul algoritmului SHA-2;44.
  La articolul 66, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) În momentul constatării defectării modulului criptografic instalat, precum şi în alte cazuri care necesită înlocuirea acestuia, utilizatorul este obligat să notifice distribuitorul autorizat şi/sau unitatea de service acreditată, după caz. Distribuitorul autorizat va înlocui modulul criptografic şi va emite un nou certificat digital în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la notificare. Pentru tranzacţiile efectuate în perioada nefuncţionării aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii, cu excepţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, aplică prevederile art. 6 alin. (2) şi ale art. 7.
  45. La articolul 68, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Un exemplar al procesului-verbal revine utilizatorului, care transmite o copie organului fiscal competent. Două exemplare vor fi preluate de către tehnicianul de service, iar unul dintre acestea se transmite distribuitorului autorizat prin grija unităţii de service acreditate.46. La articolul 75 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) aprobă anularea înregistrării unităţilor de comercializare şi/sau service ale căror contracte cu distribuitorul autorizat au încetat;
  47. La articolul 75 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:f) aprobă înregistrarea/retragerea înregistrării unor tehnicieni de service, precum şi înregistrarea pierderii unor sigilii.48. La articolul 78 alineatul (1), litera a) se abrogă.49. La articolul 78 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) asigură pentru aparatele de marcat electronice fiscale comercializate asistenţă tehnică şi întreţinerea aparatelor prin cel puţin două unităţi acreditate pentru service, pentru modelul şi tipul de aparate de marcat electronice fiscale pentru care se solicită autorizaţia;50. La articolul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3)
  Operatorii economici care solicită autorizaţie de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale nu pot fi autorizaţi în situaţia în care aceştia/administratorul/directorul economic şi/sau financiar, respectiv societatea care prestează servicii de contabilitate/reprezentantul legal al acesteia, în cazul în care activitatea financiar contabilă este externalizată, au fapte înscrise în cazierul fiscal.
  51. La articolul 78, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) Operatorii economici care solicită autorizaţie de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale nu pot fi autorizaţi în situaţia în care administratorii acestora, administratorii operatorilor economici pentru care operatorul economic solicită acreditarea pentru comercializare şi/sau service, precum şi tehnicienii de service ai acestora au fost condamnaţi pe plan intern sau internaţional pentru infracţiuni de evaziune fiscală sau infracţiuni prevăzute de legile vamale.52. Articolele 79, 80 şi 82-88 se abrogă.53. La articolul 89 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 89(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici care au obţinut avizul tehnic prevăzut la art. 78 alin. (1) lit. b) trebuie să depună la comisie următoarele documente:a)
  cererea prin care solicită eliberarea autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale, care trebuie să conţină: datele de identificare ale operatorului economic solicitant, inclusiv datele de contact ale acestuia, respectiv numărul de telefon, adresă de e-mail pentru corespondenţa în format electronic, tipul aparatului de marcat electronic fiscal şi denumirea comercială a acestuia, lista operatorilor economici propuşi ca unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau service, lista tehnicienilor de service şi, după caz, elementele de identificare a tehnicienilor de service;
  .....................................................d) avizul tehnic favorabil emis în condiţiile art. 78 alin. (1) lit. b) din prezentele norme metodologice;
  54. La articolul 89 alineatul (1), literele f) şi g) se abrogă.55. La articolul 89 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere, lit. j) şi k), cu următorul cuprins:j) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a unui împuternicit al operatorului economic solicitant privind existenţa capacităţii acestuia de a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), pentru modelul şi tipul de aparate de marcat electronice fiscale pentru care se solicită autorizaţia. Declaraţia pe propria răspundere dată prin intermediul unui împuternicit este însoţită de o procură specială în formă autentică;
  k) consimţământul expres, exprimat în scris, al fiecărei persoane pentru care se efectuează verificări specifice, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanţelor a extrasului de pe cazierul judiciar.
  56. La articolul 89, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. d), se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de către direcţia de specialitate certificatul de atestare fiscală al operatorului economic. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi transmiterea acestuia se pot efectua şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 3.894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a atribuţiilor Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, a Procedurii de solicitare şi transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizaţiei şi scrisorii de atribuire a codului statistic, precum şi a modelului unor declaraţii.57. La articolul 89, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 78 alin. (3) se face de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate în baza accesului direct la informaţiile privind cazierul fiscal al operatorilor economici, administratorilor şi directorului economic şi/sau financiar al operatorului economic care solicită autorizarea, cuprinse în cazierul fiscal naţional gestionat de Ministerul Finanţelor, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 78 alin. (3), reprezentantul legal sau împuternicitul operatorului economic solicitant va depune o declaraţie pe propria răspundere cu privire la persoanele care îndeplinesc funcţiile de administrator/director economic şi/sau financiar. În situaţia în care din declaraţia pe propria răspundere rezultă că operatorul economic nu are în statul de funcţii postul de director economic şi/sau financiar, activitatea specifică financiar-contabilă fiind externalizată, persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate solicită organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală certificatul de cazier fiscal atât pentru societatea care prestează serviciile de contabilitate, cât şi pentru reprezentantul legal al acesteia.
  58. La articolul 89, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5), cu următorul cuprins: (4) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 78 alin. (5) se solicită de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate, potrivit legii, extrasul de pe cazierul judiciar, numai în baza consimţământului expres, exprimat în scris, al persoanelor supuse verificării specifice. (5) Verificarea îndeplinirii condiţiilor referitoare la obiectul de activitate prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) şi la art. 106 alin. (1) se face de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate în baza accesului la informaţiile deţinute de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind datele de identificare a operatorilor economici, obiectul de activitate şi alte informaţii specifice.59. După articolul 89 se introduc două noi articole, art. 89^1 şi 89^2, cu următorul cuprins: Articolul 89^1(1) Documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei de distribuţie se depune utilizând una dintre următoarele modalităţi:a) la registratura Ministerului Finanţelor;b) prin poştă;c) prin intermediul poştei electronice, la adresele indicate pe pagina proprie de web a Ministerului Finanţelor, scanată şi semnată electronic de către administratorul/reprezentantul legal al operatorului economic.(2) În situaţia în care este necesară completarea documentaţiei transmise, reprezentanţii direcţiei de specialitate pot coresponda cu operatorii economici în cauză, utilizând adresele de e-mail indicate de operatorul economic în cererea prevăzută la art. 89 alin. (1) lit. a).(3) Toate documentele care se depun în copie de către un operator economic, în vederea obţinerii autorizaţiei de distribuţie, se certifică pentru conformitate cu originalul de către reprezentatul legal sau împuternicitul acestuia.Articolul 89^2Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea dispoziţiilor prezentelor norme metodologice se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
  60. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 90(1) În cazul în care distribuitorii autorizaţi pentru distribuţia unor aparate de marcat electronice fiscale solicită eliberarea autorizaţiei pentru alte tipuri şi modele de aparate la care comercializarea şi service-ul vor fi asigurate exclusiv prin operatori economici înregistraţi anterior la comisie, aceştia depun documentele prevăzute la art. 89 alin. (1) lit. a), b), d), k) şi, după caz, lit. i), iar direcţia de specialitate solicită documentele prevăzute la art. 89 alin. (2) şi (2^1). Distribuitorii autorizaţi trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 78.(2) În situaţia în care intervin modificări faţă de datele menţionate în autorizaţie cu privire la denumirea, forma de organizare sau adresa sediului social, distribuitorul autorizat are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării, să depună la comisie, pe lângă cererea prin care solicită modificarea autorizaţiei, şi actul adiţional/hotărârea asociaţilor, certificatul de înscriere de menţiuni la oficiul registrului comerţului şi certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului. Dacă intervin modificări şi în ceea ce priveşte structura de administrare, se solicită de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate, potrivit legii, extrasul de pe cazierul judiciar, pentru noii administratori, numai în baza consimţământului expres, exprimat în scris, al acestora, în vederea verificării condiţiei prevăzute la art. 78 alin. (5).(3) Orice modificare intervenită asupra autorizaţiilor de distribuţie în perioada de valabilitate a acestora nu atrage prelungirea perioadei de valabilitate.(4) În cazul în care distribuitorii autorizaţi solicită înregistrarea unor noi operatori economici ca unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau pentru service, aceştia depun documentele prevăzute la art. 89 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi, după caz, lit. i) numai pentru operatorii economici propuşi ca unităţi acreditate, iar, în cazul în care solicită înregistrarea unor noi tehnicieni de service pentru unităţile acreditate, aceştia depun cererea şi documentele prevăzute la art. 89 alin. (1) lit. b) şi e), precum şi consimţământul expres, exprimat în scris, pentru tehnicienii propuşi. Operatorii economici propuşi ca unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau pentru service trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. d) şi alin. (4) şi (5) şi la art. 106 alin. (1), condiţii care sunt verificate conform prevederilor art. 89 alin. (2), (4) şi (5). Dacă se solicită retragerea înregistrării unor tehnicieni de service, aceştia depun cererea de retragere în care se menţionează motivul retragerii şi precizări referitoare la elementele de identificare alocate tehnicienilor respectivi. Pentru noii tehnicieni de service propuşi se poate aloca un nou număr de identificare sau poate fi realocat un sigiliu de identificare existent la nivelul distribuitorului autorizat sau al unităţii de service, după caz.(5) Modificările propuse asupra listei de unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau service se consideră înregistrate la data confirmării înregistrării propunerii la comisie şi produc efecte numai după confecţionarea sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service. Prin data confirmării înregistrării propunerii se înţelege data la care se eliberează documentul prin care se atestă înregistrarea propunerii.
  61. La articolul 93, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Distribuitorii autorizaţi care doresc continuarea activităţii de distribuţie depun la comisie, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, o cerere de reautorizare, la care se anexează documentele prevăzute la art. 89 alin. (1) lit. a), b), k) şi, după caz, lit. i), precum şi documentele din care rezultă modificarea datelor avute în vedere anterior la autorizare, dacă este cazul. Direcţia de specialitate solicită organului fiscal competent documentele prevăzute la art. 89 alin. (2) şi (2^1), conform dispoziţiilor prezentelor norme metodologice. Distribuitorii autorizaţi care doresc continuarea activităţii de distribuţie trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. 78.62. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 99(1) Orice modificare hardware a unui aparat de marcat electronic fiscal sau software a programului de control deja avizat presupune obţinerea unui supliment de aviz tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal emis de persoana juridică prevăzută la art. 78 alin. (1) lit. b). Un exemplar al suplimentului de aviz tehnic favorabil se transmite comisiei.(2) Un program de aplicaţie identificabil care face parte din configuraţia unui aparat de marcat electronic fiscal deja autorizat poate fi actualizat numai după obţinerea suplimentului de aviz tehnic favorabil emis de persoana juridică prevăzută la art. 78 alin. (1) lit. b).
  63. La articolul 103, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) În cazul aparatelor prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, documentele prevăzute la alin. (2) se memorează.64. La articolul 103, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: (4) Instalarea aparatelor de marcat electronice fiscale destinate activităţilor cu caracter ambulant se face la sediul/domiciliul fiscal al utilizatorului, iar, în cazul celor destinate activităţii de taximetrie, la sediul distribuitorului autorizat sau al unităţii acreditate pentru service, după caz. Aparatele de marcat electronice prevăzute la art. 17 lit. g) se instalează la locul de funcţionare sau de depozitare, după caz, al echipamentului nesupravegheat de tipul automatului comercial.65.
  La articolul 104, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 104(1) După instalarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se întocmeşte «Declaraţia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale», denumită în continuare declaraţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 10, în trei exemplare, semnată de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi de tehnicianul de service care a efectuat instalarea.(2) Un exemplar al declaraţiei prevăzute la alin. (1) rămâne la utilizator, iar două exemplare la unitatea de service acreditată.(3) Cel târziu a doua zi după instalare, utilizatorul transmite organului fiscal competent o copie a declaraţiei prevăzute la alin. (1), iar unitatea de service acreditată transmite distribuitorului autorizat un exemplar al acestei declaraţii.
  66. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 105(1)
  După instalarea aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii, cu excepţia taximetriştilor şi a celor care utilizează pentru înregistrarea veniturilor aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g), prezintă organului fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul cartea de intervenţii a aparatului şi registrul special.
  (2) Organul fiscal prevăzut la alin. (1) înscrie în cartea de intervenţii numărul de pagini, aplicând ştampila, şi vizează registrul special pe ultima pagină.
  67. La articolul 106, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei referitoare la numărul tehnicienilor de service, prevăzută la alin. (1), unităţile de service acreditate au obligaţia de a ţine evidenţa propriilor tehnicieni de service înregistraţi pentru fiecare distribuitor autorizat şi de a actualiza această evidenţă ori de câte ori intervin modificări, în urma aprobării acestora de către comisie.(1^2) Unitatea acreditată pentru service are obligaţia de a comunica, în scris, în termen de maximum 10 zile de la data producerii evenimentului, tuturor distribuitorilor din a căror reţea de service face parte modificările intervenite în ceea ce priveşte tehnicienii de service, respectiv: înregistrarea tehnicienilor de service, retragerea înregistrării tehnicienilor de service, redistribuirea sigiliilor de identificare, inclusiv ca urmare a pierderii acestora.
  68. La articolul 115, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) În cazul reorganizării distribuitorului autorizat, potrivit legii, drepturile şi obligaţiile ce îi revin acestuia în baza autorizaţiilor de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale pot fi transmise, fără a fi necesară autorizarea potrivit prezentelor norme metodologice, numai către o societate care are calitatea de distribuitor autorizat. În situaţia în care societatea nu deţine calitatea de distribuitor autorizat, aceasta urmează procedura de autorizare prevăzută de prezentele norme metodologice, putând utiliza avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 78 alin. (1) lit. b), obţinut de distribuitorul autorizat care se reorganizează, document care îşi păstrează valabilitatea.69. Articolul 128 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 128Anexele nr. 1, 2a), 2b), 4, 5, 6, 10 şi 11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.70. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 71.
  Anexa nr. 9 se abrogă.
  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală modifică şi completează corespunzător Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora, cu modificările ulterioare. Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 61 alin. (5) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacşu
  Bucureşti, 20 aprilie 2023.Nr. 355.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la normele metodologice)CARTEA DE INTERVENŢII DIN DOTARE
  ------