Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
HOTĂRÂRE nr. 1.336 din 28 octombrie 2022pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1078 din 8 noiembrie 2022Data intrării în vigoare 08-11-2022
    Formă consolidată valabilă la data 27-04-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-04-2023 până la data de 25-09-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, publicate în Monitorul Oficial nr. 358 din 27 aprilie 2023, la data de 27 Aprilie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de HOTĂRÂREA nr. 372 din 26 aprilie 2023.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 31 alin. (1) şi (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 554 alin. (4) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Prezenta hotărâre are ca obiect aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, denumit în continuare Regulamentul.Articolul 2Regulamentul se aplică personalului contractual din:a) instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora care sunt finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;b) instituţiile şi autorităţile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;