Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 298 din 5 aprilie 2023privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 6 aprilie 2023Data intrării în vigoare 11-04-2023


  Luând în considerare faptul că în ultima perioadă s-a înregistrat o evoluţie ascendentă a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii de răspundere civilă auto (RCA), iar aceasta a condus la încadrarea unui număr ridicat de asiguraţi RCA în categoria asiguratului cu risc ridicat,având în vedere faptul că se impune adoptarea unor măsuri legislative pentru a contracara posibilele efecte negative ce ţin de neacoperirea daunelor produse terţelor persoane prejudiciate atunci când vinovaţii nu au încheiat un contract RCA,ţinând cont de faptul că vehiculele nu pot circula legal fără a avea încheiat un contract RCA valabil,ca urmare a caracterului obligatoriu al asigurărilor RCA care face ca furnizarea de produse de asigurare RCA să reprezinte una dintre funcţiile critice pe care piaţa asigurărilor în ansamblul ei o îndeplineşte în relaţia cu economia şi societatea românească,întrucât lipsa asigurării RCA a conducătorilor auto vinovaţi conduce la obligaţia de plată a despăgubirilor din Fondul naţional de protecţie, crescând astfel nevoia de finanţare a acestuia, măsură ce are ca efect creşterea contribuţiilor la acest fond,luând în considerare evoluţiile impredictibile ale unor componente de cost ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru aceste vehicule,ţinând seama de rolul bine definit pe care asigurările RCA îl au în societate şi în economie din perspectiva acoperirii riscului la care sunt supuşi ceilalţi participanţi la trafic,
  pentru că evoluţiile din această piaţă au un impact rapid şi semnificativ asupra unor categorii largi de consumatori şi operatori economici, iar întârzierea încheierii asigurării RCA poate crea dificultăţi în furnizarea bunurilor de larg consum către populaţie, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabileşte tarifele de primă maxime şi alte măsuri aplicabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA, ce urmează a fi aplicate de către societăţile de asigurare care practică asigurarea RCA, denumite în continuare asigurători RCA, potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023 şi sunt valabile pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (2) şi procedura de acordare a despăgubirilor de către asigurătorii RCA, conform prevederilor art. 3, se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Comisioanele de distribuţie aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima netă de cheltuieli de distribuţie pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către asigurătorii RCA, stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri, se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.
  Articolul 2(1) Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0.(2) În funcţie de istoricul de daună al asiguratului, asigurătorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia; influenţa clasei de bonus/malus asupra primei de asigurare se aplică şi de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) în cadrul procedurii de alocare a asiguraţilor cu risc ridicat.Articolul 3(1) În perioada aplicării prevederilor prezentei hotărâri, la despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, în baza contractelor prevăzute la art. 1 alin. (3), pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeaşi clasă sau dintr-o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăşi tariful mediu practicat de reprezentanţele rent a car ce oferă servicii de închiriere de autoturisme fără conducător auto.
  (2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) se acordă numai în situaţia în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.(3) Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile prevăzute la alin. (1) şi (2) este de 30 de zile fie de la data eliberării autorizaţiei de reparaţie de către unităţile Poliţiei Române, fie de la data eliberării documentului de intrare în reparaţie eliberat de către asigurătorul RCA.(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile prevăzute la alin. (1) şi (2) poate fi prelungită numai cu aprobarea asigurătorului RCA în situaţii justificate, probate cu documente.(5) În cazul vehiculelor care nu se mai repară şi se încadrează în situaţia de daună totală economică, despăgubirile prevăzute la alin. (1) şi (2) acoperă perioada cuprinsă între data constatării avariilor şi data înaintării ofertei de despăgubire, cu respectarea termenelor prevăzute de Legea nr. 132/2017, cu modificările şi completările ulterioare; în acest caz, valoarea despăgubirii reprezentând acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat nu poate depăşi 25% din valoarea de piaţă a vehiculului avariat.
  Articolul 4(1) Depăşirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite conform prevederilor art. 1 alin. (2) şi practicarea comisioanelor de distribuţie la un nivel mai mare decât cel prevăzut la art. 1 alin. (4) de către asigurătorii RCA constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.
  (2) Pe lângă sancţiunea contravenţională principală prevăzută la alin. (1), în funcţie de gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica şi sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contravenţiile se constată de către persoanele cu atribuţii privind supravegherea şi controlul din cadrul A.S.F., iar aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează de către Consiliul A.S.F.(4) Contravenţiilor prevăzute la prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 21^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 4, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:

  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Elena Doina Dascălu
  Bucureşti, 5 aprilie 2023.Nr. 298.------