Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 76 din 3 aprilie 2023privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informatic naţional de semnalări şi participarea României la Sistemul de informaţii Schengen, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 5 aprilie 2023Data intrării în vigoare 08-04-2023


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege stabileşte măsurile premergătoare, condiţiile şi procedurile referitoare la introducerea şi prelucrarea în Sistemul informatic naţional de semnalări, denumit în continuare SINS, a semnalărilor de interes naţional, în aplicarea la nivel naţional a anumitor prevederi cuprinse în următoarele regulamente europene:a)
  Regulamentul (UE) 2018/1.860 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind utilizarea Sistemului de informaţii Schengen pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, denumit în continuare Regulamentul SIS returnare;
  b) Regulamentul (UE) 2018/1.861 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen şi de modificare şi abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul SIS verificări la frontiere;c) Regulamentul (UE) 2018/1.862 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, de modificare şi de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.986/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul SIS cooperare.
  Articolul 2(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţia prevăzută în regulamentele europene prevăzute la art. 1.(2) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) Sistem de informaţii Schengen, denumit în continuare SIS - sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene şi utilizat de statele membre şi asociate pentru cooperarea prin schimb de date şi informaţii, în vederea menţinerii ordinii publice şi securităţii naţionale pe teritoriile acestora;
  b) Sistem informatic naţional de semnalări - sistemul informatic compatibil cu SIS care conţine semnalări de interes naţional şi de interes Schengen, introduse de către autorităţile naţionale competente;c) sistem informatic SIRENE - sistemul informatic naţional, gestionat de Poliţia Română, destinat stocării informaţiilor de către autorităţile române şi schimbului de date între acestea şi organismele europene implicate în lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere în statele membre şi asociate;d) Biroul naţional SIRENE - structura specializată din cadrul Poliţiei Române care asigură realizarea schimbului de informaţii suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi din cele asociate, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene prevăzute la art. 1;e) componentă naţională a SIS în sensul art. 4 din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi al Regulamentului SIS cooperare, denumită în continuare N.SIS - sistemul informatic constituit din SINS şi copia naţională parţială a bazei de date centrale a SIS; f) copie naţională în sensul art. 4 alin. (1) teza a doua din Regulamentul SIS verificări la frontieră şi art. 4 alin. (1) teza a doua din Regulamentul SIS cooperare - copia naţională parţială accesibilă pentru efectuarea de căutări de către autorităţile naţionale competente;g) control discret - activitate desfăşurată de către Poliţia de Frontieră Română şi Poliţia Română cu ocazia efectuării controlului la trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control poliţienesc sau vamal, în aplicarea art. 37 alin. (3) din Regulamentul SIS cooperare;h)
  control prin interviu - activitate desfăşurată de către Poliţia de Frontieră Română şi Poliţia Română cu ocazia conducerii la sediu, potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea art. 37 alin. (4) din Regulamentul SIS cooperare;
  i) control specific - activitate desfăşurată de către Poliţia de Frontieră Română şi Poliţia Română potrivit Legii nr. 218/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare, constând în efectuarea controlului corporal al persoanelor şi al bagajelor acestora, precum şi a controlului vehiculului şi al obiectelor transportate, după caz, cu ocazia desfăşurării controlului la trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control poliţienesc sau vamal, în aplicarea art. 37 alin. (5) din Regulamentul SIS cooperare;j) semnalare de interes naţional - semnalarea introdusă în SINS de o autoritate naţională competentă;k) semnalare de interes Schengen - semnalarea transmisă din SINS în SIS;l) sistem AFIS naţional - sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice, organizat la nivelul Poliţiei Române potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice, aprobată prin Legea nr. 22/2013, cu modificările ulterioare;m) stat asociat - stat cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri în vederea participării la SIS;n) stat membru - stat membru al Uniunii Europene care utilizează SIS;
  o) furnizare - introducerea de date în SINS din bazele de date proprii, modificarea şi ştergerea acestor date de către autorităţile naţionale competente;p) consultare - examinarea de către autorităţile naţionale competente a elementelor cuprinse în semnalările din SINS;q) tranzacţie - operaţiunea de furnizare sau consultare a datelor conţinute în SINS.
  Articolul 3(1) În sensul art. 17 alin. (1) din Regulamentul SIS returnare, al art. 34 din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi al art. 44-46 din Regulamentul SIS cooperare, autorităţile şi instituţiile publice cu drept de acces, furnizare sau consultare de date în SINS, denumite în continuare autorităţi naţionale competente, prin raportare la atribuţiile funcţionale proprii, sunt următoarele:a) Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română, Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, Direcţia Generală de Protecţie Internă, Direcţia Generală de Paşapoarte, Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
  b) Ministerul Afacerilor Externe;c) Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti;d) Ministerul Public;e) Autoritatea Vamală Română;f) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, şi Autoritatea Navală Română.
  (2) Tranzacţiile la care au acces autorităţile naţionale competente sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, care poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului.
  Articolul 4Autoritatea de supraveghere competentă în sensul regulamentelor europene prevăzute la art. 1 este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea naţională de supraveghere.
  Capitolul II Sistemul informatic naţional de semnalăriSecţiunea 1 Obiectivul general al SINSArticolul 5(1) SINS conţine semnalări cu privire la persoane sau obiecte, corespunzător tipurilor de semnalări prevăzute de regulamentele europene prevăzute la art. 1.
  (2) SINS asigură transmiterea semnalărilor de interes Schengen în SIS.(3) SINS este destinat să asigure posibilitatea, pentru autorităţile naţionale competente, ca prin intermediul unei proceduri automate să efectueze tranzacţii cu privire la semnalările pe care le conţine, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale.(4) SINS respectă standardele, protocoalele şi procedurile tehnice stabilite pentru SIS central, adoptate potrivit regulamentelor europene prevăzute la art. 1, astfel încât cele două sisteme informatice să fie compatibile.
  Secţiunea a 2-a Gestionarea şi utilizarea SINSArticolul 6(1) În aplicarea regulamentelor europene prevăzute la art. 1, se desemnează Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, ca autoritate responsabilă cu implementarea, funcţionarea, întreţinerea, administrarea, monitorizarea, dezvoltarea şi securitatea SINS, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor naţionale competente la SINS.(2) În coordonarea Ministerului Afacerilor Interne funcţionează Comitetul tehnic, organism consultativ, fără personalitate juridică, cu atribuţii de analiză şi soluţionare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în funcţionarea SINS.(3) Comitetul tehnic este compus din reprezentanţi, la nivel de expert, desemnaţi de autorităţile naţionale competente care au drept de acces la SINS şi doi reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Protecţie Internă, în calitate de structură responsabilă cu îndrumarea, coordonarea şi controlul activităţilor pentru protecţia surselor generatoare de informaţii - INFOSEC şi securitate cibernetică la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.(4) Preşedintele Comitetului tehnic este şeful Centrului Naţional SIS.(5) Comitetul tehnic are următoarele atribuţii principale:a) analizează activitatea de modernizare a sistemelor informatice şi de comunicaţii participante la SINS, în vederea asigurării compatibilităţii între acestea şi SINS;b) analizează problemele tehnice semnalate de autorităţile naţionale competente, apărute în implementarea şi funcţionarea SINS, şi propune modalităţi de soluţionare a acestora;c) asigură informarea autorităţilor naţionale competente cu privire la aspectele discutate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale Uniunii Europene în domeniul SIS/SIRENE;
  d) analizează şi soluţionează problemele de ordin tehnic ce pot apărea în funcţionarea N.SIS.
  (6) Comitetul tehnic se întruneşte anual sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui acestuia sau în urma solicitării autorităţilor naţionale competente.(7) Secretariatul Comitetului tehnic este asigurat de Centrul Naţional SIS.
  Articolul 7(1) Se înfiinţează Comitetul operaţional, ca organism consultativ, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, cu atribuţii de analiză şi soluţionare a problemelor de ordin operaţional ce pot apărea în gestionarea semnalărilor din SINS şi SIS şi a schimbului de date şi informaţii suplimentare.(2)
  Comitetul operaţional este compus din reprezentanţi desemnaţi de autorităţile naţionale competente care au drept de acces la SINS şi un reprezentant al Centrului Multifuncţional de Pregătire Schengen.
  (3) Preşedintele Comitetului operaţional este şeful Biroului naţional SIRENE.(4) Comitetul operaţional are următoarele atribuţii principale:a) analizează activitatea de gestionare a semnalărilor din SINS şi SIS de către autorităţile naţionale competente şi a schimbului de informaţii suplimentare;b) analizează problemele operaţionale semnalate de autorităţile naţionale competente, apărute în gestionarea semnalărilor din SINS şi SIS şi a schimbului de informaţii suplimentare şi propune modalităţi de soluţionare a acestora;c) asigură informarea autorităţilor naţionale competente cu privire la aspectele discutate în cadrul grupurilor de lucru operaţionale şi legislative ale Uniunii Europene în domeniul SIS/SIRENE şi monitorizează implementarea acestora la nivel naţional;d) solicită autorităţilor naţionale competente care au drept de acces la SINS, prin reprezentanţii desemnaţi în cadrul acestuia, statistici privind numărul de interogări efectuate în SIS, numărul de rezultate pozitive înregistrate, numărul de legături create între semnalări, numărul de sesiuni de instruire susţinute privind domeniul SIS/SIRENE şi numărul de utilizatori finali pregătiţi; e) analizează şi soluţionează problemele operaţionale ce pot apărea în gestionarea semnalărilor din N.SIS şi a schimbului de date şi informaţii suplimentare;
  f) se întruneşte în şedinţe comune cu Comitetul tehnic, prevăzut la art. 6, atunci când problemele semnalate se circumscriu atribuţiilor ambelor comitete.
  (5) Comitetul operaţional se întruneşte anual sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui acestuia sau la solicitarea autorităţilor naţionale competente.(6) Secretariatul Comitetului operaţional este asigurat de către Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
  Articolul 8(1) Autorităţile naţionale competente care au drept de acces la SINS, potrivit anexei, transmit datele specifice tipurilor de semnalări prevăzute la art. 3 din Regulamentul SIS returnare, art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi la art. 32, 34, 36, 38 şi 40 din Regulamentul SIS cooperare, din bazele de date proprii în SINS, sau prin utilizarea interfeţei grafice a SINS dedicate gestionării manuale a semnalărilor.
  (2) Autorităţile naţionale competente care au drept de furnizare de date, potrivit anexei, întreprind demersurile de ordin tehnic pentru transmiterea directă a datelor în SIS, prin intermediul SINS, informând Comitetul tehnic cu privire la respectivele demersuri.(3) Autorităţile naţionale competente utilizează datele cuprinse în semnalările la care au drept de acces, cu respectarea art. 19 din Regulamentul SIS returnare, art. 41 din Regulamentul SIS verificări la frontiere, respectiv art. 56 din Regulamentul SIS cooperare, numai în scopurile prevăzute pentru fiecare tip de semnalare prevăzut de regulamentele prevăzute la art. 1.(4) Drepturile de acces la SINS ale autorităţilor naţionale competente se extind şi la copia naţională.
  Secţiunea a 3-a Semnalările introduse în SINS şi măsurile de urmatArticolul 9Semnalările prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare se introduc în SINS de către Poliţia Română, cu respectarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 10(1) Semnalările prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) pct. (i) şi lit. b) din Regulamentul SIS cooperare se introduc în SINS de către Poliţia Română, la sesizarea oricărei persoane, dacă în urma verificărilor efectuate de Poliţia Română se constată că sesizarea este întemeiată, sau la sesizarea oricărei instituţii sau unităţi sanitare.(2) Semnalările prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Regulamentul SIS cooperare se introduc în SINS de către Poliţia Română, la sesizarea instituţiilor sau a unităţilor sanitare, după cum urmează:a) în baza documentelor emise de acestea, prin care se dispune internarea nevoluntară, în cazul persoanelor cu tulburări psihice, în executarea hotărârii instanţei emise potrivit Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, cu completările ulterioare;b) în baza hotărârii instanţei de judecată prin care s-a dispus internarea medicală, potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Semnalările din categoria celor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Regulamentul SIS cooperare se introduc în SINS de către Poliţia Română, la solicitarea instanţei de judecată competente potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adresată de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.(4)
  Semnalările prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Regulamentul SIS cooperare se introduc în SINS de către Poliţia Română, la solicitarea organelor judiciare sau a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
  (5) Semnalările prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. d) pct. (ii) şi (iii) din Regulamentul SIS cooperare se introduc în SINS de către Poliţia Română, la solicitarea organelor judiciare sau a organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.(6) Semnalările prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. e) din Regulamentul SIS cooperare se introduc în SINS de către Poliţia Română, la solicitarea organelor judiciare sau a serviciului public de asistenţă socială.
  Articolul 11(1) În cazul depistării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) din Regulamentul SIS cooperare, autorităţile române iau măsuri potrivit actelor normative de organizare şi funcţionare proprii, aplicându-se, după caz, prevederile Legii nr. 487/2002, republicată, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Reprezentanţii serviciilor de asistenţă socială sau, după caz, ai serviciilor sociale, precum şi cei ai serviciilor de ambulanţă competente teritorial au obligaţia de a se prezenta şi prelua persoana în vederea asigurării serviciilor medicale şi sociale, după caz.
  Articolul 12În cazul depistării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b) din Regulamentul SIS cooperare, aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea către persoana sau instituţia care a sesizat dispariţia, a informaţiilor privind adresa la care locuieşte.Articolul 13(1) În cazul depistării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Regulamentul SIS cooperare, se informează instanţa de judecată şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.(2) Reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului au obligaţia de a se prezenta de îndată la locul unde minorul a fost identificat sau unde se află acesta, în vederea preluării sale. În cazul în care minorul necesită asistenţă medicală, este solicitat serviciul de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, în vederea asigurării serviciilor medicale de urgenţă şi preluării cu celeritate în vederea internării în cea mai apropiată instituţie sau unitate sanitară care are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, până în momentul în care starea de sănătate permite preluarea sa.(3) După preluarea minorului, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul are obligaţia de a realiza, din oficiu, o evaluare psihosocială a acestuia, în vederea identificării unor eventuale cazuri de abuz, neglijare, exploatare sau a oricărei forme de violenţă şi dispunerii măsurilor de protecţie corespunzătoare potrivit Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 14În cazul depistării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Regulamentul SIS cooperare se informează autoritatea care a solicitat introducerea semnalării, aplicându-se prevederile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile art. 13 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.Articolul 15În cazul depistării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. d) pct. (ii) şi (iii) din Regulamentul SIS cooperare, se informează autoritatea care a solicitat introducerea semnalării, aplicându-se prevederile actelor normative de organizare şi funcţionare ale organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, respectiv ale Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile art. 13 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.Articolul 16(1) În cazul depistării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. e) din Regulamentul SIS cooperare, se informează autoritatea care a solicitat introducerea semnalării, dispoziţiile Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.(2)
  Reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială au obligaţia de a se prezenta de îndată la locul unde persoana a fost identificată sau unde se află aceasta, în vederea preluării acesteia. În cazul în care persoana necesită asistenţă medicală, este solicitat serviciul de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, în vederea asigurării serviciilor medicale de urgenţă şi preluării cu celeritate în vederea internării în cea mai apropiată instituţie sau unitate sanitară care are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, până în momentul în care starea de sănătate permite preluarea acesteia.
  (3) După preluarea persoanei, serviciul public de asistenţă socială în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul persoana în cauză are obligaţia de a realiza, din oficiu, o evaluare psihosocială a acesteia, în vederea identificării unor eventuale cazuri de abuz, neglijare, exploatare sau a oricărei forme de violenţă şi dispunerii măsurilor de protecţie corespunzătoare.
  Articolul 17(1) Semnalările prevăzute la art. 34 din Regulamentul SIS cooperare se introduc în SINS de către Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română, Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti sau Ministerul Public, la solicitarea organelor judiciare.(2) În cazul depistării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 34 din Regulamentul SIS cooperare, se informează persoana în cauză cu privire la existenţa semnalării, se stabilesc adresa la care aceasta locuieşte, numărul de telefon, adresa de poştă electronică, aceste informaţii fiind comunicate autorităţii care a solicitat introducerea semnalării.Articolul 18
  Semnalările prevăzute la art. 36 alin. (1)-(3) din Regulamentul SIS cooperare se introduc în SINS de către Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română sau Ministerul Public, la solicitarea organelor judiciare.
  Articolul 19(1) Semnalările prevăzute la art. 36 alin. (4) şi (5) din Regulamentul SIS cooperare se introduc în SINS de către Biroul naţional SIRENE, la solicitarea organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.(2) Informaţia prevăzută la art. 36 alin. (4) din Regulamentul SIS cooperare se transmite organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.Articolul 20În cazul depistării persoanelor sau obiectelor cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 36 din Regulamentul SIS cooperare, în aplicarea art. 37 alin. (2)-(5) din acelaşi regulament european, pentru realizarea controlului discret, specific sau prin interviu, se iau măsuri potrivit atribuţiilor stabilite prin legile de organizare şi funcţionare ale autorităţilor române care au depistat persoana sau obiectul/obiectele, fiind informată autoritatea care a solicitat introducerea semnalării.
  Articolul 21(1) Semnalările prevăzute la art. 38 din Regulamentul SIS cooperare se introduc în SINS de către Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţia Generală de Paşapoarte, Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări sau de Ministerul Public, la solicitarea organelor judiciare.(2) Semnalările cu privire la obiectele prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. k)-m) din Regulamentul SIS cooperare se introduc în SINS în baza sesizărilor privind furtul, însuşirea în mod ilegal, pierderea, anularea sau falsificarea acestora, primite de la orice persoană interesată, în cazul în care se constată că sesizarea este întemeiată.(3) Semnalările prevăzute la art. 46 din Regulamentul SIS cooperare se introduc în SINS de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română.Articolul 22În cazul depistării unui obiect cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 38 din Regulamentul SIS cooperare, acesta se ridică în vederea indisponibilizării sau folosirii ca probă în procesul penal sau remiterii către organul emitent şi se informează, prin intermediul Biroului naţional SIRENE, autoritatea care a solicitat introducerea semnalării sau persoana interesată.
  Articolul 23(1) Semnalările prevăzute la art. 40 din Regulamentul SIS cooperare pot fi introduse în SINS de către Poliţia Română sau Inspectoratul General pentru Imigrări, la solicitarea organelor de urmărire penală.(2) La solicitarea organelor de urmărire penală, Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul Poliţiei Române introduce pentru semnalările prevăzute la alin. (1) datele dactiloscopice existente în baza de date a sistemului AFIS naţional sau din alte baze de date naţionale.Articolul 24Semnalările prevăzute la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere se introduc în SINS de către Poliţia de Frontieră Română sau Inspectoratul General pentru Imigrări, în temeiul măsurilor care au ca efect interzicerea intrării şi a şederii, dispuse potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 25
  Semnalările prevăzute la art. 3 din Regulamentul SIS returnare se introduc în SINS de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în temeiul măsurii care are ca efect returnarea, dispusă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Capitolul III Participarea României la SISSecţiunea 1 Obiectivul general al N.SISArticolul 26(1) N.SIS conţine semnalări introduse de către autorităţile naţionale competente sau de către autorităţile competente din statele membre sau asociate cu privire la persoane sau obiecte, corespunzător tipurilor de semnalări prevăzute în regulamentele europene prevăzute la art. 1.(2) N.SIS este destinată să asigure posibilitatea pentru autorităţile naţionale competente ca, prin intermediul unei proceduri automate, să efectueze tranzacţii potrivit anexei.
  (3) N.SIS respectă standardele, protocoalele şi procedurile tehnice stabilite pentru SIS central, potrivit regulamentelor europene prevăzute la art. 1, astfel încât cele două sisteme informatice să fie compatibile.
  Secţiunea a 2-a Autorităţi cu competenţe în gestionarea şi exploatarea N.SISArticolul 27Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, este responsabil cu implementarea, funcţionarea, întreţinerea, administrarea, monitorizarea, dezvoltarea şi securitatea N.SIS, cu asigurarea conectării N.SIS la SIS central şi managementul copiei naţionale a bazei de date centrale a SIS, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor naţionale competente la N.SIS.Articolul 28Biroul naţional SIRENE are următoarele atribuţii principale:a)
  asigură schimbul şi disponibilitatea tuturor informaţiilor suplimentare, potrivit art. 5 şi 19 din Regulamentul SIS returnare, art. 7 alin. (2) teza I din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi art. 7 alin. (2) teza I din Regulamentul SIS cooperare;
  b) realizează activităţi pentru introducerea semnalărilor cu privire la persoane căutate în vederea arestării în baza unui mandat european de arestare, în scopul predării sau în vederea extrădării;c) realizează activităţile necesare în vederea adăugării sau retragerii unui indicator de validitate la semnalările din SIS, ca urmare a solicitărilor primite de la autorităţile naţionale competente sau ale birourilor naţionale SIRENE din statele membre sau asociate;d) realizează activităţile necesare în vederea suspendării temporare a semnalărilor cu privire la persoane căutate în vederea arestării în baza unui mandat european de arestare, în scopul predării sau extrădării, în conformitate cu art. 26 alin. (4) din Regulamentul SIS cooperare;e) coordonează activitatea de verificare a calităţii informaţiilor cuprinse în semnalările din N.SIS şi în schimbul de informaţii suplimentare în legătură cu acestea, în conformitate cu art. 19 din Regulamentul SIS returnare, art. 7 alin. (2) teza a III-a din Regulamentul SIS verificări la frontieră şi art. 7 alin. (2) teza a III-a din Regulamentul SIS cooperare;f) aplică procedura privind introducerea de semnalări multiple, în conformitate cu art. 19 din Regulamentul SIS returnare, art. 23 alin. (4) şi art. 46 din Regulamentul SIS verificări la frontieră şi art. 23 alin. (4) şi art. 61 din Regulamentul SIS cooperare;g) asigură introducerea, modificarea şi ştergerea semnalărilor introduse potrivit art. 19 alin. (1), la solicitarea organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, informând despre aceasta organul solicitant;h) se asigură de ştergerea oricărui tip de semnalare referitoare la persoane, în situaţia excepţională când autorităţile naţionale competente care au introdus semnalarea se află în imposibilitatea tehnică de a realiza această activitate;i) realizează legături între semnalările naţionale aparţinând a două sau mai multe autorităţi naţionale competente, la solicitarea expresă a acestora;j) asigură organizarea şi desfăşurarea misiunilor de predare/preluare sau extrădare a persoanelor arestate, în baza mandatului european de arestare ori a cererii de dare în urmărire internaţională emise de autorităţile judiciare române, ulterior realizării unui rezultat pozitiv, în colaborare cu autorităţile naţionale competente;k) sprijină activitatea de pregătire şi autoevaluare a utilizatorilor finali ai SIS şi ai aplicaţiei informatice „Formulare SIRENE“;l) informează Europol, prin schimbul de informaţii suplimentare, ori de câte ori obţine un rezultat pozitiv legat de semnalări referitoare la infracţiuni de terorism, după obţinerea acordului autorităţii naţionale competente care a solicitat introducerea semnalării;m) informează Europol cu privire la informaţiile solicitate în sensul art. 17 alin. (2) din Regulamentul SIS returnare, art. 35 alin. (1) din Regulamentul SIS verificări la frontiere, respectiv al art. 48 alin. (1) din Regulamentul SIS cooperare;n) colaborează cu Europol, Eurojust şi Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă în conformitate cu art. 17 din Regulamentul SIS returnare, art. 35 şi 36 din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi art. 48-50 din Regulamentul SIS cooperare;
  o) îndeplineşte rolul de autoritate responsabilă de verificarea manuală a identităţilor diferite pentru conexiunile create cu datele conţinute în anumite semnalări SIS, în concordanţă cu art. 29 din Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale UE în domeniul frontierelor şi al vizelor şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2.226, (UE) 2018/1.240, (UE) 2018/1.726 şi (UE) 2018/1.861 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Deciziilor 2004/512/CE şi 2008/633/JAI ale Consiliului, precum şi din Regulamentul (UE) 2019/818 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale UE în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare, al azilului şi al migraţiei şi de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1.726, (UE) 2018/1.862 şi (UE) 2019/816;p) desfăşoară activităţile necesare în vederea implementării deciziilor luate la nivelul Uniunii Europene în domeniul de activitate al birourilor SIRENE din alte state membre sau asociate.
  Articolul 29(1) Răspunsul la solicitările de informaţii suplimentare se transmite de către autoritatea naţională competentă, prin intermediul Biroului naţional SIRENE, de îndată, astfel încât să se asigure respectarea de către Biroul naţional SIRENE a termenelor prevăzute la art. 8 alin. (3) din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi art. 8 alin. (3) din Regulamentul SIS cooperare.(2) Autorităţile române care au solicitat autorităţilor naţionale competente introducerea unor semnalări în SIS transmit de îndată informaţiile suplimentare solicitate de către autorităţile altor state membre sau asociate în legătură cu respectivele semnalări, astfel încât să fie respectate termenele prevăzute la art. 8 alin. (3) din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi art. 8 alin. (3) din Regulamentul SIS cooperare.(3)
  Informaţiile suplimentare nu constituie informaţii de interes public în sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
  Secţiunea a 3-a Semnalările introduse în SIS şi măsurile de urmatArticolul 30(1) Semnalările prevăzute la art. 3 din Regulamentul SIS returnare, art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi art. 32, 34, art. 36 alin. (1)-(3) şi art. 40 din Regulamentul SIS cooperare se transmit direct în SIS de către autorităţile naţionale competente care le-au introdus în SINS.(2) În aplicarea art. 26 şi art. 36 alin. (4) şi (5) din Regulamentul SIS cooperare, semnalările se transmit în SIS de către Biroul naţional SIRENE, la solicitarea autorităţilor române cu atribuţii în domeniile vizate de respectivele semnalări.(3) Autorităţile naţionale competente potrivit art. 3, împreună cu autorităţile române care au solicitat introducerea unei semnalări, stabilesc dacă semnalarea ce urmează a fi introdusă potrivit art. 38 din Regulamentul SIS cooperare sau a cărei perioadă de valabilitate urmează a fi prelungită este de interes naţional, caz în care se introduce în SINS, sau de interes Schengen, caz în care se transmite direct în SIS.
  Articolul 31(1) În aplicarea art. 28 şi 29 din Regulamentul SIS cooperare, după transmiterea în SIS a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art. 26 din acelaşi regulament, Biroul naţional SIRENE transmite birourilor SIRENE din celelalte state membre sau asociate informaţiile prevăzute la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Biroul naţional SIRENE nu comunică birourilor SIRENE din celelalte state membre sau asociate informaţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) din Regulamentul SIS cooperare, dacă a transmis anterior, cu privire la aceeaşi persoană, informaţiile prevăzute la art. 27 din acelaşi regulament sau cele prevăzute la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar acestea sunt suficiente pentru executarea acţiunilor în baza semnalării de către autorităţile celorlalte state membre sau asociate.Articolul 32(1) După primirea la Biroul naţional SIRENE a comunicării referitoare la introducerea în SIS de către un alt stat membru sau asociat a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare, procurorul sau judecătorul detaşat în cadrul Biroului naţional SIRENE verifică dacă arestarea în baza acelei semnalări este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de România prin tratate bilaterale şi convenţii multilaterale din domeniul cooperării juridice internaţionale sau cu interesele naţionale vitale şi solicită Biroului naţional SIRENE întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate atunci când constată incompatibilitatea.(2)
  Curtea de apel competentă cu executarea mandatului european de arestare solicită Biroului naţional SIRENE întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea din SIS introdusă de alt stat membru în baza unui mandat european de arestare, pe care autoritatea judiciară respectivă refuză să îl execute în temeiul art. 99 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Curtea de apel competentă cu executarea mandatului european de arestare solicită Biroului naţional SIRENE întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea din SIS introdusă de alt stat membru în cazurile în care:a) a dispus executarea mandatului, dar a amânat predarea persoanei solicitate până la dispariţia motivului care a determinat amânarea;b) în cursul judecării cererii de executare a mandatului a luat faţă de persoana solicitată măsura preventivă a controlului judiciar, cu impunerea obligaţiei de a nu părăsi o anumită limită teritorială.(4) Semnalările introduse de statele membre sau asociate privind persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării, care au ataşat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (1) şi (2), nu constituie temei pentru arestarea persoanei în cauză de către autorităţile române, ci doar pentru comunicarea locului unde se află aceasta.(5) În aplicarea art. 24 alin. (3) din Regulamentul SIS cooperare, procurorul sau judecătorul detaşat în cadrul Biroului naţional SIRENE dispune retragerea indicatorului de validitate, dacă autoritatea judiciară română competentă să dispună cu privire la executarea mandatului european de arestare sau a cererii de extrădare a dispus arestarea persoanei în cauză în vederea predării ori arestarea provizorie în vederea extrădării.(6) În aplicarea art. 26 alin. (4) din Regulamentul SIS cooperare, în situaţia unei operaţiuni în desfăşurare, autorităţile naţionale competente pot solicita expres Biroului naţional SIRENE suspendarea temporară a unei semnalări dintre cele prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare, cu avizul autorităţii judiciare. În conţinutul solicitării exprese se menţionează datele şi intervalul orar în care semnalarea va fi indisponibilă, precum şi detalii despre caz.
  (7) Autoritatea naţională competentă care a solicitat suspendarea semnalării are obligaţia de a notifica de îndată Biroul naţional SIRENE despre finalizarea operaţiunii în vederea încetării suspendării semnalării.
  Articolul 33(1) La primirea unei solicitări motivate din partea biroului SIRENE al altui stat membru sau asociat privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare ori în vederea extrădării, Biroul naţional SIRENE adaugă indicatorul de validitate solicitat.(2) Autoritatea judiciară română care a emis mandatul european de arestare sau cererea de urmărire internaţională ce stă la baza introducerii semnalării transmite, prin intermediul Biroului naţional SIRENE, în cazuri urgente şi grave, o solicitare motivată pentru retragerea indicatorului de validitate adăugat potrivit alin. (1).Articolul 34(1)
  În vederea realizării atribuţiilor prevăzute la art. 32, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, solicită Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii, detaşarea unui procuror sau judecător în cadrul Biroului naţional SIRENE.
  (2) Solicitările de prelungire a detaşării se înaintează de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin două luni înainte de împlinirea termenului detaşării.(3) În cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii dispune încetarea detaşării procurorului sau judecătorului în cadrul Biroului naţional SIRENE înainte de împlinirea termenului detaşării, concomitent, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, solicită detaşarea unui alt procuror sau judecător.
  Articolul 35(1) Semnalările introduse în SIS potrivit art. 26 din Regulamentul SIS cooperare de către statele asociate echivalează cu semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare.(2) Mandatele de arestare emise de statele asociate, transmise prin intermediul SIS, echivalează cu mandatele europene de arestare.(3)
  În cazul depistării pe teritoriul României sau pe teritoriul altui stat membru sau asociat a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 26 din Regulamentul SIS cooperare se aplică dispoziţiile art. 100-104 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 36(1) În cazul depistării pe teritoriul altui stat membru sau asociat a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi c)-e) din Regulamentul SIS cooperare, informaţiile primite de Biroul naţional SIRENE se comunică autorităţii care a solicitat introducerea semnalării.(2) La reîntoarcerea în România a persoanelor prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, dispoziţiile Legii nr. 487/2002, republicată, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Dispoziţiile art. 13 alin. (2) şi ale art. 16 alin. (2) şi (3), după caz, se aplică în mod corespunzător.(4) În cazul depistării pe teritoriul altui stat membru sau asociat a unei persoane majore cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b) din Regulamentul SIS cooperare, dacă aceasta îşi dă consimţământul, informaţiile privind adresa la care locuieşte se transmit către persoana sau instituţia care a sesizat dispariţia.Articolul 37(1) În cazul depistării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru sau asociat o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi c)-e) din Regulamentul SIS cooperare, se aplică, după caz, dispoziţiile Legii nr. 487/2002, republicată, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Dispoziţiile art. 13 alin. (2) şi ale art. 16 alin. (2) şi (3), după caz, se aplică în mod corespunzător.(3) În cazul depistării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru sau asociat o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b) din Regulamentul SIS cooperare, aceasta este informată despre existenţa semnalării, iar dacă îşi dă consimţământul, informaţiile privind adresa la care locuieşte se transmit către autoritatea străină competentă.(4) Informaţiile privind depistarea persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (3) se transmit autorităţilor străine prin intermediul Biroului naţional SIRENE.Articolul 38
  (1) În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (1) din Regulamentul SIS cooperare, la cererea autorităţilor naţionale cu competenţă în executarea acţiunii de urmat în baza unei semnalări dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (1) din Regulamentul SIS cooperare, introdusă în SIS de către un alt stat membru sau asociat, procurorul sau judecătorul detaşat autorizează aplicarea indicatorului de validitate la semnalarea respectivă, dacă măsura de urmat privind persoana nu este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de România prin tratate bilaterale şi convenţii multilaterale din domeniul cooperării juridice internaţionale ori cu interesele naţionale vitale.(2) La solicitarea statului membru sau asociat care a introdus semnalarea în SIS, procurorul sau judecătorul detaşat poate decide retragerea indicatorului de validitate aplicat în condiţiile alin. (1).(3) La solicitarea statului membru sau asociat, autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea din categoria celor prevăzute la art. 32 alin. (1) din Regulamentul SIS cooperare poate decide cu privire la aplicarea unui indicator de validitate la semnalarea respectivă.(4) În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (3) din Regulamentul SIS cooperare, la solicitarea statului membru sau asociat care a introdus semnalarea în SIS, procurorul sau judecătorul detaşat poate autoriza retragerea indicatorului de validitate adăugat în condiţiile alin. (1).(5) Biroul naţional SIRENE întreprinde demersurile necesare pentru aplicarea indicatorului de validitate prevăzut la alin. (1) şi (3), respectiv pentru retragerea indicatorului de validitate prevăzut la alin. (2) şi (4).(6) În cazul depistării pe teritoriul României a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru sau asociat o semnalare cu privire la dispariţia sa la momentul când aceasta era minoră, se solicită Biroului naţional SIRENE întreprinderea demersurilor necesare pentru aplicarea unui indicator de validitate la semnalarea respectivă.
  Articolul 39(1) În cazul depistării pe teritoriul altui stat membru sau asociat a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 34 din Regulamentul SIS cooperare, informaţiile primite de Biroul naţional SIRENE se comunică autorităţii care a solicitat introducerea semnalării.(2) În cazul depistării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru sau asociat o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 34 din Regulamentul SIS cooperare, autorităţile române cu atribuţii în domeniul vizat de semnalare informează persoana în cauză cu privire la existenţa semnalării, stabilesc adresa la care aceasta locuieşte, numărul de telefon şi adresa de poştă electronică şi comunică aceste informaţii, prin intermediul Biroului naţional SIRENE, statului membru sau asociat care a introdus semnalarea.Articolul 40(1) În aplicarea art. 36 alin. (4) teza a II-a din Regulamentul SIS cooperare, după transmiterea în SIS a unei semnalări la solicitarea organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, Biroul naţional SIRENE comunică birourilor SIRENE din celelalte state membre sau asociate informaţiile suplimentare.(2) După primirea la Biroul naţional SIRENE a comunicării referitoare la introducerea în SIS de către un alt stat membru sau asociat a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art. 36 alin. (4) teza I din Regulamentul SIS cooperare, aceasta se transmite organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.
  Articolul 41(1) În cazul depistării pe teritoriul altui stat membru sau asociat a persoanelor sau a obiectelor cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 36 din Regulamentul SIS cooperare, Biroul naţional SIRENE transmite informaţiile autorităţii care a solicitat introducerea semnalării.(2) În cazul depistării pe teritoriul României a persoanelor sau a obiectelor cu privire la care a fost introdusă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 36 din Regulamentul SIS cooperare, în aplicarea art. 37 alin. (1) din acelaşi regulament, pentru realizarea controlului discret, specific sau prin interviu, se iau măsuri potrivit atribuţiilor stabilite în sarcina Poliţiei Române în aplicarea Legii nr. 218/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Poliţiei de Frontieră Române potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fiind informată, prin intermediul Biroului naţional SIRENE, autoritatea care a solicitat introducerea semnalării.Articolul 42(1) În aplicarea art. 24 alin. (1) din Regulamentul SIS cooperare, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, Biroul naţional SIRENE întreprinde demersurile necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea introdusă în SIS de către un alt stat membru sau asociat din categoria celor prevăzute la art. 36 din acelaşi regulament, dacă măsura de urmat privind persoana sau obiectul nu este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională ori cu interesele naţionale vitale.
  (2) Indicatorul de validitate precizat la alin. (1) se poate retrage în baza deciziei organelor de urmărire penală sau a organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale care au dispus aplicarea acestuia, la solicitarea autorităţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea.(3) Solicitarea transmisă de către autorităţile altui stat membru sau asociat privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare în SIS din categoria celor prevăzute la art. 36 din Regulamentul SIS cooperare, transmisă în SIS, se comunică, după aplicarea acestuia, de către Biroul naţional SIRENE organelor de urmărire penală sau instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale care au solicitat introducerea semnalării.(4) Solicitarea privind retragerea indicatorului de validitate precizat la alin. (3) se transmite, prin intermediul Biroului naţional SIRENE, de către organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.
  Articolul 43(1) În cazul depistării pe teritoriul altui stat membru sau asociat a unui obiect cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 38 din Regulamentul SIS cooperare, informaţiile primite sunt transmise, de către Biroul naţional SIRENE, autorităţii sau persoanei care a solicitat introducerea semnalării.(2) În cazul depistării pe teritoriul României a unui obiect cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru sau asociat o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 38 din Regulamentul SIS cooperare, obiectul se ridică în vederea indisponibilizării sau a folosirii ca probă în procesul penal sau a remiterii către organul emitent şi se informează, prin intermediul Biroului naţional SIRENE, statul membru sau asociat care a introdus semnalarea.
  Articolul 44(1) Semnalările prevăzute la art. 40 din Regulamentul SIS cooperare se transmit în SIS numai dacă identitatea persoanei în cauză nu a fost stabilită prin utilizarea bazelor de date relevante de la nivel naţional, de la nivelul Uniunii Europene sau de la nivel internaţional.(2) În scopul identificării persoanelor necunoscute, Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul Poliţiei Române poate efectua căutări manuale şi automatizate în bazele de date relevante la nivel naţional, folosind în acest sens imagini faciale, date dactiloscopice şi profiluri ADN ale persoanelor ce fac obiectul stabilirii identităţii.(3) Anterior introducerii în SIS a unei semnalări din categoria celor prevăzute de art. 40 din Regulamentul SIS cooperare, Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul Poliţiei Române efectuează căutări în sistemul automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS) conţinut de SIS central şi prevăzut la art. 43 alin. (2) din acelaşi regulament.(4) În cazul identificării într-un alt stat membru sau asociat a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 40 din Regulamentul SIS cooperare, se informează de îndată autoritatea naţională care a solicitat introducerea semnalării.(5) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare din categoria celor prevăzute de art. 40 din Regulamentul SIS cooperare, se informează de îndată, prin intermediul Biroului naţional SIRENE, statul membru care a introdus semnalarea.
  Articolul 45Schimbul de informaţii suplimentare în legătură cu semnalările de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art. 24 din Regulamentul SIS verificări la frontiere, transmise în SIS, se realizează de către autorităţile naţionale competente, prin intermediul Biroului naţional SIRENE, conform Regulamentului SIS verificări la frontiere.Articolul 46Schimbul de informaţii suplimentare în legătură cu semnalarea prevăzută la art. 3 din Regulamentul SIS returnare, transmisă în SIS, se realizează de către autorităţile naţionale competente, prin intermediul Biroului naţional SIRENE, conform Regulamentului SIS returnare.Articolul 47(1) Autorităţile române care au identificat obiecte sau persoane cu privire la care au fost transmise semnalări în SIS informează Biroul naţional SIRENE în scop statistic.
  (2) Autorităţile române informează, prin intermediul Biroului naţional SIRENE, statul membru sau asociat care a introdus semnalarea cu privire la motivele care au determinat imposibilitatea aplicării măsurilor solicitate printr-o semnalare din SIS.(3) Autorităţile române sunt informate, prin intermediul Biroului naţional SIRENE, cu privire la motivele care au determinat imposibilitatea aplicării de către un stat membru sau asociat a măsurilor solicitate printr-o semnalare transmisă în SIS.
  Capitolul IV Dispoziţii comune pentru semnalările conţinute în SINS şi pentru cele transmise în SISSecţiunea 1 Perioada de păstrare a semnalărilorArticolul 48(1) Semnalările referitoare la persoane se păstrează în conformitate cu art. 39 din Regulamentul SIS verificări la frontiere, respectiv art. 53 din Regulamentul SIS cooperare, în funcţie de fiecare tip de semnalare.(2) Semnalările referitoare la obiecte se păstrează în conformitate cu art. 54 din Regulamentul SIS cooperare.(3) Autoritatea naţională competentă analizează împreună cu autoritatea română care a solicitat introducerea unei semnalări dacă prelungirea valabilităţii unei semnalări peste termenele prevăzute la art. 39 din Regulamentul SIS verificări la frontiere, respectiv art. 53 şi 54 din Regulamentul SIS cooperare, este necesară pentru scopul în care a fost introdusă în SINS sau transmisă în SIS, cu aplicarea art. 21 din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi Regulamentul SIS cooperare. Termenele prevăzute la art. 39 din Regulamentul SIS verificări la frontiere, respectiv art. 53 şi 54 din Regulamentul SIS cooperare se aplică în mod corespunzător de la prelungirea valabilităţii.(4) Centrul Naţional SIS întocmeşte şi transmite statistici în conformitate cu art. 6 alin. (3), art. 13 şi 16 din Regulamentul SIS returnare, art. 39 alin. (6) şi art. 60 alin. (4) din Regulamentul SIS verificare la frontiere, respectiv art. 26 alin. (4), art. 53 alin. (8), art. 54 alin. (6) şi art. 74 alin. (4) din Regulamentul SIS cooperare. Autorităţile naţionale competente transmit Centrului Naţional SIS toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute de prezentul alineat.Secţiunea a 2-a Ştergerea semnalărilorArticolul 49(1) Semnalările se şterg în conformitate cu art. 14 din Regulamentul SIS returnare, art. 40 din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi art. 55 din Regulamentul SIS cooperare.(2) Autoritatea naţională competentă, la cererea autorităţii române care a solicitat introducerea unei semnalări, are obligaţia de a proceda la ştergerea acesteia în condiţiile alin. (1).(3) Dispoziţiile referitoare la ştergerea semnalărilor cuprinse în regulamentele europene prevăzute la art. 1 se aplică semnalărilor introduse în SINS, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul acestora, astfel cum este stabilit prin prezenta lege.Secţiunea a 3-a Reguli privind efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor din SINS şi din SISArticolul 50(1) În conformitate cu art. 19 din Regulamentul SIS returnare, art. 41 alin. (3) teza a III-a din Regulamentul SIS verificare la frontiere, respectiv art. 56 alin. (3) teza a II-a din Regulamentul SIS cooperare, Centrul Naţional SIS ţine inventarul actualizat al copiilor tehnice realizate.
  (2) Autoritatea naţională de supraveghere are acces la inventarul actualizat al copiilor tehnice, în exercitarea atribuţiilor legale.(3) Solicitarea în vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la art. 41 alin. (5) teza a II-a din Regulamentul SIS verificare la frontiere, respectiv la art. 56 alin. (5) teza a II-a din Regulamentul SIS cooperare se transmite prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare.(4) Autorităţile naţionale competente care primesc o cerere din partea autorităţilor altui stat membru pentru utilizarea datelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost introduse în SIS analizează cererea, împreună cu autorităţile române care au solicitat introducerea semnalării, atunci când este cazul, şi comunică, prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare, răspunsul cu privire la utilizarea datelor respective.(5) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, transmite Agenţiei Uniunii Europene pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie, instituită prin Regulamentul (UE) 2018/1.726 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie (eu-LISA) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 şi a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011, denumită în continuare eu-LISA, informaţiile şi documentele prevăzute la art. 7 alin. (3) şi art. 41 alin. (8) din Regulamentul SIS verificări la frontiere, respectiv la art. 7 alin. (3) şi art. 56 alin. (7) din Regulamentul SIS cooperare.
  Articolul 51(1) Autoritatea naţională competentă care introduce o semnalare în SINS sau transmite o semnalare în SIS se asigură că datele din cuprinsul acesteia sunt exacte şi actuale, precum şi că introducerea sau transmiterea respectivei semnalări se face în baza dispoziţiilor prezentei legi.
  (2) Numai autoritatea naţională competentă care a introdus o semnalare în SINS sau a transmis o semnalare în SIS are dreptul să modifice, să completeze, să corecteze, să actualizeze ori să şteargă datele pe care le-a introdus până la expirarea duratei de valabilitate a semnalării.(3) Dacă autorităţile naţionale cu drept de acces la SINS dispun de date modificate sau suplimentare relevante, astfel cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (1) din Regulamentul SIS returnare, art. 20 alin. (2) din Regulamentul SIS verificare la frontiere şi la art. 20 alin. (3) din Regulamentul SIS cooperare, în legătură cu o semnalare introdusă de către un stat membru sau asociat, acestea le transmit de îndată autorităţilor competente din statul membru sau asociat emitent, prin intermediul Biroului naţional SIRENE.(4) În cazul în care autorităţile naţionale cu drept de acces la SINS dispun de date certe care indică faptul că un element al datelor introduse de către un stat membru sau asociat este incorect sau este stocat ilegal, acestea transmit datele certe de care dispun autorităţilor competente din statul membru emitent, de îndată, dar nu mai târziu de două zile lucrătoare de la data descoperirii acestora. Autorităţile naţionale cu drept de acces la SINS au obligaţia de a transmite aceste date certe Biroului naţional SIRENE de îndată ce au luat cunoştinţă de acestea, dar nu mai târziu de două zile lucrătoare de la data descoperirii acestora.(5) În cazul în care o autoritate dintr-un stat membru sau asociat transmite date suplimentare sau modificate relevante, astfel cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (1) din Regulamentul SIS returnare, art. 20 alin. (2) din Regulamentul SIS verificare la frontiere şi la art. 20 alin. (3) din Regulamentul SIS cooperare, autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea în cauză o completează sau o modifică în cel mai scurt timp posibil.(6) În cazul în care o autoritate dintr-un stat membru sau asociat transmite date certe care indică faptul că un element al datelor introduse de către o autoritate naţională competentă este incorect sau este stocat ilegal, autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea în cauză verifică de îndată informaţiile şi, dacă apreciază necesar, corectează sau şterge semnalarea.(7) Comunicarea informaţiilor prevăzute la alin. (3)-(6) se realizează prin intermediul Biroului naţional SIRENE. (8)
  În cazul în care autorităţile române care au efectuat o comunicare potrivit alin. (4) şi autorităţile din celelalte state membre sau asociate informate în acest fel nu ajung la un acord cu privire la situaţia datelor în cauză în termen de două luni de la data descoperirii iniţiale a probelor, Biroul naţional SIRENE informează despre acest fapt Autoritatea naţională de supraveghere şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor.
  (9) În cazul în care autoritatea naţională competentă primeşte o solicitare din partea unei persoane care susţine că nu este persoana vizată de o semnalare, aceasta procedează la colectarea datelor cu caracter personal ale solicitantului, inclusiv a datelor biometrice, cu consimţământul acestuia, şi procedează, după caz, la:a) soluţionarea solicitării, dacă este competentă;b) redirecţionarea, în original, a solicitării, împreună cu toate datele colectate, autorităţii române competente care a introdus semnalarea;c) transmiterea de îndată, prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare, a unei copii a datelor colectate Biroului naţional SIRENE, dacă semnalarea a fost introdusă de către un alt stat membru sau asociat.
  Articolul 52(1)
  În cazul în care o autoritate naţională competentă intenţionează să introducă o semnalare cu privire la o persoană care face deja obiectul unei semnalări existente în N.SIS, aceasta se pune de acord cu autoritatea care a introdus semnalarea anterioară în baza regulilor privind compatibilitatea semnalărilor şi ordinea de prioritate stabilite în cuprinsul manualului SIRENE prevăzut la art. 8 alin. (4) din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi art. 8 alin. (4) din Regulamentul SIS cooperare.
  (2) În cazul în care autoritatea care a introdus semnalarea anterioară este dintr-un alt stat membru sau asociat, se utilizează schimbul de informaţii suplimentare pentru a se ajunge la un acord.
  Articolul 53(1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute la art. 33 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), respectiv la art. 36 din Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, operatorul de date cu caracter personal în cadrul căruia s-a produs un incident de securitate, astfel cum acesta este prevăzut la art. 45 alin. (1) din Regulamentul SIS verificări la frontiere, respectiv la art. 60 alin. (1) din Regulamentul SIS cooperare, comunică incidentul de securitate Centrului Naţional SIS, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 48 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de acesta.(2) În aplicarea art. 45 alin. (3) din Regulamentul verificări la frontiere şi a art. 60 alin. (3) din Regulamentul SIS cooperare, Centrul Naţional SIS notifică incidentul de securitate Comisiei Europene, eu-LISA, Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor şi Autorităţii naţionale de supraveghere de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la primirea comunicării prevăzute la alin. (1).(3) În cazul unui incident de securitate, Centrul Naţional SIS şi operatorul de date în cadrul căruia s-a produs incidentul colaborează cu eu-LISA.
  Articolul 54În cazul în care în momentul introducerii unei noi semnalări în SINS sau al transmiterii unei semnalări în SIS se constată că în sistemul respectiv există o semnalare cu privire la o persoană ale cărei date de identificare sunt similare, autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea informează de îndată Biroul naţional SIRENE, prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare, astfel încât să poată fi respectat termenul prevăzut la art. 46 alin. (1) din Regulamentul SIS verificări la frontiere, respectiv la art. 61 alin. (1) din Regulamentul SIS cooperare.Articolul 55În cazul în care se constată că persoana care face obiectul unei semnalări din SINS sau din SIS nu este aceeaşi cu persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv, autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea adaugă în sistemul respectiv date privitoare la cea de-a doua persoană, cu respectarea art. 47 din Regulamentul SIS verificări la frontiere, respectiv a art. 62 din Regulamentul SIS cooperare.Articolul 56(1) În scopul depistării cu operativitate a persoanelor sau obiectelor căutate, autorităţile naţionale competente creează legături între semnalările proprii ori între semnalările proprii şi semnalările altor autorităţi naţionale competente, de interes naţional ori de interes Schengen, cu respectarea art. 48 din Regulamentul SIS verificări la frontiere, respectiv a art. 63 din Regulamentul SIS cooperare. Legătura se introduce în SINS sau se transmite în SIS, după caz.(2)
  Autorităţile naţionale competente au acces la legăturile prevăzute la alin. (1) în conformitate cu dreptul de acces prevăzut la art. 3 alin. (2).
  (3) Autorităţile naţionale competente care au drept de acces la legăturile create în SIS, atunci când consideră că una dintre acestea nu este compatibilă cu legislaţia naţională sau cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională, solicită Biroului naţional SIRENE întreprinderea demersurilor necesare pentru ca respectiva legătură să nu fie accesibilă pentru autorităţile române.(4) Biroul naţional SIRENE solicită Centrului Naţional SIS luarea măsurilor tehnice pentru limitarea accesului autorităţilor române la legătura în cauză.
  Articolul 57(1) SINS conţine menţiuni referitoare la deciziile de transmitere a semnalărilor în SIS pentru sprijinirea schimbului de informaţii suplimentare. Acestea se constituie automat prin completarea câmpurilor obligatorii din semnalările introduse. Pentru acele semnalări în care câmpurile de menţiuni nu sunt obligatorii, menţiunile referitoare la deciziile de transmitere se păstrează de către fiecare autoritate competentă în parte, până la ştergerea semnalării din SIS şi SINS.(2) Datele cu caracter personal furnizate în cadrul schimbului de informaţii suplimentare în legătură cu semnalările transmise în SIS de autorităţile naţionale competente sau cu semnalările din SIS în baza cărora au fost luate măsuri de către autorităţile române pot fi păstrate la nivel naţional pentru o perioadă de cel mult 3 ani de la data ştergerii acestora din SIS.
  Secţiunea a 4-a Securitatea datelorArticolul 58(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, împreună cu autorităţile naţionale competente, este obligat să elaboreze un plan de securitate, un plan de asigurare a continuităţii activităţii, un plan de recuperare în caz de dezastru şi să adopte măsurile de securitate necesare în legătură cu gestionarea şi utilizarea N.SIS, în conformitate cu art. 10 alin. (1) din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi cu art. 10 alin. (1) din Regulamentul SIS cooperare.(2) La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează sub îndrumarea şi coordonarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă.(3) Fiecare autoritate naţională care are drept de acces la datele din N.SIS şi la schimbul de informaţii suplimentare asigură aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la art. 10 alin. (1) din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi la art. 10 alin. (1) din Regulamentul SIS cooperare.(4) Autorităţile naţionale competente asigură realizarea măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (1)-(3) din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi la art. 10 alin. (1)-(3) din Regulamentul SIS cooperare.
  (5) Centrul Naţional SIS şi autorităţile naţionale competente monitorizează aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la art. 10 alin. (1)-(3) din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi la art. 10 alin. (1)-(3) din Regulamentul SIS cooperare, în raport cu domeniul propriu de responsabilitate.(6) În scopul asigurării securităţii datelor, Direcţia Generală de Protecţie Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cooperează cu structurile responsabile cu protecţia surselor generatoare de informaţii - INFOSEC şi securitate cibernetică din cadrul autorităţilor naţionale competente, altele decât cele din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
  Articolul 59Măsurile de securitate prevăzute la art. 58 alin. (1) se stabilesc şi se aplică potrivit următoarelor principii:a) confidenţialităţii - asigurarea accesului la date numai pentru persoanele autorizate potrivit atribuţiilor de serviciu;b) integrităţii - asigurarea exactităţii şi caracterului complet al informaţiilor, precum şi a metodelor de prelucrare;c) disponibilităţii - asigurarea accesului la informaţii în termenul solicitat;
  d) identificării şi autentificării - asigurarea identificării şi autentificării tuturor utilizatorilor în mod corespunzător, în funcţie de competenţe, înainte de efectuarea oricărei tranzacţii;e) autorizării - autorizarea participanţilor la efectuarea unei tranzacţii, în vederea accesării datelor din N.SIS, în funcţie de competenţe;f) nonrepudierii - asigurarea înregistrării în sistem a tranzacţiilor efectuate asupra datelor din N.SIS şi atribuirea acestora utilizatorilor participanţi la efectuarea lor.
  Articolul 60Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, pune la dispoziţia Autorităţii naţionale de supraveghere, la solicitarea acesteia, înregistrările privind tranzacţiile efectuate asupra datelor cu caracter personal, precum şi toate schimburile de date cu caracter personal din SINS, în scopul aplicării art. 19 din Regulamentul SIS returnare, art. 12 din Regulamentul SIS verificare la frontiere şi a art. 12 din Regulamentul SIS cooperare.
  Secţiunea a 5-a Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personalArticolul 61(1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi se realizează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Legii nr. 363/2018.(2) Drepturile de acces, rectificare şi ştergere a datelor persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se exercită potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului şi Legii nr. 363/2018.Articolul 62(1) În vederea soluţionării cererilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se constituie Biroul protecţia datelor personale.(2)
  Cererile persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se transmit Biroului protecţia datelor personale sau către orice autoritate naţională competentă, care redirecţionează cererea către Biroul protecţia datelor personale în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, cu informarea persoanei vizate despre aceasta.
  (3) Pentru a comunica solicitantului informaţii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în SINS sau în SIS, Biroul protecţia datelor personale solicită acordul autorităţilor naţionale competente care au introdus semnalările în cauză. Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului protecţia datelor personale.(4) Pentru a comunica solicitantului informaţii cu privire la datele cu caracter personal introduse în SIS de către alte state membre sau asociate, Biroul protecţia datelor personale solicită, prin schimbul de informaţii suplimentare, poziţia statului membru sau asociat care a introdus semnalarea.(5) Biroul protecţia datelor personale comunică, în termen de 40 de zile de la primirea solicitării, acordul cu privire la transmiterea de către un alt stat membru sau asociat a datelor cu caracter personal cuprinse sau în legătură cu semnalările transmise de autorităţile naţionale competente în SIS, numai cu acordul acestora. Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului protecţia datelor personale.(6) În vederea soluţionării cererilor persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS, personalul Biroului protecţia datelor personale are acces la informaţiile conţinute în SIS şi la schimbul de informaţii suplimentare aferente acestora.-
  Articolul 63Cererile de rectificare şi/sau ştergere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu datele cu caracter personal ale căror rectificare şi/sau ştergere se solicită.
  Articolul 64(1) Instanţele judecătoreşti competente recunosc deciziile definitive pronunţate de instanţele competente din statele membre sau asociate privind accesul, rectificarea, ştergerea, obţinerea informaţiilor sau obţinerea de despăgubiri în legătură cu o semnalare, în conformitate cu Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Autoritatea naţională de supraveghere recunoaşte deciziile definitive pronunţate de celelalte instituţii competente din statele membre sau asociate.(2) În aplicarea art. 19 din Regulamentul SIS returnare, art. 54 alin. (3) din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi a art. 68 alin. (3) din Regulamentul SIS cooperare, Autoritatea naţională de supraveghere prezintă Comitetului european pentru protecţia datelor, anual, rapoarte potrivit modelelor elaborate de către Comisia Europeană.(3) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an pentru anul anterior, autorităţile naţionale cu drept de acces, rectificare şi ştergere a datelor din SIS sau instanţele de judecată pe rolul cărora s-au aflat cauze privind recunoaşterea reciprocă a deciziilor definitive pronunţate de instanţele competente din statele membre sau asociate furnizează Autorităţii naţionale de supraveghere toate informaţiile necesare în vederea elaborării rapoartelor anuale.Articolul 65(1)
  Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în N.SIS pe teritoriul României şi transmiterea acestor date în străinătate, precum şi schimbul şi procesarea ulterioară a informaţiilor suplimentare sunt monitorizate şi se supun controlului Autorităţii naţionale de supraveghere.
  (2) În aplicarea art. 55 alin. (2) din Regulamentul SIS verificări la frontiere şi a art. 69 alin. (2) din Regulamentul SIS cooperare, auditarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în N.SIS se realizează de către Autoritatea naţională de supraveghere.
  Secţiunea a 6-a Norme specifice privind datele biometriceArticolul 66(1) Autorităţile naţionale competente sunt responsabile de calitatea datelor biometrice specifice ataşate semnalărilor introduse.(2) Autorităţile române care solicită introducerea unei semnalări pun la dispoziţia autorităţilor naţionale competente datele biometrice, atunci când acestea sunt disponibile, în vederea ataşării la semnalare.
  (3) În situaţia în care se constată că datele cu caracter personal sau datele de identitate aferente datelor biometrice introduse sunt diferite de datele cu caracter personal sau de datele de identitate aferente unei semnalări existente în SIS, clarificarea identităţii persoanei se realizează în cadrul schimbului de informaţii suplimentare.(4) La solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţelor de judecată, pot fi efectuate căutări ale seturilor complete sau incomplete de amprente digitale sau de amprente palmare găsite la locul unei infracţiuni, cu datele dactiloscopice stocate în SIS, cu condiţia ca o căutare să fie efectuată în sistemul AFIS naţional, precum şi în alte baze de date relevante la nivelul Uniunii Europene sau la nivel internaţional.(5) În cazul în care sunt disponibile fotografii, imagini faciale, date dactiloscopice şi profiluri ADN, acestea sunt folosite cu scopul de a confirma identitatea unei persoane care a fost localizată ca rezultat al unei căutări alfanumerice făcute în SIS.(6) În scopul prevăzut la alin. (5), autorităţile naţionale competente pot utiliza metode şi tehnologii de identificare manuală sau automatizată.(7) În situaţia în care identitatea unei persoane nu poate fi stabilită prin niciun alt mijloc, autorităţile naţionale competente efectuează căutări în datele dactiloscopice stocate în SIS, utilizând datele dactiloscopice ale persoanei respective.(8) Datele dactiloscopice utilizate potrivit alin. (7) nu sunt stocate în baze de date, cu excepţia situaţiilor în care organele de urmărire penală sau instanţele de judecată dispun stocarea acestora în sistemul AFIS naţional, potrivit legii.(9) Validarea răspunsurilor pozitive care intră sub incidenţa verificărilor manuale efectuate în SIS utilizând date dactiloscopice specifice art. 40 din Regulamentul SIS cooperare se realizează de către tehnicieni, specialişti sau experţi criminalişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică din cadrul Poliţiei Române, într-un program de lucru de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Răspunsul validării se comunică solicitantului verificării şi Biroului naţional SIRENE în cadrul schimbului de informaţii suplimentare.
  Secţiunea a 7-a Răspunderea şi sancţiunileArticolul 67Utilizarea abuzivă a datelor din SINS sau a celor transmise în SIS sau schimbul de informaţii suplimentare care contravine regulamentelor europene prevăzute la art. 1 se sancţionează potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, sau a Legii nr. 363/2018, după caz.
  Capitolul V Dispoziţii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
  Articolul 68Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera x) se modifică şi va avea următorul cuprins:x) interdicţia de intrare - decizia sau orice alt act de natură administrativă sau judiciară prin care se interzic intrarea şi şederea pe teritoriul României sau pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, pentru o perioadă determinată;2. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) Străinii au obligaţia de a se supune amprentării şi fotografierii, în situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.3. După articolul 83 se introduce un nou articol, art. 83^1, cu următorul cuprins:Articolul 83^1 Măsuri tehnice
  Străinii împotriva cărora se emit decizii de returnare sunt amprentaţi şi fotografiaţi în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute de Regulamentul (UE) 2018/1.860 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind utilizarea Sistemului de informaţii Schengen pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală şi de Regulamentul (UE) 2018/1.861 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen şi de modificare şi abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  4. La articolul 88, alineatul (5) se abrogă.5. La articolul 99, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Străinii care fac obiectul prezentului articol sunt amprentaţi şi fotografiaţi în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute de Regulamentul (UE) 2018/1.860 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de Regulamentul (UE) 2018/1.861 al Parlamentului European şi al Consiliului.6. La articolul 106^3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) se interzic intrarea şi şederea pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 24 din Regulamentul (UE) 2018/1.861 al Parlamentului European şi al Consiliului.
  7. La articolul 106^4, după alineatul (11) se introduc patru noi alineate, alin. (11^1)-(11^4), cu următorul cuprins:(11^1) În cazul străinilor care refuză amprentarea şi fotografierea potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, durata interdicţiei de intrare este de 2 ani.(11^2) În cazul străinilor prevăzuţi la alin. (11^1), care se află în situaţiile prevăzute la alin. (1), (5)-(8), (10) şi (11), durata interdicţiei de intrare se majorează cu 2 ani.(11^3) Refuzul repetat, în aceeaşi împrejurare sau în împrejurări diferite, anterior părăsirii teritoriului României, nu atrage majorarea duratei interdicţiei de intrare.(11^4) Durata interdicţiei de intrare stabilită potrivit alin. (11^2) nu poate depăşi 5 ani, cu excepţia cazului în care străinul reprezintă o ameninţare gravă pentru ordinea publică, siguranţa publică sau securitatea naţională.8.
  La articolul 106^4, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:(12) Durata interdicţiei de intrare se calculează de la data ieşirii străinului de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European ori de pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, iar în cazul în care a fost dispusă la nivel naţional, de la data ieşirii din ţară a străinului sau, dacă străinul nu se află în România, de la data dispunerii măsurii.
  9. La articolul 106^6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Străinii împotriva cărora se dispune măsura interdicţiei de intrare sunt amprentaţi şi fotografiaţi în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute de Regulamentul (UE) 2018/1.860 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de Regulamentul (UE) 2018/1.861 al Parlamentului European şi al Consiliului.10. La articolul 106^6, alineatul (2) se abrogă.11. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele „interzicerea intrării în România“, „interzicerea intrării pe teritoriul României“, „interdicţia de intrare în ţară“ şi „interdicţia de intrare în România“ se înlocuiesc cu sintagma „interdicţia de intrare“.
  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 69Numărul total de posturi pentru asigurarea resurselor necesare funcţionării optime a Biroului naţional SIRENE şi pentru constituirea şi funcţionarea Biroului protecţia datelor personale se asigură prin suplimentarea numărului de posturi aprobat Poliţiei Române din numărul de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Interne.Articolul 70(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege se alocă suplimentar Autorităţii naţionale de supraveghere sumele necesare bugetării a 22 de posturi din numărul celor deja stabilite prin lege, iar sumele şi resursele necesare se suportă de la bugetul de stat şi sunt prevăzute distinct anual, cu această destinaţie, în bugetul Autorităţii naţionale de supraveghere.(2) Prin derogare de la prevederile legale ce instituie interdicţia ocupării posturilor în sectorul bugetar, Autoritatea naţională de supraveghere este abilitată să organizeze concursuri în vederea ocupării posturilor vacante pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.
  Articolul 71Finanţarea actualizării şi operaţionalizării componentelor N.SIS şi ale sistemului informatic SIRENE şi a cheltuielilor curente şi de capital aferente întreţinerii şi desfăşurării activităţii N.SIS şi ale sistemului informatic SIRENE este asigurată prin bugetul aprobat conform prevederilor legale în vigoare pentru fiecare instituţie implicată.Articolul 72(1) Formarea profesională a personalului autorităţilor care au drept de acces la SIS se realizează în mod gratuit prin programele de pregătire organizate de către Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1) care provine din instituţii din afara Ministerului Afacerilor Interne, Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen poate asigura cazare contra cost, potrivit tarifelor stabilite conform prevederilor legale în vigoare.
  Articolul 73(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile naţionale competente adoptă reglementări interne prin care stabilesc procedurile de lucru privind activităţile proprii aferente semnalărilor din SINS sau SIS.(2) Procedurile de lucru privind activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul sau din subordinea Ministerului Afacerilor Interne se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.Articolul 74(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, şi Hotărârea Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 21 septembrie 2010, cu modificările ulterioare.(2) Până la intrarea în vigoare a actelor normative subsecvente emise în executarea prezentei legi se aplică dispoziţiile actelor normative existente, în măsura în care nu contravin acesteia.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
  Bucureşti, 3 aprilie 2023.Nr. 76.ANEXĂCategorii şi semnalări şi tranzacţiile la care au acces autorităţile naţionale competente
  Nr. crt.Categorii de semnalăriAutorităţi naţionale competente
  1
  234567891011121314
  FCFCFCF
  CFCFCFCFCFCFCFCFCFCF
  C
  1.Semnalări referitoare la persoane căutate în vederea arestării în scopul predării sau al extrădăriiXXXXXXXXX
  2.Semnalări referitoare la persoane dispărute sau persoane vulnerabile care trebuie împiedicate să călătoreascăXXXXXX
  X
  3.Semnalări referitoare la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciarăXXXXXXXXXXXX
  4.Semnalări referitoare la persoane, bunuri şi mijloace de plată fără numerar, în scopul efectuării de controale discrete, de controale prin interviu sau de controale specificeXXX
  XXXXXXXX
  5.Semnalări referitoare la străini, precum şi semnalări de interes naţional la cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene şi membrii acestora de familie, în scopul refuzului intrării şi al şederiiXXXXXXXXXX
  6.Semnalări referitoare la străinii faţă de care au fost emise decizii de returnareXXXXXXXX
  7.Semnalări referitoare la persoane necunoscute căutate în scopul identificăriiXXXXXXX
  8.
  Semnalări referitoare la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penalea) autovehicule, indiferent de sistemul de propulsieXXXXXXXXXX
  b) remorci cu o greutate fără încărcătură de peste 750 kgXXXXXXXXXX
  c) ruloteXXXXXXXXXX
  d) echipamente industrialeXXXXX
  XXXX
  e) ambarcaţiuniXXXXXXXXXX
  f) motoare de ambarcaţiuniXXXX
  XXXXXX
  g) containereXXXXXXXXXX
  h) aeronaveXX
  XXXXXXXX
  i) motoare de aeronaveXXXXXXXXXX
  j) arme de foc
  XXXXXXXXX
  k) documente oficiale în alb care au fost furate, însuşite în mod ilegal, pierdute sau despre care se pretinde că ar fi astfel de documente, fiind însă falseXXXXXXXXXX
  XXXXXXX
  l) documente de identitate eliberate, cum ar fi paşapoarte, cărţi de identitate, permise de şedere, documente de călătorie şi permise de conducere, care au fost furate, însuşite în mod ilegal, pierdute sau anulate ori despre care se pretinde că ar fi astfel de documente, fiind însă falseXXXXXXXX
  XXXXXXXXX
  m) certificate sau plăcuţe de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, însuşite în mod ilegal, pierdute sau anulate ori despre care se pretinde că ar fi astfel de plăcuţe, fiind însă falseXXXXXXXXXXX
  n) bancnote (bancnote înregistrate) şi bancnote falseXXXXX
  XXXX
  o) articole din domeniul tehnologiei informaţieiXXXXX
  XXX
  p) componente identificabile ale autovehiculelorXXXX
  XXXXX
  q) componente identificabile ale echipamentelor industrialeXXXXX
  XXX
  r) alte obiecte de mare valoare identificabile, astfel cum sunt definite în conformitate cu art. 38 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/1.862XXX
  XXXXX
  NOTĂ:F - furnizare; C - consultare.LEGENDĂ:1. Poliţia Română;2. Poliţia de Frontieră Română;3. Jandarmeria Română;4. Inspectoratul General pentru Imigrări;5.
  Direcţia Generală de Protecţie Internă;
  6. Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor;7. Direcţia Generală de Paşapoarte;8. Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;9. Autoritatea Vamală Română;10. Ministerul Afacerilor Externe;11. Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti;
  12. Ministerul Public;13. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea Navală Română;14. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
  ------