Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 864 din 30 martie 2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 4 aprilie 2023Data intrării în vigoare 04-04-2023


  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 28/ALA din 28.03.2023 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.Articolul IAnexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 24 august 2022, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Bucureşti, 30 martie 2023.Nr. 864.ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 2.261/2022)GHID DE FINANŢAREa Programului privind casarea autovehiculelor uzateCapitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Rolul ghidului de finanţarePrezentul ghid de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza persoanelor interesate informaţii esenţiale privind derularea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, denumit în continuare Program.Articolul 2Scopul, obiectul şi indicatorul de performanţă ale Programului(1) Scopul Programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin casarea autovehiculelor uzate.(2) Obiectul Programului constă în finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, denumită în continuare finanţare, acordată pentru autovehiculul uzat având o vechime egală sau mai mare de 15 ani de la anul fabricaţiei, în schimbul predării acestuia spre casare.(3) Indicatorul de performanţă şi eficienţă a Programului îl reprezintă numărul de autovehicule uzate casate.
  Articolul 3Caracterul Programului şi aria geografică de aplicare(1) Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.(2) Programul se derulează în baza contractelor de delegare încheiate de Administraţia Fondului pentru Mediu cu unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comune, oraşe, municipii, astfel cum sunt definite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (4^1) şi ale art. 13^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Sursa de finanţare pentru derularea ProgramuluiFinanţarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
  Articolul 5Definiţii şi acronime(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:a) aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către Administraţia Fondului pentru Mediu, prin intermediul căruia este gestionat Programul, fiind structurat pe două module, dedicate unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanelor fizice;b) autoturism - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2;c) autoutilitară uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone, conform RNTR 2, inclusiv cel în al cărui certificat de înmatriculare este înscrisă sintagma „automobil mixt“ (autovehicul destinat prin construcţie transportului simultan de persoane şi mărfuri în compartimente separate);d) autospecială/autospecializată uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone, conform RNTR 2;e) autovehicul uzat - orice autoturism, microbuz, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară, care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute prin prezentul ghid;
  f) beneficiar - proprietarul autovehiculului uzat, solicitant de finanţare, care a încheiat contract de finanţare cu delegatul;g) cerere de înscriere - formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid, care este completat de solicitant în vederea încheierii contractului de delegare şi este depus în cadrul unei sesiuni de înscriere;h) cerere de virament - formularul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, care este completat de delegat în vederea transferului în contul său, din contul finanţatorului, a finanţării aprobate;i) colector autorizat - operator economic cu personalitate juridică sau entitate fără personalitate juridică autorizată să desfăşoare activităţi de colectare, colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare;j) contract de delegare - actul juridic în baza căruia Administraţia Fondului pentru Mediu virează delegatului finanţarea aprobată şi transmite acestuia dreptul de a exercita atribuţii de analiză/evaluare, implementare şi monitorizare a proiectului finanţat, în vederea îndeplinirii pe plan local a scopului Programului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid;k) contract de finanţare - actul juridic încheiat între delegat şi beneficiar, în baza căruia se acordă stimulentul pentru casare, sub rezerva îndeplinirii obligaţiilor şi respectării termenelor stabilite în cuprinsul acestuia, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid;l)
  contribuţie proprie - suma de 600 lei, parte a stimulentului pentru casare, susţinută din surse proprii de către delegat;
  m) criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării sau a stimulentului pentru casare şi care vizează, după caz, solicitantul de finanţare, solicitantul de finanţare şi autovehiculul uzat;n) delegat - solicitantul căruia i-a fost aprobată cererea de înscriere depusă în cadrul Programului şi care a încheiat contract de delegare cu Administraţia Fondului pentru Mediu;o) microbuz - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M2 sau M3, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 22 de locuri pe scaune sau în picioare, conform RNTR 2;p) raport de finalizare - documentul înaintat Administraţiei Fondului pentru Mediu de către delegat, în cuprinsul căruia sunt prezentate activităţile derulate în cadrul Programului, costurile acestora şi rezultatele obţinute; modelul raportului de finalizare este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid;q) solicitant - unitatea administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, oraş, municipiu, astfel cum este definită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, care depune cererea de înscriere în Program în condiţiile prezentului ghid pentru încheierea contractului de delegare şi virarea de către AFM a sumei de 2.400 lei pentru fiecare autovehicul uzat estimat a face obiectul acordării stimulentului pentru casare;r) solicitant de finanţare - persoana fizică, deţinătoare a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul uzat definit la lit. e), pe care se angajează să îl predea spre casare şi să îl radieze din circulaţie, în schimbul stimulentului pentru casare;
  s) stimulent pentru casare - suma nerambursabilă în cuantum de 3.000 lei acordată beneficiarului care a predat spre casare şi a radiat din circulaţie şi din evidenţa fiscală a delegatului un autovehicul uzat; stimulentul pentru casare este constituit din suma de 2.400 lei alocată din Fondul pentru mediu şi suma de 600 lei susţinută din surse proprii de către delegat.
  (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel; documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;b) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 2.224/2020;c) UAT - unitate administrativ-teritorială sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti.
  Articolul 6Etapele Programului(1) Etapele Programului sunt următoarele:a) publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finanţare, a anunţului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanţi şi a sumelor alocate;b) depunerea cererilor de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 11 de către UAT în aplicaţia dedicată;c)
  publicarea rezultatelor analizei şi încheierea contractelor de delegare;
  d) publicarea listei UAT care au încheiat contracte de delegare;e) publicarea pe pagina de internet a AFM a anunţului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanţii de finanţare şi a sumelor alocate;f) înscrierea în aplicaţie a solicitanţilor de finanţare care au domiciliul în raza UAT din lista menţionată la lit. d), în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare;g) transmiterea de către AFM a solicitărilor de finanţare către UAT, pe baza înscrierilor efectuate potrivit lit. f);h) derularea Programului conform procedurilor interne adoptate de UAT;i) monitorizarea proiectelor.
  (2) UAT va publica pe pagina proprie de internet anunţul şi procedura internă privind participarea solicitanţilor de finanţare în cadrul Programului. Procedura internă trebuie să cuprindă şi prevederile art. 9 şi 10 din prezentul ghid.(3) Pentru a participa în cadrul Programului, solicitantul de finanţare are următoarele obligaţii:a) să se asigure că UAT în raza căreia îşi are domiciliul şi unde este înregistrat autovehiculul uzat participă în cadrul Programului, prin consultarea paginii de internet a AFM;b) să respecte procedura internă elaborată la nivelul UAT, conform alin. (2);c) să încheie contractul de finanţare cu UAT;d) să caseze şi să radieze din circulaţie autovehiculul uzat, ulterior semnării contractului de finanţare;e) să se asigure că respectă condiţiile pentru a beneficia de stimulentul pentru casare.
  (4) Pentru desfăşurarea etapelor Programului, prin dispoziţie a preşedintelui AFM, se aprobă:a) sesiunile de înscriere pentru solicitanţi şi solicitanţii de finanţare şi sumele alocate finanţării;b) structurile/comisiile din cadrul AFM care vor fi implicate în derularea Programului;c) grilele de evaluare, instrucţiunile şi/sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru îndeplinirea de sarcini şi realizarea anumitor activităţi în cadrul Programului. (5) Dispoziţiile preşedintelui AFM, cuprinzând informaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi/sau instrucţiunile referitoare la derularea Programului, se publică pe pagina de internet a AFM.
  Articolul 7Organizarea sesiunilor de înscriere(1) AFM poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere, în limita sumei alocate potrivit art. 4.(2) AFM poate finanţa proiecte în limita bugetului Programului, aprobat prin dispoziţia preşedintelui, conform art. 6 alin. (4) lit. a).Articolul 8Cuantumul finanţării şi condiţiile de acordare a acesteia(1) AFM acordă stimulentul pentru casare, cu titlu de finanţare, fără a depăşi suma de 2.400 de lei pentru fiecare autovehicul uzat casat în cadrul Programului.(2)
  Finanţarea se acordă beneficiarului numai după încheierea de către UAT a contractului de delegare cu AFM şi în baza contractului de finanţare.
  (3) În cadrul unei sesiuni de înscriere, unui solicitant i se pot vira sume reprezentând stimulent pentru casare pentru cel mult:a) 50 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie sub 5.000 de locuitori;b) 100 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 5.001 şi 10.000 de locuitori;c) 500 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 10.001 şi 50.000 de locuitori;d) 1.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 50.001 şi 200.000 de locuitori;e) 5.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie ≥ 200.001 locuitori.
  (4) În cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant poate transmite o singură cerere de înscriere, prin intermediul aplicaţiei informatice dedicate Programului, pusă la dispoziţia UAT pe pagina de internet a AFM.(5) Înscrierile în aplicaţia informatică se vor face în limita bugetului alocat unei sesiuni de înscriere.
  Capitolul II Eligibilitatea solicitantului de finanţare şi a autovehiculului uzatArticolul 9Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanţare(1) Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplineşte următoarele condiţii:a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;
  b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT delegat, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;f) se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;g) se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.
  (2) În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.(3) În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.
  Articolul 10Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzatEste considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
  d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.
  Capitolul III Depunerea şi aprobarea cererilor de înscriere, încheierea contractelor de delegare şi înscrierea solicitantului de finanţareArticolul 11Depunerea cererii de înscriereÎn cadrul sesiunii de înscriere, solicitantul depune următoarele documente:a) cererea de înscriere, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;b) actul administrativ prin care persoana împuternicită să semneze cererea de înscriere este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;
  c) actul de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al împuternicitului solicitantului, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de înscriere;d) documentul doveditor al deschiderii de către solicitant la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu. Contul va avea cod/indicator bugetar „21.43.02.20 - alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi“;e) hotărârea autorităţii deliberative a solicitantului, din care rezultă:1. acordul cu privire la participarea în cadrul Programului;2. cuantumul contribuţiei proprii;3. numărul de autovehicule uzate estimat a face obiectul acordării stimulentului pentru casare.
  Articolul 12Aprobarea cererii de înscriere(1) Comisia de analiză verifică cererea de înscriere şi îndeplinirea conformităţii documentelor prevăzute la art. 11.(2) În situaţia în care se constată că nu au fost depuse toate documentele prevăzute la art. 11 sau acestea sunt neconforme, incomplete, ilizibile sau nu conţin toate elementele prevăzute în ghid, solicitantul va fi notificat prin e-mail, cu confirmare de primire, în vederea clarificării/remedierii situaţiei.(3) În termen de 10 zile de la data notificării prevăzută la alin. (2), solicitantul are posibilitatea de a clarifica/remedia situaţia constatată.(4) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (3) a documentelor/clarificărilor solicitate sau prezentarea de clarificări/ remedieri incomplete atrage respingerea cererii de înscriere.
  Articolul 13Avizarea proiectelor(1) Comitetul director al AFM avizează cererile de înscriere ale solicitanţilor, precum şi sumele reprezentând finanţarea acordată de AFM şi le propune spre aprobare Comitetului de avizare.(2) Comitetul director al AFM aprobă lista cererilor de înscriere respinse.Articolul 14Aprobarea finanţării proiectelorComitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea cererilor de înscriere ale solicitanţilor, precum şi sumele reprezentând finanţarea acordată de AFM.
  Articolul 15Comunicarea rezultatelor analizei cererilor de înscriere(1) Listele solicitanţilor acceptaţi/respinşi se publică pe pagina de internet a AFM.(2) Rezultatele procesului de analiză se comunică solicitanţilor şi prin e-mail.Articolul 16Contestaţiile(1) Solicitanţii pot formula contestaţie împotriva deciziilor Comitetului director şi/sau a hotărârilor Comitetului de avizare în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor, conform art. 15 alin. (1).(2) Contestaţia se transmite la AFM, inclusiv în format electronic, în termenul prevăzut la alin. (1).
  (3) Contestaţia va fi semnată cu semnătură electronică calificată a reprezentantului legal ori a împuternicitului solicitantului şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:a) atributele de identificare ale contestatarului;b) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului contestatarului, precum şi actul de împuternicire, după caz;c) numărul/codul unic de înregistrare a cererii de înscriere, după caz;d) obiectul contestaţiei;e) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.(4)
  AFM soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.
  (5) Listele cuprinzând contestaţiile admise sau respinse se publică pe pagina de internet a AFM, iar deciziile de soluţionare sunt comunicate contestatarilor, în condiţiile legii.(6) Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 17Încheierea contractului de delegare(1) AFM comunică solicitanţilor admişi informări prin e-mail, cu confirmare de primire, privind aprobarea finanţării şi le transmite contractul de delegare în vederea semnării.(2) Se consideră renunţare la finanţare netransmiterea contractului de delegare semnat de solicitantul aprobat, în termen de 15 zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (1).(3) Contractul de delegare se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.(4) Contractul de delegare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la data depunerii de către delegat a raportului de finalizare a proiectului.(5) AFM publică lista delegaţilor pe pagina proprie de internet.(6) Raportul de finalizare a proiectului se depune în termen de 30 de zile de la data utilizării finanţării acordate prin contractul de delegare.(7) Finanţarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului de delegare şi numai în termenul de valabilitate a acestuia.(8) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(9) Până la momentul perfectării contractului de delegare, AFM are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat prin act adiţional.
  (10) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de delegat în cadrul Programului, AFM poate anula sau recupera sumele virate, iar contractul de delegare poate fi reziliat.(11) În cazul recuperării sumelor, la valoarea de recuperat se adaugă accesorii, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(12) În cazul în care încetarea contractului de delegare intervine înainte de virarea sumelor de către AFM, delegatul nu este obligat la restituirea vreunei sume.(13) Conform art. 13^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate în baza contractelor de delegare rămase neutilizate la sfârşitul anului nu se regularizează, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie, iar sumele neutilizate la finalizarea contractului de delegare se restituie în termen de 10 zile lucrătoare, în contul AFM.
  Articolul 18Înscrierea solicitantului de finanţare în aplicaţie(1)
  Înscrierea solicitanţilor de finanţare se face în aplicaţia informatică, la o dată ulterioară publicării listei menţionate la art. 17 alin. (5) şi menţionată în comunicatul emis de AFM.
  (2) Se pot înscrie doar solicitanţii de finanţare care au domiciliul în raza delegaţilor cuprinşi în lista menţionată la art. 17 alin. (5), în limita sumelor prevăzute în contractul de delegare.(3) Înscrierea solicitanţilor de finanţare se face doar prin completarea unor câmpuri predefinite ale aplicaţiei informatice. Documentele care atestă eligibilitatea vor fi transmise de solicitantul de finanţare către delegat, ulterior înscrierii, conform procedurii şi termenelor stabilite de aceasta.(4) Un solicitant de finanţare se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru casarea uneia sau mai multor autovehicule uzate.(5) După finalizarea înscrierii, AFM transmite delegaţilor lista solicitanţilor de finanţare care solicită stimulentul pentru casare, prin poşta electronică.
  Capitolul IV Virarea sumelor către delegaţi
  Articolul 19 Modalitatea de virare a sumelor(1) Virarea sumei prevăzute în contractul de delegare se realizează din contul de trezorerie al AFM în contul de trezorerie deschis de către delegat, în condiţiile prevăzute la art. 11 lit. d), în baza cererii de virament înaintate de către delegat.(2) Cererea de virament se înregistrează la AFM în termen de maximum 90 de zile de la semnarea contractului de delegare.(3) Virarea sumei se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de virament, în ordinea depunerii cererilor, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de către AFM.(4) Neînregistrarea cererii de virament în termenul prevăzut la alin. (2) atrage încetarea contractului de delegare.(5) În cazul în care cererea de virament este semnată de către împuternicitul reprezentantului legal al delegatului, aceasta este însoţită de actul de împuternicire şi copia actului de identitate al împuternicitului, valabil la data înregistrării cererii la AFM.
  Capitolul V Acordarea stimulentului pentru casareArticolul 20Contractul de finanţare(1) Delegatul încheie contract de finanţare doar cu solicitanţii de finanţare care:a) sunt menţionaţi în lista transmisă de către AFM, conform art. 18 alin. (5);b) întrunesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 9;c) îşi exprimă acordul privind participarea în Program;d)
  deţin autovehicule uzate ce întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 10 din prezentul ghid.
  (2) Delegatul încheie contract de finanţare doar în situaţia în care are prevăzute sume în hotărârea autorităţii deliberative, conform art. 11 lit. e).
  Articolul 21 Condiţii de acordare a stimulentului pentru casareDelegatul acordă suma de 3.000 de lei, cu titlu de stimulent pentru casare, numai după:a) încheierea contractului de finanţare cu solicitantul stimulentului;b) casarea autovehiculului uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizaţi;c)
  radierea autovehiculului uzat din circulaţie şi din evidenţa fiscală a delegatului.
  Capitolul VI MonitorizareaArticolul 22Monitorizarea(1) Monitorizarea în cadrul Programului se desfăşoară pe întreaga perioadă de derulare a contractelor de delegare şi finanţare şi are ca obiect verificarea prin sondaj, în colaborare cu delegatul, a modului de îndeplinire a obligaţiei de casare şi radiere din circulaţie şi din evidenţa fiscală a UAT a autovehiculelor pentru care s-a acordat stimulentul pentru casare, precum şi a respectării interdicţiei achiziţiei unui autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară de către beneficiari.(2) Delegatul are obligaţia de a permite reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale, pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect.(3)
  AFM poate solicita delegatului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, în perioada supusă monitorizării.
  (4) Delegatul are obligaţia de a transmite anual, până cel târziu la 15 ianuarie a anului următor, un raport de monitorizare, în care menţionează, cel puţin, numărul stimulentelor pentru casare acordate în cursul acelui an, numele şi prenumele beneficiarilor finali şi seria de şasiu a autovehiculelor uzate casate.(5) Monitorizarea în cadrul Programului este de 36 de luni de la depunerea raportului de finalizare, în cazul contractului de delegare, şi de 36 de luni de la primirea stimulentului pentru casare, în cazul contractului de finanţare.
  Capitolul VII Dispoziţii finaleArticolul 23Reguli de publicitate privind Programul(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare, precum şi pe pagina de internet a delegatului.(2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către AFM şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.Articolul 24Păstrarea documentelor de către AFM şi de către delegat(1) AFM păstrează documentele gestionate în cadrul Programului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.(2) AFM poate solicita transmiterea documentelor utilizate în cadrul Programului, în conformitate cu prevederile legale, sub sancţiunea anulării finanţării şi recuperării sumelor acordate cu titlu de finanţare.(3) Delegatul are obligaţia să păstreze documentele colectate de la solicitanţii de finanţare/beneficiari şi cele transmise la AFM, pentru o perioadă de 5 ani, şi să le prezinte la solicitarea AFM.
  Articolul 25Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal(1) AFM răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează.(2) Prin transmiterea cererii de înscriere şi încheierea contractului de delegare, solicitantul aprobat declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.Articolul 26Prevederi privind termenele(1) Termenele stabilite prin ghidul de finanţare se calculează în conformitate cu prevederile art. 2.552 şi 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Dacă din motive legate strict de AFM (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncţionalităţi ale aplicaţiei informatice) terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin ghidul de finanţare, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte de natură juridică.
  Articolul 27Raportul ghidului cu alte acte normativeUnde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.Articolul 28AnexeAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid.
  Anexa nr. 1 la ghidCERERE DE ÎNSCRIEREA. Date generaleDenumirea solicitantului: .............................................................Forma de organizare a solicitantului (comună, oraş, municipiu, subdiviziune a municipiului Bucureşti): ............................Codul de înregistrare fiscală: ......................................................Cont deschis la Trezoreria Statului (cod/indicator bugetar „21.43.02.20 - alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi“): .......................................................................Adresa sediului principal/central: .................................................Date de contact: telefon/fax ............................, e-mail ..........................B. Suma solicitatăSolicitantul ..........................., prin reprezentant legal/împuternicit (numele şi prenumele) ...................., număr de telefon ...................., e-mail .........................., solicit alocarea din Fondul pentru mediu a sumei totale de ..................... lei (număr autovehicule uzate x 2.400 lei), reprezentând finanţare nerambursabilă.C. Obiectul solicităriiSuma solicitată va fi utilizată pentru casarea şi radierea unui număr de ................. autovehicule uzate, prin acordarea stimulentelor pentru casare.
  Stimulentul pentru casare acordat pentru un autovehicul uzat este în cuantum de 3.000 lei, din care 600 lei sunt susţinuţi din fondul propriu şi 2.400 lei din finanţarea alocată din Fondul pentru mediu.Numărul de locuitori ai solicitantului identificat la lit. A este de .......................... persoane.
  D. Declaraţia pe propria răspundereSubsemnatul, ............................., reprezentant al solicitantului identificat la lit. A, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că sumele solicitate vor fi utilizate după încheierea contractului de delegare cu Administraţia Fondului pentru Mediu, prin acordarea stimulentului pentru casare doar solicitantului de finanţare care îndeplineşte următoarele condiţii:1. s-a înscris în aplicaţia informatică şi este menţionat în lista transmisă de către AFM, conform art. 18 alin. (5) din ghid;2. întruneşte criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 9 din Ghidul de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate;3. deţine un autovehicul uzat ce întruneşte criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 10 din Ghidul de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate; 4. se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;5. încheie contract de finanţare cu solicitantul identificat la lit. A;
  6. predă spre casare, radiază din circulaţie şi din evidenţele fiscale ale solicitantului identificat la lit. A autovehiculul uzat şi face dovada acestor acţiuni în termenul stabilit prin contractul de finanţare.
  De asemenea, declar că solicitantul identificat la lit. A nu a beneficiat şi nu va beneficia de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru acelaşi obiect al finanţării, iar prin structurile sale/persoanele desemnate:a) a prevăzut prin hotărârea autorităţii deliberative suma reprezentând finanţare nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi solicitată prin prezenta cerere, precum şi suma susţinută din surse proprii în vederea acordării stimulentelor pentru casare;b) va elabora, aproba, publica pe plan local şi va pune în aplicare anunţul şi procedura internă privind participarea solicitanţilor de finanţare în cadrul Programului; procedura internă va cuprinde şi prevederile art. 9 şi 10 din Ghidul de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, precum şi alte informaţii relevante cu privire la derularea acestuia;c) va stabili îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 din Ghidul de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate; în cazul criteriilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), e) şi g) din ghid, eligibilitatea se poate verifica prin declaraţie pe propria răspundere a solicitantului de finanţare;d) va stabili îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10 din Ghidul de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate; în cazul criteriului prevăzut la art. 10 lit. d) din ghid, se va depune certificatul de distrugere, care va cuprinde o menţiune privind existenţa componentelor esenţiale ale autovehiculului uzat;e) va încheia contracte de finanţare cu solicitanţii de finanţare care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, va asigura analiza, implementarea, precum şi monitorizarea derulării Programului pe plan local, în colaborare cu AFM, în sensul verificării modului de îndeplinire a obligaţiei de casare şi radiere din circulaţie şi din evidenţa fiscală a autovehiculelor pentru care au fost acordate stimulente pentru casare, precum şi a respectării interdicţiei de achiziţie a autovehiculelor cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară de către beneficiarii stimulentelor de casare;f)
  va recupera creanţele bugetare rezultate din derularea contractelor de finanţare;
  g) va colabora cu oricare autoritate cu atribuţii de verificare/inspecţie/cercetare/control competentă material şi teritorial, acolo unde situaţia o va impune;h) va asigura comunicarea pe plan local prin furnizarea de informaţii cu privire la Program, va asigura accesul nediscriminatoriu la Program al potenţialilor beneficiari de stimulent sub rezerva îndeplinirii de către aceştia a criteriilor de eligibilitate stabilite prin ghidul de finanţare şi va asigura protecţia datelor/documentelor având caracter personal furnizate de către participanţii la Program;i) va depune la Administraţia Fondului pentru Mediu raportul de finalizare a proiectului, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data semnării contractului de delegare;j) va restitui în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu sumele neutilizate la finalizarea contractului de delegare, în maximum 10 zile lucrătoare de la data finalizării acestuia.
  Subsemnatul, .............................., îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de înscriere şi în toate celelalte anexe şi documente depuse, inclusiv în documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.Înţeleg că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va conduce la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare nerambursabilă în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, dacă aceasta a fost acordată.Finanţarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată şi acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de înscriere şi în anexele şi documentele aferente.Prin semnarea prezentei cereri de înscriere confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
  E. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personalAdministraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti, telefon 021.317.02.87, colectează şi prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor). Prin acest document, Administraţia Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date şi despre drepturile care li se cuvin.a) Date de contactAdministraţia Fondului pentru MediuAdresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureştiNumăr de telefon: 021.317.02.87b) Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelorE-mail: dpo@afm.roAdresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureştiNumăr de telefon: (021) 319.48.49, (021) 319.48.50c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personalAdministraţia Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică şi implementarea financiară (plata). Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:– verificarea cererilor de înscriere;– selectarea proiectelor finanţate;– stabilirea obligaţiilor contractuale;– autorizarea plăţii către beneficiari;– efectuarea plăţii către beneficiari;– înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor;– managementul informatic al plăţilor realizate către beneficiari.Temeiul prelucrării este constituit din cererea de înscriere şi prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor referitoare la derularea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, în legătură cu cererea de înscriere şi contractul de finanţare, precum şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către autorităţi publice, terţi sau împuterniciţi.
  d) Destinatari ai datelor cu caracter personal În fluxul de procesare şi stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:– furnizori, prestatori, terţi sau împuterniciţi implicaţi în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menţionate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanţă etc.);– operatori, titulari de drepturi, autorităţi publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice conferite de legislaţia europeană şi naţională.e) Perioada stocării datelorToate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv a scopului, şi (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane).f) Drepturile persoanei vizatePersoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administraţia Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislaţiei în domeniu:– dreptul de acces;– dreptul la rectificarea datelor;
  – dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);– dreptul la restricţionarea prelucrării;– dreptul la portabilitatea datelor;– dreptul la opoziţie;– drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;– dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;– 
  dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
  – dreptul la o cale de atac judiciară;– dreptul de a fi notificat de către operator.
  Prin prezenta declar că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administraţia Fondului pentru Mediu.Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului ...................................................Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului
  Anexa nr. 2 la ghidCONTRACT DE DELEGARENr. ....... din ..............Între părţile contractante:Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în ............................... nr. ......, sectorul ......., cod fiscal ......................, cont nr. ....................., deschis la Trezoreria Sectorului ......, reprezentată legal prin ........................, preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,şi............................... (UAT), cu sediul în ............................., cod de identificare fiscală ...................., cont nr. ..........................., deschis la ...................., prin reprezentant legal/împuternicit ........................ (numele şi prenumele),în calitate de delegat al finanţatorului, denumit în continuare delegat,a intervenit următorul contract de delegare, denumit în continuare contract:Articolul 1Obiectul contractului(1) AFM alocă delegatului suma de ............... lei, pentru casarea, radierea din circulaţie şi radierea din evidenţele fiscale a unui număr de ........... autovehicule uzate, în vederea acordării către beneficiari a stimulentelor pentru casare beneficiarilor în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, denumit în continuare Program.(2) Finanţarea se alocă în limita sumei prevăzute la alin. (1), orice suplimentare fiind exclusă.
  (3) Stimulentul pentru finanţare acordat beneficiarului de către delegat pentru casarea şi radierea unui autovehicul uzat este în cuantum de 3.000 lei, din care 600 lei sunt susţinuţi din fonduri proprii ale delegatului şi 2.400 lei din finanţarea alocată din Fondul pentru mediu. (4) Simultan cu alocarea finanţării prevăzute la alin. (1), AFM împuterniceşte delegatul cu implementarea şi monitorizarea Programului pe raza de competenţă teritorială a acestuia.
  Articolul 2Durata contractului(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea în termen de 36 de luni de la data depunerii raportului de finalizare.(2) Durata contractului poate fi prelungită, prin act adiţional, în baza solicitării motivate a delegatului.(3) Suma acordată potrivit art. 1 alin. (1) se utilizează după semnarea prezentului contract şi numai în termenul de valabilitate a acestuia.
  (4) Implementarea şi monitorizarea Programului pe raza de competenţă teritorială a delegatului se realizează după semnarea prezentului contract şi numai în termenul de valabilitate a acestuia.(5) Monitorizarea la nivel naţional a Programului se realizează de către delegaţi în colaborare cu AFM.
  Articolul 3Alocarea finanţării(1) Alocarea sumei de la art. 1 alin. (1) se efectuează în baza prezentului contract, prin virarea acesteia din contul de trezorerie al AFM în contul ..................................., deschis de către delegat la Trezoreria .........................., în baza cererii de virament înaintate de către beneficiar.(2) Cererea de virament se înregistrează la AFM în termen de maximum 90 de zile de la semnarea prezentului contract.(3)
  Virarea sumei se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de virament, în situaţia în care aceasta este conformă şi este însoţită de documentele prevăzute prin ghid, în ordinea depunerii cererilor, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de către AFM.
  (4) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar delegatul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.(5) Suma alocată nu poate face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(6) Suma alocată în baza prezentului contract, rămasă neutilizată la sfârşitul anului, nu se regularizează, se reflectă în excedentul bugetului local al delegatului şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.(7) Suma rămasă neutilizată la finalizarea prezentului contract se restituie în termen de 10 zile lucrătoare în contul de trezorerie al AFM.
  Articolul 4Delegarea implementării şi a monitorizării(1) Implementarea şi monitorizarea Programului, derulate în colaborare cu AFM, se fac de către delegat numai pe raza sa de competenţă teritorială.(2) Activităţile de implementare cuprind:a) desemnarea structurii/persoanelor responsabile cu implementarea;b) elaborarea, aprobarea, publicarea pe plan local şi punerea în aplicare a anunţului şi a procedurii interne privind participarea solicitanţilor de finanţare/beneficiarilor în cadrul Programului; procedura internă trebuie să cuprindă şi prevederile art. 9 şi 10 din Ghidul de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, precum şi alte informaţii relevante cu privire la derularea acestuia; c) analiza solicitărilor de stimulent pentru casare;d) încheierea contractelor de finanţare cu solicitanţii de finanţare;e) acordarea stimulentului pentru casare beneficiarilor care şi-au îndeplinit în termen obligaţiile contractuale;f)
  recuperarea creanţelor bugetare rezultate din derularea contractelor de finanţare;
  g) furnizarea de informaţii persoanelor interesate privind derularea Programului pe plan local.
  (3) Activităţile de monitorizare cuprind:a) supravegherea modului în care este organizată şi se desfăşoară implementarea Programului, precum şi cuantificarea rezultatelor implementării şi raportarea acestora;b) verificarea modului de îndeplinire a obligaţiei de casare şi radiere din circulaţie şi din evidenţa fiscală a autovehiculelor pentru care au fost acordate stimulente pentru casare, precum şi a respectării interdicţiei de achiziţie a autovehiculelor cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară de către beneficiari.(4) Responsabilitatea pentru organizarea şi derularea activităţilor prevăzute la alin. (2) şi (3) revine delegatului pe a cărui rază teritorială se implementează Programul.(5)
  Contractele de finanţare prevăzute la alin. (2) lit. d) se încheie în limita sumelor alocate în baza prezentului contract.
  (6) Delegatul poate colabora cu oricare autoritate cu atribuţii de verificare/inspecţie/cercetare/control, competentă material şi teritorial, acolo unde situaţia o impune.
  Articolul 5Obligaţiile delegatuluiDelegatul are următoarele obligaţii:a) să respecte clauzele prezentului contract şi prevederile ghidului;b) să utilizeze sumele alocate numai în scopul şi în condiţiile în care au fost acordate;c) să elaboreze, să aprobe, să publice pe plan local şi să pună în aplicare anunţul şi procedura internă privind participarea solicitanţilor de finanţare în cadrul Programului; procedura internă trebuie să cuprindă şi prevederile art. 9 şi 10 din Ghidul de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, precum şi alte informaţii relevante cu privire la derularea acestuia;
  d) să asigure implementarea şi monitorizarea Programului pe raza sa teritorială cu diligenţa necesară şi cu eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, prevederile ghidului, precum şi cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de mediu aplicabile;e) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;f) să se asigure de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 şi 10 din ghid de către solicitantul de finanţare şi autovehiculul uzat;g) să păstreze pentru o perioadă de 5 ani documentele/ declaraţiile pe propria răspundere date de solicitantul de finanţare, din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 şi 10 din ghid, precum şi angajamentul potrivit căruia nu va achiziţiona vreun autovehicul cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la obţinerea stimulentului pentru casare;h) să se asigure de respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal ale solicitanţilor de finanţare/ beneficiarilor ori ale altor terţi participanţi la activităţile proiectului şi să îi informeze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către AFM;i) să notifice AFM privind nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajament de către solicitanţii de finanţare/beneficiari;j) în termen de maximum 10 zile de la solicitarea AFM, să furnizeze orice date, informaţii şi/sau documente relevante pentru prezentul contract, precum şi în legătură cu finanţarea alocată, inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului;
  k) să întocmească şi să transmită AFM raportul de finalizare a proiectului, întocmit conform anexei nr. 4 la Ghidul de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, în cuprinsul căruia detaliază realizarea activităţilor proiectului;l) să permită personalului AFM accesul la sediile sale, pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect, precum şi pentru efectuarea de controale privind modul în care îndeplineşte obiectul proiectului;m) să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 10 zile de la apariţia unor modificări cu privire la actele constitutive şi/sau informaţiile furnizate odată cu cererea de înscriere ori pe parcursul derulării prezentului contract, precum şi în cazul în care va fi supus unei proceduri de dizolvare sau lichidare;n) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract, precum şi de obţinerea şi/sau furnizarea tuturor documentelor şi activităţilor aferente proiectului;o) să nu sponsorizeze/să nu finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului ori în perioada de monitorizare a proiectului;p) anual, până la data de 15 ianuarie, inclusiv pe perioada monitorizării, să transmită AFM:1. actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curţii de Conturi şi/sau alte autorităţi cu atribuţii de control în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;
  2. actele administrative/documentele emise de către delegat în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la pct. 1, precum şi stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;3. date şi informaţii detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la pct. 1 ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum şi eventualele sume care se impun a fi recuperate în legătură cu proiectul finanţat în baza prezentului contract;
  q) să recupereze creanţele bugetare rezultate din derularea contractelor de finanţare;r) să colaboreze cu oricare autoritate cu atribuţii de verificare/inspecţie/cercetare/control competentă material şi teritorial, acolo unde situaţia o va impune;s) să asigure comunicarea pe plan local prin furnizarea de informaţii cu privire la Program, accesul nediscriminatoriu la Program al potenţialilor beneficiari de stimulent pentru casare sub rezerva îndeplinirii de către aceştia a criteriilor de eligibilitate stabilite prin ghidul de finanţare şi protecţia datelor/documentelor având caracter personal furnizate de către participanţii la Program;ş) să depună la Administraţia Fondului pentru Mediu raportul de finalizare a proiectului, în termen de 30 de zile de la data utilizării sumelor stipulate la art. 1;
  t) să restituie în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu sumele neutilizate la finalizarea contractului de delegare, în maximum 10 zile lucrătoare de la data finalizării acestuia;ţ) să acorde stimulentul pentru casare doar solicitantului de finanţare înscris în aplicaţia informatică şi menţionat în lista transmisă de către AFM, conform art. 18 alin. (5) din ghid, şi doar după încheierea contractului de finanţare cu acesta;u) să transmită anual, până cel târziu la data de 15 ianuarie a anului următor, un raport de monitorizare în care să menţioneze, cel puţin, numărul stimulentelor pentru casare acordate în cursul acelui an, numele şi prenumele beneficiarilor şi seriile de şasiu ale autovehiculelor uzate casate.
  Articolul 6Obligaţiile AFMAFM are următoarele obligaţii:a) asigură finanţarea în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu;b)
  pune la dispoziţia delegatului informaţiile legate de finanţare.
  Articolul 7Cazuri de culpă(1) Nerespectarea de către delegat a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract ori care îi revin conform ghidului constituie caz de culpă.(2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale delegatului:a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine sumele prevăzute în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;c) situaţia economico-financiară a delegatului nu mai asigură condiţiile de realizare a proiectului.(3) La constatarea unui caz de culpă, AFM va notifica delegatului şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:a) sistarea temporară a utilizării sumelor alocate până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; în acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de valabilitate a contractului;b) sistarea definitivă, cu recuperarea sumelor virate către delegat, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi rezilierea contractului, după caz.Articolul 8Încetarea contractului(1)
  Contractul încetează de drept:a) la data prevăzută în contract sau prin nedepunerea cererii de virament în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2);b) la data intervenţiei unui act de autoritate;c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat delegatului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.
  (2) Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a delegatului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea sumelor neutilizate, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către delegat, la care se adaugă dobânzi/penalităţi, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, contractul încetează prin acordul părţilor. În situaţia în care delegatul are de restituit sume virate în baza prezentului contract, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.(3) Contractul poate înceta prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:a) delegatul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract ori în cazul nerespectării obligaţiilor care îi revin potrivit ghidului;b) delegatul este în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, executare silită sau în oricare altă procedură asemănătoare;
  c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).
  (4) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de delegat în cadrul Programului, AFM recuperează suma virată, iar contractul poate fi reziliat.(5) În cazul recuperării sumei, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi/penalităţi, calculate de la data plăţilor efectuate până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(6) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de virarea sumelor în contul delegatului, acesta nu este obligat la restituirea vreunei sume.(7) Delegatul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări/penalităţi, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
  Articolul 9Forţa majoră(1) Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia. Forţa majoră, constatată în condiţiile legii, exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat caz de forţă majoră un eveniment care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia transmiterii celorlalte părţi a documentului prin care s-a constatat existenţa cazului de forţă majoră într-un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.(3) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore.(4) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii/încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.(5) După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe toată perioada de acţiune a acesteia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.(6)
  Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.
  (7) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune, respectiv:a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.
  Articolul 10Alte clauze(1) Delegatul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
  (2) În nicio circumstanţă şi din niciun motiv, AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.(3) Contractul, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.(4) Delegatul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.(5) AFM şi delegatul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.(6) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul delegatului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.(7) Delegatul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.(8) Delegatul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
  (9) Delegatul se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect, să specifice că Programul derulat pe plan local a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.(10) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor delegatului faţă de aceasta.(11) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
  Articolul 11Jurisdicţie(1) Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.(2)
  În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.
  Articolul 12Notificări(1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;b) pentru delegat: adresă/e-mail ......................., cu condiţia ca aceasta să fie confirmată ulterior.(2) În cazul în care delegatul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.(3) Notificările făcute delegatului la adresele menţionate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.Articolul 13Amendamente(1) Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional. Cererea de modificare/completare a contractului va putea fi transmisă către AFM în perioada de valabilitate a acestuia, pentru cazuri bine întemeiate şi justificate de către delegat.(2) Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la durata de valabilitate a contractului.Articolul 14Prelucrarea datelor cu caracter personal(1) Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal ale reprezentanţilor părţilor contractante, precum şi ale participanţilor la activităţile proiectului se vor realiza de ambele părţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării proiectului, realizării obiectului contractului, precum şi în scop statistic.(2) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de control al modului de îndeplinire a obiectului contractului, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract, precum şi în perioada de monitorizare a proiectului.(3) Părţile contractului se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.(4) Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alin. (3) dacă:a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
  Articolul 15Publicarea datelorDelegatul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea delegatului, valoarea totală a prezentului contract, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum şi plăţile efectuate în cadrul prezentului contract.Articolul 16Dispoziţii finale(1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai delegatului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.(2) Prezentul contract a fost semnat la data de .................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  AFMPreşedinte,.........................................Delegat: UAT .............................Prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal,.........................................
  Anexa nr. 3 la ghidNr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu .........................AprobatPreşedintele AFM,..................................CERERE DE VIRAMENTDenumirea completă a delegatului: .............................................Înregistrat cu codul de identificare fiscală ...........................Adresa: localitatea ......................., str. ..................... nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ....................., cod poştal ............., telefon/fax ......................, e-mail .................,
  reprezentat prin:Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ..............(numele şi prenumele).............., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ...........................,str. ..................... nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul .............................., telefon/fax ......................., e-mail ..........................În baza Contractului de delegare nr. .........../................, încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere pentru virarea sumei de .................... lei (în cifre şi litere) în contul ....................................... deschis la Trezoreria ....................................... .Suma virată în baza prezentei cereri este destinată acordării stimulentului pentru casare pentru un număr de .... autovehicule uzate şi va fi utilizată exclusiv în acest scop, în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.261/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi clauzele contractului de delegare mai sus identificat.Subsemnatul, ......................., cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că nu am furnizat şi nu voi furniza informaţii false în documentele prezentate.Subsemnatul, .................., îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de virament, o declar corectă şi completă, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi respectă prevederile Ghidului de finanţare, precum şi clauzele contractului de delegare încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu.Înţeleg că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii, precum şi nerespectarea obligaţiilor asumate prin cererea de înscriere şi contractul de delegare vor conduce la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare nerambursabilă în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate.Subsemnatul, ............, sunt de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea delegatului.Prin semnarea prezentei cereri de virament confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.Delegat*: UAT ....................................................................................................* În cazul în care cererea de virament este semnată de persoana împuternicită, se vor prezenta inclusiv actul de împuternicire şi copia actului de identitate al împuternicitului, valabil la data înregistrării cererii la AFM.Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal: .................................Numele şi prenumele: ..............................................................Funcţia: ..........................................................Semnătura: .......................................
  Anexa nr. 4 la ghidRAPORT DE FINALIZARE*
  * În cazul în care se optează pentru transmiterea raportului de finalizare prin intermediul poştei electronice, documentul se semnează de către delegat cu semnătură electronică calificată.Titlul Programului: Programul privind casarea autovehiculelor uzateDenumirea delegatului:....................................Contract de delegare nr.: ............../.........................................A. Datele generale ale proiectuluiDurata proiectului (nr. de luni): ................................................Data semnării contractului de delegare: ..................................Data începerii proiectului: ........................................................Data finalizării proiectului: .......................................................
  Nr. crt.Finanţare alocată de AFMValoare susţinută din surse proprii de către delegatNumăr de stimulente pentru casare acordate
  1.
  B. Rezultatele proiectuluiC. Analiza postimplementare - factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului.)Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului ............................................Factori care au afectat îndeplinirea obiectului proiectului ...................................................................Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ............................Factori care au influenţat pozitiv proiectul ..........................................................................................Delegat: UAT ………………………….Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal: ..............................Numele şi prenumele: .......................................Funcţia: ...............................Semnătura: .........................
  Anexa nr. 5 la ghidCONTRACT DE FINANŢARE*)
  Nr. ........ din ....................(model orientativ)
  *) Modelul contractului de finanţare este orientativ; delegatul poate completa această formă cu clauze suplimentare, cu respectarea prevederilor ghidului, contractului de delegare şi ale procedurii interne elaborate la nivelul acestuia.Între părţile contractante:UAT ................, denumită în continuare delegat,şi.................................., cu domiciliul în .............................., act de identitate tip ......, seria ...... nr. ..............., cod numeric personal ..........................., în calitate de beneficiar, a intervenit prezentul contract de finanţare, denumit în continuare contract.Articolul 1Obiectul contractuluiDelegatul şi AFM acordă beneficiarului o finanţare în valoare de ...... lei (număr de autovehicule uzate x 3.000 lei) pentru un autovehicul uzat, în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, denumit în continuare Program.Articolul 2Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţăriiContractul este valabil de la data semnării lui de către beneficiar, dată care constituie intrarea în vigoare a prezentului contract, şi până la expirarea duratei de monitorizare de 36 de luni, calculată de la data primirii stimulentului pentru casare.Articolul 3Obligaţiile beneficiarului(1) Beneficiarul este obligat să îndeplinească următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:1. este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;2. deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT delegat; excepţia este persoana fizică ce a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;3. nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;4. nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;5.
  nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
  6. se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;7. se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.
  (2) Beneficiarul este obligat să se asigure că autovehiculul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:1. este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;2. la data solicitării acordării stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;3. are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
  4. conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.
  Articolul 4Forţa majoră(1) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.(2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:a) să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
  c) să comunice data încetării cazului de forţă majoră în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
  (3) Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.(4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.(5) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.(6) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:a)
  încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
  b) modificarea contractului.
  Articolul 5Jurisdicţie(1) Prezentul contract se supune legislaţiei române.(2) Orice neînţelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.(3)
  În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente material în a cărei rază teritorială îşi are sediul delegatul.
  Articolul 6Notificări(1) Orice notificare, solicitare sau sesizare în baza prezentului contract se va face numai în scris, la următoarele adrese:a) pentru delegat: ....................................................................;b) pentru beneficiar: ............................................................ .(2) În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris.
  (3) Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la alin. (1) sau (2) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
  ------