Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 17 martie 2023privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 bis din 22 martie 2023Data intrării în vigoare 22-03-2023  Aprobate prin ORDINUL nr. 774 din 17 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 22 martie 2023.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1 În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi noţiunile folosite au semnificaţia definită în conformitate cu prevederile titlului III "Asistenţa medicală primară" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2 Asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, se realizează prin intermediul centrelor de permanenţă.Articolul 3(1) Centrele de permanenţă fixe sunt unităţi sanitare cu sediul stabil, fără personalitate juridică, cu activitate desfăşurată în regim de gardă, la sediul acestora, precum şi în zonele arondate centrului, în cazul în care centrul dispune de autospeciale pentru efectuarea consultaţiilor la domiciliul pacientului.(2) Centrele de permanenţă se organizează în zone izolate sau greu accesibile ori în localităţi din mediul urban sau rural în care sunt îndeplinite criteriile de înfiinţare prevăzute de prezentele norme.
  (3) Lista centrelor de permanenţă funcţionale, precum şi zonele şi criteriile propuse de direcţiile de sănătate publică, conform art. 4 alin. (1) din Legea 263/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentele norme.(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) centrele de permanenţă organizate în cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care se înfiinţează în zonele stabilite de direcţiile medicale sau de către structurile cu atribuţii în acest domeniu din cadrul ministerelor şi instituţiilor respective, cu acordul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
  Articolul 4(1) Centrele de permanenţă asigură continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă pentru persoanele care se adresează acestora.(2) În zilele lucrătoare, garda se instituie în centrul de permanenţă între orele 15,00 - 8,00, după terminarea programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor de familie în cadrul cabinetelor de medicină de familie.(3) Serviciul de gardă nu se va suprapune cu programul medicilor desemnaţi în gardă aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.
  (4) În zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, precum şi în zilele declarate libere de către Guvernul României, programul de gardă este permanent. Garda de 24 de ore se poate împărţi în ture de 12 ore, fiecare.
  Articolul 5(1) În cadrul centrelor de permanenţă, continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă este asigurată de medici de familie, medici de medicină generală şi asistenţi medicali, care îşi exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Asistenţii medicali care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale în centrele de permanenţă şi fac parte din echipele de gardă, sunt:a) asistenţii medicali angajaţi ai cabinetelor medicale care intră în contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, derulat cu casele de asigurări de sănătate;b) asistenţii medicali angajaţi pe bază de contract numai pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în regim de gardă în centrele de permanenţă.c) asistenţi medicali organizaţi ca persoane fizice independente, în baza contractului de prestări servicii pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale prin centrele de permanenţă.
  (3) Personalul prevăzut la alin (1) are obligaţia de a face dovada absolvirii unui curs de formare în resuscitarea cardio-pulmonară de bază.(4) Cursurile de formare în resuscitarea cardio-pulmonară, prevăzute la alin. (3), sunt organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în parteneriat cu filialele teritoriale ale Colegiului Medicilor din România.
  Articolul 6(1) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numesc pentru fiecare centru de permanenţă un medic coordonator dintre medicii de familie asociaţi.(2) Coordonatorul centrului de permanenţă asigură coordonarea activităţii acestuia din punct de vedere administrativ.
  (3) Raporturile dintre coordonatorul centrului de permanenţă şi ceilalţi medici asociaţi nu implică nicio subordonare în plan profesional, medicii de familie şi medicii de medicină generală având drept de iniţiativă şi de decizie în exercitarea actului medical şi deplina răspundere faţă de acesta.
  Articolul 7 Serviciile medicale acordate în cadrul centrelor de permanenţă sunt următoarele:a) asistenţă medicală în afecţiunile acute, subacute, acutizări ale unor boli cronice şi în urgenţele medico-chirurgicale, în limitele competenţei medicului de familie / medicului de medicină generală, conform pregătirii curiculare şi a atestatelor obţinute în baza programelor de studii complementare;b) administrarea de către asistentul medical, a medicaţiei injectabile/perfuzabile necesare tratamentului recomandat de medicul de familie / medicul specialist, după caz, precum şi administrarea medicaţiei necesare tratamentului de urgenţă, conform indicaţiei medicului din cadrul centrului de permanenţă, care se asigură din trusa de urgenţă a centrului de permanenţă, a cărei componenţă este prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentele norme;c) eliberarea unei scrisori medicale, conform normelor de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pe care pacientul o va prezenta în zilele următoare medicului său de familie pentru informare asupra diagnosticului şi tratamentului administrat în centrul de permanenţă;d) prescripţie medicală;
  e) îngrijiri post intervenţii chirurgicale de tipul suprimării firelor de sutură conform recomandărilor medicului specialist, efectuarea de pansamente şi schimbarea pansamentelor chirurgicale;f) consultaţii la distanţă, prin servicii de telemedicină incluse în competenţele medicului de familie;g) activităţi de vaccinare împotriva COVID-19 efectuate de medicii de familie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;h) testarea de către medicii de familie, cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană, în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 8 Serviciile medicale prevăzute la art. 7 se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de asigurat al acestora.
  Capitolul II Înfiinţarea centrelor de permanenţăArticolul 9 Centrele de permanenţă se înfiinţează în baza următoarelor criterii:(1) În mediul rural, în situaţia în care în zonă nu există alte unităţi de asistenţă medicală / de primire a urgenţelor medicale, se înfiinţează câte un centru de permanenţă la o populaţie de minimum 5000 locuitori, conform datelor statistice existente la nivelul unităţilor administrative locale implicate.(2) Prin excepţie de la alin. (1), în localităţile rurale izolate, greu accesibile, în care nu există acces la servicii de asistenţă medicală pentru populaţia din zonă se pot înfiinţa centre de permanenţă.(3) În mediul urban, în localităţile cu o populaţie sub 25.000 de locuitori, se înfiinţează un centru de permanenţă, iar în localităţile cu o populaţie mai mare de 25.000 de locuitori, câte un centru de permanenţă la 25.000 de locuitori, conform datelor statistice existente la nivelul unităţilor administrative locale implicate.(4) Numărul populaţiei este compus din numărul locuitorilor din localitatea în care se înfiinţează centrul de permanenţă şi numărul locuitorilor din localităţile arondate centrului de permanenţă.Articolul 10(1) Centrele de permanenţă funcţionează cu un număr de minimum 7 posturi de medic şi cu minimum 5 posturi de asistent medical.(2) Asocierea medicilor în vederea participării la asigurarea continuităţii asistenţei medicale prin centrele de permanenţă se realizează pe baza unei convenţii de asociere prin voinţa liber exprimată a minim 2 medici de familie titulari sau un medic de famile titular şi un medic de famile angajat al furnizorului de servicii de medicină de familie indiferent de forma de organizare, care pot coopta alţi medici de familie şi/sau de medicină generală pentru a se constitui un grup de minim 7 medici.(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în zonele din mediul rural izolate, greu accesibile şi fără alte structuri de asistenţă medicală, în care este înregistrat un deficit de medici de familie, precum şi în unele localităţi din Munţii Apuseni şi din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, se pot înfiinţa şi centre de permanenţă cu minim 5 posturi de medic, în condiţiile asigurării funcţionării centrului de permanenţă.Articolul 11 Cabinetele medicale de medicină de familie, indiferent de forma de organizare, potrivit legii, pot angaja medici de familie, medici de medicină generală şi asistenţi medicali care îşi exercită profesia în condiţiile legii sau pot încheia cu aceştia contracte de prestări servicii, pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă.Articolul 12(1) Modelul convenţiei de asociere prin care se asigură continuitatea asistenţei medicale în regim de gardă în centrele de permanenţă, potrivit voinţei părţilor, este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentele norme.(2) Convenţia de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă, prin centrele de permanenţă, cuprinde următoarele elemente obligatorii:a) părţile semnatare;b) scopul asocierii;c) sediul în care îşi vor desfăşura activitatea echipele de gardă;d)
  durata convenţiei de asociere şi modalităţile de încetare a acesteia.
  (3) Consiliul local asigură spaţiul necesar desfăşurării activităţii centrelor de permanenţă cu excepţia situaţiei în care spaţiul este asigurat de către echipa medicală a centrului de permanenţă.
  Articolul 13(1) Avizul pentru înfiinţarea centrului de permanenţă este emis de Ministerul Sănătăţii în baza:a) zonelor şi criteriilor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentele norme,b) acordul consiliului local, conform art. 4 alin. (1) din Legea 263/2004, cu modificările şi completările ulterioare,c)
  prevederilor bugetare cu această destinaţie,
  d) notei de fundamentare emisă de direcţia de sănătate publică care solicită înfiinţarea centrului de permanenţă.
  (2) Actul de înfiinţare al centrului de permanenţă îl constituie decizia de înfiinţare a centrului de permanenţă, emisă de directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, conform prevederilor art. 2 alin. (5) din Legea 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Documentele în baza cărora se emite decizia de înfiinţare a centrelor de permanenţă fixe sunt următoarele:a) avizul prevăzut la alin. (1);b) convenţia de asociere a medicilor de familie;c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze centrul de permanenţă;
  d) autorizaţia sanitară emisă de direcţia de sănătate publică competentă în baza referatului de evaluare;e) copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă, după caz;f) documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical şi dreptul acestuia de a profesa, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;g) documente care atestă absolvirea de către medicii şi asistenţii medicali care asigură continuitatea asistenţei medicale, a cursului de formare în resuscitarea cardio-pulmonară de bază;
  (4) Pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, direcţiile medicale din cadrul acestora, exercită aceleaşi atribuţii ca şi cele ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti prevăzute de prezentele norme.
  Articolul 14(1) Decizia de înfiinţare a centrului de permanenţă cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:a) numărul şi data ordinului ministrului sănătăţii prin care este aprobată zona de înfiinţare a centrului de permanenţă;b) denumirea centrului de permanenţă;c) sediul centrului de permanenţă;d) zonele arondate centrului de permanenţă;e) personalul medical care asigură continuitatea asistenţei medicale în regim de gardă în cadrul centrului de permanenţă, cu menţionarea profesiei şi gradului profesional al acestuia;f) coordonatorul centrului de permanenţă;
  g) data începerii activităţii centrului de permanenţă.
  (2) Directorii executivi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti emit decizii de modificare, ori de câte ori apar modificări privind componenţa echipelor de gardă, coordonarea centrului de permanenţă, zonele arondate, sediul, etc., faţă de cum au fost acestea consemnate în decizia de înfiinţare.
  Capitolul III Desfiinţarea centrelor de permanenţăArticolul 15(1) Centrele de permanenţă se desfiinţează prin decizie emisă de directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în următoarele situaţii:a)
  constatarea neîndeplinirii prevederilor art. 9 din prezentele norme;
  b) dizolvarea convenţiei de asociere a medicilor în vederea participării la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;c) constatarea de către comisiile mixte de control, formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai caselor de asigurări de sănătate, a abaterilor de la prezentele norme;d) numărul de persoane care a apelat, pentru consultaţie, la centrul de permanenţă, organizat în mediul rural, este mai mic de 150 de persoane/lună în medie anuală, cu excepţia localităţilor din Munţii Apuseni şi din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării;e) numărul de persoane care a apelat, pentru consultaţie, la centrul de permanenţă, organizat în mediul urban, este mai mic de 300 persoane/lună în medie anuală, cu excepţia localităţilor din Munţii Apuseni şi din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării;
  (2) În situaţia în care se constată că numărul medicilor şi/sau al asistenţilor medicali este sub minimum prevăzut la art. 10 alin. (1) şi (3) ca urmare a decesului sau a demisiei personalului medico-sanitar, centrele de permanenţă au obligaţia de a notifica, în termen de 5 zile, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi de a asigura ocuparea numărului minim de posturi, în termen de 90 zile.(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, emite, în termen de 3 zile de la înregistrarea notificării, decizie de suspendare a activităţii centrului de permanenţă, până la asigurarea numărului minim de posturi de medici şi asistenţi medicali prevăzut la art. 10 alin. (1) şi (3).(4) Reluarea activităţii centrelor de permanenţă a căror activitate a fost suspendată în condiţiile alin. (3) se face prin decizie a directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, dacă sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare a centrelor de permanenţă prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (3).(5) În situaţia în care la expirarea termenului de 90 zile prevăzut la alin. (2), centrul de permanenţă nu asigură numărul minim de posturi de medici şi asistenţi medicali, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) şi (3), directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, emite decizie de desfiinţare a acestuia.
  Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţăArticolul 16(1) Centrele de permanenţă pot funcţiona într-un spaţiu autorizat pus la dispoziţie de către:a) consiliul local;
  b) echipa medicală, care poate fi cabinetul de medicină de familie a unui medic asociat, fără suprapunerea activităţii centrului de permanenţă cu cea a cabinetului medical de medicină de familie aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate.
  (2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) programul de activitate al centrului de permanenţă se suprapune cu programul de activitate al cabinetului de medicină de familie aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru activitatea centrului de permanenţă este necesar un alt spaţiu decât cel destinat activităţii zilnice derulate în cabinetul de medicină de familie, cu circuite separate.
  Articolul 17(1) În cadrul centrului de permanenţă, garda este asigurată în mod obligatoriu de o echipă medicală formată din medic de familie/medic de medicină generală şi asistent medical care îşi exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Echipa medicală prevăzută la alin. (1) asigură serviciile medicale prevăzute la art. 7, în regim de gardă, tuturor persoanelor care se adresează centrului de permanenţă, în afara programului normal de lucru al cabinetului de medicină de familie.
  (3) Medicii de familie şi/sau medicii de medicină generală îşi pot desfăşura activitatea în maxim trei centre de permanenţă.
  Capitolul V Finanţarea activităţilor desfăşurate în centrele de permanenţăArticolul 18(1) Activitatea desfăşurată în centrele de permanenţă se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.11 "Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".(2) Plata medicilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de permanenţă se face în baza unui contract distinct încheiat între medic şi casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, după caz, în conformitate cu reglementările specifice ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, pentru medicii din cadrul centrelor de permanenţă organizate în cadrul acestora.(3) Plata asistenţilor medicali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de permanenţă, se face în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, după caz, în conformitate cu reglementările specifice ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, pentru asistenţii medicali ai centrelor de permanenţă organizate în cadrul acestora.
  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1^1) din Legea nr. 263/2004 cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea asigurării continuităţii serviciilor în asistenţa medicală primară, respectiv plata personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de permanenţă şi dotarea trusei de urgenţă se poate face şi de la bugetele locale.
  Capitolul VI Documentele medicale necesare desfăşurării activităţii centrelor de permanenţăArticolul 19 Documentele medicale utilizate în desfăşurarea activităţii centrelor de permanenţă în care serviciul în regim de gardă se desfăşoară într-un spaţiu unic sunt următoarele:a) registrul de consultaţii;b) registrul de tratamente;c)
  adeverinţe medicale, scrisori medicale, după caz.
  Articolul 20 Rapoartele de activitate ale centrelor de permanenţă sunt următoarele:a) raportul zilnic al activităţii medicale desfăşurate în timpul gărzii;b) raportul lunar al activităţii medicale desfăşurate în centrul de permanenţă.Articolul 21 Documentele justificative privind prezenţa personalului medical care asigură continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă sunt următoarele:a) condica de prezenţă pentru activitatea de gardă;b) foaia colectivă de prezenţă a personalului medical;c) situaţia lunară a consumurilor de medicamente şi materiale sanitare înregistrate pe centrul de permanenţă.
  Capitolul VII Atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţăArticolul 22 Atribuţiile direcţiilor de sănătate publică privind funcţionarea centrelor de permanenţă sunt următoarele:a)
  propun, cu acordul consiliilor locale, Ministerului Sănătăţii, zonele în care urmează să se înfiinţeze centrele de permanenţă în vederea includerii în Anexa nr. 1 la prezentele norme;
  b) realizează arondarea teritorială a localităţilor la centrele de permanenţă;c) emit, prin directorul executiv, deciziile de înfiinţare, de suspendare şi de desfiinţare a centrelor de permanenţă;d) ţin evidenţa documentelor care atestă absolvirea de către medicii şi asistenţii medicali care desfăşoară activitate în centrele de permanenţă, a cursului de formare în resuscitarea cardio-pulmonară de bază;e) verifică existenţa condiţiilor igienico-sanitare, a circuitelor funcţionale, a dotării minime necesare funcţionării centrelor de permanenţă, a termenului de valabilitate al medicamentelor din trusa de urgenţă, precum şi a dotării corespunzătoare a acesteia, a respectării de către echipa medicală a prevederilor prezentele norme şi emit, anual, un raport detaliat de inspecţie pentru fiecare centru de permanenţă;f) efectuează controlul organizării şi desfăşurării activităţii centrului de permanenţă, potrivit prevederilor art. 5 lit. b) din Legea nr. 263/2004, cu modificările şi completările ulterioare;g) înmânează, la momentul efectuării controlului, coordonatorului centrului de permanenţă sau, după caz, comunică medicilor de familie titulari/reprezentantului legal al cabinetului de medicină de familie procesul-verbal şi/sau nota de constatare ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării acestuia;
  h) întocmesc şi transmit Ministerului Sănătăţii, anual, până cel târziu la data de 30 a lunii ianuarie pentru anul anterior:I. raportul anual de activitate a centrelor de permanenţă în baza indicatorilor realizaţi de către acestea;II. evaluarea activităţii desfăşurate în cadrul centrelor de permanenţă, pe baza analizei datelor raportate şi măsurile adoptate;III. rezultatul/raportul controlului efectuat conform lit f);i) transmit trimestrial Ministerului Sănătăţii datele de contact ale centrelor de permanenţă, dacă au suferit modificări faţă de luna anterioară;j) informează publicul prin intermediul site-ului propriu şi al mass-mediei asupra existenţei şi activităţii centrelor de permanenţă din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, precum şi asupra datelor de contact ale acestora;k) avizează programarea lunară a medicilor care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în cadrul centrelor de permanenţă, stabilită de către medicul coordonator al centrului, până la data de 25 a lunii curente pentru luna următoare, astfel:I. programarea lunară a medicilor care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în cadrul centrelor de permanenţă va fi avizată cu respectarea prevederilor legale privind repausul zilnic şi săptămânal al acestora;II. numărul maxim de gărzi efectuate în cadrul centrelor de permanenţă de către un medic, nu trebuie să depăşească 15/lună;l) monitorizează şi evaluează, trimestrial, activitatea centrelor de permanenţă;m) solicită consiliilor locale, trimestrial, indicatorii realizaţi pentru centrele de permanenţă organizate în spaţii asigurate de acestea;n) răspund oricăror alte solicitări ale Ministerului Sănătăţii privind funcţionarea centrelor de permanenţă din aria administrativ-teritorială.
  Articolul 23 Atribuţiile caselor de asigurări de sănătate privind funcţionarea centrelor de permanenţă sunt următoarele:a) încheie contracte distincte cu cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanţi legali au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în limita sumelor primite prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii;b) decontează cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea orelor de gardă efectuate în centrele de permanenţă, cu sau fără cheltuieli de administrare şi funcţionare, după caz, cu cheltuieli pentru dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, după caz;c) efectuează, în comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai caselor de asigurări de sănătate, în limita competenţelor, controlul privind respectarea de către medicii şi asistenţii medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcţiile de sănătate publică;d) înmânează, la momentul efectuării controlului, coordonatorului centrului de permanenţă sau, după caz, comunică medicilor de familie titulari/reprezentantului legal al cabinetului de medicină de familie procesul-verbal şi/sau nota de constatare ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării acestuia.Articolul 24 Atribuţiile consiliilor locale privind funcţionarea centrelor de permanenţă care funcţionează în spaţii puse la dispoziţie de către acestea, constau în asigurarea:a) spaţiilor necesare desfăşurării activităţii;b) dotării minime necesare funcţionării, conform Anexei nr. 4 la prezentele norme;c) utilităţilor necesare;d) plăţii personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de permanenţă şi dotarea trusei de urgenţă pentru centrele de permanenţă finanţate conform art. 18 alin. (4);e) pazei şi personalului auxiliar.Articolul 25
  (1) Atribuţiile coordonatorului centrului de permanenţă sunt următoarele:a) asigură coordonarea activităţilor administrative şi organizatorice ale centrului de permanenţă;b) întocmeşte, prin consultarea medicilor asociaţi care îşi desfăşoară activitatea în centrul de permanenţă, graficul de gărzi şi-l transmite, prin mijloace electronice, spre avizare, direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi, spre informare, casei de asigurări de sănătate, după caz şi unităţilor administrativ - teritoriale interesate, până cel târziu la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;c) avizează, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, foaia colectivă de prezenţă a medicilor de familie şi a asistenţilor medicali, care asigură continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă în cadrul centrului de permanenţă;d) întocmeşte şi transmite, prin mijloace electronice, direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna precedentă, raportul lunar al activităţii medicale desfăşurate în centrul de permanenţă. Raportul de activitate, prevăzut la art. 20 lit. b), se va întocmi în baza indicatorilor de activitate ai centrului de permanenţă menţionaţi la art. 33 alin. (1);e) verifică dotările centrului de permanenţă şi monitorizează utilizarea corespunzătoare a acestora, informând direcţia de sănătate publică în cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi;g) transmite, prin e-mail, casei de asigurări de sănătate programul centrului de permanenţă, avizat de direcţia de sănătate publică în vederea decontării serviciilor;
  h) răspunde oricăror alte solicitări ale direcţiei de sănătate publică referitoare la funcţionarea centrului de permanenţă.
  Articolul 26 Atribuţiile medicilor de familie asociaţi în centre de permanenţă:a) afişează la cabinetul medical în care îşi desfăşoară activitatea următoarele date:i) centrul de permanenţă care asigură rezolvarea situaţiilor de urgenţă în afara programului de activitate;ii) numărul de telefon al centrului de permanenţă;iii)
  programul fiecăruia dintre medicii asociaţi care îşi desfăşoară activitatea în centrul de permanenţă;
  iv) numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgenţă;b) respectă programul corespunzător graficului de gărzi întocmit şi avizat de direcţia de sănătate publică. Schimbarea programului de gardă se poate face numai în situaţii deosebite, cu înştiinţarea, în scris, a coordonatorului centrului de permanenţă care va comunica direcţiilor de sănătate publică sau direcţiilor medicale din structura ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, după caz, spre avizare, graficul modificat;c) întocmesc şi transmit coordonatorului centrului de permanenţă, până la data de 10 a lunii în curs, pentru luna precedentă, raportul privind activitatea efectuată;d) ţin evidenţa consumurilor de medicamente şi materiale sanitare şi asigură stocuri suficiente pentru desfăşurarea activităţii în cadrul centrului de permanenţă;e) transmit casei de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare, pentru luna precedentă, următoarele documente în vederea decontării activităţii medicale:(i) Factura electronică cuprinzând contravaloarea orelor de gardă efectuate, în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată;(ii) Borderoul centralizator al activităţii desfăşurate în centrul de permanenţă, în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată, conform Anexei nr. 5 la prezentele norme;
  f) acordă necondiţionat serviciile medicale prevăzute la art. 7 tuturor persoanelor care le solicită, pe toată durata gărzii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea medicală;g) solicită, atunci când consideră că starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului medical de urgenţă, intervenţia unui echipaj medical de urgenţă pentru rezolvarea cazului sau trimiterea unei ambulanţe de transport cu asistent medical, ambulanţier ori însoţitor, după caz;h) completează documentele şi rapoartele de activitate specifice centrului de permanenţă;i) respectă legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  Capitolul VIII Condiţii specifice pentru stabilirea relaţiilor contractuale dintre casele de asigurări de sănătate şi cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanţi legali au constituit echipele de gardă ce asigură continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţăArticolul 27(1) Cabinetele de medicină de familie ai căror medici de familie titulari/reprezentanţi legali au constituit echipele de gardă ce asigură continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă încheie contracte distincte cu casele de asigurări de sănătate, în baza următoarelor documente:a) cerere semnată de medicul de familie sau de medicină generală, titular al cabinetului medical/reprezentant legal;b) autorizaţie sanitară de funcţionare;c) decizia de înfiinţare a centrului de permanenţă;d) Certificatul de membru şi avizul anual OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar şi certificatul de membru şi avizul anual al Colegiului Medicilor din România pentru medicii care asigură serviciul în regim de gardă prin centrele de permanenţă;e) copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii ale personalului medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;f) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, valabilă pe toată perioada derulării contractului pentru tot personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în centrul de permanenţă;g) cont deschis la Trezoreria Statului sau la o bancă.(2) În cazul în care apare o modificare în componenţa echipelor de gardă ce participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă, în cadrul unui centru de permanenţă, modificarea va fi consemnată printr-un act adiţional, conform deciziei de modificare a deciziei de înfiinţare, emise de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti.(3) Documentele necesare încheierii contractelor pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă, prevăzute la alin. (1), se transmit în format electronic, asumate de fiecare în parte, prin semnătură electronica extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, care răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.(4) În centrele de permanenţă medicii titulari de cabinete medicale de medicină de familie, indiferent de forma de organizare a acestora, pot opta pentru:a) încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă direct cu casele de asigurări de sănătate;b)
  încheierea contractelor de prestări servicii medicale cu un alt cabinet medical de medicină de familie care are încheiat contract de furnizare de servicii medicale privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă.
  Articolul 28 Modelul contractului pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă este prevăzut în Anexa nr. 6.Articolul 29(1) Venitul medicilor de familie, medicilor de medicină generală şi al asistenţilor medicali care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă se constituie din sumele obţinute prin înmulţirea valorii de referinţă a tarifului orar, ajustat corespunzător calităţii de coordonator al centrului de permanenţă şi cu procentul corespunzător cheltuielilor de administrare şi funcţionare, după caz, cu numărul de ore de gardă efectuate de către fiecare medic de familie/medic de medicină generală şi asistent medical, în luna pentru care se face plata.(2) Pentru medicul de familie/de medicină generală care îndeplineşte rolul de coordonator al centrului de permanenţă, tariful orar se majorează cu 15%."
  Articolul 30(1) Tariful orar pentru medicul de medicină de familie şi/sau pentru medicul de medicină generală este de 40 lei/oră.(2) Medicii de familie/de medicină generală care participă la constituirea unui centru de permanenţă asigurând continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă, în cabinetul propriu, în spaţiul pus la dispoziţie de unul dintre medicii asociaţi sau în spaţiul asigurat de echipa medicală, suportă şi cheltuielile de administrare şi funcţionare ale cabinetului, precum şi costurile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar prevăzut la alin. (1) se majorează cu 50% pentru fiecare medic de familie/medicină generală care îşi desfăşoară activitatea în acel cabinet, indiferent dacă este titular, asociat, angajat sau medic cu contract de prestări servicii. Medicii asociaţi care participă la constituirea unui centru de permanenţă asigurând continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă în spaţiul pus la dispoziţie de autorităţile locale suportă şi cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar de 40 lei/oră se majorează cu 4 lei/oră, pentru fiecare medic care îşi desfăşoară activitatea în acel centru de permanenţă, indiferent dacă este titular, asociat sau medic cu contract de prestări servicii.(3) Tariful orar pentru asistenţii medicali care desfăşoară serviciul în regim de gardă în cadrul centrelor de permanenţă se determină în funcţie de salariul negociat, care cuprinde toate sporurile şi contribuţiile aferente şi nu poate fi mai mic de 20 lei/oră şi mai mare de 22,5 lei/oră.(4) Pentru veniturile realizate se calculează şi se virează cotele potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  Capitolul IX Controlul modului de organizare şi funcţionare a centrelor de permanenţăArticolul 31(1) Controlul privind respectarea asigurării continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă în centrele de permanenţă se exercită cel puţin anual de comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai casei de asigurări de sănătate, în funcţie de domeniul de competenţă.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări, în principal, următoarele:a) respectarea de către medicii şi asistenţii medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcţiile de sănătate publică;b) identificarea eventualelor disfuncţionalităţi în activitatea centrului de permanenţă;c) verificarea stocurilor de medicamente.
  d) respectarea condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale, a condiţiilor igienico- sanitare precum şi a dotării minime necesare.
  (3) În cazul în care se constată de către comisiile mixte de control prevăzute la alin. (1), nerespectarea de către medicii şi asistenţii medicali prevăzuţi la art. 10 alin. (1) şi (3) a programului de gardă, conform programării avizate de către direcţiile de sănătate publică, aceştia vor fi sancţionaţi, conform prevederilor art. 14^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2004 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu contravaloarea orelor de gardă care trebuiau efectuate.(4) Constatarea repetată a nerespectării programului de gardă, respectiv 2 absenţe nemotivate într- un interval de 12 luni, de către medici şi asistenţi medicali, se sancţionează prin excluderea medicului/asistentului medical, după caz, din cadrul echipei de gardă care asigură continuitatea asistenţei medicale la centrul de permanenţă.
  Capitolul X Monitorizarea şi evaluarea activităţii centrelor de permanenţăArticolul 32(1) La nivel local, monitorizarea şi evaluarea activităţii centrelor de permanenţă se realizează trimestrial de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cuprind, în principal, următoarele elemente:a) analiza datelor de activitate raportate de fiecare centru de permanenţă;b) identificarea, analizarea şi soluţionarea, în limitele competenţelor instituţionale, a problemelor apărute în cadrul organizării şi funcţionării fiecărui centru de permanenţă;c) adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a organizării şi funcţionării fiecărui centru de permanenţă şi implementarea acestora.(2) Evaluarea centrelor de permanenţă se realizează anual de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pe baza indicatorilor realizaţi şi raportaţi de către centrele de permanenţă, rezultatul controalelor (tematice şi sistematice/inopinate) efectuate de către specialiştii din cadrul direcţiilor de sănătate publică sau de către comisiile mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai caselor de asigurări de sănătate.(3) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a elabora un raport anual de evaluare privind activitatea fiecărui centru de permanenţă, pe care îl vor transmite Ministerului Sănătăţii până cel târziu la data de 30 a lunii ianuarie, pentru anul anterior.
  Articolul 33 Evaluarea activităţii centrelor de permanenţă se realizează în baza următorilor indicatori:1. Indicatori raportaţi lunar de către centrul de permanenţă către direcţia de sănătate publicăa) numărul de bolnavi care s-au prezentat în centrul de permanenţă în zile lucrătoare;b) numărul de bolnavi care s-au prezentat în centrul de permanenţă în zilele nelucrătoare;c) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat consultaţie în zilele lucrătoare;d) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat consultaţie în zilele nelucrătoare;e) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat tratament în zilele lucrătoare;f)
  numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat tratament în zilele nelucrătoare;
  g) numărul de bolnavi pentru care s-a solicitat intervenţia unui echipaj de urgenţă/ambulanţă;h) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanenţă pentru o afecţiune care nu a reprezentat o urgenţă medicală;i) numărul de scrisori medicale emise.
  2. Indicatori realizaţi de către consiliile locale, raportaţi trimestrial către direcţia de sănătate publică:a) numărul de centre de permanenţă care funcţionează în sedii asigurate de către consiliile locale;b) cheltuieli efectuate pentru asigurarea utilităţilor;c) cheltuieli efectuate pentru asigurarea personalului auxiliar şi a pazei cabinetelor medicale care participă la constituirea centrelor de permanenţă, indiferent de forma de organizare şi sediu;d) cheltuielile cu plata personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de permanenţă şi a celor generate de dotarea trusei de urgenţă pentru centrele de permanenţă finanţate conform art. 18 alin. (4).
  Articolul 34 Raportul de evaluare menţionat la art. 32 alin. (3) cuprinde următoarele date:a) situaţia privind centrele de permanenţă existente, datele de contact, localităţile arondate, populaţia deservită, asigurarea spaţiului (consiliul local/echipa medicală);b) centralizator privind situaţia bolnavilor care s-au prezentat la centrul de permanenţă;
  c) centralizator privind situaţia bolnavilor care au beneficiat de consultaţie prin centrul de permanenţă;d) centralizator privind situaţia bolnavilor pentru care s-a asigurat tratament prin centrul de permanenţă;e) centralizator privind situaţia bolnavilor pentru care s-a solicitat intervenţia unui echipaj de urgenţă/ambulanţă;f) centralizator privind eliberarea scrisorilor medicale,g) centralizator privind numărul persoanelor care s-au prezentat în centrul de permanenţă pentru o afecţiune care nu a reprezentat o urgenţă medicală;h) situaţia personalului medical, pe categorii profesionale, detaliat pe formele de organizare a centrelor de permanenţă;i) centralizator privind situaţia controalelor efectuate, decizii de suspendare activitate, decizii de desfiinţare a centrelor de permanenţă;
  j) lista centrelor de permanenţă care nu mai întrunesc condiţiile de funcţionare.
  Capitolul XI Dispoziţii finaleArticolul 35(1) Centrele de permanenţă care sunt organizate şi funcţionează în sistemul de sănătate publică, se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, în termen de 30 zile de la publicarea acestora în Monitorul Oficial.(2) Pentru centrele de permanenţă înfiinţate şi funcţionale la data publicării în Monitorul Oficial a prezentelor norme, prevederile art. 13 din prezentele norme, vor fi exceptate în procesul de reorganizare prevăzut la alin. (1).
  Articolul 36Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  Anexa nr. 1 la normele metodologice Zone şi criterii propuse de direcţiile de sănătate publică pentru înfiinţarea centrelor de permanenţă:
  DSPCENTRE DE PERMANENŢĂ ÎNFIINŢATE/FUNCŢIONALEZONE ŞI LOCALITĂŢI DESEMNATE DE DSP conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 263/2004
  CENTRE DE PERMANENŢĂ ÎNFIINŢATE ÎN MEDIUL RURAL
  CENTRE DE PERMANENŢĂ ÎNFIINŢATE ÎN MEDIUL URBANLOCALITĂŢI DIN MEDIUL RURALLOCALITĂŢI DIN MEDIUL URBAN
  CENTRU DE PERMANENŢĂ / LOCALITATEZONE / LOCALITĂŢI ARONDATECENTRU DE PERMANENŢĂ/ LOCALITATEZONE/ CARTIERE/ STRĂZI ARONDATELOCALITATECRITERII DE DESEMNARELOCALITATE (ZONĂ)CRITERII DE DESEMNAR E
  123674589
  ABScarisoaraScarisoara, Arieseni, Gârda de Sus, Albac, Horea, Vadul Moţilor, Poiana VaduluiAlba-IuliaAlba-Iulia, Oarda, Micesti, BarabantDostatpopulatie vulnerabila, lipsa asistenti medicali comunitari
  ZlatnaZlatna, Almasu Mare, MetesLivezilepopulatie vulnerabila, lipsa asistenti medicali comunitari, mortalitate infantila crescuta
  Ocna-Mures
  Ocna-Mures, Unirea, Razboieni, Vama Seaca, Farau,Noslac, Captalan, Gabud, Silivas, HopartaLupsapopulatie vulnerabila, lipsa asistenti medicali comunitari, mortalitate infantila crescuta
  Baia de AriesBaia de Aries, Ocolis, Posaga, Salciu, LupsaSugagpopulatie vulnerabila, lipsa asistenti medicali comunitari, zona turistica
  Jidveipopulatie vulnerabila, lipsa asistenti medicali comunitari
  Vintu de Jospopulatie vulnerabila, lipsa asistenti medicali comunitari, mortalitate infantila crescuta
  Avram Iancupopulatie vulnerabila, lipsa asistenti medicali comunitari
  AR"Dr.LT. Mera" ȘiriaCom. Șiria Com. Covăsânţ Com.PâncotaVlaicuCartierul Vlaicu Cartierul FuncţionarilorTARNOVA (cu localităţi limitrofe: Tauţ, Silindia, Chisindia)-distanţa dintre localităţi si cel mai apropiat centru de permanenţă este cuprinsă 15-60 km -distanţa dintre localităţi si cea mai apropiată unitate spitalicească este cuprinsă între 15-47 km -în localitatea limitrofă Agrisu Mare este localitatea cu cei mai mulţi copii din judeţul Arad -pondere semnificativa a populatiei sub 14 ani si peste 60 de ani în localităţile identificate -comuna Târnova are o comunitate de etnie ucraineana, aproximativ 1000 persoane si o comunitate de etnie romă -numărul crescut de bolnavi cornici care necesită tratament si îngrijire medicală - în zona se afla si un centru de atractie turistică si tabara scolara CăsoaiaNĂDLAC (cu localitatile limitrofe: Pecica, Peregul Mare, Șeitin, Semnlac)-localiatea Nadlac se afla la frontiera de vest a tarii, fiind tranzitata de un numar foarte mare de persoane -localitatea Nadlac se afla la 27 de km de Pecica care este cuprinsa in atlasul zonelor urbane marginalizate - distanta dintre localitati si cel mai apropiat centru de permanenta este de 42 de km - distanta dintre localitati si cea mai apropiata unitate spitaliceasca este de 51 de km - ponderea semnificativa a populatiei sub 14 ani si peste 60 de ani in localitatile identificate
  MoneasaCom.Moneasa Com.Dezna
  Com.Igneşti Com.Archiş Com Dieci
  TurcinCartier Silvaş-Cadaş Cartier Pârneava Cartier Drăgăşani Cartier AeroportHĂLMAGIU (cu localitatile limitrofe: Halmagel, Vârfurile)- distanţa dintre localități şi cel mai apropiat centru de permanență este cuprinsă 15-60 km - distanţa dintre localități şi cea mai apropiată unitate spitalicească este cuprinsă între 15-47 km -lipsa mijloacelor de transport in comun -ponderea semnificativa a populatiei sub 14 ani si peste 60 de ani in localitatile identificate
  GurahonţCom. Gurahonţ Com. Almaş Com. Brazii Com. Pleşcuţa
  IgnatCartier Alfa
  SîmbăteniCom. Păuliş Com. GhiorocParisCartier Centru
  GurbaCom. Sicula Com.Seleuș Com. Șepreuş Com. Cermei
  Com. Beliu
  IlyesCartier Gai Cartier Bujac Cartier Sega
  FelnacCom. Felnac Com. Secusigiu Com ZădăreniDr.Manuila MelindaCartier Micalaca
  MedmunCom. VladimirescuMedisys
  Cartier Aradul Nou Cartier Mureşel Cartier Subcetate/ Sînicolaul Mic
  LasermedCom. VladimirescuCentrul de permanenîă 'Acoperământul Maicii Domnului " GrădişteCartier Grădişte Cartier 6 Vânători Com. Livada-suburbie
  Chişineu CrişOraş CHISINEU-CRIS
  com.Sintea Mare com.Mişca com.Zerind com.Pilu com.Socodor com.Grăniceri
  LipovaOraş LIPOVA com. Zăbrani com.Conop com. Ususău com. Bârzava com. Vărădia de Mureş com.Săvârşin
  com.Bata com.Birchiş com. Petriş
  SântanaOraş SÂNTANA Oraş CURTICI com. Macea com.Dorobanţi com.Iratoş com.Şofronea com.Zimandu Nou
  AGBARLABARLA LUNCA CORBULUI HARSESTI CALDARARU STOLNICI MIROSIUNGHENI cu localitati arondate: UNGHENI RECEA IZVORUunitate sanitara aflata la 25 km, nr mare de persoane care nu realizeaza venituri nr mare de persoane cu boli cronice care ingreuneaza activitatile zilnice
  BOGATIBOGATI LEORDENI BOTESTI BELETI NEGRESTI DOBRESTI PRIBOIENIPOIENARI DE ARGES cu localitatI arondate: POIENARI DE ARGES BAICULESTI CIOFRANGENIunitate sanitara aflata la 25 km, populatie dispersata
  BUDEASABUDEASA MERISANI MALURENI
  HARTIESTI cu localitati arondate: HARTIESTI MIHAESTIunitate sanitara aflata la 29 km, populatie dispersata
  FAGETMARACINENI MICESTI DAVIDESTI DARMANESTICETĂŢENI cu localităţile arondate: STOENEȘTI, VĂLENI, MALU CU FLORIunitate sanitara aflata la 28 km, populatie dispersata
  DOMNESTIDOMNESTI
  PIETROSANI COSESTI NUCSOARA CORBI MUSATESTI ANINOASA BEREVOIESTI
  MOZACENIMOZACENI STEFAN CEL MARE SLOBOZIA NEGRASI
  VALEA ARGESELULUIBOTENI VULTURESTI MIOARELE
  BCCentrul de Permanenţă StănişeştiComuna Stănişeşti, comuna Onceşti, comuna Vultureni, comuna Motoşeni, comuna Secuieni;Centrul de Permanenţă MoineştiMunicipiul Moineşti -Lucăceşti sat, cartier Lucăceşti, cartier Găzarie, comuna Măgireşti,
  comuna Ardeoani, comuna Solonţ, oraş Comăneşti
  Comuna Filipeni cu localitatile: Sat Fruntesti - Catun Rusesti, Sat Filipeni, Sat Balaia, Sat Brad si Comune arondate: Secuieni si Comuna Odobesti1. numărul locuitorilor din comuna si zonele arondate: 6950; 2. degrevarea unitatii de primiri urgente si a serviciilor de ambulanta de cazurile usoare si medii care pot fi rezolvate de catre medicii de familie 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 35 kmTg Ocna Cartier Valcele, Cartier Pacuri, Cartier Poieni, Cartier Galean Viisoara1. numărul locuitorilor din zona 12500 locuitori la care se adauga aprox 2000 turisti 2. lipsa unei unitati sanitare cu paturi 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 35 km 4. localitate cu potential turistic
  Centrul de Permanenţă Ghimeş PalancaComuna Ghimeş Făget, comuna Palanca, comuna AsăuCentrul de Permanenţă Slanic MoldovaCerdac, Cireşoaia, Slanic Moldova un numar de 5000 locuitori la care se adauga un numar de aproximativ 3000 turisti, localitatea fiind şi statiune balneoclimatericaComuna Blagesti cu localitatea: sat Poiana Negustorului si comuna arondata Racova1. numărul locuitorilor din comuna si zona arondata: 11175; 2. degrevarea unitatii de primiri urgente si a serviciilor de ambulanta de cazurile usoare si medii care pot fi rezolvate de catre medicii de familie 3. populatie vulnerabila si dispersata- zona de dealComanesti si Comunele din zona arondata: Asau, Darmanesti, Dofteana
  1. in localitate nu exista UPU/CPU 2. distanta fata de cea mai apropiata unitate primiri urgente: 10 km
  Centrul de Permanenţă Agăş CotumbaComuna Brusturoasa, comuna AgăşComuna Parincea cu localitatile: Satu Nou, Sat Barna, Sat Poieni, Sat Nastaseni Comune arondate: Horgesti si Ungureni1. numărul locuitorilor din comuna si zonele arondate: 13300; 2.degrevarea unitatii de primiri urgente si a serviciilor de ambulanta de cazurile usoare si medii care pot fi rezolvate de catre medicii de familie 3. populatie dispersata defavorizata 4. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 28 kmOnesti si Comunele din zona arondata: Bucium si Stefan Cel Mare1. adresabilitate mare la CPU-Spital Municipal Onesti 2. degrevarea unitatii de primiri urgente si a serviciilor de ambulanta de cazurile usoare si medii care pot fi rezolvate de catre medicii de familie
  Comuna Colonesti cu localitatile: -Satu-Nou, Valea-Mare, Zona Cotin Comune arondate: Izvorul Berheciului si Rachitoasa1. numărul locuitorilor din comuna si zonele arondate: 8650;
  2. populatie dispersata defavorizata 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 42 km
  Buhusi si comunele din zona arondata: Garleni1. adresabilitate mare la CPU-Spital Buhusi 2. degrevarea unitatii de primiri urgente si a serviciilor de ambulanta de cazurile usoare si medii care pot fi rezolvate de catre medicii de familie 3. populatie defavorizata
  Comuna Filipesti - Sat Cirligi si comunele arondate: Beresti-Bistrita si Itesti1. numărul locuitorilor din comuna si zonele arondate: 8326 2. populatie dispersata defavorizata 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 23 kmBacau Bacau Zona Sud (Cartier URA, Cartier Narcisa) Bacau zona Nord (Cartier Gheraiesti, Cartier Nord) Zona Est (Cartier Serbanesti, sat Letea Veche) Zona Vest (Cartier CFR,com Magura, com Sarata, com Luizi Calugara)1. degrevarea unitatii de primiri urgente si a serviciilor de ambulanta de cazurile usoare si medii care pot fi rezolvate de catre medicii de familie
  Comuna Cotofanesti - sat Cotofanesti, sat Balca, sat Tamasoaia si Comunele arondate: Urechesti si Caiuti1. numărul locuitorilor din comuna si zona arondata: 12663; 2. populatie numeroasa, vulnerabila, dispersata 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 23km
  Comuna Dealu Morii si comunele arondate: Gaiceana, Huruiesti1. numărul locuitorilor din comuna si zona arondata: 7800; 2. Populatie numeroasa, vulnerabila, dispersata 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 61 km
  Comuna Podu Turcului cu localitatile sat Cabesti, sat Lehancea si comuna arondata Glavanesti1. numărul locuitorilor din comuna si zona arondata: 8200; 2.populatie numeroasa, vulnerabila, dispersata( sate izolate) 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 75 km (SJU Bacau) si 30km (SMAdjud jud. Vrancea)
  Comuna Tatarasti cu localitatea sat Dragesti si comuna arondata Corbasca1. numărul locuitorilor din comuna si zona arondata: 7800; 2. Populatie numeroasa, vulnerabila, dispersata( sate izolate) 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 69km
  Comuna Pirjol si Comuna arondata Balcani cu localitatea sat Schitu Frumoasa1. numărul locuitorilor din comuna si zona arondata: 14200; 2. Populatie numeroasa, vulnerabila, dispersata( sate izolate) . distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 20km (SM Moinesti)
  BHBiharia1. comuna Biharia cu localităţile: -Biharia - Cauaceu 2. comuna Tămăseu cu localităţile: -Tămăşeu - Satu Nou - Niuved -Parhida 3. comuna Rosiori cu localităţile:-Roşiori -Mihai Bravu - Vaida"Cantemir" Oradea
  Oradea (zona de Sud a Municipiului Oradea)comuna Nojorid cu localităţile: -Apateu - Chişirid -Leş - Livada de Bihor - Păuşa - Sauaieu arondată Comuna Gepiu cu localităţile: -Gepiu -Bicaci1. număr locuitori (populaţie de 7037 în zona arondată); 2. spaţiu pentru desfăsurarea activităţii centrului de permanenţă; 3.asigurarea numărului necesar de medici si asistenţi medicali; 4. zonă turistică; 5. dezvoltarea rapidă a comunei 6. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Nojorid nr. 150 din 13.10.2022
  Bratca / Bratca
  1. comuna Bratca cu localităţile: -Bratca - Beznea - Damis - Lorău - Valea Crișului - Ponoară 2. comuna Bulz cu localităţile: - Bulz -Munteni - Remeţi"Măslinului " OradeaOradea (zona de Est a Municipiului Oradea)comuna Sânmartin cu localităţile: -Sânmartin -Băile Felix -Betfia -Cihei -Codău -Haieu
  -Rontău
  1. număr locuitori (populaţie de 9572); 2. spaţiu pentru desfăsurarea activităţii centrului de permanenţă; 3.asigurarea numărului necesar de medici si asistenţi medicali; 4. zonă turistică; 5. dezvoltarea rapidă a comunei 6. pondere populaţie romă 7. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. 472 din 13.10.2022
  Brusturi1. comuna Brusturi cu localităţile: - Brusturi - Cuieșd -Loranta - Orvișele - Păulești - Picleu - Ţigăneştii de Criș - Varasău
  2. comuna Spinușcu localităţile: - Spinuş -Ciulesti -Gurbeşti - Nădar - Sălişte 3. comuna Derna cu localităţile: - Derna - Dernişoara -Sacalasău -Sacalasău Nou - Tria
  C.P. "Nufărul" OradeaOradea (zona de Sud-Est a Municipiului Oradea)comuna Pietroasa cu localităţile: -Pietroasa -Chişcău -Cociuba Mică -Giuleşti
  -Gurani -Măgura -Moteşti arondată comuna Buntesti cu localităţile: -Buntesti -Brădet -Dumbrăvani -Ferice -Lelești -Poienii de Jos -Poienii de Sus -Săud -Stâncesti arondată comuna Rieni cu localităţile: -Rieni -Cucuceni -Ghighișeni -Petrileni -Sudrigiu -Valea de jos
  1. număr locuitori (populaţie de 10512 în zona arondată);2. spaţiu pentru desfăsurarea activităţii centrului de permanenţă; 3.asigurarea numărului necesar de medici si asistenţi medicali; 4. zonă turistică 5. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pietroasa nr. 133 din 14.11. 2022
  Cefa1. comuna Cefa cu localităţile: - Cefa -Inand -Ateaş 2. comuna Sânnicolau Român cu localităţile: -Sânnicolau Român -Berechiu -Roit 3. comuna Mădăras cu localităţile: - Mădăras -Homorog -Ianoşda -Mărţihaz"Olimpiadei" OradeaOradea (zona de Nord-Vest a Municipiului Oradea)comuna Tileagd cu localităţile: - Tileagd -Bălaia -Călătani -Posoloaca -Tilecus -Uileacu de Criș arondată comuna Vârciorog cu localităţile: -Vârciorog -Fâșca -Serghiș -Surducel arondată comuna Ţeţchea cu localităţile: -Ţeţchea -Hotar -Subpiatra - Telechiu
  1. număr locuitori(populaţie de 12413 în zona arondată); 2. spaţiu pentru desfăsurarea activităţii centrului de permanenţă; 3.asigurarea numărului necesar de medici si asistenţi medicali; 4. pondere populaţie romă 5. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tileagd nr. 84 din 14.10.2022
  Ceica1. comuna Ceica cu localităţile: - Ceica -Bucium -Ceisoara -Corbești - Cotiglet -Dușești -Incești 2. comuna Sâmbăta cu localităţile: -Sâmbăta -Copăceni -Ogesti
  -Rogoz -Rotărești -Zăvoiu
  "Piaţa Ion Creangă" OradeaOradea (zona de Nord a Municipiului Oradea)comuna Tinca cu localităţile: -Tinca - Belfir - Girișu de Criș - Gurbediu - Râpa arondată comuna Husasău de Tinca cu localităţile: -Husasău de Tinca -Fonău -Miersig -Oșand -Sititelec arondată comuna Tulca cu localităţile: -Tulca -Căuașd
  1. număr locuitori (populaţie de 12961 în zona arondată); 2. spaţiu pentru desfăşurarea activităţii centrului de permanenţă; 3.asigurarea numărului necesar de medici si asistenţi medicali; 4. zonă turistică; 5. pondere populaţie romă 6. populaţie marginalizată 7. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tinca nr. 164 din 14.10.2022
  Câmpani/ Câmpani1. comuna Câmpani cu localităţile: -Câmpani -Fânaţe -Hârsești -Sighiștel -Valea de Sus 2. orasul Nucet cu localităţile: -Nucet -Băiţa -Băiţa-Plai
  3. comuna Lunca cu localităţile: -Lunca -Briheni -Hotărel -Seghiște -Sârbești -Șuștiu
  'Rovine" OradeaOradea (zona Centrală a Municipiului Oradea)
  Ciumeghiu1. comuna Ciumeghiu cu localităţile: -Ciumeghiu -Boiu -Ghiorac 2. comuna Avram Iancu cu localităţile: -Avram Iancu
  -Ant -Tămașda
  C.P. Vlădeasa OradeaOradea (zona de Sud- Vest a Municipiului Oradea)
  Cociuba Mare1. comuna Cociuba Mare cu localităţile: -Cociuba Mare -Cărăsău -Cheșa -Petid 2. comuna Căpâlna cu localităţile: -Căpâlna -Ginta -Rohani -Săldăbagiu Mic -Suplacu de Tinca
  3.comuna Șoimi cu localităţile: -Șoimi -Borz -Codru -Dumbrăviţa de Codru -Poclușa de Beiuș -Sânnicolau de Beius -Ursad -Urviș de Beiuș
  Săcueni1. Orasul Săcuinei cu localităţile: -Săcuieni -Cadea - Ciocaia - Cubulcut - Olosig - Sânnicolau de Munte 2. comuna Diosig cu localităţile: - Diosig -Ianca
  3. comuna Cherechiu cu localităţile: -Cherechiu - Cheșereu -Târgușor
  Dobresti1. comuna Dobrești cu localităţile: -Dobrești -Cornișești -Crâncești -Hidisel -Luncasprie -Răcaș -Topa de Jos -Topa de SusValea lui Mihai1. orasul Valea lui Mihai 2. comuna Curtuiseni cu localităţile: - Curtuișeni - Vășad 3. comuna Șimian cu localităţile: - Șimian -Șilindru -Voivozi
  Drăgeşti1. comuna Drăgesti cu localităţile: -Drăgeşti -Dicăneşti -Stracoş -Tăşad -Topeşti 2. comuna Copăcel cu localităţile: -Copăcel
  -Bucuroaia -Chijic -Poiana Tăşad -Sărand -Surduc 3. comuna Hidişelul de Sus cu localităţile: -Hidişelul de Sus -Hidişelul de Jos -Mierlău -Sântelec -Șumigiu
  Fughiu1. comuna Oşorhei cu localităţile: -Oşorhei
  -Alparea -Cheriu -Felcheriu -Fughiu
  Holod1. comuna Holod cu localităţile: -Holod -Dumbrava Dumbrăviţa -Forosig -Hodiş -Lupoaia -Valea Mare de Codru - Vintere 2. comuna Lăzăreni cu localităţile:
  -Lăzăreni -Bicăcel -Calea Mare -Cărăndeni Cărănzel -Gepiş -Gruilung -Miheleu
  Lugaşu de Jos1.comuna Lugaşu de Jos cu localităţile: -Lugaşu de Jos -Lugaşu de Sus Urvind 2. comuna Aştileu cu localităţile: -Aştileu Călăţea -Chiştag
  -Peştere
  Mişca/Mişca1. comuna Chişlaz cu localităţile: -Chişlaz -Chiraleu -Hăuceşti -Mişca -Pocluşa de Barcău -Sărsig Sânlazăr 2. comuna Abrămuț cu localităţile: -Abrămuţ -Crestur -Făncica -Petreu
  3. comuna Tăuteu cu localităţile: Tăuteu -Bogei -Chiribiş -Ciutelec -Poiana
  Olcea/Olcea1. comuna Olcea cu localităţile: -Olcea -Călacea -Hodişel Ucuriş 2. comuna Batăr cu localităţile: -Batăr Arpăşel -Talpoş -Tăut
  Pomezeu/Pomezeu1. comuna Pomezeu cu localităţile: -Pomezeu -Câmpani de Pomezeu -Coşdeni -Hidiş -Lacu Sărat Sitani -Spinuş de Pomezeu -Vălani de Pomezeu 2. comuna Căbeşti cu localităţile: -Căbeşti Goila -Gurbeşti - Josani -Sohodol
  3. comuna Roşia cu localităţile: -Roşia -Lazuri
  Răbăgani/Răbăgani1. comuna Răbăgani cu localităţile: -Răbăgani -Albeşti -Brăteşti -Sălişte de Pomezeu -Săucani - Vărăşeni 2. comuna Pocola cu localităţile: -Pocola -Feneriş -Petrani -Poietari -Sânmartin de Beiuş 3. comuna Uilecu de Beiuş cu localităţile: -Uileacu De Beiuş -Forău -Prisaca -Vălanii de Beiuş
  Sălacea/Sălacea1. comuna Sălacea cu localităţile: -Sălacea Otomani 2. comuna Tarcea cu localităţile: -Tarcea -Adoni Galoşpetreu
  3. comuna Buduslău cu localităţile: -Buduslău -Albiş
  Sârbi/Sârbi1. comuna Sârbi cu localităţile: -Sârbi -Almaşu Mic Burzuc -Chioag -Fegernic -Fegernicu Nou Sarcău 2. comuna Ineu cu localităţile: -Ineu -Botean -Husasău de Criş
  Sântandrei/Sântandrei1. comuna Sântandrei cu localităţile: -Sântandrei -Palota 2. comuna Girișu de Criș cu localităţile: -Girișu de Criș -Tărian 3. comuna Toboliu cu localităţile: -Toboliu -Cheresig
  Suplacu de Barcău/Suplacu de Barcău1. comuna Sunlacu de Barcău cu localităţile: -Suplacu de Barcău -Borumlaca -Dolea -Foglaș -Valea Cerului -Vâlcelele 2. comuna Balc cu localităţile: -Balc - Almașu Mare -Almașu Mic -Ghida -Săldăbagiiu de Barcău
  Vadu Crisului/Vadu Crisului1. comuna Vadu Crișului cu localităţile: -Vadu Crișului -Birtin -Tomnatic -Topa de Criș 2. comuna Măgești cu localităţile: -Măgești -Butani -Cacuciu Nou -Dobricionești -Gălășeni -Josani -Ortiteag 3. comuna Șuncuiuș cu localităţile: -Șuncuiuș -Bălnaca -Bălnaca Groși
  -Zece Hotare
  Săcădat/Săcădat1. comuna Săcădat cu localităţile: Săcădat -Borșa -Săbolciu
  BNMF AL VAII BIRGAULUIBistrița Bargaului
  Josenii Bargaului Prundu Bargaului Tiha Bargaului
  REBRIȘOARA - NĂSĂUD – RUNCU SALVEIOras Nasaud Rebrisoara Salva Runcu Salvei
  TEACATeaca Milas Galatii BistriteiALPHAMED BISTRIŢAMunicipiul Bistrita
  BTTRUSESTITrusesti; Albesti; Durnesti; Gorbanesti; Dingeni; BlindestiLCD MED BOTOSANIBotosani; Rachiti; StauceniCp Ibanesti: Ibanesti; Pomirla; Cristinesti; Hiliseu Horia; SuharauDistanta mare fata de upu/cpu - 30km ; populatie imbatranita; persoane asistat social, distante mari intre localitati; medic de familie la peste 3.000 locuitori; localitate de frontiera - racovatCp Stefanesti: Stefanesti; Romanesti; Ripiceni; Santa Mare; Mihalaseni; DobarceniLocalitate de frontiera-stanca-costesti, tranzitata de un nr mare de populatie,dista nta mare fata de upu/cpu -60km; populatie imbatranita; persoane asistate social, distante mari intre localitati; medic de familie la peste 3.000 locuitori
  PRUTMED AVRAMENIAvrameni; Manoleasa; Adaseni; Mitoc; CotuscaDARABANIDarabani; Concesti; Paltinis; Radauti Prut; Hudesti; ViisoaraCp Lozna: Lozna; Dersca; Mihaileni; Candesti; Hileseu Horia, Sendriceni; Vaculesti; BraestiDistanta mare fata de upu/cpu - 30km ; populatie imbatranita; persoane asistat social, distante mari intre localitati; medic de familie la peste 3.000 locuitori; localitate de frontiera - racovat
  NORD EST HAVIRNAHavirna; G.Enescu; Mileanca; CordareniBUCECEABucecea; Leorda; Vladeni; M. Eminescu, Varfu Campului
  CEMED CRISTESTICristesti; Cosula; Baluseni; CurtestiDOR-MED DOROHOIMun Dorohoi; Broscauti
  MEDFAM CALARASICalarasi; Hlipiceni; Rauseni; Todireni; Lunca; SulitaSAVENISaveni; Ungureni; Vlasinesti; Hanesti; Stiubieni; Draguseni
  CMI-MED TUDORATudora; Vorona; CorniFLAMANZIFlamanzi; Frumusica; Prajeni; Copalau
  CONICORBCorlateni; Cordareni; Nicseni; Roma; Vorniceni; Dimacheni
  BRINSURATEIBaraganu, Victoria, Zavoaia, Viziru, Bertesti, Stancuta, DudeştiMAXINENI, cu localitati arondate: Salcia Tudor, Scortaru Nou, Silistea, RomanuDistanta fata de braila -31km, blocaje in perioada de iarna, in conditia asigurarii, furnizarii de apa potabilaBRAILA -CARTIER VIDINDistanta de 10KM fata de Spitalul Clinic Judetean , degrevare UPU
  GRADISTEA cu localitati arondate: Visani, Sutesti, Movila Miresii, Gemenele, Ramnicelu, RacovitaDistanta fata de braila -51km, blocaje in perioada de iarnaFAUREIDistanta de 65KM fata de Braila, Blocaje in perioada de iarna
  ROSIORI cu localitati arondate: Cireşu, Ulmu, CiocileDistanta fata de braila -78km, blocaje in perioada de iarna
  BVFELDIOARAFeldioara, Crizbav, Maierus, Apata, OrmenisMedFam Grup Astra BRAȘOV4 cartiere din Mun. Braşov
  TĂRLUNGENITarlungeni, ZizinMEDO BRAȘOV2 cartiere din Mun. Braşov, Oraşul Ghimbav
  HARMAN, SÂNPETRU, BODHarman, Sânpetru, BodAvantgarden - Bartolomeu BRASOV2 cartiere din Mun. Braşov
  Coresi BRASOV2 cartiere din Mun. Braşov
  VICTORIAOraşul Victoria şi zona învecinată cu posibilități de adresabilitate
  PREDEALOraşul Predeal şi zona învecinată cu posibilităţi de adresabilitate, inclusiv din Jud Prahova
  RASNOVOraşul Râşnov şi zona învecinată cu posibilități de adresabilitate
  BCentrul de Permanenţă Brîncuşi- CMI. DR Georgescu Adriana, Str. Drumul Valea Doftanei nr. 113, Parter, Sector 6, BucureştiCartier Drumul Taberei, Chitila, Clinceni, Domneşti, Chiajna, Ciorogârla, Dragomireşti
  Anima Medical Speciality Services S.R.L., Sos. Pipera, Nr. 42, Etaj 1, Sector 2, BucurestiBucuresti, Sector 2
  BZ
  Centrul de permanenţă VerneștiVERNEȘTI TISĂUBUZĂUNumărul prezentărilor UPU- Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău Structura populaţiei din zonă (asigurat/ neasigurat, grupe de vârstă, comunităţi defavorizate)
  Centrul de permanenţă Vintilă VodăVintilă Vodă Lopătari Săruleşti Mânzălesti Bisoca BeceniPOGOANELE cu localităţi arondate PADINA SCUTELNICI RUȘEȚUPopulaţie defavorizată Unitate sanitară aflată la 37 -50 Km distanţă
  Centrul de permanenţă BercaBerca Scorţoasa Căneşti Chilii Odăile
  CLVLAD-TEPESAlex. Odobescu Vlad Tepes IndependentaCALARASIMUNICIPIUL CALARASI
  JEGALIAJegalia Dichiseni UnireaBorcea
  PLATARESTIGalbinasi Vasilati Fundeni Sohatu Plataresti
  CSANINABradet, Anina, Nermet, Oravita, Carasova, IabalceaSoceniFarliug, Duleu, Valea Mare,Remetea, Scaius, Dezesti, Ezeris, Soceni, Zorlentu-Mare, Zorlencior,Brebu, Valeadeni, Apadia, Tirnova
  BOCSADognecea, Berzovia, Fizes, Vermes, Sosdea, Măureni, Ghertinis,Izgar, RamnaSlatina TimisTeregova, Armeniş, Bucoșniţa, Cornea, Cornereva, Domaşnea, Luncaviţa
  BĂILE HERCULANELapusnicel, Ciresu, Cornea, Mehadia, Mehadica, Toplet, Podeni, IlovitaMargaBautar,Zavoi,Rusca, Otelu Rosu, Glimboca,Lunca Cernii
  BozoviciBozovici, Prilipet, Poneasca, Valea Minisului, Lapusnicul Mare, Moceris, Sopotu Nou, Stancilova, Rachita, Dalboset, Sopotu Vechi, Garbovat, Bania, Eftimie Murgu, Prigor, Borlovenii Vechi, Patas, Borlovenii Noi, Parvova, Putna, Lapusnicel
  IablaniraIablaniţa, Petnic, Globu Craiovei, Lăpuşnicel, Pârvova, Borlovenii Noi, Pătaş, Cornea, Cuptoare, Cruşovăţ, Cănicea, Luncaviţa, Teregova, Domaşnea, Plugova, Mehadia, Bolvaşniţa,
  CornerevaArsuri,Bogaltin, Bojia,Borugi, Camena, Ciresel,Costis, Cozia, Cracu, Dobraia, Inelet, Izvor, Mesteacan, Negiudin,Obita, Pogara, Prisacina, Prislop
  Constantin DaicoviciuCavaran, Matnicu Mare,Prisaca, Zagujeni,Pestere, Maciova,Sacu, Tincova, Salbagelu Nou, Ohaba Matnic, Zorile, Copacele, Ruginosu
  CJMOCIUMOCIU, CAMARASU, CATINA, GEACA, PALATCA, CAIANU, SUATUCLUJ- NAPOCACLUJ-NAPOCA, FELEAC U, FLOR ESTI, APAHIDA, BACIU, GILAU, CHINTENI, COJOCNA, GARBAU, SANPAUL, AGHIRESU, SAVADISLA, BORSA, BONTIDA, JUCU DE SUS, FRATA.
  TURDATURDA, MIHAI VITEAZU, SANDULESTI, PETRESTII DE JOS, CIURILA, TURENI, AITON, PLOSCOS, CALARASI, CAMPIA TURZII, LUNA, VIISOARA, TRITENII DE JOS, CEANU MARE, MOLDOVENESTI IARA, VALEA LERII, BAISOARA.
  CTCOGEALACTariverde, Cogealac, Râmnicu de Sus, Râmnicu de Jos, Gura Dobrogei, Fântânele, Nuntaşi si Mihai ViteazuNAVODARINăvodari, Corbu, Lumina, Săcele, Istria, SinoeISTRIAzona de importanta turistica si avifaunistica ce atrage numerosi turisti ( cetatea Histria, ROSPA 0031)
  CUMPANACumpăna, Lazu, AgigeaCHIRNOGENI/ Loc. PLOPENIZona izolata
  COBADINZona Izolata si greu accesibila
  CIOBĂNIŢAzona izolata si greu accesibila, aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este dificilă şi se face la intervale de timp mai mari de o săptămână, nu exista posibilitatea deplasarii cu mijloace de transport in comun iar oamenii nu detin mijloace proprii de transport.
  CVBarcaniORAŞUL ÎNTORSURA BUZĂULUI,si comunele Dobârlău, Valea Mare, Sita Buzăului, Barcani, ZagonCentrul de permanenta din orasul Baraoltor. BARAOLTsi comunele: Aita Mare, Aita Medie, Aita Seacă, Băţani Mici, Băţanii Mari, Belin, Belin Vale, Biborţeni, Bodoş, Brăduţ, Căpeni, Doboşeni, Filia, Herculian, Micloşoara, Ozunca-Băi, Racoşul de Sus, Tălişoara, Vârghişmunicipiul Sfantu GheorgheDegrevare UPU din Spitalul Judetean Sf. Gheorghe. Populatie de 98197 persoane in localitatile: mun. SFÂNTU GHEORGHE, si comunele: Arcuş, Valea Crişului, Vâlcele, , Bixad, Bodoc, Chichiş, Dalnic, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Malnaş, Micfalău, Moacşa, Ozun, Reci
  Municipiul Targu Secuiesc:Degrevare Camera de Garda Spital mun. Tg. Secuiesc pt localitatile: mun. TÂRGU SECUIESC si comunele: Breţcu, Catalina, Cernat, Estelnic, Ghelinţa, Lemnia, Mereni, Municipiul , Ojdula, Poian, Sânzieni, Turia - 53654 persoane
  orasul CovasnaDegrevare Camera de Garda Spital Covasna -21126 persoane in Orasul covasna si comunele :Boroşneu Mare, Zăbala, Brateş, Comandău, Zagon
  DBFIX GURA-ȘUȚIIPRODULESTI, SĂLCIOARA, PIERȘINARIRĂCARIBălănesti, Colacu, Ghergani, Ghimpaţi, Mavrodin, Răcari, Săbiești, Stănești.VOINESTI cu localităţi arondate Râul Alb, Tătărani, Cândesti, Malu cu Flori, Văleni Dâmboviţa, Bărbuleţu, Pietrari, PucheniDistanţă de 28 km faţă de cel mai apropiat spital, respectiv SJU Târgovişte. Existenţa unei substaţii de ambulanţă în localitate. Zonă deluroasă cu populaţie dispersată00
  CORBII MARI cu localităţi arondate, Odobești PotlogiDistanţe mari până la cele mai apropiate unităţi sanitare cu paturi, respectiv 34 km până la Spitalul Orăşenesc Găeşti şi 17 km până la Titu , unde funcţionează un centru multifuncţional. Populaţie defavorizată. Existenţa unui spaţiu cu destinaţie medicală care a fost construit cu fonduri europene
  DOBRA cu localităţi arondate Finta, Bilciuresti, Cornești, Cojasca, ButimanuDistanţă de 28 km până la cel mai apropiat spital, respectiv SJU Târgovişte. Existenţa unei substaţii de ambulanţă la o distanţă de 8 km, în comuna Bilciureşti. Existenţa unui spaţiu cu destinaţie medicală amenajat cu fonduri europene.
  MORTENI cu localităţi arondate Răscăieţi, Visina, Șelaru
  Distanţă de 15 km până la cel mai apropiat spital, respectiv Sp. Orăşenesc Găeşti Populaţie defavorizată Spaţiu cu destinaţie medicală, nou amenajat
  DJDr. L.Purnea AFUMAŢIURZICUŢAConsiliul local BECHETCĂLĂRAȘI OSTROVENIBRATOVOIEȘTI cu localităţi arondate -Teasc -RojişteZona marginalizata Distanţă CPU 30 kmBÂILEȘTIZona dezavantajată Se înfiinţează prin reorganizarea şi relocarea CP Seaca de Cămp a carui activitate a ncetat începănd cu data de 11.11.2022
  Dr. C. Bădoi- Niţescu AMĂRAȘTII DE JOSAMĂRĂȘTII DE SUS DOBROTEȘTI
  Dr.P. Săftoiu CRAIOVA 1Srt. Împaratul Traian Cart. Valea Rosie Cart. SărariMALUMARE cu localităţi arondate -Ghindeni GhindeniZona marginalizata Distanţă CPU =13 km
  Dr. G. Stancu BRABOVABOTOȘEȘTI PAIA CARPEN GOGOȘU PLEȘOI PREDEȘTI SEACA DE PĂDUREDr.V. Dobriceanu CRAIOVA 2Str.Severinului Cart. Craiovi/a Nouă Cart. Craioviţa VecheGIGHERA Cu localităţi arondate -GăngiovaZona marginalizata; Distanţă CPU=39 Km
  Dr. Tagledin Hisham BULZESTIGEOROIU-VLMOŢĂTEIZona marginalizata; Distanţă CPU=30 Km
  Dr. L. Surugiu CETATEMAGLAVITÎNTORSURA cu localităţi arondate Radovan LipovuZona marginalizata; Distanţă CPU=30 Km
  Consiliui Local COȚOFENII DIN DOSARGETOAIA SCAIEȘTI
  Dr. M. Stroescu GHERCEȘTIMISCHII PIELEȘTI
  Consiliul Local GHIDICIRAST
  Dr.L. Țenea GOICEABÂRCA MACEȘU DE JOS MĂCEȘU DE SUS
  Dr. V. Vatan MURGAȘIMURGAȘI
  Dr. O.Bălan PISCU VECHI
  POIANA MARE
  Consiliul Local PLENIŢAORODEL VÂRTOP
  Dr. G.Dumitra SADOVADOBREȘTI
  Dr.D. Dumitru ȚUGLUIPODARI
  Dr. M. Ionescu VÂRVORU DE JOSSĂLCUŢA
  GL
  Baleni- Baleni- Cuca-Scanteiesti-Fartanesti- CorniCP NR. 1 -Cartier Micro 39, str. Drumul Viilor nr. 17, bl. J4, parter, Mun. GalatiCartier: Aurel Vlaicu, Micro13, Micro 14, Micro 39b,Micro39c, Micro 40, Micro 38, Micro 39a, Filesti, Siderurgist ilor Vest.Poiana, cu localitati arondate:- Poiana;- Buciumeni;- Brahasesti;- Priponesti;- Gohor;- Ghidigeni;- Tepu;- Negrilesti;- Nicoresti.- Localitate fara medic de familie (localitatile Poiana si Buciumeni nu au nici un medic de familie);-Localitate rurala cu zone marginalizate;- Distanta fata de o unitate sanitara ( aproximativ 32 de km de Mun. Tecuci).Mun. Galati, Cartier Micro 20, str. Furnalistilor nr. 9 B
  - Zone cu densitate mare a populatiei;-Deficit de medici de familie.
  Balabanesti- Balabanesti - Balasesti - RadestiCP NR. 2 - Sf. Luca, str. Ovidiu nr. 10-12, Cartier Mazepa 2, Mun. GalatiCartier: Mazepa 1, Mazepa 2, Tiglina 1, Tiglina 2; Zona Centru , Gara, Piata Centrala;Ivesti, cu localitati arondate: - Ivesti; - Liesti; - Umbraresti; - Barcea.- Zona cu deficit de medici de familie; - Distanta fata de o unitate sanitara ( aproximativ 28 de km de Mun. Tecuci); - Localitati rurale cu densitate mare de populatie romma; - Zona marginalizata.Mun. Galati, Cartier Port, str. Plevnei nr. 3- Zone cu densitate mare a populatiei vulnerabile din punct de vedere medico-social; - Deficit de medici de familie.
  Beresti- Beresti - Jorasti - Beresti-Meria
  Vladesti- Vladesti - Mastacani - Oancea - Baneasa
  Cavadinesti- Cavadinesti - Suceveni
  CP Corod- Corod - Draguseni - Certesti
  Cudalbi- Cudalbi - Costache Negri - Grivita -Valea Marului
  Tudor Vladimirescu- Tudor Vladimirescu - Piscu - Independenta - Fundeni
  GRSat.BRANISTEA Com. OinacuDaia, Gostinu , Fratesti, Oinacu.
  BUTURUGENIOgrezeni , Malu Spart, Mihailesti , Gradinari .
  CALUGARENIM.Bravu , Adunatii Copaceni, Singureni , Uzunu , Stoenesti , Plopsoru .
  COLIBASIV. Draguluii, Campurelu, Dobreni, Varasti, Heresti
  COMANABudeni, Gradistea, Vlad Tepes, Gostinari .
  FLORESTIFloresti Stoenesti, Palanca, Gaiseni, Cascioarele, Icoana, Poenari
  IZVOARELEStanesi, Rasuceni, Schitu, D. Cantemir , Petru Rares.
  JOITAUlmi ,Cosoba, Bolintin Deal .
  MALUSlobozia , Vedea , Cetatuia, Gaujani, Pietrisu .
  PRUNDUBanesa, Pietrele, Greaca, Hotarele, Puieni
  GJ.CĂTUNELE
  UAT Cătunele, UAT Glogova și zone limitrofe Mun.Motru (Lupoaia, Valea Mânăstirii, Steic, Valea Perilor, Dealul Viilor, Olteanu, Iormănesti, Cămuiesti, Clesnesti, Plistina, Rosiuţa, Lupoiţa)NR. 1 TG-JIUMUN. TG-JIU (Cartiere: Preajba Mare, Artego,Iezureni, Vădeni, Debarcader, Obreja, Panduras)RUNCUlocalitate cu un număr mare de persoane (5300 pers.); -distanţa până la cea mai apropiată unitate sanitară este de 16 km distanţă); - populaţie defavorizată;
  LOGREȘTIUAT Logrești, UAT Bustuchin, UAT Berlești, UAT LicuriciNR.2 TG-JIUMUN. TG-JIU (Cartiere: Bârsești, Polata, Ursaţi. Unirii, Victoriei 1, Calea Bucuresti, Severinului, Meteor, Narciselor)ŢANŢĂRENI cu localităţi arondate: - Ionești, - Brănești- localitate limită de judeţ; - localitate cu un număr mare de persoane (5600 pers.); -populaţie defavorizată;
  - distanţa până la cea mai apropiată unitate sanitară este de 25 km distanţă ;
  .SAMARINESTIUAT Samarinești, UAT Vagiulești, zonele limitrofe Mun.Motru (Horăști și Însurăţei)NR. 3 TG-JIUMUN. TG-JIU (Cartiere: Romanești, Slobozia, Victoriei 2, Gării, Caragiale)CRUSEŢ cu localităţi arondate: - Stejari, - Dănciulești- localitate limită de judeţ; - populaţie defavorizată; - unitate sanitară aflată la 42,5 km distanţă; -populaţie dispersată ;
  MĂTĂSARIUAT Mătăsari, UAT Slivilești, UAT Drăgotești Bolbosi, Negomit
  TETILAOras Bumbesti Jiu, cu satele componente: Curtișoara, Tetila, Lăzărești și Pleșa.
  PEȘTIȘANIUAT.Peștișani, UAT ArcaniTISMANAOraș Tismana, UAT. Godinești, UAT. Padeș
  TURBUREAUAT Turburea, UAT Aninoasa,
  UAT Vladimir
  TG - CARBUNESTIOraș Tg-Cărbunești
  PRIGORIAUAT Prigoria, UAT Albeni, UAT Alimpești, UAT Roșia de AmaradiaTICLENIOraș Ţicleni, UAT Dănești (30km) '
  BÂLTENIUATBâlteni, UAT Plopsoru
  CRASNAUAT Crasna, UAT Mușetești, UAT Novaci, UAT Baia de Fier UAT Săcelu
  CÂLNICUAT Cîlnic, UAT Telesti, UAT Ciuperceni , UAT Godinești (Pîrâul Pripor)
  SCOARŢAUAT Scoarta, UAT Bengesti-Ciocadia, UĂT Ălbeni
  CĂPRENIUAT Căpreni, UAT Hurezani, UAT Stoina
  BĂLEȘTIUAT Bălești
  HRPraidcomuna Praid comuna Corund comuna AtidMiercurea- CiucMunicipiul Miercurea-Ciuc comuna Sâncrăieni comuna Sântimbru comuna Leliceni comuna Păuleni- Ciuc comuna Siculeni comuna Ciceu comuna Frumoasa comuna Mihăileni
  Oraşul Băile-Tuşnad-infrasturctura din zonă -distanţa faţă de cel mai apropiat spital - 32 km - numărul populaţiei defavorizate din zonă - oraș turistic, frecventat și de turiști străini - situaţia cabinetelor medicale si numărul medicilor de familie din zonă - numărul populaţiei beneficiare, aproximativ 14.000 de locuitori din zona arondată
  Remeteacomuna Remetea comuna Ditrău comuna Subcetate comuna LăzareaOdorheiMunicipiul Odorheiu-Secuiesc comuna Feliceni comuna Brădesti comuna Satu-Mare comuna Lupeni comuna Dealu
  Oraşul Topliţa--localizarea într-o zonă montană greu accesibilă cu condiţii meteo-climatice extreme, mai ales în perioada iernii- -accesibilitatea pentru mai multe comune limitrofe pe drumul public şi din judeţele învecinate -lipsa căilor de comunicare feroviară între localităţi -situaţia cabinetelor medicale si numărul medicilor de familie, luând în considerare si rezidenţa lor - numărul populaţiei beneficiare, aproximativ 19.000 de locuitori din zona arondată
  Lunca de Suscomuna Lunca de Sus comuna Lunca de Jos Bolovăniș (jud. Bacău) Făget (jud.Bacău) Ghimeș (jud.Bacău) Răchitis (jud. Bacău) Trei-Fântâni (jud. Neamţ)Cristuru- SecuiescOrasul Cristuru-Secuies comuna Săcel comuna Secuieni comuna Avrămești comuna ȘimoneștiComuna Mădăraș/ Cârţa/Sândominic- distanţele relativ mari până la cel mai apropiat spital 20-30 km - numărul populaţiei beneficiare, peste 20.000 de locuitori din zona arondată
  - populaţie destul de îmbătrânită -numărul medicilor de familie -situaţia cabinetelor medicale
  VlăhiţaOraşul Vlăhiţa comuna Lueta comuna Căpâlniţa comuna Mărtiniş comuna Mereşti comuna Ocland
  HDCrisciorcomuna Criscior, com. Bucuresci, comuna Blajeni,
  comuna Buces
  UricaniUricani, Campul lui Neag, Valea de Brazi.
  PetrilaPetrila, Jiet, Cimpa
  SimeriaSimeria, Simeria Veche, Uroi, Carpenis, Santandrei, Saulesti, comuna Rapoltu Mare cu satele Rapoltel, Boiu, Bobalna, Folt
  Devamunicipiul Deva
  ILDRIDUFierbinti Targ, Maia, Radulesti, Adancata, Jilavele, Rosiori, Sinesti, Moldoveni, Cosereni, Movilita
  ISARONEANUAroneanuGALATA/IAȘI- cartier Galata - cartier Nicolina - cartier Mircea cel BătrânCOSTULENI- populaţie: 6946; - distanţa până la cel mai apropiat UPU - minim 31 km; - procent crescut de persoane defavorizate.
  BIVOLARI- Bivolari - Trifeşti - Roşcani - ProbotaHERMAMED / IAȘI- cartier Centru
  - cartier Copou - cartier Țicău - cartier Sărărie - cartier Tg. Cucului
  LUNGANI- populaţie: 6647; - distanţa până la cel mai apropiat UPU - minim 22 km; - procent crescut de persoane defavorizate.
  CIORTEȘTI- Ciortesti-DolhestiTRANSMED EXPERT / PODU ILOAIEI- oraş Podu Iloaiei (11481 locuitori)-localităţi limitrofe:Româneşti, Popeşti, Mădârjac, SineştiLESPEZI- populaţie: 5677;- distanţa până la cel mai apropiat UPU - minim 17 km;-procent crescut de populaţie vulnerabila;-deficit de asistenţă medicală primară;
  CIUREA- Ciurea - Mogoşeşti - Grajduri - ScânteiaUMANITAS/IAȘI- cartier Tătăraşi - cartier Ciurchi - cartier MetalurgieMOGOȘEȘTI- populaţie: 5112; - distanţa până la cel mai apropiat UPU - minim 18 km; - distanţă de aproximativ 14 km până la CP Ciurea - procent crescut de populaţie vulnerabilă; - clădire nouă, cu toate facilităţile, în vederea funcţionării unui centru de permanenţă.
  DANCUHolboca"SF. VINERI" / PAȘCANI- oraş Paşcani
  TĂTĂRUȘI- populaţie: 5317 loc; - distanţa până la cel mai apropiat UPU - minim 17 km; - procent crescut de populaţie vulnerabila; - deficit medici de familie
  DELENIDeleniProvidenţa / Iaşi- cartier Nicolina 2 - cartier CUG 1 - cartier CUG 2 - satele Horpaz şi Valea Adâncă -comuna MiroslavaTIBĂNESTI- populaţie: 8129; - distanţa până la cel mai apropiat UPU - minim 59 km; - distanţă de aproximativ 11 km până la CP Gârbeşti;
  - procent crescut de populaţie vulnerabila;
  FOCURI- Focuri - Fântânele
  GÂRBEȘTI- Ţibana - Ţibăneşti - Tansa - Dagâţa
  GROPNIŢA- Gropniţa - Erbiceni
  HERMAMED BELCEȘTI- Belceşti - Bălţaţi - Balş - Cotnari
  MIRCEȘTI- Mirceşti-Răchiteni-Stolniceni-Prăjescu- Al. I. Cuza- Halaucesti
  MOVILENI- Movileni - Coarnele Caprei - sat Horlesti-comuna Rediu
  PLUGARI- Plugari - Șipote
  SCHITU DUCA- Schitu Duca - Dobrovat
  VALEA LUPULUI- Valea Lupului - Rediu
  VICTORIA- Victoria - Popricani - Golăieşti
  VLĂDENI- Vlădeni - Andrieşeni - Ţigănaşi
  IFMOARA-VLASIEI cu localităţile arondate: Gradistea, Balotesti, Dascalu, Stefanestii de Jos, Tunari, Caciulati, Gruiu- Nu exista alt centru de permanenta in judet, Populatie dispersata, Populatie dispersata, Unitate sanitara cu camera de garda aflata la 35 km, Zona rurala cu populatie vulnerabila, Ajuta la degrevarea serviciului 112 si UPU ale spitalelor din Bucuresti
  MMCopalnic MănăşturCernesti, Berinta, Carpinis (10 km )Carbunari (15),Copalnic (2km), Copalnic Deal (6 km), Curtuiusu Mic (6 km), Fauresti (9 km), Laschia (7 km), Preluca Noua (10 km), Preluca Veche (12 km), Rusor (2 km), Vad (2 km)SeiniSeini, Sabisa (2 km), Ilba (4 km) Viile Apei (5 km), Cicarlau (12 km)
  FărcaşaFarcasa (5 km), Gardani (7 km), Sirbi (3 km),Tamaia (5 km), Buzesti (5 km), Ardusat (15 km), Coltarea (16 km) Ariesu de Camp (15 km)Baia SprieBaia Sprie, Chiuzbaia(8km), Satu Nou(8,9km), Surdesti(11km), Negreea(9km), Cetatele(12km), Unguras(8km), Plopis(13km)
  Ocna ȘugatagOcna Șugatag cu satele aferente, Budeşti (5 km), Calineşti cu satele aferente (6 km), Deseşti cu satele aferente (12 km), Giuleşti cu satele aferente (8 KM)UlmeniSomes Uileac (8,5 km), Vicea (7,1 km), Tohat (3,1 km), Manau (3,9 km), Arduzel (4,3 km), Chelinta (2,4 km), Ticau (3,1 km), Salsig (7 km)
  Poienile de Sub MuntePoienile de Sub Munte, Repedea (2km)DragomireştiSacel (9km), Slistea de Sus (5 km), Bogdan Voda (5 km), Sieu (9 km)
  RuscovaRuscova, Leordina (2,7 km), Petrova (2,2 km), Bistra (2 km)
  ArinişArinis, Asuaju de Sus(10km), Baita de Sub Codru(10km), Bicaz(20km), Salsig(10km), BasestiI(10km)
  MHJIANA-Burila Mare, -Gogosu, -Gruia, -Pristol, -Devesel, - Vanjulet, -Garla Mare, -PatuleleDROBETA TURNU SEVERINMunicipiul Drobeta-Turnu Severin
  GODEANU cu localitati arondate - Balvanesti - Balta - IsvernaDistanta mare de UPU/CPU, Diferenta de nivel , Dispersia populatiei, Populatie imbatranita
  STREHAIA-Breznita Motru -Butoiesti, -Stangaceaua, -Greci, -Grozesti, -Dumbrava, -Tamna, -Voloiac, -Bacles, -Corcova
  ESELNITA cu localitati arondate -Dubova -Svinita -IlovitaDispersia populatiei, Distanta mare intre extremele localitatii, Populatie imbatranita
  VANJU MARE-Balacita, -Corlatel, -Oprisor, -Padina, - Vladaia, -Poroina Mare, -Punghina, -Rogova, -Vanatori, -Darvari,
  -Branistea, -Obarsia De Camp, -Cujmir
  CORCOVA cu localitati arondate -Cazanesti -Brosteni -FlorestiDistanta mare de UPU/CPU, Diferenta de nivel , Dispersia populatiei, Populatie imbatranita
  SIMIAN cu localitati arondate-Hinova- Malovaî- Husnicioara- Prunisor-LivezileDistanta mare de UPU/CPU, Diferenta de nivel, Dispersia populatiei, Populatie imbatranita
  MSBAND
  -Mădăraş, -Grebenişu De Câmpie, -Iclănzel
  ZAU DE CÂMPIE-Tăureni, -Valea Largă, -Bogata, -Luduş, -Sânger, -Papiu Ilarian
  NT" FLORI DE TEI" COTU VAMEȘ -HORIAcom. Horia -satele Cotu Vameş, Horia"PRECISTA" PIATRA NEAMTCartier Precista, Cartier Valea Viei, Cartier Sărata, Cartier Ţărăncuţa, Zona Stefan cel MareIcuşeşti1.zone greu accesibile, inclusiv pentru ambulanta (zona Batranesti), 2.populaţie îmbătrânită (16%), 3. populaţie marginalizată -rata de marginalizare severa, 4. un medic la 4500 de locuitori.-
  MOLDOVENIcom. Moldoveni -satele Hociungi, Moldoveni, com. Secuieni -satele Başta, Bârjoveni, Bogzeşti, Butnăreşti, Giuleşti, Prăjeşti, Secuienii Noi, Secuieni, Unceşti, com. Bahna -satele Arămeşti, Bahna, Băhnişoara, Broşteni, Izvoare, Liliac, Ţuţcanii din Deal, Ţuţcanii din Vale, com. Romani -satele Goşmani, Români, Siliştea"MARATEI" PIATRA NEAMTZona Centrală, zona Văleni, Cartier Mărăţei 1, Cartier Mărăţei 2Pipirig1.zone greu accesibile inclusiv pentru ambulanta, 2.populaţie marginalizată, 3. un medic la mai mult de 2500 de locuitori.-
  TAMASENIcom. Tămăşeni -satele Adjudeni, Tămăşeni"DARMANESTI PIATA" PIATRA NEAMTCartier Dărmăneşti, Zona Ocol-
  ONICENIcom. Oniceni -satele Ciornei, Gorun, Linseşti, Lunca, Mărmureni, Oniceni, Pietrosu, Poiana Humei, Pustieta, Solca, Valea Enei, com. Valea Ursului - satele Bucium, Chilii, Giurgeni, Muncelu de Jos, Valea Ursului"1 MAI" PIATRA NEAMTCartier Mărăţei 3, Cartier Mărăţei 4, Cartier Speranţa, Cartier Gara Veche, Cartier Ciritei, Cartier Vânători-
  POIENARIcom. Poienari -satele Bunghi, Poienari, Săcăleni, com. Bozieni -satele Băneasa, Bozieni, Crăiesti, Cuci, Iucsa, com. Pâncesti -satele Ciurea, Holm, Patricheni, Pâncesti, Tălpălăi"ORION" PIĂTRĂ NEĂMTCartier Dărmănesti, Zona Dacia, Zona Centru-
  SAGNAcom. Sagna -satele Luţca, Sagna, Vulpăsesti, com. Bira - satele Bâra, Negresti, Rediu., com. Boghicea - satele Boghicea, Căuseni, Nistria, Slobozia., com. Stăniţa - satele Chicerea, Ghidion, Poienile Oancei, Stăniţa, Todireni, Veja, Vlădnicele"DRAGOS -VODĂ " ROMĂNCartier Nicolae Bălcescu, Cartier Favorit, Cartier Griviţei
  GRINTIEScom. Grinţies -satele Bradu, Grinţies, Poiana, com. Hangu -satele Buhalniţa, Chiriţeni, Grozăveşti, Hangu, Ruginesti, com. Ceahlău -satele Bistricioara, Ceahlău, Pârâul Mare"ĂNTON PĂNN" ROMĂNCartier Ănton Pann, Cartier Mihai Viteazu, Cartier Danubiana, Cartier Colonie, Platforma de Nord, Cartier Spiru Haret, Cartier Primăverii
  GALU- POIANA TEIULUIcom. Poiana Teiului - satele Călugăreni, Dreptu, Galu, Pârâul Fagului, Petru Vodă, Poiana Largului, Poiana Teiului, Roseni, Ruseni, Săvinești, Topoliceni, com. Farcașa -satele Bușmei, Farcașa, Frumosu, Popești, Stejaru, com. Borca -satele Borca, Lunca, Mădei, Pârâul Cârjei, Pârâul Pântei, Sabasa, Soci"MED CLASS" ROMĂNCartier Roman Musat, Cartier Petru Rareș, Cartier Smirodava
  URECHENIcom. Urecheni -satele Ingăresti, Plugari, Urecheni, com. Ţibucani -satele Davideni, Ţibucanii de Jos, Ţibucani, com. Păstrăveni -satele Lunca Moldovei, Păstrăveni, Rădeni, Spiești, com. Petricani -satele Boiștea, Petricani, Târpești, ȚoliciROZNOVoraș Roznov - cu anexele Chintinici, Slobozia, com. Zănești
  DAMUCcom. Dămuc -satele Dămuc, Huisurez, Trei Fântâni, com. Bicaz Chei -satele Bârnadu, Bicaz-Chei, Gherman, Ivaneș, com. Bicazu Ardelean - satele Bicazu Ardelean, Telec, Ticoș"MEDICA" TÂRGU NEAMToras Tg. Neamţ -cu anexele Blebea, Humulești, Humuleștii Noi
  "MINA" GÂDINŢIcom. Gâdinţi - sat Gâdinţi, com. Ion Creangă - satele Averești, Ion Creangă, Izvoru, Muncelu, Recea, StejaruBICAZoraș Bicaz - cu anexele Capșa, Dodeni, Izvoru Muntelui, Izvoru Alb, Potoci și Secu
  SĂBĂOANIcom. Săbăoani -satele Săbăoani, Traian
  "SPERANTA" ALEXANDRU CEL BUNcom. Alexandru cel Bun - satele Agârcia, Bisericani, Bistriţa, Scăricica, Vaduri, Vădurele, Viișoaracom. Pângăraţi - satele Pângăraţi, Oanţu, Pângărăcior, Poiana, Preluca, Stejaru
  OTBaldovinestiBALDOVINESTI GAVANESTI DOBRETU CALUI OBOGAVoineasaLocalitate limitrofa situata la distanta de aproximativ 17 km de cea mai apropiata unitate sanitara Zona greu accesibila Localitate cu o populatie peste 2.000 de locuitori Populatie dispersata Populatie defavorizataDraganesti- Olt
  Zona urbana: Populatie defavorizata Populatie neinscrisa pe lista medicilor de familie, dispersata, minoritati rromi Localitate cu o populatie de peste 10.000 de locuitori
  BrastavatuBRASTAVATU cu sate arondate Catun Gara, Crusovu OBIRSIA cu sate arondate: Obirsia, Campu,Parului,C oteni, Obirsia Noua,Tabonu STUDINA cu sate arondate: Studina, Studinita Vadastra Vadastrita Urzica cu sate arondat Urzica, Stavaru
  VisinaTIA MARE cu sate arondate Doanca si Potlogeni Giuvarasti Izbiceni Cilieni Rusanesti Visina noua Visina
  MihaestiMihaesti Seaca
  Radomiresti Daneasa Maruntei Stoicanesti
  CrampoiaCrampoia, Valeni Titulescu Ghimpeteni Serbanest Movileni
  VladilaCom Vladila-cu satele arondate Frasinet Gara, Vladila Noua Com Studina- sat. Studinita Com. Deveselu-sat. Comanca Traian Rotunda
  DobroteasaVerguleasa Vulturesti Dobroteasa Vitomiresti Simburesti Leleasca Topana Fagetelu
  Osica de SusOsica de Sus Vladuleni Falcoiu Osica de Jos Dobrosloveni Pirscoveni Brancoveni
  StrejestiStrejesti Gradinari Carlogani Plesoiu Teslui
  BobicestiBobicesti Morunglav Barza Sopirlita Pirscoveni
  SJCRASNAComuna Crasna, Comuna Mesesenii De Jos, Comuna Horoatu Crasnei Comuna Banisor Comuna Cizer Comuna SagZALAUMunicipiul Zalau, Comuna Agrij Comuna Bocsa Comuna Buciumi Comuna Coseiu Comuna Creaca Comuna Criseni Comuna Hereclean Comuna Mirsid Comuna Pericei
  Comuna Romanasi Comuna Treznea, Comuna Varsolt
  SARMASAG cu localităţile arondate: BOBOTA, CHIESD, SAMSUD, MAERISTE, CAMAR, CARASTELECFostă zonă minieră; Ponderea populaţiei rome între 15.72 - Bobota, 10.04 - Chiesd, Sărmăsag - 6.09. Rata marginalizării: 4 comune marginalizare peste medie/la medie; Lipsa medicului de familie în comuna Carastelec; *Date conform Atlasului zonelor vulnerabile rurale.
  HIDAComuna Hida Comuna Fildu De Jos Comuna Almasu Comuna Balan Comuna Dragu Comuna Sanmihaiu Comuna Zimbor Comuna CuzaplacCEHU SILVANIEIOrasul Cehu Silvaniei; Comuna Benesat Comuna Dobrin Comuna Salatig Comuna Somes Comuna NapradeaNUSFALAU, IP, BOGHIS, HALMASD, MARCA, PLOPIS, VALCAU DE JOS;Nod de circulaţie terestru, frecvente accidente de circulaţie, evenimente meteoro-climatice (inundaţii, alunecări de teren) - *Riscuri teritoriale ISU Sălaj; Ponderea populaţiei rome între15.09 - Halmăsd, 11 - Ip, 16.6 -Nusfalău, 16.61 - Plopis; Marginalizare peste medie/la medie: 5 comune
  SJSIMISNAComuna Simisna Comuna Galgau Comuna Ileanda Comuna Letca Comuna Lozna Comuna Poiana Blenchii Comuna Rus Comuna Zalha
  SMPOIANA CODRULUI
  POIANA CODRULUI CRUCISOR IEGHERISTE BARSAUDE JOS BARSAUDE SUSBARTHA LD SRL / BUMBULUTSatu Mare-Cartier Solidaritatii, Cartier 14 Mai, Centru vechi, Zona P-ta mica, Botizului, Odoreului, Botiz, Martinesti, OdoreuTASNAD10000 locuitori, statiune turistica, în sezon estival este vizitată de aprox 2000 persoane/zi.Di stanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente este de 30 de km.
  TURTTURT TARNA MARE BOCICAU VALEA SEACA COMLAUSA SIRLAU BATARCI GHERTA MAREWEST MEDICASatu Mare-Cartier Satmarel, Cartier Micro14, Cartier Micro 15, Cartier Micro 16, Balta Blonda
  MICULAMICULA MICULA NOUA BERCU NOU AGRIS AGRISU NOU CIUPERCENIBOBOCULUISatu Mare-Cartier Micro17, Cartier Soarelui Ostrovului.
  SUPURSUPURU DE JOS SUPURU DE SUS ACAS MIHAIENI
  BOGDAND HODOD HUREZU MARE RACOVA
  KORALL/CLI NICA SFANTUL ANTONSatu Mare, Cartierul Functionarilor, Zona Unirii, Aurel Vlaicu, Zona P-ta Mare, Dorolt, Petea, Dara, Peles, Lazuri
  POMIPOMI ACIUA BICAU APA BORLESTICOICASatu Mare-Cartier Carpati 1, Cartier Carpati 2, Cartier Curtuius, Zona L.Blaga
  TEREBESTIGELU AlIZA PISCARI CRAIDOROLT SATU MIC ERIU SANCRAI TEGHEA CRISENI MOFTINU MARE GHILVACIHUMANITASCarei, Pir,Cauas , Ciumesti
  VALEA VINULUIVALEA VINULUI ROSIORI LIPAU MARIUS SAI CARASEU CULCIU MIC CULCIU MAREARDUDARDUD GIUNGI SOCOND GERAUSA MADARAS BABA NOVAC GHIRISA RATESTI BELTIUG
  SANDRA SARATURA
  CALINESTI OASCALINESTI OAS COCA PASUNEA MARE LECHINTA GHERTA MICA RACSA REMETEA OAS
  SB
  CP CEDONIA SIBIUTOATE CARTIERELE SIBIULUI şi următoarele UAT -uri arondate: SELIMBAR; CISNADIE;SIBIU şi următoarele UAT -uri arondate: Cisnădiora; Sadu; Cristian; Mohu; Veştem; Roşia; Vurpăr; Marpod; Sura Mare; Sura Mica; Ocna Sibiului; Orlat; Poplaca; Răşinari; Loamneş; Tălmaciu;Turnu Roşu.Degrevare UPU Sibiu; Localitatile arondate fac parte din Zonă turistică cu populatie dispersată şi asistenţă medicală deficitară.
  CP SALISTESALISTE toate străzile şi următoarele UAT-uri arondate: Apoldu De Jos; Jina; Ludos; Miercurea Sibiului; Poiana Sibiului; Tilisca.MEDIAS - toate strazile cu următoarele UAT -uri arondate: Axente Sever; Bazna; Biertan; Blăjel; Brăteiu; Copşa Mică; Dârlos; Dumbrăveni; Copşa Mică; Hoghilag; Laslea; Aţel; Micăsasa; Moşna; Valea Viilor; TârnavaDegrevare UPU Mediaş; În localităţile arondate: populaţie vulnerabilă; populaţie dispersată; asistenţă medicală deficitară.
  CP AVRIGAVRIG toate strazile şi următoarele UAT-uri arondate: Arpasu De Jos; Cîrţa; Cîrtisoara; Porumbacu De Jos; Racovita.
  CP AGNITAAGNITA toate străzile şi următoarele UAT-uri arondate: Alţîna; Birghiş; Bradeni; Bruiu; Chirpăr; Iacobeni; Merghindeal; Mihaileni:
  SVSTRAJABRODINA, ULMA , VICOVU DE SUS, VICOVU DE JOS, PUTNA,CAJVANAArbore, Botoşana, Cacica, Balaceana, Comăneşti, Poieni Solca, TodireştiFUNDU MOLDOVEI CU COMUNE ARONDATE: BREAZA,MOLDO VA SULITA, IZVOARELE SUCEVEI- Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/SAJ; -Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015DOLHASCA
  Marginalizare severa; Populatie intre 65-85 si peste, de 16%;
  IPOTESTIBOSANCI, UDESTI, LITENIȘERBĂUȚI, CU COMUNE ARONDATE: DARMANESTI, CALAFINDESTI, granicestI, BĂLCĂUȚICond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/201; Populatie intre 65-85 si peste, de 1220%;BROSTENICond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/CN AS nr. 391/187/201; Populatie intre 65-85 si peste, de 18%;
  PALTINUVATRA MOLDOVITEI, MOLDOVITA, FRUMOSUIACOBENI, CU COMUNE ARONDATE : CIOCANESTI, CIRLIBABA- Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/SAJ; -Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015 -Comuna Cirlibaba fara medic de familieSALCEA, CU LOC. RURALE ARONDATE: COM. VERESTI, COM.FINTINEL E, COM.DUMBRĂVENI, COM.SIMINICEAAdresabilitate-oras.Salcea; Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/SAJ-COM. Veresti; Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/CN AS nr. 391/187/2015
  FINTINA MAREVADU MOLDOVEI, BOGDANESTI, BOROAIA, BAIA, CORNU LUNCII, RISCA
  POIANA STAMPEI, CU COMUNE ARONDATE: COSNA, DORNA CANDRENI, SARU DORNEI- Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/ SAJ; -Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015; -Comuna Cosna fara medic de familieFRASIN CU LOC. RURALE ARONDATE: COM.OSTRA, COM.STULPICANI,Adresabilitate-oras.Frasin; Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/CN AS nr. 391/187/2015-Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/SAJ-com. Stuplicani;
  DORNA ARINI, CU COMUNE ARONDATE: CRUCEA, PANACI- Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/ SAJ; -Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015; -Comuna Crucea fara medic de familieMILISAUŢI CU loc Rurale ARONDATE: SATU MARE, DORNESTI, musenIta,Populatie intre 65-85 si peste, de 12%; Comuna Satu Mare fara medic de familie; Comuna Musenita -izolată
  FRATAUTII NOI, CU COMUNE ARONDATE: GALANESTI, BILCA, FRĂTĂUŢII VECHI- Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015 -com.Bilca, com.Fratautii Noi; Marginalizare peste medie com.Fratautii Noi; Populatie intre 65-85 si peste, de 14-15%
  MALINI, CU COMUNA ARONDATA SLATINA- Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/ SAJ; -Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015
  DOLHESTI, CU COMUNE ARONDATE: DRAGUSENI, FORASTI- Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/ SAJ; -Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015
  VAMA, CU COMUNE ARONDATE: POJORATA, SADOVAPopulatie intre 65-85 si peste, de 19%; Comuna Sadova fara medic de familie
  ILISESTI, CU COMUNE ARONDATE: DRAGOIESTI, STROIESTI, PIRTESTII DE JOSCond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015; Marginalizare severa/medie
  ZVORISTEA, CU COMUNE ARONDATE: ZAMOSTEA, HANTASTI , GRĂMEȘTI, ADANCATA, MITOCU DRAGOMIRNEI, PĂTRĂUŢI,Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/ 2015; Marginalizare medie com. Hantesti, com.Mitocu Dragomirnei-Marginalizare peste medie in com.Patrauti;-; Populatie intre 65-85 si peste, intre 11-19%
  PREUTESTI CU COMUNE ARONDATE: BUNEȘTI, HARTOP, VULTURESTICond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015 Populatie intre 65-85 si peste, intre 13-18%;
  RADASENI, CU COM. HORODNICENI, ARONDATĂCond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015
  HORODNIC DE SUS, CU COMUNE ARONDATE: HORODNICDE JOS, MARGINEA, SUCEVITA, VOITINEL, BURLA, VOLOVĂŢCond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015; Populatie intre 65-85 si peste de 17%; Marginalizare severa com.Sucevita, com. Voitinel, com.Burla; Comuna Sucevita fara medic de familie
  BERCHISESTI, CU COMUNE ARONDATE: CAPU CIMPULUI, VĂLEĂ MOLDOVEI, PALTINOASA, C.PORUMBESCUCond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015 <; Marginalizare peste medie/severa
  TRGALETENIGaleteni, Biscoveni, Clanita, Babaita, Merisani, Talpa, Talpa Ograzile, Talpa Bascoveni, Talpa Postei, Talpa Rotaresti.
  OLTENIOlteni, Perii Brosteni, Vartoape, Trivale Mosteni, Radoiesti, Laceni, Orbeasca de Jos, Orbeasca de Sus.
  SCURTU MĂRETatarastii de Sus, Scurtu Mare, Puranii de Sus, Puranii de Jos, Butesti, Negreni, Ălbeni, Tatarastii de Jos, Drasesti, Valea Postei, Silistea, Silistea Mica, Negrilesti, Purani.
  LISAPiatra, Lisa, Vanatori, Viisoara, Secara, Navodari, Seaca.
  CRINGUFurculesti, Voievoda, Mosteni, Cringu, Secara, Dracea, Bogdana, Urluiu, Brosteanca, Spatarei, Ulmeni, Florica.
  CALINESTINenciulesti, Paru Rotund, Buzescu, Mavrodin, Calinesti, Plosca, Radoiesti.
  MARZANESTIStorobaneasa, Beiu, Mirzanesti, Cernetu, Teleormanu, Valea Parului Razmiresti, Ludaneasa.
  SLOBOZIA MINDRAUda Clocociov, Beciu, Plopii Slavitesti, Saelele, Slobozia Mandra.
  BRAGADIRUPietrosani,
  Bujoru, Bragadiru, Contesti, Cervenia, Frumoasa, Izvoarele, Smardioasa
  DOBROTESTIDobrotesti, Beuca, Balaci, Didesti, Zimbreasca, Dracsenei, Silistea Gumesti.
  TMDUDESTII VECHIDUDESTII VECHI, BEBA VECHE, CENAD, VALCANITIMISOARA -Cartier Aradului Vestcartier Calea Aradului + cartier Mehala + cartier CircumvalaţiuniiTEREMIA MARE, COMLOSU MARE, GOTTLOB, TOMNATICpopulatie arondata = 16531, zona izolata, populatie imbatranita si dispersata, Gottlob=zona marginalizataoras CIACOVA si comunele: GHILAD, VOITEG, BANLOC, LIVEZILEPopulatie totala zona arondata=146 93, Ciacova= oras cu 5484 locuitori (urban mic),
  ORTISOARAORTISOARATIMISOARA - Cartier Dorobantilorcartier FabricCENEI, CHECEA, UIVAR, CARPINISpopulatie arondata = 17030, zona marginalizata, populatie imbatranita si dispersata,TIMISOARAcartier Ghiroda Nouă + cartier Plopi-Kuncz
  CHISODA- GIROC-GIROCTIMISOARA - Cartier Lipoveicartier Calea Sever BocuBELINT, BALINT, BETHAUSEN, BARA, OHABA LUNGA, GHIZELA, SECASpopulatie arondata = 9518, zona cu populatie imbatrinita dispersata, doua UAT fara medic cu numar mic de locuitori Bara si Secas, Ghizela=zona marginalizataTIMISOARAcartier cartier Calea Martirilor
  GHIRODA,GHIRODA, REMETEA MARETIMISOARA - Cartier Medicineicartier Campus Universitar-Medicinei + cartier Cetate + cartier TipografilorDUMBRAVA, TRAIAN VUIA, MANASTIUR, FARDEA, NADRAG,populatie arondata = 10968, , zona cu populatie imbatrinita dispersataTIMISOARAcartier Calea Şagului + cartier Steaua-Fratelia + cartier Dâmboviţa
  SACALAZSACALAZTIMISOARA - Cartier Soareluicartier Zona Soarelui + cartier Ciarda RoşieTOMESTI, CURTEA, MARGINA, PIETROASApopulatie arondata = 6454, zona cu populatie imbatrinita dispersata
  TIMISOARAcartier Iosefin + cartier Freidorf
  SANANDREISANANDREILUGOJLUGOJ , comuna COSTEIUBARNA, CRICIOVA, GAVOJDIA, STIUCA, VICTOR VLAD DELAMARINApopulatie arondata = 10995, zona cu populatie imbatrinita dispersata, Barna=zona marginalizataTIMISOARAcartier Blaşcovici + cartier Ronaţ
  UTVIN - SANMIHAIU ROMANSANMIHAIU ROMANRECASOras Recas Si Comunele: Bucovat, Topolovatu Mare, BrestovatRACOVITA, BOLDUR, DAROVApopulatie arondata =8546, zona cu populatie imbatrinita dispersata,
  GELU -VARIAS,VARIAS, SANPETRU MARE, PERIAM, PESAC, SARAVALE
  GATAIAOras Gataia Si Comunele: Birda,Denta, Moravita, Jamu MareIECEA MARE, LENAUHEIM, LOVRINpopulatie arondata =13273, zona cu populatie imbatrinita dispersata,
  BECICHERECU MICBECICHERECU MIC, BILED, DUDESTII NOI, SANDRAGIARMATApopulatie=7911, zona periurbana cu densitate crescuta a populatiei, trafic dificil cu durata mare de asteptare la accesul in municipiului Timisoara,
  LIEBLINGLIEBLING, TORMAC, JEBELDUMBRAVITApopulatie=17931, zona periurbana cu densitate crescuta a populatiei, trafic dificil cu durata mare de asteptare la accesul in municipiului Timisoara,
  PARTAPARTA, SAG, PADURENI,MOSNITA NOUApopulatie=14199, zona periurbana cu densitate crescuta a populatiei, trafic dificil cu durata mare de asteptare la accesul in municipiului Timisoara,
  CHEVERESU MARECHEVERESU MARE, SACOSU TURCESC, NITCHIDORFGIULVAZ, FOENI, OTELEC, PECIU NOU, GIERApopulatie=13962, zona frontaliera, populatie imbatranita si dispersata,
  SATCHINEZSATCHINEZ
  MASLOC, BOGDA, FIBIS, PISCHIAPopulatie =7691, zona colinara, populatie dispersata, extremitate judet
  TLMURIGHIOLMURIGHIOL - Colina -Dunăvăţu de Jos -Dunăvăţu de Sus -Plopu -Sarinasuf - Beștepe -MahmudiaBABADAG-BABADAG Sarichioi Zebil Enisala Visterna Mihai Bravu Satu Nou Turda Slava Cercheză Slava Rusă Ceamurlia de Jos-Uzlina -Băltenii de Jos
  - Băltenii de Sus -Nufăru -Victoria - Ilganii de Jos
  - Localitatea Murighiol este inclusă în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării -Populaţie dispersată pe o arie geografică extinsă - Unitatea de Primiri Urgenţe care funcţionează în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea (în prezent, este într-un proiect de reabilitare) se află la 45 km distanţă -În Delta Dunării activează doar doi medici de familie - Beneficiari ai serviciilor medicale acordate în centrul de permanenţă, sunt şi locuitorii zonelor izolate din Delta Dunării, învecinate cu localitatea Murighiol: Sfântu Gheorghe, Crişan, Caraorman, Letea - În fiecare an, în perioada aprilie-noiembrie, în pensiunile turistice de pe raza comunei Murighiol, se cazează aproximativ 200.000 de turişti -Condiţii de transport anevoioase - Populaţie defavorizată00
  LUNCAVIŢALUNCAVIŢA - Rachelu - Revărsarea - Isaccea - Văcăreni - Garvăn
  - Jijila -I. C. Brătianu
  VLGALICEAGalicea Olanu StoileştiBĂILE GOVORABăile Govora Păuşeşti Otăsău Stoeneşti Mihăeşti Pietrari Buneşti
  PERISANI cu localităţi arondate: Câineni Boişoara Racoviţa Titeşti1. Zonă montană 2. Localitati izolate 3. Localităţi marginalizate 4. Populaţie dispersată
  MILCOIUMilcoiu Golesti Dănicei Budeşti Nicolae BălcescuCĂLIMĂNEȘTICălimăneşti Berislăveşti SălătrucelSTĂNEȘTI, cu localităţi arondate Lădeşti Fârtăţeşti Măciuca Roeşti Lăpuşata1. Localitaţi izolate 2. Acces redus la servicii medicale de urgenţă/ specialitate
  RÂMNICU VÂLCEAMunicipiul Râmnicu Vâlcea
  VS
  CodăeştiCODĂEȘTI TĂCUTA DĂNEȘTI MICLEȘTI FEREȘTIBârladBârlad Zone LimitrofeMURGENI cu localităţile - Murgeni - Schineni - Sărăţeni - Lăţeşti - Cârja - Raiu - Floreni- localităţi cu locuinţe răsfirate şi căi de acces greu practicabile;
  - populaţie îmbătrânită; - căi de acces principale greu practicabile în sezonul rece; - lipsa transportului în comun; - pondere populaţie devavorizată; - distanţa până la cea mai apropiată unitate sanitară este de 37,8 km
  CozmeştiCozmeşti Deleşti Oşeşti BălteniNegreştiNegreşti Todireşti Dumeşti Băceşti Rafaila Rebricea Vultureşti
  Centrumed IvăneştiIvăneşti Pungeşti Gîrceni Poieneşti
  OlteneştiOlteneşti Albeşti (Sat Crasna) Creţeşti Tătărăni
  PuieştiPuieşti Dragomireşti Voineşti Ghergheşti Pogana Iana
  TutovaTutova
  Pochidia Pogoneşti Iveşti Ghidigeni (Jud. Galaţi) Priponeşti (Jud. Galaţi) Munteni (Jud. Galaţi) Bălăşeşti (Jud. Galaţi)
  VutcaniVutcani Găgeşti Dodeşti Roşieşti Viişoara
  VNMARASESTIMarasesti Oras Calimanesti Haret Pufesti GaroafaCALIMANESTI HARET PUFESTI GAROAFA
  Localitate tranzitata de un numar mare de persoane. Distanta pana la cea mai apropiata unitate sanitara este de 24Km(Focsani ) sau 26Km(Adjud)
  CENTRUL DE PERMANENTA MEDICINA DE FAMILIE DISPENSAR SUDFocsani Oras Cartier MandrestiFOCSANI MANDRESTILocalitate tranzitata de un numar mare de persoane. Asigurarea continuitatii asistentei medicale primare in regim de garda.
  Anexa nr. 2 la normele metodologice TRUSA DE URGENŢĂ1. Materiale sanitare:a) sonde de aspiraţie tip Yankauer;b) sonde de aspiraţie flexibile endotraheale, inclusiv pediatrice;c) seringi de 5 ml şi de 10 ml;d) truse pentru perfuzie;e) feşe şi pansamente sterile şi nesterile;f) truse sondaj urinar/pungi colectoare de urină;g) container materiale ascuţite;h) mănuşi nesterile/consult/de unică folosinţă;
  i) canule intravenoase periferice, de diferite mărimi, pentru adulţi/copii.
  2. Medicamente şi soluţii:a) soluţii cristaloide (ser fiziologic, Ringer, glucoză 5%, glucoză 10%);b) analgezice minore nemorfinice;c) aspirină;d) beta 2 mimetice inhalatorii;e)
  adrenalină;
  f) atropină;g) glucoză 33%;h) diazepam;i) HCHS;j) nitroglicerină spray;k) nitroglicerină tablete;
  l) xilină 1%;m) antiemetic injectabil;n) antiemetice orale;o) furosemid fiole;p) vitamina B1;q) vitamina B6;r) miofilin fiole;
  s) antihipertensive injectabile;t) antihipertensive orale;u) antispastice injectabile;v) antispastice orale;w) antibiotice injectabile;x) soluţii dezinfectante (alcool, iod, rivanol);y)
  antihistaminice H1, H2;
  z) diazepam desitine sol. rectală.
  3. Oricare alte medicamente sau materiale sanitare necesare în exercitarea actului medical, conform competenţelor profesionale
  Anexa nr. 3 la normele metodologice CONVENŢIE DE ASOCIERE a medicilor de familie pentru asigurarea continuităţii
  asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă - model -
  Articolul 1Părţile semnatare În conformitate cu prevederile art. 70, art. 73 - alin. (2), art. 78 din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, s-a convenit la asocierea următoarelor părţi:1. Numele şi prenumele ........., titular/reprezentant legal/medic angajat al cabinetului de medicină de familie ..........2. Numele şi prenumele ........., titular/reprezentant legal/medic angajat al cabinetului de medicină de familie .......... Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă participă:1. Medic de familie/medicină generală: Numele: .........., prenumele: ........... Din cabinetul de medicină de familie: ...... Cod numeric personal: .................. Gradul profesional: .................... Codul de parafă al medicului: ..........
  2. Asistent medical: Numele: ........, prenumele: ......... Cod numeric personal: ................
  Articolul 2Scopul asocierii2.1. Scopul asocierii este constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă în forma de organizare a activităţii medicale "centru de permanenţă".2.2. Principiile care stau la baza activităţii echipelor de gardă constituite pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă în centrul de permanenţă sunt următoarele:a) principiul independenţei profesionale în exercitarea profesiei de medic a medicilor de familie/de medicină generală, asociaţi;b) principiul răspunderii individuale pentru actele medicale prestate.2.3. Echipele de gardă constituite pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă în centrul de permanenţă îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă.Articolul 3Denumirea asocierii3.1. Asocierea este denumită .........
  Articolul 4Sediul asocierii4.1. Echipa de gardă constituită pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă în centrul de permanent va funcţiona în sediul: ........;.Articolul 5Durata asocierii Asocierea se încheie pe durată nedeterminată.Articolul 6Conducerea asocierii
  6.1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generală formată din titularii/reprezentanţii legali ai cabinetelor de medicină de familie care au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrul de permanenţă.6.2. În relaţiile cu terţii, asocierea, respectiv centrul de permanenţă este reprezentat de coordonatorul centrului de permanenţă.
  Articolul 7Exercitarea profesiei7.1. În cadrul asocierii, medicii de familie/ medicii de medicină generală îşi vor consacra activitatea profesională în beneficiul asigurării continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă în centrul de permanenţă şi se vor informa reciproc în legătură cu aceasta.7.2. Fiecare medic de familie/de medicină generală îşi exercită profesia în numele cabinetului de medicină de familie al cărui titular sau angajat este.7.3. În situaţia în care cabinetele medicilor de familie care au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrul de permanenţă au angajat personal medical pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă în centrul de permanenţă, acesta îşi exercită profesia în numele cabinetului de medicină de familie al cărui angajat este.
  Articolul 8 Prezenta convenţie de asociere încetează prin hotărâre comună a medicilor de familie/de medicină generală titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor medicale care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrul de permanenţă.Articolul 9 Alte clauze .........Articolul 10Dispoziţii finale10.1.
  Asocierea altor medici de familie la realizarea scopului prezentei convenţii de asociere se face numai cu acordul membrilor existenţi.
  10.2. Direcţiile de sănătate publică, respectiv direcţiile medicale din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, numesc pentru fiecare centru de permanenţă un medic coordonator dintre medicii de familie asociaţi.10.4. Prezenta convenţie de asociere va fi depusă la direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti în vederea emiterii deciziei de înfiinţare a centrului de permanenţă.
  Încheiată astăzi, ......., la ........, în ........ exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară şi unul pentru direcţia de sănătate publică. Semnăturile medicilor de familie sau de medicină generală asociaţi prin prezenta convenţie de asociere:1. ......... - cabinet de medicină de familie;2. ......... - cabinet de medicină de familie;3. ......... - cabinet de medicină de familie.
  ................................ Depusă astăzi, ......, la Direcţia de Sănătate Publică ......... NOTĂ: După caz, un exemplar al prezentei convenţii de asociere se depune şi la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale direct implicate.
  Anexa nr. 4 la normele metodologice STANDARDE MINIMALE privind dotarea centrelor de permanenţă1. Mobilier specific:a) pat/canapea de consultaţie;b) birou pentru medic;c)
  scaune;
  d) măsuţă pentru instrumentar;e) suport perfuzor.
  2. Aparatură/Echipamente pentru resuscitare - respiraţie:a) tuburi staţionare pentru oxigen - minimum 2x10 l NTP, contor debit/ventil debit cu capacitatea maximă de cel puţin 15l/min. şi robinet de reglare conexiune rapidă sau un concentrator de oxigen;b) tuburi portabile pentru oxigen - minimum 5 l NTP, contor debit /ventil debit cu capacitatea maximă de cel puţin 15l/min. şi robinet de reglare conexiune rapidă pentru centrele de permanenţă mobil cu concentrator de oxigenc) balon ventilaţie adult/copil cu măşti de diferite mărimi şi rezervor suplimentar pentru oxigen;
  d) pensă McGill de diferite mărimi;e) defibrilator automat şi/sau defibrilator semiautomat.
  3. Aparatură monitorizare - evaluare:a) glucometru;b) stetoscop;c) tensiometru manual;d) lampă pentru examinarea pupilelor;e) ciocan de reflexe;f) termometru;g) cântar pentru sugari şi adulţi;h) taliometru;i) pelvimetru;j) apăsător de limbă;k)
  deschizător de gură;
  l) canule rectale, uretrale, vaginale;m) trusă completă de mică chirurgie;n) masă ginecologică sau canapeaua consultaţii să conţină suporţi în vederea examinării obstetricale şi ginecologice;o) valve ginecologice şi pense de col;p) seringă Guyon pentru spălături auriculare;q) atele Kramer;
  r) sterilizator;s) garou;t) aspirator mobil pentru secreţii;u) electrocardiograf;v) otoscop;x) orice tip de aparatură necesară în vederea desfăşurării actului medical, conform competenţelor profesionale.
  4. Materiale şi dispozitive auxiliare:a) materiale pentru curăţenie şi dezinfecţie;b) materiale necesare colectării şi neutralizării deşeurilor periculoase;c) stingător de incendiu;d) folie supravieţuire;e) kit naştere;f) guler cervical.
  Anexa nr. 5 la normele metodologice Casa de Asigurări de Sănătate ............. Cabinetul de Medicină de Familie .......... Judeţul ................................... Medicul titular/Reprezentantul legal ...... Localitatea ............................... BORDEROUL CENTRALIZATOR al activităţii desfăşurate în centrul de permanenţă Luna ......../anul ........ Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a) Data efectuării gărzii;
  b) Numărul orelor de gardă efectuate;c) Contravaloarea orelor de gardă;d) Ajustare cu 15% a tarifului orar pentru medicul coordonator**);e) Venitul cabinetului de medicină de familie (lei).

  Nr. crt.Numele şi prenumele medicului de familieNumele şi prenumele asistentului medicala)b)
  Tarif orar*) lei/orăc)50% din tariful orar pentru cheltuieli administrative* **)10% din tariful orar pentru cheltuieli cu trusa de urgenţă ****)d)e)
  MAsMAsMAs
  40 lei/orăTarif negociat, dar nu mai mic de 20 lei/ oră şi nu mai mare de 22,5 lei/ oră
  C1C2C3C4C5C6
  C7C8C9 C5xC 7C10 C6x C8C11C12C13 [C9 x 15%]**)C14 [C9 + C10 + C11 + C12 + C13]*****)
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  *) Tariful orar pentru medicii de familie este de 40 lei/oră. Tariful orar pentru asistenţi se stabileşte în funcţie de salariul negociat, dar nu poate fi mai mic de 20 lei/oră şi mai mare de 22,5 lei/oră. **) În situaţia în care medicul de familie îndeplineşte rolul de coordonator al centrului de permanenţă, tariful orar se majorează cu 15%. ***) Pentru centrele de permanenţă cu sediul pus la dispoziţie de consiliul local, cheltuielile administrative sunt suportate de consiliul local respectiv, iar pentru centrele de permanenţă care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicilor de familie se acordă 50% din tariful orar al medicului, adică 20 lei/oră, pentru cheltuieli administrative, pentru fiecare medic care activează în cadrul centrului de permanenţă, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat. ****) Pentru centrele de permanenţă cu sediul pus la dispoziţie de consiliul local, cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare sunt suportate de medicii de familie care participă la constituirea centrului de permanenţă, situaţie în care tariful orar de 40 lei/oră al medicului se majorează cu 4 lei/oră, pentru cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare ale trusei de urgenţă, pentru fiecare medic care activează în cadrul centrului de permanenţă, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat. *****) Coloana C11 se adună la venitul cabinetului numai dacă activitatea de gardă se derulează în cabinetele medicilor de familie, iar coloana C12 se adună la venitul cabinetului numai dacă activitatea de gardă se derulează în spaţiul pus la dispoziţie de consiliul local, iar coloana C13 se adună în cazul în care medicul respectiv este medicul coordonator al centrului.
  Anexa nr. 6 la normele metodologice CONTRACT*) pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă - model -
  I. Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ......, cu sediul în municipiul/oraşul ......., str. ...... nr. ........, judeţul/sectorul ......, telefon/fax ....., reprezentată prin preşedinte - director general ......, şi Cabinetul de medicină de familie ........., organizat astfel:– cabinetul medical individual ........, ........, reprezentat prin medicul titular ......;– cabinetul medical asociat sau grupat ........, reprezentat prin medicul delegat ........;– societatea civilă medicală ........., reprezentată prin administratorul ................;– unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,.........., reprezentată prin.........., având sediul cabinetului de medicină de familie în municipiul/oraşul/comuna ..........., str. ........ nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ......, ap. ...., judeţul/sectorul ......, str. ........ nr. ........, telefon ........, cont nr. ....., deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. deschis la Banca ......, cod numeric personal al reprezentantului legal ....... sau cod unic de înregistrare ......, care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin Centrul de permanenţă ....., înfiinţat prin Decizia Direcţiei de Sănătate Publică ....... nr. ...........II.
  Obiectul contractuluiArticolul 1 Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă în medicina primară prin centrele de permanenţă, conform Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr........... din..........
  III. Servicii medicale acordateArticolul 2 Serviciile medicale acordate în cadrul centrului de permanenţă sunt cele prevăzute în Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.Articolul 3 La asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă participă:1. Medic de familie: Numele ........., prenumele .......
  Cod numeric personal ............. Gradul profesional ............... Codul de parafă al medicului .....
  2. Asistent medical: Numele .........., prenumele ....... Cod numeric personal ...............
  IV. Durata contractuluiArticolul 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie ..........".
  V. Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile casei de asigurări de sănătateArticolul 5 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:a) încheie contracte distincte cu cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanţi legali au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în limita sumelor primite prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii;b) decontează cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea orelor de gardă efectuate în centrele de permanenţă, cu sau fără cheltuieli de administrare şi funcţionare, după caz, cu cheltuieli pentru dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, după caz;c) efectuează, în comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai caselor de asigurări de sănătate, în limita competenţelor, controlul privind respectarea de către medicii şi asistenţii medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcţiile de sănătate publică;d) înmânează, la momentul efectuării controlului, coordonatorului centrului de permanenţă sau, după caz, comunică medicilor de familie titulari/reprezentantului legal al cabinetului de medicină de familie procesul-verbal şi/sau nota de constatare ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării acestuia.
  B. Obligaţiile cabinetelor de medicină de familie ai căror titulari au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în regim de gardă în centrele de permanenţăArticolul 6 Medicul de familie titular/Reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în regim de gardă prin centrele de permanenţă are următoarele obligaţii:a) afişează la cabinetul medical în care îşi desfăşoară activitatea următoarele date:i) centrul de permanenţă care asigură rezolvarea situaţiilor de urgenţă în afara programului de activitate;ii) numărul de telefon al centrului de permanenţă;iii) programul fiecăruia dintre medicii asociaţi care desfăşoară activitate în cadrul centrului de permanenţă;
  iv) numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgenţă;
  b) respectă programul corespunzător graficului de gărzi întocmit şi avizat de direcţia de sănătate publică. Schimbarea programului de gardă se poate face numai în situaţii deosebite, cu înştiinţarea, în scris, a coordonatorului centrului de permanenţă care va comunica direcţiilor de sănătate publică sau direcţiilor medicale din structura ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, după caz, spre avizare, graficul modificat;c) întocmesc şi transmit coordonatorului centrului de permanenţă, până la data de 10 a lunii în curs, pentru luna precedentă, raportul privind activitatea efectuată;d) ţin evidenţa consumurilor de medicamente şi materiale sanitare şi asigură stocuri suficiente pentru desfăşurarea activităţii în cadrul centrului de permanenţă;e) transmit casei de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare, pentru luna precedentă, următoarele documente în vederea decontării activităţii medicale:(i) Factura electronică cuprinzând contravaloarea orelor de gardă efectuate, în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată;(ii) Borderoul centralizator al activităţii desfăşurate în centrul de permanenţă, în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată, conform Anexei nr. 5 la Normele metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;
  f) acordă necondiţionat serviciile medicale prevăzute la art. 7 din Normele metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, tuturor persoanelor care le solicită, pe toată durata gărzii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea medicală;g) solicită, atunci când consideră că starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului medical de urgenţă, intervenţia unui echipaj medical de urgenţă pentru rezolvarea cazului sau trimiterea unei ambulanţe de transport cu asistent medical, ambulanţier ori însoţitor, după caz;h) completează documentele şi rapoartele de activitate specifice centrului de permanenţă;i) respectă legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  VI. Modalităţi de platăArticolul 7(1) Plata serviciului de gardă se face prin tarif orar separat, atât pentru medicii de familie, cât şi pentru asistenţii medicali.(2) Tariful orar pentru medicii de familie titulari de cabinet, precum şi pentru medicii angajaţi este de 40 lei/oră.(3) Tariful orar pentru asistenţii medicali care desfăşoară serviciu în regim de gardă în cadrul centrelor de permanenţă se determină în funcţie de salariul negociat cu toate sporurile şi contribuţiile aferente şi nu poate fi mai mic de 20 lei/oră şi mai mare de 22,5 lei/oră.(4) Pentru veniturile realizate se calculează şi se virează cotele aferente taxelor şi impozitelor potrivit reglementărilor legale în vigoare.(5) Medicii de familie/de medicină generală care participă la constituirea unui centru de permanenţă asigurând continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă, în cabinetul propriu, în spaţiul pus la dispoziţie de unul dintre medicii asociaţi sau în spaţiu asigurat de echipa medicală, suportă şi cheltuielile de administrare şi funcţionare ale cabinetului, precum şi costurile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar prevăzut la alin. (1) se majorează cu 50%, adică 20 lei/oră, pentru fiecare medic de familie/medicină generală care îşi desfăşoară activitatea în acel cabinet, indiferent dacă este titular, asociat, angajat sau medic cu contract de prestări servicii. Medicii asociaţi care participă la constituirea unui centru de permanenţă asigurând continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă în spaţiul pus la dispoziţie de autorităţile locale suportă şi cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar de 40 lei/oră se majorează cu 4 lei/oră, pentru fiecare medic care îşi desfăşoară activitatea în acel centru de permanenţă, indiferent dacă este titular, asociat sau medic cu contract de prestări servicii.
  Articolul 8(1) Medicii de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în regim de gardă în centrele de permanenţă beneficiază de un venit care se constituie din sumele obţinute prin înmulţirea valorii de referinţă a tarifului orar, ajustate calităţii de coordonator al centrului de permanenţă, după caz, cu procentul corespunzător cheltuielilor de administrare şi funcţionare, după caz, şi cu procentul corespunzător cheltuielilor cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, după caz, cu numărul total de ore de gardă efectuate de către fiecare medic de familie în parte, în luna pentru care se face plata.(2) Pentru medicul de familie care îndeplineşte rolul de coordonator al centrului de permanenţă tariful orar se majorează cu 15%.(3) Decontarea activităţii medicale desfăşurate în cadrul centrului de permanenţă se face lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la primirea documentelor, la data de ..........(4) În cazul în care un medic lipseşte nemotivat sau fără să anunţe schimbarea gărzii, va fi sancţionat cu contravaloarea orelor de gardă ce trebuiau efectuate, precum şi cu sumele aferente cheltuielilor, după caz.
  VII. Controlul modului de organizare, derulare, monitorizare şi raportare a activităţii desfăşurate în cadrul centrelor de permanenţăArticolul 9(1) Controlul privind respectarea asigurării continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă în centrele de permanenţă se exercită cel puţin anual de comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai casei de asigurări de sănătate, în funcţie de domeniul de competenţă.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări, în principal, următoarele:a) respectarea de către medicii şi asistenţii medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcţiile de sănătate publică;b) identificarea eventualelor disfuncţionalităţi în activitatea centrului de permanenţă;c) verificarea stocurilor de medicamente.d)
  respectarea condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale, a condiţiilor igienico- sanitare precum şi a dotării minime necesare.
  VIII. Răspunderea contractualăArticolul 10(1) În cazul în care se constată de către comisiile mixte de control, formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai caselor de asigurări de sănătate, nerespectarea de către medicii şi asistenţii medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcţiile de sănătate publică, aceştia vor fi sancţionaţi cu contravaloarea orelor de gardă ce trebuiau efectuate.(2) Constatarea repetată a nerespectării programului de gardă, respectiv 2 absenţe nemotivate într-un interval de 12 luni, de către medici şi asistenţi medicali, se sancţionează prin excluderea medicului/asistentului medical după caz, din cadrul echipei de gardă care asigură continuitatea asistenţei medicale la centrul de permanenţă.
  IX. Forţa majorăArticolul 11(1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă, prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.(3) Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.X.
  Încetarea, rezilierea şi suspendarea contractuluiArticolul 12 Contractul de asigurare a continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:a) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia direcţiei de sănătate publică de suspendare a activităţii centrului de permanenţă; suspendarea operează până la data comunicării de către direcţia de sănătate publică a deciziei de reluare a activităţii centrului de permanenţă;b) la solicitarea medicului de familie / medicului de medicină generală, pentru motive obiective, independente de voinţa acestuia şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii centrului de permanenţă pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de documente justificative;c) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului.Articolul 13 Contractul de asigurare a continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă încetează în următoarele condiţii:a) prin desfiinţarea convenţiei de asociere dintre medicii care au organizat echipele de gardă;
  b) prin acordul de voinţă al părţilor;c) dacă medicul titular al cabinetului de medicină de familie renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;d) prin denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea temeiului legal;e) dacă a survenit îmbolnăvirea sau decesul titularului cabinetului de medicină de familie.
  Articolul 14(1)
  Contractul de asigurare a continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă se reziliază de plin drept la data producerii următoarelor situaţii:a) constatarea repetată a nerespectării programului de gardă, respectiv 2 absenţe nemotivate într-un interval de 12 luni,b) dacă din motive imputabile medicului acesta îşi întrerupe activitatea / demisie.
  (2) Contractul pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatării uneia din următoarele situaţii:a) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la încetarea valabilităţii/ retragerea/anularea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare.b) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele privind activităţile realizate conform prezentului contract, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;c) refuzul cabinetului de a pune la dispoziţia organelor de control a actelor privind activitatea desfăşurată în centrul de permanenţă.
  XI. CorespondenţaArticolul 15(1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin poşta electronică sau direct la sediul părţilor.(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.XII. Modificarea contractului
  Articolul 16 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, prin act adiţional.Articolul 17 Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate.Articolul 18 Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. Prezentul contract privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă a fost încheiat astăzi, ........., în două exemplare a câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  XIII. Alte clauze*) ......... *) În cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părţile contractante, în limita prevederilor legale în vigoare.
  Casa de Asigurări de Sănătate Director general, …………….Cabinet medicină de familie Reprezentant legal, ………..
  Director executiv al Direcţiei economice, ………..
  Director executiv al Direcției relații contractuale,…………
  Vizat Compartiment juridic şi contencios
  NOTĂ: Un exemplar al prezentului contract se depune şi la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale direct implicate.
  ------