Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.797 din 8 martie 2023pentru modificarea şi completarea Statutului elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 22 martie 2023Data intrării în vigoare 22-03-2023


  Având în vedere:– prevederile art. 14 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 2.866/DGÎP din 19.12.2022 prin care se propune aprobarea modificării şi completării Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului;– 
  prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul IStatutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 23 august 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 1(1) Prezentul statut reglementează drepturile şi îndatoririle elevilor, în calitate de beneficiari primari ai educaţiei, înscrişi în unităţile de învăţământ de stat, particular şi confesional din România.2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) şi (7), cu următorul cuprins:(6)
  Elevii înscrişi ca elevi audienţi beneficiază de drepturile şi îndatoririle prevăzute în prezentul statut.
  (7) Antepreşcolarii şi preşcolarii, în calitate de beneficiari primari ai educaţiei, au drepturile şi îndatoririle prevăzute în legislaţia în vigoare şi în prezentul statut, fiind reprezentaţi de către părinţi/tutori/reprezentanţi legali.
  3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul primar şi se păstrează pe tot parcursul şcolarităţii, până la încheierea studiilor din învăţământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terţiar nonuniversitar, conform legii.4. La articolul 7, literele r) şi aa) se modifică şi vor avea următorul cuprins:r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului an şcolar;
  ...............................................................................................aa) dreptul de a oferi feedback, după parcurgerea primelor două sau trei intervale de cursuri din anul şcolar, cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime sau prin intermediul unor chestionare anonime securizate;
  5. La articolul 16 alineatul (4), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:e) preavizul de exmatriculare, în cazul elevilor din învăţământul postliceal;f) exmatriculare, în cazul elevilor din învăţământul postliceal.6. La articolul 16, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:(9)
  Sancţiunile prevăzute la alin. (4) lit. e) şi f) nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu.
  7. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o altă unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a regulamentelor specifice.8. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 23(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu se aplică elevilor din învăţământul postliceal pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ sau apreciate, ca atare, de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
  9. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 24(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din învăţământul postliceal pentru abateri deosebit de grave, apreciate, ca atare, de către consiliul profesoral.10. Articolul 25 se modifică şi va următorul cuprins:Articolul 25(1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ postliceal, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din învăţământul postliceal pentru abateri deosebit de grave, apreciate, ca atare, de către consiliul profesoral.
  (2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei, prin care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. În acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare.(3) Sancţiunea se comunică elevului, în scris, de către Ministerul Educaţiei.(4) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
  11. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 26(1) După cel puţin opt săptămâni sau la încheierea anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la art. 16 alin. (4) lit. a)-e) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea anului şcolar, decizia privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.
  12. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 27(1) Pentru toţi elevii din învăţământul primar, la fiecare 20 de absenţe nejustificate pe an şcolar din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe an şcolar la o disciplină de studiu, va fi scăzut calificativul la purtare, gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient.13. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru toţi elevii din învăţământul gimnazial şi liceal, la fiecare 20 de absenţe nejustificate pe an şcolar din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe an şcolar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.14. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 39(1) Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul anului şcolar. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 8 martie 2023.Nr. 3.797.-----