Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 6 martie 2023privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 martie 2023Data intrării în vigoare 10-03-2023  Aprobat prin ORDINUL nr. 3.790 din 6 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 10 martei 2023.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare, instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2023 privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare.Articolul 2(1) Selecţia persoanelor care vor beneficia de burse pentru stagiile prevăzute la art. 1 se face prin concurs organizat la nivel naţional de Ministerul Educaţiei, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, conform calendarului anual aprobat prin decizie a conducătorului Agenţiei de Credite şi Burse de Studii.(2) Concursul naţional constă în depunerea şi evaluarea candidaturilor pe baza baremelor elaborate pe categorii de candidaţi şi aprobate prin decizie a conducătorului Agenţiei de Credite şi Burse de Studii.
  Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional
  Articolul 3Lansarea publică a ofertei de burse şi a modului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional pentru bursele prevăzute la art. 1 se realizează de Ministerul Educaţiei, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, prin afişare la sediul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, prin publicare pe site-ul www.roburse.ro, prin transmiterea ofertei către rectoratele instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, către Academia Română şi către alte institute de cercetare din subordinea sau din cadrul acestora.Articolul 4La concursul naţional participă cetăţenii români, cu domiciliul stabil în România, din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, din Academia Română şi din institutele de cercetare din subordinea sau din structura acestora, care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:a) sunt studenţi în ultimul an la studii universitare de licenţă;b) sunt studenţi la studii universitare de masterat;c) sunt studenţi doctoranzi;d) sunt cadre didactice titulare din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate;
  e) sunt cercetători.
  Articolul 5(1) Înscrierea la concursul naţional se face prin depunerea unui dosar de candidatură la Registratura Agenţiei de Credite şi Burse de Studii/prin transmiterea acestuia prin poştă/prin curier/online, până la termenul-limită anunţat.(2) Data înscrierii la concurs se consideră data înregistrării la Registratura Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, pentru dosarele depuse personal sau prin curier, data poştei, pentru cele transmise prin poştă, data încărcării, pentru cele transmise online.(3) Dosarele de candidatură primite/trimise/încărcate online după termenul-limită prevăzut în calendarul de concurs nu vor fi evaluate.
  Articolul 6În vederea înscrierii la concursul naţional, persoanele prevăzute la art. 4 solicită instituţiilor de învăţământ superior/institutelor de cercetare din străinătate acceptul la stagii de studii/cercetare.Articolul 7(1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente redactate în limba română:a) formular-tip de înscriere la concurs;b) copie după cartea de identitate/paşaport şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul;c) curriculum vitae, însoţit de următoarele documente în copie: foi matricole, situaţii şcolare, diplome - licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat -, lista de lucrări comunicate/ publicate în ţară şi/sau în străinătate, alte diplome/premii/ certificate sau atestări ale participării la manifestări ştiinţifice/ artistice/sportive;
  d) adeverinţă care atestă calitatea candidatului;e) acceptul instituţiilor de învăţământ superior/institutelor de cercetare din străinătate;f) proiect de studiu/cercetare/creaţie artistică ce justifică, în 5-10 pagini, activitatea pe durata stagiului de bursă; proiectul va fi realizat avându-se în vedere o terminologie adecvată domeniului pentru care se solicită bursa, o exprimare coerentă şi logică a ideilor şi va fi structurat după cum urmează:– motivaţie, justificare;– obiective clare, precise;– fezabilitate;– activităţi prevăzute în vederea realizării obiectivelor;– 
  mod de valorificare a rezultatelor obţinute în timpul stagiului;
  – bibliografie selectivă;
  g) adeverinţa medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;h) dovada achitării taxei de procesare a dosarului de candidatură.
  (2) Taxele prevăzute la alin. (1) lit. h) se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei.(3) Documentele redactate într-o limbă străină sunt însoţite de traducerea autorizată în limba română.
  Articolul 8Etapele concursului pentru acordarea burselor în străinătate sunt:1. verificarea administrativă a dosarelor;2. evaluarea candidaturilor, care presupune:a) evaluarea academică a dosarelor, pe baza baremelor de evaluare;b) susţinerea interviului fizic sau online, candidatul fiind obligat să îşi asigure prezenţa/funcţionarea mijloacelor tehnice pe toată durata interviului; în eventualitatea în care interviul nu se poate susţine fizic/online din diverse motive, responsabilitatea este în exclusivitate a candidatului;3. selecţia şi nominalizarea candidaţilor realizate de Consiliul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, pe baza punctajelor obţinute.Articolul 9(1) Persoanele ale căror dosare nu conţin documentele prevăzute la art. 7 sunt declarate neeligibile la verificarea administrativă.(2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazuri temeinic justificate, documentul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. e) poate fi prezentat cel târziu odată cu documentele menţionate la art. 17 alin. (2).(3) Rezultatele verificării administrative a dosarelor se publică pe site-ul www.roburse.ro şi la avizierul instituţiei, prin respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.(4) Persoanele declarate neeligibile conform alin. (1) pot depune contestaţii însoţite de documentele necesare completării dosarului în termenul stabilit prin comunicatul de lansare a ofertei de burse.(5)
  Rezultatele contestaţiilor prevăzute la alin. (4) sunt considerate rezultate finale şi se publică pe site-ul www.roburse.ro şi la avizierul instituţiei, cu respectarea prevederilor prevăzute la alin. (3).
  (6) Dosarele declarate neeligibile după soluţionarea contestaţiilor din etapa de verificare administrativă nu se supun evaluării conţinutului acestora, iar candidatul este declarat respins.
  Articolul 10(1) Pentru evaluarea candidaturilor, Agenţia de Credite şi Burse de Studii colaborează cu cadre didactice titulare, cu titlul ştiinţific de doctor, din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate din România.(2) Agenţia de Credite şi Burse de Studii elaborează şi aprobă prin decizie baremele de evaluare, pe categorii de candidaţi: studenţi, licenţiaţi fără doctorat şi licenţiaţi cu titlul de doctor.(3) Etapa de interviu se organizează la sediul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii sau online şi este realizată de doi evaluatori - cadre didactice titulare în învăţământul superior de stat şi particular acreditate din România, specialişti în domeniul pentru care se solicită bursa.
  Articolul 11Rezultatul evaluării candidaturii constă în media ponderată a punctajului obţinut la evaluarea academică a dosarului de concurs, cu ponderea de 70%, şi a punctajului obţinut de candidat la interviu, cu ponderea de 30%. Punctajul maxim stabilit este de 100 de puncte, iar cel minim de 70 de puncte.Articolul 12Consiliul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii realizează selecţia şi nominalizarea bursierilor, în ordinea punctajelor obţinute, putând include pe liste şi categoria de rezerve, conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.088/2012*) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Agenţiei de Credite şi Burse de Studii.*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.088/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 13Comunicarea rezultatelor se face prin afişare la sediul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii şi prin publicare pe site-ul www.roburse.ro, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3).
  Articolul 14(1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultate pot depune contestaţii doar la evaluarea academică a dosarelor personale de candidatură. Rezultatele interviului, asumate prin semnătură de către candidaţi, nu se contestă.(2) Contestaţiile rezultatelor evaluării academice se pot depune la Registratura de la sediul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, cu confirmare de primire din partea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişare, sau online, la adresa de e-mail indicată în comunicatul de lansare a concursului. Contestaţiile se soluţionează conform calendarului de doi evaluatori, alţii decât cei de la evaluarea iniţială prevăzută la art. 10 alin. (3).(3) În cazul în care rezultatul obţinut în urma contestaţiei diferă faţă de rezultatul evaluării iniţiale, punctajul final rămâne cel stabilit ca urmare a soluţionării contestaţiei.Articolul 15Biroul Consiliului Agenţiei de Credite şi Burse de Studii validează rezultatele concursului naţional după etapa de contestaţii, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.roburse.ro.
  Articolul 16În cazul în care un candidat declarat admis renunţă la efectuarea stagiului de bursă, locul acestuia va fi ocupat de persoanele din lista de rezervă, în ordinea punctajelor.Articolul 17(1) Candidaţii nominalizaţi devin beneficiari ai burselor reglementate la art. 1 şi primesc finanţare numai după emiterea de către ministrul educaţiei a ordinului nominal.(2) În vederea emiterii ordinului, candidaţii nominalizaţi vor depune la sediul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii următoarele documente:a) cererea de plecare în străinătate;b) documentele de accept de la universitatea/instituţiile din străinătate, din care să reiasă data începerii şi durata stagiului;c)
  dovada obţinerii vizei de intrare, dacă este cazul;
  d) contractul încheiat între candidatul acceptat şi Agenţia de Credite şi Burse de Studii, în 2 exemplare originale.
  Capitolul III Condiţiile financiare şi decontarea cheltuielilorArticolul 18Bursele se acordă în euro, în tranşe, la două luni, în conturile internaţionale ale beneficiarilor, de Ministerul Educaţiei, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii.
  Articolul 19(1) Cheltuielile de transport internaţional din România până la locul de stagiu şi retur, o singură dată într-un an universitar, se suportă în lei de Ministerul Educaţiei, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii.(2) Orice modificare privind biletele de transport internaţional achiziţionate de Agenţia de Credite şi Burse de Studii va fi suportată de către bursier din fonduri proprii.Articolul 20Cheltuielile pentru obţinerea vizei de intrare în ţara respectivă şi, eventual, de tranzit ori de ieşire sunt suportate de către bursier, care va face personal demersurile necesare în acest sens.Articolul 21(1)
  În termen de 30 de zile de la terminarea stagiului de bursă aprobat, bursierul are obligaţia de a transmite documentele necesare pentru decontarea sumelor primite în lei şi în valută.
  (2) În cazuri temeinic justificate, bursierul poate solicita în scris aprobarea amânării decontului.
  Articolul 22Documentele necesare pentru decont sunt:a) documentul eliberat de instituţia-gazdă din străinătate, în traducere autorizată în limba română, din care rezultă perioada efectivă a stagiului şi care atestă finalizarea acestuia;b) raportul bursierului privind activitatea sa ştiinţifică din perioada stagiului în străinătate;c) orice document elaborat în perioada stagiului în care să fie menţionat expres sprijinul Ministerului Educaţiei, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii;d) biletele de tren/autobuz sau tichetele de îmbarcare, în original; neprezentarea acestora la decont atrage suportarea de către bursier a contravalorii sumelor aferente achiziţionării acestora şi a penalităţilor aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazuri excepţionale, când achiziţionarea biletelor de transport internaţional se face de către bursier, Agenţia de Credite şi Burse de Studii decontează contravaloarea acestora în baza documentelor privind plata lor, în limita bugetului aprobat.Articolul 23(1) În cazuri de forţă majoră care pot fi confirmate cu documente şi la cererea motivată a bursierului, Agenţia de Credite şi Burse de Studii propune modificarea ordinului nominal emis de Ministerul Educaţiei, în sensul întreruperii stagiului pentru perioada în care acţionează forţa majoră.(2) În cazul în care bursierul nu îşi continuă stagiul după încetarea cazului de forţă majoră, Agenţia de Credite şi Burse de Studii va recupera de la acesta sumele avansate în lei şi în valută.(3) În cazul în care forţa majoră face imposibilă continuarea stagiului, respectiv efectele produse sunt grave şi/sau de durată, confirmate prin documente, după o analiză riguroasă şi prin consultarea prealabilă a consiliului, Agenţia de Credite şi Burse de Studii poate decide anularea obligaţiilor de finalizare a stagiului de bursă şi, implicit, exonerarea de răspunderea contractuală.
  Articolul 24În cazul în care bursierul renunţă la efectuarea stagiului sau nu îşi respectă integral obligaţiile din contract, Agenţia de Credite şi Burse de Studii acţionează, pe calea dreptului comun, pentru a recupera toate cheltuielile angajate de instituţie pentru efectuarea acestuia, precum şi penalităţile aferente, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (3).
  ------