Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 1 martie 2023pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Şcoli sigure şi sănătoase"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 6 martie 2023Data intrării în vigoare 06-03-2023


  În contextul amplificării cutremurelor de mare amplitudine la nivel mondial, cu importante pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti, precum şi al activării unor zone din România, cu magnitudini neaşteptate ce pot avea consecinţe considerabile, se constată necesitatea stringentă a unei evaluări temeinice, la scară naţională, a riscului seismic al clădirilor din sistemul de învăţământ şi intervenţia urgentă şi eficientă pentru punerea în siguranţă a celor cu nivel ridicat de risc seismic, pentru evitarea la viitoarele seisme a unor consecinţe grave, cu pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale importante.Având în vedere faptul că România este o ţară expusă la cutremure puternice, care provin, în principal, din sursa seismică de adâncime intermediară Vrancea şi din alte surse seismice de suprafaţă, deseori cu manifestări care au produs pagube semnificative în zonele construite şi au declanşat fenomene induse de cutremure, cum ar fi lichefierea, alunecările de teren care au atras modificarea structurii terestre, atrăgând astfel încadrarea lor în categoria cutremurelor distructive, ce au generat pierderi semnificative în trecut, importante pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti,întrucât drepturile la viaţă, la învăţătură, la ocrotirea sănătăţii şi la un mediu sănătos sunt drepturi fundamentale ale cetăţeanului, pe care statul trebuie să le asigure în orice condiţii, se impun asigurarea, permanent şi în mod special în acest moment, având în vedere imprevizibilitatea activităţii seismice din Oltenia, fapt ce determină revizuirea prognozelor şi a hărţilor de hazard seismic cel puţin în zona afectată, condiţiilor necesare pentru protecţia persoanelor şi a bunurilor, responsabilizarea şi implicarea autorităţilor administraţiei publice în punerea în siguranţă şi consolidarea infrastructurii în vederea asigurării serviciilor publice, în mod special a infrastructurii de învăţământ, a cărei rată de vulnerabilitate este cea mai mare din sectorul public.Mai mult decât atât, ca urmare a activităţii seismice din zona Olteniei, în urma evaluărilor efectuate până la această dată, au fost identificate un număr semnificativ de şcoli care nu mai permit desfăşurarea procesului de învăţământ în condiţii de siguranţă, fiind grav avariate, pentru care a fost dispusă măsura închiderii, iar multe altele sunt afectate considerabil, necesitând lucrări de reparaţii şi consolidare.Ţinând cont de cele prezentate mai sus, se impune adoptarea unei ordonanţe de urgenţă ale cărei prevederi să fie aplicate în cel mai scurt timp, pentru a putea derula măsurile necesare preîntâmpinării consecinţelor dezastruoase generate de astfel de fenomene, având în vedere că reducerea riscului seismic al clădirilor existente şi creşterea siguranţei cetăţenilor, inclusiv a elevilor şi a cadrelor didactice, constituie o problemă de interes naţional şi de utilitate publică.Consecinţa negativă a neadoptării în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă o reprezintă menţinerea stării de fapt a infrastructurii şcolare în condiţiile creşterii riscului şi a pericolului producerii unor noi cutremure, la nivel naţional, cu impact asupra siguranţei vieţii, a sănătăţii atât a copiilor, cât şi a părinţilor sau a familiei şi, în general, a întregii comunităţi, dar şi creşterea costurilor necesare desfăşurării activităţii didactice, în condiţiile relocării acestor activităţi, creşterea nesiguranţei actului de învăţământ, ca serviciu public.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Se aprobă Programul naţional de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase“, program multianual de interes şi utilitate publică, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în continuare program.(2) Programul se derulează în perioada 2023-2025 şi are ca obiectiv general proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii la clădirile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice, în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice, precum şi asigurarea funcţionalităţii acestora conform tuturor cerinţelor fundamentale şi a creşterii eficienţei energetice a acestora.(3) În cadrul programului se pot realiza lucrări de intervenţii pentru consolidarea seismică, reabilitarea, modernizarea, creşterea performanţei energetice, inclusiv lucrări de demolare parţială, după caz, la clădirile în care îşi desfăşoară activitatea didactică unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv de învăţământ special, precum şi la alte componente ale bazei materiale ale acestora, respectiv la clădirile internatelor, cantinelor, spaţiilor pentru procesul de învăţământ, bibliotecilor şi atelierelor şcolare.(4) Pot fi finanţate prin prezentul program obiectivele de investiţii care nu sunt incluse la finanţare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027, prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României sau prin alte programe naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale.
  Articolul 2Beneficiarii programului sunt unităţile/subunităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.Articolul 3În cadrul programului sunt incluse clădirile prevăzute la art. 1 alin. (3), expertizate tehnic şi încadrate prin raport de expertiză în clasa de risc seismic RsI la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele la care expertizarea tehnică şi încadrarea prin raport de expertiză în clasa de risc seismic RsI se fac potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările ulterioare.Articolul 4(1) Categoriile de cheltuieli din devizul general, care se pot finanţa de la bugetul de stat prin program, în vederea consolidării şi reabilitării clădirilor, sunt:a) cheltuieli pentru lucrări de consolidare seismică, cuprinse la capitolul 4 din devizul general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;b) cheltuieli pentru lucrări de creştere a eficienţei energetice, cuprinse la capitolul 4 din devizul general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) cheltuieli pentru lucrări conexe pentru respectarea altor cerinţe fundamentale privind calitatea în construcţii: securitate la incendiu, igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale, după caz, cuprinse la capitolul 4 din devizul general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;d) cheltuieli pentru demolarea construcţiei existente şi pentru realizarea unei construcţii noi, cuprinse la subcapitolul 1.2 şi la capitolul 4 din devizul general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;e) cheltuieli pentru elaborarea sau actualizarea documentaţiilor tehnico-economice - actualizarea expertizei tehnice, a studiului geotehnic, studiului topografic, la solicitarea beneficiarului, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, efectuarea auditului energetic, precum şi elaborarea certificatului de performanţă energetică înainte şi după intervenţie, asistenţa tehnică, obţinere de avize, acorduri, autorizaţii şi alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 1: subcapitolele 1.2-1.4, capitolul 2, capitolul 3: subcapitolele 3.1-3.6 şi 3.8, capitolul 4: subcapitolele 4.1-4.4, capitolul 5: subcapitolele 5.1, 5.2.2-5.2.5 şi 5.3, capitolul 6.
  (2) În cadrul categoriilor de cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează următoarele categorii de lucrări:a) consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu şi, după caz, a elementelor nestructurale ale construcţiei existente şi/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;b) reducerea numărului de niveluri şi/sau înlăturarea unor porţiuni de construcţie cu comportare defavorabilă la acţiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare şi prăbuşire;c)
  îmbunătăţirea terenului de fundare, dacă este cazul;
  d) lucrări de demolare parţială şi construirea elementelor structurale şi nestructurale, după caz, şi/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare.
  (3) În cadrul categoriilor de cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează următoarele categorii de lucrări:a) lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;b) lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;c) instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;d) lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
  e) lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri;f) sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;g) sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;h) modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente;i) alte tipuri de lucrări.
  (4) În cadrul categoriilor de cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează următoarele categorii de lucrări:a) lucrări necesare pentru păstrarea/îmbunătăţirea calităţii arhitecturale, inclusiv prin conservarea şi potenţarea valorilor culturale;
  b) lucrări necesare pentru îmbunătăţirea securităţii la incendiu a clădirilor;c) lucrări necesare pentru reducerea concentraţiilor de radon în clădiri;d) lucrări necesare pentru adaptarea clădirilor şi a spaţiilor publice la nevoile persoanelor cu dizabilităţi;e) dotarea cu echipamente digitale performante;f) alte tipuri de lucrări care conduc la respectarea cerinţelor fundamentale privind calitatea în construcţii.
  (5) Cazurile şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru finanţarea prin program a lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se stabilesc prin normele metodologice.
  Articolul 5(1) Finanţarea programului se asigură din:a) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, la o poziţie distinctă de cheltuieli;b) sume din venituri proprii ale bugetelor locale aprobate cu această destinaţie;c) alte surse legal constituite.(2) Pentru prezentul program sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sunt surse de finanţare complementare pentru bugetele locale.Articolul 6(1) În vederea derulării programului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pune la dispoziţia beneficiarilor platforma digitală „investitii.mdlpa.ro“, al cărei mod de organizare şi funcţionare se stabileşte prin normele metodologice.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei creează conturi individuale pe platforma digitală prevăzută la alin. (1) pentru toţi beneficiarii programului.(3) Toate activităţile privind finanţarea programului se desfăşoară prin intermediul platformei digitale.Articolul 7(1) În vederea includerii în program, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt amplasate clădirile prevăzute la art. 1 alin. (3) comunică Ministerului Educaţiei, în termen de 5 zile de la data finalizării expertizării tehnice potrivit dispoziţiilor art. 3, lista clădirilor expertizate şi încadrarea acestora prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic.(2) Până la finalizarea activităţii de expertizare tehnică a clădirilor, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 212/2022, cu modificările ulterioare, Ministerul Educaţiei centralizează listele primite potrivit alin. (1) şi, din aceste liste, transmite periodic Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, la un interval de maximum 6 luni, centralizatorul cuprinzând clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI. Pentru fiecare clădire inclusă în centralizator se vor menţiona, în mod obligatoriu: suprafaţa construită, suprafaţa desfăşurată, regimul de înălţime, numărul de copii, precum şi alte date şi informaţii necesare realizării obiectivului de investiţii.Articolul 8(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Educaţiei comunică Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei centralizatorul clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea didactică unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv de învăţământ special, prevăzut la art. 7 alin. (2), expertizate tehnic şi încadrate prin raport de expertiză în clasa de risc seismic RsI la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Obiectivele de investiţii cuprinse în centralizatorul prevăzut la art. 7 alin. (2), transmis potrivit dispoziţiilor alin. (1), sunt incluse în lista de obiective de investiţii propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Lista se va completa cu clădirile incluse în centralizatorul prevăzut la art. 7 alin. (2), pe măsura comunicării acestuia, şi se va aproba prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei comunică lista prevăzută la alin. (2) unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt amplasate clădirile incluse în listă, în termen de 5 zile de la data aprobării acesteia, solicitându-se acordul beneficiarilor pentru includerea în program.
  (4) În termen de 5 zile de la data primirii listei şi a solicitării prevăzute la alin. (3), beneficiarii clădirilor incluse în listă transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei acordul privind introducerea în program. Netransmiterea acordului în termenul prevăzut atrage eliminarea beneficiarului din program, acesta urmând a fi reintrodus la momentul transmiterii acestuia.(5) Acordul prevăzut la alin. (4) se emite de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale.
  Articolul 9Autorităţile administraţiei publice locale incluse în lista prevăzută la art. 8 alin. (2) sunt obligate să asigure spaţii pentru relocarea activităţii didactice sau alte modalităţi de desfăşurarea a acestora, pe perioada realizării lucrărilor de construcţii.Articolul 10(1) Pentru obiectivele de investiţii care se realizează prin program nu se întocmesc documentaţiile tehnico-economice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia proiectului pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi a proiectului tehnic de execuţie, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) din respectiva hotărâre.
  (2) Soluţia tehnică în baza căreia se realizează lucrările de construcţii pentru obiectivele de investiţii incluse în program se bazează pe măsurile de intervenţie propuse prin raportul de expertiză tehnică şi prin raportul de audit energetic, studiul topografic, studiul geotehnic şi alte studii specifice, după caz, şi aceasta poate fi detaliată/optimizată prin proiectul tehnic de execuţie.(3) În situaţia în care expertizele tehnice au fost elaborate înainte de data de 13 decembrie 2019, data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.834/2019, acestea trebuie actualizate în vederea stabilirii măsurilor de intervenţie propuse.(4) Actualizarea studiilor de teren prevăzute la alin. (2) şi a expertizelor tehnice potrivit alin. (3) se face prin grija beneficiarilor sau, la solicitarea acestora, prin program.
  Articolul 11(1) După transmiterea acordului privind introducerea în program, în termenul prevăzut la art. 8 alin. (4), beneficiarii aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi fiecărui obiectiv de investiţii inclus în listă, potrivit competenţelor legale.(2) În vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici potrivit alin. (1) se stabileşte un cost unitar/mp suprafaţă desfăşurată, în funcţie de categoriile de lucrări care se pot realiza prin program şi de categoriile clădirilor, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.
  (3) Pentru fiecare obiectiv de investiţii, la valoarea determinată prin aplicarea costului unitar/mp suprafaţă desfăşurată, prevăzut la alin. (2), se adaugă o marjă de buget de 25%, determinând valoarea totală aprobată a obiectivului de investiţii.
  Articolul 12(1) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 8 alin. (2), se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi beneficiari, pe o perioadă de maximum 3 ani bugetari, în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(2) În funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata contractelor de finanţare prevăzută la alin. (1) şi durata programului prevăzută la art. 1 alin. (2) pot fi prelungite cu maximum 2 ani.(3) Documentele necesar a fi transmise de beneficiari către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în vederea încheierii contractelor de finanţare se stabilesc prin normele metodologice.(4) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei verifică administrativ şi centralizează documentele prevăzute la alin. (3) transmise, în ordinea cronologică de înregistrare, iar pentru documentaţiile conforme, în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinaţie, prevăzute în legea bugetară anuală, încheie contracte de finanţare.
  (5) Neconformităţile documentaţiilor prevăzute la alin. (3), constatate în urma analizei de conformitate administrativă, sunt comunicate beneficiarilor programului, motivat, cu menţiunea că documentaţiile revizuite vor primi un nou număr de înregistrare.(6) Pe perioada de derulare a contractelor de finanţare multianuale, în situaţia în care valoarea totală aprobată a obiectivului de investiţii, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (3), se modifică pe parcursul execuţiei lucrărilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei poate modifica valoarea creditelor de angajament alocate, la solicitarea beneficiarului, valoarea finală a creditelor de angajament alocate prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi prevăzute în contractele de finanţare stabilindu-se în baza valorii finale a obiectivului de investiţii determinate după recepţia la terminarea lucrărilor, în baza devizului general actualizat şi aprobat în condiţiile legii.
  Articolul 13(1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei transferă beneficiarilor sumele aferente contractelor de finanţare încheiate conform dispoziţiilor art. 12 alin. (1) în limita bugetului anual aprobat cu această destinaţie, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor.(2) În situaţia epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu această destinaţie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei înştiinţează beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) cu privire la aceasta.(3) După primirea înştiinţării prevăzute la alin. (2), beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate sau continuă implementarea obiectivelor de investiţii din surse proprii sau alte surse legal constituite.
  (4) După înştiinţarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (2), în situaţia suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei anunţă beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare.(5) În perioada de valabilitate a contractelor de finanţare multianuală, în situaţia în care beneficiarii decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile prevăzute la alin. (1).(6) Pe perioada de derulare a contractelor de finanţare, în situaţia în care solicitările de transfer depuse conform alin. (5) depăşesc nivelul creditelor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu prioritate, în anul bugetar următor, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor executate.(7) În situaţia în care durata contractelor de finanţare prelungite în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (2) încetează, iar solicitările de transfer depuse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în perioada de valabilitate a contractului de finanţare, conform alin. (5), depăşesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, plata acestora se realizează în condiţiile prevăzute la alin. (6) şi la art. 28^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), în baza contractelor de finanţare încheiate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcţie de graficele de execuţie a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuţiei de lucrări.(9) În cazul obiectivelor de investiţii nefinalizate până la data încetării contractului de finanţare se acordă beneficiarilor o perioadă de graţie de 12 luni în vederea finalizării obiectivului de investiţii din fonduri proprii.(10) În situaţia în care obiectivele de investiţii nu sunt finalizate în perioada de graţie prevăzută la alin. (9), beneficiarii returnează sumele transferate, în termen de 6 luni de la expirarea acestei perioade. Nerespectarea termenului de 6 luni atrage aplicarea unei penalităţi de 1% pe an. Sumele returnate nu sunt purtătoare de dobânzi şi se fac venituri la bugetul de stat.
  Articolul 14(1) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea acestor sume în termen de 30 de zile.(2) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele prevăzute la alin. (1) în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei solicită în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale respective sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile prevăzute în alte acte normative, se menţin.(3) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele prevăzute la alin. (1) şi în care se menţionează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei ca beneficiar al sumelor şi detaliile privind plata, directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii de administraţie ai administraţiilor judeţene ale finanţelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor prevăzute la alin. (1).(4) În termen de două zile lucrătoare de la data alimentării conturilor cu sumele prevăzute la alin. (3), ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele prevăzute la alin. (1), potrivit celor menţionate în cerere.(5) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (4) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (3), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase.(6) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei comunică în scris direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale respective, care dispun încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (2).Articolul 15(1) Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de produse/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu obligaţiile din contractele prevăzute la art. 12, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică prevăzute la alin. (1), cu excepţia situaţiei în care se aplică achiziţia directă, beneficiarii aplică, în regim de urgenţă, procedurile de atribuire cu reducerea termenelor în condiţiile prevăzute de Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, după caz, negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în temeiul art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) şi art. 104 alin. (1) lit. c) şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 104 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
  Articolul 16(1) Coordonarea şi monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea obiectivelor de investiţii din program se fac de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.(2) La solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, reprezentanţii cu atribuţii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. efectuează controale pentru verificarea situaţiei reale din teren în raport cu datele transmise prin solicitări şi documente.Articolul 17(1) Prin derogare de la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul pentru eliberarea certificatului de urbanism de către autorităţile competente este de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.(2) Pentru obiectivele de investiţii incluse în program, avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, împreună cu punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, se emit de entităţile competente în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
  (3) Autorizaţiile de construire pentru obiectivele de investiţii incluse în program se emit în regim de urgenţă, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1^6) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 18(1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 47 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament, între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanţării Programului naţional de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase“.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării virărilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei comunică Ministerului Finanţelor virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la 31 decembrie 2023, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanţarea Programului naţional de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase“.
  Articolul 19Ordinul prevăzut la art. 11 alin. (2) se emite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 20În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va aproba prin ordin normele metodologice de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul educaţiei,

  Ligia Deca
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 1 martie 2023.Nr. 7.------