Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei, de către autorităţile care au competenţă de supraveghere şi control, organele judiciare, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi entităţile raportoare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023Data intrării în vigoare 16-01-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.745/C din 27 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2023.
  Articolul 1Prezenta procedură se aplică, în condiţiile art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţilor care au competenţe de supraveghere şi control, organelor judiciare, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, şi Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.Articolul 2În condiţiile art. 19 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta procedură se aplică şi în cazul entităţilor raportoare, atunci când aplică măsurile de cunoaştere a clientelei, dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.Articolul 3(1) În baza prevederilor art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor pe care autorităţile competente şi entităţile raportoare le pot consulta sunt:a) numele şi prenumele;b) luna şi anul naşterii;c)
  naţionalitatea şi ţara de reşedinţă ale beneficiarului real;
  d) informaţii privind natura şi amploarea interesului generator de beneficii deţinut (dacă a fost declarat).
  (2) Din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor se pot filtra informaţii de tipul:a) beneficiarii reali ai unei asociaţii sau fundaţii;b) calitatea de beneficiar real al unei persoane fizice/juridice în una sau mai multe asociaţii/fundaţii.
  Articolul 4
  (1) Accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, prevăzute la art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, este asigurat, în conformitate cu respectarea normelor privind protecţia datelor cu caracter personal, autorităţilor competente şi entităţilor raportoare, cu condiţia înregistrării online şi a transmiterii unei cereri:a) în care solicitantul va indica, în mod detaliat:(i) calitatea în care solicită acordarea accesului la Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor (de exemplu, „evaluator autorizat“);(ii) temeiul legal aplicabil [de exemplu, „conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019]. Această cerinţă este impusă de necesitatea individualizării instituţiei solicitante, în vederea verificării regimului juridic aplicabil din perspectiva naturii informaţiilor la care se acordă acces, potrivit legii;(iii) adresa/adresele de e-mail la care se solicită Ministerului Justiţiei comunicarea linkului şi a credenţialelor de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor;(iv) numele şi funcţia persoanelor desemnate/ împuternicite să primească informaţiile prevăzute de lege;b) care se va încărca la rubrica „Încarcă cerere/plângere/ sesizare (*)“ din Formularul publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei la adresa https://www.just.ro/formular-petitie, în format pdf, şi va fi însuşită prin semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al autorităţii competente sau al entităţii raportoare solicitante.
  (2) În cazul în care cererea nu conţine toate informaţiile de la alin. (1) lit. a), Ministerul Justiţiei nu va acorda credenţialele de acces şi va comunica pe e-mailul pus la dispoziţie un răspuns în care va indica solicitantului modalitatea prin care poate îndeplini condiţiile de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor. În acest caz, termenul de acordare a credenţialelor se recalculează în raport cu data transmiterii cererii complete şi corecte de către solicitant.
  Articolul 5(1) Accesul la Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor este asigurat, cu titlu gratuit, fără nicio restricţie şi fără a alerta persoana în cauză, autorităţilor competente şi entităţilor raportoare, în urma înregistrării online pe site-ul Ministerului Justiţiei şi după verificarea îndeplinirii condiţiilor detaliate la art. 4 alin. (1) şi (2).(2) După validarea solicitării de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor de către personalul desemnat din cadrul Serviciului relaţii cu publicul, se comunică solicitantului, de pe adresa de e-mail rbrinstitutii@just.ro, linkul şi credenţialele (parola) pentru accesarea Registrului beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei.(3) Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor se actualizează lunar, la sfârşitul fiecărei luni, la data publicării versiunii actualizate, urmând să fie comunicate de Direcţia tehnologia informaţiei Serviciului relaţii cu publicul noile credenţiale de acces ce vor fi valabile până la finalul următoarei luni calendaristice, în scopul informării solicitanţilor.(4)
  Credenţialele se vor comunica lunar, pentru o perioadă nedeterminată, la adresele de e-mail menţionate în cerere. Ministerul Justiţiei va solicita reconfirmarea adreselor de e-mail atunci când consideră necesar.
  Articolul 6În paralel cu credenţialele de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, solicitanţii ce se încadrează în categoriile prevăzute la art. 19 alin. (8) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, vor primi în mod suplimentar, în scopul identificării corecte şi complete a beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, şi acces la Registrul naţional ONG, în mod nerestricţionat, inclusiv privind rubricile 7 „asociaţii“ şi 10 „conducere, reprezentanţi“, pe lângă toate celelalte informaţii publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei la rubricile „Registrul naţional al asociaţiilor“, „Registrul naţional al fundaţiilor“, „Registrul naţional al federaţiilor“ deschise publicului.Articolul 7Eventualele discrepanţe identificate în datele privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor pot fi raportate către Ministerul Justiţiei de autorităţile competente sau entităţile raportoare, prin utilizarea aceluiaşi Formular de contact pus la dispoziţie pe site-ul Ministerului Justiţiei la adresa https://www.just.ro/formular-petitie. Raportarea, verificarea, înregistrarea şi soluţionarea discrepanţelor identificate în Registrul beneficiarilor reali vor face obiectul unui ordin al ministrului justiţiei.Articolul 8Termenul de verificare a solicitărilor privind credenţialele de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor şi de comunicare a acestora este de maximum 3 zile de la comunicarea cererii către Ministerul Justiţiei prin intermediul formularului online.
  Articolul 9Ulterior înregistrării în sistem şi a primirii credenţialelor de acces, Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor poate fi accesat de către reprezentanţii autorităţilor competente/entităţilor raportoare, oricând, în timp real.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!