Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 42 din 12 ianuarie 2023privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2023Data intrării în vigoare 17-03-2023


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1Prezenta lege are ca obiect asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a dispoziţiilor art. 3 pct. 16 şi ale art. 11 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 din Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care prioritizează pregătirea pentru reutilizare înaintea oricărei operaţiuni de valorificare şi reciclare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice cu respectarea standardului SR EN 50614:2020 „Cerinţe privind pregătirea pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice“.
  Articolul 2Pentru aplicarea prezentei legi, semnificaţia termenilor şi expresiilor este următoarea:a) DEEE - înseamnă echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri în sensul art. 3 alin. (1) din Directiva 2008/98/CE, inclusiv toate componentele, subansamblele şi produsele consumabile care fac parte integrantă din produs în momentul în care acesta devine deşeu;b) EEER - înseamnă echipamentul complet care a fost debarasat anterior ca DEEE şi care a fost pregătit pentru reutilizare în acelaşi scop pentru care a fost conceput;c) componentă de EEER - înseamnă orice piesă de schimb, component, subansamblu sau produs consumabil care a făcut parte integrantă dintr-un DEEE atunci când a intrat în instalaţia de pregătire pentru reutilizare şi care a fost pregătit pentru reutilizare în acelaşi scop pentru care a fost conceput;d) reutilizare - înseamnă orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute;e) pregătirea pentru reutilizare - înseamnă operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operaţiune de pretratare;f) operator de pregătire pentru reutilizare - înseamnă operatorul responsabil de pregătirea pentru reutilizarea DEEE;
  g) instalaţie de pregătire pentru reutilizare - înseamnă spaţiul în care DEEE sunt supuse pregătirii pentru reutilizare;h) garanţie EEER - înseamnă angajament asigurat de operatorul de pregătire pentru reutilizare faţă de client care promite să repare ori să înlocuiască sau să compenseze financiar un EEER sau o componentă de EEER care s-a defectat după transferul către noul utilizator.
  Capitolul I Criteriile de delimitare a procesului de pregătire pentru reutilizare a DEEE pe piaţa secondhand a echipamentelor electrice şi electronice şi de stabilire a persoanelor implicate în procesArticolul 3(1) Activitatea de pregătire pentru reutilizare a DEEE nu se confundă cu reutilizarea generală a echipamentelor electrice şi electronice prin intermediul pieţei secondhand. Reutilizarea generală are loc înainte ca produsul să devină deşeu, iar pregătirea pentru reutilizare are loc după ce obiectele devin deşeuri.(2) Reutilizarea este operaţiunea prin care produsele sau componentele care nu sunt deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute, înainte ca utilizatorul final să arunce produsul şi înainte de a se genera deşeuri.
  (3) Pregătirea pentru reutilizare înseamnă operaţiuni de verificare, curăţare sau reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite astfel încât acestea să poată fi reutilizate fără nicio altă operaţiune de preprocesare.
  Articolul 4(1) Prestatorul activităţii de pregătire pentru reutilizare este orice instalaţie de pregătire pentru reutilizare, reprezentată de orice operator, responsabil de pregătirea pentru reutilizare.(2) Cerinţele tehnice necesare unui operator din cadrul unei instalaţii care efectuează activitatea de pregătire pentru reutilizare sunt prevăzute la art. 16.Articolul 5(1) Odată pregătite pentru reutilizare, echipamentele electrice şi electronice îşi încetează statutul de deşeu şi pot fi vândute sau donate ca echipamente recondiţionate către consumatorii interesaţi de echipamente de acest gen.(2) Consumatorii au dreptul la o informare corectă şi transparentă privind procesul de pregătire pentru reutilizare, reparaţiile efectuate în acest proces, garanţia şi condiţiile de acordare/încetare a acesteia, service-ul postvânzare şi modul de soluţionare a eventualelor reclamaţii ulterioare procesului de vânzare.(3) În acest sens, eticheta produsului trebuie să indice cu claritate că este vorba de un echipament pregătit pentru reutilizare, să conţină datele de identificare ale operatorului care efectuează pregătirea pentru reutilizare şi să precizeze data la care echipamentul a fost recondiţionat.
  Capitolul II Cerinţe administrative şi organizaţionaleArticolul 6Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să se asigure că există un sistem de management pentru toate activităţile din domeniile sănătăţii, securităţii, mediului şi calităţii.
  Articolul 7(1) Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să demonstreze îmbunătăţirea continuă a activităţilor sale printr-un proces de revizuire şi de management.(2) Acest proces de management trebuie să fie actualizat sau revizuit pe măsură ce apar modificări în activităţile operatorului de pregătire pentru reutilizare şi eficacitatea acestuia trebuie să facă obiectul unei evaluări.Articolul 8(1) Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să deţină o infrastructură adaptată la activităţile desfăşurate în amplasament în ceea ce priveşte dimensiunea, tehnologiile instalate şi caracteristicile operaţiunilor.(2) Un proces de management al riscurilor trebuie să evalueze adecvarea amplasamentului pentru toate sarcinile efectuate şi include identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor şi, după caz, eliminarea sau reducerea riscurilor, precum şi documentarea procesului.
  Articolul 9(1) Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să aibă uneltele şi echipamentele de încercare adecvate tipurilor de DEEE care sunt pregătite pentru reutilizare.(2) E recomandat să fie disponibile dispozitive de măsurare pentru a confirma siguranţa şi funcţionarea corectă a echipamentului, precum: termometre, audiometre, contoare de turaţii, aparate de măsurare a scurgerilor de microunde, dispozitive de protecţie împotriva şocurilor electrice, ampermetre, întrerupătoare magnetotermice etc.Articolul 10În cazul în care un echipament de cântărire este utilizat pentru a înregistra masa fluxurilor de intrare şi de ieşire, acesta trebuie să fie etalonat periodic în conformitate cu instrucţiunile producătorului de echipament de cântărire.
  Articolul 11(1) Tot personalul implicat în procesul de pregătire pentru reutilizare trebuie să fie familiarizat cu politica de mediu, sănătate şi securitate privind instalaţia.(2) Angajaţii şi subcontractanţii implicaţi în operaţii trebuie să fie instruiţi şi formaţi să îndeplinească sarcinile atribuite.(3) Formarea va include planificarea răspunsului la o urgenţă, măsurile de sănătate şi securitate în muncă, precum şi instruirea pentru activităţile respective efectuate în amplasament.(4) Eficienţa şi adecvarea formării şi instruirii vor fi verificate periodic.Articolul 12Echipamentele de protecţie personală a lucrătorilor constau în:a) echipament individual de protecţie adecvat; b) încălţăminte care protejează împotriva riscurilor electrice; c) mănuşi de siguranţă, pentru a evita contactele sau scurtcircuitele; d) ochelari de sudură sau de protecţie împotriva prafului;e) măşti, în caz de necesitate; f) alte echipamente/cerinţe stabilite în urma unei evaluări a riscurilor la locul de muncă.
  Articolul 13(1) Transportul DEEE va fi efectuat de operatorii de logistică care lucrează în conformitate cu cerinţele standardului SR CLC/TS 50625-4 - „Cerinţe pentru colectarea, logistica şi tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) Partea 4: Specificaţii pentru colectarea şi logistica asociate cu DEEE“.(2) Operatorul de pregătire pentru reutilizare verifică dacă un operator de logistică deţine licenţe de transport valabile pentru transport de deşeuri înainte de a transfera deşeurile către operatorul de logistică.Articolul 14(1) Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să aibă un sistem de urmărire şi de trasabilitate documentat folosit pentru a urmări DEEE primite după finalizarea examinării vizuale iniţiale.(2) Sistemul trebuie să urmărească DEEE până în momentul în care produsul este confirmat ca deşeu sau până când este declarat ca EEER sau componentă de EEER.
  (3) Pentru a asigura trasabilitatea nu trebuie scoase plăcuţele de identificare ale producătorilor.(4) Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să adauge o etichetă de pregătire pentru reutilizare.
  Articolul 15Detalierea acestor cerinţe se regăseşte în cap. V din prezenta lege.
  Capitolul III Cerinţele tehnice necesare pentru activitatea de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
  Articolul 16Cerinţele tehnice necesare pentru activitatea de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice sunt:a) recepţia DEEE - atunci când se recepţionează DEEE la instalaţia de pregătire pentru reutilizare, operaţiile de descărcare trebuie să fie efectuate astfel încât să se păstreze potenţialul de reutilizare al DEEE şi să se evite riscul emisiilor de substanţe periculoase pentru sănătate şi mediu;b) operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie:(i) să identifice originea livrării;(ii) să determine dacă sunt DEEE sau alte deşeuri, pe baza unei declaraţii;(iii) să cântărească şi să înregistreze partea care corespunde DEEE;c) inspecţia vizuală - operaţiune de separare a DEEE care sunt adecvate numai pentru tratare de cele adecvate pentru pregătirea pentru reutilizare. În categoria DEEE adecvate numai pentru tratare intră:(i) carcase incomplete;
  (ii) absenţa componentelor esenţiale;(iii) echipamente în stare generală slabă;(iv) echipamente într-o stare foarte deteriorată şi cu o mulţime de daune estetice;
  d) examinarea vizuală pentru securitate - DEEE care sunt pregătite pentru reutilizare sunt examinate în conformitate cu procedura de examinare vizuală documentată în funcţie de tipul de echipament, conform unei liste de pericole pentru securitate care poate include:(i) şocuri electrice;(ii) pericole mecanice;(iii)
  foc;
  (iv) explozie/implozie;(v) radiaţii;(vi) pericole biologice;(vii) pericole chimice;(viii) pericole termice;
  e)
  încercarea siguranţei electrice a funcţionării echipamentelor electrice - operaţiune prin care se verifică, de către operatorul de pregătire pentru reutilizare, funcţionarea electrică a echipamentului şi, dacă este cazul, inclusiv izolaţia, conexiunea la sol şi posibilitatea existenţei scurtcircuitelor;
  f) dacă echipamentul nu corespunde acestor verificări privind securitatea electrică, acesta va fi evaluat din punctul de vedere al posibilităţii de reparare sau va fi trimis la o instalaţie de tratare a DEEE-urilor;g) încercările de funcţionalitate - se fac în conformitate cu o procedură de încercare a funcţionalităţii documentată detaliat, aplicabilă DEEE pregătite pentru reutilizare;h) aparatele de încercare utilizate pentru evaluarea funcţionalităţii DEEE pentru reutilizare trebuie să fie etalonate şi mentenanţa lor asigurată în conformitate cu instrucţiunile producătorilor acestor aparate de încercare;i) DEEE pregătite pentru reutilizare trebuie să îndeplinească cel puţin una din funcţiile principale pentru care EEER a fost introdus iniţial pe piaţă;j) în cazul în care DEEE au corespuns la încercările de funcţionalitate, acest fapt trebuie să fie înregistrat în conformitate cu documentaţia tehnică;k) un DEEE, care este incomplet sau care nu a corespuns încercărilor de funcţionalitate, poate fi transferat de la un operator de pregătire pentru reutilizare la alt operator ca DEEE pentru procesul de tratare sau pentru a putea continua reparaţiile;
  l) pentru echipamentele de tehnologie a informaţiei şi echipamentele de telecomunicaţii, datele cu caracter personal vor fi şterse înainte ca echipamentele să fie reutilizate;m) în vederea îndeplinirii prevederilor lit. l), se va utiliza un software certificat sau, în cazul suporturilor magnetice, una dintre următoarele proceduri:(i) demagnetizarea suportului magnetic;(ii) găurirea platourilor pentru unitatea de disc;(iii) denaturarea configuraţiei/compactare;(iv) alte mijloace de distrugere a datelor;n) procesul utilizat se va documenta în cadrul unei proceduri şi se va înregistra în documentaţia tehnică a produsului;o) în cazul echipamentelor IT şi de telecomunicaţii se va proceda la îndepărtarea software-ului nefuncţional sau actualizarea software-ului, astfel încât echipamentele recondiţionate să beneficieze de un sistem de operare funcţional;p) software-ul poate fi transferat dacă licenţa o permite;q) în cazul software-lor protejate de drepturile de autor, pentru care lipseşte licenţa, şi software-lor protejate de drepturile de autor netransferabile, trebuie să fie retrase în conformitate cu o procedură de eliminare a software-lui documentată sau cu ajutorul comenzii proprii de dezinstalare a software-lui;r) software-le de ştergere a datelor aprobate la nivel naţional pot fi folosite şi pentru eliminarea software-lor de aplicaţie;s) în cazul în care este încărcat un software sub licenţă, noua licenţă a software-lui trebuie să fie furnizată cu EEER;ş) autocolantele anterioare netransferabile trebuie să fie eliminate şi să facă obiectul unei înregistrări în conformitate cu documentaţia tehnică;t)
  prin excepţie, prevederile lit. ş) nu se aplică în cazul în care furnizorul de licenţă a specificat că astfel de autocolante nu trebuie eliminate;
  ţ) dezasamblarea şi gestionarea componentelor şi accesoriilor - în cazul în care un DEEE este dezasamblat, acesta trebuie să fie dezasamblat în conformitate cu o procedură documentată de dezasamblare care să identifice orice pericol, risc şi verificările asociate pentru a reduce pericolele pentru persoane şi deteriorarea bunurilor legate de DEEE;u) operaţiile de dezasamblare efectuate de operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să fie efectuate cu grija eliminării componentelor, astfel încât să fie redus la minimum riscul de deteriorare a componentelor sau a mediului;v) DEEE care nu este adecvat pregătirii pentru reutilizare poate fi dezasamblat pentru a valorifica alte componente care pot fi adaptate pentru o utilizare în cadrul procesului de pregătire pentru reutilizare a altor DEEE;w) componentele şi accesoriile care nu sunt adecvate pentru pregătirea pentru reutilizare trebuie să fie repartizate pentru procesul de tratare;x) dezasamblarea trebuie să fie efectuată numai de personal specializat, ce are obligaţia de a folosi uneltele adecvate tipului de DEEE în curs de reparare;y) în cazul în care sunt necesare componente pentru a înlocui o componentă lipsă sau defectă şi pentru a permite ca un DEEE complet să fie pregătit pentru reutilizare, operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să se asigure că acele componentele ale DEEE provin exclusiv de la:(i) o componentă de EEER similară recuperată care respectă specificaţiile producătorului pentru echipamentul specific şi care a fost evaluată pentru pregătirea pentru reutilizare;
  (ii) o piesă de schimb/o componentă nouă sau utilizată de un producător, care respectă specificaţiile producătorului pentru echipamentul specific;(iii) o piesă de schimb/o componentă postvânzare, care respectă specificaţiile producătorului pentru echipamentele specifice fabricate de un terţ, altul decât producătorul;
  z) operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să documenteze o procedură pentru a stabili evaluarea, încercările, gestionarea, depozitarea şi urmărirea componentelor atunci când sunt utilizate pentru repararea DEEE pregătite pentru reutilizare;aa) repararea echipamentelor trebuie să se facă conform unei proceduri de reparaţii documentate, folosindu-se în principal piese de schimb originale sau piese de schimb cu caracteristici tehnice apropiate pieselor originale;ab) în cazul în care echipamentele sunt reparate cu piese de schimb secondhand, acestea trebuie să fie în conformitate cu legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte siguranţa produselor, clasificarea energetică şi protecţia consumatorilor;ac) reparaţiile trebuie să fie efectuate numai de către personalul specializat, folosindu-se echipamente de încercare şi unelte adecvate tipului de DEEE în curs de reparare;
  ad) după finalizarea procedurii de reparare, încercările de securitate şi funcţionalitate trebuie să fie efectuate de către operatorul de pregătire pentru reutilizare;ae) în cazul în care, în urma efectuării încercării, elementul nu corespunde, acesta trebuie declarat nereparabil şi trebuie repartizat pentru procesul de tratare sau reparat din nou;af) curăţarea echipamentelor - operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să documenteze procedura de curăţare de utilizat, aplicabilă DEEE pregătit pentru reutilizare în conformitate cu documentaţia tehnică;ag) în alegerea metodei de curăţare şi a agenţilor de curăţare, procesul trebuie să asigure că această metodă şi aceşti agenţi nu vor afecta funcţia de protecţie a carcaselor sau a suprafeţelor şi nici securitatea DEEE sau a componentelor acestora pregătite pentru reutilizare;ah) etichetele cu marca de fabricaţie şi plăcuţa de identificare ale producătorilor nu trebuie îndepărtate, existând obligaţia ca ele să fie lizibile după procesul de curăţare;ai) asigurarea calităţii EEER - o persoană desemnată din cadrul organizaţiei trebuie să efectueze încercări aleatorii pe EEER sau componente de EEER pregătite pentru reutilizare, pentru a confirma calitatea EEER sau a componentei de EEER rezultată din procesele de pregătire pentru reutilizare;aj)
  operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să documenteze procedura de asigurare a calităţii, inclusiv justificarea frecvenţei pentru încercările aleatorii, şi să înregistreze rezultatele în conformitate cu documentaţia tehnică. Motivele defectărilor sau neconformităţilor constatate la efectuarea încercărilor aleatorii trebuie să fie investigate şi trebuie să fie identificate cauzele principale ale defectărilor şi/sau ale tendinţelor;
  ak) planurile de acţiuni preventive şi corective trebuie să fie puse în aplicare de persoana sau persoanele responsabilă(e) din organizaţie pentru orice neconformitate din domeniul operaţiilor în cauză. Scopul acestor planuri este de a preveni reapariţia problemelor de neconformitate şi de a îmbunătăţi performanţa. Acţiunile de îmbunătăţire trebuie să fie alocate proprietarilor specifici cu date-ţintă de realizare;al) operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să monitorizeze rata de returnări ale EEER vândute clienţilor şi motivele returnărilor;am) depozitarea echipamentelor - DEEE, EEER sau componentele de EEER aflate sub controlul operatorului de pregătire pentru reutilizare trebuie să fie depozitate astfel încât să se prevină deteriorarea sau spargerea acestora pentru a evita emisiile periculoase pentru mediu şi sănătatea umană;an) locaţiile în care se depozitează DEEE, EEER sau componente de EEER trebuie să aibă suprafeţe impermeabile pentru a preveni contaminarea apelor subterane şi a solului, instalaţii de colectare a produselor cu pierderi prin scurgere, adaptate tipului de DEEE depozitate, o acoperire rezistentă la intemperii pentru toate EEER sau componentele de EEER şi DEEE care pot provoca emisiile periculoase pentru mediu. În situaţii specifice, este necesară şi existenţa de decantoare şi epuratoare-degresoare;ao) aceste amplasamente trebuie să fie securizate pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate, precum şi pentru a preveni deteriorarea şi furtul DEEE, EEER sau al componentelor de EEER. O atenţie deosebită ar trebui acordată depozitării DEEE de stocare de date;ap) DEEE trebuie să fie depozitate separat de EEER şi de componentele de EEER. Greutatea echipamentelor şi a componentelor va fi luată în considerare la depozitarea DEEE, a EEER şi a componentelor de EEER. Articolele grele trebuie păstrate astfel încât să se împiedice strivirea, căderea acestora şi deteriorarea altor articole. Operatorii vor acorda o grijă specială atunci când depozitează DEEE, EEER şi componente de EEER care pot conţine materiale şi substanţe periculoase pentru mediu şi/sau pentru sănătate şi securitate, precum baterii, lămpi şi întreruptoare care conţin mercur, echipamente care conţin fluorocarburi volatile;
  aq) DEEE care nu au corespuns la oricare dintre încercările de securitate şi funcţionalitate trebuie să fie depozitate de operatorul de pregătire pentru reutilizare separat de DEEE care nu au fost încă supuse la încercare, precum şi EEER şi componentele de EEER;ar) lămpile trebuie depozitate separat de alte DEEE pentru a evita deteriorarea sau spargerea lămpilor înainte ca acestea să ajungă la o instalaţie de tratare. Lămpile sparte sau fracţiuni de lampă care nu se află în container vor fi eliminate fără întârziere, depozitate în containere închise şi expediate spre o instalaţie de tratare;as) bateriile scoase şi nefixate vor fi depozitate în containere robuste şi amplasate la cel puţin 2 metri de orice alte materiale combustibile;aş) echipamentele cu tub catodic, echipamentele cu ecran plat, echipamentele de schimb de temperatură, panourile fotovoltaice şi lămpile trebuie depozitate corespunzător în containere sau stivuite cât mai stabil pentru a preveni deteriorarea sau spargerea. Panourilor fotovoltaice li se va acorda o atenţie specială pentru a reduce cât mai mult posibil expunerea la lumina zilei pe durata depozitării;at) componentele de EEER sensibile la fenomene electrostatice trebuie depozitate pentru a preveni deteriorarea cauzată de electricitatea statică, folosind saci antistatici, pubele de depozitare sau alte metode adecvate. O atenţie specială trebuie acordă depozitării componentelor de EEER destinate stocării de date;aţ) transport DEEE pentru tratare - DEEE care urmează să fie expediate pentru tratare la plecarea din instalaţia de pregătire pentru reutilizare trebuie transportate de un operator de logistică autorizat, pentru a reduce cât mai mult posibil mişcările şi riscul de deteriorare pe durata transportului. Toate DEEE trebuie să fie manipulate şi încărcate corect pentru a se asigura securitatea personalului şi pentru a se evita deteriorarea DEEE;au) transport şi ambalare a EEER - EEER şi componentele de EEER care trebuie transportate de la instalaţia de pregătire pentru reutilizare vor fi ambalate corespunzător înainte de încărcare şi transport pentru a preveni orice mişcare şi deteriorare;
  av) transportul EEER sau al componentelor de EEER trebuie efectuat într-un mod care să nu afecteze reutilizarea. Va fi acordată o atenţie specială transportului EEER prevăzute cu carcase delicate sau fragile şi componentelor precum ecrane plate cu lămpi cu descărcare sau alte tipuri de ecrane şi echipamente care conţin lichide, mai ales agenţi frigorifici;aw) după ambalare, cutia, paletul sau cuşca ce conţine EEER sau componente de EEER trebuie să fie învelite în folie de plastic sau articole similare, în vederea protejării conţinutului la încărcare şi descărcare şi pentru a securiza părţile laterale în timpul transportului. În cazul în care ambalajul ascunde conţinutul, atunci pe cutie, palet sau cuşcă va fi afişată o etichetă care să indice conţinutul şi toate cerinţele de manipulare necesare.
  Capitolul IV Returnarea pentru utilizare a echipamentelor complete sau a componentelor separate de operatorul de pregătire pentru reutilizareArticolul 17Operatorul de pregătire pentru reutilizare este răspunzător pentru toate activităţile desfăşurate în procesul de pregătire pentru reutilizare.
  Articolul 18Materialele de vânzare şi de marketing trebuie să se refere la EEER sau la componenta de EEER care a fost pregătită pentru reutilizare în conformitate cu prezenta lege.Articolul 19Criteriile ce trebuie îndeplinite în vederea returnării pentru utilizare a echipamentelor complete sau a componentelor separate de operatorul de pregătire pentru reutilizare sunt:a) eticheta de pregătire pentru reutilizare - eticheta afişată pe un EEER sau pe o componentă de EEER trebuie fixată în mod sigur, fiind accesibilă, lizibilă şi durabilă. Aceasta trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: referinţa la EEER sau la componenta de EEER care corespunde prezentei legi, numele şi datele de contact ale operatorului de pregătire pentru reutilizare şi numărul de identificare sau de vânzare unic al echipamentului;b) informaţii destinate utilizatorului - pentru fiecare EEER vândut sau donat trebuie să fie disponibile informaţii cu privire la: (i) un manual de utilizare sau informaţii despre produs specifice EEER;(ii) instalarea şi utilizarea în condiţii de securitate;(iii) funcţii capabile de funcţionare şi funcţii nefuncţionale, dacă există;(iv) orice software furnizat, inclusiv versiunea şi orice licenţă corespunzătoare;(v) informaţii privind garanţia EEER, în formă scrisă sau în format electronic, aşa cum este prevăzut la lit. c);(vi) numele şi datele de contact ale operatorului de pregătire pentru reutilizare, aşa cum sunt detaliate în cerinţele referitoare la etichetare de la lit. a);c) garanţie EEER - orice EEER vândut sau donat unui client utilizator final trebuie să fie acoperit de o garanţie comercială a EEER de cel puţin 180 de zile de la data livrării către noul utilizator. Vânzarea sau donaţia EEER sau a componentei de EEER către o altă parte decât un client utilizator final trebuie să fie acoperită de o garanţie a EEER în conformitate cu condiţiile comerciale oferite de operatorul de pregătire pentru reutilizare. Informaţiile garanţiei EEER trebuie să fie documentate de operatorul de pregătire pentru reutilizare în vederea includerii dispoziţiilor conform cărora EEER sau componenta de EEER care nu funcţionează aşa cum se specifică în perioada de garanţie vor fi reparate, înlocuite sau va fi rambursat orice cost de achiziţie, conform dispoziţiilor de garanţie convenite în momentul vânzării;d) export de EEER şi/sau de componente de EEER - atunci când EEER sau componentele de EEER sunt expediate în afara UE, operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să pună la dispoziţie documente care să corespundă cerinţelor referitoare la EEER utilizate, aşa cum se specifică în anexa VI din Directiva 2012/19/UE. Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să ţină evidenţa documentelor pe EEER şi componente de EEER care sunt exportate în afara UE.
  Capitolul V Cerinţe de documentare pentru operatorii de pregătire pentru reutilizareArticolul 20Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să păstreze următoarele tipuri de dovezi:a) conformitatea obligaţiilor legale şi de reglementare;b) procedurile administrative interne şi o documentaţie referitoare la revizuirile managementului şi la procesele de îmbunătăţire aferente;c) formarea angajaţilor în domeniul sănătăţii, securităţii şi monitorizării mediului şi instrucţiuni/recomandări privind procesele de pregătire pentru reutilizare.
  Articolul 21Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să aibă un plan de sortare şi depozitare a DEEE, EEER şi a componentelor de EEER. Acest plan de sortare şi depozitare documentat trebuie să includă modul de identificare, sortare şi depozitare a echipamentelor şi componentelor în instalaţia de pregătire pentru reutilizare, utilizând următoarele rubrici:a) DEEE, EEER, componente de EEER;b) DEEE care nu au fost supuse şi care au fost supuse la încercări, fiind găsite necorespunzătoare;c) DEEE supuse pregătirii pentru reutilizare;d) DEEE repartizate pentru procesul de tratare;e) tratarea altor deşeuri decât DEEE.
  Articolul 22Procesul de management al riscurilor documentat de operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să includă următoarele:a) o evaluare a caracterului adecvat al amplasamentului pentru toate sarcinile efectuate în amplasament şi inclusiv identificarea pericolelor;b) evaluarea riscurilor şi, după caz, eliminarea sau limitarea acestor riscuri;c) activităţile legate de transport, precum sosirea şi plecarea vehiculelor, deplasarea acestora la locul de muncă, şi încărcarea şi descărcarea echipamentelor şi a componentelor;d) o evaluare a riscurilor de mediu;e) procedurile de răspuns în caz de urgenţă;
  f) identificarea locurilor şi activităţilor care necesită utilizarea unui echipament individual de protecţie şi/sau a procedurilor care trebuie respectate;g) considerentele operaţionale, de mediu şi de sănătate, precum sănătatea la locul de muncă, ventilarea, caracterul adecvat şi suficient al iluminatului, nivelurile de temperatură şi de umiditate pentru echipamentul pregătit pentru reutilizare;h) consideraţiile referitoare la riscuri biologice în timpul manipulării şi al procesului de curăţare.
  Articolul 23(1) Sistemul de urmărire şi trasabilitate documentat de operatorul de pregătire pentru reutilizare include următoarele:a) înregistrările tuturor încercărilor efectuate în conformitate cu cerinţele tehnice pentru procesul de pregătire pentru reutilizare asupra DEEE, pentru a demonstra că activităţile de pregătire pentru reutilizare au fost efectuate cu succes. Dacă o încercare este efectuată pe parcursul mai multor zile, va fi menţionată data încercării finale. Fiecare înregistrare include informaţii despre încercările efectuate, locul în care au fost efectuate, numărul modelului, tipul de produs, numele/marca producătorului şi numărul de serie; b)
  înregistrările tuturor reparaţiilor efectuate şi utilizarea oricăror componente de înlocuire, pentru a include informaţiile şi originea componentei de înlocuire şi repetarea încercărilor asupra EEER. Înregistrările referitoare la EEER şi componentele de EEER trebuie să fie păstrate de operatorul de pregătire pentru reutilizare în caz de intervenţie pe piaţă sau retragere a produsului de către producător;
  c) înregistrările procedurii de curăţare în conformitate cu procesul de curăţare;d) înregistrările numărului unic de identificare sau de vânzare legate de sistemul care a urmărit DEEE pe tot parcursul procesului de pregătire pentru reutilizare până în momentul vânzării sau al donării EEER sau a componentei de EEER. Înregistrările trebuie să includă informaţiile din manualul de utilizare, precum şi garanţia produsului furnizat;e) operatorul de pregătire pentru reutilizare întocmeşte şi documentează un bilanţ pe baza greutăţii DEEE primit şi a DEEE trimis pentru tratare, greutăţii EEER şi a componentelor de EEER, greutăţii DEEE, EEER şi a componentelor de EEER expediate în afara statului membru.
  (2) În cazul în·care EEER sau componentele de EEER nu sunt vândute sau dacă nu se găseşte piaţă, operatorul de pregătire pentru reutilizare poate declara echipamentul ca DEEE. În acest caz, acesta trebuie să fie înregistrat ca DEEE şi repartizat pentru procesul de tratare.(3) În cazul în care DEEE au fost pregătite şi verificate pentru reutilizare în conformitate cu prezenta lege, DEEE trebuie să fie clasificate ca EEER sau componentă de EEER prin înregistrarea clasificării în evidenţa de urmărire şi prin aplicarea unei etichete de pregătire pentru reutilizare cu numărul de identificare sau de vânzare unic pe EEER sau pe componenta de EEER.(4)
  Sistemul de urmărire şi de trasabilitate trebuie să includă informaţiile furnizate de eticheta de pregătire pentru reutilizare şi să pună în aplicare controale pentru a evita folosirea incorectă a etichetelor de pregătire pentru reutilizare, precum şi controale referitoare la înregistrările etichetelor şterse sau deteriorate.
  (5) Dacă un DEEE nu a îndeplinit toate cerinţele tehnice pentru procesul de pregătire pentru reutilizare, acesta trebuie să fie înregistrat ca necorespunzător şi repartizat pentru procesul de tratare. Nu este necesară o etichetă pentru DEEE care este necorespunzător în urma procesului de pregătire pentru reutilizare.
  Articolul 24Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să implementeze, să documenteze, să actualizeze şi/sau să menţină următoarele:a) lanţul în aval al DEEE colectate de orice operator de logistică sau instalaţie de depozitare intermediară până la repartizarea DEEE pentru procesul de tratare;b) copii ale tuturor documentelor de transfer de deşeuri şi notele, tichetele sau bonurile referitoare la greutate, în conformitate cu cerinţa privind timpul legal minim;c) o examinare iniţială a procedurii de selecţie pentru tipul de produs respectiv pentru a determina dacă acel DEEE trebuie să fie repartizat pentru procesul de pregătire pentru reutilizare. Procedura trebuie să includă criterii care permit evaluarea posibilităţii privind acceptarea şi repararea DEEE sau dacă se recomandă refuzarea DEEE şi repartizarea spre un operator de tratare;d)
  o procedură de verificare a retragerilor de produse, în conformitate cu tipul de DEEE primit şi pregătit pentru reutilizare;
  e) o procedură de securitate, o procedură de examinare vizuală şi teste de securitate electrică pentru tipul de produs respectiv pregătit pentru reutilizare. Înregistrările testelor de securitate şi ale rezultatelor trebuie să fie documentate pentru fiecare DEEE pregătit pentru reutilizare, inclusiv reparaţiile efectuate şi/sau repartizarea pentru procesul de tratare;f) o procedură de testare a funcţionalităţii, aplicabilă DEEE pregătită pentru reutilizare, cu trimitere la protocoalele specifice produselor atunci când sunt utilizate. Înregistrările încercărilor de funcţionalitate şi ale rezultatelor trebuie să fie documentate pentru fiecare DEEE pregătit pentru reutilizare, inclusiv reparaţiile efectuate şi/sau repartizate pentru procesul de tratare;g) o procedură de ştergere a datelor cu caracter personal şi a datelor care au fost acordate în mod specific unui utilizator, stocate în echipamente sau componente de stocare de date;h) o procedură de dezasamblare care identifică orice pericol, risc şi controlul asociat pentru a reduce riscurile de deteriorare a componentelor sau a mediului în timp ce se dezasamblează DEEE pentru valorificarea componentelor;i) un proces privind modul în care se recomandă evaluarea şi supunerea la încercare a DEEE pentru a verifica dacă este adecvat scopului, în vederea gestionării, depozitării şi urmăririi parcursului până la EEER în care a fost montat sau persoana către care a fost vândut/donat. Dacă se foloseşte o nouă componentă de înlocuire, greutatea unei astfel de componente trebuie să fie înregistrată în evidenţele de urmărire, dacă este posibil să afecteze bilanţul masic;j) o evaluare a riscurilor, în special cele de mediu şi de securitate legate de manipularea tipurilor de gaze implicate în echipamentele de schimb de temperatură. Procedurile sunt puse la dispoziţia unui personal calificat şi competent tehnic pentru a diminua orice risc identificat;k) o procedură de curăţare care trebuie utilizată şi aplicată DEEE pregătită pentru reutilizare, inclusiv modul de identificare a pericolelor biologice, a reziduurilor periculoase, a urmelor de ulei, precum şi modul de selectare a produsului de curăţare corespunzător în funcţie de tipul de pericol biologic sau alte reziduuri periculoase, uleiuri, tipuri de materiale şi echipamente. Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să păstreze fişele tehnice de securitate referitoare la produsele de curăţare utilizate;l) o procedură de asigurare a calităţii pentru a documenta verificările de calitate efectuate. Aceasta trebuie să includă numele persoanei care efectuează sau supraveghează verificarea, EEER sau componenta de EEER selectată, data, informaţii referitoare la încercările efectuate şi rezultate, utilizând codul de identificare unic al EEER sau al componentei de EEER selectate.
  Articolul 25(1) Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să elaboreze proceduri administrative interne şi documentaţie, atât în format electronic, cât şi fizic, referitoare la demonstrarea respectării obligaţiilor legale şi de reglementare aplicabile tuturor activităţilor întreprinse în amplasament.(2) Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să identifice, să menţină şi să demonstreze conformitatea cu cerinţele referitoare la toate permisele, licenţele şi excepţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale, precum şi să pună aceste informaţii la dispoziţia părţilor interesate.(3) Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să îndeplinească toate obligaţiile de declarare referitoare la masa EEER sau a componentelor de EEER repuse pe piaţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  (4) Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să păstreze toată documentaţia menţionată timp de cel puţin 4 ani şi să o pună la dispoziţie pentru a face dovada conformităţii cu acest document.(5) Documentaţia generală care trebuie să fie pusă în aplicare, actualizată şi păstrată de operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să includă următoarele informaţii:a) înregistrările privind sănătatea, securitatea şi supravegherea mediului, inclusiv înregistrările privind mentenanţa amplasamentului şi întreţinerea echipamentelor;b) înregistrările privind competenţele, calificările, experienţa, abilităţile şi formarea angajaţilor, precum şi instrucţiuni/recomandări privind procesele;c) documentele care înregistrează DEEE primite şi DEEE repartizate pentru procesul de tratare;d) documentele care înregistrează DEEE supuse încercărilor, inclusiv înregistrările criteriilor de acceptare/de respingere pentru fiecare piesă a DEEE, EEER şi componentele de EEER repuse pe piaţă şi sistemul de urmărire utilizat pentru identificarea fiecărei piese unice supuse la încercări;e) înregistrările care menţionează că EEER sau componentele de EEER au fost verificate pentru a se asigura că nu au făcut obiectul unei retrageri de produse;
  f) înregistrările referitoare la etalonare şi mentenanţă pentru toate aparatele de încercare şi de cântărire;g) documentele referitoare la sistemul de sortare şi de depozitare utilizat;h) documentele referitoare la sistemul de protecţie electrică utilizat;i) documentaţia-suport pentru fiecare parte a EEER sau a componentelor de EEER;j) documentaţia privind deşeurile şi transferul acestora către alte organizaţii;k) documente care înregistrează informaţiile detaliate referitoare la toate garanţiile acordate clienţilor, inclusiv garanţiile legale, şi un catalog de echipamente returnate sau credite de garanţie.
  Capitolul VI Condiţiile de încetare a statutului de deşeu pentru echipamentele recondiţionate ca urmare a pregătirii pentru reutilizareArticolul 26(1) Deşeurile de echipamente electrice şi electronice încetează să mai fie considerate deşeuri, în sensul depoziţiilor art. 6 şi pct. 10 al anexei nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, în cazul în care au trecut printr-o operaţiune de valorificare, inclusiv reciclare, şi dacă îndeplinesc următoarele criterii specifice:a) substanţa sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;b) există o piaţă sau cerere pentru substanţa sau obiectul în cauză;c) substanţa sau obiectul îndeplineşte cerinţele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice şi respectă legislaţia şi normele aplicabile produselor;d)
  utilizarea substanţei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.
  (2) Înaintea oricărei operaţiuni de reciclare, odată finalizată activitatea de pregătire pentru reutilizare, DEEE declarate admise în urma pregătirii pentru reutilizare vor fi considerate ca fiind REEE şi îşi vor înceta statutul de deşeu, intrând în circuitul produselor recondiţionate vandabile pe piaţa nou-creată.
  Capitolul VII Dispoziţii finaleArticolul 27Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
  Bucureşti, 12 ianuarie 2023.Nr. 42. -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!