Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021privind regimul deşeurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 26 august 2021Data intrării în vigoare 26-08-2021
  Formă consolidată valabilă la data 12-01-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-01-2023 până la data de 01-02-2023


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 820 din 26 august 2021, la data de 12 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 6 aprilie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 29 septembrie 2022; LEGEA nr. 17 din 6 ianuarie 2023.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 2 alin (1) din Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, care se referă la obligaţia statelor membre de a transpune prevederile directivei în dreptul intern în data de 5 iulie 2020,
  având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să pună în aplicare obligaţiile care derivă din acquis-ul UE şi să adopte acte normative care creează cadrul necesar şi predictibil pentru autorităţile locale şi mediul privat în sensul stimulării performanţei, concurenţei echitabile, evitând astfel obstacolele în calea bunei funcţionări a pieţei interne,ţinând cont de faptul că modificările şi completările aduse de Directiva 2018/851/UE actului european de bază afectează caracterul unitar şi privesc cea mai mare parte a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care a asigurat transpunerea Directivei 2008/98/CE, pentru asigurarea stabilităţii legislative s-a ales soluţia de înlocuire a legii cu o nouă reglementare, urmând ca aceasta din urmă să fie în întregime abrogată.Ţinând cont de faptul că România a primit în data de 9 iunie 2021 Avizul motivat nr. C(2021)2137 final privind neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor de transpunere în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2018/851 şi care atrage atenţia Guvernului asupra sancţiunilor financiare pe care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) le poate impune, în temeiul art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), şi pe care Comisia Europeană le va aplica astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei Europene (2011/C 12/01) privind punerea în aplicare a art. 260 alin. (3) din tratat şi în Comunicarea Comisiei C(2016) 8600 - „Legislaţia UE: o mai bună aplicare pentru obţinerea unor rezultate mai bune“,ţinând cont de prevederile art. 260 alin. (3) raportat la art. 258 din TFUE, în cazul în care Comisia Europeană sesizează CJUE pentru neîndeplinirea obligaţiei de transpunere în termen a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă, aceasta poate solicita aplicarea de sancţiuni pecuniare (sumă forfetară şi/sau penalităţi zilnice de întârziere). Cuantumul sancţiunilor pe care Comisia Europeană le poate propune CJUE pentru a fi aplicate României este următorul:– sumă forfetară de minimum 1.643.000 euro;– penalităţi între 1.985 şi 119.125 euro pe zi de întârziere după pronunţarea hotărârii instanţei UE.Având în vedere că gestionarea eficientă a deşeurilor, promovarea prevenirii şi reducerii generării de deşeuri reprezintă domenii-ţintă care trebuie reglementate, iar neadoptarea măsurilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă poate conduce la lezarea interesului public, a sănătăţii umane, precum şi a intereselor şi obiectivelor politicii de mediu privind conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, luând în considerare faptul că, prin Decizia nr. 802/2009, Curtea Constituţională a României stabileşte că emiterea unei ordonanţe de urgenţă pentru punerea de acord a legislaţiei naţionale cu cea a UE în situaţia în care este iminentă declanşarea procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene este pe deplin constituţională, luând în considerare faptul că aceste elemente vizează un interes public general şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul I

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!