Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/2022privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII Nr. 21.813 din 15 decembrie 2022
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI Nr. 6.421 din 16 decembrie 2022
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE Nr. 2.246 din 20 decembrie 2022
 • MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 4.433 din 22 decembrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1252 din 23 decembrie 2022Data intrării în vigoare 01-01-2023


  Având în vedere prevederile:– Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, ministrul educaţiei, ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi ministrul finanţelor emit prezentul ordin.Articolul 1(1) Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile şi activităţile menţionate în anexă, secţiunile 1 şi 2;b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
  c) deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, sau deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;e) veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit.
  (2) Societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor.(3) Societăţile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) pentru anul în care s-a produs operaţiunea de reorganizare.(4) De prevederile alin. (1) beneficiază angajaţii ale căror diplome sunt echivalente sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, la nivelul diplomelor menţionate la alin. (1) lit. c).
  (5) De prevederile alin. (1) beneficiază angajaţii ale căror diplome sunt echivalate sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, cu diploma de bacalaureat şi care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate.
  Articolul 2(1) Angajaţii din instituţiile publice definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada în care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator, potrivit competenţelor şi atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului, beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ şi condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c).(2) Posturile alocate desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator se stabilesc prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice şi se prevăd în organigrama angajatorului la care angajaţii prevăzuţi la alin. (1) sunt încadraţi.(3) Conducătorul instituţiei publice, în vederea acordării facilităţii fiscale pentru angajaţii prevăzuţi la alin. (1), prevede în fişa postului cel puţin una dintre activităţile prevăzute în secţiunea a 2-a a anexei. (4) Prevederile art. 1 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
  (5) Prin perioada în care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator se înţelege durata procesului de creare de programe pentru calculator aprobat de organul de conducere abilitat al angajatorului.
  Articolul 3Activitatea de creare de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexă, după caz, corespunzătoare fişei postului completate conform art. 2 alin. (3).Articolul 4(1) Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform ocupaţiilor şi activităţilor specifice prevăzute în anexă, sunt:a) actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;b) organigrama angajatorului;
  c) fişa postului;d) copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă/scurtă durată, respectiv copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, respectiv copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a documentului de echivalare sau recunoaştere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, pentru angajaţii persoane fizice;e) adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă, eliberată de instituţia de învăţământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată, respectiv copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a documentului de echivalare sau recunoaştere eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, pentru angajaţii persoane fizice;f) copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a diplomei de bacalaureat, respectiv copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a atestatului de echivalare sau recunoaştere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, inclusiv pentru angajaţii care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate;g) adeverinţă care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învăţământ superior, în cazul în care angajatul deţine diplomă de bacalaureat, şi documentul de echivalare sau recunoaştere, dacă este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă. În adeverinţă se vor preciza următoarele: universitatea, actul normativ prin care universitatea a fost acreditată, facultatea, programul de studii, forma de învăţământ, inclusiv anul de studii urmat la data solicitării, situaţia şcolară, astfel încât să se probeze calitatea de student, conform prevederilor legale în vigoare; h) în cazul în care angajatul deţine diplomă de bacalaureat şi documentul de echivalare sau recunoaştere, dacă este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă, la finalizarea cu diplomă a cursurilor unei instituţii de învăţământ superior acreditate, angajatorul va solicita copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a suplimentului de diplomă, pentru a exclude perioadele de întrerupere de şcolaritate de la acordarea scutirii de la plata impozitului, în cazul în care aceste întreruperi nu au fost declarate de beneficiarul scutirii;i)
  copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a contractului individual de muncă/a actului administrativ al conducătorului instituţiei publice în baza căruia se exercită raportul de serviciu/raportul de muncă;
  j) statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;k) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creare de programe pentru calculator;l) balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul angajaţilor prevăzuţi la art. 2 alin. (1), documentele justificative care se au în vedere la încadrarea acestora ca persoane scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. b)-j), după caz, precum şi documentul/documentele care atestă iniţierea şi durata procesului de creare de programe pentru calculator, aprobat/aprobate de organul de conducere abilitat al angajatorului.(3) Dosarul cuprinzând documentele justificative se păstrează la sediul angajatorului în vederea controlului. În situaţia în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea sunt semnate cu semnătură electronică calificată, furnizată de un furnizor de servicii acreditat.
  Articolul 5(1) Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, a unui statut special prevăzut de lege sau act de detaşare, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e).(2) În cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate din desfăşurarea de activităţi de creare de programe pentru calculator pe teritoriul României, în baza unui act de detaşare, scutirea se acordă în situaţia în care angajaţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) şi plătitorul de venituri îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul ordin.(3) Acordarea scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venituri.Articolul 6Anexa face parte integrantă din prezentul ordin şi se actualizează periodic, în conformitate cu modificările şi completările Clasificării Ocupaţiilor din România.Articolul 7Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Finanţelor.Articolul 8(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii intrării în vigoare a prezentului ordin.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului educaţiei naţionale, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.168/2017/ 3.024/2018/492/2018/3.337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2018.Articolul 9
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
  Constantin Saragea,
  secretar general
  Ministrul educaţiei,
  Ligia Deca
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  ANEXĂLISTAcuprinzând ocupaţiile specifice activităţilor de creare de programe pentru calculator
  Nr. crt.SECŢIUNEA 1
  Ocupaţia
  SECŢIUNEA a 2-a Descrierea activităţii
  1.Administrator baze de dateActivităţi de furnizare a expertizei de specialitate şi a asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de date şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite
  2.AnalistActivităţi de realizare a analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor
  3.Inginer de sistem în informaticăActivităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă
  4.Inginer de sistem softwareActivităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, precum şi a aplicaţiilor existente ori proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)
  5.Manager de proiect informaticActivităţi de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc priorităţile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a proiectelor
  6.ProgramatorActivităţi de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile
  7.Proiectant de sisteme informaticeActivităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite ori unor necesităţi organizaţionale
  8.Programator de sistem informaticActivităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă
  9.Programator ajutorActivităţi de asigurare a suportului tehnic în realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile
  10.Analist ajutorActivităţi de asigurare a suportului tehnic pentru realizarea analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor
  11.Inginer de dezvoltare a produselor softwareActivităţi de analiză şi evaluare a cerinţelor pentru aplicaţiile informatice existente sau noi şi pentru sistemele de operare: proiectare, dezvoltare, testare şi întreţinere a soluţiilor software pentru satisfacerea acestor cerinţe
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!