Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 8 decembrie 2022privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1179 din 8 decembrie 2022Data intrării în vigoare 08-12-2022


  Având în vedere evoluţia preţului la energie pentru consumurile energetice destinate populaţiei şi gospodăriilor individuale, prin care au fost înregistrate creşteri ale preţului final la consumator pentru energia electrică de peste 600%, precum şi pentru gazele naturale de peste 535%, iar pentru compensarea acestor creşteri au fost întreprinse măsuri la nivel naţional de plafonare a preţurilor la 0,68 lei/kwh pentru consumurile energetice ale populaţiei/familiilor,ţinând cont că pentru energia termică livrată populaţiei în sistem centralizat unde este racordată cea mai mare parte a consumatorilor din localităţile urbane s-au înregistrat de asemenea creşteri ale preţurilor care afectează condiţiile de trai ale gospodăriilor, iar pentru populaţia considerată vulnerabilă nivelul valoric al unei Gcal a ajuns în jurul valorii de peste 400 lei Gcal, în condiţiile în care autorităţile publice locale alocă subvenţii pentru livrarea de energie termică destinată populaţiei,luând în considerare că bugetul unei gospodării cu un venit mediu lunar pe membru de familie de 2.000 lei/membru/lună se alocă într-un procent de peste 30% pentru achitarea consumurilor energetice livrate populaţiei de furnizorii de energie electrică, furnizorii de gaze naturale, furnizorii de energie termică şi alte forme de energie necesare pentru locuire, fiind necesară astfel sprijinirea acestor categorii de persoane pentru asigurarea unor condiţii de viaţă civilizate,ca urmare a creşterii preţurilor la energie au fost înregistrate creşteri semnificative ale preţurilor bunurilor de consum, iar drept consecinţă alocările de buget ale familiilor pentru asigurarea hranei au crescut cu un procent de peste 50%, iar în aceste condiţii majoritatea familiilor şi persoanelor se confruntă cu serioase probleme de asigurare a subzistenţei şi a asigurării condiţiilor de viaţă,deoarece sunt considerate vulnerabile categoriile de persoane şi familii care au un venit pe membru de familie sub 2.000 lei, la care se adaugă şi condiţiile de vârstă corelate cu capacitatea de muncă, fiind îndeplinite astfel toate condiţiile de vulnerabilitate pentru ca o persoană/familie în situaţie de risc de sărăcie să beneficieze de sprijin din fonduri publice pentru a compensa preţurile la energie,luând în considerare că la nivelul Comisiei Europene s-a luat iniţiativa de a sprijini populaţia vulnerabilă pentru a compensa preţul la energie, dar şi pentru a sprijini mediul de afaceri cu granturi pentru capital de lucru în vederea compensării cheltuielilor cu utilităţile, iar aceste categorii de măsuri urmează a fi aprobate odată cu aprobarea Regulamentului de modificare a Mecanismului de redresare şi rezilienţă până la sfârşitul anul 2023, în acest context s-a stabilit că din politica de coeziune pot fi utilizaţi maximum 10% din fondurile alocate pentru perioada de programare 2014-2020. Astfel, pentru aceste categorii de măsuri, pentru România bugetul disponibil este de maximum 2,4 mld euro.În considerarea faptului că în lipsa sprijinului acordat conform prezentei ordonanţe de urgenţă există riscul de sărăcire extremă a categoriilor de persoane vizate, aflate deja într-o stare de vulnerabilitate, determinând în principal o scădere a standardului de viaţă şi în special a puterii de cumpărare a persoanelor celor mai vulnerabile, care nu îşi mai pot asigura astfel serviciile energetice,
  având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc măsurile pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa preţul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire.(2) Sprijinul menţionat la alin. (1) se acordă în lei, potrivit art. 5 alin. (1).(3) Sprijinul pentru compensarea preţului la energie acordat categoriilor de persoane vulnerabile este asimilat prestaţiilor sociale, nu se consideră venit în înţelesul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare.(4) Contravaloarea măsurii acordate prin intermediul cardului de energie reprezintă venit neimpozabil, conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Serviciile necesare pentru acordarea sprijinului pentru compensarea preţului la energie, acordat categoriilor de persoane vulnerabile, asimilat prestaţiilor sociale, vor fi prestate exclusiv de către Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. pentru realizarea necesităţilor de ordin economic şi social stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă.(6) Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. i se încredinţează cu titlu de exclusivitate prestarea serviciilor de emitere, tipărire, formare şi condiţionare a plicurilor, distribuire, comunicare cu scrisoare de predare-primire, precum şi efectuarea de plăţi prin serviciul de mandat poştal către beneficiarii de sprijin, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni au următorul înţeles:a) beneficiar de sprijin - categorii de persoane/familii considerate vulnerabile în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prevăzute la art. 3 alin. (1) şi care beneficiază de sprijin pentru compensarea preţului la energie;b) familie - conform prevederilor art. 2-4 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;c) persoane/familii vulnerabile - categorii de persoane care îndeplinesc condiţiile de venit mediu pe membru de familie, condiţiile de vârstă pentru a beneficia de sprijin în vederea compensării preţului la energie;
  d) furnizor de energie - orice furnizor de energie care îşi desfăşoară activitatea potrivit legii şi livrează energie destinată populaţiei, respectiv: energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire;e) card de energie - certificat de beneficiar emis şi tipărit pe suport hârtie, distribuit şi comunicat prin scrisoare cu confirmare de primire de către Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., fără valoare nominală, cu valabilitate pe teritoriul României, prin care se conferă titularului dreptul de a beneficia de sprijin pentru compensarea parţială a cheltuielilor cu energia;f) certificat de validare a datoriei - certificat emis de asociaţia de proprietari/locatari, prin care se certifică datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin faţă de asociaţia de proprietari/locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat;g) dovada serviciului de mandat poştal - dovadă care conţine elementele obligatorii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, emisă de Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. pentru serviciul de mandat poştal, prin care aceasta certifică operaţiunea de prestare a serviciului de mandat poştal, respectiv completarea documentului, transferul şi remiterea unei sume de bani în scopul efectuării plăţii, fără nicio deducere, către furnizorul de energie şi/sau către asociaţia de proprietari/locatari. Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. virează suma de bani care a făcut obiectul serviciului de mandat poştal către furnizorul de energie şi/sau către asociaţia de proprietari/locatari;h) sprijin pentru compensarea preţului la energie - sprijin asimilat beneficiilor de asistenţă socială prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. a) şi art. 9 alin. (1) lit. a)-c) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acordat categoriilor de beneficiari prevăzuţi de prezenta ordonanţă de urgenţă, în valoare nominală şi perioada de valabilitate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) din prezenta ordonanţă de urgenţă, acordat în două tranşe, pe gospodărie/punct de consum, finanţat din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020;i) convenţie pentru prestarea serviciului de mandat poştal - convenţie încheiată între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, şi Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., pentru a se asigura emiterea, tipărirea, formarea şi condiţionarea plicurilor, distribuirea, comunicarea cu scrisoare de predare-primire, precum şi efectuarea de plăţi prin serviciul de mandat poştal către beneficiarii de sprijin, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;j) unitate de implementare - structura de specialitate din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, respectiv Direcţia de implementare POAD, cu rol de beneficiar al finanţării nerambursabile aferente Programului operaţional Capital uman şi Programului operaţional Regional, pentru cheltuielile care urmează a fi decontate din fonduri externe nerambursabile;
  k) loc de consum - adresa de domiciliu sau, după caz, domiciliul declarat al beneficiarului de sprijin pentru care se va asigura compensarea preţului la energie în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;l) domiciliu declarat - adresa înscrisă în documentele de plată la obţinerea unuia dintre drepturile care califică persoanele vulnerabile la acordarea beneficiilor sociale.
  Capitolul II Categorii de persoane şi familii beneficiare de sprijin pentru compensarea preţului la energie. Reguli de acordare a sprijinuluiArticolul 3(1) Beneficiază de sprijin pentru compensarea preţului la energie sub formă de plăţi prin serviciul de mandat poştal următoarele categorii de persoane şi familii, denumite în continuare beneficiari:a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani şi ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum şi pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă şi ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
  b) persoanele - copii şi adulţi - încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;c) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;d) familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.(3) În cazul în care la un loc de consum domiciliază unul sau mai mulţi beneficiari, sprijinul pentru compensarea preţului la energie se acordă o singură dată pe loc de consum, indiferent dacă acesta este sau nu titularul contractului de furnizare, cu condiţia ca locul de consum să coincidă cu domiciliul sau domiciliul declarat.(4) Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele prevăzute la alin. (1) care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum şi persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial organizate ca structuri publice sau private.
  (5) În situaţia în care la un loc de consum la care domiciliază unul sau mai mulţi beneficiari, au domiciliul şi alte persoane care nu se încadrează în categoriile de beneficiari prevăzuţi la alin. (1), se iau în calcul şi veniturile acestora. În cazul în care media veniturilor per locuitor/gospodărie este mai mare de 2000 de lei, pentru punctul de consum respectiv nu se acordă card de energie.(6) În cazul în care la un loc de consum/gospodărie domiciliază un beneficiar din categoria prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), cardul de energie poate fi utilizat, după caz, de un părinte, tutor, curator, reprezentant legal/personal al beneficiarului.
  Articolul 4(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin venituri, în cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1), se înţeleg:a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;c)
  venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale;
  d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;e) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;f) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;g) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;h) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;i) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;j) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;k) venituri din premii şi jocuri de noroc, definite la art. 108 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;l) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, denumit în continuare MMSS, prin instituţiile din subordine verifică veniturile prevăzute la alin. a)-d), iar Agenţia Naţională de Administrare Fiscală determină, pe baza informaţiilor disponibile, nivelul venitului lunar realizat la alin. e)-f), atât din România, cât şi din străinătate, potrivit următoarelor reguli:a) în cazul veniturilor pentru care se datorează impozit pe venit, nivelul venitului luat în calcul în vederea determinării venitului lunar realizat se stabileşte prin deducerea din baza impozabilă determinată potrivit regulilor din fiecare categorie de venituri cuprinsă în titlul IV - Impozitul pe venit din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a impozitului datorat;b) în cazul veniturilor scutite potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul venitului luat în calcul în vederea stabilirii venitului lunar realizat este egal cu baza de calcul al impozitului pentru care se aplică scutirea de la plata impozitului pe venit;c) la stabilirea venitului lunar realizat pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. e)-l) nu se iau în calcul veniturile neimpozabile reglementate astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. e),f) şi h)-l), la stabilirea venitului lunar realizat se iau în calcul veniturile cumulate realizate în anul 2021, pentru acordarea primei tranşe, respectiv veniturile cumulate realizate în anul 2022 pentru acordarea celei de-a doua tranşe; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărţirea la 12 a veniturilor realizate cumulate la nivelul anului 2021, respectiv anului 2022, stabilite potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c);e) pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la alin. (1) lit. g), la stabilirea venitului lunar realizat se ia în calcul totalul veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se întocmesc, potrivit art. 6 alin. (1), listele cu beneficiarii, determinat potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c); în situaţia în care declararea veniturilor se face trimestrial potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi utilizate informaţiile referitoare la veniturile aferente ultimelor 4 raportări trimestriale pentru care s-a depus de către plătitorul de venit declaraţia prevăzută la art. 147 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărţirea la 12 a totalului veniturilor realizate calculate conform prevederilor de mai sus, indiferent dacă în lunile respective au fost sau nu realizate venituri din salarii şi asimilate salariilor;f) venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de venituri prevăzută la art. 3 alin. (1), se determină prin cumularea venitului lunar calculat potrivit lit. d) cu venitul lunar determinat potrivit lit. e).
  Capitolul III Valoarea nominală a sprijinului acordat populaţiei vulnerabile pentru compensarea facturilor de energie, prin intermediul serviciului de mandat poştal. Reguli de emitere şi distribuţie a sprijinuluiArticolul 5
  (1) Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea preţurilor la energie este în valoare nominală de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 şi este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe, astfel:a) 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2023-30 iunie 2023;b) 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie 2023-31 decembrie 2023.(2) Sprijinul prevăzut la alin. (1) se acordă categoriilor de beneficiari prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă şi poate fi utilizat doar în cazul în care beneficiarul are domiciliul sau domiciliul declarat la punctul de consum pentru care este emis cardul de energie.(3) Sprijinul acordat categoriilor de beneficiari prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă numai pentru compensarea preţului la energie, respectiv pentru achitarea datoriilor curente şi/sau restante faţă de furnizorii de energie, prin mecanismul specific prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.(4) Sprijinul acordat populaţiei vulnerabile nu poate fi utilizat în afara termenului de valabilitate prevăzut de alin. (1).
  Articolul 6(1) Sprijinul pentru compensarea facturilor la energie se acordă categoriilor de beneficiari prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, pe baza cardului de energie, denumit în continuare card, emis pe baza listelor de beneficiari comunicate de către MMSS, cel târziu până la data de 20 decembrie 2022 pentru tranşa I, respectiv cel târziu până la data de 20 iunie 2023 pentru tranşa II.(2) Cardul de energie este emis pentru fiecare beneficiar, nominal, prin grija MIPE, are datele de identificare şi securitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este valabil pe teritoriul României şi poate fi utilizat numai în reţeaua teritorială a Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., pentru decontarea facturilor emise de furnizorii de energie.(3) În situaţia în care unul sau mai mulţi beneficiari au aceeaşi adresă de domiciliu şi sunt cuprinşi în lista de beneficiari întocmită de MMSS, se va emite un singur card de energie pe care vor figura toţi beneficiarii care au aceeaşi adresă de domiciliu, nefiind permisă emiterea mai multor carduri pentru aceeaşi adresă de domiciliu.(4) Deţinerea cardului de energie confirmă titularului calitatea de beneficiar al sprijinului pentru compensarea preţului la energie, respectiv pentru achitarea datoriilor curente şi/sau restante la furnizorii de energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire, nu are valoare nominală şi nu poate face obiectul tranzacţionării. Orice tentativă de tranzacţionare atrage după sine anularea cardului de energie, precum şi a dreptului de a deţine sume în mandat poştal pentru a compensa preţul la energie, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(5) Cardul de energie oferă dreptul beneficiarului să efectueze plăţi prin serviciul de mandat poştal, pentru decontarea datoriilor curente şi/sau restante pe care acesta le are către furnizorii de energie pentru consumurile de energie pe care le înregistrează la locul de consum la care domiciliază sau are domiciliul declarat.(6)
  În baza cardului de energie, MIPE virează sume prin serviciul de mandat poştal prin Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. pentru beneficiarii cardului de energie, în valoarea prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi la termenele prevăzute de aceasta, pentru beneficiarii prevăzuţi în listele de beneficiari. În situaţia în care la aceeaşi adresă sunt prevăzuţi mai mulţi beneficiari se depune o singură dată suma prevăzută pentru sprijin în vederea compensării preţului la energie care poate fi utilizată de către unul dintre beneficiari, care are domiciliul sau domiciliul declarat la punctul de consum pentru care este emis cardul de energie.
  (7) Este strict interzisă utilizarea cardului de energie pentru a deconta datorii curente şi/sau restante faţă de furnizorii de energie la puncte de consum unde beneficiarul cardului nu domiciliază sau nu are domiciliul declarat sau pentru plata datoriilor curente şi/sau restante ale unor persoane terţe.(8) Titularul cardului de energie are următoarele drepturi şi obligaţii:a) să utilizeze cardul de energie numai pentru a folosi sumele primite, pentru a efectua plăţi prin serviciul de mandat poştal prin intermediul Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., numai în vederea decontării datoriilor curente şi/sau restante faţă de furnizorii de energie;b) să nu utilizeze cardul de energie pentru a efectua plăţi din sumele primite prin serviciul de mandat poştal prin intermediul Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., pentru a plăti datorii curente şi/sau restante faţă de furnizorii de energie care sunt aferente unui loc de consum unde acesta nu locuieşte;c) să nu utilizeze cardul de energie pentru a efectua plăţi din sumele primite prin serviciul de mandat poştal prin intermediul Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. pentru a plăti datorii curente şi/sau restante faţă de furnizorii de energie care sunt aferente unui loc de consum al unei terţe persoane;d) să nu tranzacţioneze cardul de energie;e) să utilizeze cardul de energie personal împreună cu actul de identitate sau prin împuternicit legal împreună cu actul de identitate al împuternicitului;
  (9) Fiecare card de energie utilizat pentru plata prin serviciul de mandat poştal este valabil numai dacă prezintă elementele de siguranţă şi are înscrise următoarele menţiuni:a) numele şi adresa emitentului şi datele sale de identificare (MIPE);b) perioada de valabilitate a cardul de energie;c) numele, prenumele şi adresa beneficiarului;d) codul unic de bare;e) interdicţia de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis;f)
  informaţii privind numărul de telefon ce poate fi apelat în scopul obţinerii de informaţii privind utilizarea cardurilor de energie, precum şi pentru transmiterea de sesizări.
  (10) Perioada de valabilitate a cardului de energie pentru semestrul I al anului 2023 este până la data de 31 decembrie 2023.(11) Perioada de valabilitate a cardului de energie pentru semestrul II al anului 2023 este până la data de 31 decembrie 2023.(12) În baza unui card de energie se pot emite unul sau mai multe mandate poştale şi se pot efectua una sau mai multe plăţi prin serviciul de mandat poştal, până la concurenţa valorii nominale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) din prezenta ordonanţă de urgenţă.(13) Modelul de card de energie împreună cu elementele de identificare ale emitentului, datele de identificare ale beneficiarului şi elementele sale de siguranţă se stabilesc prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(14) Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. tipăreşte cardurile de energie în baza cărora se acordă sprijinul material pentru compensarea preţului la energie prin serviciul de mandat poştal în vederea distribuirii către beneficiari, conform tabelelor centralizatoare comunicate de MIPE, pe baza listelor transmise de MMSS.(15)
  Cardul de energie se distribuie şi se comunică beneficiarilor prin intermediul Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., prin trimitere de corespondenţă cu confirmare de primire.
  (16) Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. răspunde de sistemul de securizare, emitere, distribuţie şi comunicare a cardurilor de energie către beneficiari;(17) Cardul de energie se poate reemite prin grija Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, în baza solicitării beneficiarului, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere privind pierderea, furtul sau deteriorarea cardului energetic.(18) Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. va reemite cardul de energie în termen de maximum 10 zile de la data solicitării beneficiarului, costurile de emitere, tipărire şi distribuire fiind suportate de către beneficiarul cardului de energie.
  Articolul 7(1) În baza cardurilor de energie emise în condiţiile art. 6 alin. (2) fiecare dintre beneficiarii prevăzuţi de art. (3) alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă poate efectua plăţi prin serviciul de mandat poştal pentru datoriile curente şi/sau restante către furnizorii de energie indicaţi de beneficiarii sprijinului pentru compensarea preţului la energie, pe bază de documente justificative emise în condiţiile legii.(2) MIPE virează sumele necesare plăţii sprijinului pentru compensarea preţului la energie în contul de disponibil al Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., în lunile februarie 2023 şi septembrie 2023, pe baza listei de beneficiari emise de MMSS şi a cardurilor de energie emise şi distribuite.(3) Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. deschide pentru fiecare beneficiar în parte sau, în cazul mai multor beneficiari care au aceeaşi adresă de domiciliu, pe numele tuturor acestora cont de sume în mandat poştal prin intermediul cărora se vor desfăşura operaţiunile de plăţi prin serviciul de mandat poştal.(4) Conturile de sume în mandat poştal deschise pentru fiecare beneficiar sunt conturi de evidenţă extracontabile, care funcţionează ca şi conturi de pasiv, prin intermediul cărora se creditează sumele trimise în mandat poştal la fiecare tranşă virată beneficiarului de sprijin pentru compensarea preţului la energie şi se debitează cu plăţile efectuate prin serviciul de mandat poştal de către beneficiarul sprijinului. Soldul creditor al contului de sume în mandat poştal reprezintă sume la dispoziţia beneficiarului de sprijin pentru compensarea preţului la energie în baza cărora urmează a se efectua plăţi prin serviciul de mandat poştal pe bază de documente justificative către furnizorii de energie pentru plata datoriilor curente şi restante ale acestuia.(5) Valoarea plăţilor prin servicii de mandat poştal nu poate depăşi valoarea sumelor din contul de mandat poştal. Din contul de sume în mandat poştal nu se pot ridica şi efectua plăţi în numerar, nu se pot preschimba în numerar şi nici nu pot fi efectuate plăţi prin serviciul de mandat poştal pentru alte destinaţii decât cele privind plata datoriilor faţă de furnizorii de energie, pe bază de documente justificative.(6) Utilizarea sumelor în mandat poştal pentru alte plăţi decât cele privind plata datoriilor faţă de furnizorii de energie este strict interzisă.(7) Pentru efectuarea unei plăţi prin servicii de mandat poştal în scopul compensării preţului la energie, beneficiarii sprijinului sunt obligaţi să prezinte următoarele categorii de documente:a) cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poştal;b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin;
  c) documentul/documentele justificativ/justificative prin care face dovada datoriei curente şi/sau restante faţă de furnizorul de energie şi/sau, după caz, faţă de asociaţia de proprietari/ locatari;d) în situaţia în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu decât cel care este inscripţionat pe cardul de energie, contractul privind furnizarea energiei la domiciliul declarat împreună cu declaraţia pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea preţului la energie la domiciliul unde locuieşte.
  (8) La realizarea de plăţi prin serviciul de mandat poştal efectuate de beneficiarii sprijinului pentru compensarea preţului la energie, Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. are următoarele obligaţii:a) să verifice identitatea beneficiarului de sprijin sau a împuternicitului acestuia în cazul excepţiei prevăzute la art. 3 alin. (6), inclusiv prin scanarea codului unic de bare, precum şi faptul că documentele prevăzute la alin. (7) lit. c) sunt emise pentru punctul de consum la care beneficiarul de sprijin are domiciliul sau domiciliul declarat;b) să verifice valabilitatea cardului de energie în baza căruia se efectuează plata prin serviciul de mandat poştal;c) să verifice informaţiile de pe documentele justificative prezentate de beneficiarul de sprijin pentru efectuarea plăţilor prin serviciul de mandat poştal şi să le introducă în sistemul informatic pentru a fi transmise, în vederea virării sumelor, către furnizorul/furnizorii de energie şi/sau titularul certificatului de validare a datoriilor;d)
  să valideze condiţiile de acceptare pentru plata sumelor prin serviciul de mandat poştal;
  e) să verifice existenţa documentelor prevăzute la alin. (7) pentru efectuarea operaţiunii de plată prin servicii de mandat poştal;f) să se asigure că gestionează sumele conform procedurilor interne şi că nu efectuează plăţi prin serviciul de mandat poştal, altele decât cele pentru furnizorii de energie;g) să evidenţieze în contul de mandat poştal operaţiunile de plăţi efectuate de beneficiarii sprijinului pentru compensarea preţului la energie;h) să conducă evidenţa analitică a conturilor de sume în mandat poştal şi balanţa de plăţi şi să le comunice MIPE lunar sau ori de câte ori este nevoie;i) să reţină/să scaneze documentele necesare care au stat la baza efectuării de plăţi prin servicii de mandat poştal efectuate de beneficiarii sprijinului pentru compensarea preţului la energie, să arhiveze şi să asigure pistele de audit necesare pentru auditarea sumelor plătite cu această destinaţie;j) să îndeplinească orice alte atribuţii stabilite de către MIPE în legătură cu plăţile de sume prin serviciul de mandat poştal.
  (9) Plăţile prin servicii de mandat poştal se pot efectua prin una din următoarele modalităţi:a) prin prezentarea la sediul subunităţilor poştale a beneficiarilor de sprijin pentru compensarea preţului la energie;b) direct la salariatul poştal, la adresa de domiciliu a beneficiarilor de sprijin pentru compensarea preţului la energie.(10) Subunităţile poştale informatizate din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. pot accepta pentru plata mandatului poştal carduri de energie ale tuturor persoanelor eligibile, indiferent de domiciliul acestora. Subunităţile poştale neinformatizate pot accepta pentru plata mandatului poştal doar carduri de energie ale beneficiarilor de sprijin pentru compensarea preţului la energie care au domiciliu în raza de distribuire a acestora.(11) Salariatul poştal are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor pentru efectuarea plăţilor prevăzute la alin. (7), precum şi exercitarea obligaţiilor/atribuţiilor de serviciu prevăzute la alin. (8). În baza documentelor prezentate de beneficiarul de sprijin prevăzute la alin. (7), salariatul poştal va întocmi formalităţile prevăzute de lege pentru serviciile de mandat poştal şi va înmâna beneficiarului dovada serviciilor de mandat poştal dispuse de beneficiarul sprijinului.(12) Dovada serviciilor de mandat poştal este documentul justificativ, cu regim special, emis în formă materială şi, după caz, în format electronic pentru plăţile efectuate atât la domiciliul beneficiarului de sprijin, cât şi la sediul subunităţilor poştale, prin care beneficiarul sprijinului efectuează plăţile prin serviciul de mandat poştal prin intermediul salariatului poştal, respectiv sunt virate în conturile de disponibil ale furnizorilor de energie/ asociaţiilor de proprietari/locatari sumele datorate de beneficiarii de sprijin pentru consumul de energie.
  (13) Dovada serviciilor de mandat poştal va conţine următoarele informaţii:a) datele de identificare ale emitentului, Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A.;b) datele de identificare şi adresa de domiciliu ale beneficiarului de sprijin;c) valoarea plăţilor care fac obiectul sumelor plătite prin servicii de mandat poştal;d) datele de identificare ale furnizorului de energie;e) datele de identificare ale documentelor justificative care au stat la baza efectuării de plăţi prin servicii de mandat poştal, valoarea acestora, tipul de energie, luna pentru care s-a achitat consumul de energie;f) semnătura salariatului poştal şi, după caz, ştampila;g)
  semnătura de primire a beneficiarului de sprijin;
  h) soldul contului disponibil aferent cardului energetic.
  (14) Modelul de dovadă a serviciului de mandat poştal care conţine elementele menţionate la alin. (12) se stabileşte prin decizie a directorului general al Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu avizul prealabil al MIPE.(15) Emiterea, tipărirea, distribuirea şi utilizarea documentelor justificative pentru dovada serviciului de mandat poştal se face prin grija Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A.(16) Eventualele sume rămase neutilizate aferente plăţilor prin serviciul de mandat poştal se returnează unităţii de implementare din cadrul MIPE de către Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., în termen de 60 de zile de la data expirării termenului de utilizare prevăzut la art. 5 alin. (1).(17) Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. are obligaţia sa pună la dispoziţia Ministerului Investiţiilor si Proiectelor Europene un raport de progres lunar în care să se evidenţieze sumele utilizate de către beneficiarii sprijinului, la nivel de judeţ, în a 5-a zi a lunii curente pentru luna anterioară.(18)
  Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. va asigura furnizarea de informaţii publicului în ceea ce priveşte emiterea, distribuţia şi utilizarea cardurilor de energie, inclusiv cu privire la sesizările formulate, prin organizarea unui serviciu telefonic dedicat, precum şi prin orice alt canal de comunicare.
  (19) Sesizările depuse de beneficiarii de sprijin în cadrul serviciului telefonic dedicat vor fi analizate de personalul acestuia, iar sesizările care nu pot fi soluţionate la nivelul Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. vor fi redirecţionate, după caz, MMSS, respectiv MIPE spre soluţionare, în limita atribuţiilor şi competenţelor stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi a termenelor legale.(20) Serviciul telefonic va dispune de un număr telefonic dedicat în scopul deservirii beneficiarilor de sprijin.(21) Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. are obligaţia de a nu efectua plăţi prin mandat poştal după data de 31 decembrie 2023.(22) Plăţile prin servicii de mandat poştal nu pot fi efectuate dacă MIPE nu a virat sumele aferente sprijinului la termenele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) si respectiv lit. b) din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Articolul 8(1)
  Asociaţiile de proprietari/locatari organizate în condiţiile legii eliberează, la solicitarea beneficiarilor de sprijin, certificate de validare a datoriilor curente şi/sau restante pentru consumul de energie termică şi solicită beneficiarului de sprijin acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.
  (2) În baza certificatelor de validare a datoriilor eliberate şi înregistrare de asociaţiile de proprietari/locatari, se pot efectua plăţi prin serviciul de mandat poştal dacă acestea sunt însoţite de cardul de energie, precum şi de documentele prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezenta ordonanţă de urgenţă.(3) Certificatele de validare a datoriilor trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:a) datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea preţului la energie;b) suma datorată de beneficiarul de sprijin pentru consumul de energie termică furnizată în sistem centralizat;c) datele de identificare ale asociaţiei de proprietari/locatari şi contul bancar al acesteia;d) perioada de consum;e) datele de identificare ale furnizorului de energie termică.(4) Modelul de certificat de validare a datoriei faţă de asociaţia de proprietari/locatari se stabileşte prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociaţia de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., ca anexă la documentele care stau la baza plăţii prin serviciul de mandat poştal.(6) Certificatul de validare a datoriilor se emite pentru titularul care figurează în evidenţele asociaţiei de proprietari/locatari, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terţă.(7) Certificatul de validare a datoriilor faţă de asociaţia de proprietari/locatari nu se poate emite de două ori pentru aceeaşi perioadă de consum şi nu pot fi efectuate mai multe plăţi prin serviciul de mandat poştal pentru aceeaşi perioadă de consum.(8) Sumele plătite necuvenit din culpa beneficiarilor de sprijin se recuperează de la aceştia, sunt asimilate creanţelor fiscale pentru care se emit titluri de creanţă de către ANAF în baza sesizărilor primite din partea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin unitatea de implementare. Titlurile de creanţă fiscală emise urmează regimul procedurilor de executare silită.(9) Falsificarea certificatelor de validare a datoriilor, utilizarea lor necorespunzătoare şi/sau efectuarea de plăţi în alte scopuri decât cele pentru achitarea datoriilor faţă de furnizorii de energie termică atrag răspunderea civilă şi penală a persoanelor care se fac vinovate de această stare de fapt.
  (10) Asociaţiile de proprietari/locatari primesc sumele transmise prin mandat poştal de la Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A, operează încasarea acestora în numele beneficiarilor de sprijin, operează în evidenţele contabile plata datoriei beneficiarului faţă de energia termică şi virează sumele la furnizorii de energie termică la termenele prevăzute în contractele de furnizare sau anticipat.(11) Contul bancar înscris în cadrul certificatelor de validare a datoriilor, emise de către asociaţiile de proprietari/locatari, va fi verificat de către instituţiile bancare, odată cu efectuarea plăţilor prin serviciul de mandat poştal.(12) În cazul în care în urma verificărilor efectuate prevăzute la alin. (11) se constată că titularul contului bancar nu este asociaţia de proprietari/locatari emitentă a certificatului de validare a datoriilor, instituţiile bancare au obligaţia de a informa Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. şi de a nu derula tranzacţiile financiare respective.(13) Asociaţiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. pentru a comunica conturile bancare şi orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poştale emise prin utilizarea cardurilor de energie.
  Articolul 9(1) Pe baza plăţilor prin serviciul de mandat poştal, Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. virează sumele necesare în conturile bancare ale furnizorilor de energie electrică, termică, inclusiv alimentare cu energie termică în regim centralizat, gaze, butelie, lemne pentru foc, peleţi şi/sau, după caz, în conturile asociaţiilor de proprietari/locatari, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data plăţilor prin serviciul de mandat poştal.
  (2) Furnizorii de energie operează în evidenţele contabile ale acestora plata datoriilor faţă de beneficiarii de sprijin.(3) Utilizarea sumelor care provin din plăţi aferente unor sume prin servicii de mandat poştal de către furnizorii de servicii are loc conform prevederilor legale pentru finanţarea activităţii curente şi de investiţii, cu excepţia asociaţiei de proprietari/ locatari care are obligaţia virării acestor sume în conturile furnizorilor de energie termică potrivit prevederilor art. 8 alin. (10) din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Articolul 10(1) Furnizorii de energie electrică, de energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi si alte materiale de încălzire vor încheia protocoale de colaborare cu Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. pentru a comunica conturile bancare şi orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poştale emise prin utilizarea cardurilor de energie.(2) Furnizorii de butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi si alte materiale de încălzire care utilizează pentru decontare sprijinul pentru compensarea preţurilor la energie finanţat din fonduri externe nerambursabile răspund pentru realitatea cheltuielilor efectuate şi a preţurilor practicate, fiind obligaţi să evidenţieze distinct sumele primite prin serviciul de mandat poştal.(3) Utilizarea sumelor primite prin servicii de mandat poştal de către furnizorii prevăzuţi la alin. (1) în alte scopuri decât cel pentru care au fost emise documentele justificative atrage după sine răspunderea civilă şi penală.
  Articolul 11MIPE virează sumele pentru plata prin serviciul de mandat poştal în contul bancar al Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. astfel:a) valoarea nominală a cardurilor de energie utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poştal, cont din care Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. virează, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, sumele aferente mandatelor poştale emise pentru beneficiarii de sprijin în conturile furnizorilor de energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi sau asociaţii de locatari/proprietari;b) tariful aferent tipăririi, împlicuirii şi distribuirii cardurilor de energie utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poştal;c) tariful aferent serviciului de mandat poştal emis pe baza cardului de energie pentru virarea sumelor către destinatari, respectiv către furnizorii de energie electrică, energie termică, inclusiv pentru energie termică în sistem centralizat, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi, sau asociaţiilor de locatari/proprietari.Articolul 12
  (1) Identificarea categoriilor de beneficiari se realizează după cum urmează:a) în cazul celor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) de către Casa Naţională de Pensii Publice, respectiv de către casele de pensii sectoriale şi reprezintă beneficiarii aflaţi în plată şi care au împlinit vârsta de 60 de ani în anul 2022 pentru tranşa I, respectiv au împlinit vârsta de 60 de ani până în luna iunie 2023 pentru tranşa II;b) în cazul celor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. b)-d) de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) şi reprezintă beneficiarii cu drepturi de prestaţii sociale stabilite în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drepturi de ajutor social stabilite în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi drepturi de alocaţie pentru susţinerea familiei stabilite în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflaţi în evidenţă în luna anterioară celei pentru care se efectuează plata sprijinului.(2) În elaborarea listelor privind beneficiarii eligibili pentru sprijinul destinat persoanelor vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, MMSS se va asigura, prin instituţiile aflate în subordinea/sub autoritatea acestuia, cu privire la eligibilitatea beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) în corelare cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (2). În cadrul listelor comunicate MIPE de către MMSS va fi menţionat şi domiciliul beneficiarilor.(3) Casele de pensii sectoriale transmit Casei Naţionale de Pensii Publice listele asumate cu beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) aflaţi în evidenţa acestora, întocmite potrivit modelului stabilit în condiţiile art. 13 alin. (1), în vederea centralizării şi transmiterii de către Casa Naţională de Pensii Publice a listei finale la MMSS, cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de transmiterea situaţiei către MIPE.
  Articolul 13
  (1) Pentru asigurarea sprijinului destinat persoanelor vulnerabile în vederea compensării preţului la energie sub formă de carduri de energie utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poştal, MMSS transmite către MIPE situaţiile centralizatoare la nivel naţional, primite de la entităţile aflate în subordonarea/coordonarea/autoritatea acestuia, la termenele şi în formatul stabilit prin ordin comun al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului finanţelor şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, emis în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Datele personale ale beneficiarilor urmează să fie colectate, stocate şi gestionate cu respectarea Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor, de către entităţile implicate în aplicarea măsurilor stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă.(3) MMSS actualizează semestrial listele cu beneficiarii stabiliţi conform art. 12, respectiv în luna anterioară plăţii fiecărei tranşe, iar pentru beneficiarii nou-introduşi vor fi eliberate noi carduri de energie.(4) MMSS va asigura furnizarea informaţiilor şi soluţionarea petiţiilor, prin ANPIS, Casa Naţională de Pensii Publice/casele de pensii sectoriale, privind eligibilitatea beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1), din punctul de vedere al veniturilor, primite prin intermediul serviciului telefonic dedicat organizat la nivelul Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A.
  Articolul 14În cazul în care beneficiarul sprijinului pentru persoane vulnerabile nu se mai încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1), unitatea de implementare din cadrul MIPE, în baza informărilor de la MMSS, are obligaţia de a anunţa Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la certificarea situaţiei înregistrate, în vederea sistării utilizării sprijinului material primit prin intermediul cardului de energie.
  Articolul 15(1) MIPE încheie, în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, o convenţie cu Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. pentru emiterea, tipărirea, formarea şi condiţionarea plicurilor, precum şi distribuţia cardurilor de energie şi pentru utilizarea acestora pentru serviciul de mandat poştal, în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene privind modelul de card de energie, precum şi modelul de certificat pentru validarea datoriei faţă de asociaţiile de proprietari/locatari.(2) Distribuirea cardurilor se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A.(3) Serviciile de utilitate publică de tipărire, formare şi condiţionare a plicurilor şi distribuţie pe baza listelor de beneficiari comunicate periodic aferente cardurilor de energie şi utilizarea acestora pentru prestarea serviciului de mandat poştal vor fi realizate de către Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., în baza convenţiei încheiate cu MIPE şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(4) Condiţiile şi termenele în care se asigură tipărirea, formarea şi condiţionarea plicurilor şi distribuirea cardurilor de energie şi utilizarea acestora pentru prestarea serviciului de mandat poştal se stabilesc prin convenţia încheiată între MIPE şi Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A.(5) MIPE va asigura comunicarea în ceea ce priveşte implementarea programului în scris, cu excepţia comunicărilor prevăzute la art. 7 alin. (19) şi la art. 13 alin. (4).(6)
  Tariful aferent tipăririi, împlicuirii şi distribuirii cardurilor de energie utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poştal este de 7,68 lei/trimitere.
  (7) Tariful aferent serviciului de mandat poştal este de 2,85 lei/mandat poştal, dar nu mai mult de 8 mandate poştale/loc de consum pe durata programului de sprijin.
  Articolul 16(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:a) utilizarea de către beneficiarii cardului de energie în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;b) eliberarea de certificate de validare a datoriilor de către asociaţiile de proprietari pentru alte persoane decât titularul aflat în evidenţele acestora;c) solicitarea de către beneficiari şi/sau furnizarea de numerar în schimbul cardurilor de energie/certificatelor de validare a datoriilor sau pentru fracţiuni din acestea;d) comercializarea de către beneficiarii cardurilor de energie contra unui preţ sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:a) de la 1,5 la 2 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c);b) de la 3 la 4 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. b);c) de la 14 la 20 de puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d).(3) Constituie contravenţie fapta Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. de a tipări/emite carduri de energie cu nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (9) şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 14 puncte-amendă.
  (4) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit în condiţiile legii.
  Articolul 17(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 16 se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene sau de către alte organe abilitate în condiţiile legii.(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 18În cazul în care se constată ca au fost acceptate cardurile de energie pentru plata prin serviciul de mandat poştal în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. va vira sumele respective unităţii de implementare din cadrul MIPE în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data constatării.
  Capitolul IV Bugetul măsurii temporare Sprijin pentru compensarea preţului la energie. Reguli de bugetare şi finanţareArticolul 19(1) Bugetul măsurii temporare Sprijin pentru compensarea preţurilor la energie destinat categoriilor de persoane vulnerabile se stabileşte în sumă de 4.000.000 mii lei şi are ca sursă de finanţare fonduri externe nerambursabile prin bugetul MIPE, potrivit regulilor de eligibilitate stabilite prin Programul operaţional Capital uman, precum şi Programul operaţional regional pentru perioada de programare 2014-2020, în limita economiilor care sunt identificate la nivelul acestor programe şi a sumelor care sunt considerate în risc de dezangajare în cadrul perioadei de programare 2014-2020.(2) Din bugetul de stat pentru anul 2023 se suportă prin bugetul MIPE, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, următoarele categorii de cheltuieli:a) tariful aferent tipăririi, împlicuirii şi distribuirii cardurilor de energie utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poştal;b) tariful aferent serviciului de mandat poştal emis pe baza cardului de energie pentru virarea sumelor către destinatari, respectiv furnizori de energie electrică, energie termică, inclusiv pentru energie termică în sistem centralizat, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi, sau asociaţiilor de locatari/proprietari.
  (3) În bugetul de stat pentru anul 2023 prin bugetul MIPE se prevăd sumele necesare pentru plata sprijinului acordat populaţiei în vederea compensării preţului la energie, aferente valorii nominale a acestuia pentru lunile februarie 2023 şi septembrie 2023. Sumele astfel prevăzute se transferă la scadenţa celor două tranşe prin grija MIPE în contul de disponibil al Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. în vederea deschiderii de conturi pentru serviciul de mandat poştal pentru beneficiarii de sprijin definiţi potrivit art. 3 alin. (1).(4) Sumele rămase necheltuite se virează de către Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. unităţii de implementare din cadrul MIPE în termen de 60 de zile de la data expirării duratei de valabilitate a cardurilor de energie. Cu sumele rămase necheltuite se reîntregesc creditele bugetare ale MIPE cu aceeaşi destinaţie, în condiţiile prevăzute de lege.(5) Cheltuielile care depăşesc costurile cu numărul de mandate poştale prevăzut la art. 15 alin. (7) se suportă de beneficiarul de sprijin.
  Articolul 20Convenţia încheiată între MIPE şi Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. pentru emiterea, tipărirea, formarea şi condiţionarea plicurilor, distribuirea cardurilor de energie, precum şi pentru realizarea serviciului de mandat poştal constituie document justificativ în baza căruia se angajează, lichidează, ordonanţează şi se efectuează plata, potrivit normelor legale în vigoare.Articolul 21
  (1) Se autorizează MIPE prin Autoritatea de management a Programului operaţional Capital uman, denumită în continuare AM POCU, să modifice programul operaţional în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin crearea unei noi axe prioritare, AP 10.(2) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operaţional Capital uman pentru perioada de programare 2014-2020 să lanseze apelul de proiecte destinat categoriilor de persoane defavorizate beneficiare ale cardului energetic.(3) Se autorizează AM POCU pentru perioada de programare 2014-2020 să încheie decizia de finanţare pentru apelul de proiecte lansat potrivit alin. (1) în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie.(4) Se autorizează AM POCU, pentru perioada de programare 2014-2020, să autorizeze cheltuieli şi să efectueze plăţi aferente deciziei de finanţare încheiate potrivit alin. (2), după aprobarea modificării programului operaţional prin decizie a Comisiei Europene, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie.(5) Din cadrul Programului operaţional Capital uman, cheltuielile prevăzute la alin. (4) se decontează pe bază de barem standard pentru costuri unitare, în înţelesul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.(6) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operaţional regional, denumită în continuare AM POR, din bugetul aferent programului operaţional pentru perioada de programare 2014-2020, să modifice programul operaţional, să lanseze apelul de proiecte, să evalueze cererea de finanţare, să încheie contractul de finanţare, să autorizeze cheltuielile depuse prin cereri de rambursare, să monitorizeze proiectul, să constate nereguli şi, dacă este cazul, să sesizeze fraude şi să desfăşoare orice alte categorii de activităţi necesare pentru implementarea programului Sprijin pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării preţului la energie, pentru cheltuielile efectuate în limita creditelor de angajament şi a celor bugetare aprobate cu această destinaţie, potrivit legii, pentru toate categoriile de cheltuieli realizate în perioada de valabilitate a acestora, care se înscriu în condiţiile de eligibilitate şi ale grupului-ţintă specifice programului operaţional.(7)
  Unitatea de implementare din cadrul MIPE are calitatea de beneficiar pentru apelul de proiecte destinat implementării programului Sprijin pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării preţului la energie atât pentru Programul operaţional Capital uman, cât şi pentru Programul operaţional regional, şi exercită toate atribuţiile prevăzute prin ghidul solicitantului referitoare la încheierea şi executarea contractului de finanţare, depunerea cererilor de rambursare, monitorizarea proiectului, precum şi alte categorii de activităţi care decurg din calitatea de beneficiar de finanţare nerambursabilă.
  Articolul 22(1) Se autorizează AM POCU să emită avizul de principiu pentru formularul F1 - Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare care vizează acordarea de sprijin pentru populaţia defavorizată în vederea compensării preţului la energie, întocmit de către unitatea de implementare din cadrul MIPE, în limita creditelor de angajament şi a celor bugetare aprobate cu această destinaţie, potrivit legii, pentru toate categoriile de cheltuieli care se înscriu în condiţiile de eligibilitate şi ale grupului-ţintă specifice programului operaţional.(2) Se autorizează AM POR să emită avizul de principiu pentru formularul F1 - Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare care vizează acordarea de sprijin pentru populaţia defavorizată în vederea compensării preţului la energie, întocmit de către unitatea de implementare din cadrul MIPE, în limita creditelor de angajament şi a celor bugetare aprobate cu această destinaţie, potrivit legii, pentru toate categoriile de cheltuieli care se înscriu în condiţiile de eligibilitate şi ale grupului-ţintă specifice programului operaţional.(3) Se autorizează MIPE, în calitate de ordonator principal de credite, prin autoritatea de management, să introducă anexa nr. 3/54/25 la bugetul acestuia, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare aferente priorităţii destinate Sprijin pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării preţului la energie.(4) Se autorizează unitatea de implementare din cadrul MIPE să efectueze transferul sumelor necesare reprezentând sprijinul pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării costului la energie în contul de disponibil al Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A. în baza listelor de beneficiari întocmite de MMSS, a cardurilor de energie emise şi distribuite. Transferul sumelor necesare pentru sprijinul populaţiei vulnerabile în vederea compensării preţului la energie se efectuează pe baza convenţiei încheiate între MIPE şi Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., cu respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.
  Articolul 23(1) Sumele utilizate pentru serviciul de mandat poştal şi utilizate de către beneficiarii de sprijin până la data expirării perioadei de valabilitate se includ în cereri de rambursare întocmite de către unitatea de implementare din cadrul MIPE care se depun la datele prevăzute în contractele de finanţare la AM POCU sau, după caz, la AM POR.(2) Pe baza cererilor de rambursare depuse, AM POCU sau, după caz, AM POR întocmesc declaraţiile de cheltuieli şi le depun la Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor, până la data de 30 iunie 2024.(3) Categoriile de cheltuieli efectuate cu valoarea nominală a sprijinului pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării preţului la energie, în perioada de valabilitate a acestuia, care nu pot fi decontate din fonduri externe nerambursabile pentru neîncadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile, neîncadrarea în categoriile de beneficiari-ţintă ai Programului operaţional Capital Uman rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.
  Capitolul V Reguli privind integrarea bazelor de date
  Articolul 24Pentru derularea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în vederea acordării sprijinului necesar populaţiei vulnerabile pentru compensarea preţului la energie cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. va asigura sistemul informatic necesar gestionării programului, dotările şi echipamentele necesare, precum şi alte cheltuieli necesare, cu respectarea prevederilor legale.Articolul 25(1) În vederea întocmirii listelor cu potenţialii beneficiari ai sprijinului pentru compensarea preţului la energie, menţionate la art. 6 alin. (1), se utilizează aplicaţia informatică dezvoltată în acest sens de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS.(2) MMSS întocmeşte lista beneficiarilor cu numele, prenumele, CNP-ul, domiciliul sau domiciliul declarat.(3) Datele din lista menţionată la alin. (2) sunt interogate de STS prin intermediul aplicaţiei menţionate la alin. (1), la Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare DGEP, în vederea obţinerii listei persoanelor care au domiciliul comun aferent unui loc de consum. Rezultatele returnate în urma interogării conţin doar CNP-urile persoanelor care au domiciliul comun pentru respectivul loc de consum.(4) CNP-urile persoanelor menţionate în lista prevăzută la alin. (2) împreună cu CNP-urile coabitanţilor sunt interogate la Ministerul Finanţelor şi ANAF, precum şi în listele de venituri aflate în administrarea MMSS, în vederea obţinerii, pentru fiecare loc de consum, a mediei veniturilor coabitanţilor care au domiciliul la respectivul loc de consum.(5) În urma procesării interogărilor prevăzute la alin. (3) şi (4), lista prevăzută la alin. (2) se completează cu date privind media veniturilor coabitanţilor la locul de consum, un index al locurilor de consum şi un câmp de observaţii în care este menţionat rezumatul interogărilor la DGEP, Ministerul Finanţelor şi ANAF.(6) Lista prevăzută la alin. (5) este transmisă de STS către MIPE în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii listei menţionate la alin. (2) şi stă la baza stabilirii de către MIPE a calităţii de beneficiar eligibil pentru primirea sprijinului şi a emiterii cardurilor de energie.(7) Condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor menţionate la alin. (2) şi (5) se stabilesc prin ordin comun încheiat între MIPE, MMSS, Ministerul Finanţelor şi ANAF, DGEP şi STS în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(8) În vederea asigurării dezvoltării şi funcţionării aplicaţiei informatice menţionate la alin. (1), MMSS, Ministerul Finanţelor şi ANAF, în calitate de operatori de date cu caracter personal, împuternicesc STS, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679, cu privire la prelucrarea datelor prevăzute la alin. (2)-(5), prin intermediul aplicaţiei informatice, în condiţiile prevăzute în ordinul comun menţionat la alin. (7).(9) Perioada de stocare a datelor cu caracter personal în cadrul aplicaţiei informatice prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordinul menţionat la alin. (7). Pe perioada stocării datelor, ştergerea datelor cu caracter personal la cererea persoanelor vizate nu se realizează.(10) Cererile referitoare la datele prelucrate în aplicaţia informatică prevăzută la alin. (1), precum şi cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu datele cu caracter personal prelucrate, se adresează şi se soluţionează de către MIPE.(11)
  Instituţiile şi autorităţile publice care deţin şi furnizează date în aplicaţia informatică prevăzută la alin. (1) răspund pentru actualitatea, realitatea şi integralitatea datelor furnizate, precum şi pentru respectarea tuturor drepturilor persoanelor vizate şi a măsurilor de securitate şi confidenţialitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.
  (12) Instituţiile şi autorităţile publice care deţin şi furnizează date în aplicaţia informatică prevăzută la alin. (1) şi Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. au calitatea de operator de date cu caracter personal.(13) În situaţia în care în urma interogării prevăzute la alin. (3) se constată că adresa nu este înregistrată în nomenclatoarele administrate de DGEP, potenţialii beneficiari se stabilesc pe baza unei evaluări realizate de MMSS.
  Capitolul VI Dispoziţii finaleArticolul 26În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se elaborează, se aprobă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene privind modelul de card de energie, precum şi modelul de certificat pentru validarea datoriei faţă de asociaţiile de proprietari/ locatari.
  Articolul 27(1) Entităţile implicate în implementarea măsurilor pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa preţul la energie, finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unor măsuri de distribuire a acestora sunt obligate să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679, cu modificările ulterioare, după caz, precum şi celelalte reglementări din domeniul protecţiei datelor.(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor prevăzute la art. 3, în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se realizează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.(3) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.Articolul 28Dispoziţiile art. 16 şi 17 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloş
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 8 decembrie 2022.Nr. 166.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!