Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 310 din 17 noiembrie 2022privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, precum şi pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 18 noiembrie 2022Data intrării în vigoare 21-11-2022


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 18 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, precum şi pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, adoptată în temeiul art. 1 pct. V poz. 2 şi 4 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 31 august 2021, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, punctul 1 se abrogă.
  2. La articolul I punctul 9, literele b) şi d) ale alineatului (7) al articolului 100 se modifică şi vor avea următorul cuprins:b) cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare utilizate pentru cazurile rezolvate în aceste structuri;...............................................................................................d) cheltuieli cu materiale de curăţenie şi dezinfectanţi utilizaţi în aceste structuri;3. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, pct. 9^1, cu următorul cuprins:9^1. La articolul 100 alineatul (7), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:f) din bugetul Ministerului Sănătăţii se asigură fondurile necesare şi pentru: cheltuieli pentru asigurarea mentenanţei heliporturilor, achiziţia de echipamente pentru heliporturi, reparaţii heliporturi, salariile personalului care deserveşte heliporturile. Normativul de personal pentru deservirea heliporturilor se stabileşte de către Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Afacerilor Interne prin ordin comun.
  4. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, pct. 16^1, cu următorul cuprins:16^1. La articolul 165, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1^1) Personalul didactic medico-farmaceutic din universităţi care au în structură facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate beneficiază de integrare clinică în unităţile şi instituţiile din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, în unităţile medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în unităţile şi instituţiile medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spitale şi cabinete private. De aceleaşi prevederi beneficiază şi medicii specialişti/primari care au calitatea de asistenţi universitari pe perioadă determinată, pe perioada cât au această calitate. Ministerul Sănătăţii va aduce în concordanţă structurile aferente în vederea asigurării normelor de integrare clinică.5. La articolul I punctul 19, litera h) a alineatului (1) al articolului 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:h) spitalul clinică - spitalul care are în componenţă secţii/compartimente clinice care asigură asistenţă medicală, desfăşoară activitate de învăţământ, cercetare ştiinţifică medicală şi de educaţie medicală continuă (EMC), având relaţii contractuale sau fiind înfiinţat de o instituţie de învăţământ medical superior acreditată. Institutele, centrele medicale şi spitalele de specialitate care au în componenţă o/un secţie/compartiment clinic(ă) sunt spitale clinice. În spitalele clinice publice cu secţii/compartimente clinice, baza clinică de învăţământ medical se pune gratuit la dispoziţia instituţiilor publice de învăţământ medical superior acreditate. Pentru activitatea medicală, diagnostică şi terapeutică, personalul didactic este în subordinea administraţiei spitalului, în conformitate cu prevederile contractului de muncă;
  6. La articolul I punctul 21, alineatul (1) al articolului 172^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 172^2(1) Spitalele se pot asocia între ele sau cu alte instituţii de învăţământ medical superior acreditate, precum şi cu alte instituţii medicale acreditate în vederea constituirii unor consorţii medicale cu personalitate juridică, conform dispoziţiilor prevăzute la art. 187-204 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul derulării în comun de activităţi medicale, cercetare ştiinţifică, investiţii în infrastructură, achiziţii de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea, precum şi alte activităţi specifice unităţilor sanitare respective.7. La articolul I, după punctul 21 se introduc trei noi puncte, pct. 21^1-21^3, cu următorul cuprins:21^1. La articolul 185, alineatele (7) şi (7^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(7) În secţiile universitare clinice, laboratoarele clinice şi serviciile medicale clinice, funcţia de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu medical se ocupă de către cadrul didactic universitar medical cu gradul cel mai mare de predare, la propunerea senatului universităţii în care se află instituţia de învăţământ medical superior, cu avizul managerului.(7^1) În secţiile universitare clinice, laboratoarele clinice şi serviciile medicale clinice, funcţia de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu medical pentru care nu se poate aplica procedura prevăzută la alin. (7) din lipsa unui cadru didactic cu funcţie de predare sau în cazul în care există mai multe persoane care îndeplinesc condiţiile de a fi numite şi care deţin acelaşi grad didactic, funcţia se ocupă de către un cadru didactic universitar medical desemnat pe bază de concurs organizat conform prevederilor alin. (1).
  21^2. La articolul 185, după alineatul (7^1) se introduce un nou alineat, alin. (7^2), cu următorul cuprins:(7^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în secţiile clinice, laboratoarele clinice şi serviciile medicale clinice din spitalele aparţinând reţelei sanitare a Ministerului Apărării Naţionale, funcţia de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu medical se ocupă de un cadru militar în activitate desemnat pe bază de concurs organizat conform prevederilor alin. (9).21^3. La articolul 187 alineatul (2), literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:b) 3 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dintre care unul să fie economist;...............................................................................................e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România.
  8. La articolul I, după punctul 22 se introduc două noi puncte, pct. 22^1 şi 22^2, cu următorul cuprins:22^1. La articolul 187 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România;22^2. La articolul 187 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România;
  9. La articolul I, după punctul 34 se introduc două noi puncte, pct. 34^1 şi 34^2, cu următorul cuprins:34^1. La articolul 478 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) certificatul de medic stomatolog specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în una dintre specialităţile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;34^2. La articolul 485 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b) medic stomatolog specialist în una dintre specialităţile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.10.
  La articolul I, după punctul 35 se introduce un nou punct, pct. 35^1, cu următorul cuprins:35^1. La articolul 512 alineatul (1), litera v) se abrogă.
  11. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul IIÎn tot cuprinsul titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive» se înlocuieşte cu sintagma «dispozitive medicale».
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Bucureşti, 17 noiembrie 2022.Nr. 310.----