Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 26 din 4 ianuarie 2001privind stabilirea atribuţiilor Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2001Data intrării în vigoare 16-01-2001

  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1(1)
  Secretariatul General al Guvernului funcţionează ca structura în aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare şi rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti.
  (2) Sediul Secretariatului General al Guvernului este în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.
  Articolul 2Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte funcţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului şi constituie elementul de legătură şi de stabilitate a guvernarii.Articolul 3(1) Secretariatul General al Guvernului are următoarele atribuţii principale:a)
  asigurarea armonizării proiectelor de acte normative înaintate de ministere;
  b) urmărirea modului de realizare a Programului de guvernare;c) asigurarea în domeniul sau de activitate a relaţiilor cu Parlamentul şi cu ministerele:d) organizarea şi pregătirea şedinţelor Guvernului;e) asigurarea respectării procedurilor privind pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi a procedurilor de supunere spre adoptare a acestora, potrivit reglementărilor în vigoare;f) asigurarea reprezentării Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele care au obligaţia de a pune în executare hotărârile Guvernului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie;g) urmărirea îndeplinirii de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale a măsurilor şi a sarcinilor stabilite în cadrul şedinţelor Guvernului;
  h) elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului;i) elaborarea şi urmărirea realizării planului de investiţii, în domeniul sau de activitate;j) executarea operaţiunilor financiare privind fondurile aprobate în bugetul acestuia, destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului;k) organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de relaţii externe şi de protocol la nivelul Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;l) coordonarea activităţii unităţilor care funcţionează sub autoritatea sa;m) elaborarea sau avizarea, după caz, a proiectelor de acte normative în domeniul sau de activitate.(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, stabilite prin decizie a primului-ministru sau prevăzute de alte acte normative.
  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale Secretariatul General al Guvernului colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice.Articolul 5(1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, denumit în continuare ministru, ajutat de unul sau de mai mulţi secretari de stat numiţi prin decizie a primului-ministru.(2) Ministrul reprezintă Secretariatul General al Guvernului în relaţiile cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice.(3) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului.
  (4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.(5) Atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.
  Articolul 6Ministrul şi secretarii de stat sunt salarizaţi potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 7(1) Ministrul asigura directa coordonare a activităţii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de regiile autonome prevăzute în anexa nr. 2.(3) În coordonarea ministrului, precum şi sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului pot fi date sau trecute, după caz, şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale ori regii autonome decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2).
  Articolul 8(1) Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului se aproba prin decizie a primuluiministru.(2) În structura Secretariatului General al Guvernului funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii, sectoare şi birouri.(3) Oficiul pentru gestionarea relaţiilor cu Republica Moldova se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie.
  (4) Structura organizatorică detaliată, circuitul documentelor, atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al ministrului.
  Articolul 9(1) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba prin ordin al ministrului.(2) Numărul maxim de posturi al Secretariatului General al Guvernului se stabileşte prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.(3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului încadrat în Secretariatul General al Guvernului se stabilesc prin fişa postului, elaborata în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare.Articolul 10(1) Încadrarea, în noua structura organizatorică, a personalului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru Secretariatul General al Guvernului, potrivit art. 9 alin. (2), pe criterii de competenţa profesională şi de nivel de pregătire.(2) Încadrarea în limita numărului de posturi aprobat se realizează în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 11(1) Personalul din cadrul Secretariatului General al Guvernului este salarizat potrivit anexei nr. I (cap. II/B) şi anexei nr. VI/2 (cap. A) la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.(2) În funcţie de necesitaţi pot fi utilizate şi funcţii dintre cele prevăzute în anexa nr. V/2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000.
  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 13În cuprinsul Regulamentului privind procedurile pentru pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi procedurile de supunere spre adoptare a acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 14 iunie 2000, precum şi în cuprinsul altor hotărâri ale Guvernului în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, sintagmele "secretar general al Guvernului" şi "secretar general adjunct al Guvernului" se înlocuiesc cu sintagmele "ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului", respectiv "secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului".PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca
  Anexa 1 ORGANELE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALEa căror activitate este coordonata în mod direct deministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului1. Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare2. Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adoptii3. Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.Anexa 2 REGIILE AUTONOMEfaţă de care Secretariatul General al Guvernuluiîndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort
  1. Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"2. Regia Autonomă "Locato".----------