Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 308 din 16 noiembrie 2022privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 18 noiembrie 2022Data intrării în vigoare 21-11-2022


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 14 din 13 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 15 iulie 2022, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, după punctul 12 se introduc 48 de noi puncte, pct. 12^1-12^48, cu următorul cuprins:12^1. La articolul 477 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2)
  Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. e), medicii stomatologi cetăţeni ai unui stat terţ pot exercita activităţile profesionale în România în scop didactic şi/sau ocazional, cu avizul CMSR. Durata de exercitare a activităţilor profesionale în aceste cazuri este de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni, pe an. Metodologia de avizare se aprobă prin decizie a Consiliului naţional al CMSR şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  12^2. După articolul 479 se introduc patru noi articole, art. 479^1-479^4, cu următorul cuprins:Articolul 479^1În vederea exercitării profesiei, recunoaşterea titlurilor de calificare care atestă formarea de bază de medic stomatolog eliberate de un stat terţ se face de către Ministerul Educaţiei, potrivit legii.Articolul 479^2(1) Recunoaşterea profesională a titlurilor de calificare de medic stomatolog specialist dobândite într-un stat terţ se face de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu CMSR, cu respectarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic stomatolog, eliberate de un stat terţ, şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.(2) Recunoaşterea titlurilor de calificare de medic stomatolog specialist dobândite într-un stat terţ şi recunoscute de un alt stat membru, precum şi recunoaşterea titlurilor de calificare de medic cu formare de bază şi de medic stomatolog specialist, eliberate de un alt stat membru cetăţenilor unui stat terţ, se face cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru recunoaşterea titlurilor de calificare de medic stomatolog cu formare de bază şi de medic stomatolog specialist dobândite în aceleaşi condiţii de către medicii stomatologi care îndeplinesc una dintre cerinţele prevăzute la art. 477.
  Articolul 479^3În urma aplicării procedurilor de recunoaştere prevăzute la art. 479^1 şi 479^2, exercitarea activităţilor profesionale se face pe baza titlurilor oficiale de calificare de medic stomatolog recunoscute, a documentelor emise de către Ministerul Educaţiei şi de către Ministerul Sănătăţii, prin care se atestă recunoaşterea calificării de medic stomatolog şi medic stomatolog specialist, şi cu îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei de medic stomatolog.Articolul 479^4(1) Ministerul Sănătăţii recunoaşte ca pregătire în rezidenţiat stagiile de pregătire în specialitate efectuate în unul dintre statele prevăzute la art. 478 alin. (1) lit. b) de către medicii stomatologi confirmaţi rezidenţi în una dintre specialităţile prevăzute pentru România în anexa V.5.3.3 la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 255 din 30 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care stagiile au fost efectuate în cadrul unui alt program de specializare enumerat în anexa menţionată, pentru care medicul stomatolog în cauză a obţinut deja calificarea de medic stomatolog specialist într-un stat membru.(2) Durata pregătirii prin rezidenţiat recunoscute în condiţiile alin. (1) nu poate depăşi o jumătate din durata minimă de formare în specialitatea în cauză prevăzută în anexa V.5.3.3 la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
  12^3.
  După articolul 481 se introduce un nou articol, art. 481^1, cu următorul cuprins:Articolul 481^1(1) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, de urgenţă ori când pacientul sau reprezentanţii legali ori numiţi ai acestuia sunt în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa sau consimţământul, medicul stomatolog acţionează respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o intervenţie medicală.(2) Medicul stomatolog poate întrerupe exercitarea actului medical, în condiţiile legii. (3) Responsabilitatea medicului stomatolog şi a unităţii sanitare în cadrul căruia acesta exercită profesia încetează în situaţia în care pacientul nu respectă prescripţia sau recomandarea medicală.
  12^4. La articolul 485, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Medicii stomatologi care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 477 şi la art. 484 alin. (1) lit. a)-d) pot desfăşura activităţi stomatologice conform pregătirii profesionale în sistemul public de sănătate sau/şi în sistemul privat, inclusiv în sistemul naţional de asigurări de sănătate, în regim salarial şi/sau independent, în cadrul cabinetelor stomatologice organizate în condiţiile legii ori ca persoană fizică independentă pe bază de contract. Calitatea de persoană fizică independentă se dobândeşte în baza certificatului de membru al CMSR şi a înregistrării la administraţia finanţelor publice în a cărei rază domiciliază medicul stomatolog. În condiţiile legii, medicii stomatologi pot înfiinţa şi cabinete stomatologice.
  12^5. La articolul 487, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5), cu următorul cuprins:(4) Programul de pregătire profesională se desfăşoară sub forma unui stagiu practic, pe parcursul căruia activităţile stomatologice se desfăşoară sub supravegherea medicului stomatolog coordonator.(5) Desfăşurarea stagiului se realizează în baza unui contract de stagiu, în condiţiile stabilite de Consiliul naţional al CMSR.12^6. La articolul 488, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5), cu următorul cuprins:(4) Instanţele de judecată civile sau penale, din oficiu, vor comunica CMSR hotărârile judecătoreşti rămase definitive prin care s-au pronunţat cu privire la fapte exercitate în timpul şi în legătură cu profesia de către medici stomatologi pe teritoriul României.(5) Exercitarea profesiei de medic stomatolog pe durata suspendării calităţii de membru al CMSR sau a dreptului de exercitare a profesiei ori, după caz, a anumitor activităţi profesionale reprezintă exercitare fără drept a profesiei.
  12^7. La articolul 490 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) folosirea cu bună ştiinţă a cunoştinţelor medicale în defavoarea sănătăţii pacientului sau în scop criminal.12^8. La articolul 491, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Certificatul de membru al CMSR se acordă pe baza următoarelor acte:a) documentele care atestă încadrarea în una dintre condiţiile prevăzute la art. 477;b) documentele care atestă formarea în profesie;c) certificatul de sănătate tip A5, vizat inclusiv de medicul psihiatru;
  d) declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 489 şi 490;e) certificatul de cazier judiciar sau extras al acestuia.
  12^9. La articolul 493 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) copia documentului care atestă cetăţenia;12^10.
  Articolul 504 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 504Autorităţile competente române vor retrage, după caz, temporar sau definitiv, documentele prevăzute la art. 500 alin. (2) lit. d) eliberate medicilor stomatologi care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 477 alin. (1) lit. a), c) şi e), precum şi medicilor stomatologi stabiliţi în România care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 477 alin. (1) lit. b), d) şi f), în cazul în care acestora li se aplică sancţiunile prevăzute de lege, cu suspendarea sau interdicţia exercitării profesiei.
  12^11. La articolul 512 alineatul (1), literele a), l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de medic stomatolog, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea în care se desfăşoară activităţile stomatologice;..................................................................................................l) controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenţa profesională a medicilor stomatologi, dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medical şi dreptul la asigurarea dezvoltării profesionale continue;m) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea reglementărilor din domeniul medical sau al asigurărilor sociale de sănătate cu impact asupra exercitării profesiei de medic stomatolog;12^12. La articolul 512 alineatul (1), după litera m) se introduc două noi litere, lit. m^1) şi m^2), cu următorul cuprins:m^1) avizează toate programele de sănătate şi proiectele de acte normative cu efect asupra medicinei dentare;m^2) propune Ministerului Sănătăţii îmbunătăţirea documentelor naţionale de reglementare a exercitării profesiei de medic stomatolog, în conformitate cu evoluţia acesteia în Uniunea Europeană şi în lume;12^13. La articolul 512 alineatul (1), literele n), o), t) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:n) acţionează, alături de instituţiile sanitare centrale şi teritoriale, ca în unităţile sanitare publice şi private (cabinete, ambulatorii, spitale) să fie asigurată calitatea actului medical de către medicii stomatologi;o) organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;..................................................................................................
  t) avizează, în domeniul său de competenţă, autorizarea înfiinţării cabinetelor stomatologice publice sau private şi adoptă măsuri în legătură cu interzicerea instalării şi funcţionării acestora, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, ţinând seama ca exercitarea activităţilor stomatologice să se facă în concordanţă cu respectarea criteriilor de bună practică a cabinetelor stomatologice, stabilite de Consiliul naţional, cu competenţa profesională a medicului stomatolog şi cu dotarea tehnică;u) colaborează cu Ordinul Tehnicienilor Dentari din România (OTDR) şi cu OAMGMAMR în ceea ce priveşte activitatea profesională a tehnicienilor dentari şi asistenţilor medicali care desfăşoară activitate în medicina dentară;
  12^14. La articolul 512 alineatul (1), litera v) se abrogă.12^15. După articolul 512 se introduce un nou articol, art. 512^1, cu următorul cuprins:Articolul 512^1(1) În vederea organizării şi actualizării Registrului unic al medicilor stomatologi din România, CMSR organizează şi administrează un sistem naţional de înregistrare, evidenţă şi autorizare a medicilor stomatologi care exercită profesia de medic stomatolog pe teritoriul României. (2) Evidenţa şi identificarea medicilor stomatologi cu drept de liberă practică se vor face în baza unui cod unic de identificare profesională acordat de către CMSR în baza înscrisurilor care au stat la baza emiterii certificatului de membru sau a avizului de practică temporară ori ocazională pe teritoriul României, inclusiv a titlurilor de calificare care atestă formarea de bază de medic stomatolog ori a documentelor care atestă recunoaşterea acestora de unul dintre statele membre ale UE/SEE sau de Confederaţia Elveţiană, precum şi a codului numeric personal sau, după caz, a datei naşterii.
  (3) Informaţiile înscrise în Registrul unic al medicilor stomatologi din România sunt colectate, verificate, introduse şi actualizate de colegiile teritoriale care deţin responsabilitatea pentru realizarea acestor operaţiuni privind membrii înscrişi în colegiul teritorial, în condiţiile stabilite de Consiliul naţional al CMSR.
  12^16. La articolul 514, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (7) şi (8), cu următorul cuprins:(7) Calitatea de membru al CMSR o pot păstra, la cerere, şi medicii stomatologi pensionari care au practicat profesia de medic stomatolog.(8) Evidenţa şi identificarea membrilor CMSR se vor putea face şi prin utilizarea codului numeric personal.12^17.
  La articolul 516, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Medicii stomatologi luaţi în evidenţa unui colegiu teritorial, dacă exercită activităţi de medicină dentară şi pe raza altui colegiu teritorial, sunt obligaţi să anunţe şi acest colegiu.
  12^18. La articolul 518, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. h^1), cu următorul cuprins:h^1) să păstreze confidenţialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate în organele de conducere;12^19. La articolul 518, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:l) să execute cu bună-credinţă atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale CMSR sau ale colegiului teritorial.
  12^20. La articolul 524, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 524(1) Consiliul colegiului judeţean este format din:a) 7 membri, pentru un număr de cel mult 300 de medici stomatologi înscrişi;b) 11 membri, pentru 301-500 de medici stomatologi înscrişi;c) 13 membri, pentru 501-1.000 de medici stomatologi înscrişi;d) 19 membri, pentru 1.001-2.000 de medici stomatologi înscrişi;e) 21 de membri, pentru colegiile cu peste 2.000 de medici stomatologi înscrişi.
  12^21. La articolul 524, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Consiliul Colegiului Medicilor Stomatologi Bucureşti este format din 47 de membri.12^22. La articolul 524, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Proporţional cu numărul de membri ai consiliului colegiului teritorial se vor alege 3-9 supleanţi, respectiv 11 supleanţi în cazul Consiliului Colegiului Medicilor Stomatologi Bucureşti.
  12^23. La articolul 525, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 525(1) Consiliul colegiului teritorial va alege dintre membrii săi un birou executiv format după cum urmează:a) din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, în cazul colegiilor teritoriale cu un număr de cel mult 300 de medici stomatologi înscrişi;b) din preşedinte, 2 vicepreşedinţi, un secretar şi un trezorier, în cazul colegiilor teritoriale cu un număr de 301-5.000 de medici stomatologi înscrişi;c) din preşedinte, 4 vicepreşedinţi, un secretar şi un trezorier, în cazul Colegiului Medicilor Stomatologi Bucureşti.
  12^24. Articolul 526 se abrogă.12^25. Articolul 528 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 528(1) Consiliul colegiului teritorial şi biroul executiv al acestuia exercită atribuţiile date în competenţa lor prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMSR.(2) În vederea exercitării atribuţiilor, consiliul colegiului teritorial îşi desfăşoară activitatea în comisii, grupate pe domenii de activitate sau pe specialităţi ale medicinei dentare, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare adoptat de Adunarea generală naţională a CMSR.(3) Consiliul colegiului teritorial alege dintre membrii colegiului teritorial pe cei care vor forma comisiile constituite la nivel local, la propunerea biroului executiv.12^26. După articolul 528 se introduce un nou articol, art. 528^1, cu următorul cuprins:Articolul 528^1(1) CMSR este format din toţi medicii stomatologi înscrişi în colegiile teritoriale.(2) Niciun colegiu teritorial nu poate funcţiona în afara CMSR.(3) CMSR are personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii. În bugetul propriu sunt cuprinse şi contribuţiile colegiilor teritoriale în cotă fixă de 25% din cuantumul cotizaţiilor. Patrimoniul poate fi folosit şi în activităţi producătoare de venituri, în condiţiile legii, şi înfiinţare de asociaţii şi fundaţii.12^27. La articolul 529, alineatele (3)-(5) se abrogă.
  12^28. La articolul 530, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Detalierea calculului numărului reprezentanţilor colegiilor teritoriale în Adunarea generală naţională este prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMSR. (2^2) Proporţional cu numărul de medici stomatologi înscrişi în evidenţa colegiului teritorial se va alege un număr de 1-11 supleanţi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul electoral aprobat de Consiliul naţional al CMSR.12^29. Articolul 532 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 532(1) Adunarea generală naţională a CMSR are următoarele atribuţii:a) adoptă atât Codul deontologic al medicului stomatolog şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMSR, cât şi modificările lor ulterioare;b) alege membrii Biroului executiv naţional pentru mandatul de 4 ani;
  c) dezbate şi votează Raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv naţional şi de comisiile de specialitate ale CMSR privind activitatea desfăşurată între sesiunile adunării generale;d) revocă din funcţie membrii aleşi, pentru abateri de la prevederile prezentei legi, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a CMSR sau ale deciziilor obligatorii ale Consiliului naţional, care aduc prejudicii activităţii organismului profesional;e) alege comisia de cenzori sau, după caz, aprobă cenzorul extern, expert contabil autorizat în condiţiile legii, propus de Consiliul naţional al CMSR;f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli anual al CMSR;g) dezbate şi votează raportul Comisiei centrale de cenzori sau, după caz, al cenzorului extern;h) stabileşte obiectivele generale ale CMSR pe termen scurt, mediu şi lung.
  (2) Atunci când este afectată în mod grav funcţionarea, organizarea sau situaţia financiară a unui colegiu teritorial, Adunarea generală naţională poate dispune, la propunerea Consiliului naţional:a) revocarea din funcţie a membrilor consiliului colegiului teritorial;b) dizolvarea consiliului colegiului teritorial în situaţia în care numărul membrilor rămaşi în funcţie este mai mic decât jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului colegiului teritorial şi dacă acesta nu a putut fi completat cu supleanţi în condiţiile art. 539^1;c) organizarea de alegeri pentru perioada rămasă din mandatul în curs, în termen de cel mult 90 de zile. (3) Revocarea din funcţie a membrilor consiliului colegiului teritorial se poate dispune de către Adunarea generală naţională pentru abateri de la prevederile prezentei legi şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a CMSR, care aduc prejudicii activităţii organismului profesional, inclusiv în situaţia în care aceştia nu duc la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse de Adunarea generală naţională sau de Consiliul naţional în sarcina acestora, în vederea asigurării organizării şi funcţionării corespunzătoare a colegiului teritorial.
  12^30. La articolul 535, literele a), f) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) elaborează Codul deontologic al medicului stomatolog, Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMSR, precum şi proiectele de modificare a acestora;..................................................................................................f) soluţionează, prin comisiile de lucru, în termen de 30 de zile de la înregistrare, contestaţiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile colegiilor teritoriale, în conformitate cu regulamentele proprii;..................................................................................................k) stabileşte condiţiile privind desfăşurarea publicităţii de către medicii stomatologi, precum şi de către cabinetele şi unităţile sanitare în cadrul cărora se exercită profesia de medic stomatolog şi aprobă conţinutul materialului publicitar;12^31. La articolul 535, după litera k) se introduc patru noi litere, lit. l)-o), cu următorul cuprins:l) adoptă moţiuni în care prezintă poziţia CMSR faţă de probleme ce interesează sau au legătură cu exercitarea profesiei de medic stomatolog, cu rolul sau statutul medicului stomatolog, precum şi în orice alte probleme de interes general pentru medicii stomatologi;m)
  aprobă exercitarea ocazională, cu caracter didactic, de instruire, informare şi schimb de experienţă a profesiei de medic stomatolog de către medicii stomatologi care nu au calitatea de membru al CMSR, prin comisia stabilită conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a CMSR;
  n) adoptă şi actualizează periodic ghidurile de practică medicală aplicabile profesiei de medic stomatolog, adaptând conţinutul acestora la ghidurile internaţionale;o) adoptă, cu caracter de recomandare, onorariile minimale pentru serviciile prestate potrivit legii, în regim independent, de unităţile sanitare private în cadrul cărora se exercită profesia de medic stomatolog, cu excepţia serviciilor prestate în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate.
  12^32. După articolul 536 se introduce un nou articol, art. 536^1, cu următorul cuprins:Articolul 536^1Deciziile Consiliului naţional al CMSR sunt obligatorii pentru colegiile teritoriale şi pentru medicii stomatologi care exercită activităţi stomatologice în România.
  12^33. La articolul 537, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Biroul executiv naţional este alcătuit dintr-un preşedinte, 4 vicepreşedinţi, un secretar general şi un trezorier, aleşi în mod individual pe funcţii de Adunarea generală naţională, dintre membrii săi, pentru un mandat de 4 ani.12^34. După articolul 537 se introduc patru noi articole, art. 537^1-537^4, cu următorul cuprins:Articolul 537^1Preşedintele Biroului executiv naţional este preşedintele CMSR.Articolul 537^2Biroul executiv naţional coordonează activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului naţional al CMSR.Articolul 537^3
  (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Biroul executiv naţional poate constitui grupuri tehnice de lucru.(2) Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea grupurilor tehnice de lucru se stabilesc de Biroul executiv naţional.
  Articolul 537^4Pentru realizarea obiectivelor CMSR sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, Biroul executiv naţional, prin decizie, poate numi consilieri onorifici şi poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experţi sau colective de lucru formate din specialişti.
  12^35. După articolul 538 se introduce un nou articol, art. 538^1, cu următorul cuprins:Articolul 538^1(1) În cazurile în care legea prevede avizul, aprobarea sau acordul CMSR, avizul sau punctul de vedere emis de CMSR este obligatoriu.(2) În situaţiile prevăzute la art. 512 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) lit. a) şi c), art. 535 lit. g)-i) şi la art. 538 sau dacă legea prevede consultarea sau avizul consultativ al CMSR este obligatorie solicitarea emiterii unui punct de vedere de către CMSR, precum şi, după caz, consultarea directă a organismului profesional.(3) Avizele sau punctele de vedere prevăzute la alin. (1) şi (2) se emit în termen de 30 de zile de la data comunicării sesizării, în cazul în care legea nu prevede un alt termen. Valabilitatea actului nu este afectată de depăşirea termenului de emitere a avizului sau a punctului de vedere.12^36. La secţiunea a 5-a, după articolul 538^1 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea C, cu următorul titlu:C. Dispoziţii comune privind organizarea la nivel teritorial şi la nivel naţional
  12^37. La articolul 539, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 539(1) Contractul de muncă al persoanei care exercită o funcţie de conducere în biroul executiv al consiliului colegiului teritorial sau în Biroul executiv naţional se suspendă, la cererea persoanei în cauză, pe perioada cât îndeplineşte funcţia respectivă, cu menţinerea locului de muncă.12^38. După articolul 539 se introduc patru noi articole, art. 539^1-539^4, cu următorul cuprins:Articolul 539^1(1) Alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial, a membrilor biroului executiv al acestuia, precum şi a organelor de conducere de la nivel naţional se face conform Regulamentului electoral aprobat de Consiliul naţional al CMSR, denumit în continuare Regulamentul electoral.(2) În cazul alegerilor pentru Biroul executiv naţional, consiliul colegiului teritorial sau pentru Adunarea generală naţională sunt aleşi în funcţie candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul electoral şi cu respectarea cvorumului prevăzut de prezenta lege pentru fiecare organ de conducere.
  (3) În situaţia alegerilor pentru funcţia de membru al consiliului colegiului teritorial şi de reprezentant al colegiului teritorial în Adunarea generală naţională, candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective, în limita numărului prevăzut de prezentul titlu.(4) În caz de vacantare a mandatelor membrilor aleşi pe listele de candidaţi pentru consiliul colegiului teritorial, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în listele validate de Comisia electorală centrală, pentru perioada de mandat rămasă. Supleantul va exercita funcţia după validarea de către Comisia electorală centrală, în condiţiile prevăzute de Regulamentul electoral.(5) Atunci când se constată vacantarea funcţiei pentru unul dintre membrii biroului executiv al colegiului teritorial sau ai Biroului executiv naţional, consiliul colegiului teritorial sau, după caz, Adunarea generală naţională poate aproba perioade de interimat, care nu pot fi mai mari de 12 luni.
  Articolul 539^2(1) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al consiliului colegiului teritorial, al Consiliului naţional al CMSR ori al Adunării generale naţionale a CMSR medicii stomatologi care deţin funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, respectiv ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, structurilor deconcentrate ale acestora ori în cadrul CNAS, caselor judeţene de asigurări de sănătate, respectiv a municipiului Bucureşti, patronatelor şi sindicatelor profesionale, precum şi orice fel de funcţii de demnitate publică.(2) Medicii stomatologi pentru care, în timpul mandatului de membru al organelor de conducere, a survenit situaţia de incompatibilitate sunt suspendaţi din funcţie. Suspendarea durează până la încetarea situaţiei de incompatibilitate sau până la expirarea mandatului.
  Articolul 539^3Numărul maxim de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial şi naţional se stabileşte de către Adunarea generală naţională şi este prevăzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMSR.Articolul 539^4Membrii organelor de conducere se aleg din rândul membrilor CMSR, în condiţiile prevăzute de prezentul titlu şi de Regulamentul electoral, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) au plătită la zi cotizaţia;b) nu au suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog;c) nu se află în unul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 489 şi 490;d) prin excepţie de la prevederile art. 544 alin. (2), nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 5 ani.
  12^39. După articolul 540 se introduc două noi articole, art. 540^1 şi 540^2, cu următorul cuprins:Articolul 540^1(1) Sesizarea împotriva unui medic stomatolog se depune la colegiul teritorial al cărui membru este acesta. În cazul medicilor stomatologi care exercită profesia în regim temporar sau ocazional pe teritoriul României, sesizarea se depune la colegiul teritorial pe a cărui rază medicul stomatolog a exercitat profesia la data săvârşirii faptei.(2) Biroul executiv al consiliului colegiului teritorial dispune trimiterea dosarului disciplinar la comisia de disciplină, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină, aprobat de Consiliul naţional al CMSR.(3) Persoana care a formulat sesizarea poate depune contestaţie împotriva deciziei de respingere a sesizării la colegiul teritorial a cărui decizie se contestă, sub sancţiunea anulării. Contestaţia se soluţionează de către Biroul executiv naţional.(4) Sesizarea împotriva unui membru al consiliului colegiului teritorial, al Consiliului naţional, al Adunării generale naţionale, al comisiilor de disciplină, electorale sau de cenzori organizate la nivel teritorial ori naţional se soluţionează de Comisia superioară de disciplină.
  Articolul 540^2Biroul executiv al colegiului teritorial sau Biroul executiv naţional se poate sesiza din oficiu şi poate dispune, prin decizie, declanşarea anchetei disciplinare, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale CMSR, aprobat de Consiliul naţional al CMSR.
  12^40. La articolul 541, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 541(1) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt:
  12^41. La articolul 541 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:c^1) amendă de la 500 lei la 5.000 lei. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei comisiei de disciplină sau a Comisiei superioare de disciplină, după caz. Neachitarea în acest termen atrage de drept suspendarea exercitării profesiei de medic stomatolog, până la achitarea amenzii. Sumele provenite din plata amenzilor se fac venit integral la bugetul colegiului teritorial sau al CMSR, după caz;12^42. La articolul 541 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi de medicină dentară pe o perioadă de la o lună la un an;12^43. La articolul 541, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate pentru abaterile disciplinare stabilite prin acte normative ca fiind abateri disciplinare grave nu pot consta în cele prevăzute la alin. 1 lit. a) şi b).
  12^44. Articolul 542 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 542(1) În cadrul fiecărui colegiu teritorial se organizează şi funcţionează comisia de disciplină care judecă în primă instanţă şi în complet de 3 membri abaterile disciplinare săvârşite de medicii stomatologi înscrişi în acel colegiu, precum şi de medicii stomatologi care exercită profesia în regim temporar sau ocazional pe raza colegiului teritorial.(2) În vederea soluţionării sesizării formulate împotriva unui medic stomatolog pentru fapte săvârşite pe raza altui colegiu teritorial decât cel în care este înscris, comisia de disciplină învestită cu soluţionarea dosarului disciplinar poate solicita administrarea de probe prin comisie rogatorie de către comisia de disciplină a colegiului teritorial pe raza căruia s-a săvârşit fapta, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină aprobat de Consiliul naţional al CMSR. (3) La nivelul CMSR se organizează şi funcţionează Comisia superioară de disciplină care judecă în completuri de 5 membri:a) ca instanţă de fond, abaterile săvârşite de membri ai consiliului colegiului teritorial, ai Consiliului naţional sau ai Adunării generale naţionale, precum şi de membrii comisiilor de disciplină, electorale sau de cenzori organizate la nivel teritorial ori naţional;b) în contestaţie, împotriva deciziilor comisiilor de disciplină teritoriale.(4) Procedura de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină se stabileşte în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină, aprobat de Consiliul naţional al CMSR, cu respectarea prevederilor prezentului titlu.(5) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplină şi încetarea acestuia sunt prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMSR.12^45. La articolul 544, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 544(1) Acţiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile, dar nu mai târziu de 1 an de la data la care fapta a fost săvârşită...................................................................................................(3)
  În cazul aplicării sancţiunii prevăzute la art. 541 alin. (1) lit. e), medicul stomatolog poate face o nouă cerere de redobândire a calităţii de membru al colegiului după expirarea perioadei stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă de interdicţie a exercitării profesiei sau după 2 ani de la data rămânerii definitive a sancţiunii dispuse de comisia de disciplină. Redobândirea calităţii de membru al CMSR se face în condiţiile prezentei legi.
  12^46. La articolul 545, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie medicală continuă;d) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice;12^47. La articolul 547, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Obligaţia urmăririi şi efectuării vărsării cotei aferente Consiliului naţional revine preşedintelui consiliului teritorial. Neîndeplinirea acestei obligaţii se sancţionează de Comisia superioară de disciplină, la sesizarea Biroului executiv naţional, prin aplicarea uneia dintre sancţiunile prevăzute la art. 541 alin. (1) lit. a)-c).
  12^48. Articolul 549 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 549(1) Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea şi funcţionarea, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital, pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, întrajutorarea medicilor cu venituri mici, crearea de instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific, acordarea de premii pentru membrii cu activităţi profesionale deosebite, alte cheltuieli aprobate, după caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv de Consiliul naţional al CMSR.(2) Modul de alocare a fondurilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte, după caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv de Consiliul naţional al CMSR.
  2. La articolul I punctul 14, alineatul (6) al articolului 693 se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) INMSS desfăşoară activităţi de formare profesională, în parteneriat cu instituţiile de învăţământ superior medico-farmaceutic, în domeniul managementului serviciilor de sănătate şi alte domenii prioritare ale sistemului de sănătate naţional, în vederea obţinerii de atestate eliberate de Ministerul Sănătăţii, cursuri de scurtă durată şi alte tipuri de cursuri specifice în domeniile menţionate.ˮ3. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, pct. 14^1, cu următorul cuprins:14^1. La articolul 693, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:(10) Prevederile prezentului titlu nu se aplică în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, care este reglementat prin legislaţie cu caracter special.4.
  La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, pct. 18, cu următorul cuprins:18. În tot cuprinsul legii, sintagmele «act medico-dentar», «servicii medico-dentare», «activităţi medico-dentare», «unităţi medico-dentare», «cunoştinţe medico-dentare» se înlocuiesc cu sintagmele «act medical», «servicii stomatologice», «activităţi stomatologice», «unităţi sanitare», «cunoştinţe medicale»
  5. După articolul II se introduc două noi articole, art. III şi IV, cu următorul cuprins:Articolul III(1) Se aprobă exonerarea de la plată a sumelor care ar fi rezultat în condiţiile în care preţurile maximale ale medicamentelor actualizate de Ministerul Sănătăţii începând cu data de 1 iulie 2015 ar fi fost aplicabile şi în semestrul I al anului 2015, stabilite ca urmare a recalculării de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a valorilor de consum de medicamente raportate, validate şi înregistrate în platforma informatică din asigurările de sănătate pentru fiecare lună din perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015, în baza preţurilor de referinţă aferente medicamentelor cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală, respectiv a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate, valabile în luna iulie 2015, precum şi a accesoriilor aferente, drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi a României a unor economii astfel estimate la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi încadrate ca prejudiciu.(2) Se aprobă exonerarea de la plată a sumelor decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele eliberate începând cu luna ianuarie a anului 2015, reprezentând diferenţa dintre preţul de referinţă valabil la data eliberării medicamentelor şi preţul de vânzare cu amănuntul recalculat, care ar fi rezultat din aplicarea de către farmacii a cotelor de adaos comercial prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, la preţul de achiziţie sau la un preţ de achiziţie care se diminuează cu reducerile comerciale, potrivit dispoziţiilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a accesoriilor aferente, drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi a României a unor economii astfel estimate la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi încadrate ca prejudiciu.(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică furnizorilor cu care casele de asigurări de sănătate au avut încheiate contracte de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi contracte de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, în perioada 2015-2016.
  Articolul IV(1) Se aprobă exonerarea de la plată a sumelor decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele eliberate începând cu luna ianuarie a anului 2015, reprezentând diferenţa dintre preţul de referinţă valabil la data eliberării medicamentelor şi preţul de vânzare cu amănuntul recalculat, care ar fi rezultat din aplicarea de către farmacii a cotelor de adaos comercial prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, la preţul de achiziţie sau la un preţ de achiziţie care se diminuează cu reducerile comerciale, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a accesoriilor aferente, drept consecinţă a constatării de către casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti a unor prejudicii, astfel cum au fost stabilite de către Curtea de Conturi a României, potrivit prevederilor art. III alin. (1) şi (2).(2) Prevederile alin. (1) se aplică furnizorilor cu care casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti au avut încheiate contracte de furnizare de medicamente, cu şi fără contribuţie personală, în tratamentul ambulatoriu, precum şi contracte de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, în perioada 2017-2022.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
  Bucureşti, 16 noiembrie 2022.Nr. 308.----