Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 17 octombrie 2022de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
EMITENT
 • MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 bis din 18 octombrie 2022Data intrării în vigoare 18-10-2022  Aprobată prin ORDINUL nr. 1705 din 17 octombrie 2022 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1012 din 18 octombrie 2022.
  1. Obiectivul Programului1.1. Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare Programul, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT), prin Direcţia Generală Antreprenoriat şi Programe de Finanţare şi Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, cu modificările ulterioare.
  1.2. Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare.1.3. Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.1.4. Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,cu modificările şi completările ulterioare.1.5. Programul urmăreşte, prin organizarea unui târg naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2022, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin:a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;b) stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;c) creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;
  d) îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii;e) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.
  1.6. În cadrul Programului, înţelesurile unor termeni sunt următoarele:(1) produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale - sunt produsele şi serviciile executate de meşteşugari şi artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau artizanului rămâne o componentă substanţială a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul că:– sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale;– natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi semnificative din punct de vedere comunitar şi religios;– 
  cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri;
  – sunt produse şi servicii cu valoare artistică, dar şi utilitară, care păstrează specificul execuţiei manuale şi tradiţionale;
  (2) produsele de artă populară - sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone;(3) întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
  d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile prevăzute la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice;
  (4) ajutor de minimis - - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre şi reprezintă ajutoarele acordate unei întreprinderi unice care desfăşoară o activitate economică şi care nu depăşesc valoarea de 200.000 de euro într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 de euro în cazul întreprinderilor ce activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.(5) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;(6) furnizorul de ajutor de minimis - Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului prin Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Iaşi;(7) administratorul schemei - Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Iaşi;(8) data acordării ajutorului de stat -data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
  2. Descrierea Programului2.1. Programul constă în organizarea Târgului naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2022 pe o durată cuprinsă între minimul 3 zile şi maximum 5 zile.2.2. Perioada de desfăşurare a târgului, precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea evenimentului.2.3. (1) În cadrul târgului naţional beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare.(2) Beneficiarii prezenţi la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor: covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; împletituri - sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor, prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, creaţie bijuterii etc.(3)
  Atelierele de lucru menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrare a materialelor folosite, cât şi în produsul final.
  2.4. (1) Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului sunt: ● organizarea unui târg naţional al meşteşugarilor şi artizanilor sub forma unei expoziţii cu vânzare; ● organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către artizani şi meşteşugari, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia, promovării serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiţionale; ● activităţi de promovare a evenimentului, atât înainte de desfăşurare, în vederea asigurării unei prezenţe consistente a publicului şi aplicanţilor ţintă, cât şi post-eveniment, în vederea publicităţii târgului naţional.(2) Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2022 va fi organizat de Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) Iaşi. Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului Iaşi, direct şi/sau prin externalizare în condiţiile legii, pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, selectaţi printr-o procedură competitivă, deschisă, transparentă, necondiţionată, nediscriminatorie şi suficient promovată, în condiţiile legii.(3) În vederea desfăşurării evenimentului, Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului Iaşi, în calitate de organizator, va coopera cu instituţiile publice şi/sau organizaţiile reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional şi european.2.5.
  Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice Programului se pot suporta următoarele cheltuieli eligibile: realizare şi mentenanţă aplicaţie electronică de înscriere şi gestiune program, publicitate tv şi radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinţe, seminare, mese rotunde, workshopuri şi prezentări, închiriere spaţii, utilităţi, amenajare standuri şi spaţii de conferinţe, achiziţie sau închiriere mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar necesare desfăşurării evenimentului, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli aferente deplasării şi cazării artizanilor şi meşteşugarilor, cheltuieli pentru promovare în mediul on line şi social media, realizare content, realizare site eveniment, realizare identitate vizuală eveniment, realizare/promovare spot video eveniment, realizare grafică, închiriere corturi/pavilioane pentru evenimente în aer liber, promovare indoor/outdoor, organizarea de spectacole artistice în incinta şi pe perioada târgului, organizarea de ateliere de lucru ale meştesugarilor, organizarea de conferinţe, seminare, mese rotunde, workshopuri, prezentări, întâlniri de lucru pentru dezvoltarea programelor pentru meşteşuguri şi artizanat, precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor din cadrul evenimentului.
  3. Bugetul, numărul estimat de beneficiari şi durata schemei de ajutor de minimis,3.1. (1) Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.(2) Având în vedere că prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2023, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, în calitatea sa de furnizor al schemei de ajutor de minimis, se obligă să actualizeze prezenta schemă conform reglementărilor europene privind ajutorul de minimis în vigoare după data de 31 decembrie 2023 şi să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenţei asupra respectivelor modificări. Toate ajutoarele de minimis acordate beneficiarilor de proiecte, în baza prezentei scheme de minimis, vor respecta condiţiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de minimis aplicabile la acel moment.3.2. Bugetul estimat pentru perioada 2022-2027 este de 6.000 mii lei, iar bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2022 este de 1.000 mii lei.3.3. Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 600 de beneficiari, din care app. 100 de beneficiari în anul 2022.4. Tipurile de ajutor financiar de minimis4.1. Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii electronice în cadrul programului.4.2. (1) Pentru anul 2022 vor fi suportate cheltuieli pentru cazarea şi transportul beneficiarilor şi al produselor acestora la/de la eveniment în sumă forfetară de 2500 lei/beneficiar. În cazul beneficiarilor reprezentaţi de societăţi cooperative, inclusiv societăţi cooperative meşteşugăreşti mixte, de asociaţii sau fundaţii, suma forfetară de 2500 lei se acordă fiecărui expozant înscris distinct în aplicaţia electronică de către beneficiar, în limita a maximum 10 expozanţi înscrişi de aceeaşi organizaţie.(2) Decontarea se va face în baza cererii beneficiarului şi a procesului verbal de participare la eveniment.4.3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului(1) Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din 6 mai 2003, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:a) sunt organizate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, sau în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului;c) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.
  (2) societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, asociaţiile sau fundaţiile, pot aplica în numele meşteşugarului/artizanului expozant, membru al organizaţiei. Acestea pot înscrie un număr de maximum 10 expozanţi de organizaţie.
  5. Criterii de eligibilitate Pot beneficia de prevederile Programului beneficiarii eligibili conform art. 4.3 care îndeplinesc cumulativ la data înscrierii electronice următoarele criterii:a) au capital social integral privat;b)
  realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare înregistrate la ANAF;
  c) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior;d) au ca obiect de activitate producerea şi/sau comercializarea sau promovarea produselor care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanale, prestarea serviciilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional;e) sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;f) au completat în aplicaţia electronică formularul de înscriere (Anexa nr. 1), au încărcat documentele specificate în anexă, iar în urma verificării acestora au fost selectaţi să participe la eveniment;g) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, şi 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
  6. Reguli privind cumulul ajutoarele de minimisa.) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.b.) Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, astfel:(i) valoarea brută*1) totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei*2) a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. *1) plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în numerar, ca valoare brută, adică înainte de orice deducere de impozite şi taxe. *2) la data semnării contractului de finanţare(ii) pentru agenţii economici care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.c.) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul poate alege între reducerea valorii ajutorului solicitat astfel încât să se încadreze în plafon, sau rambursarea totală sau parţială a ajutorului anterior obţinut, pentru a fi respectat plafonul de minimis.d.) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
  e.) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.f.) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012*3) al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. *3) Regulamentul(UE) nr 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali").g.) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.h.) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, acordate pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
  7. În cadrul Programului nu sunt eligibile:a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului*1); *1) plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în numerar, ca valoare brută, adică înainte de orice deducere de impozite şi taxe.
  b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;c) activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:(i) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;(ii) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri).(iii) Prin prelucrarea produselor agricole se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.d) Prin comercializarea produselor agricole se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;e)
  activităţi legate de export, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  f) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;g) operatorii economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în DECIZIA CONSILIULUI din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;h) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost. În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate enumerate mai sus, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate. Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.
  8. Modalitatea de derulare a Programului - MAT, prin Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului Iaşi (AIMMAIPE Iaşi), administrează, gestionează şi derulează programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional şi la nivel local şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.8.1. Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2022 se face prin completarea în aplicaţia electronică a formularului de înscriere (Anexa nr. 1) şi încărcarea documentelor specificate în anexă.8.2.
  Data de la care este activă completarea formularului de înscriere se comunică pe site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
  8.3. În vederea obţinerii acordului de principiu pentru participarea la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2022, operatorul economic va completa şi va transmite formularul de înscriere în Program (Anexa nr. 1) începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea locurilor aferente târgului. Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii.8.4. Formularul de înscriere, corect şi integral completat, va putea fi transmis în aplicaţia electronică. Actele care se vor ataşa la înscriere sunt următoarele:a) cererea-tip de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat (Anexa nr. 2);b) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis primite;c) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2021 (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi calculate potrivit Anexei nr. 4);d) declaraţie pe propria răspundere că nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;e) copia certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a reprezentantului legal al întreprinderii solicitante, precum şi a persoanei participante/meşter popular;f) împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de participare la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat (Anexa nr. 2);g) fotografii cu minimum 3 (trei) produse artizanale/meşteşugăreşti realizate/comercializate de către solicitant;h) declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al solicitantului că nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene/Consiliului Concurenţei sau a altui furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată.8.5. După încheierea perioadei de înscriere, MAT şi AIMMAIPE Iaşi vor face public pe site-ul instituţiei lista cu solicitanţii înscrişi în Program.
  9. Verificarea şi selecţia beneficiarilor9.1. Verificarea şi selecţia aplicanţilor se vor face de către unitatea de implementare programe denumită în continuare UIP, din cadrul AIMMAIPE Iaşi.
  9.2. În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul AIMMAIPE Iaşi se constituie UIP, ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE Iaşi.9.3. UIP din cadrul AIMMAIPE Iaşi va verifica, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a listei cu solicitanţii înscrişi în Program, documentaţia încărcată online. Se pot solicita clarificări sau completări ale documentelor încărcate în aplicaţie, cu termen de răspuns 2 zile. După finalizarea verificării, UIP din cadrul AIMMAIPE Iaşi va transmite aplicanţilor prin intermediul aplicaţiei electronice scrisoare de respingere în cazul în care se constată că:– documentaţia încărcată este incorectă;– solicitanţii au declarat în formularul de înscriere informaţii care nu sunt corecte/reale;– solicitanţii nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură;– activitatea solicitantului sau produsele/serviciile pe care le comercializează/produce nu face/fac obiectul prezentului program conform prezentei proceduri de implementare. Pentru solicitanţii acceptaţi de principiu de către UIP, AIMMAIPE Iaşi va transmite prin intermediul aplicaţiei electronice scrisoarea de înştiinţare privind acceptarea participării la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2022, în limita locurilor disponibile / în afara locurilor disponibile, după caz.
  9.4. MAT va publica pe site-ul instituţiei lista cu aplicanţii admişi şi respinşi pentru participare la târgul naţional, păstrând ordinea înscrierii în program.
  9. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor10.1. În conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim în urma comunicării UIP, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.10.2. Astfel, solicitantul se poate adresa AIMMAIPE Iaşi, formulând o contestaţie în termen de maximum 2 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.10.3. Contestaţia se formulează în scris prin aplicaţie sau prin intermediul adresei de e-mail şi va cuprinde:– datele operatorului economic;– obiectul contestaţiei;
  – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;– dovezile pe care se întemeiază;– semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau a împuternicitului acestuia.
  10.4. Termenul de soluţionare este de 3 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.10.5. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin intermediul aplicaţiei electronice sau pe adresa de e-mail.10.6. Pentru soluţionarea contestaţiilor se va constitui în cadrul AIMMAIPE Iaşi o comisie de soluţionare a contestaţiilor.
  10.7. Numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al AIMMAIPE Iaşi.11. Decontarea cheltuielilor cu participarea la eveniment11.1. Participanţii vor depune în aplicaţia electronică cererea-tip de decontare pentru acordarea sumei forfetare de 2500 lei, în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului. Pentru decontarea sumei forfetare, participanţii au obligaţia de a fi prezenţi la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestuia. Absenţa în oricare dintre zilele târgului conduce la neacordarea alocaţiei financiare nerambursabile.11.2. Nerespectarea oricărei prevederi stipulate de prezenta procedură de către beneficiari duce la neacordarea alocaţiei financiare nerambursabile sub formă de sumă forfetară.11.3. (1) Recuperarea ajutorului de minimis acordat, în caz de nerespectare a prezentei proceduri, se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(2) Valoarea ajutorului de minimis recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării integrale a acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 24.09.2015. '
  11.4. Schema de ajutor de minimis va fi publicată pe site-ul MAT, iar în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.11.5. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.11.6. MAT, prin AIMMAIPE Iaşi, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.11.7. Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv MAT - AIMMAIPE Iaşi, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.11.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.11.9. Pe baza unei cereri scrise, MAT va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.11.10. Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile ce se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
  11.11. Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.11.12. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.11.13. În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoare ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.11.14. Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.11.15. Furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.11.16. Furnizorul are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta procedură de minimis într-un termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.11.17.
  Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a încărca în RegAs contractele de finanţare şi contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc. în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.
  12. Confidenţialitate12.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.12.2. MAT şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul cheltuielilor decontate, aşezarea geografică (localitatea şi judeţul), materiale foto şi video realizate în cadrul evenimentului. Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedura.Anexa nr. 1la procedură FORMULAR DE ÎNSCRIERE FORMULAR SOLICITANT
  Denumirea completă a solicitantului
  Adresa solicitantului
  Județul
  Telefon
  Adresă de e-mail
  Numele reprezentatului legal
  Funcția reprezentatului legal
  Telefon persoană de contact
  E-mail persoană de contact
  Cod unic de înregistrare (după caz)
  Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului (după caz)
  Nr. de înregistrare la Registrul asociațiilor și fundațiilor (după caz)
  Certificat de înregistrare / înscriere / înmatriculare (după caz)
  Actul constitutiv (după caz)
  Statutul (după caz)
  Cererea de participare la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat
  Declarație pe proprie raspundere privind ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis
  Declarația pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii pentru anul fiscal 2021
  Declarație pe proprie răspundere că nu are datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru.
  Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea de participare la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat
  Copia certificată a buletinului de identitate/cărții de identitate al/a reprezentantului legal / împuternicitului întreprinderii solicitante (după caz);
  AIMMAIPE de care aparține
  Categoria solicitantului
  Microîntreprindere
  Întreprindere mică
  Întreprindere mijlocie
  Societate cooperativă
  Societate mestesugărească mixtă
  Întreprindere familială
  Întreprindere individuală
  PFA
  Asociație
  Fundație
  Codul CAEN principal al firmei:
  Obiectul de activitate pe care se accesează Programul:
  Obiectivul general/scopul asociației - fundației:
  Suma forfetară solicitată: maximum 2500 lei
  FORMULAR EXPOZANT
  Numele expozantului care va participa la targ din partea solicitantului
  CNP expozant care va participa la targ din partea solicitantului
  Act de identitate/ pasaport expozantului care va participa la targ din partea solicitantului
  Tipul de meșteșug/artizanat:
  Prezentare expozant și lucrări realizate
  Atașează minim 3 (trei) fotografii cu produse artizanale/meșteșugărești realizate/comercializate care vor fi prezentate la Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri
  Aplicaţia informatică va permite încărcarea tuturor documentelor solicitate în cadrul procedurii de implementare a programului, conform art.7.4 din procedură.
  Anexa nr. 2la procedură CERERE-TIP DE PARTICIPARE LA TÂRGUL NAŢIONAL PENTRU MEŞTEŞUGURI ŞI ARTIZANAT (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română)Secţiunea A Date solicitant Operatori economici Subscrisa ...................... având datele de identificare menţionate în Formularul de înscriere (Anexa nr. 1 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului aprobată prin Ordinul ministrului pentru antreprenoriat şi turism) reprezentantă legal prin dl/dna ......................, având calitatea de ......................, solicit participarea în condiţiile prevederilor Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului (Program), la Târgul Regional pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2022. Cont bancar*1)...................... deschis la Banca ...................... *1) Cont deschis la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nr. cont ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului/nr. .......................... în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: .....................................................
  Forma juridică: .......................... Forma de proprietate 100% privată DA [] NU [] Capitalul social: ....................lei deţinut de– persoane fizice ..........%– persoane juridice ........% Numărul mediu anual de salariaţi (în anul fiscal anterior) .......................... Cifra de afaceri anuală netă (conform ultimei situaţii financiare anuale la ANAF) .......................... lei Precizaţi numărul de persoane care participă la târgul regional pentru artizanat şi meşteşuguri din partea solicitantului .......................... şi completaţi datele de mai jos pentru toţi însoţitorii. Dl/Dna .........................., având funcţia de ................... identificat cu BI/CI Seria ..... Nr. ............
  Secţiunea B Categoria solicitantului Bifaţi categoria în care vă încadraţi: Microîntreprindere []
  Întreprindere mică [] Întreprindere mijlocie [] Întreprindere familială [] Întreprindere individuală [] Persoană fizică autorizată [] Societate cooperativă [] Societate meşteşugărească mixtă [] Asociaţii profesionale [] Fundaţii/Asociaţii [] Codul CAEN principal al firmei este ................... Obiectul de activitate pe care se accesează Programul este ................... Obiectivul general / scopul asociaţiei - fundaţiei: ................... Tipul de meşteşug practicat ................... Descrieţi produsele/serviciile meşteşugăreşti de mică industrie şi artizanale/produse de artă populară, pe care dumneavoastră le realizaţi/societatea dumneavoastră le dezvoltă prin activitatea desfăşurată, respectând definiţia de la punctul 1 subpct. 1.6 din Procedura Menţionaţi produsele de meşteşug/artizanat cu care participaţi la târgul regional pentru artizanat şi meşteşuguri. Organizaţi ateliere de lucru în timpul Târgului? Da [] Nu []............................................................................................................... NOTĂ! Solicitantul nu este obligat să suporte nici o taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii AIMMAIPE pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
  În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de participare la Târgul Naţional pentru Meşteşuguri şi Artizanat care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acestora faţă de varianta transmisă şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, atrăgând după sine respingerea finanţării.
  Semnătura autorizată solicitantului *) *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea. Numele ..................... Semnătura .................. Data semnării ..............
  Anexa nr. 3.1la procedură Declaraţie pe propria răspundere Operatori economici Subsemnatul(a) ....................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .... nr. ......., eliberat(ă) de la data de ..............., cu domiciliul în localitatea ....................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ....................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. De asemenea, declar pe propria răspundere că la nivelul întreprinderii unice, în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs: [] nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis; [] am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:
  Nr. crt.Anul acordării ajutoruluiForma ajutoruluiInstituția finanțatoareProgramul prin care a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului acordat
  TOTAL
  În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis. Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; că întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege. Declar pe propria răspundere că împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate. Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alţi furnizori de ajutor de stat pe aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme; Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale;
  Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*2) *2) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit). Numele ..................... Funcţia: ................... Semnătura .................. Data semnării ..............
  Anexa nr. 3.2la procedură DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlociiI. Datele de identificare ale întreprinderii Denumirea întreprinderii ............................ Adresa sediului social .............................. Cod unic de înregistrare ............................ Numele şi funcţia .....(Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent).....II. Tipul întreprinderii Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: [] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 4 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului aprobată prin ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. /2022 (procedură). [] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie. [] Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.II.I. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*3) *3) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
  Exercițiul financiar de referință*4)
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
  *4) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2021 Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). [] Nu [] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)
  Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*5) *5) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit). Numele ..................... Funcţia: ................... Semnătura .................. Data semnării ..............
  Anexa nr. 4la procedură CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate
  Secţiunile care trebuie incluse, după caz:– secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);– secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referință - anul 2021
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii €)Total active (mii lei/ mii €)
  1. Datele*6) întreprinderii solicitante sau din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secțiunea B*7)
  2. Datele cumulate în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)
  TOTAL
  *6) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere. *7) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 4 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis.Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.Date de identificare şi date financiare preliminare
  Tabelul A.1
  Întreprinderea parteneră - Date de identificareNumărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
  Numele sau denumirea întreprinderiiAdresa sediului socialCod unic de înregistrareNumele și prenumele Președintelui Consiliului de administrație, Directorului General sau echivalentului acestuia
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  Total:
  NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate " (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
  FIŞA DE PARTENERIAT1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ....................................... Adresa sediului social ......................................... Codul unic de înregistrare ..................................... Numele, prenumele şi funcţia ....Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent.........2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Perioada de referință - anul 2021
  Numărul mediu anual de salariați*8)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale*9) (mii lei/ mii €)
  Total
  *8) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. *9) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
  NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporţionala) Indicaţi exact proporţia deţinută*10) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: *10) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră. Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.Tabelul de parteneriat - A.2
  ProcentNumărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale*3) (mii lei/ mii €)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
  Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
  Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE2. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii: [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*11). *11) Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Metode de calcul pentru fiecare cazCazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.Tabelul B1
  Numărul mediu anual de salariați*12)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii €)Active totale (mii lei/ mii €)
  Total
  *12) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
  Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată (denumire/date de identificare)Adresa sediului socialCod unic de înregistrareNumele și prenumele președintelui consiliului de administrație, directorul general sau echivalentului acestuia
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.
  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2.Tabelul B2
  Întreprindereanumărul:Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii €)
  Active totale (mii lei/ mii €)
  1. *)
  2. *)
  3. *)
  4. *)
  5. *)
  Total
  *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere. NOTĂ Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)
  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*13) *13) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit). Numele ..................... Funcţia: ................... Semnătura .................. Data semnării .............. FIŞA privind legătura dintre întreprinderi nr. ............. din tabelul B2, secţiunea B (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)2. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ....................................... Adresa sediului social ......................................... Codul unic de înregistrare ..................................... Numele, prenumele şi funcţia ....(preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent).........2. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referință
   Numărul mediu anual de salariați*14)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii €)Active totale (mii lei/ mii €)
  Total   
  *14) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
  NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.
  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*15) *15) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit). Numele ..................... Funcţia: ................... Semnătura .................. Data semnării ..............
  Anexa nr. 5
  la procedură Lista agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea exportului (AIMMAIPE)
  Nr. crt.AIMMAIPE (Județe arondate)ADRESATELEFON/ FAX/E-MAILCONDUCERE
  1.BRAȘOVBrașovCovasnaSibiuStr. Turnului, nr. 5, Clădirea AJOFM, et. 1, Brașov, C.P. 5001520268-548.018 tel. agentia.brasov@imm.gov.roFLORINLUCADirector executiv
  2.
  CLUJ-NAPOCABihorBistrița NăsăudClujMaramureș Satu Mare SălajStr. Horea, nr. 13, etaj 3Cluj-Napoca, C.P. 4001740264-487.224 tel. agentia.cluj@imm.gov.roMIRCEAMIHEȘTEANDirector executiv
  3.CONSTANȚABrăilaBuzăuConstanțaGalațiTulcea
  Vrancea
  Bd. Tomis, nr. 79-81, et. 6, Constanța, C.P. 9006690241-661.253 tel. 0241-661.254 tel. agentia.constanta@imm.gov.roGEORGEFULINĂDirector executiv
  4.CRAIOVADoljGorjMehedințiOltVâlceaStr. Ștefan cel Mare nr. 93, et. 3, Craiova, C.P. 2001300251-510.785 tel. agentia.craiova@imm.gov.roCRISTIANANUȚADirectorexecutiv
  5.IAȘIBacăuBotoșaniIașiNeamțSuceavaVasluiBd. Tudor Vladimirescu, nr. 45A, Bl. B2, parter, Iasi, judetul Iasi, C.P. 7003050371-402.212 tel. agentia.iasi@imm.gov.roNARCISTĂBĂCARUDirector executiv
  6.PLOIEȘTIArgeșCălărașiDâmbovițaGiurgiuIalomița
  PrahovaTeleorman
  Bd.Republicii, nr. 12, Bl. 33, B1 - B2, Ploiești, C.P. 1000660244-522.085 tel. 0244-544.054 tel. agentia.ploiesti@imm.gov.roGEORGEBREZOIDirector executiv
  7.TÂRGU MUREȘAlbaHarghitaMureșStr. Gheorghe Doja, nr. 25, Târgu Mureș, C.P. 5403420265-311.660 tel.0265-260.818agentia.targumures@imm.gov.roCSABATOROK
  Director executiv
  8.TIMIȘOARAAradCaraș-SeverinHunedoaraTimișBd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, Timișoara, C.P. 3005750256-292.739 tel. 0256-292.767agentia.timisoara@imm.gov.roADRIANPĂȘCUȚĂDirector executiv
  9.BUCURESTIBucurestiIlfovStr. Poterasi, nr. 11, sector 4, Bucuresti, C.P. 0402630372-768.484agentia.bucuresti@imm.gov.roMĂDĂLINANOVACDirector executiv
  Contact Call-Center dedicat măsurilor de sprijin 021-9059.
  Anexa nr. 6la procedură CERERE-TIP DE DECONTARE (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare) Operatori economici Subscrisa ..................... având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna .................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .... nr. ......... eliberat la data de .................., cu domiciliul în localitatea str. .................. nr. ... bl. ... sc. ... ap. ... sectorul/judeţul ...................., cod poştal .......... solicit decontarea sumei forfetare de 2500 lei, reprezentând cheltuieli de participare Datele de identificare ale operatorului economic: Denumirea operatorului economic .................... Data înregistrării .................... Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului .................... Codul unic de înregistrare .................... Sediul/Adresa ........................................ Telefon .................... Fax .................... E-mail ....................
  Nr. cont (5070)*16) în care se solicită transferarea sumei decontate (RO) ...................., deschis la Trezoreria .................... *16) pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cont bancar*17) .................... deschis la Banca .................... *17) în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nr. RUE .................... Numele expozantului pentru care se solicita AFN ...................., identificat prin BI/CI seria ... nr. ..........
  Semnătură Funcţia Data întocmirii Viza UIP privind decontarea cheltuielilor de participare
   VerificatorVerificator
  Numele și prenumele  
  Semnătura
    
  Data  
  probat (lei)  
  ------