Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2022de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 26 septembrie 2022Data intrării în vigoare 01-06-2023  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.154 din 16 septembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 937 din 26 septembrie 2022.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, familiile şi persoanele singure, cetăţeni români care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România.(2) Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de venit minim de incluziune dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (3) din lege.Articolul 2(1) În cazul persoanelor fără adăpost definite la art. 6 alin. (1) lit. f) din lege acordarea venitului minim de incluziune se realizează numai după luarea în evidenţă de către serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.(2) Serviciul public de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, cu sprijinul serviciilor poliţiei locale, potrivit prevederilor art. 6 lit. d) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, identifică persoanele fără adăpost care trăiesc în stradă sau în adăposturi improvizate şi le iau în evidenţă, în vederea facilitării accesului acestora la măsurile de asistenţă socială prevăzute de lege.(3)
  În aplicarea art. 7 alin. (2) din lege, pentru luarea în evidenţă a persoanelor fără adăpost, la nivelul serviciului public de asistenţă socială se organizează un registru de evidenţă al acestora. Forma şi modul de utilizare al registrului vor fi aprobate prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
  Articolul 3(1) Beneficiarii de venit minim de incluziune pot fi atât familii, cât şi persoane singure.(2) În vederea calculării cuantumului ajutorului de incluziune şi stabilirii obligaţiilor beneficiarului de venit minim de incluziune, persoana singură se consideră membru de familie.Articolul 4În funcţie de componenţa familiei şi nivelul venitului net ajustat al acesteia, venitul minim de incluziune poate fi constituit din:a) ajutor de incluziune şi ajutor pentru familia cu copii;
  b) ajutor de incluziune, exclusiv;c) ajutor pentru familia cu copii, exclusiv.
  Articolul 5Venitul minim de incluziune se acordă la cererea persoanei sau a reprezentantului familiei şi pe baza declaraţiei pe propria răspundere. Modelul formularului de cerere care include şi declaraţia pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
  Capitolul II Stabilirea cuantumului venitului minim de incluziune
  Secţiunea 1 Condiţii generaleArticolul 6(1) Venitul minim de incluziune se constituie din totalitatea sumelor aferente celor două categorii de ajutoare financiare care se stabilesc în funcţie de încadrarea în limitele veniturilor nete lunare ajustate prevăzute la art. 9 alin. (3) din lege.(2) Sunt eligibile pentru acordarea venitului minim de incluziune familia şi persoana singură ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la:a) 700 lei/membru de familie, pentru situaţia prevăzută la art. 4lit. a);b) 275 lei/membru de familie, pentru situaţia prevăzută la art. 4 lit. b), cu excepţia persoanei vârstnice pentru care nivelul maxim este de 400 lei;c) 700 lei/membru de familie, pentru situaţia prevăzută la art. 4 lit. c).
  Articolul 7(1) Venitul net lunar ajustat se calculează prin aplicarea coeficienţilor de echivalenţă, prevăzuţi la art. 9 alin. (2) din lege, la venitul net total al familiei/persoanei singure realizat în luna anterioară solicitării venitului minim de incluziune.(2) Fracţiunile în bani rezultate din calculul venitului net ajustat se rotunjesc la 1 leu în favoarea beneficiarului.(3) Venitul net ajustat al familiei se stabileşte pe membru de familie.Articolul 8(1)
  Venitul net al familiei/persoanei singure se constituie din totalitatea sumelor primite/realizate de către fiecare membru al familiei, respectiv de persoana singură.
  (2) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. o) din lege, pentru stabilirea venitului net se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, impozabile sau neimpozabile în condiţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, drepturi stabilite prin legi speciale plătite prin casele de pensii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau prin casele sectoriale de pensii, asigurări de şomaj, asigurări sociale de sănătate, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia celor prevăzute la art. 10 alin. (2) din lege.(3) În aplicarea art. 6 alin. (1) lit. p) din lege, pentru determinarea veniturilor din activităţile agricole se iau în calcul valorile stabilite pentru normele de venit potrivit art. 106 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În vederea stabilirii venitului anual obţinut din activităţi agricole se utilizează metodologia de calcul prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.(4) În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.(5) În situaţia în care familia/persoana singură locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului familiei/ persoanei singure, cu excepţia părţii ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.(6) În situaţia în care nu se poate determina suma prevăzută la alin. (5), fiecare familie sau persoană singură completează o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună. Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.(7) În cazul soţilor despărţiţi în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soţ, dacă se constată, la verificarea în teren, că nu au domiciliu comun şi nu se gospodăresc împreună.
  (8) La stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei/persoanei singure se aplică reducerea prevăzută la art. 11 lit. a) din lege.
  Articolul 9Dimensiunea familiei se stabileşte prin însumarea coeficienţilor de echivalenţă, prevăzuţi la art. 9 alin. (2) din lege, potrivit următorului exemplu:Exemplu: pentru o familie compusă din 4 persoane, dimensiunea familiei se stabileşte astfel:– număr de persoane = 4, din care 2 adulţi şi 2 copii;– suma coeficienţilor de echivalenţă = 1+0,5+0,5+0,5 = 2,5;– număr de membri de familie = 2,5.Articolul 10Formula de calcul al venitului net ajustat este următoarea:
  unde:– Vt reprezintă venitul total al familiei/persoanei singure, la care, după caz, se aplică reducerea prevăzută la art. 11 lit. a) din lege;– Dfam reprezintă dimensiunea familiei, stabilită conform prevederilor art. 9;– Vaj reprezintă venitul net ajustat/membru de familie.
  Articolul 11(1) Nu sunt eligibile pentru acordarea venitului minim de incluziune persoanele singure, precum şi familiile care se află în cel puţin una din următoarele situaţii:a) în luna anterioară depunerii cererii au obţinut un venit net/membru de familie mai mare de 700 lei;b) cel puţin unul dintre membrii familiei are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere unul sau mai multe dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor prevăzută la alin. (2).(2) Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune, prevăzută în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.(3) În situaţia în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în lista prevăzută la alin. (2), aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune, este dat în închiriere/arendă/concesiune sau altă formă legală de cedare a folosinţei bunurilor, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului.
  Secţiunea a 2-a
  Stabilirea cuantumului ajutorului de incluziune şi condiţii de acordareArticolul 12(1) Cuantumul maxim al ajutorului de incluziune stabilit de lege este de 275 lei/lună/membru de familie, cu excepţia persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani, pentru care cuantumul maxim este de 400 lei/lună.(2) Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferenţa dintre cuantumul maxim prevăzut la alin. (1) şi cuantumul venitului net ajustat calculat conform formulei prevăzute la art. 10, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.(3) Dimensiunea familiei se stabileşte aplicând formula prevăzută la art. 9.(4) Venitul net ajustat se stabileşte aplicând formula prevăzută la art. 10.(5) Formula de calcul al ajutorului de incluziune este următoarea:(Cmax – Vaj) x Dfam = Cajinc,– Cmax reprezintă cuantumul maxim al ajutorului de incluziune prevăzut de lege;
  – Vaj reprezintă venitul net ajustat/membru de familie;– Cajinc reprezintă cuantumul ajutorului de incluziune care se acordă beneficiarului;– Dfam reprezintă dimensiunea familiei.
  Articolul 13(1) Pentru a fi luaţi în calcul la stabilirea dimensiunii familiei, membrii apţi de muncă din familia solicitantă de venit minim de incluziune, componenta ajutor de incluziune, care nu realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, aşa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) din lege.
  (2) În aplicarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din lege, persoanele care la data depunerii cererii pentru acordarea dreptului nu sunt înregistrate la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se înregistrează în condiţiile prevăzute la art. 27^4 alin. (2)-(4) din lege.
  Articolul 14(1) Pentru menţinerea dreptului la ajutorul de incluziune, prevederile art. 13^1 alin. (1) lit. b) şi c) din lege se aplică numai în situaţiile în care există solicitări pentru angajarea de zilieri şi/sau de prestatori casnici pe raza administrativ- teritorială a localităţii de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă sau pe a căror rază teritorială trăiesc, în cazul persoanelor fără adăpost.(2) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (2) din lege, formula de calcul al numărului de ore la solicitarea primarului, pentru efectuarea de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor de incluziune, de activităţi sau lucrări de interes local, este următoarea:
  Articolul 15Pentru persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 13 alin. (4) lit. c) din lege, prevederile art. 13^1 alin. (1) din lege nu se aplică pe perioadele prevăzute în documentele doveditoare privind incapacitatea temporară de muncă sau, după caz, pierderea totală ori parţială a capacităţii de muncă eliberate de instituţiile competente, potrivit legii.
  Articolul 16(1) Verificarea/Validarea îndeplinirii condiţiilor de acordare şi, după caz, de menţinere a dreptului la ajutorul de incluziune se realizează electronic, prin Sistemul naţional informatic pentru asistenţă socială, denumit în continuare SNIAS.(2) În situaţia în care, din motive obiective, nu pot fi accesate bazele de date care conţin informaţiile necesare verificărilor/validărilor, se solicită documente doveditoare de la instituţii sau de la solicitant, după caz, potrivit art. 21 alin. (2).Articolul 17(1) În aplicarea art. 11 lit. b) din lege, titularul ajutorului de incluziune comunică serviciului public de asistenţă socială modificarea intervenită în veniturile familiei, potrivit prevederilor art. 56 din lege.(2)
  Modificarea intervenită în veniturile familiei se declară în scris, prin declaraţie pe propria răspundere, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
  (3) Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2), precum şi contractul de muncă în copie certificată pentru conformitate cu originalul se depun şi se înregistrează la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei.(4) După verificarea corectitudinii datelor conţinute în documentele prevăzute la alin. (3) se emite dispoziţia primarului prin care se acordă stimulentul prevăzut la art. 11 lit. b) din lege, începând cu luna următoare celei în care persoana singură/membrul de familie s-a angajat.
  Secţiunea a 3-a Stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii şi condiţii de acordareArticolul 18(1) Sunt eligibile pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii familiile cu copii în întreţinere ale căror venituri nete ajustate/membru de familie se situează până la 700 lei/lună.
  (2) În cazul familiilor cu copii de vârstă şcolară, aceştia sunt luaţi în calcul la stabilirea dimensiunii familiei dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege.(3) În situaţia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învăţământ în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, condiţia de a locui împreună se consideră îndeplinită şi pe această perioadă, conform prevederilor art. 28 alin. (3) din lege.(4) În situaţia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învăţământ în străinătate, aceştia sunt luaţi în calcul la stabilirea dreptului la ajutorul pentru familia cu copii doar dacă reprezentantul legal al copilului prezintă în termenul prevăzut la art. 28 alin. (4) din lege dovada frecventării cursurilor şi a numărului absenţelor înregistrate de copil/copii, eliberată de unitatea de învăţământ din străinătate, iar aceasta funcţionează în condiţiile legislaţiei statului respectiv.(5) În situaţia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învăţământ în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, condiţia de a locui împreună se consideră îndeplinită şi pe această perioadă, dacă se prezintă dovada că sunt în întreţinerea familiei/persoanei singure.
  Articolul 19(1) Ajutorul pentru familia cu copii se acordă în cuantumul prevăzut la art. 18 alin. (2) din lege.(2) Venitul net ajustat al familiei se calculează prin aplicarea formulei prevăzute la art. 10.(3) La stabilirea dimensiunii familiei se aplică prevederile art. 9.Articolul 20(1) În cazul familiilor care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, la stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii, se aplică condiţia prevăzută la art. 19 alin. (1) din lege, privind frecventarea fără întrerupere a cursurilor unităţii de învăţământ în care copiii sunt înmatriculaţi.(2) Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din lege, se diminuează cu 50% pentru copilul care înregistrează un număr de peste 15 absenţe nemotivate/lună şi cu suma echivalentă cuantumului ce revine copilului din cuantumul total al dreptului, în cazul în care copilul înregistrează peste 30 de absenţe nemotivate/lună.(3) În situaţia în care mai mulţi copii înregistrează absenţe nemotivate, diminuarea prevăzută la alin. (2) se aplică pentru fiecare copil în parte, în funcţie de numărul de absenţe nemotivate înregistrate de acesta, de fiecare dată raportând diminuarea la cuantumul ajutorului.
  (4) Cuantumul acordat în condiţiile prevăzute la alin. (3) se calculează ca diferenţă între cuantumul ajutorului prevăzut de lege, stabilit prin dispoziţie a primarului, şi valoarea rezultată prin însumarea diminuărilor.(5) În situaţia în care unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale, includerea în numărul de copii pentru care se acordă ajutorul se face începând cu anul şcolar următor, dacă acesta este înscris/frecventează cursurile.(6) În situaţia în care unul dintre copii înregistrează lunar peste 30 de absenţe nemotivate, includerea în numărul de copii pentru care se acordă ajutorul se face începând cu luna următoare celei în care acesta nu mai înregistrează absenţe nemotivate.(7) Modificarea cuantumului ajutorului se face în baza cererii prevăzute la art. 29 alin. (1) din lege şi a dovezii eliberate de unitatea de învăţământ unde părintele elevului minor/elevul major solicită reînscrierea în vederea continuării studiilor.
  Articolul 21(1) Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal vor fi verificate/validate prin SNIAS.
  (2) În cazul în care verificarea/validarea prevăzută la alin. (1) nu este posibilă, reprezentantul familiei prezintă, la solicitarea personalului serviciului public de asistenţă socială, după caz, copie după următoarele documente:a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiei;b) certificatul de căsătorie;c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;f) hotărârea judecătorească prin care se dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti către persoana desemnată, conform prevederilor art. 104 şi art. 105 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;g)
  decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
  h) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;i) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;j) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;k) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;l) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
  (3)
  Pentru situaţiile în care solicitanţii dreptului nu au cetăţenie română, componenţa familiei, filiaţia copiilor şi calitatea de reprezentant legal se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara de origine, traduse în limba română de un traducător autorizat, precum şi cu alte documente eliberate de autorităţile române competente.
  (4) În vederea verificării informaţiilor declarate de semnatarul cererii, precum şi de titularul dreptului, primarul poate solicita altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau în baza art. 70^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii privind veniturile şi bunurile deţinute de acesta sau de membrii familiei sale.(5) Pentru documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) lit. c)-k) se solicită copia în extras, doar pentru informaţiile necesare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, potrivit alin. (1).
  Articolul 22(1) Beneficiază de ajutor pentru familia cu copii şi familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară care, din motive de sănătate dovedite prin documente medicale, întrerup temporar frecventarea cursurilor de învăţământ organizate potrivit legii.(2) Beneficiază de ajutor pentru familia cu copii şi familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară dacă unul sau mai mulţi dintre copii se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:a) nu este înscris la o unitate de învăţământ;
  b) repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale;c) nu frecventează cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii;d) frecventează cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, dar a înregistrat un număr de peste 30 de absenţe nemotivate;e) a finalizat cursurile învăţământului general obligatoriu, conform legii, dar nu a împlinit vârsta de 18 ani.
  (3) Copilul aflat în situaţiile prevăzute la alin. (2) este luat în calcul la stabilirea venitului net ajustat al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii.(4) Ajutorul pentru familia cu copii se acordă şi în perioada vacanţelor şcolare.
  (5) Pentru familiile care au în întreţinere copii încadraţi în grad de handicap grav sau accentuat, de vârstă şcolară şi care nu frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, ajutorul pentru familia cu copii se acordă cu condiţia verificării existenţei certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi pe baza documentului prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ prevăzută de lege.(6) Documentul prevăzut la alin. (5) se verifică sau, după caz, se solicită de la secretariatele comisiilor pentru protecţia copilului.
  Articolul 23(1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor privind acordarea dreptului, precum şi pentru stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii se realizează electronic, prin SNIAS.(2) În situaţia în care nu pot fi accesate bazele de date care conţin informaţiile necesare verificărilor/validărilor, se solicită documente doveditoare, prevăzute la art. 21 alin. (2)-(5).
  Secţiunea a 4-a Măsuri complementare de suport destinate prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială a beneficiarilor de venit minim de incluziuneArticolul 24(1) Solicitantul venitului minim de incluziune, înregistrat din oficiu ca solicitant de servicii sociale, conform prevederilor art. 27^1 alin. (3) din lege, are dreptul la servicii sociale, în conformitate cu nevoile identificate şi recomandările prevăzute în planul de intervenţie.(2) Evaluarea nevoilor persoanei/familiei şi elaborarea planului de intervenţie se realizează conform art. 47 alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 25(1) Beneficiarii venitului minim de incluziune reprezintă un grup de persoane aflate în situaţie de dificultate, cuprinse în programele de acţiune comunitară realizate de autorităţile administraţiei publice locale conform prevederilor art. 35 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Programele de acţiune comunitară prevăzute la alin. (1) se includ în strategiile judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale şi în planurile anuale de acţiune, prevăzute la art. 117, respectiv art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi se transmit către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi comisiei judeţene de incluziune socială, respectiv comisiei de incluziune socială a municipiului Bucureşti în luna februarie a fiecărui an.(3) În aplicarea prevederilor art. 27^2 alin. (2) din lege, autorităţile administraţiei publice locale efectuează trimestrial analiza aplicării măsurilor pentru prevenirea şi combaterea riscului de marginalizare şi excluziune socială în rândul beneficiarilor venitului minim de incluziune incluse în programele de acţiune comunitară.(4) În aplicarea prevederilor art. 27^2 alin. (4) din lege, autorităţile administraţiei publice locale întocmesc, în luna decembrie a fiecărui an, un raport de monitorizare a aplicării programului anual de acţiune comunitară pentru beneficiarii de venit minim de incluziune, pe care îl transmit electronic Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, până în ultima zi a lunii ianuarie din anul următor.(5) Modelul raportului anual de monitorizare a aplicării programului anual de acţiune comunitară în cazul beneficiarilor de venit minim de incluziune este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.Articolul 26Serviciile şi măsurile prevăzute la art. 27^3 din lege se acordă în mod gratuit, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune, înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 27(1) În aplicarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) şi art. 27^4 alin. (2) şi (3) din lege, serviciul public de asistenţă socială transmite agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în format electronic, în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea solicitării de acordare a venitului minim de incluziune, lista persoanelor apte de muncă care au solicitat acordarea acestui venit, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.(2) În urma primirii listei prevăzute la alin. (1), agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă realizează programarea persoanelor prevăzute în listă pentru a fi înregistrate în evidenţă ca persoane în căutarea unui loc de muncă, stabilind în acest sens, pentru fiecare persoană în parte, data şi, după caz, ora/intervalul orar.(3) Pentru fiecare dintre persoanele cuprinse în lista prevăzută la alin. (1), agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă comunică serviciului public de asistenţă socială, în format electronic, în termen de maximum 5 zile de la data realizării programării, data şi ora/intervalul orar stabilite conform alin. (2).(4) Data şi ora/Intervalul orar stabilit(e) conform alin. (2) se aduc/se aduce la cunoştinţa persoanelor cuprinse în lista prevăzută la alin. (1), sub semnătură, de către serviciul public de asistenţă socială, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării acestora, potrivit alin. (3).(5) În situaţia în care persoanele cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) nu se prezintă la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă conform programării, acestea nu sunt luate în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit al familiei, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din lege.(6) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă comunică serviciului public de asistenţă socială, în termen de 5 zile de la data stabilită conform alin. (2), situaţia privind înregistrarea/neînregistrarea fiecăreia dintre persoanele cuprinse în lista prevăzută la alin. (1).
  Articolul 28(1) Pentru fiecare dintre persoanele solicitante de venit minim de inserţie înregistrată în evidenţă ca persoană în căutarea unui loc de muncă, agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă întocmeşte, conform art. 60 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, planul individual de mediere.(2) Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă comunică lunar, în format electronic, agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti:a) situaţia persoanelor solicitante de venit minim de incluziune înregistrate în evidenţă ca persoane în căutarea unui loc de muncă, care nu au îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 27^4 alin. (4) din lege de a participa la acţiunile care au ca scop ocuparea prevăzute în planul individual de mediere;b) situaţia persoanelor solicitante de venit minim de incluziune înregistrate în evidenţă ca persoane în căutarea unui loc de muncă care beneficiază de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă potrivit planului individual de mediere, precum şi a celor care s-au încadrat în muncă.
  Articolul 29Pentru persoanele care beneficiază de prevederile art. 27^5 alin. (1) din lege, decontarea cheltuielilor de transport se face în limita sumei de 50 de lei/lună, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.Articolul 30(1) În aplicarea prevederilor art. 27^11 din lege, comunicarea numărului locurilor disponibile pentru înscrierea în cadrul programului educaţional „A doua şansă“ se face în format electronic, pe adrese de poştă electronică stabilite de comun acord, în conformitate cu dispoziţiile protocolului încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Ministerul Educaţiei.(2) Modificarea numărului locurilor disponibile pentru înscrierea în cadrul programului educaţional „A doua şansă“ se comunică agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, precum şi agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (4).(3) În vederea aprobării înfiinţării de noi formaţiuni pentru anul şcolar următor, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă transmit inspectoratelor şcolare şi agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, în condiţiile prevăzute la alin. (4), o situaţie centralizată a persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim de incluziune, cărora le-au fost recomandate, în cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, înscrierea şi parcurgerea cursurilor programului educaţional „A doua şansă“.(4) Comunicarea situaţiei centralizate prevăzută la art. 27^11 alin. (5) din lege se face trimestrial, în format electronic, în una din următoarele modalităţi:a)
  pe adrese de poştă electronică stabilite conform alin. (1);
  b) prin preluarea datelor din Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din domeniul preuniversitar, în conformitate cu dispoziţiile protocolului prevăzut la alin. (1).
  Articolul 31(1) În aplicarea prevederilor art. 27^9 alin. (2)-(4), autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciul public de asistenţă socială, au următoarele atribuţii:a) stabilirea cadrului de colaborare cu medicii de familie, asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari şi, după caz, încheie protocoale de colaborare cu aceştia cu privire la acţiunile de facilitare a accesului la servicii medicale a persoanelor beneficiare de ajutor de incluziune;b) informarea persoanelor prevăzute la lit. a) cu privire la cabinetele medicilor de familie şi unităţile sanitare existente la nivel local şi judeţean;c)
  prin intermediul asistentului medical comunitar, mediatorului sanitar sau al asistentului social din cadrul serviciului public de asistenţă socială, acordă sprijin în vederea înregistrării pe lista unui medic de familie, precum şi, după caz, a înscrierii în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
  d) promovează şi organizează acţiuni de educaţie a populaţiei privind sănătatea copilului şi a gravidei, planificarea familială, îngrijirea copilului, igiena personală şi profilaxia bolilor transmisibile, precum şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos.
  (2) În aplicarea prevederilor art. 27^9 alin. (5) din lege, autorităţile administraţiei publice locale pot contracta serviciile unui medic specialist şi/sau ale unui/unei asistent medical/asistente medicale cu atestat de liberă practică pentru acordarea de servicii medicale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 32(1) În scopul stabilirii dreptului la măsurile de suport prevăzute la art. 27^10 alin. (1) din lege, agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială întocmesc Lista copiilor de vârstă şcolară din familiile beneficiare de ajutor de incluziune care frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ organizată în condiţiile legii şi o transmit lunar inspectoratelor şcolare teritoriale.(2) Modelul listei prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.
  (3) Transmiterea datelor cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) se realizează electronic, prin intermediul SNIAS.
  Articolul 33(1) În aplicarea prevederilor art. 27^12 alin. (2) şi (3) din lege, autorităţile administraţiei publice locale aprobă prin hotărâre a consiliului local următoarele măsuri de suport:a) acordarea de ajutoare materiale şi financiare destinate reabilitării locuinţei sau pentru o construcţie nouă;b) subvenţionarea, integrală sau parţială, pentru plata chiriei;c) repartizarea, cu prioritate, a unei locuinţe din fondul locativ propriu, pentru familiile cu copii aflate în risc de evacuare;d)
  construcţia sau amenajarea de spaţii ce asigură găzduirea, pe perioadă determinată, a persoanelor fără adăpost;
  e) construcţia şi/sau reabilitarea de spaţii cu destinaţie de locuinţe sociale;f) încheierea de convenţii cu furnizorii de utilităţi, prin care se angajează să suporte o parte din datoriile pe care le au persoanele şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune.
  (2) Măsurile de suport prevăzute la alin. (1) se stabilesc pentru persoana singură sau pentru familie şi se cuprind în planul de intervenţie prevăzut la art. 27^1 din lege.
  Capitolul III Stabilirea, acordarea, modificarea şi plata venitului minim de incluziuneSecţiunea 1 Procesul de stabilire şi acordare a dreptuluiArticolul 34(1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la art. 5 conţin date privind persoana îndreptăţită, date privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia şi bunurile deţinute, informaţii despre locuinţă, numărul persoanelor care locuiesc la aceeaşi adresă de domiciliu sau reşedinţă şi se completează electronic sau, după caz, pe suport hârtie.(2) La completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (1), solicitantul semnează un angajament de plată pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit, completate. Modelul angajamentului de plată este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.(3) Potrivit prevederilor art. 29 alin. (5^1) din lege, în cazul persoanelor singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani, aflate în situaţia prevăzută la art. 6 alin. (5) din lege, asistentul social al serviciului social cu cazare asigură sprijin atât pentru completarea formularelor, cât şi pentru transmiterea ori depunerea acestora către serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are sediul serviciul social cu cazare.Articolul 35(1) Cererea, declaraţia pe propria răspundere, angajamentul de plată şi, după caz, documentele doveditoare se completează şi se depun/transmit la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa ori locuieşte titularul dreptului sau reprezentantul legal desemnat în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (2)-4) din lege, pentru înregistrare şi aprobare.(2) Cererea, precum şi declaraţia pe propria răspundere, angajamentul de plată şi, după caz, documentele doveditoare se prelucrează în format electronic de către personalul serviciului public de asistenţă socială care realizează în cadrul SNIAS şi verificarea administrativă definită la art. 6 alin. (1) lit. a) din lege.Articolul 36(1) Potrivit prevederilor art. 32 alin. (3) din lege, SNIAS asigură suportul informatic pentru înregistrarea şi administrarea cererilor, declaraţiilor şi altor documente prevăzute de lege, verificarea criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor de acordare a dreptului, emiterea şi transmiterea dispoziţiilor şi deciziilor de aprobare/respingere/suspendare/încetare a dreptului, precum şi a altor operaţiuni specifice procesului de acordare a venitului minim de incluziune şi permite accesarea bazelor de date ale instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale în vederea verificării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi condiţiilor de acordare a dreptului la venit minim de incluziune.(2) Colectarea şi prelucrarea datelor necesare acordării venitului minim de incluziune se fac cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.
  Articolul 37(1) Soluţionarea cererii pentru acordarea venitului minim de incluziune se realizează după finalizarea verificărilor prevăzute la art. 33 alin. (1)-(5) din lege.(2) În situaţia în care verificarea corectitudinii datelor şi informaţiilor existente în cerere cu privire la componenţa şi veniturile familiei, locuinţa de domiciliu/reşedinţă, bunurile mobile şi imobile deţinute nu se poate realiza prin accesarea bazelor de date disponibile, personalul din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială şi/sau primarul procedează conform prevederilor art. 35 din lege.(3) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (8) din lege, odată cu validarea cererii prevăzute la alin. (1), personalul serviciului public de asistenţă socială comunică agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în format electronic, o solicitare pentru planificarea în vederea înregistrării persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune care au obligaţia de a se înregistra ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.(4) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (9) din lege, în termen de maximum 5 zile de la data primirii, de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, a confirmării înregistrării solicitării prevăzute la alin. (3), serviciul public de asistenţă socială informează titularul dreptului, electronic sau pe suport hârtie, cu privire la data programată pentru prezentarea membrilor de familie apţi de muncă la sediul agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în vederea finalizării procedurii de înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă.(5) În situaţia în care există suspiciuni sau sesizări privind veridicitatea datelor cuprinse în cerere, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii, primarul dispune efectuarea verificării în teren.(6) În vederea efectuării verificării în teren, personalul serviciului public de asistenţă socială utilizează fişa de verificare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.
  (7) La definitivarea verificării în teren se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de venit minim de incluziune. În acest caz, declaraţiile persoanelor se consemnează de personalul care realizează verificarea în teren şi se semnează de persoanele în cauză.(8) În cazul persoanelor fără adăpost, verificarea în teren se efectuează la locul desemnat de solicitant.(9) În cazul persoanelor singure şi familiilor care locuiesc şi gospodăresc împreună, verificarea în teren se efectuează pentru fiecare familie sau persoană singură.(10) Verificarea în teren este realizată de către asistentul social sau, după caz, de tehnicianul în asistenţă socială al serviciului public de asistenţă socială. În vederea completării fişei de verificare în teren, asistentul social va aplica modalitatea de intervenţie în conformitate cu codul de practică al asistentului social aprobat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.(11) Refuzul, de către titularul dreptului sau oricare dintre membrii familiei acestuia, de a furniza informaţiile necesare pentru completarea fişei de verificare în teren atrage respingerea cererii, pe motivul neîndeplinirii condiţiilor de acordare a venitului minim de incluziune, potrivit prevederilor art. 33 alin. (5) din lege.
  Articolul 38(1) Validarea şi verificarea cererii pentru acordarea venitului minim de incluziune se realizează prin verificare administrativă şi, după caz, verificare în teren. Procedura de verificare şi validare este prevăzută în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.(2) Propunerea asistentului social al serviciului public de asistenţă socială cu privire la emiterea dispoziţiei primarului de aprobare sau de respingere a solicitării dreptului se realizează prin intermediul SNIAS sub forma raportului de sinteză privind validarea şi verificarea cererii.(3) Formularul raportului de sinteză privind validarea şi verificarea cererii se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 39(1) În aplicarea prevederilor art. 27^1 alin. (3) din lege, titularul dreptului, respectiv familia sau persoana singură, la data înregistrării cererii de acordare a venitului minim de incluziune se înregistrează, din oficiu, ca solicitant de servicii sociale, în baza de date a primăriei destinată beneficiarilor de servicii sociale.(2) În vederea efectuării evaluării şi a elaborării planului de intervenţie prevăzut la art. 27^1 alin. (2) din lege, personalul serviciului public de asistenţă socială cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale planifică şi realizează vizitele la domiciliul persoanelor/familiilor beneficiare de venit minim de incluziune, la temenele prevăzute la art. 33^1 alin. (2) din lege.
  Articolul 40(1) La finalizarea verificării administrative, inclusiv a verificării în teren, după caz, şi după validarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea dreptului la venit minim de incluziune, prin SNIAS se emite dispoziţia primarului de aprobare a dreptului, care conţine categoriile de ajutoare ce compun venitul minim de incluziune şi cuantumul total al dreptului, defalcat pe componente.(2) În situaţia în care se constată faptul că nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate şi condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea dreptului la venit minim de incluziune, prin SNIAS se emite dispoziţia primarului de respingere a dreptului, în care menţionează motivele respingerii.(3) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) şi (2) se comunică beneficiarilor în termen de maximum 5 zile de la data emiterii acestora, electronic sau pe suport hârtie.Articolul 41(1)
  Răspunderea asupra datelor şi informaţiilor înscrise în raportul de sinteză privind validarea şi verificarea cererii prevăzut la art. 38 alin. (2) revine exclusiv persoanei/persoanelor care a/au efectuat verificarea în teren şi a/au semnat formularul.
  (2) Primarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale răspund, în condiţiile legii, de realitatea şi legalitatea operaţiunilor de verificare în vederea stabilirii şi acordării dreptului la venit minim de incluziune, conform prevederilor art. 33 alin. (7) din lege.(3) Cererile, declaraţiile pe propria răspundere, angajamentele de plată şi documentele doveditoare, precum şi dispoziţiile primarului referitoare la aprobarea/respingerea/ suspendarea/încetarea/modificarea acordării venitului minim de incluziune se păstrează, pe suport electronic, de către serviciul public de asistenţă socială, conform prevederilor art. 37 alin. (1) din lege.
  Articolul 42(1) Schimbarea titularului dreptului la venit minim de incluziune se realizează în condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (1) din lege.(2) În situaţia în care schimbarea titularului dreptului se realizează la cererea reprezentantului familiei ori a unui membru din familie, serviciul public de asistenţă socială verifică situaţia care a condus la schimbarea titularului, realizează verificarea administrativă şi, în cazul în care sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate şi condiţiile de acordare şi menţinere a dreptului prevăzute de lege, se emite o nouă dispoziţie a primarului de acordare a dreptului.(3)
  În baza dispoziţiei primarului, prevăzută la alin. (2), se emite de către directorul executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială decizia pentru plata dreptului.
  Articolul 43(1) Modificarea cuantumului venitului minim de incluziune se realizează în următoarele situaţii prevăzute de lege:a) se produc modificări în veniturile nete totale ale familiei/persoanei singure obţinute în luna anterioară acordării dreptului şi/sau modificări în componenţa familiei, caz în care cuantumul venitului minim de incluziune se recalculează pe baza venitului net ajustat/membru de familie;b) persoana aptă de muncă din familia beneficiară de ajutor de incluziune nu s-a înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă, la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, în termenul stabilit, conform prevederilor art. 27 alin. (6);c) persoana aptă de muncă din familia beneficiară de ajutor de incluziune nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 13^1 alin. (1) din lege;d) copiii de vârstă şcolară din familiile beneficiare de ajutor pentru familia cu copii nu sunt înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ organizată conform legii şi nu frecventează fără întrerupere cursurile acesteia, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din lege;e) titularul dreptului, precum şi membrii apţi de muncă din familia acestuia se află în situaţia prevăzută la art. 11 lit. b) din lege.(2) În situaţia în care se produc modificări în componenţa familiei şi/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea, titularul dreptului depune la serviciul public de asistenţă socială al primăriei o declaraţie pe propria răspundere privind modificările intervenite, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, însoţită de documentele doveditoare, după caz.(3) În aplicarea art. 40 alin. (2) din lege, în situaţia în care, după verificările efectuate de către personalul serviciului public de asistenţă socială, se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru menţinerea acordării dreptului, dar se impune recalcularea cuantumului acestuia, se emite dispoziţia primarului de menţinere a dreptului în care se menţionează noul cuantum al venitului minim de incluziune, defalcat pe componente.(4) Dispoziţia primarului se comunică titularului dreptului în termen de 5 zile de la data emiterii.(5) În baza dispoziţiei primarului prevăzute la alin. (3) şi a rezultatului verificărilor efectuate de către personalul agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială se emite decizia directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, de menţinere a plăţii dreptului care conţine şi cuantumul venitului minim de incluziune, defalcat pe componente.(6) Aprobarea acordării stimulentului prevăzut la art. 11 lit. b) din lege se face prin dispoziţie a primarului, iar plata acestuia, prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.
  (7) Dispoziţia primarului prevăzută la alin. (6) se comunică titularului dreptului în termenul prevăzut la alin. (4).
  Articolul 44(1) Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (2) din lege, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, întocmesc şi transmit lunar, în format electronic, către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, situaţia privind frecventarea cursurilor de către copiii de vârstă şcolară din familiile beneficiare de ajutor pentru familia cu copii.(2) În aplicarea prevederilor art. 65 alin. (3) din lege, ordinul comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei privind stabilirea modelului situaţiei prevăzute la alin. (1) se aprobă în termen de maximum 180 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) În situaţia în care Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) conţine informaţiile necesare pentru determinarea absenţelor lunare ale copiilor de vârstă şcolară din familiile beneficiare de venit minim de incluziune componenta ajutor pentru familie, agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială au acces direct în această bază de date, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare.
  Secţiunea a 2-a Procesul de stabilire şi realizare a plăţii dreptuluiArticolul 45(1) Plata drepturilor de venit minim de incluziune se efectuează în baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, după verificările prevăzute la art. 38 alin. (1) şi (2) din lege.(2) Decizia directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială constituie document de plată pentru venitul minim de incluziune şi se comunică titularului acestuia în maximum 10 zile de la data emiterii, electronic sau pe suport hârtie.Articolul 46(1) Potrivit art. 36 alin. (6) din lege, dreptul la venitul minim de incluziune se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.
  (2) Plata dreptului se realizează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia de stabilire a plăţii de către directorul executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.(3) Plata venitului minim de incluziune se asigură de către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială şi se efectuează lunar, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card, ţinând seama de opţiunea beneficiarului.(4) În cazul achitării drepturilor prin mandat poştal, agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială efectuează plata drepturilor cu plata unui comision în limitele şi condiţiile stabilite prin legea bugetară anuală.(5) În cazul achitării drepturilor în cont bancar, agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială efectuează plata prin unităţile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar ce nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial, între agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială şi unităţile bancare.(6) Editarea mandatelor poştale prevăzute la alin. (4) se face fie direct de către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, fie pe bază de contracte încheiate cu prestatori de astfel de servicii, prin care se stabileşte inclusiv formatul mandatului.(7) Fondurile necesare achitării comisioanelor prevăzute la alin. (4) şi (5), precum şi tipăririi mandatelor poştale se suportă din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, din aceleaşi fonduri din care se suportă plata drepturilor de venit minim de incluziune.
  Articolul 47Plata venitului minim de incluziune, în cazul persoanelor fără adăpost, se asigură prin stat de plată şi se efectuează până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară. Agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială organizează activitatea de plată a drepturilor de venit minim de incluziune împreună cu primăriile.
  Capitolul IV Suspendarea şi încetarea acordării dreptului la venit minim de incluziuneArticolul 48(1) Suspendarea dreptului la ajutorul de incluziune, pentru neîndeplinirea obligaţiei de a presta activităţi/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile, prevăzută la art. 61 alin. (5) din lege, se face prin dispoziţie a primarului.(2) Suspendarea dreptului la ajutorul de incluziune, prevăzută la art. 61 alin. (5) din lege, se realizează începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea.
  Articolul 49(1) Suspendarea dreptului la ajutorul de incluziune, prevăzută la art. 27^4 alin. (5) din lege, se face prin dispoziţie a primarului, în baza comunicării de către agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă a listei persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune care nu au respectat măsurile stabilite în planurile individuale de mediere.(2) Suspendarea dreptului la venit minim de inserţie, prevăzută la alin. (1), se realizează începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea.Articolul 50Suspendarea plăţii venitului minim de incluziune sau a oricăreia dintre componentele acestuia prevăzută la art. 67 alin. (1) din lege se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială şi se aplică începând cu luna următoare celei în care s-a constatat situaţia care determină suspendarea.
  Articolul 51(1) Încetarea dreptului la ajutor de incluziune se face prin dispoziţie a primarului.(2) Încetarea plăţii dreptului la venitul minim de incluziune se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.(3) Încetarea plăţii dreptului la ajutor de incluziune, prevăzută la alin. (1), se face începând cu luna următoare constatării situaţiei care determină încetarea.
  Capitolul V Alte drepturi complementare venitului minim de incluziuneSecţiunea 1 Asigurarea obligatorie a locuinţei
  Articolul 52(1) Pentru locuinţele aflate în proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare ale ajutorului de incluziune, asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către agenţia naţională, prin agenţiile teritoriale, cu respectarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Plata primelor de asigurare se face de către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială direct în contul Societăţii Comerciale „Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale“ - S.A. (PAID) care pe baza listei cuprinzând persoanele beneficiare de ajutor de incluziune va emite poliţele de asigurare aferente acestora.(3) Sumele aferente plăţii primelor de asigurare vor fi achitate integral de către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială şi vor fi calculate la cursul valutar stabilit de Banca Naţională a României pentru ziua în care acestea realizează fundamentarea de credite bugetare. Fundamentarea de credite bugetare se efectuează în aceeaşi zi de către toate agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.(4) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor este valabil pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0.00 a zilei următoare celei în care agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială virează sumele în contul PAID.(5) Pentru plata asigurării obligatorii a locuinţei, Agenţia Naţională Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în numele agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, încheie cu PAID un protocol în care vor fi stabilite obligaţiile părţilor, precum şi modalitatea în care se realizează regularizările pentru eventualele diferenţe de plăţi sau de curs valutar faţă de cursul prevăzut de Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată.
  Secţiunea a 2-a Ajutoarele de urgenţăArticolul 53În aplicarea prevederilor art. 84 alin. (1) şi (2) din lege, hotărârea Guvernului pentru aprobarea ajutoarelor de urgenţă, elaborată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, are la bază propunerile întemeiate transmise de agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.Articolul 54(1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 84 din lege are la bază cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoţite de actele doveditoare prevăzute la art. 55.(2) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice.(3)
  Documentele prevăzute la alin. (1) se depun şi se înregistrează la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială în a cărei rază teritorială domiciliază/are reşedinţa sau locuieşte solicitantul. Documentele pot fi depuse personal ori transmise prin poştă sau prin mijloace electronice.
  (4) Pentru propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă, agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială poate solicita primăriei în a cărei rază teritorială domiciliază/are reşedinţa sau locuieşte solicitantul o verificare a situaţiei de fapt, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea cererii.(5) Verificarea prevăzută la alin. (4) se realizează de către personalul serviciului public de asistenţă socială şi are în vedere componenţa familiei, veniturile realizate, precum şi descrierea situaţiei pentru care s-a solicitat acordarea ajutorului de urgenţă.(6) În situaţia prevăzută la alin. (4), în termen de maximum 10 zile de la solicitare, primăria transmite electronic agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială rezultatele verificării.(7) În situaţia în care agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială este sesizată de alte instituţii ale administraţiei publice centrale în vederea acordării unui ajutor de urgenţă, propunerea de acordare a ajutorului de urgenţă are la bază şi verificarea în teren efectuată de persoane desemnate de către directorul executiv al agenţiei teritoriale.(8) Verificarea în teren prevăzută la alin. (7) este efectuată în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la sesizare.(9) Pentru verificarea prevăzută la alin. (4), precum şi pentru ancheta socială prevăzută la alin. (7) se poate utiliza modelul verificării de teren prevăzut la art. 37 alin. (6).
  (10) Verificarea prevăzută la alin. (4), precum şi ancheta socială prevăzută la alin. (7) se avizează de primar şi se transmit agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.
  Articolul 55(1) Actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de urgenţă se depun odată cu cererea prevăzută la art. 54 alin. (1) sau se prezintă cu ocazia verificării prevăzute la art. 54 alin. (4) şi (7).(2) Actele doveditoare sunt cele prevăzute la art. 21 alin. (2), precum şi, după caz, următoarele:a) documente eliberate de autorităţile competente pentru constatarea situaţiilor de necesitate sau a situaţiilor deosebite;b) poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale şi sau/înscrisul de constatare şi evaluare a prejudiciilor, precum şi de stabilire a cuantumului despăgubirii în cazul producerii riscului asigurat, potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată;c) adeverinţă şi/sau scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, precum şi alte documente medicale justificative eliberate de autorităţile competente în domeniu care să ateste situaţia de dificultate invocată în cerere;
  d) pentru achiziţia de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, dovada eliberată de autorităţile competente privind costul total al acestora, precum şi cheltuielile suportate de acestea;e) alte documente la solicitarea persoanelor desemnate să efectueze verificarea prevăzută la art. 54 alin. (4) şi (7), în funcţie de situaţia constatată.
  (3) Absenţa unora dintre documentele prevăzute la alin. (2) nu conduce la refuzul acordării ajutorului de urgenţă, urmând ca prin verificarea prevăzută la art. 54 alin. (4) şi (7) să se stabilească dacă este necesară sau nu acordarea acestuia.(4) În situaţia în care persoana singură/familia care solicită ajutorul de urgenţă refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru verificarea prevăzută la art. 54 alin. (4) şi (7), se consideră că aceasta nu se află într-o situaţie prevăzută de lege pentru acordarea ajutorului de urgenţă.(5) În situaţia în care se declară epizootii, ajutoarele de urgenţă sunt acordate complementar formelor de sprijin prevăzute de art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 56(1) Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 53 se acordă, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru acoperirea nevoilor de bază definite la art. 54 alin. (2) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale familiei sau ale persoanei singure aflate în situaţiile prevăzute la art. 27^1 alin. (1) din lege şi au în vedere, în principal, menţinerea locuinţei şi asigurarea condiţiilor de locuit, asigurarea nevoilor zilnice de trai, accesul la servicii medicale şi/sau de recuperare a stării de sănătate ori a capacităţii de muncă, combaterea cauzelor ce pot duce la abandon şcolar, precum şi a altor cauze ce pot conduce la riscul de excluziune socială.(2) Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 53, în funcţie de situaţia pentru care se solicită, se stabilesc ţinând cont de următoarele criterii, după caz:a) gradul de distrugere a locuinţei şi a bunurilor deţinute de familie sau de persoana singură;b) tipul locuinţei;c) asigurarea obligatorie a locuinţei potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, şi cuantumul despăgubirii;d) bolile şi afecţiunile medicale ale persoanei sau membrului/membrilor de familie care au solicitat ajutorul de urgenţă şi gravitatea acestora;e)
  perioada de tratament medical şi de recuperare medicală ale persoanei sau membrului/membrilor de familie care au solicitat ajutorul de urgenţă;
  f) nivelul de decontare a serviciilor medicale, a medicamentelor, a ortezelor, protezelor, dispozitivelor medicale de către casele de asigurări sociale de sănătate sau de terţi pentru persoana sau membrul/membrii de familie care au solicitat ajutorul de urgenţă;g) calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;h) calitatea de asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;i) tipul familiei şi numărul membrilor din familie;j) veniturile nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure;k) nivelul de îndatorare a persoanei sau a familiei ce poate determina situaţii de risc de excluziune socială;
  l) posibilitatea de susţinere din veniturile proprii, fără afectarea nevoilor de trai minimale definite de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a cheltuielilor suplimentare generate de situaţia de necesitate sau deosebită;m) complementaritatea unor forme de sprijin din surse publice sau private.
  (3) În caz de calamităţi naturale, inundaţii, incendii sau alte situaţii similare, ajutoarele de urgenţă se pot acorda familiilor sau persoanelor singure care locuiesc în respectiva locuinţă cu contract de închiriere, comodat sau care sunt tolerate în locuinţa respectivă, dacă ajutorul nu a fost solicitat de proprietarul locuinţei.(4) În cazul prevăzut la alin. (3), familiile sau persoanele singure pot beneficia de ajutor de urgenţă numai pentru pierderea, distrugerea sau afectarea bunurilor proprii.(5) Plata ajutorului de urgenţă se poate efectua şi către alt membru de familie cu capacitate de exerciţiu deplină, consemnat în ancheta socială, în situaţia în care se înregistrează decesul titularului ajutorului de urgenţă sau acesta se află în incapacitate fizică din cauza stării de sănătate ori intervin alte cauze care conduc la imposibilitatea efectuării plăţii către titularul prevăzut în hotărârea Guvernului.
  Articolul 57(1) Pentru situaţiile deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 84 alin. (1) din lege pot fi acordate periodic, însă nu mai mult de o singură dată într-o perioadă de 12 luni.(2) Pentru cazuri deosebite, care necesită acordarea de ajutoare de urgenţă aceleiaşi familii sau persoane, înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), persoanele desemnate din cadrul agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială care au formulat propunerea de acordare elaborează un referat care conţine prezentarea situaţiei cu care se confruntă familia sau persoana singură şi justificarea necesităţii de acordare a unui ajutor de urgenţă suplimentar.(3) Referatul prevăzut la alin. (2) este însoţit de verificarea de teren şi de actele doveditoare, se avizează de către directorul executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, precum şi de primar şi prefect şi se transmite la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială care analizează propunerea şi decide dacă se justifică acordarea ajutorului de urgenţă suplimentar.Articolul 58(1) Pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială situaţia centralizatoare a propunerilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă care cuprinde numele beneficiarului, adresa de domiciliu/reşedinţă, suma propusă cu titlu de ajutor de urgenţă şi situaţia de necesitate ori deosebită. Verificarea prevăzută la art. 54 alin. (4) şi (7) şi referatul prevăzut la art. 57 alin. (2) se arhivează la nivelul agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială pentru o perioadă de 3 ani.(2) Pentru aplicarea unitară la nivelul tuturor agenţilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială se aprobă proceduri operaţionale prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.(3) Agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială asigură evidenţa tuturor ajutoarelor de urgenţă aprobate şi informează trimestrial Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale cu privire la ajutoarele de urgenţă plătite.Articolul 59În aplicarea art. 85 din lege, primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.Articolul 60(1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure şi, după caz, documente doveditoare de tipul celor prevăzute la art. 55 alin. (2).(2)
  Pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă personalul serviciului public de asistenţă socială efectuează verificarea de teren prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure.
  (3) Plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 59 se aprobă prin dispoziţie a primarului.(4) Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 59 se pot acorda în bani şi/sau în natură.
  Articolul 61Familiile şi persoanele singure pot beneficia atât de ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 84 din lege, cât şi de cele prevăzute la art. 85 din lege.
  Secţiunea a 3-a Ajutorul de înmormântare
  Articolul 62În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor de incluziune sau al persoanei singure beneficiare de ajutor de incluziune, primarii pot dispune acordarea unui ajutor financiar pentru cheltuielile de înmormântare persoanelor prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege.Articolul 63(1) Ajutorul prevăzut la art. 62 se acordă pe bază de cerere însoţită de copia următoarelor acte, după caz:a) certificatul de deces, în original şi în copie;b) actul de identitate al solicitantului;c) acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;d)
  dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.
  (2) Cererea şi actele doveditoare prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti unde familia din care a făcut parte persoana decedată sau, după caz, persoana singură decedată a beneficiat de venit minim de incluziune.
  Capitolul VI Dispoziţii finaleArticolul 64(1) Dispoziţiile primarului privind aprobarea sau respingerea dreptului la venitul minim de incluziune, precum şi pentru modificarea, suspendarea şi încetarea dreptului se întocmesc potrivit modelelor aprobate prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.
  (2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 65Deciziile directorului executiv al agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială se întocmesc potrivit modelului aprobat prin decizie a directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.Articolul 66(1) În vederea monitorizării aplicării prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială transmite lunar Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale un raport privind stadiul aplicării prevederilor legii.(2) Modelul raportului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.
  Articolul 67Autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciul public de asistenţă socială, au obligaţia de a sprijini persoanele beneficiare de venit minim de incluziune în vederea accesului la serviciile de asistenţă medicală şi de a realiza măsurile prevăzute la art. 27^9 alin. (3) din lege.Articolul 68În vederea asigurării informaţiilor necesare pentru accesul la venitul de incluziune al tuturor persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială şi serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti ori compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti acordă gratuit consultanţă de specialitate prin îndrumarea persoanelor şi familiilor în vederea întocmirii actelor necesare, identifică persoanele şi familiile îndreptăţite să beneficieze de venit minim de incluziune şi realizează activităţi de informare a populaţiei şi mediatizare a prevederilor legii.Articolul 69Anexele nr. 1-12 fac parte din prezentele norme metodologice.
  Anexa nr. 1la normele metodologice- Model -FORMULARUL DE CEREREcare include declaraţia pe propria răspundere pentru solicitarea venitului minim de incluziuneSubsemnatul, ..............................., cetăţean român/UE/străin/apatrid, având CNP .................................., posesor al actului de identitate ..................., domiciliat în ................, persoană singură/reprezentant al familiei care are următorii membri:1. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;2. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;3.
  numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;
  4. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;5. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;6. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;7. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;8. ................................................................,
  solicit acordarea următoarelor drepturi:[ ] ajutor de incluziune;[ ] ajutor pentru familia cu copii;[ ] ajutor pentru încălzirea locuinţei;[ ] supliment pentru energie.În vederea acordării drepturilor solicitate declar pe propria răspundere următoarele:1. venitul total al persoanei singure/familiei realizat în luna anterioară este de ........... lei;2. nici eu şi nici un alt membru al familiei mele, după caz, nu deţinem niciunul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune;3. nici eu şi nici un alt membru al familiei mele, după caz, nu beneficiem de această formă de ajutor şi nici nu am depus alte cereri în prezent;4. am fost informat despre drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, atât referitoare la mine, în calitate de titular al dreptului, cât şi referitoare la membrii familiei, după caz;5. declar că la momentul de faţă nu locuim/locuim împreună cu alte persoane sau familii, iar venitul rezultat din gospodărirea împreună este în sumă de ...... lei/lună;6. declar că la momentul de faţă deţin/nu deţin în proprietate locuinţa de domiciliu/reşedinţă;
  7. declar că încălzirea locuinţei este realizată cu: energie termică/gaze naturale/combustibili solizi sau petrolieri/energie electrică;8. mă oblig să aduc la cunoştinţa autorităţilor, în scris şi în termenul prevăzut de lege, orice modificare a situaţiilor mai sus menţionate.
  [ ] Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul acordării venitului minim de incluziune, precum şi a altor drepturi complementare acestuia ori de natură socială, precum şi prelucrarea în scop statistic a acestora.[ ] Sunt de acord cu preluarea de date şi informaţii cu privire la persoana mea şi/sau a membrilor familiei pe care o reprezint, pentru acordarea venitului minim de incluziune.Prezenta declaraţie a fost întocmită în data de ........................., în prezenţa ..............., angajat al Serviciului public de asistenţă socială .............., la sediul Serviciului public de asistenţă socială/la domiciliul solicitantului/online (după caz).Numele şi prenumele ....................Semnătura ........................
  Anexa nr. 2la normele metodologiceMETODOLOGIA DE CALCULîn vederea stabilirii venitului anual obţinut din activităţi agricole
  1. Pentru realizarea calcului veniturilor din activităţile agricole se vor avea în vedere valorile prevăzute în normele de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, stabilite de direcţiile pentru agricultură judeţene.2. Vor fi utilizate valorile reprezentând norma de venit lei/ha sau norma de venit lei/cap/familie de albine pentru determinarea venitului anual în vederea determinării venitului lunar.3. Verificarea suprafeţelor deţinute sau aflate în folosinţă, precum şi a numărului de animale va fi realizată prin intermediul Sistemului naţional informatic pentru asistenţă socială (SNIAS), pe baza datelor aflate la nivelul autorităţilor locale. În cazul în care aceste date nu pot fi accesate online, asistentul social va solicita aceste informaţii de la autorităţile competente şi, după caz, poate solicita documente justificative şi din partea solicitantului.4. Formula de calcul este următoarea:4.1. Pentru produse vegetale:Suprafaţa agricolă (ha) * norma de venit lei/ha = venit anual produse vegetale.4.2. Pentru animale: Număr animale * norma de venit lei/cap = venit anual animale.4.3.
  Determinarea venitului anual:(Suma veniturilor anuale produse vegetale) + (suma veniturilor anuale animale) = venitul anual obţinut din activităţi agricole.
  5. În cazul în care, din verificarea veniturilor prin SNIAS, în evidenţele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) există declaraţia referitoare la venitul anual rezultat din activităţi agricole, valoarea venitului anual va fi preluată automat.
  Anexa nr. 3la normele metodologice- Model -DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREpentru venitul rezultat din gospodărirea împreună
  Subsemnatul, ......................................, având CNP ...................................., posesor al actului de identitate ..................., domiciliat în ................, persoană singură/reprezentant al familiei, declar pe propria răspundere următoarele:În momentul de faţă, locuim împreună cu alte persoane sau familii, iar venitul rezultat din gospodărirea împreună este în sumă de ........ lei/lună.Prezenta declaraţie a fost întocmită în data de ......................, în prezenţa ................., angajat al Serviciului public de asistenţă socială ......, la sediul Serviciului public de asistenţă socială ................./la domiciliul solicitantului .........../online, după caz.Numele ........................Prenumele ....................Semnătura .............................
  Anexa nr. 4la normele metodologiceLISTAbunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziuneA. Bunuri imobile1. Clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală mp, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferente
  B. Bunuri mobile1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice2. Autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi3. Şalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcaţiuni, cu excepţia celor necesare pentru transport, în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“.C. Depozite bancare1. Cel puţin unul dintre membrii familiei deţine, în calitate de titular, unul sau mai multe depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori faţă de valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.
  Anexa nr. 5la normele metodologice- Model -DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREprivind modificările intervenite în componenţa familiei şi/sau veniturile acesteiaSubsemnatul, ............................................., având CNP ........................, posesor al actului de identitate ..................., domiciliat în ................, persoană singură/reprezentant al familiei, declar pe propria răspundere următoarele:Cu privire la componenţa familiei:[ ] nu există nicio modificare faţă de ceea ce am declarat la solicitarea venitului minim de incluziune;[ ] componenţa familiei s-a modificat astfel:1. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;2. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;3. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;
  4. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;5. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;6. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;7. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;8. .........................................................................................,
  Cu privire la venituri:[ ] nu există nicio modificare faţă de ceea ce am declarat la solicitarea venitului minim de incluziune;[ ] veniturile familiei s-au modificat astfel:............................................................................ .Prezenta declaraţie a fost întocmită în data de .............., în prezenţa .........., angajat al Serviciului public de asistenţă socială ...., la sediul Serviciului public de asistenţă socială ......../la domiciliul solicitantului ........../online, după caz.Numele .........................Prenumele ....................Semnătura ..................
  Anexa nr. 6la normele metodologice- Model -RAPORT ANUALprivind monitorizarea aplicării programului de acţiune comunitară (PAC)implementat de autorităţile publice locale, pentru prevenirea şi combatereariscului de sărăcie şi excluziune socială în rândul beneficiarilor de venit minim de incluziune (VMI)
  Date UATDenumirea localităţii:Cod SIRUTA:Judeţul:Persoana de contact:Date de contact:Date generale despre populaţia localităţii şi beneficiarii de VMI incluşi în PAC1. Distribuţia pe sexe
  Cat.Total la sfârşitul perioadei de raportareTotal raportat în trimestrul anteriorDiferenţăTrend (crescător/descrescător)
  Nr.%Nr.%Nr.%
  Masc./Fem.Masc./Fem.Masc./Fem.Masc./Fem.Masc./Fem.Masc./Fem.
  1Locuitori: Nu este cazul.
  2Persoane vulnerabile:
  3Persoane incluse în programe de asistenţă socială:
  4Familii beneficiare de VMI
  5Persoane din familii beneficiare de VMI
  6Familii beneficiare de VMI care au beneficiat de măsurile implementate din PAC
  7Persoane din familii beneficiare de VMI care au beneficiat de măsurile implementate din PAC
  2. Distribuţia pe categorii de vârstă, unde:(1) 0-6 ani:(2) 7-15 ani:(3) 16-35 ani:(4) 36-64 ani:
  (5) 65, peste 65 de ani
  Cat.Total la sfârşitul perioadei de raportareTotal raportat în trimestrul anteriorDiferenţăTrend (crescător/descrescător)
  Nr.%Nr.%Nr.%
  (1), (2), (3), (4), (5), (6)(1), (2), (3), (4), (5), (6)(1), (2), (3), (4), (5), (6)(1), (2), (3), (4), (5), (6)(1), (2), (3), (4), (5), (6)(1), (2), (3), (4), (5), (6)
  1Locuitori: Nu este cazul.
  2Persoane vulnerabile:
  3Persoane incluse în programe de asistenţă socială:
  4Familii beneficiare de VMI
  5Persoane din familii beneficiare de VMI
  6Familii beneficiare de VMI care au beneficiat de măsurile implementate din PAC
  7Persoane din familii beneficiare de VMI care au beneficiat de măsurile implementate din PAC
  3. Distribuţia pe categorii de persoane vulnerabile
  La nivel de UATPersoane din familii beneficiare de VMI
  Cat.TotalTotal la sfârşitul perioadei de raportareTotal raportat în trimestrul anteriorDiferenţăTrend (crescător/descrescător)
  Nr.%Nr.%
  Nr.%Nr.%
  1Persoane vârstnice cu grad de autonomie scăzut
  2Persoane cu dizabilităţi:
  3- care sunt încadrate în grad de handicap
  4- care nu sunt încadrate în grad de handicap
  5Persoane cu tulburări psihice (exceptând adicţiile)
  6- Diagnosticate, din care:
  7- diagnosticate sub tratament şi aflate în supravegherea unui medic specialist
  8- diagnosticate fără tratament
  9- Nediagnosticate
  10Persoane în situaţii de adicţie, din care:
  11- alcool
  12- droguri
  13- jocuri de noroc
  14- altele
  15Persoane fără adăpost
  16Copii aflaţi în risc de separare de părinţi
  17Copii plasaţi în sistemul naţional de protecţie în perioada de raportare
  18Victime ale violenţei domestice
  19Mame minore
  20Copii care au mame minore
  21Persoane fără acte de identitate/care au obţinut acte de identitate
  22Persoane neînregistrate la medic de familie:
  23Persoane în risc de sărăcie şi marginalizare socială:
  24Alte grupuri vulnerabile
  4. Distribuţia în funcţie de situaţia locativă
  La nivel de UATPersoane din familii beneficiare de VMI
  Cat.TotalTotal la sfârşitul perioadei de raportareTotal raportat în trimestrul anteriorDiferenţăTrend (crescător/
  descrescător)
  Nr.%Nr.%Nr.%Nr.%
  1Persoane care deţin acte de proprietate asupra spaţiului în care locuiesc
  2Persoane care nu deţin acte de proprietate asupra spaţiului în care locuiesc
  3Persoane care locuiesc cu chirie
  4Persoane care locuiesc în locuinţe sociale puse la dispoziţie de primărie
  5Persoane care locuiesc în centre rezidenţiale
  6Persoane care trăiesc în locuinţe improvizate
  7Persoane care trăiesc în locuinţe improprii din punctul de vedere al condiţiilor de locuit - suprafaţa este prea redusă pentru numărul de persoane, nu există acces la utilităţi, apă, canalizare, curent electric etc.
  8Persoane care locuiesc în locuinţe cu WC în curte
  9Persoane fără locuinţă (Se completează cu datele completate anterior la punctul „persoane fără adăpost“.)
  5. Distribuţia în funcţie de situaţia ocupaţională/gradul de ocupare al forţei de muncă în comunitate
  La nivel de UATPersoane din familii beneficiare de VMI
  Cat.TotalTotal la sfârşitul perioadei de raportareTotal raportat în trimestrul anteriorDiferenţăTrend (crescător/descrescător)
  Nr.%Nr.%Nr.%Nr.%
  1Salariaţi cu contract de muncă
  2Salariaţi cu contract de muncă cu caracter sezonier
  3Persoane care lucrează fără contract de muncă înregistrat şi implicit nu pot beneficia de sistemul naţional de asigurări
  4Persoane care lucrează ca zilier înregistrat la Inspecţia Muncii
  5Persoane care lucrează cu ziua (fără a fi înregistrate ca zilier)
  6Lucrători ocazionali (alte categorii decât cele menţionate)
  7Şomeri înregistraţi ca persoane în căutarea unui loc de muncă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă
  8Şomeri neînregistraţi
  9Lucrători agricoli angajaţi în agricultura de subzistenţă
  10Fără loc de muncă
  11Persoane care desfăşoară activităţi independente
  12Casnici
  13Inactivi
  14Pensionari
  15Persoane care au vârsta de pensionare, dar nu sunt înregistrate în sistemul naţional de pensii
  16Tineri care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare (NEET)
  6. Stadiul implementării măsurilor/acţiunilor de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale prevăzute de PAC în care au fost implicate persoane din familii beneficiare de VMI
  Domeniu de intervenţieCategorie beneficiari (Câmpurile vor fi completate de fiecare UAT în funcţie de măsurile prevăzute în PAC.)Acţiune/Activitate/Măsuri propuse (Câmpurile vor fi completate de fiecare UAT în funcţie de măsurile prevăzute în PAC.)Indicatori de rezultat şi ţintele aferente (Câmpurile vor fi completate de fiecare UAT pentru fiecare din măsurile prevăzute în PAC.)Indicatori de rezultat îndepliniţi în perioada de raportare Indicatori de rezultat îndepliniţi la ultima raportareProbleme întâmpinate (Câmpurile vor fi completate de fiecare UAT pentru fiecare din măsurile prevăzute în PAC.)
  1. Asistenţă socialăFamilii beneficiare de VMI aflate în situaţii de riscExemple:Consiliere socialăInformareOferirea unei mese calde
  x persoane identificatex porţii de mâncare oferitex persoane voluntare
  Copii din familii beneficiare de VMI care se află în risc de separare de familieExemple:Consiliere socialăConsiliere psihologicăSuport educaţional1 centru de zi înfiinţatx beneficiari
  Persoane vârstnice din familii beneficiare de VMI cu grad de autonomie scăzutExemple:Suport pentru îndeplinirea activităţilor de bază ale vieţii zilniceConsiliere psihologică1 serviciu de îngrijire la domiciliu înfiinţatx beneficiari
  2. EducaţieFamilii beneficiare de VMI cu copii aflaţi în risc de abandon şcolar/copii care au abandonat şcoalaExemple:Organizarea de activităţi de consiliere
  Organizarea de activităţi de tipul „Şcoala părinţilor“Organizarea de activităţi de tipul „Şcoala după şcoală“
  x acţiuni organizatex acţiune organizatăx copii care au beneficiat de sprijinx copii care au abandonat şcoalax copii care nu au abandonat şcoala ca urmare a sprijinului primit
  Copii de etnie romăExemple:Sprijin acordat în pregătirea temelorOrganizarea de activităţi de tipul „Şcoala părinţilor“Acordarea de burse socialeAcordarea de sprijin materialOrganizarea de activităţi de tipul „Şcoala după şcoală“x persoane care au frecventat zilnic un centru de zix acţiuni organizatex burse acordatex pachete oferitex copii care au participat la programul „Şcoala după şcoală“
  3. Sănătate
  Populaţia nevaccinatăExemple:Catagrafia persoanelor nevaccinateConsilierea şi mobilizarea persoanelor la acţiunile de vaccinareAcţiuni de informare a populaţiei generale privind necesitatea vaccinăriix persoane informatex persoane vaccinate
  TineriExemple: Sesiuni de informare privind planningul familialGrupuri de suport pentru gravide, cu accent pe gravidele minoreConsiliere/Informare şi distribuirea de materiale informativex persoane informatex persoane participante la acţiuni de suport
  Persoane vârstnicePersoane aflate în situaţii de riscExemple:Acordarea de servicii medicale la domiciliuAcţiuni de prevenire/diagnosticare precoce a unor boli cronice/cancer/TBC etc.Acţiuni de înscriere la medicul de familiex persoane au primit îngrijire la domiciliu
  x persoane care au participat la acţiuni de prevenirex persoane înscrise la medicul de familie
  4. InfrastructurăPersoane vârstnicePersoane cu dizabilităţiCopii aflaţi în risc de separare de părinţiExemple:Oferirea de locuinţe socialeAdaptarea locuinţeiEfectuarea de reparaţii şi/sau îmbunătăţiri ale locuinţei (racordarea la utilităţi, construcţia unor camere suplimentare, WC etc.)x persoane beneficiare de locuinţe socialex familii a căror locuinţă a beneficiat de îmbunătăţiri/ modernizări/reparaţii
  5. Participare socialăMembrii comunităţiiExemple:Oferirea de ajutoare materialeOferirea de medicamenteOferirea de echipamente de protecţiex pachete distribuitex echipamente distribuite
  6. OcuparePersoanele aflate în căutarea unui loc de muncăPersoane angajate în agricultura de subzistenţăPersoane casnicePersoane cu dizabilităţiExemple:Consiliere profesionalăIdentificarea unui curs de calificareMedierea munciiIdentificarea unui loc de muncă în cadrul unei întreprinderi sociale/ întreprinderi sociale de inserţiex persoane consiliatex persoane instruitex persoane angajate
  Anexa nr. 7la normele metodologice- Model -LISTAcopiilor de vârstă şcolară din familiile beneficiare de ajutor de incluziunecare frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ organizate în condiţiilelegii anul ..............., luna ......................., ziua ......
  Nr. crt.Date privind copilul care frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ*
  1.
  2
  3 ….
  * Datele privind copilul care frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ sunt:a) Numele şi prenumele copilului: .....................................CNP copil ......................................Adresa de domiciliu: localitatea .................., judeţul/sectorul municipiului Bucureşti ................., str. ....................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., etaj ....., ap. .....b) Denumirea unităţii de învăţământ la care este înmatriculat/înregistrat copilul:...................................................................
  Adresa unităţii de învăţământ: localitatea ....................., judeţul/sectorul municipiului Bucureşti .............., str. .............. nr. .....
  c) Numele şi prenumele titularului ajutorului de incluziune: ................................CNP al titularului dreptului ........................................................................................................d) Numărul de înregistrare al titularului dreptului la ajutorul de incluziune din sistemul informatic administrat de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ..........................................................................................................Semnătura directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială,................................................................
  Data .............................................
  Anexa nr. 8la normele metodologice- Model -ANGAJAMENT DE PLATĂSubsemnatul/a, ........................................................................., cu domiciliul în .........................., judeţul ................., având CNP ................................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ..... nr. ................, solicitant/beneficiar de venit minim de incluziune, declar prin prezenta că, în situaţia în care am încasat în mod necuvenit beneficii de asistenţă socială şi s-a dispus recuperarea acestora prin dispoziţie a primarului/decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, îmi iau angajamentul de a plăti aceste sume prin:[ ] restituire prin reţineri lunare din drepturile cuvenite şi din alte beneficii de asistenţă socială acordate de plătitorul beneficiului pentru care s-a constituit debitul, până la achitarea integrală a sumei de care am beneficiat necuvenit;[ ] restituire voluntară din următoarele categorii de venituri pe care le obţin:• venituri din ..........;• venituri din ......... .Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare.Declar că înţeleg faptul că, în cazul nerespectării prezentului angajament de plată, se va proceda la executarea silită, potrivit prevederilor legale.Numele şi prenumele.................................Semnătura ................Data ........................Anexa nr. 9
  la normele metodologice- Model -SOLICITAREîn vederea înregistrării persoanelor apte de muncă la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncăPrimăria localităţii .........................................................., judeţul ....................................Adresa: str. ............................. nr. .....................................Telefon ................................................Adresa de e-mail ...........................................Serviciul public de asistenţă socială (SPAS)Numele şi prenumele persoanei de contact: ...............................................................................Telefon ..........................................., adresa de e-mail ...............................................................LISTApersoanelor apte de muncă care au solicitat acordarea venitului minimde incluziune şi pentru care se solicită înregistrarea la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncăanul ..............., luna ......................., ziua ............

  Nr. crt.Date privind persoana aptă de muncă ce trebuie să fie înregistrată la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă (numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/rezidenţă, data înregistrării cererii privind acordarea venitului minim de incluziune)
  1.
  2.
  3. …
  Semnătura persoanei cu funcţie de conducere a SPAS sau, după caz, a persoanei care a completat datele şi informaţiile din tabel:.............................................................Semnătura secretarului general al primăriei:.......................................................................Data ..............................................................
  Anexa nr. 10la normele metodologice
  - Model -FIŞĂ DE VERIFICARE ÎN TERENÎntocmită de ...................., asistent social, în data de ..................În urma verificării în teren realizate în perioada ..................., au fost constatate următoarele aspecte:1. Componenţa familiei:– Se confirmă situaţia declarată:– Nu se confirmă situaţia declarată - se vor descrie aspectele constatate.2. Locuinţa:– Descrierea locuinţei şi a condiţiilor de locuit:– Identificarea surselor de încălzire:
  – Nevoi identificate pentru măsuri suplimentare:
  3. Bunuri:– Se confirmă situaţia declarată:– Nu se confirmă situaţia declarată - se vor descrie aspectele constatate.4. Educaţie:– Nivelul de educaţie al fiecărui membru de familie - conform declaraţiei şi documentelor justificative, dacă există:– Nevoi identificate pentru măsuri suplimentare:
  5. Ocupare:– Prezentarea situaţiei pentru fiecare membru al familiei cu vârsta între 16 şi 65 de ani (calificare, experienţa profesională anterioară):– Nevoi identificate pentru măsuri suplimentare:6. Sănătate:– Prezentarea situaţiei pentru fiecare membru al familiei:– Nevoi identificate pentru măsuri suplimentare:
  7. Venituri:– Completarea bugetului familiei - venituri şi cheltuieli:– Identificarea nevoilor de măsuri suplimentare:8. Alte aspecte:– Dacă locuiesc împreună cu alte persoane sau familii:– Dacă sunt prezente situaţiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, şi identificarea membrilor familiei care intră sub incidenţa acestor prevederi:– Informare asupra drepturilor şi obligaţiilor, precum şi prezentarea măsurilor suplimentare şi altele referitoare la planificarea intervenţiilor viitoare.
  Concluzii şi propuneri.........................................................Asistent socialNumele .............................Prenumele .................................Semnătura şi parafa ...........................
  Anexa nr. 11la normele metodologicePROCEDURĂde verificare şi validare a solicitării dreptului la venitul minim de incluziune1. Validarea componenţei familieia) Se verifică situaţia declarată a persoanei singure sau a familiei, după caz, prin verificarea informaţiilor referitoare la actele de identitate, CNP şi stare civilă prin intermediul Sistemul naţional informatic pentru asistenţă socială (SNIAS), pe baza informaţiilor din bazele de date referitoare la evidenţa populaţiei şi stare civilă.b) În situaţia în care informaţiile sunt incomplete sau eronate, se vor solicita documente justificative din partea instituţiilor competente sau de la solicitant, după caz.2. Verificarea venitului total al persoanei singure/familieia) Pentru fiecare membru al familiei vor fi verificate informaţiile referitoare la veniturile lunare sau anuale aflate în evidenţele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).b) Veniturile anuale sau lunare vor fi evidenţiate pe categorii de venituri pentru fiecare membru de familie în parte.c) Pentru fiecare membru de familie în parte vor fi verificate existenta şi valoarea veniturilor exceptate potrivit legii în bazele de date ale instituţiilor plătitoare a acestor tipuri de venituri.d) Pot fi solicitate documente justificative de la alte instituţii sau de la solicitant, după caz, în situaţia în care informaţiile obţinute în urma verificării prin intermediul SNIAS sunt incomplete sau eronate.
  3. Validarea informaţiilor referitoare la pct. 2 din formularul prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, denumite în continuare norme metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2022a) Solicitantul şi membrii familiei acestuia, după caz, nu deţin în proprietate nici unul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune, prin verificarea în bazele de date naţionale şi/sau locale prin intermediul SNIAS.b) În situaţia în care informaţiile sunt incomplete sau eronate, se vor solicita documente justificative din partea instituţiilor competente sau de la solicitant, după caz.c) În situaţia în care solicitantul sau membrii familiei acestuia deţin unul dintre bunurile menţionate în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune, se verifică dacă acest bun/bunurile sunt date în închiriere/arendă/concesiune sau altă formă legală de cedare a folosinţei prin accesarea bazelor de date ale ANAF şi, după caz, prin solicitarea de documente justificative de la alte instituţii şi de la solicitant.4. Validarea informaţiilor referitoare la pct. 3 din formularul prevăzut în anexa nr. 1 la normele metodologicea) Niciunul dintre membrii familiei nu are calitatea de beneficiar de VMI/ajutor de încălzire/supliment pentru energie.b) Niciunul dintre membrii familiei nu a depus o altă cerere pentru acordarea de VMI/ajutor de încălzire/supliment pentru energie.
  c) Niciunul dintre membrii familiei nu este menţionat ca membru al altei familii sau persoană singură într-o altă cerere pentru acordarea de VMI/ajutor de încălzire/supliment pentru energie.
  5. Verificarea informaţiilor declarate la pct. 5 din formularul prevăzut în anexa nr. 1 la normele metodologiceVerificarea se va realiza prin verificarea în teren realizată de asistentul social al serviciului public de asistenţă socială (SPAS).6. Verificarea informaţiilor referitoare la pct. 6 din formularul prevăzut în anexa nr. 1 la normele metodologicea) Verificarea informaţiilor referitoare la forma de proprietate a locuinţei va fi realizată prin intermediul SNIAS, prin verificarea bazelor de date naţionale şi locale.b) În situaţia în care informaţiile sunt incomplete sau eronate, se vor solicita documente justificative din partea instituţiilor competente sau de la solicitant, după caz.c) Vor fi verificate informaţiile referitoare la tipul locuinţei, precum şi cele referitoare la existenţa sau inexistenţa unei poliţe de asigurare a locuinţei valabile.
  7. Verificarea informaţiilor referitoare la pct. 7 din formularul prevăzut în anexa nr. 1 la normele metodologicea) Verificarea se va realiza prin verificarea în teren realizată de asistentul social al SPAS, în termenul prevăzut de legislaţia referitoare la consumatorul vulnerabil.b) În urma verificării în teren vor fi colectate informaţii referitoare la furnizori, codul/codurile titularului de contract, precum şi informaţii referitoare la consumul energetic din gospodărie, în afara încălzirii locuinţei, şi identificarea situaţiilor în care există nevoi speciale legate de starea de sănătate a membrilor familiei care depind de utilizarea unor echipamente medicale şi utilizarea unor mijloace de comunicare care presupun utilizarea energiei electrice etc.8. Verificarea înregistrării la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncăa) Vor fi verificate informaţiile referitoare la fiecare membru al familiei cu vârsta între 16 şi 65 de ani, în vederea identificării persoanelor inapte de muncă prin intermediul SNIAS în bazele de date care cuprind informaţii despre pensionarii de invaliditate.b) În cazul în care solicitantul prezintă pentru el sau alţi membri de familie documente eliberate de medicul specialist în medicina muncii că nu este apt de muncă, aceste informaţii vor fi înregistrate în SNIAS.c) Pentru membrii familiei care sunt identificaţi ca apţi de muncă se verifică prin SNIAS în baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă dacă sunt înregistraţi ca persoane în căutarea unui loc de muncă.
  d) Pentru verificarea excepţiilor, asistentul social, prin verificare în teren, va constata existenţa acestor situaţii şi va colecta documente justificative de la instituţii sau de la solicitant, după caz.
  9. Verificarea situaţiei copiilor de vârstă şcolarăa) Prin intermediul SNIAS vor fi verificate în bazele de date ale Ministerului Educaţiei informaţiile referitoare la fiecare copil de vârstă şcolară cu privire la înmatricularea într-o unitate de învăţământ organizată în condiţiile legii, la data depunerii cererii de acordare a venitului minim de incluziune.b) În situaţia în care informaţiile sunt incomplete sau eronate, se vor solicita documente justificative din partea instituţiilor competente sau de la solicitant, după caz.
  Anexa nr. 12la normele metodologice- Model -Formularul de cerere - declaraţie pe propria răspundere pentru solicitarea ajutorului de urgenţăSubsemnatul, ......................................................., cetăţean român/UE/străin/apatrid, având CNP ................................., posesor al actului de identitate ............, domiciliat în ................, persoană singură/reprezentant al familiei care are următorii membri:1. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;2. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;3. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;4. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;5. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;
  6. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;7. numele şi prenumele .........................., având CNP ..............................., posesor al actului de identitate ......................;8. .....................................................................................................,
  solicit acordarea unui ajutor de urgenţă de la bugetul de stat în vederea depăşirii situaţiei de necesitate/deosebite în care ne aflăm eu şi familia mea.Situaţia de necesitate/deosebită este:...................................................................................................................................................................................................În vederea solicitării ajutorului de urgenţă, declar pe propria răspundere următoarele:1. venitul total al persoanei singure/familiei realizat în luna anterioară este de ........... lei;2.
  nici eu şi nici un alt membru al familiei mele, după caz, nu beneficiem de această formă de ajutor şi nici nu am depus alte cereri în prezent;
  3. la momentul de faţă deţin/nu deţin în proprietate locuinţa de domiciliu/reşedinţă;4. mă oblig să utilizez ajutorul de urgenţă numai pentru depăşirea situaţiei de necesitate/deosebite.[ ] Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul acordării ajutorului de urgenţă, precum şi prelucrarea în scop statistic a acestora.[ ] Sunt de acord cu preluarea de date şi informaţii cu privire la persoana mea şi/sau a membrilor familiei pe care o reprezint, pentru acordarea ajutorului de urgenţă.Prezenta declaraţie a fost întocmită în data de ..................., în prezenţa ..................., angajat al Serviciului Public de Asistenţă Socială ..............., la sediul serviciului public de asistenţă socială/la domiciliul solicitantului/online (după caz).Numele şi prenumele ....................Semnătura .........................
  -----