Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 15 iulie 2022privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 18 iulie 2022Data intrării în vigoare 18-07-2022
    Formă consolidată valabilă la data 09-09-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-09-2022 până la data de 29-07-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 113 din 15 iulie 2022, publicate în Monitorul Oficial nr. 720 din 18 iulie 2022, la data de 09 Septembrie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere că în prezent, prin intermediul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, denumit în continuare FEAD, sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de sprijin material, mamele cele mai dezavantajate din punct de vedere socioeconomic care au născut începând cu anul 2022,ţinând cont de faptul că în această perioadă generată de pandemia de COVID-19 una dintre cele mai afectate categorii de persoane este cea a mamelor care au născut începând cu anul 2022, cu drept la un venit minim garantat, care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, inclusiv mamele singure, care se află în situaţie de risc, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, inclusiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi altele asemenea şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, mame care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile, mamele minore, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar pe de altă parte, de sprijin constând mai ales în asigurarea de produse pentru îngrijirea nou-născutului, pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populaţiei celei mai expuse riscurilor de orice natură,având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum şi la nivelul României, în contextul pandemiei de COVID-19, în special în sensul introducerii măsurilor de distanţare şi de virtualizare a relaţiilor economico-financiare, prin accesul oferit de modificările legislative la vouchere electronice, inclusiv în domeniul acordării de sprijin social din partea Uniunii Europene şi a statelor membre,în contextul necesităţii luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care efectele pandemiei de COVID19 le au asupra grupurilor vulnerabile,luând în considerare Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015)7.016 final din 16 octombrie 2015, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017)1.086 din 20 februarie 2017, Decizia C (2020)347 final din 21 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere in aplicare C (2014)9.102 privind aprobarea programului operaţional de asistenţă alimentară şi/sau material de bază din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001, precum şi a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, astfel cum a fost modificat şi completat prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 şi Regulamentul (UE) nr. 559/2020,deoarece în lipsa unor măsuri concrete şi rapide s-ar vulnerabiliza şi mai mult categoria mamelor celor mai dezavantajate, prin producerea de victime în rândul acestora, precum şi accentuarea abandonului nou-născuţilor cauzat, în principal, de lipsa accesului la servicii de îngrijire fizică şi psihologică, precum şi de lipsa accesului la resurse financiare care să asigure posibilitatea îngrijirii nou-născutului, este necesară lansarea unui singur apel noncompetitiv prin oferirea de sprijin material prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, implementat de beneficiarul Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin structura de specialitate, cu ajutorul organizaţiilor partenere, pentru a răspunde, printr-o procedură rapidă, eficientă, cu acoperire naţională, care să se adreseze persoanelor vulnerabile celor mai defavorizate şi afectate de impactul pandemiei de COVID-19, în egală măsură şi fără a face distincţie.De asemenea, ţinând cont de situaţia generată de agresiunea militară rusă din Ucraina, cu implicaţii majore pentru România, în special prin existenţa unei presiuni migratorii ridicate la frontierele sale estice pe măsură ce conflictul continuă,luând în considerare faptul că un aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina ar putea fi atât de mare încât există riscul evident ca sistemele de primire/de azil ale statului să nu poată prelucra aceste sosiri fără consecinţe negative asupra funcţionării eficiente a acestor sisteme şi asupra intereselor persoanelor în cauză şi ale altor persoane care solicită protecţie,ţinând cont că la data de 17 mai 2022 datele oficiale arătau că peste 986.900 de cetăţeni ucraineni au intrat pe teritoriul României de la izbucnirea conflictului şi până în prezent, dintre care 86.100 se află încă în ţara noastră, 39.000 sunt copii. S-au înregistrat în această perioadă peste 4.300 de solicitări de azil şi 23.500 de solicitări de protecţie temporară, iar tendinţa de accesare a statului de protecţie temporară este în creştere, dat fiind faptul că perioada legală de şedere a persoanelor strămutate din Ucraina în baza paşapoartelor turistice se apropie de expirare.Luând în considerare situaţia extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, care impune adoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonanţei de urgenţă, având ca obiect stabilirea mijloacelor şi a procedurilor necesare pentru garantarea siguranţei personale, sociale şi economice a populaţiei, precum şi amenajarea legislativă a unor măsuri suplimentare de protecţie socială în contextul crizei umanitare a persoanelor strămutate din Ucraina,având în vedere Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecţiei temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, şi măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane şi suportarea consecinţelor acestei primiri,ţinând cont de aplicarea, la nivel naţional, a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare,având în vedere posibilitatea de a extinde utilizarea politicii de coeziune la diferite tipuri de acţiuni de urgenţă destinate sprijinirii persoanelor strămutate din Ucraina, pentru a atenua astfel presiunea constantă exercitată de criza ucraineană, prin identificarea atât a nevoilor şi măsurilor adecvate pentru primirea acestor persoane, cât şi a resurselor necesare satisfacerii acestor nevoi,ţinând cont de flexibilitatea prevăzută de Regulamentul (UE) 2022/562 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 aprilie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 223/2014 în ceea ce priveşte Acţiunea de coeziune pentru refugiaţii din Europa (CARE), prin care pot fi finanţate cheltuieli cu persoanele strămutate din Ucraina, prin realocarea rapidă a fondurilor disponibile pentru acest sprijin de urgenţă, în contextul în care nu sunt posibile transferuri între programe,luând în considerare faptul că în cadrul exerciţiului financiar 2014-2020 se află în derulare Programul operaţional Capital uman, program prin care se poate asigura un răspuns la diferite tipuri de acţiuni de urgenţă destinate sprijinirii persoanelor strămutate din Ucraina,având în vedere că în cadrul Programului operaţional Capital uman au fost identificate unele economii care pot fi dirijate pentru finanţarea anumitor cheltuieli destinate sprijinirii imediate a persoanelor strămutate din Ucraina,luând în considerare faptul că prin Regulamentul (UE) 2022/613 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 aprilie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 223/2014 în ceea ce priveşte majorarea prefinanţării din resursele REACT-EU şi stabilirea unui cost unitar a fost stabilit un cost unitar pentru operaţiunile care abordează provocările legate de migraţie generate de agresiunea militară a Federaţiei Ruse,