Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021Data intrării în vigoare 18-12-2021
    Formă consolidată valabilă la data 29-08-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-08-2022 până la data de 27-12-2022


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 1202 din 18 decembrie 2021, la data de 29 August 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 8 aprilie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 26 august 2022.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice,ţinând seama de faptul că la fundamentarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 este necesar ca măsurile fiscal-bugetare să fie aprobate prin acte normative,luând în considerare Recomandarea Consiliului din 3 aprilie 2020 în vederea încetării situaţiei de deficit public excesiv din România, potrivit căreia România trebuie să pună în aplicare în mod riguros măsurile necesare pentru corectarea deficitului excesiv,având în vedere necesitatea creării unui spaţiu bugetar pentru alocarea de sume pentru susţinerea investiţiilor publice şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, într-o manieră eficientă, profesionistă şi transparentă, cu efect multiplicator şi aport direct la formarea brută de capital fix,ţinând cont de faptul că pentru perioada 2022-2024 se impune o construcţie bugetară responsabilă şi credibilă, crearea de spaţiu fiscal, vital în economii emergente în condiţiile unui cadru internaţional şi intern dificil,având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a Strategiei fiscal-bugetare pe perioada 2022-2024, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022,având în vedere necesitatea păstrării echilibrelor bugetare prin adoptarea de măsuri menite să limiteze creşterea cheltuielilor bugetare permanente,ţinând cont că neadoptarea măsurilor de limitare a cheltuielilor bugetare ar genera un necesar de finanţare suplimentar în anul 2022, cu impact asupra deficitului bugetului general consolidat de 6,2% din produsul intern brut, afectând sustenabilitatea finanţelor publice,luând în considerare că neadoptarea măsurilor fiscale ar determina o reducere a veniturilor bugetare în anul 2022 de 6,0 miliarde lei, reprezentând 0,5% din produsul intern brut în anul 2022,ţinând cont că, în situaţii excepţionale, organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul sistemului european de conturi SEC trebuie să se realizeze numai în condiţii de siguranţă atât pentru participanţi, cât şi pentru personalul din cadrul Ministerului Finanţelor, dar şi pentru asigurarea continuităţii activităţii instituţiilor din administraţia publică centrală în domeniul economic, devine imperativă instituirea unor măsuri cu caracter temporar care să permită numirea conducătorului compartimentului financiar-contabil.Luând în considerare că nepromovarea acestei măsuri ar avea consecinţe negative, în sensul că ar determina imposibilitatea ocupării temporare a postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, aspect de natură să influenţeze negativ activitatea entităţilor publice, întrucât s-ar afla în imposibilitate de a înregistra în contabilitate operaţiunile patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor, de a efectua plăţi, de a întocmi situaţiile financiare şi de elaborare şi fundamentare a proiectului bugetului instituţiei,luând în considerare că situaţia prezentată întruneşte premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea consecinţe negative, în sensul că ar genera:a) un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând sustenabilitatea finanţelor publice;b) întârzieri în adoptarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, afectând posibilităţile de finanţare a acţiunilor de limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,