Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ACORD din 23 noiembrie 2021între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iunie 2022Data intrării în vigoare 13-06-2022


  Ratificat prin LEGEA nr. 174 din 9 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 567 din 10 iuni 2022.
  Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare „părţi“,în baza prevederilor Acordului privind colaborarea în domeniul ştiinţei, învăţământului şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 19 mai 1992,având în vedere Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998, amendat,
  luând în considerare prevederile Convenţiei cu privire la recunoaşterea calificărilor în învăţământul superior în regiunea europeană, semnată de către ambele state la Lisabona în anul 1997,au convenit să încheie următorul acord:Articolul 1Perioadele de studii din învăţământul preuniversitar din România şi din Republica Moldova confirmate prin documente şcolare se recunosc pe teritoriul statului celeilalte părţi.Articolul 2Actele de studii de absolvire a învăţământului profesional tehnic secundar din Republica Moldova, cu durata de minimum 1 an, şi diplomele sau certificatele de absolvire a şcolii profesionale din România se recunosc reciproc.Articolul 3(1) Diplomele de bacalaureat şi diploma de absolvire a liceului cu durata de 12 ani din Republica Moldova şi diploma de bacalaureat din România se recunosc reciproc.
  (2) Certificatul de absolvire a liceului din Republica Moldova şi diploma de absolvire a liceului din România se recunosc reciproc.(3) Atestatul de studii medii de cultură generală, diploma de absolvire a învăţământului mediu general şi atestatul de studii medii, cu durata de 11 ani, din Republica Moldova, eliberate până în 2011 inclusiv, se recunosc cu diploma de bacalaureat din România.(4) Atestatul de studii medii de cultură generală cu durata de 11 ani din Republica Moldova, eliberat începând cu anul 2012, conferă titularilor dreptul de continuare a studiilor în România în învăţământul profesional sau în ultimul an de studii liceale.(5) Atestatul de absolvire a şcolii medii eliberat de instituţiile de învăţământ secundar general cu durata de 10 ani din Republica Moldova se recunoaşte cu diploma de bacalaureat din România, dacă atestatul respectiv este însoţit de o diplomă de absolvire a unui program de studii universitare de nivel licenţă, master sau doctorat, recunoscută pe teritoriul României.(6) Diplomele de absolvire a colegiilor şi a şcolilor medicale de bază, cu o durată de minimum 3 ani de studii, după absolvirea şcolii generale de 9 ani de studii, eliberate pe teritoriul Republicii Moldova, se recunosc cu diplome de bacalaureat din România pentru înscrierea la studii universitare în domeniul similar şi acces pe piaţa forţei de muncă din România.(7) Diplomele de studii din învăţământul profesional tehnic post-secundar cu o durată de minimum 2 ani obţinute după cel puţin 11 ani de învăţământ general din Republica Moldova şi diplomele de absolvire a şcolilor postliceale şi certificatele de competenţe profesionale nivel 5 din România se recunosc conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul statului celor două părţi.(8) Diplomele de studii superioare de scurtă durată din Republica Moldova şi diplomele de absolvire a colegiilor universitare de 3 ani din România, obţinute anterior adoptării Procesului Bologna, se recunosc cu diplome sau certificate din învăţământul terţiar nonuniversitar, conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul statului celor două părţi.
  Articolul 4(1) Actele de studii de nivel licenţă eliberate anterior adoptării Procesului Bologna de către instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru programe de studii universitare similare în ceea ce priveşte durata de studii, domeniul de studii şi specializarea din România, respectiv specialitatea din Republica Moldova se recunosc pe teritoriul statului celeilalte părţi.(2) Diplomele de învăţământ superior eliberate la finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă ulterior adoptării Procesului Bologna de către instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru programe de studii universitare similare în ceea ce priveşte durata de studii, numărul de credite transferabile acumulate, domeniul de studii şi specializarea din România, respectiv specialitatea din Republica Moldova se recunosc pe teritoriul statului celeilalte părţi.Articolul 5(1) Actele de studii de nivel master eliberate de către instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru programe de studii universitare similare în ceea ce priveşte durata de studii, numărul de credite transferabile acumulate, domeniul de studii şi specializarea din România, respectiv specialitatea din Republica Moldova se recunosc pe teritoriul statului celeilalte părţi.
  (2) Diplomele şi certificatele obţinute la absolvirea studiilor postuniversitare, a studiilor de specializare postuniversitare şi a cursurilor de perfecţionare de nivel postuniversitar eliberate de către instituţiile de învăţământ superior acreditate se recunosc în conformitate cu legislaţia în vigoare pe teritoriul statului celeilalte părţi.
  Articolul 6Diploma şi titlul de doctor în ştiinţe acordate în România şi în Republica Moldova se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte părţi pe baza îndeplinirii procedurilor naţionale de atestare a titlurilor de doctor, aplicabile propriilor cetăţeni, conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul statului fiecărei părţi.Articolul 7Perioadele de studii din învăţământul universitar din România şi din Republica Moldova se recunosc pe teritoriul statului celeilalte părţi.Articolul 8Părţile se vor informa reciproc, pe căi diplomatice, cu privire la structura şi schimbările care intervin în sistemul lor de învăţământ, despre denumirile, conţinutul şi criteriile de eliberare a documentelor de studii.Articolul 9Recunoaşterea profesională şi încadrarea în activitatea profesională se fac conform legislaţiei naţionale în vigoare pe teritoriul statului fiecărei părţi.Articolul 10Orice divergenţă în interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord se va soluţiona de către Comisia mixtă de experţi, denumită în continuare comisie, având caracter tehnic, compusă din 4 membri numiţi de fiecare parte. Părţile îşi vor comunica reciproc lista cuprinzând membrii comisiei în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentului acord.Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, la cererea oricărei părţi. Data şi locul întrunirii urmează să fie stabilite de comun acord.Articolul 11Prezentul acord poate fi modificat prin acordul părţilor. Modificările vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute la art. 13 pentru intrarea în vigoare a prezentului acord şi vor face parte integrantă din acesta.
  Articolul 12În cazul încetării valabilităţii prezentului acord, prevederile lui vor rămâne în vigoare, până la expirarea ciclului de studii, pentru persoanele care şi-au început aceste studii pe teritoriul statului celeilalte părţi la o dată anterioară expirării prezentului acord.Articolul 13Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 5 ani şi se prelungeşte automat, pe perioade de câte un an, dacă niciuna dintre părţi nu va notifica intenţia sa de a-l denunţa cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului respectiv.Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998, cu amendamentele ulterioare, îşi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului acord.Semnat la Bucureşti la data de 23 noiembrie 2021, în două exemplare originale, în limba română.
  Pentru Guvernul României,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu,
  ministrul educaţiei

  Pentru Guvernul Republicii Moldova,
  Anatolie Topală,
  ministrul educaţiei şi cercetării
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!