Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.06.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROTOCOLUL nr. 16 din 2 octombrie 2013la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale*)
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 8 iunie 2022Data intrării în vigoare 11-06-2022


  Ratificat prin LEGEA nr. 172 din 8 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 560 din 8 iunie 2022.
  *) TraducerePreambul
  Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte înalte părţi contractante la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în continuare „Convenţia“), semnatare ale prezentului protocol,având în vedere dispoziţiile Convenţiei, în special articolul 19 privind înfiinţarea Curţii Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Curtea“),considerând că extinderea competenţei Curţii pentru a emite avize consultative va intensifica interacţiunea dintre Curte şi autorităţile naţionale şi va consolida astfel punerea în aplicare a Convenţiei, în conformitate cu principiul subsidiarităţii,luând în considerare Avizul nr. 285 (2013), adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la 28 iunie 2013,au convenit asupra celor ce urmează:Articolul 11. Cele mai înalte instanţe judecătoreşti ale unei înalte părţi contractante, astfel cum sunt desemnate în conformitate cu articolul 10, pot adresa Curţii cereri de aviz consultativ privind chestiuni de principiu referitoare la interpretarea sau la aplicarea drepturilor şi libertăţilor definite în Convenţie sau în protocoalele la aceasta.2. Instanţa care formulează cererea nu poate solicita un aviz consultativ decât în cadrul unei cauze pendinte în faţa sa.3. Instanţa care formulează cererea motivează cererea de aviz şi prezintă elementele pertinente ale contextului juridic şi de fapt al cauzei pendinte.
  Articolul 21. Un colegiu de 5 judecători ai Marii Camere se pronunţă asupra acceptării cererii de aviz consultativ, în temeiul articolului 1. Orice refuz al colegiului de a accepta cererea se motivează.2. În cazul în care colegiul acceptă cererea, Marea Cameră emite un aviz consultativ.3. Colegiul şi Marea Cameră, menţionate în paragrafele precedente, îl includ din oficiu pe judecătorul ales în numele înaltei părţi contractante căreia îi aparţine instanţa care a formulat cererea. În cazul absenţei acestui judecător sau dacă acesta nu este în măsură să participe la soluţionare, va participa în calitate de judecător o persoană aleasă de preşedintele Curţii de pe o listă prezentată în prealabil de această parte.Articolul 3Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei şi înalta parte contractantă căreia îi aparţine instanţa care a formulat cererea au dreptul de a prezenta observaţii scrise şi de a lua parte la audieri. În interesul bunei administrări a justiţiei, preşedintele Curţii poate invita oricare altă înaltă parte contractantă sau persoană să prezinte, de asemenea, observaţii scrise sau să ia parte la audiere.
  Articolul 41. Avizele consultative sunt motivate.2. Dacă avizul consultativ nu exprimă, în tot sau în parte, opinia unanimă a judecătorilor, oricare judecător are dreptul să anexeze la acesta expunerea opiniei sale separate.3. Avizele consultative se comunică instanţei judecătoreşti care a formulat cererea şi înaltei părţi contractante căreia îi aparţine instanţa respectivă.4. Avizele consultative se publică.Articolul 5Avizele consultative nu au caracter obligatoriu.
  Articolul 6Înaltele părţi contractante consideră articolele 1-5 ale prezentului protocol ca articole adiţionale la Convenţie şi toate dispoziţiile Convenţiei se aplică în consecinţă.Articolul 71. Prezentul protocol este deschis spre semnare înaltelor părţi contractante la Convenţie, care îşi pot exprima consimţământul de a fi parte prin:a. semnare fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; saub. semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.
  2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
  Articolul 81. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care zece înalte părţi contractante la Convenţie îşi vor fi exprimat consimţământul de a fi parte la protocol în conformitate cu dispoziţiile articolului 7.2. Pentru oricare înaltă parte contractantă la Convenţie care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi parte la prezentul protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data exprimării consimţământului său de a fi parte la protocol în conformitate cu dispoziţiile articolului 7.Articolul 9Nu poate fi formulată nicio rezervă la dispoziţiile prezentului protocol în temeiul articolului 57 din Convenţie.
  Articolul 10Fiecare înaltă parte contractantă la Convenţie precizează, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, instanţele judecătoreşti pe care le desemnează în sensul articolului 1 paragraful 1 din prezentul protocol. Declaraţia poate fi modificată, în orice moment, în acelaşi mod.Articolul 11Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei şi celorlalte înalte părţi contractante la Convenţie:a. orice semnare;b. depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare;c. orice dată de intrare în vigoare a prezentului protocol, conform articolului 8;
  d. orice declaraţie formulată în temeiul articolului 10;e. orice alt act, notificare sau comunicare în legătură cu prezentul protocol.
  În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul protocol.Încheiat la Strasbourg la 2 octombrie 2013, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie certificată fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei şi celorlalte înalte părţi contractante la Convenţie.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!