Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 4 mai 2022privind modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi angajate ca urmare a implementării proiectului "Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi" POCU/605/3/1/130164
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 5 mai 2022Data intrării în vigoare 05-05-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 05-05-2022 până la data de 23-09-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 743 din 4 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 5 mai 2022.
  Articolul 1
  Prevederile prezentei proceduri de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, denumită în continuare procedură, se utilizează exclusiv în cadrul proiectului „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“ POCU/605/3/1/130164, denumit în continuare proiect, implementat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritate, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cofinanţat din Programul operaţional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi.
  Articolul 2(1) Procedura descrie modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor în vederea adaptării rezonabile la locul de muncă pentru persoane cu dizabilităţi, aşa cum este aceasta definită la art. 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Beneficiază de decontarea sumelor de bani pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă angajatorii care au încadrat în muncă pe perioadă nedeterminată cel puţin o persoană cu dizabilităţi care beneficiază de măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă vizând creşterea şanselor de ocupare, fiind înregistrată la agenţia judeţeană de ocupare a forţei de muncă/Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti şi care face parte din grupul-ţintă al proiectului. (3) Angajatorul care beneficiază de decontarea sumelor de bani în vederea adaptării rezonabile la locul de muncă pentru persoana cu dizabilităţi are obligaţia de a asigura menţinerea raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia pentru o perioadă de minimum 12 luni. În cazul în care angajatorul beneficiază cumulativ de măsurile de stimulare a angajatorilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi de sprijin sub forma decontării sumelor de bani pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă, obligaţia de a asigura menţinerea raporturilor de muncă sau de serviciu este pentru o perioadă de 18 luni. Articolul 3
  În înţelesul prezentei proceduri termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii: a) angajator - persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă sau raport de serviciu; b) loc de muncă - locul în care salariatul îşi desfăşoară activitatea, situat în perimetrul asigurat de angajator, la sediul principal sau la sucursale, reprezentanţe, agenţii sau puncte de lucru care aparţin acestuia. Acesta include spaţiul aferent exercitării activităţii persoanei cu dizabilităţi, echipamentul, toaleta şi căile de acces; c) adaptare rezonabilă - modificările şi ajustările necesare şi adecvate, care nu impun un efort disproporţionat sau nejustificat atunci când este necesar într-un caz particular, pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să se bucure sau să îşi exercite, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, astfel cum sunt definite prin Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007; d) adaptarea rezonabilă la locul de muncă - totalitatea modificărilor făcute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; presupune modificarea programului de lucru, achiziţionarea de echipament, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4Pentru a putea solicita decontarea sumelor de bani utilizate pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă angajatorul:a)
  trebuie să aibă cel puţin o persoană cu dizabilităţi încadrată în muncă în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3);
  b) trebuie să facă dovada finalizării adaptării rezonabile la locul de muncă pentru persoana cu dizabilităţi încadrată în muncă.
  Articolul 5Un angajator poate solicita decontarea sumelor de bani pentru adaptarea rezonabilă la mai multe locuri de muncă, cu condiţia ca pentru fiecare dintre acestea să existe cel puţin o persoană cu dizabilităţi încadrată în muncă cu respectarea art. 4.Articolul 6Valoarea maximă decontată pentru adaptarea rezonabilă la un loc de muncă este 15.900 lei fără TVA. Contravaloarea TVA este suportată de către angajator.
  Articolul 7(1) Cheltuielile eligibile pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă sunt următoarele:a) cheltuieli cu reabilitare/modernizare clădiri, inclusiv accesibilizarea clădirilor, inclusiv a spaţiilor interioare pentru persoane cu dizabilităţi, de exemplu toalete accesibilizate. Toate lucrările de accesibilizare trebuie să fie efectuate în conformitate cu reglementarea tehnică „Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000“, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013, denumit în continuare Normativ NP 051-2012: (i) instalaţii tehnice;(ii) echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru);(iii) utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale;b) cheltuieli cu alte echipamente:(i) achiziţionarea şi instalarea de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi;
  (ii) alte cheltuieli cu investiţii;
  c) cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii:(i) taxe pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;(ii) taxe pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire;(iii) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie;(iv) obţinerea acordului de mediu;(v) obţinerea avizului PSI;
  (vi) obţinerea avizelor sanitare de funcţionare;
  d) cheltuieli privind proiectarea şi ingineria:(i) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie);(ii) plata verificării tehnice a proiectului;(iii) elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţii, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament;(iv) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;(v)
  cheltuieli conexe organizării de şantier.
  (2) În situaţia achiziţionării de echipamente, se vor respecta următoarele plafoane maxime, contravaloarea TVA fiind suportată de angajator: a) laptop/notebook - 4.000 lei inclusiv TVA; b) computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA; c) videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA; d) imprimantă - 3.000 lei inclusiv TVA; e) multifuncţională - 12.000 lei inclusiv TVA; f) tabletă - 900 lei inclusiv TVA.
  Articolul 8(1) Pot face obiectul decontării una sau mai multe dintre cheltuielile eligibile prevăzute la art. 7 fără a depăşi valoarea maximă prevăzută la art. 6. (2) În situaţia în care valoarea cheltuielilor efectuate pentru adaptarea rezonabilă la un loc de muncă depăşeşte valoarea maximă prevăzută la art. 6, diferenţa este suportată de angajator. (3) În situaţia în care valoarea cheltuielilor efectuate pentru adaptarea rezonabilă la un loc de muncă este mai mică decât valoarea maximă stabilită la art. 6, se decontează doar valoarea cheltuielilor realizate.
  Articolul 9Adaptarea rezonabilă la locul de muncă se realizează conform nevoilor specifice ale persoanei cu dizabilităţi încadrată în muncă în condiţiile art. 4, numai cu consultarea acesteia, indiferent de domeniul de activitate al angajatorului.Articolul 10Pentru decontarea sumelor de bani utilizate pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă, angajatorul depune un dosar, la sediul Autorităţii din bd. General Gheorghe Magheru nr. 7, sectorul 1, Bucureşti, care conţine următoarele documente:a) cerere de decontare cheltuieli pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă, în original, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1; b) formular de decont, în original, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;c) borderou centralizator, în original, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;
  d) factura/facturile care atestă adaptarea rezonabilă la locul de muncă, în copie conform cu originalul;e) dovada plăţii facturii/facturilor, inclusiv extras de cont/registru de casă, în copie conform cu originalul;f) procesele-verbale de recepţie, după caz, în copie conform cu originalul;g) dosar de achiziţie/achiziţii, după caz, în copie conform cu originalul;h) registrul mijloacelor fixe/registrul obiectelor de inventar, după caz, în copie conform cu originalul;i) certificat de urbanism eliberat de autoritatea publică locală competentă, după caz, în copie conform cu originalul;j)
  autorizaţia de construire emisă de autoritatea publică locală competentă, după caz, în copie conform cu originalul, sau declaraţia pe propria răspundere a angajatorului, din care să reiasă faptul că lucrările respectă Normativul NP 051-2012, după caz, în original;
  k) carte de identitate/buletin de identitate a/al persoanei cu dizabilităţi încadrate în muncă, în copie conform cu originalul;l) certificatul de încadrare în grad de handicap al persoanei cu dizabilităţi încadrate în muncă însoţit de anexă, în copie conform cu originalul;m) contract individual de muncă pentru persoana cu dizabilităţi încadrată în muncă, în copie conform cu originalul, sau adeverinţa eliberată de instituţia publică prin care se atestă calitatea de salariat a persoanei cu dizabilităţi, în original;n) raport per salariat din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru persoana cu dizabilităţi încadrată în muncă, extras cu maximum 3 zile lucrătoare anterior datei de depunere a dosarului, în cazul persoanelor încadrate în baza unui contract individual de muncă;o) fotografii ale adaptării rezonabile la locul de muncă;p) acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate în condiţiile legii de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă/Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, stabilite în funcţie de nevoile individuale, însoţit de planul individual ce se constituie în anexa care face parte integrantă din acesta, în copie conform cu originalul. Acest document este pus la dispoziţia angajatorului de către persoana cu dizabilităţi;
  q) declaraţia pe propria răspundere privind evitarea dublei finanţări, în original, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4; r) angajament privind menţinerea activă a raportului de muncă sau de serviciu al persoanei cu dizabilităţi, conform art. 2 alin. (3) din prezenta procedură, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5; s) declaraţia angajatorului şi a persoanei cu dizabilităţi din care reiese că adaptarea rezonabilă la locul de muncă este adecvată, eficientă, practică şi în conformitate cu nevoile specifice ale persoanei cu dizabilităţi, în original, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) sunt semnate de reprezentantul legal al angajatorului şi de persoana cu responsabilităţi economico-financiare (director economic/contabil-şef).(3) Toate documentele depuse în copie conform cu originalul prezintă semnătura angajatorului.
  Articolul 11
  (1) Dosarul se analizează în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea acestuia la sediul Autorităţii. (2) Termenul stabilit la alin. (1) se prelungeşte după caz, în situaţia solicitării de clarificări, cu informarea scrisă a angajatorului.(3) Angajatorul are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitarea de clarificări în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la alin. (2). Nerespectarea termenului prevăzut conduce la respingerea decontării.
  Articolul 12Pentru fiecare dosar analizat, responsabilul din cadrul Autorităţii realizează un raport cu recomandarea de aprobare sau de respingere a decontării, supus spre aprobare managerului de proiect.Articolul 13
  În termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea decontării, personalul din cadrul Autorităţii cu atribuţii în acest sens întocmeşte documentaţia specifică efectuării plăţii, numai după constatarea îndeplinirii condiţiilor de plată.
  Articolul 14În cazul respingerii decontării, responsabilul din cadrul Autorităţii informează în scris angajatorul cu privire la acest fapt în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data respingerii. Articolul 15Pentru a veni în sprijinul angajatorilor care intenţionează să solicite decontarea adaptării rezonabile la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, Autoritatea pune la dispoziţia acestora adresa de e-mail asistive@anpd.gov.ro, pentru întrebări suplimentare.Articolul 16Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.
  Anexa nr. 1la procedurăCerere de decontare cheltuieli pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă - model -Denumirea angajatorului ..........................CIF/CUI ........................................Nr. ............. data ..........................CERERE DE DECONTAREcheltuieli pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă proiect „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“ POCU/605/3/1/130164Angajatorul .........................., cu sediul în ...................................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ..................., CIF/CUI ......................, reprezentat legal prin domnul/doamna ................................, în calitate de .........................., solicit decontarea sumei de ....................... lei în contul ....................., deschis la .........................., reprezentând contravaloarea cheltuielilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoana cu dizabilităţi încadrată în muncă:....... (numele şi prenumele)...../CNP ......................., conform Borderoului centralizator nr. ........... din data ................ şi a documentelor justificative anexate.
  Semnătura autorizată
  Administrator/Împuternicit,
  .........................
  (numele şi prenumele)
  Director economic/Contabil-şef,
  ...................
  (numele şi prenumele)
  Anexa nr. 2la procedurăFormular de decont- model -Denumirea angajatorului ................ CIF/CUI .......................................Nr. ............ data ..........................FORMULAR DE DECONTcheltuieli pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă proiect „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“ POCU/605/3/1/130164Anexăm prezentului decont documentele justificative privind decontarea contravalorii cheltuielilor realizate pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoana cu dizabilităţi încadrată în muncă:......(numele şi prenumele)......./CNP .........................
  – total sumă de decontat ............................– cont trezorerie ........................................– denumirea unităţii de trezorerie .................. Documente justificative anexate^1:[ ] Borderou centralizator nr. ............ din data ...........[ ] factura/facturile care atestă adaptarea rezonabilă la locul de muncă, în copie conform cu originalul;[ ] dovada plăţii facturii/facturilor, inclusiv extras de cont/registru de casă, în copie conform cu originalul;[ ] procesele-verbale de recepţie, în copie conform cu originalul;[ ] dosar de achiziţie/achiziţii, în copie conform cu originalul;[ ] registrul mijloacelor fixe/registrul obiectelor de inventar, în copie conform cu originalul;[ ] certificat de urbanism eliberat de autoritatea publică locală competentă, în copie conform cu originalul;[ ] autorizaţia de construire emisă de autoritatea publică locală competentă, în copie conform cu originalul;[ ] declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să reiasă faptul că lucrările respectă Normativul NP 051-2012, în original;[ ] carte de identitate/buletin de identitate al persoanei cu dizabilităţi încadrate în muncă, în copie conform cu originalul;[ ] certificatul de încadrare în grad de handicap al persoanei cu dizabilităţi încadrate în muncă însoţit de anexă, în copie conform cu originalul;[ ] contract individual de muncă pentru persoana cu dizabilităţi încadrată în muncă, în copie conform cu originalul;[ ] adeverinţa eliberată de instituţia publică prin care se atestă calitatea de salariat a persoanei cu dizabilităţi, în original;
  [ ] raport per salariat din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru persoana cu dizabilităţi încadrată în muncă, extras cu maximum 3 zile lucrătoare anterior datei de depunere a dosarului, în cazul persoanelor angajate în baza unui contract individual de muncă;[ ] fotografii ale adaptării rezonabile la locul de muncă;[ ] acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate în condiţiile legii de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă/Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, stabilite în funcţie de nevoile individuale, însoţit de planul individual ce se constituie în anexa care face parte integrantă din acesta, în copie conform cu originalul;[ ] declaraţia pe propria răspundere privind evitarea dublei finanţări, în original;[ ] angajament privind menţinerea activă a raportului de muncă sau de serviciu al persoanei cu dizabilităţi, conform art. 2 alin. (3) din procedură;[ ] declaraţia angajatorului şi a persoanei cu dizabilităţi din care reiese că adaptarea rezonabilă la locul de muncă este adecvată, eficientă, practică şi în conformitate cu nevoile specifice ale persoanei cu dizabilităţi, în original.
  Semnătură autorizată Administrator/Împuternicit,...........................................(numele şi prenumele)Director economic/Contabil-şef,...........................................(numele şi prenumele)^1 Angajatorul bifează căsuţa corespunzătoare.
  Anexa nr. 3la procedurăBorderou centralizator- model -Denumirea angajatorului .........................CIF/CUI .......................................Nr. ............ data ..........................BORDEROU CENTRALIZATORcheltuieli adaptare rezonabilă la locul de muncă proiect „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“ POCU/605/3/1/130164Salariat ...... (numele şi prenumele)........./CNP ...........................
  Nr. crt.Descriere cheltuialăFurnizorNr./Dată facturăValoare fără TVATVAValoare totalăValoare solicitată la decontare
  TOTAL
  Semnătură autorizată Administrator/Împuternicit,...........................................(numele şi prenumele)Director economic/Contabil-şef,...........................................(numele şi prenumele)
  Anexa nr. 4la procedurăDeclaraţia pe propria răspundere privind evitarea dublei finanţări- model -DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind evitarea dublei finanţări proiect „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“ POCU/605/3/1/130164Denumirea angajatorului ..........................CIF/CUI ........................................Nr. ............. data ..........................Salariat ........ (numele şi prenumele)......../CNP ...........................Subsemnatul, ...................................................., reprezentant legal al ................................................., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoana cu dizabilităţi încadrată în muncă ca urmare a implementării proiectului „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“ POCU/605/3/1/130164 nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau ale Uniunii Europene.Semnătură autorizată Administrator/Împuternicit,.............................................. (numele şi prenumele)
  Anexa nr. 5la procedurăAngajament privind menţinerea activă a raportului de muncă sau de serviciu al persoanei cu dizabilităţi- model -Denumirea angajatorului ..........................CIF/CUI ........................................Nr. ............. data ..........................ANGAJAMENTSalariat ........ (numele şi prenumele)......../CNP ............................Subsemnatul, ......................................, reprezentant legal al ................................., mă angajez să menţin activ raportul de muncă sau de serviciu al persoanei cu dizabilităţi încadrate în muncă ca urmare a implementării proiectului „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“ POCU/605/3/1/130164, respectiv să implic activ persoana în activităţile desfăşurate de societatea/instituţia noastră, pentru o perioadă de minimum 12 luni/18 luni^1. Am luat cunoştinţă de faptul că, în situaţia în care voi înceta raportul de muncă sau de serviciu pentru persoana cu dizabilităţi încadrată în muncă, din motive imputabile societăţii/instituţiei noastre, voi returna sumele primite pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoana cu dizabilităţi încadrată în muncă ca urmare a implementării proiectului „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“ POCU/605/3/1/130164.Semnătură autorizatăAdministrator/Împuternicit,.......................................... (numele şi prenumele)^1 Angajatorul completează una dintre variante, după caz.Anexa nr. 6la procedurăDeclaraţia angajatorului şi a persoanei cu dizabilităţi din care reiese că adaptarea rezonabilă la locul de muncă este adecvată, eficientă, practică şi în conformitate cu nevoile specifice ale persoanei cu dizabilităţi- model -Denumirea angajatorului ..........................CIF/CUI ........................................Nr. ............. data ..........................Salariat ........(numele şi prenumele)........../CNP ...........................Subsemnatul, ...................................................., reprezentant legal al ........................, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că: Adaptarea rezonabilă la locul de muncă este adecvată, eficientă, practică şi în conformitate cu nevoile specifice ale persoanei cu dizabilităţi încadrate în muncă, identificate după consultarea cu aceasta.Măsurile luate pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă sunt următoarele:1) ..................................................................................2) ..................................................................................
  .....................................................................................
  Semnătură autorizatăAdministrator/Împuternicit,...........................................(numele şi prenumele)Director economic/Contabil-şef,...........................................(numele şi prenumele)
  ------