Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 111 din 21 aprilie 2022privind reglementarea activităţii prestatorului casnic
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 27 aprilie 2022Data intrării în vigoare 01-01-2024


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care persoanele fizice pot desfăşura activităţi casnice în schimbul unei remuneraţii acordate sub formă de tichete de activităţi casnice.
  Articolul 2(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) activitate casnică - activitatea ocazională, necalificată, desfăşurată de un prestator casnic în legătură cu gospodăria/gospodăriile unei familii sau a/ale unei persoane singure, în calitate de beneficiar casnic; activitatea casnică nu este efectuată în scop comercial şi nu se efectuează în beneficiul unor terţi. Activitatea include: servicii de curăţenie/igienizare, spălatul/călcatul rufelor, servicii de croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de îngrijire corporală, hrănire, supraveghere a beneficiarului casnic dependent;b) prestator casnic - persoană fizică ce poate desfăşura activităţi casnice ocazionale în una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remuneraţii acordate exclusiv sub formă de tichete de activităţi casnice, în condiţiile prezentei legi;c) beneficiar casnic - persoana fizică în folosul căreia prestatorul casnic desfăşoară activităţi casnice;d) tichet de activităţi casnice - bon valoric destinat remunerării activităţilor casnice desfăşurate de către prestatorul casnic;e) gospodărie - totalitatea bunurilor imobile constând în clădirile cu destinaţie de locuinţă, anexele, curţile şi grădinile aferente acestora, precum şi bunurile mobile utilizate în prestarea activităţilor casnice.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pot fi remunerate prin tichete de activităţi casnice şi activităţile desfăşurate de persoanele care exercită ocazional profesia de bonă, reglementată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. În această situaţie, beneficiar casnic este reprezentantul legal al copilului, acesta din urmă fiind beneficiar al serviciilor prestate.
  Articolul 3(1) Activitatea casnică se poate desfăşura în gospodăria beneficiarului casnic, la domiciliul prestatorului casnic sau în alt loc necesar desfăşurării acesteia, stabilit de comun acord, în condiţiile prezentei legi.(2) Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic, astfel cum este definită la art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.(3) O persoană poate fi prestator casnic numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.(4) Între prestatorul casnic şi beneficiarul casnic se stabileşte un raport juridic prin acordul de voinţă al părţilor, fără a avea o formă scrisă, în vederea prestării activităţilor casnice.
  (5) Beneficiarul casnic şi prestatorul casnic convin asupra activităţilor şi a numărului de ore sau a volumului de muncă; plata prestatorului casnic se face conform dispoziţiilor prezentei legi, cu tichete de activităţi casnice.(6) Durata zilnică a prestării activităţilor casnice pentru un beneficiar casnic nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru prestatorii casnici cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani.(7) Valoarea minimă a contribuţiei lunare, calculată potrivit dispoziţiilor prezentei legi, pentru ca un prestator casnic să beneficieze de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de stat, este contribuţia aferentă a minimum 85 de tichete de activităţi casnice.(8) Valoarea minimă a contribuţiei lunare prevăzute la alin. (7) nu poate fi mai mică de 25% din valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.
  Articolul 4(1) Prestatorul casnic are următoarele drepturi:a)
  la remuneraţie pentru activitatea prestată, potrivit dispoziţiilor prezentei legi;
  b) la respectarea demnităţii în desfăşurarea activităţilor casnice;c) la protecţie împotriva oricărei forme de abuz, hărţuire sau violenţă;d) de a fi informat verbal cu privire la utilizarea diferitelor ustensile şi/sau aparate puse la dispoziţie de către beneficiar în vederea realizării activităţii casnice, anterior prestării activităţii;e) de a beneficia de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale;f) de a fi informat de către beneficiarul casnic cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are potrivit prezentei legi.
  (2)
  Prestatorului casnic îi revin următoarele obligaţii:a) de a realiza activităţile casnice pentru care este remunerat, conform înţelegerii cu beneficiarul casnic;b) de a nu transmite unor terţe persoane date sau informaţii de care a luat cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţilor casnice;c) de a informa beneficiarul casnic, prin orice mijloc de comunicare, în timp util, în situaţia în care nu poate respecta programul de desfăşurare a activităţilor casnice, stabilit de comun acord cu beneficiarul casnic;d) de a utiliza adecvat ustensilele şi/sau aparatele necesare realizării activităţii casnice proprii sau puse la dispoziţie de către beneficiarul casnic.
  Articolul 5(1)
  Beneficiarul casnic are următoarele drepturi:a) să stabilească verbal cu prestatorul casnic activităţile casnice şi programul de desfăşurare a acestora, anterior începerii acestora;b) să verifice modul de îndeplinire a activităţilor de către prestatorul casnic;c) să utilizeze tichetele de activităţi casnice acordate de angajatorul prevăzut la art. 11 alin. (1) din prezenta lege, pentru şi în folosul propriu.
  (2) Beneficiarului casnic îi revin următoarele obligaţii:a) să asigure condiţii corespunzătoare de desfăşurare a activităţilor casnice;b) să achiziţioneze tichetele de activităţi casnice;c) să folosească tichetele de activităţi casnice ca singura formă de retribuire pentru activităţile casnice prestate;
  d) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale prestatorului casnic;e) să informeze prin orice mijloc de comunicare prestatorul casnic, în timp util, în situaţia în care modifică programul de desfăşurare a activităţii stabilit de comun acord cu prestatorul casnic;f) să informeze prestatorul casnic cu privire la utilizarea adecvată a ustensilelor şi/sau aparatelor, în situaţia în care le pune la dispoziţia acestuia în vederea realizării activităţilor casnice;g) să completeze tichetele de activităţi casnice cu data acordării acestora, numele şi prenumele prestatorului casnic şi codul numeric personal al acestuia;h) să completeze tichetele de activităţi casnice cu datele sale personale cu privire la nume, prenume şi cod numeric personal;i) să îl informeze pe prestatorul casnic cu privire la drepturile şi obligaţiile acestuia, potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
  Articolul 6(1) Tichetul de activităţi casnice se poate achiziţiona de la oricare dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, de la furnizorul de serviciu universal, astfel cum este definit la art. 2 pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sau de pe Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice.(2) Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice, prevăzută la alin. (1), este accesibilă online şi/sau prin intermediul unei aplicaţii mobile, de pe orice dispozitiv electronic.(3) Modelul tichetului de activităţi casnice se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(4) Tichetele de activităţi casnice pe suport hârtie sau pe suport electronic sunt valabile numai dacă au înscrise sau stocate, după caz, cel puţin următoarele elemente:a) seria şi numărul tichetului;b)
  elementele specifice de siguranţă;
  c) valoarea nominală a tichetului;d) rubrică pentru numele şi prenumele prestatorului casnic în drept să utilizeze tichetul de activităţi casnice;e) rubrică pentru numele şi prenumele beneficiarului casnic;f) rubrică pentru înscrierea datei de achiziţie a tichetului; g) rubrică pentru înscrierea datei la care au fost prestate activităţile casnice remunerate;h) rubrică pentru semnătura sau acordul, după caz, a/al prestatorului casnic, prin care atestă faptul că a fost informat cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are potrivit prezentei legi.
  Articolul 7(1) Valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice este de 15 lei şi poate fi actualizată anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.(2) Tichetele de activităţi casnice nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru achiziţia altor bunuri şi servicii şi pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic ale cărui date sunt completate pe acestea, conform art. 5 alin. (2) lit. g).(3) Tichetele de activităţi casnice pot fi preschimbate în bani de către prestatorul casnic în maximum 12 luni de la data primirii acestora, în numerar, la oricare dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau la furnizorul de serviciu universal ori, după caz, prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice.(4) Plata în contul bancar indicat de către prestatorul casnic se face în maximum 5 zile de la data solicitării preschimbării, potrivit dispoziţiilor alin. (3).(5)
  Contravaloarea plătită la fiecare preschimbare în bani a tichetelor de activităţi casnice, conform alin. (3), de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau furnizorul de serviciu universal este egală cu rezultatul înmulţirii numărului de tichete de activităţi casnice cu valoarea nominală a acestora prevăzută la alin. (1), din care se scade valoarea impozitului pe venit, calculat conform art. 9 alin. (2), şi valoarea contribuţiei de asigurări sociale, datorată bugetului asigurărilor sociale de stat şi calculată conform art. 9 alin. (3).
  (6) La achiziţia tichetelor de activităţi casnice, beneficiarul casnic suportă doar valoarea nominală a acestora, potrivit alin. (1), costul de tipărire şi de distribuire fiind suportat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.(7) Beneficiarul casnic are obligaţia de a valorifica tichetele de activităţi casnice în termen de 12 luni de la data achiziţionării acestora.(8) Beneficiarul casnic are posibilitatea de a returna tichetele de activităţi casnice achiziţionate şi neutilizate în 30 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (7), primind valoarea nominală a acestora din care se scade, în situaţia tichetelor de activităţi casnice emise în format fizic, pe suport hârtie, costul suportat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu tipărirea şi distribuirea acestora.(9) Valoarea tichetelor de activităţi casnice pierdute, deteriorate sau nereturnate în perioada prevăzută la alin. (8) nu se restituie beneficiarului casnic.(10) Valoarea tichetelor de activităţi casnice pierdute, deteriorate sau care nu au fost preschimbate în perioada prevăzută la alin. (3) nu se decontează prestatorului casnic.
  Articolul 8(1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite tichetele de activităţi casnice în format electronic, la solicitarea beneficiarului casnic, sau în format fizic, pe suport hârtie, la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.(2) Achiziţia serviciilor de tipărire şi distribuire a tichetelor de activităţi casnice pe suport hârtie se realizează în condiţiile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.(3) La estimarea valorii contractului de achiziţie publică privind tipărirea şi distribuirea tichetelor de activităţi casnice pe suport hârtie, încheiat potrivit prevederilor alin. (2), nu se ia în calcul valoarea nominală a acestora. (4) Valoarea costului de tipărire şi distribuire a tichetelor de activităţi casnice se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj. (5) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă virează unităţii emitente a tichetelor de activităţi casnice costul aferent tipăririi acestora în contul deschis la Trezoreria Statului, prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(6) Sumele reprezentând contravaloarea tichetelor de activităţi casnice achiziţionate de către beneficiarii casnici se gestionează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în conturi distincte de disponibil deschise în acest scop la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
  (7) Conturile distincte de disponibil prevăzute la alin. (6) se deschid la unităţile Trezoreriei Statului la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.(8) În conturile distincte de disponibil deschise potrivit prevederilor alin. (7) se încasează sume prin virament bancar sau sume încasate în numerar prin casieriile proprii ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, care se depun de către acestea în prima zi lucrătoare de la încasare.(9) Din conturile distincte de disponibil prevăzute la alin. (7) agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot ridica sume în numerar în vederea achitării în numerar a sumelor către prestatorii casnici sau pot dispune plăţi pe bază de ordin de plată pe destinaţiile stabilite prin prezenta lege.(10) Sumele rămase neutilizate în conturile distincte de disponibil prevăzute la alin. (7) se reportează la sfârşitul anului în vederea utilizării acestora în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.(11) După expirarea perioadelor prevăzute la art. 7 alin. (3), respectiv la art. 7 alin. (8), sumele rămase neutilizate în conturile distincte de disponibil prevăzute la alin. (7) se virează în termen de 30 de zile lucrătoare, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în contul corespunzător de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj.
  Articolul 9(1) Pentru veniturile realizate din desfăşurarea activităţilor casnice, prestatorul casnic datorează impozitul pe venit şi contribuţia de asigurări sociale, în cotele prevăzute la art. 64 alin. (1) şi art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, baza de calcul la care se aplică cota impozitului pe venit este 50% din valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice.(3) Prin derogare de la prevederile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, baza de calcul pentru cota contribuţiei de asigurări sociale este 50% din valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice.(4) Obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1) se calculează potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) şi se reţin din contravaloarea aferentă tichetelor de activităţi casnice preschimbate în termenul prevăzut la art. 7 alin. (3), se plătesc, în numele prestatorilor casnici, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare lunii în care tichetele de activităţi casnice au fost preschimbate şi se declară prin „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(5) În situaţia în care prestatorul casnic nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, acesta dobândeşte calitatea de asigurat, fără plata contribuţiei, şi are dreptul la pachetul de servicii medicale de bază, prevăzut de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data la care a solicitat preschimbarea a cel puţin 85 de tichete de activităţi casnice.(6) Menţinerea calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se face prin preschimbarea în bani a minimum 85 de tichete de activităţi casnice, lunar.(7) Plata contribuţiei de asigurări sociale, în condiţiile prezentei legi, conferă prestatorului casnic calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor legale în vigoare.
  (8) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) şi art. 123^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prestatorii casnici nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent contravalorii tichetelor de activităţi casnice preschimbate pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult şi nici pentru acordarea de burse private.
  Articolul 10(1) Beneficiarii casnici care au achiziţionat şi utilizat într-un an calendaristic un număr de cel puţin 600 de tichete de activităţi casnice pot beneficia gratuit, la cerere, în anul următor, de 75 de tichete de activităţi casnice.(2) Tichetele de activităţi casnice acordate gratuit beneficiarilor casnici potrivit alin. (1) nu generează venit impozabil pentru beneficiarii casnici şi nu se includ în baza de calcul la verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Prin derogare de la art. 220^2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru remuneraţia plătită prestatorului casnic, beneficiarul casnic nu datorează contribuţia asigurătoare pentru muncă.Articolul 11(1) Angajatorii prevăzuţi la art. 3 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare angajatori, pot acorda angajaţilor proprii sub formă de primă sau bonus, în afară de salariul de bază stabilit, tichete de activităţi casnice, suportând valoarea nominală a acestora.(2) Acordarea tichetelor de activităţi casnice potrivit alin. (1) se face în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din domeniul bugetar, şi în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, după caz.(3) Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii angajaţilor, stabilesc de comun acord numărul de tichete de activităţi casnice şi frecvenţa acordării acestora.(4) Eliberarea tichetelor de activităţi casnice pentru angajatori se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în raza cărora aceştia îşi au sediul/sediul social sau punctul de lucru, potrivit prevederilor din normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(5) Tichetele de activităţi casnice achiziţionate de angajatori potrivit alin. (1) se emit de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu precizarea numelui, prenumelui şi codului numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze tichetul de activităţi casnice, în calitate de beneficiar casnic.(6) Angajaţii care au calitatea de beneficiari casnici datorează impozit pe venit pentru sumele reprezentând contravaloarea tichetelor de activităţi casnice primite conform alin. (1), potrivit regulilor prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) sau b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
  (7) Prin derogare de la prevederile art. 139 alin. (1) lit. ş) şi art. 157 alin. (1) lit. ţ) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, angajaţii care au calitatea de beneficiari casnici nu datorează contribuţii sociale obligatorii pentru sumele reprezentând contravaloarea tichetelor de activităţi casnice.(8) Angajatorii care achiziţionează şi acordă într-un an calendaristic un număr de cel puţin 600 de tichete de activităţi casnice pentru acelaşi angajat pot beneficia gratuit, la cerere, în anul următor, de un număr de 50 de tichete de activităţi casnice înmulţit cu numărul angajaţilor pentru care au achiziţionat şi acordat cel puţin 600 de tichete de activităţi casnice în anul anterior.(9) Tichetele de activităţi casnice de care beneficiază gratuit angajatorii potrivit alin. (8) pot fi acordate oricărui angajat sub formă de primă sau bonus, cu precizarea numelui, prenumelui şi codului numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze tichetul de activităţi casnice, în calitate de beneficiar casnic.(10) Prin derogare de la art. 220^2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru tichetele de activităţi casnice acordate potrivit alin. (1) angajatorii nu datorează contribuţia asigurătoare pentru muncă.
  Articolul 12Tichetele de activităţi casnice acordate gratuit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (8) se acordă de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.
  Articolul 13(1) În scopul aplicării dispoziţiilor prezentei legi, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale înfiinţează, până la data de 1 ianuarie 2024, Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice.(2) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă gestionează Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice.(3) Prin intermediul platformei prevăzute la alin. (2) se asigură:a) înregistrarea de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a datelor şi informaţiilor privind beneficiarii casnici şi prestatorii casnici;b) evidenţa, centralizarea, reţinerea, calculul şi plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1);c) achiziţia, plata şi distribuirea tichetelor de activităţi casnice emise;
  d) evidenţa tichetelor de activităţi casnice achiziţionate de beneficiarii casnici şi preschimbate de prestatorii casnici.
  Articolul 14(1) Persoanele care obţin venituri în calitate de prestatori casnici se consideră că nu realizează venituri în sensul prevăzut la art. 5 pct. IV lit. c), art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b), art. 44 lit. b) şi la art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Beneficiarii de venit minim garantat, acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi prestatori casnici, fără ca veniturile obţinute ca urmare a preschimbării tichetelor de activităţi casnice să le fie luate în considerare la stabilirea şi acordarea dreptului la venitul minim garantat.Articolul 15
  Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi cu respectarea Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.
  Articolul 16Litigiile între beneficiarul casnic şi prestatorul casnic nerezolvate pe cale amiabilă se soluţionează de către instanţa competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul beneficiarului casnic.Articolul 17În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Articolul 18Articolul 224 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:r) prestatorii casnici care utilizează şi preschimbă în bani, potrivit legii, cel puţin 85 de tichete de activităţi casnice, lunar.
  2. Alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1^1) Persoanele care au dobândit calitatea de asigurat în baza alin. (1) lit. c), q) şi r) nu pot avea la rândul lor coasiguraţi.
  Articolul 19Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu excepţia art. 13 alin. (1) şi art. 17, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  VIRGIL GURAN
  Bucureşti, 21 aprilie 2022.Nr. 111.-----