Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 191 din 12 aprilie 2022privind stabilirea tarifelor şi a modalităţilor de plată pentru serviciile disponibile prin intermediul Sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP)
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 27 aprilie 2022Data intrării în vigoare 27-05-2022


  Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. nn) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) lit. qq) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. cc) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020, ale art. 5 lit. h) pct. 7 şi art. 16 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare, precum şi Referatul de aprobare privind emiterea Deciziei privind stabilirea tarifelor şi a modalităţilor de plată pentru serviciile disponibile prin intermediul Sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP) nr. 09.1/DSA/SEAP din 11.04.2022 al Direcţiei suport aplicaţii,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României emite prezenta decizie.Articolul 1Cuantumurile tarifelor aferente serviciilor disponibile prin intermediul Sistemului electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP, sunt următoarele:
  a) cuantumul tarifului pentru serviciul poziţii de catalog, aferent publicării în catalog a unui produs, serviciu sau a unei lucrări, este de 2,40 lei;b) cuantumul tarifului pentru participarea la o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau la o licitaţie electronică ca fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice, serviciu denumit participări preplătite, este de 47,50 lei;c) cuantumul tarifului pentru a beneficia de rapoarte generate în sistem, în contul solicitantului, conţinând informaţii conform şablonului configurat, serviciu denumit notificări pe criterii de interes preplătite, este de 36,00 lei/şablon notificare/an;d) cuantumul tarifului pentru notificări de evenimente ale procedurii, serviciu denumit subscrieri la evenimentele procedurii, este de 4,70 lei/notificare;e) cuantumul tarifului de acces la serviciile web disponibile prin intermediul SEAP, serviciu denumit abonament la servicii web, este de 1.394,00 lei;f) cuantumul tarifului de acces la facilităţi electronice de recuperare certificat digital de acces în SEAP, serviciu denumit recuperare certificat digital, este de 46,50 lei.
  Articolul 2La cuantumul fiecărui tarif menţionat la art. 1 se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii.Articolul 3Pentru a beneficia de serviciile disponibile prin intermediul SEAP, operatorii economici de drept public sau privat înregistraţi în SEAP ca ofertanţi achită în avans tarifele prevăzute la art. 1.Articolul 4Tariful pentru publicarea în catalog a unui produs, serviciu sau a unei lucrări se achită pentru o perioadă de un an, operatorul economic neavând dreptul de a publica în catalog în cazul în care nu plăteşte acest tarif.Articolul 5
  Tariful pentru notificări pe criterii de interes preplătite se achită pentru primirea prin e-mail pe o perioadă de un an a unor notificări privind rapoarte generate în sistem, în contul solicitantului, conţinând informaţii conform şablonului configurat despre proceduri de atribuire aflate în diverse stări.
  Articolul 6Tariful pentru notificări de evenimente ale procedurii - subscrieri la evenimentele procedurii - se achită pentru primirea de notificări prin e-mail, conţinând informaţii privind desfăşurarea unei proceduri la care nu se înscrie, dar pe care doreşte să o monitorizeze.Articolul 7Tariful de acces la serviciile web disponibile prin intermediul SEAP se achită pentru realizarea diverselor rapoarte sau pentru alte informaţii publice din cadrul SEAP.Articolul 8Plata tarifelor prevăzute la art. 1 se efectuează cu cardul bancar, prin intermediul procesatorului de plăţi disponibil în SEAP, de către operatorii economici înregistraţi în SEAP ca ofertanţi.
  Articolul 9Prin excepţie de la art. 8, instituţiile/autorităţile publice care acţionează în regim de putere publică şi/sau prestează servicii publice şi care sunt finanţate din venituri bugetare în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate ca operatori economici cu calitate de ofertant în SEAP, pot efectua plata tarifelor prevăzute la art. 1 în contul IBAN nr. RO58TREZ70520G330800XXXX deschis la Trezoreria Sector 5, Bucureşti, beneficiar Autoritatea pentru Digitalizarea României, CUI beneficiar RO42283735.Articolul 10În cazul plăţii prevăzute la art. 9, entităţile plătitoare completează şi transmit formularul „Cerere atribuire servicii SEAP“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, la care se ataşează, în copie, dovada plăţii, prin una dintre următoarele modalităţi:a) prin e-mail, la adresa plata@e-licitatie.ro;b) prin servicii poştale sau de curierat la adresa: Autoritatea pentru Digitalizarea României: Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, cod poştal 050706, Bucureşti.
  Articolul 11Serviciile achiziţionate pot fi utilizate după cum urmează:a) în cazul plăţii prevăzute la art. 8, imediat după efectuarea plăţii, situaţie în care factura fiscală se emite automat în contul solicitantului în SEAP;b) în cazul plăţii prevăzute la art. 9, în termen de două zile lucrătoare de la creditarea contului Autorităţii pentru Digitalizarea României cu sumele aferente plăţilor, după emiterea facturii fiscale şi operarea acesteia în sistem.Articolul 12Operatorul SEAP acordă lunar fiecărui operator economic înregistrat în SEAP posibilitatea de a participa, în mod gratuit, la o singură procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice şi/sau la licitaţiile electronice ca faze finale ale unor proceduri de atribuire care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice.Articolul 13
  La înregistrarea în SEAP orice operator economic are dreptul de a publica în catalog produse, servicii sau lucrări, în mod gratuit, în limita unei poziţii de catalog, pe o perioadă de un an.
  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă: Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Agenda Digitală a României nr. 168/2014*) de stabilire a tarifului pentru accesul la raportări, statistici şi alte facilităţi configurabile din SEAP, Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Agenda Digitală a României nr. 169/2014*) de stabilire a tarifului pentru accesul la serviciile web disponibile prin intermediul SEAP, Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Agenda Digitală a României nr. 170/2014*) de stabilire a tarifului pentru accesul la facilităţile electronice de recuperare certificat digital şi Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Agenda Digitală a României nr. 114/2016 privind stabilirea tarifelor de utilizare a Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 29 iunie 2016.*) Deciziile preşedintelui Agenţiei pentru Agenda Digitală a României nr. 168/2014, nr. 169/2014 şi nr. 170/2014 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 15Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.
  Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României,
  Dragoş-Cristian Vlad
  Bucureşti, 12 aprilie 2022.Nr. 191.ANEXĂCEREREde atribuire de servicii SEAPCătre: Autoritatea pentru Digitalizarea RomânieiÎn atenţia: DEAPA - Serviciul bugete, financiar şi contabilitate şi achiziţii publiceOperatorul economic, ................................, cu sediul social/domiciliul în localitatea ........................, str. ............... nr. ...., bl. ......, sc. ..., et. ..., ap. ....., sectorul ........, cod poştal ..........., judeţul .............................., ţara ......................, cod de înregistrare fiscală (C.I.F.) ...................... (specificaţi dacă începe cu RO), cont bancar ................................, deschis la Banca ............................., posesor al unui certificat digital valid, doresc să achiziţionez şi solicit prin prezenta activarea următoarelor servicii:
  Denumirea serviciuluiCantitatea solicitatăValoarea plătită (lei, inclusiv TVA)
  Poziţii de catalog
  Participări preplătite
  Recuperare certificat digital
  Notificări pe criterii de interes preplătite
  Subscrieri preplătite
  Abonament servicii web
  Sumă totală plătită
  ATENŢIE! Serviciile web nu se pot storna întrucât sunt sub forma unui abonament şi intră în vigoare imediat după emiterea facturii!Plata sumei totale a fost efectuată cu O.P. nr. ..................... din data de .............................. .Data............Reprezentant legalNume, prenume ...........................Semnătură ..........................*SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ADR
  Serviciul economic
  S-a achitat cu .............................. nr. ....................................... din data de ............................... semnătura .............................Factura nr. ............................ din data de ...............................
  NOTĂ: Formularul cererii este valabil doar în formatul pus la dispoziţie de către ADR şi se va încadra într-o singură pagină, completând câmpurile puse la dispoziţie. Toate câmpurile sunt obligatorii. Vă rugăm să nu aduceţi modificări textului. ADR vă asigură că datele cu caracter personal pe care le furnizaţi în cadrul formularelor de pe site vor fi tratate în conformitate cu prevederile GDPR şi cu politica instituţiei privind protecţia datelor personale, siguranţa acestora fiind o prioritate pentru instituţia noastră. De asemenea, prin prelucrarea datelor cu caracter personal ce se pot regăsi în formularele specifice din aplicaţie vă exprimaţi acordul ca acestea să fie gestionate de către ADR în scopul evidenţei şi corespondenţei cu utilizatorii SEAP, îmbunătăţirii serviciilor oferite sau în alte scopuri, pentru realizarea intereselor legitime ale ADR.
  ----