Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 26 aprilie 2022"Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice"
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 26 aprilie 2022Data intrării în vigoare 26-04-2022  Aprobată prin ORDINUL nr. 649 din 26 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 398 din 26 aprilie 2022.
  Capitolul I Dispoziţii generale(1)
  Prezentul act stabileşte cadrul legal necesar implementării Schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice“ în perioada 2022-2026, denumită în continuare schemă.
  (2) Prezenta schemă, bazată pe procedura de ofertare concurenţială, are ca scop stimularea investiţiilor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice aferente investiţiei I1.3 din PNRR - C10 Fondul Local - Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice.(3) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme de ajutor se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute la art. 36a „Investiţiile în infrastructura de reîncărcare sau accesibilă publicului pentru vehicule rutiere cu emisii zero sau cu emisii scăzute“ din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014, şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 77/2014.(4) Ajutoarele pentru infrastructura de reîncărcare pentru furnizarea de energie în scopuri de transport vehicule rutiere cu emisii zero sau cu emisii scăzute sunt compatibile cu piaţa internă în sensul art. 107 alin. (3) din tratat şi sunt exceptate de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din tratat, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor stabilite în Regulamentul (UE) nr. 651/2014.(5) Ajutoarele de stat se acordă numai în condiţiile şi potrivit criteriilor prevăzute în prezenta schemă, în limita bugetului disponibil.(6) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, indiferent de regiunea de dezvoltare.(7) Autoritatea responsabilă de implementarea şi administrarea prezentei scheme este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de coordonator de reforme şi investiţii pentru componenta 10 - Fondul Local.
  Capitolul II Baza legalăPrezenta schemă este elaborată în conformitate cu:a) Planul naţional de redresare şi rezilienţă, aprobat prin Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;b) Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;d) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;e) Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;f)
  Hotărârea Guvernului nr. 87/2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România şi înfiinţarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi;
  g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;h) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;i) Legea nr. 35/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale;j) Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României.
  Capitolul III Termeni şi definiţiiÎn sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:a)
  furnizor de ajutor de stat - entitatea deţinută de stat sau care administrează resurse ale statului, care acordă solicitanţilor facilităţi de natura ajutorului de stat. În cazul de faţă, furnizorul şi administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Adminstraţiei, denumit în continuare MDLPA;
  b) beneficiar al ajutorului de stat - solicitantul a cărui cerere de finanţare a fost aprobată şi care a încheiat un contract de finanţare cu furnizorul de ajutor de stat;c) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării (model G în cadrul Ghidului solicitantului componenta 10 - Fondul Local);d) solicitant - unitatea administrativ-teritorială, cu excepţia judeţelor, definită conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi constituită potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, care intenţionează să dezvolte infrastructură de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică şi depune cerere de finanţare în cadrul unei sesiuni de depunere;e) criterii de eligibilitate - cerinţe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ de solicitant pentru obţinerea finanţării, potrivit prezentei scheme;f) solicitant eligibil - solicitantul care îndeplineşte criteriile de eligibilitate pentru obţinerea finanţării;g) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;
  h) sesiune de depunere - perioadă de timp determinată, etapă a sesiunii de finanţare, pe parcursul căreia se poate depune documentaţia în cadrul platformei electronice a furnizorului de ajutor de stat;i) sesiune de finanţare - perioadă de timp determinată şi organizată etapizat de către furnizorul de ajutor de stat;j) proiect - cuprinde totalul activităţilor pentru îndeplinirea obiectivului privind dezvoltarea unei infrastructuri de reîncărcare, prin atribuirea staţiilor de reîncărcare solicitantului după anumite criterii;k) punct de reîncărcare - o interfaţă care este capabilă să încarce, pe rând, câte un vehicul electric;l) staţie de reîncărcare - punct sau ansamblu de puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, precum şi infrastructura aferentă, care să permită încărcarea vehiculelor electrice reîncărcabile;m) infrastructură de reîncărcare - o instalaţie fixă sau mobilă care furnizează vehiculelor energie electrică pentru transport;n) punct de reîncărcare accesibil publicului - punct de reîncărcare care furnizează energie electrică şi care oferă utilizatorilor un acces nediscriminatoriu; accesul nediscriminatoriu poate include diverse forme de autentificare, utilizare şi plată;
  o) punct de reîncărcare cu putere normală - punct de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric, la o putere mai mică sau egală cu 22 kW, excluzând dispozitivele cu o putere mai mică sau egală cu 3,7 kW care sunt instalate în gospodării private sau al căror scop principal nu este reîncărcarea vehiculelor electrice şi care nu sunt accesibile publicului;p) punct de reîncărcare cu putere înaltă - punct de reîncărcare care permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric, la o putere mai mare de 22 kW;q) vehicul electric - autovehicul dotat cu un grup propulsor care cuprinde cel puţin un dispozitiv electric nonperiferic drept convertor de energie cu un sistem electric reîncărcabil de stocare a energiei, care poate fi reîncărcat extern;r) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică^1, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ;^1 Astfel cum este interpretat conceptul de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.s) întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care îndeplineşte următoarele condiţii:– atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;– atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
  – atunci când, în ultimii doi ani:1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.Prin derogare, prezenta schemă se aplică şi întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;
  t) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susţin prin documente justificative clare, specifice şi contemporane cu faptele;u) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;v) prelucrarea produselor agricole - presupune orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;w) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;x) procedura de ofertare concurenţială - implică îndeplinirea următoarelor condiţii:– este un proces de ofertare deschis, transparent şi nediscriminatoriu, bazat pe criterii clare şi obiective, definite exante, în conformitate cu obiectivul măsurii şi publicate cu suficient de mult timp înainte de termenul-limită de depunere a cererilor, pentru a permite o concurenţă efectivă;– asigură participarea unui număr suficient de UAT-uri pentru a asigura o concurenţă efectivă;– ajutorul se acordă pe baza ofertei prezentate de solicitant. Valoarea solicitată a ajutorului de stat, calculată prin raportare la capacitatea fiecărei unităţi de reîncărcare, va avea o pondere de minimum 75% din criteriile de selecţie. Aceste criterii de selecţie se vor referi şi la alte aspecte privind obiectivul măsurii (de mediu, geografice, tehnologice şi de amplasament, legate de potenţialul turistic);– bugetul sau volumul aferent procedurii de ofertare reprezintă o constrângere obligatorie, ceea ce creează o situaţie în care nu toţi solicitanţii pot primi ajutoare.
  Capitolul IV Domeniul de aplicare(1) În baza prezentei scheme nu se acordă ajutor de stat pentru activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele activităţi:a) sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;b) domeniul producţiei primare de produse agricole;c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:– atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;– atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
  d) activităţile legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv în legătură directă cu cantităţile exportate, pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
  (2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse menţionate la lit. a), b) sau c) din alin. (1), cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al regulamentului prevăzut la alin. (1) lit. a), prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca furnizorul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă.
  Capitolul V Obiectivul schemei(1) Obiectivul principal al schemei este de a sprijini dezvoltarea în România a unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului pentru vehiculele electrice cu baterie (denumite în continuare vehicule electrice), pentru a stimula pătrunderea pe piaţă a acestora şi a reduce impactul transporturilor asupra mediului, prin acordarea de ajutoare de stat în baza unei proceduri de ofertare concurenţiale.(2)
  Instalarea unei infrastructuri accesibile publicului pentru reîncărcarea vehiculelor electrice nu este fezabilă în România în regim exclusiv comercial, din cauza numărului limitat de vehicule electrice alimentate de baterii aflate în prezent pe piaţa naţională, respectiv aproximativ 13.300 de vehicule electrice, ceea ce reprezintă 0,14% din numărul total de vehicule din aceeaşi categorie înregistrate în România la sfârşitul anului 2021 (9.661.483 de vehicule). Sunt îndeplinite astfel condiţiile pentru a beneficia de derogarea prevăzută la art. 36a alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, în ceea ce priveşte demonstrarea necesităţii acordării ajutorului pentru finanţarea infrastructurilor de reîncărcare. În sensul prezentului alineat, autoturismele şi vehiculele utilitare uşoare sunt considerate ca făcând parte din aceeaşi categorie de vehicule. În acest context, până când numărul vehiculelor electrice va atinge o masă critică, este necesară intervenţia statului pentru a crea o reţea naţională fiabilă de staţii de reîncărcare accesibile publicului pentru vehicule electrice.
  (3) Amplasarea staţiilor de reîncărcare se va face în locuri accesibile publicului, în zonele stabilite de planul urbanistic general al localităţii drept zone pentru locuinţe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - pentru limitarea nevoilor de deplasare).(4) Potrivit art. 4 al Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, statele membre trebuie să asigure, prin intermediul cadrelor lor naţionale de politică, că un număr corespunzător de puncte de reîncărcare accesibile publicului este instalat până la 31 decembrie 2020, pentru a garanta că vehiculele electrice pot circula cel puţin în aglomerările urbane/suburbane şi în alte zone dens populate şi, dacă este cazul, în cadrul unor reţele stabilite de statele membre. Numărul acestor puncte de reîncărcare se stabileşte prin luarea în considerare, printre altele, a numărului de vehicule electrice estimat a se înregistra până la sfârşitul anului 2020, prevăzut în cadrele lor naţionale de politică, precum şi a bunelor practici şi a recomandărilor emise de Comisie.(5) Distribuţia punctelor de reîncărcare va fi realizată astfel încât să se asigure autonomia mijloacelor de transport pe bază de combustibili alternativi. Municipiile reşedinţă de judeţ (inclusiv fiecare sector din municipiul Bucureşti) vor asigura instalarea şi montarea unui număr de minim 45, respectiv 44 de staţii de reîncărcare/UAT, precum se poate observa din tabelul de la alin. (6). Astfel, se asigură posibilitatea tranzitării teritoriului naţional, distanţele dintre municipiile reşedinţă de judeţ fiind mai mici faţă de autonomia specifică a autovehiculelor cu combustie electrică.(6) Distribuţia în teritoriu/număr de staţii de încărcare se realizează conform Ghidului solicitantului astfel:
  Categoria de beneficiarNumărul minim de staţii de încărcare care trebuie incluse în cererea de finanţare/UAT (sau subdiviziune UAT)
  Sectoarele municipiului Bucureşti44
  Municipii reşedinţă de judeţ45
  Alte municipii10
  Oraşe6
  Comune (se aplică doar pentru comunele din zona adiacentă municipiilor, comunelor care sunt staţiuni turistice şi comunelor care sunt străbătute de drumuri naţionale) Comunele care nu se încadrează în categoriile indicate pot solicita orice număr de staţii de încărcare a vehiculelor electrice.2
  (7) Se estimează că investiţia nu va avea un impact semnificativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind atenuarea schimbărilor climatice, luând în considerare atât efectele directe de pe parcursul implementării, cât şi efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viaţă a investiţiei.(8)
  Proiectele se încadrează la domeniul de intervenţie 077 - Infrastructuri pentru combustibili alternativi, cu un coeficient al schimbărilor climatice de 100%.
  (9) Având în vedere faptul că măsura sprijină cu un coeficient de 100% obiectivul privind atenuarea schimbărilor climatice, se consideră îndeplinit principiul „Do No Significant Harm“ (DNSH) pentru acest obiectiv de mediu, investiţia sprijinind trecerea la o economie neutră din punct de vedere climatic.
  Capitolul VI Beneficiari(1) Beneficiarii prezentei scheme sunt unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv:– municipii reşedinţă de judeţ, municipiul Bucureşti, inclusiv subdiviziunile municipiului Bucureşti (sectoarele municipiului Bucureşti);– alte municipii;– oraşe;– 
  comune.
  (2) La momentul depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a) se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, potrivit alin. (1) al prezentului capitol;b) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016;c) nu sunt încadraţi în categoria „întreprinderi în dificultate“, aşa cum este această noţiune definită în cadrul cap. III - Termeni şi definiţii;d) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;e) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a unui alt furnizor de ajutor de stat sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.
  (3) Condiţionări suplimentare vor putea fi prevăzute în ghidul solicitantului, sens în care acestea nu vor fi intrinsec legate de limitările impuse prin legislaţia privitoare la ajutorul de stat, ci le vor completa pe acestea.(4) Din perspectiva bugetului alocat, numărul beneficiarilor de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme bazate pe procedura de ofertare concurenţială este de 2.000 de unităţi administrativ-teritoriale, dintr-un total de 3.228 de unităţi administrativ-teritoriale existente şi subdiviziunile municipiului Bucureşti de pe teritoriul României.
  Capitolul VII Condiţii de acordare şi intensitatea ajutorului de stat(1) Intensitatea ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme este de maximum 100% din costurile eligibile.(2) Prezenta schemă bazată pe procedură de ofertare concurenţială se aplică numai ajutoarelor acordate pentru implementarea infrastructurilor de reîncărcare care furnizează vehiculelor energie electrică în scopuri de transport.(3) Ajutoarele prevăzute la prezentul capitol se acordă în cadrul unei proceduri de ofertare concurenţiale, astfel cum este definită la cap. III alin. (1) lit. w).
  (4) Costurile eligibile sunt reprezentate de achiziţia şi montajul staţiilor de reîncărcare a acumulatorilor pentru autovehiculele electrice, cu respectarea prevederilor din cap. VIII - Cheltuieli eligibile.(5) Este eligibil proiectul care îndeplineşte următoarele condiţii:– alinierea obligatorie a investiţiilor la planul de mobilitate urbană durabilă/planul integrat de dezvoltare durabilă/planul urbanistic general aprobat sau în curs de elaborare;– asigurarea acoperirii cu servicii de mobilitate în zona funcţională şi periurbană;– asigurarea prioritizării şi promovării transportului public în traficul local prin planificarea benzilor preferenţiale şi a benzilor de autobuz pe arterele cele mai frecventate/aglomerate;– staţiile cu putere înaltă în curent alternativ vor fi echipate cel puţin cu prize sau conectori de tip 2, conform descrierii din standardul EN62196-2;– staţiile cu putere înaltă în curent continuu vor fi echipate cel puţin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3;– staţiile de reîncărcare propuse vor asigura accesul permanent şi nediscriminatoriu publicului (24 de ore/zi, 7 zile/săptămână);– prin implementarea proiectelor se va asigura un minim de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice;– aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor interesaţi în mod deschis; transparent şi nediscriminatoriu;– beneficiarul este obligat să asigure funcţionarea infrastructurii cel puţin 5 ani de la finalizarea investiţiei, chiar dacă operaţiunile sunt transferate unui terţ;– respectarea specificaţiilor tehnice ale proiectului-tip, care va fi pus de către MDLPA la dispoziţia beneficiarilor la adresa https://investitii.mdlpa.ro, înainte de perioada de contractare;– solicitantul va respecta obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm“ (DNSH) („A nu prejudicia în mod semnificativ“), astfel cum este prevăzut la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, pe toată perioada de implementare a proiectului solicitantul va include măsuri sau instrumente prin care să se asigure de respectarea principiului „Do No Significant Harm“ (DNSH) la nivelul proiectelor.
  (6) Lucrările eligibile ce vor fi finanţate prin prezenta schemă se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite în ghidurile solicitantului aferente C10 - Fondul Local, Investiţia 1.3, după cum urmează:– sunt eligibile punctele de reîncărcare lentă a autovehiculelor electrice cu o capacitate minimă de 22 kW şi punctele de reîncărcare rapidă a vehiculelor electrice cu o capacitate minimă de 50 kW;– asigurarea terenului necesar amplasării punctelor de încărcare a vehiculelor electrice - ce este amplasat în domeniul public al UAT;– asigurarea funcţionării staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice;– respectarea prevederilor proiectului-tip.(7) Orice concesiune sau alt tip de contract prin care un terţ este însărcinat să exploateze infrastructura de reîncărcare care beneficiază de sprijin se atribuie în condiţii concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii, ţinându-se seama în mod corespunzător de normele aplicabile în materie de achiziţii publice.
  Capitolul VIII Cheltuieli eligibile(1) Ajutorul de stat se acordă numai pentru construirea şi instalarea unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului şi care oferă utilizatorilor acces nediscriminatoriu, inclusiv în ceea ce priveşte tarifele, autentificarea şi metodele de plată, precum şi alţi termeni şi alte condiţii de utilizare.(2) Costurile eligibile sunt costurile aferente construirii şi instalării infrastructurii de reîncărcare. Acestea pot include costurile infrastructurii de reîncărcare în sine, instalarea componentelor electrice, precum şi echipamentele tehnice, lucrările de geniu civil, adaptările terestre sau rutiere conexe, costurile de instalare şi costurile suportate pentru obţinerea autorizaţiilor aferente.(3) Nu sunt eligibile următoarele tipuri de costuri:– costurile de instalare sau de modernizare a transformatoarelor de putere, care sunt necesare pentru conectarea infrastructurii de reîncărcare la reţea sau la o unitate locală de producţie sau stocare a energiei electrice;– costurile unităţilor locale de producţie sau stocare care generează sau stochează energie electrică.Capitolul IX
  Durata schemei(1) Prezenta schema de ajutor se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31.12.2026.(2) Plata ajutorului se efectuează până la data de 31.12.2026, în limita bugetului alocat.(3) Având în vedere că prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2023, MDLPA, în calitatea sa de iniţiator şi furnizor al schemei de ajutor de stat, se obligă să alinieze dispoziţiile prezentei scheme conform reglementărilor europene relevante în vigoare după data de 31 decembrie 2023 şi să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenţei asupra respectivelor modificări. Toate ajutoarele de stat acordate, începând cu data de 1 ianuarie 2024, în baza prezentei scheme, vor respecta condiţiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de stat aplicabile la acel moment.
  Capitolul X Cuantumul finanţării(1) Valoarea finanţării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect este de minimum 50.000 euro/beneficiar şi de maximum 2 milioane euro/beneficiar, echivalent în lei la cursul de schimb stabilit prin InforEuro, valabil la data acordării ajutorului. Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.(2) Ajutorul de stat se consideră acordat la data semnării contractului de finanţare.
  (3) Ajutorul acordat unui beneficiar nu trebuie să depăşească 40% din bugetul total al schemei.
  Capitolul XI Bugetul schemei(1) Bugetul alocat prezentei scheme este 214,5 milioane euro (1.055.919.150 lei, luând în considerare cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9227 lei).(2) Alocarea bugetului pe ani şi pe surse de finanţare este următoarea:
  AnulTotal (euro)Contribuţie naţionalăContribuţie UE
  2022107.250.000 euro24.750.000 euro82.500.000 euro
  2023107.250.000 euro24.750.000 euro82.500.000 euro
  Total214.500.000 euro49.500.000 euro165.000.000 euro
  (3) Sumele rămase necheltuite într-un an vor fi reportate în anii următori în perioada de valabilitate a schemei.
  Capitolul XII Efectul stimulativ(1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au un efect stimulativ.(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) solicitantul adresează furnizorului o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii: denumirea UAT-ului, descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia, locul de desfăşurare a proiectului, lista costurilor proiectului, tipul de ajutor (grant) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect;b) autoritatea responsabilă de administrarea schemei a transmis solicitantului adresa de declarare a eligibilităţii proiectului înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă.(3) Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condiţiilor stabilite în alin. (2), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.Capitolul XIII
  Modalitatea de derulare a schemei(1) Furnizorul ajutorului de stat lansează procedura de ofertare concurenţială pentru selecţia proiectelor ce vor beneficia de finanţare.(2) Perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru construirea şi instalarea staţiilor de reîncărcare pentru autovehiculele electrice în cadrul procedurii de ofertare concurenţială va fi anunţată pe www.mdlpa.ro/investiţii/PNRR.(3) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, solicitanţii vor încărca în platforma informatică dedicată PNRR cererea de finanţare nerambursabilă, anexele acesteia şi alte documente solicitate prin ghidul specific.(4) Furnizorul de ajutor de stat, în baza condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie în cadrul procedurii de ofertare concurenţială, stabileşte pe bază de punctaj proiectele ce urmează a fi finanţate şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat, după parcurgerea celor două etape ale procesului de evaluare, respectiv:a) verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii documentaţiei: comisia de selecţie constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat va verifica conformitatea administrativă a ofertei. După finalizarea procesului de verificare administrativă şi a eligibilităţii tuturor documentaţiilor depuse pentru finanţarea proiectelor în cadrul procedurii concurenţiale, furnizorul va publica lista cu UAT-urile acceptate, respectiv cele respinse;b) evaluarea tehnico-economică a proiectelor.(5)
  Evaluarea tehnico-economică a proiectelor va fi realizată de comisia de selecţie constituită la nivelul furnizorului de ajutor de stat în conformitate cu criteriile stabilite în Grila de evaluare tehnico-economică, care va fi pusă la dispoziţia beneficiarilor la adresa www.mdlpa.ro/investiţii/PNRR.
  (6) În cadrul Grilei de evaluare tehnico-economică, valoarea solicitată a ajutorului de stat, calculată prin raportare la capacitatea fiecărei unităţi de reîncărcare, va avea o pondere de minimum 75% din criteriile de selecţie. Suplimentar, criteriile de selecţie ţin cont de următoarele condiţii:1. criterii geografice - solicitantul trebuie să se încadreze în tipul de beneficiar eligibil (rangul UAT-ului) în baza numărului de utilizatori preconizat a folosi aceste infrastructuri;2. criterii privind protecţia mediului înconjurător - în sensul în care sunt selectate UAT-urile în funcţie de gradul de poluare;3. criterii privind potenţialul turistic şi valoarea culturală, în sensul prioritizării proiectelor în localităţile cu potenţial turistic;4. criterii tehnologice şi de amplasament - sunt prioritizate proiectele care prezintă un plan de acţiune prin care sunt stabilite locurile de amplasare şi capacitatea punctelor de reîncărcare:– se asigură un minim de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice;– asigură accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect;– asigurarea ca 25% din numărul de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice să aibă o capacitate minimă de 50 kW.(7) Ajustările ex-post ale rezultatului procesului de evaluare (cum ar fi negocierile ulterioare privind rezultatele licitaţiei sau raţionalizarea) sunt evitate, pentru a nu submina eficienţa rezultatului procesului.(8) În urma evaluării tehnico-economice se calculează punctajul total pentru fiecare ofertă prin însumarea punctajelor obţinute pentru fiecare criteriu. Fiecare ofertă va primi un punctaj între 0 şi 100 de puncte.(9) Ofertele vor fi ordonate în funcţie de punctajele finale obţinute şi înscrise pe lista pentru finanţare începând de la cele cu punctajul cel mai mare până la acoperirea bugetului alocat. După finalizarea procesului de verificare tehnico-economică a tuturor documentaţiilor depuse în cadrul procedurii concurenţiale, furnizorul va publica lista cu beneficiarii selectaţi pentru finanţare, respectiv cu solicitanţii respinşi.(10) Furnizorul acordă ajutorul de stat după semnarea contractelor de finanţare cu beneficiarii selectaţi în urma parcurgerii celor două etape ale procesului de evaluare menţionate la alin. (4) în cadrul procedurii de ofertare concurenţială.
  Capitolul XIV Regula de cumulPentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat, inclusiv de minimis.Capitolul XV Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea(1) Textul schemei, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea schemei se publică integral pe pagina oficială de internet a MDLPA, la adresa www.mdlpa.ro.(2) Furnizorul schemei va informa în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul acestuia, cu menţionarea reglementărilor aplicabile şi a plafoanelor maxime permise.(3) În cadrul evaluării, selecţiei şi contractării proiectelor depuse, evitarea dublei finanţări, respectiv a conflictului de interese în procesul de evaluare se va realiza prin solicitarea beneficiarilor de completare şi asumare a declaraţiilor de angajament.(4) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.(5)
  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi intensitatea maximă stabilită în prezenta schemă, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezentul act sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul acordării ajutorului de stat.
  (6) În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MDLPA va păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentului act pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.(7) MDLPA, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei investiţii, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările şi rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.(8) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MDLPA, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.(9) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.(10) Informaţiile prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro.(11) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia MDLPA, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate.
  (12) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei măsuri de sprijin, toate documentele referitoare la ajutoarele primite pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu.(13) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor.(14) În conformitate cu art. 17 din OUG nr. 77/2014, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei scheme.(15) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din OUG nr. 77/2014, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.
  Capitolul XVI Recuperarea ajutoarelor acordate(1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către MDLPA, conform prevederilor OUG nr. 77/2014 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(2)
  Recuperarea ajutorului de stat se realizează de către furnizorul schemei de ajutor, conform prevederilor OUG nr. 77/2014. Pentru aceasta, furnizorul schemei de ajutor de stat va elabora metodologia de recuperare a ajutorului.
  (3) Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.(4) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absenţa legăturilor cu jurisdicţiile necooperante.
  ----