Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 21 aprilie 2022pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 21 aprilie 2022Data intrării în vigoare 21-04-2022


  Având în vedere faptul că oprirea pentru 2 ani pentru lucrări de reabilitare în anul 2027 a unităţii 1 a CNE Cernavodă cu o putere instalată de 700 MWh va aduce un deficit semnificativ de energie pe piaţa internă, care va conduce la necesitatea înlocuirii producţiei de energie de la unitatea 1 de la CNE Cernavodă din alte surse de energie pentru echilibrarea cererii şi ofertei,având în vedere faptul că investiţiile în energie contribuie la atingerea obiectivelor strategice privind siguranţa energetică, cu atât mai mult în noul context geopolitic se impune reconsiderarea principiilor privind siguranţa energetică.Luând în considerare contextul geopolitic actual, cu impact asupra imprevizibilităţii asigurării producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice,întrucât prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public sunt impuse obligaţii referitoare la implementarea, în cel mai scurt timp, a conceptului de „Blackstart“ în vederea restabilirii/repornirii Sistemului electroenergetic naţional, denumit în continuare SEN, deoarece există proiecte de investiţii aflate în faze avansate de execuţie şi care au ţinut cont de cerinţele conceptului de „Blackstart“, iar nefinalizarea acestora poate genera premise pentru imposibilitatea restabilirii parametrilor tehnici de funcţionare a SEN, având în vedere că sistemele de transport al energiei electrice din Ucraina şi Republica Moldova sunt conectate la Sistemul european continental de transport al energiei electrice ENTSO-E, a crescut importanţa realizării funcţiei de restaurare a SEN, în contextul generat de conflictul armat din Ucraina.Ţinând cont că pentru realizarea de investiţii în obiective energetice de complexitate mare se utilizează conceptul de contractare tip „la cheie/turn key project“, iar filozofia de operare, interconexiunea sistemelor tehnice, sistemul de conducere al proceselor tehnologice sunt concepute încă din faza de iniţiere a proiectului, dezvoltate pe parcursul implementării acestuia, în concordanţă cu echipamentele principale ale obiectivului, prin documentaţia de proiectare şi finalizate prin teste, probe şi verificări, înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, acestea fiind protejate de drepturi de proprietate intelectuală şi calificate ca secrete comerciale ale executanţilor,
  având în vedere contextul geopolitic şi creşterea fără precedent a preţurilor energiei, se impune adoptarea unor măsuri urgente pentru deblocarea şi finalizarea în cel mai scurt timp posibil a unor proiecte de investiţii în curs, blocate din motive tehnice, economice sau juridice şi care ar putea contribui la garantarea aprovizionării cu energie electrică inclusiv pe termen scurt.Deoarece, în contextul geopolitic actual, în situaţia opririi în funcţionare a SEN, o investiţie energetică nouă, având implementată funcţia de „Blackstart“, ar putea reporni fără tensiune din sistem într-un timp foarte scurt şi ar putea asigura alimentarea cu energie electrică a zonei, pentru restaurarea SEN,întrucât în contextul actual este necesară adoptarea unor măsuri urgente pentru flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore cu impact asupra infrastructurii în domeniul energetic, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,ţinând cont de faptul că prezenta ordonanţă de urgenţă priveşte un interes public general, deoarece implementarea măsurilor propuse creează premisele finalizării într-un termen mai scurt a proiectelor de infrastructură energetică, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICLegea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 117 se introduce un nou articol, articolul 117^1, cu următorul cuprins:Articolul 117^1Prin excepţie de la prevederile art. 117, entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, având ca obiect execuţia restului rămas de executat pentru realizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producere energie electrică în situaţia în care acesta reprezintă mai puţin de 40% din stadiul fizic aferent obiectivului de investiţii.2.
  La articolul 180, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) În cazul atribuirii unor contracte potrivit dispoziţiilor art. 117^1, entitatea contractantă poate decide să nu excludă din cadrul procedurii de atribuire operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. g).

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul energiei,
  George-Sergiu Niculescu,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacşu
  Bucureşti, 21 aprilie 2022.Nr. 54.
  -----