Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 6 aprilie 2022de elaborare şi execuţie a programelor bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 14 aprilie 2022Data intrării în vigoare 14-04-2022  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 467 din 6 aprilie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 368 din 14 aprilie 2022.
  Metodologia de elaborare şi execuţie a programelor bugetare, denumită în continuare Metodologia, are ca scop întărirea calităţii politicilor publice stabilite de instituţiile publice ale administraţiei publice centrale prin strategii transpuse în planuri strategice instituţionale pe termen mediu în corelaţie cu cadrul bugetar pe termen mediu elaborat, conform legii, de Ministerul Finanţelor.Metodologia de elaborare şi execuţie a programelor bugetare precizează forma de prezentare a programelor bugetare, conţinutul acestora şi modalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat şi/sau eficienţă, precum şi modul de monitorizare a execuţiei programelor bugetare.Structura Metodologiei:I.
  Introducere
  II. DefiniţiiIII. Forma de prezentare a programelor bugetareIV. Conţinutul programelor bugetareV. Modalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat şi/sau eficienţăVI. Monitorizarea execuţiei programelor bugetare1. Urmărirea execuţiei programelor bugetare2. Raportarea semestrială şi anuală a execuţiei programelor bugetare
  VII. Anexe– anexa nr. 1 Model „Fişa programului bugetar“;– anexa nr. 2 Model „Execuţia indicatorilor programului bugetar“.
  I. IntroducereProiectele legilor bugetare anuale şi ale bugetelor se elaborează de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor, pe baza:a) prognozelor indicatorilor macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget, precum şi pentru următorii 3 ani;b) politicilor fiscale şi bugetare;
  c) legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar prevăzute la art. 26 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată;d) prevederilor memorandumurilor de finanţare, ale memorandumurilor de înţelegere sau ale altor acorduri internaţionale cu organisme şi instituţii financiare internaţionale, semnate şi/sau ratificate;e) politicilor şi strategiilor sectoriale, a priorităţilor stabilite în formularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite;f) propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;g) programelor întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau a unui ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate obiective precise şi indicatori de rezultate şi de eficienţă; programele sunt însoţite de estimarea anuală a performanţelor fiecărui program, care trebuie să precizeze: acţiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori, măsurate prin indicatori precişi, a căror alegere este justificată;h) propunerilor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi de transferuri consolidabile pentru autorităţile administraţiei publice locale;i) posibilităţilor de finanţare a deficitului bugetar.
  II. DefiniţiiÎn înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) program bugetar - resursele financiare ale unui program, prezentate sub forma unui buget potrivit structurii bugetului ordonatorului principal de credite care se anexează la acesta şi se aprobă prin legea bugetară;b) cost asociat programului - suma cheltuielilor plătite asigurate din sursele care participă la finanţarea măsurilor/ acţiunilor pentru atingerea obiectivelor urmărite prin program;c) planificare - proces prin care se stabileşte legătura dintre politicile publice prevăzute în planificarea strategică şi repartizarea resurselor bugetare acestor politici, urmărindu-se creşterea eficienţei cheltuielilor publice pentru atingerea scopului propus;d) implementare - procesul prin care resursele alocate sunt transformate în rezultate, în vederea atingerii scopurilor şi obiectivelor programului; se realizează potrivit atribuţiilor şi mandatului instituţiei publice, stabilite prin actele normative;e) raportare - transmiterea de către ordonatorul principal de credite la Secretariatul General al Guvernului şi la Ministerul Finanţelor a unei analize de ansamblu cu privire la evoluţia programului, rezultată în urma monitorizării acestuia, care trebuie să fie structurată logic, să conţină explicaţii, concluzii şi măsuri în vederea atingerii obiectivului strategic;
  f) monitorizarea execuţiei programului bugetar - activitate prin care ordonatorul principal de credite urmăreşte execuţia de casă a unui program bugetar potrivit principiilor stabilite de legislaţia privind finanţele publice, precum şi evoluţia indicatorilor asociaţi acestuia;g) subprogram bugetar - parte componentă a unui program bugetar, care conţine resursele financiare repartizate în formatul şi conţinutul acestuia şi care nu se aprobă prin legea bugetară ca anexă la bugetul ordonatorului principal de credite;h) alte surse de finanţare - alte sume decât cele alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  III. Forma de prezentare a programelor bugetareProgramul bugetar, ca parte componentă a bugetului unui ordonator principal de credite, este prezentat ca anexă la bugetul acestuia şi se aprobă prin legea bugetară anuală.Programul bugetar se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 Model „Fişa programului bugetar“ la prezenta metodologie.Structura programului bugetar este organizată astfel încât să asigure corelaţiile dintre fondurile utilizate şi rezultatele obţinute.Pentru atingerea scopurilor stabilite, un ordonator principal de credite poate finanţa din bugetul propriu unul sau mai multe programe. Creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate ordonatorilor principali de credite în buget se reflectă integral în programe bugetare.1. Un program bugetar poate fi: sectorial, dacă are ca scop finanţarea realizării unei activităţi/acţiuni de către un ordonator principal de credite, care se încadrează în structura clasificaţiei bugetare funcţionale, respectiv paragraf, subcapitol, capitol, sau multisectorial, dacă are ca scop finanţarea realizării fie a unei activităţi/acţiuni de către un ordonator principal de credite, care face obiectul a două sau mai multor paragrafe, subcapitole sau capitole ale clasificaţiei bugetare funcţionale, pentru realizarea scopului propus prin program, fie a unor activităţi/acţiuni care rezultă din eforturile a doi sau mai multor ordonatori principali de credite, dacă legea prevede astfel.2.
  Din punctul de vedere al profilului economic, printr-un program bugetar se pot finanţa naturile de cheltuieli detaliate la nivel de titlu de cheltuială, conform Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.
  3. Activitatea unui ordonator principal de credite poate face obiectul unuia sau mai multor programe care trebuie să realizeze un obiectiv pe care acesta îl are de îndeplinit, sens în care trebuie să aibă în vedere că pentru ca un program să îşi atingă scopul, la nivelul ordonatorilor principali de credite acesta poate fi structurat sub forma mai multor subprograme; pentru realizarea unui subprogram se pot stabili una sau mai multe măsuri, iar subprogramele sau măsurile pot face obiectul unei subdiviziuni a clasificaţiei bugetare funcţionale.4. Prin bugetul unui ordonator principal de credite se pot finanţa următoarele categorii de programe, respectiv programesuport: „Managementul şi administraţia“ - pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instituţiei publice; acesta este comun ca denumire tuturor ordonatorilor principali de credite, include toate funcţiile-suport, cuprinzând domeniile administrativ, logistic, managementul resurselor umane, tehnologia informaţiei, achiziţiile, coordonarea politicilor publice, controlul managerial intern, planificarea strategică, juridic şi altele, după caz, şi programe specifice ale căror rezultate sunt urmărite prin indicatori de rezultate şi de eficienţă.
  IV. Conţinutul programelor bugetareOrdonatorii principali de credite răspund de elaborarea şi execuţia programelor bugetare aferente sectoarelor activităţilor sau obiectivelor finanţate din bugetul propriu, precum şi de evaluarea atingerii rezultatelor politicilor publice şi a eficienţei cheltuielilor efectuate din fonduri publice prin prisma efectelor acestora pe termen scurt, mediu şi lung.La elaborarea programelor bugetare şi a indicatorilor bugetari se vor avea în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 427/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale.Fişa unui program bugetar trebuie să conţină, potrivit modelului din anexa nr. 1 Model „Fişa programului bugetar“, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:A. datele de identificare a instituţiei publice şi a programului bugetar;B. descrierea programului bugetar şi domeniul politicii publice;
  C. indicatori caracteristici programului bugetar;D. bugetul programului;E. comentarii.
  A. Datele de identificare a instituţiei publice şi a programului bugetara) În Fişa programului bugetar trebuie înscrise denumirea instituţiei publice al cărei conducător are calitatea de ordonator principal de credite şi codul acesteia din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, respectiv din anexa nr. II „Clasificaţia în profil departamental cuprinzând autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, judeţene şi municipiul Bucureşti“;b) titlul programului, care trebuie să fie scurt şi definit funcţional, se preia din PSI. Codul unic de identificare a programului bugetar este un cod numeric de ordine acordat unui program la momentul introducerii ca anexă la bugetul ordonatorului principal de credite.B. Comentarii privind conţinutul programuluiÎn acest paragraf sunt prezentate sintetic explicaţii ale ordonatorului principal de credite, care se preiau din planul strategic instituţional, paragraful „Profilul programului“. Acestea se referă la:1. descrierea programului şi domeniul politicii publice:– descrierea programului prin prezentarea sintetică a comentariilor ordonatorului principal de credite despre domeniul de activitate, contextul şi rezultatele anticipate; – domeniul politicii publice acoperite prin program. În cazul în care anumite părţi ale programului sunt incluse într-o politică intersectorială pentru a cărei implementare respectiva instituţie publică nu este însă principalul responsabil, trebuie să includă o menţiune care arată conexiunea cu politica publică intersectorială respectivă şi cu programul bugetar aferent acesteia, gestionat de ordonatorul principal de credite responsabil cu implementarea, spre exemplu, Gestionarea situaţiilor de urgenţă. În cazul în care prin PSI se stabileşte realizarea unei politici publice prin programe derulate în parteneriat de mai mulţi ordonatori principali de credite, finanţarea acestora se face din programe bugetare care trebuie să se regăsească în bugetele tuturor partenerilor cu cota-parte de finanţare aferentă fiecărui ordonator principal de credite. Se va specifica şi cadrul normativ care reglementează desfăşurarea măsurilor/activităţilor cuprinse în program;2. obiectivul programului care defineşte ţinta pe care instituţia publică prevede să o atingă ca rezultat al implementării programului;3. durata de realizare a programului:3.1. data de începere a programului, respectiv luna şi anul începerii finanţării;3.2. data de închidere a programului, respectiv luna şi anul închiderii finanţării.
  Pentru programul-suport „Managementul şi administraţia“, durata de realizare a programului este permanentă.
  C. Indicatori caracteristici programului bugetar4. Rezultatele politicii publice descriu într-o manieră măsurabilă schimbările produse în domeniile economic, concurenţial, cultural, social, financiar-fiscal, administrativ-instituţional, IT, de reglementare, de planificare şi statistică etc.Indicatorii de rezultat - efectul politicilor publice care măsoară rezultatele politicii publice şi rezultatele măsurilor stabilite în planificarea strategică şi care ulterior permit factorilor de decizie şi societăţii să evalueze nivelul şi impactul pe termen mediu generat de măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor în timpul fazei de implementare sau după. Aceştia trebuie să se bazeze pe surse de date fiabile din care se colectează informaţiile pe parcursul derulării programului.5. Rezultatele acţiunilor/măsurilor - outputs sunt servicii ori produse furnizate de o instituţie publică în funcţie de scopul propus şi pentru care aceasta este întru totul responsabilă.Indicatorii de rezultate imediate ai măsurilor se calculează pentru produsele unde se pot cuantifica indicatori SMART: reflectă serviciile/lucrările/produsele pe care o instituţie publică le produce în mod permanent - outputs.6. Măsuri întreprinse pentru atingerea obiectivului şi costurile asociate acestora - se implementează prin proiecte/activităţi care au ataşate indicatori de proces, care se detaliază la nivelul ordonatorilor principali de credite. Se prezintă măsurile şi costurile aferente exerciţiului bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget. Se prezintă costurile totale ale măsurii, precum şi cele cu ponderea cea mai semnificativă.7. Indicatori de eficienţă - factori măsurabili care arată relaţiile dintre rezultatele obţinute şi resursele alocate pentru obţinerea lor (costul unitar al unui produs, bun sau serviciu prestat de o instituţie publică), caracterizează eficienţa programului şi reflectă costurile pe activitate/entitatea susţinută/ servicii prestate etc. În cadrul acestei categorii de indicatori se includ şi indicatorii de productivitate, care reflectă timpul consumat pe produs, bun sau serviciu prestat.
  D. Bugetul programului8. Sursele de finanţare ale programului conţin resursele financiare alocate pentru finanţarea unui program, care pot fi:a) bugetul de stat;b) bugetul asigurărilor sociale de stat;c) bugetul asigurărilor pentru şomaj;d) bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;e) bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice;f)
  bugetul fondurilor externe nerambursabile;
  g) veniturile proprii;h) alte surse de finanţare.Programele bugetare se introduc în aplicaţia informatică pentru buget „BUGET_NG“, pentru elaborarea bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat, a anexelor la acestea, respectiv a bugetelor ordonatorilor principali de credite şi a anexelor la acestea.Conţinutul unui program bugetar trebuie structurat conform formei şi structurii bugetului ordonatorului principal de credite.Programul bugetar se detaliază: pe surse de finanţare; pe indicatorii clasificaţiei funcţionale la nivel de capitole şi pe indicatorii clasificaţiei economice la nivel de titlu. Toate acestea se structurează pe credite de angajament şi credite bugetare.Programul bugetar trebuie să cuprindă următoarele informaţii: valoarea totală a programului, perioada privind execuţia bugetară: realizări an (n – 2) şi ani anteriori, execuţie preliminată an (n – 1), plan aprobat an (n), estimări ani (n + 1), (n + 2), (n + 3) şi estimări ani ulteriori.Coloana „valoarea totală a programului“ este fundamentată de ordonatorul principal de credite, cu excepţia situaţiei în care este stabilită potrivit legii, pentru toată durata de implementare a programului.În procesul de elaborare a bugetelor, pentru programele bugetare, ordonatorul principal de credite trebuie să procedeze la planificarea cheltuielilor aferente unui program.Planificarea cheltuielilor programului urmează etapei de analiză a obiectivelor şi realizărilor (outputs) programului. Scopul său este acela de stabili modul de utilizare a resurselor financiare în vederea atingerii obiectivelor programului.Ordonatorul principal de credite trebuie să aibă în vedere următoarele:a) corelarea planificării cheltuielilor programelor cu limitele cadrului impus de politica macroeconomică şi în mod special de cerinţa de stabilitate fiscală;b)
  ordonatorii principali de credite pot repartiza bugetele programelor ordonatorilor de credite subordonaţi.
  9. Comentarii: se vor înscrie orice precizări pe care ordonatorii principali de credite doresc să le facă în susţinerea programului.
  V. Modalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat şi/sau eficienţăModalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat şi/sau eficienţă este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale.VI. Monitorizarea execuţiei programelor bugetareMonitorizarea execuţiei programelor bugetare presupune urmărirea execuţiei programelor bugetare şi raportarea semestrială şi anuală a execuţiei programelor bugetare.1. Urmărirea execuţiei programelor bugetarePrin anexe la legea bugetară anuală se aprobă creditele de angajament şi creditele bugetare pentru fiecare program bugetar, precum şi detalierea acestora pe surse şi naturi de cheltuieli.Execuţia programelor bugetare se încadrează în procesul execuţiei bugetare, este supusă autorizării bugetare/angajării şi utilizării creditelor de angajament şi creditelor bugetare, controlului preventiv şi auditului intern, controlului financiar preventiv propriu, controlului financiar preventiv delegat şi respectă principiile în execuţia bugetară.
  Modificarea prevederilor programelor bugetare presupune introducerea în volumul şi structura bugetului programului bugetar a modificărilor aprobate în bugetele ordonatorilor principali de credite în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor legilor bugetare anuale, precum şi a modificărilor aprobate cu ocazia rectificărilor bugetare.În situaţia virărilor de credite de angajament şi/sau credite bugetare, aprobate potrivit legislaţiei aplicabile, ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanţelor fişele programelor actualizate, care reflectă modificările atât asupra bugetului programului, cât şi asupra indicatorilor, după caz.Creditele bugetare şi creditele de angajament aprobate pentru un program se pot modifica:A. pe tot parcursul execuţiei bugetare, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, în următoarele cazuri:a) suplimentarea bugetului, în cazul în care se suplimentează bugetul ordonatorului principal de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;b) disponibilizarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a sumelor care pe parcursul execuţiei bugetare se constată că se vor economisi;c) trecerea unei activităţi de la un ordonator principal de credite la alt ordonator principal de credite;d) modificarea sumelor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi rambursabile şi bugetului fondurilor externe nerambursabile;e) modificări efectuate în baza altor acte normative specifice;
  B. începând cu trimestrul al III-lea al anului, virarea de credite bugetare între bugetele programelor, aşa cum prevede Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;C. cu ocazia rectificărilor bugetare ce se aprobă în timpul exerciţiului bugetar.
  Concomitent, ordonatorii principali de credite sunt autorizaţi să actualizeze în anul curent coloana Execuţia preliminată şi indicatorii aferenţi ai anului anterior, respectiv valoarea totală a programului cu execuţia definitivă a anului anterior.
  2. Raportarea semestrială şi anuală a execuţiei programelor bugetareOrdonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanţă, elaborate de managerii de program, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate.Conturile anuale de execuţie a bugetelor ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, se întocmesc în structura bugetelor aprobate.Conturile anuale de execuţie a bugetelor ordonatorilor de credite, inclusiv anexele acestora, vor cuprinde: credite de angajament iniţiale, credite de angajament definitive, credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive, angajamente bugetare, angajamente legale, plăţi efectuate, angajamente de plată, cheltuieli efective.Execuţia de casă a bugetului unui program se realizează prin Trezoreria Statului. Raportarea execuţiei se face prin „Sistemul Forexebug“, ca sistem naţional de raportare, ce generează rapoarte ce conţin informaţii referitoare la bugetele individuale ale instituţiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, la execuţiile bugetare detaliate pe instituţii publice/agregate la nivel de ordonator principal de credite şi care sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor, secţiunea „Transparenţă bugetară“.Instituţiile publice raportează în sistemul Forexebug bugetele individuale pentru fiecare sector bugetar în care instituţia publică gestionează activităţi, detaliate pe coduri de programe bugetare, iar în cadrul fiecărui program pe surse de finanţare la nivel de COFOG3 (capitol, subcapitol, paragraf, titlu, articol, alineat). De asemenea, execuţiile bugetare generate de sistem sunt detaliate la nivel de COFOG3.Codurile de program şi sursele de finanţare sunt gestionate în sistemul Forexebug prin nomenclatoare centrale la nivelul Ministerului Finanţelor.În termen de 25 de zile de la încheierea primului semestru al exerciţiului bugetar, ordonatorii principali de credite transmit la Ministerul Finanţelor date privind execuţia indicatorilor programelor în structura prezentată în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.În termen de 90 de zile de la încheierea exerciţiului bugetar, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a transmite la Secretariatul General al Guvernului şi la Ministerul Finanţelor date privind execuţia indicatorilor programelor în structura prezentată în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, precum şi o analiză de ansamblu cu privire la evoluţia programelor, rezultată în urma monitorizării acestora, care trebuie să fie structurată logic, să conţină explicaţii, concluzii şi măsuri în vederea atingerii obiectivelor strategice.
  VII. Anexe– anexa nr. 1 Model „Fişa programului bugetar“;– anexa nr. 2 Model „Execuţia indicatorilor programului bugetar“.Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.Anexa nr. 1*)la metodologie*) Anexa nr. 1 la metodologie este reprodusă în facsimil.FIŞA PROGRAMULUI BUGETAR
  Anexa nr. 2*)la metodologie*) Anexa nr. 2 la metodologie este reprodusă în facsimil.EXECUŢIA INDICATORILOR PROGRAMULUI BUGETAR
  ----