Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 474 din 6 aprilie 2022pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022Data intrării în vigoare 12-04-2022


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 1^2 se introduc două noi articole, articolele 1^3 şi 1^4, cu următorul cuprins:
  Articolul 1^3 Prin programele definite la art. 8 alin. (3) lit. a) şi c) din ordonanţă se înţelege:a) iniţierea este programul care se organizează de un furnizor de formare profesională autorizat pentru o calificare, în vederea dobândirii a cel mult 25% din totalul competenţelor prevăzute în standardul ocupaţional sau în standardul de pregătire profesională; b) perfecţionarea este pregătirea profesională continuă care conduce la actualizarea competenţelor deţinute de o persoana calificată sau dobândirea de noi competenţe, ca urmare a schimbărilor şi evoluţiilor înregistrate în activitatea pe care o desfăşoară;c) specializarea reprezintă pregătirea profesională care duce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, abilităţilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane calificate, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă;d) aria ocupaţională grupează ocupaţii care au caracteristici tehnice/economice/sociale similare şi aparţin aceleiaşi grupe de bază din Clasificarea ocupaţiilor din România;e) persoanele care au dobândit certificate de absolvire după finalizarea programelor prevăzute la lit. a) pot valorifica competenţele dobândite pentru a obţine întreaga calificare.
  Articolul 1^4Prin noţiunea de «persoană fizică», prevăzută la art. 9 din ordonanţă, se înţelege persoana care desfăşoară activităţi economice conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.
  2. La articolul 2^2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Condiţiile de acces la programele de formare profesională organizate potrivit prevederilor art. 10 din ordonanţă, pe niveluri de calificare, se stabilesc prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, cu completările ulterioare.3. După articolul 2^2 se introduce un nou articol, articolul 2^3, cu următorul cuprins:Articolul 2^3Prin noţiunea de «alte forme de pregătire profesională», prevăzută la art. 10 alin. (3) lit. d) din ordonanţă, se înţelege:a) instruire sau experienţă practică dobândită la locul de muncă;
  b) schimb de experienţă;c) ateliere de lucru;d) autoinstruirea, inclusiv prin învăţare la distanţă;e) învăţarea asistată de calculator;f) participarea la conferinţe, prelegeri, seminare.
  4. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Programele de formare profesională se pot desfăşura şi în sistem online, conform art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii.5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7Potrivit art. 15 alin. (1) din ordonanţă, programele de formare profesională se elaborează în concordanţă cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, respectiv cu standardele de pregătire profesională, aprobate în condiţiile legii şi aflate în vigoare.6. La articolul 7^1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări elaborează şi, după caz, actualizează metodologia prevăzută la alin. (1).
  (3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 340 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  7. La articolul 7^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Metodologia prevăzută la alin. (1) cuprinde cel puţin următoarele aspecte:a) structura standardului ocupaţional;b) etapele şi termenele de verificare, validare, aprobare şi publicare a standardelor ocupaţionale;c) procedura de actualizare a standardelor ocupaţionale; d) modalitatea de acordare a asistenţei metodologice iniţiatorilor proiectelor de standarde ocupaţionale.
  8. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:Articolul 9^1Pentru respectarea prevederilor art. 57 din ordonanţă, furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional încheie cu fiecare participant la aceste programe un contract de formare profesională, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice.9. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11(1) Potrivit art. 21 alin. (1) din ordonanţă sunt supuşi autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională.
  (2) Furnizorii de formare profesională neautorizaţi organizează programe de formare profesională finalizate cu documente de absolvire proprii care nu au recunoaştere naţională.
  10. După articolul 11^1 se introduce un nou articol, articolul 11^2, cu următorul cuprins:Articolul 11^2Autorizarea furnizorilor de formare profesională se realizează la sediul social sau la sediul profesional, după caz.11. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:Articolul 12^1Lista prevăzută la art. 21^1 alin. (2) din ordonanţă se actualizează anual, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, la solicitarea persoanelor interesate.12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 13Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin direcţia de specialitate, în temeiul art. 22 alin. (1) din ordonanţă, coordonează activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională, în scopul desfăşurării în mod unitar a acesteia, după cum urmează:a) face demersuri pentru înfiinţarea în subordinea sa a comisiilor de autorizare prevăzute la art. 22 alin. (2) din ordonanţă;b) emite deciziile de înfiinţare a comisiilor de autorizare;c) asigură resursele financiare necesare desfăşurării activităţii comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice;d)
  elaborează şi transmite instrucţiuni comisiilor de autorizare şi secretariatelor tehnice;
  e) monitorizează activitatea desfăşurată de comisiile de autorizare, secretariatele tehnice ale comisiilor de autorizare, evaluatorilor de furnizori şi programe de formare şi specialiştilor pe domenii ocupaţionale;f) controlează activitatea de autorizare şi ia măsuri în vederea respectării prevederilor legale;g) elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice;h) soluţionează contestaţiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare.
  13. La articolul 14, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 14(1) În vederea constituirii comisiilor de autorizare prevăzute la art. 23 alin. (1) din ordonanţă, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale solicită Ministerului Educaţiei, organizaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nominalizarea reprezentanţilor titulari şi supleanţi în respectivele comisii.............................................(4) Decizia de constituire a comisiei de autorizare judeţeană/a municipiului Bucureşti este transmisă de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în termen de 15 zile de la data emiterii, Ministerului Educaţiei, organizaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, precum şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.14. Articolul 20^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 20^2Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice, prevăzut la art. 13 lit. g), cuprinde şi următoarele elemente:a) modalitatea de nominalizare, revocare şi înlocuire a reprezentanţilor în comisia de autorizare prevăzuţi la art. 23 alin. (1) din ordonanţă;
  b) procedura de avizare a certificatelor prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanţă în vederea aplicării apostilei de la Haga prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare.
  15. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Condiţiile ce trebuie îndeplinite de evaluatorii de furnizori şi programe de formare sunt stabilite de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin instrucţiuni semnate de ministru sau de persoana delegată expres să le semneze.16. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 22
  (1) Tarifele prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2) din ordonanţă se stabilesc şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, în funcţie de modificările legislative privind salarizarea personalului din instituţiile publice.(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se stabilesc pentru prestaţia: a) preşedintelui comisiei de autorizare;b) membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora;c) evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională;d) specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională, desemnaţi în comisiile de examinare.(3) Cheltuielile de deplasare ale evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi ale specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare, pe perioada deplasării în interesul desfăşurării activităţii, se stabilesc în condiţiile şi limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.
  17. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 23(1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în conturile agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.18. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 24
  Finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 24 alin. (3) din ordonanţă se efectuează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  19. La articolul 25^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Formalităţile prevăzute la alin. (1) se detaliază în metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor.20. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) se înscriu în Registrul specialiştilor pe domenii ocupaţionale desemnaţi în comisiile de examinare, prevăzut la art. 37 alin. (1) din ordonanţă.(2^2) Emiterea deciziilor prevăzute la alin. (1) este condiţionată de acordul prealabil al evaluatorilor prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi al specialiştilor prevăzuţi la alin. (1) lit. b) pentru înscriere în registrele prevăzute la alin. (2) şi (2^1) în vederea publicării pe site-ul instituţiei.
  21. La articolul 26 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) transmit, trimestrial, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale copiile deciziilor menţionate la alin. (1);22. La articolul 26 alineatul (3), litera d) se abrogă.23. La articolul 27 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) în vederea organizării evidenţei dosarelor de autorizare, introduc în platforma electronică a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale documentele depuse în format fizic de către furnizorii de formare profesională care au fost autorizaţi.24. La articolul 27 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:g) întocmesc şi actualizează anual registrele menţionate la art. 26 alin. (2) şi (2^1);25. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 28(1) Fiecare comisie de autorizare dispune de ştampilă proprie şi dispozitiv de aplicare a timbrului sec.(2) Modelele ştampilei şi timbrului sec se stabilesc de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.(3) Cheltuielile necesare pentru achiziţionarea ştampilei şi a dispozitivului de aplicare a timbrului sec, tipizatelor şi a celorlalte imprimate necesare în activitatea de autorizare se efectuează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în condiţiile art. 24 alin. (3) din ordonanţă.(4)
  Persoana care aplică ştampila şi timbrul sec prevăzute la alin. (1) se desemnează prin decizie a preşedintelui comisiei de autorizare judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
  26. Articolul 29 se abrogă.27. La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Metodologia de autorizare prevăzută la alin. (1) se modifică şi se completează de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei.28. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:Articolul 30^1
  Valabilitatea autorizaţiei eliberate furnizorilor de formare profesională încetează: a) la expirarea perioadei de 4 ani, prevăzută la art. 26 alin. (1) din ordonanţă;b) la data renunţării furnizorului de formare profesională de a desfăşura programe de formare, prin depunerea autorizaţiei la comisia care a eliberat-o;c) la data retragerii, în condiţiile art. 31 alin. (1) din ordonanţă.
  29. La articolul 31, alineatul (3) se abrogă.30. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 32(1) Activitatea de monitorizare prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. c) din ordonanţă constă în verificarea sistematică a respectării de către furnizorul de formare profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării programului de formare profesională.
  31. La articolul 33^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Registrul prevăzut la art. 32 lit. b) din ordonanţă cuprinde informaţii privind furnizorii neautorizaţi, cu sediul sau, după caz, cu domiciliul în România, care organizează activităţile de formare profesională prevăzute la art. 10 alin. (3) lit. a), c) şi d) din ordonanţă.32. Articolul 33^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 33^2(1)
  Modalitatea de colectare a datelor cuprinse în registrele prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. e), art. 32 şi art. 37 alin. (1) din ordonanţă, precum şi a celor prevăzute la art. 60 din ordonanţă se stabilesc prin instrucţiuni ale ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
  (2) Gestionarea datelor prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecţia datelor.
  33. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 35Organizarea examenelor de absolvire susţinute de participanţii la programele de formare profesională, în temeiul art. 41 şi 42 din ordonanţă, se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei.34.
  După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:Articolul 35^1(1) Contravaloarea serviciilor prestate de specialiştii pe domenii ocupaţionale desemnaţi în comisia de examinare, conform art. 42 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, este suportată de furnizorul de formare profesională, în condiţiile art. 24 alin. (4) din ordonanţă. (2) Dovada achitării serviciilor prevăzute la alin. (1) se depune de către furnizorul de formare profesională la comisia de autorizare judeţeană/a municipiului Bucureşti în momentul solicitării aplicării timbrului sec pe certificatele de calificare sau absolvire, după caz.
  35. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 36(1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaştere naţională, prevăzute la art. 44 din ordonanţă, sunt imprimate-tip, înseriate şi numerotate, tipărite pe hârtie specială cu filigran, prevăzută cu elemente de siguranţă.
  36. La articolul 36, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:(1^1) Certificatul de calificare este tipărit pe hârtie specială de culoare galben deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la normele metodologice.(1^2) Certificatul de absolvire eliberat pentru programul de iniţiere este tipărit pe hârtie specială de culoare roz deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5A.(1^3) Certificatul de absolvire eliberat pentru programul de specializare este tipărit pe hârtie specială de culoare bleu deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5B. (1^4) Certificatul de absolvire eliberat pentru programul de perfecţionare este tipărit pe hârtie specială de culoare oranj deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5C.(1^5) Certificatul de absolvire eliberat pentru competenţe-cheie este tipărit pe hârtie specială de culoare gri deschis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5D.
  37. La articolul 36, alineatele (2^2) şi (2^3) se abrogă.38. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Tipărirea certificatelor prevăzute la alin. (1^1)-(1^5), precum şi a anexelor acestora se efectuează de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A.39. La articolul 37, alineatul (3) se abrogă.40. La articolul 37, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Calificări şi se aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.41. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 41(1) Activitatea de control al autorizării furnizorilor de formare profesională, prevăzută la art. 340^1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale prin direcţia cu atribuţii în domeniul controlului.(2) Direcţia prevăzută la alin. (1) transmite o copie a raportului de control la direcţia cu atribuţii în domeniul formării profesionale a adulţilor.42. La anexa nr. 2 punctul 1 „Părţile contractante“, litera A se modifică şi va avea următorul cuprins:A. ......................., în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare furnizor, reprezentat prin ......................, având funcţia de ..........................., cu sediul în .................................., str. ............................. nr. ......, judeţul (sectorul) ..................., telefon .................., fax ..............., e-mail .............., cod fiscal/cod unic de înregistrare ...................., cont bancar ...................... la ........................., posesor al autorizaţiei de furnizor de formare profesională pentru ocupaţia/calificarea ...................., seria .............. nr. ......., înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. ......../............
  43. Anexa nr. 5 se abrogă.44. După anexa nr. 5 se introduc patru noi anexe, respectiv anexele nr. 5A, 5B, 5C şi 5D, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4*) la prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.45. La anexa nr. 6 „Supliment descriptiv al certificatului“ secţiunea 2 „Autorităţile naţionale responsabile“, sintagma „Autoritatea Naţională pentru Calificări“ se abrogă.46. În cuprinsul normelor metodologice, următoarele denumiri şi sintagme se modifică şi se înlocuiesc după cum urmează:a) la art. 15 alin. (2), art. 20^1, art. 26 alin. (3) lit. c) şi e), art. 27 alin. (2) lit. e), art. 33 alin. (1), art. 33^1 alin. (4), art. 33^2 şi în anexa nr. 3, sintagma „Autoritatea Naţională pentru Calificări“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale“;b) la art. 25 şi la art. 27 alin. (2) lit. f), sintagma „direcţiile judeţene de muncă şi securitate socială, respectiv a municipiului Bucureşti“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti“;
  c) la art. 36 alin. (3), sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale“.
  Articolul II(1) Programele de formare profesională care au început înainte de data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, continuă până la finalizare, în condiţiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în vigoare la data începerii acestor programe.(2) Examenele de absolvire care sunt în desfăşurare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se vor desfăşura în condiţiile stabilite prin actele normative aflate în vigoare la data programării examenelor de absolvire.
  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aprobă ordinul comun al ministrului educaţiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale prevăzut la art. 37 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta hotărâre.Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale modifică Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 6 aprilie 2022.Nr. 474.Anexa nr. 1(Anexa nr. 5A la normele metodologice)
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5B la normele metodologice)
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 5C la normele metodologice)
  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5D la normele metodologice)
  -----