Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 431 din 23 martie 2022pentru aprobarea Procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 7 aprilie 2022Data intrării în vigoare 07-04-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 07-04-2022 până la data de 06-06-2023


  În conformitate cu prevederile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 895.740 din 26.08.2020, acordat în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 26 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.Articolul 2În aplicarea prevederilor procedurii prevăzute la art. 1 se utilizează următoarele tipizate:a) Model 2022 ITL - 079 „Decizie de angajare a răspunderii solidare în situaţia angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), alin. (2), (2^1) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare“, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;b) Model 2022 ITL - 080 „Decizie de angajare a răspunderii solidare în situaţia angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare“, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 4Autorităţile administraţiei publice locale, prin organele fiscale locale, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Bucureşti, 23 martie 2022.Nr. 431.Anexa nr. 1 Deschideți PROCEDURĂde angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea
  nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
  Anexa nr. 2
  Model 2022 ITL - 079
  ANTET^1)^1) Se va trece sigla autorităţii publice locale.Dosar de executare nr. ......../......DECIZIEde angajare a răspunderii solidare în situaţia angajării răspunderii solidareprevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), alin. (2), (2^1) şi (3) din Legea nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioareNr. ......../Data............Analizând situaţia obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul ........................, având codul de identificare fiscală ................... şi domiciliul fiscal în localitatea .........., sectorul/judeţul ............., str. .................. nr. ..., bl. ......, sc. ..., ap. ..., a rezultat că acesta înregistrează la data de ........ obligaţii fiscale în sumă de ........... lei^6), din care debite în sumă de .......... lei şi accesorii în sumă de ......... lei.^6) Se vor indica sumele datorate de către debitor.Debitorul a fost declarat insolvabil, cu/fără bunuri sau venituri urmăribile^7), prin Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate nr. ...../........., emis de ..................^2).^2) Se va completa în situaţia în care reprezintă condiţie obligatorie în ceea ce priveşte angajarea răspunderii solidare, potrivit legii.^7) Se indică tipul de insolvabilitate în care se găseşte debitorul.
  Debitorul a fost declarat insolvent prin Încheierea nr. ...../......... a ...................................^3) (instanţa judecătorească).^3) Se va completa în situaţia în care debitorul se află în procedura insolvenţei, potrivit legii.Ca urmare a verificărilor efectuate asupra stării de fapt, autoritatea publică locală/unitatea administrativ- teritorială^4) ......................, în calitate de creditor bugetar, a constatat următoarele^8):^4) Se trece unitatea administrativ-teritorială.^8) Se indică motivele de fapt, temeiul de drept şi legăturile de cauzalitate care stau la baza deciziei de angajare a răspunderii solidare. De asemenea, se indică perioadele de timp în care au fost înregistrate acţiunile culpabile ale responsabilului...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .Din cele susţinute de către .................... la audiere, în data de ........, în calitate de responsabil/reprezentant legal al responsabilului, precum şi din documentaţia prezentată/înaintată în data de ........ rezultă că^9):^9) Se menţionează amănunţit toate concluziile cu privire la cele prezentate în apărarea sa de către responsabil.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .Considerând îndeplinite condiţiile legale pentru angajarea răspunderii solidare, în temeiul prevederilor art. ..... alin. ........ lit. .... din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,SE DECIDE:Angajarea răspunderii solidare a dnei/dlui/S.C. ......................., având codul de identificare fiscală/codul numeric personal ................ şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ..............., sectorul/judeţul ..........., str. ................ nr. ..., bl. ......, sc. ..., ap. ..., în vederea realizării, în tot/în parte, a creanţelor fiscale mai sus menţionate, în limita sumei de ...........^5) lei.^5) Se va indica suma pentru care se atrage răspunderea solidară.În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.Potrivit art. 226 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege.
  În situaţia în care suma stabilită în sarcina dumneavoastră nu va fi achitată în termenul prevăzut de art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea acestei creanţe va fi realizată prin măsuri de executare silită prevăzute de actul normativ anterior invocat.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancţiunea decăderii. După soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Având în vedere caracterul de solidaritate al răspunderii, vă facem cunoscut că, alături de^10) ................................, pentru obligaţiile fiscale restante ale debitorului ......................., mai răspund în solidar următoarele persoane fizice/juridice:^10) Se indică numele/denumirea responsabilului căruia îi este adresată decizia de angajare a răspunderii solidare.1. ............................^11), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal ............ şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea .........., sectorul/judeţul ........., str. ......... nr. ..., bl. ......, sc. ..., ap. ..., având calitatea de ........................ al debitorului ....................., în perioada ................., în limita sumei de .............. lei;^11) Se indică numele/denumirea celorlalţi responsabili, în afara celui căruia îi este adresată decizia, dacă este cazul.2. ............................^11), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal ............ şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea .........., sectorul/judeţul ........., str. ......... nr. ..., bl. ......, sc. ..., ap. ..., având calitatea de ........................ al debitorului ....................., în perioada ................., în limita sumei de .............. lei;3. ............................^11), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal ............ şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea .........., sectorul/judeţul ........., str. ......... nr. ..., bl. ......, sc. ..., ap. ..., având calitatea de ........................ al debitorului ..........................., în perioada ................., în limita sumei de .............. lei.Conducătorul organului de executareNumele şi prenumele ..............SemnăturaVerificat ................Şef compartiment
  Funcţia ..........Numele şi prenumele ...............Data ..............Întocmit..................Funcţia ........ Numele şi prenumele ........... Data ........
  1. Denumire: Decizie de angajare a răspunderii solidare în situaţia angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), alin. (2), (2^1)^ şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează în baza art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare, în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare, de către organul de executare.6. Circulă câte un exemplar la fiecare persoană răspunzătoare.7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.
  Anexa nr. 3
  Model 2022 ITL - 080
  ANTET^1)^1) Se va trece sigla autorităţii publice locale.Dosar de executare nr. .........../........DECIZIEde angajare a răspunderii solidare în situaţia angajării răspunderii solidareprevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioareNr. ............/Data ............Analizând situaţia obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul ................., având codul de identificare fiscală ............ şi domiciliul fiscal în localitatea .............., sectorul/judeţul ..........., str. ................... nr. ......, bl. ........, sc. ......, ap. ......, a rezultat că acesta înregistrează la data de ........... obligaţii fiscale în sumă de .............. lei^5), din care debite în sumă de ................. lei şi accesorii în sumă de ............ lei.^5) Se vor indica sumele datorate de către debitorul principal.Debitorul a fost declarat insolvent prin Încheierea nr. ........./................ a ...................................^2) (instanţa judecătorească).^2) Se va completa în situaţia în care debitorul se află în procedura insolvenţei, potrivit legii.Ca urmare a verificărilor efectuate asupra stării de fapt, unitatea administrativ-teritorială/unitatea fiscală^3) ......................., în calitate de creditor bugetar, a constatat următoarele^6):^3) Se va trece unitatea administrativ-teritorială.^6) Se indică motivele de fapt, temeiul de drept şi legăturile de cauzalitate care stau la baza deciziei de angajare a răspunderii solidare. De asemenea, se indică perioadele de timp în care au fost înregistrate acţiunile culpabile ale responsabilului..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .Din cele susţinute de către ................................. la audiere, în data de ................, în calitate de responsabil/reprezentant legal al responsabilului, precum şi din documentaţia prezentată/înaintată în data de .................... rezultă că^7):^7) Se menţionează amănunţit toate concluziile cu privire la cele prezentate în apărarea sa de către responsabil.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................
  Considerând îndeplinite condiţiile legale pentru angajarea răspunderii solidare, în temeiul prevederilor art. 25 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,SE DECIDE:Angajarea răspunderii solidare a dnei/dlui/S.C. ........................., având codul de identificare fiscală/codul numeric personal ........................... şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ........................, sectorul/judeţul ................, str. .................. nr. ......, bl. ........, sc. ........, ap. ........, în vederea realizării, în tot/în parte, a creanţelor fiscale mai sus menţionate, în limita sumei de ............^4) lei.^4) Se va indica suma pentru care se atrage răspunderea solidară.În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.Potrivit art. 226 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege.În situaţia în care suma stabilită în sarcina dumneavoastră nu va fi achitată în termenul prevăzut de art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea acestei creanţe va fi realizată prin măsuri de executare silită prevăzute de actul normativ anterior invocat.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancţiunea decăderii. După soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Având în vedere caracterul de solidaritate al răspunderii, vă facem cunoscut că, alături de^8) ................................, pentru obligaţiile fiscale restante ale debitorului ............................., mai răspund în solidar următoarele persoane fizice/juridice:^8) Se indică numele/denumirea responsabilului căruia îi este adresată decizia de angajare a răspunderii solidare.1. .................................^9), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal ......................... şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ......................., sectorul/judeţul ..........., str. ............... nr. ......., bl. ......., sc. ....., ap. ......., având calitatea de ............................ al debitorului .................., în perioada ......................, în limita sumei de .......................... lei;^9) Se indică numele/denumirea celorlalţi responsabili, în afara celui căruia îi este adresată decizia, dacă este cazul.2. .................................^9), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal ....................... şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ...................., sectorul/judeţul ...................., str. ...................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ....., având calitatea de ............................. al debitorului ......................, în perioada ..................., în limita sumei de .............. lei;3.
  .................................^9), având codul de identificare fiscală/codul numeric personal ..................... şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ......................, sectorul/judeţul ....................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., având calitatea de ...................................... al debitorului ......................, în perioada ....................., în limita sumei de ................... lei.
  Conducătorul organului de executareNumele şi prenumele ..............SemnăturaVerificat ..................Şef compartimentFuncţia ..........Numele şi prenumele ........... Data ....................SemnăturaÎntocmit.................Funcţia .................Numele şi prenumele ..............Data ........Semnătura
  1. Denumire: Decizie de angajare a răspunderii solidare în situaţia angajării răspunderii solidare prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează în baza art. 25 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare, în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare, de către organul de executare.6. Circulă câte un exemplar la fiecare persoană răspunzătoare.7. Se arhivează un exemplar la dosarul fiscal.