Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
GHID DE FINANȚARE din 1 aprilie 2022a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 4 aprilie 2022Data intrării în vigoare 04-04-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 04-04-2022 până la data de 15-05-2022  Aprobat prin ORDINUL nr. 710 din 1 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 328 din 4 aprilie 2022.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Rolul ghidului de finanţareGhidul de finanţare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, denumit în continuare Program.Articolul 2Scopul şi indicatorii de performanţă ai Programului(1) Scopul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deşeuri.(2) Obiectul Programului îl reprezintă susţinerea financiară a activităţilor vizând colectarea deşeurilor, în vederea ecologizării zonelor afectate de poluare. Pentru îndeplinirea scopului Programului se va urmări colectarea deşeurilor astfel încât acestea să poată fi valorificate/reciclate conform legii.(3) Indicatorul de performanţă al Programului este reprezentat de cantitatea de deşeuri colectate.
  Articolul 3Caracterul Programului şi aria geografică de aplicareProgramul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.Articolul 4Sursa de finanţare pentru derularea ProgramuluiFinanţarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în baza categoriei prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.Articolul 5Definiţii
  (1) În sensul prezentului ghid de finanţare, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:a) asociaţia de dezvoltare intercomunitară - definită conform art. 5 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;b) beneficiar - solicitantul a cărui cerere de finanţare a fost aprobată în vederea finanţării şi a încheiat contract de finanţare cu AFM, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid;c) cerere de finanţare - formularul completat conform anexei nr. 1 la prezentul ghid şi depus de către solicitant în cadrul sesiunii de finanţare, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu;d) cerere de decontare - solicitare a beneficiarului adresată AFM, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate şi prevăzute prin contractul de finanţare, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 2 la contractul de finanţare;e) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse şi servicii necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din Fondul pentru mediu;f) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse şi servicii necesare implementării proiectului şi care pot fi plătite din Fondul pentru mediu, cu condiţia încadrării acestora în categoriile de cheltuieli eligibile;g)
  colectare - activitatea definită conform pct. 6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
  h) criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării şi care vizează solicitantul şi proiectul propus;i) deşeu - definit conform pct. 10 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;j) dosar de decontare - cererea de decontare însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către beneficiar în vederea plăţii cheltuielilor eligibile de către AFM;k) finanţare nerambursabilă - modalitate de susţinere financiară a proiectului, caracterizată prin finanţarea de către AFM a cheltuielilor eligibile realizate de beneficiar cu achiziţia produselor şi serviciilor, în condiţiile prezentului ghid şi contractului de finanţare încheiat cu acesta;l) operator licenţiat/autorizat - operatorii licenţiaţi de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor/operatorii autorizaţi pentru desfăşurarea activităţilor de tratare a deşeurilor;m) organizaţii neguvernamentale - persoane juridice române, asociaţii sau fundaţii, înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  n) partener - instituţii publice, ONG-uri, unităţi de învăţământ, operatori economici care participă la derularea proiectului prin voluntarii pe care îi pun la dispoziţia solicitantului;o) sesiune de depunere a cererilor de finanţare - perioadă determinată, stabilită prin dispoziţie a preşedintelui AFM, în interiorul căreia solicitantul poate depune cererea de finanţare;p) sesiune de finanţare - perioadă determinată, stabilită prin dispoziţie a preşedintelui AFM, care cuprinde activităţile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi poate include una sau mai multe sesiuni de depunere a cererii de finanţare;q) solicitant - unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ, subdiviziunile administrativ-teritoriale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care au depus cerere de finanţare din Fondul pentru mediu, în condiţiile prezentului ghid.
  (2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel; documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
  (3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) ADI - asociaţia de dezvoltare intercomunitară;b) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;c) ONG - organizaţie neguvernamentală;d) UAT - unitate administrativ-teritorială.
  Articolul 6Etapele Programului(1) Etapele Programului sunt următoarele:a) publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finanţare, a anunţului de deschidere a sesiunii de depunere a cererilor de finanţare şi a sumei alocate;b) depunerea cererilor de finanţare, aprobarea finanţării şi încheierea contractelor de finanţare;c) implementarea proiectelor.(2) Pentru desfăşurarea etapelor Programului, se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui AFM:a) sesiunile de finanţare, de depunere a cererilor de finanţare în cadrul Programului şi sumele alocate finanţării;b) structurile/comisiile AFM necesare derulării Programului;c) grile de evaluare, proceduri de lucru, instrucţiuni şi/sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru îndeplinirea de sarcini şi realizarea anumitor activităţi în cadrul Programului.(3) Dispoziţiile preşedintelui AFM, cuprinzând informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi/sau instrucţiunile aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor, se publică pe pagina de internet a AFM.Articolul 7Organizarea sesiunilor de finanţare(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, respectiv una sau mai multe sesiuni de depunere a cererilor de finanţare, în limita sumei alocate potrivit art. 4.
  (2) AFM poate finanţa proiecte în limita bugetului Programului, aprobat prin dispoziţia preşedintelui, conform art. 6 alin. (2) lit. a).
  Articolul 8Cuantumul finanţării(1) Finanţarea se acordă în cuantum de 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului.(2) Suma maximă care poate fi acordată de AFM pentru finanţarea unui proiect, cu condiţia încadrării în bugetul Programului, se stabileşte în funcţie de numărul locuitorilor la nivelul UAT solicitante sau, în cazul în care cererea de finanţare este depusă de către ADI, în funcţie de numărul cumulat de locuitori ai UAT care intră în componenţa ADI, în cazul în care aceasta din urmă este solicitant, astfel:a) 30.000 de lei, pentru solicitantul care are ≥ 400.001 de locuitori;b) 27.000 de lei, pentru solicitantul care are între 200.001 şi 400.000 de locuitori;c)
  24.000 de lei, pentru solicitantul care are între 100.001 şi 200.000 de locuitori;
  d) 21.000 de lei, pentru solicitantul care are între 50.001 şi 100.000 de locuitori;e) 18.000 de lei, pentru solicitantul care are între 20.001 şi 50.000 de locuitori;f) 15.000 de lei, pentru solicitantul care are între 10.001 şi 20.000 de locuitori;g) 12.000 de lei, pentru solicitantul care are între 5.001 şi 10.000 de locuitori;h) 9.000 de lei, pentru solicitantul care are între 3.001 şi 5.000 de locuitori;i) 5.000 de lei, pentru solicitantul care are între 1.501 şi 3.000 de locuitori;
  j) 3.000 de lei, pentru solicitantul care are ≤ 1.500 de locuitori.
  Capitolul II Eligibilitatea solicitanţilor şi a proiectelor, activităţi şi categorii de cheltuieli eligibileArticolul 9Categorii de solicitanţi eligibiliSub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10, sunt solicitanţi eligibili unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ, subdiviziunile administrativ-teritoriale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.Articolul 10
  Criterii de eligibilitate a solicitanţilorEste considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii la momentul depunerii cererii de finanţare:a) acţionează în nume propriu;b) nu se află în procedură de criză financiară, insolvenţă, executare silită sau oricare altă procedură similară;c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu beneficiază de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru aceleaşi activităţi/cheltuieli eligibile ca cele prevăzute în proiect, pe perioada derulării contractului de finanţare încheiat cu AFM.
  Articolul 11Eligibilitatea proiectelor(1) Sunt eligibile proiectele care au ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deşeuri (plastic, metal, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii şi acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecţie din jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor de pe raza teritorială a UAT/ADI.(2) În cadrul proiectului se vor colecta categoriile de deşeuri precizate la alin. (1), doar în condiţiile în care cantităţile respective de deşeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor licenţiaţi/autorizaţi, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceştia.Articolul 12Activităţi şi categorii de cheltuieli eligibile, precum şi condiţiile aferente acestora(1) Sunt considerate eligibile următoarele activităţi şi categorii de cheltuieli, realizate conform condiţiilor descrise în prezentul articol:a) activitatea de colectare a deşeurilor situate în zonele/ arealele/străzile, inclusiv de la gospodării, pentru care nu este organizat serviciul de salubritate conform legii sau care nu intră în responsabilitatea operatorilor licenţiaţi/autorizaţi cu care solicitantul are încheiate contracte. Pentru realizarea acestei activităţi, beneficiarii finanţării pot coopta voluntari din comunităţile locale, inclusiv din rândul instituţiilor publice, unităţilor de învăţământ, operatorilor economici şi/sau puşi la dispoziţie de ONG-uri; de asemenea, solicitanţii pot încheia parteneriate cu entităţile menţionate în scopul facilitării activităţilor specifice.În vederea desfăşurării acestei activităţi, sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli:1. cele cu deplasarea participanţilor/voluntarilor la locurile unde se desfăşoară activităţile proiectului; în această categorie intră contravaloarea transportului/combustibilului până la locul de desfăşurare a activităţilor proiectului, conform formulei de calcul: 7,5 l la 100 km x preţul carburantului, precum şi biletele pentru deplasările efectuate cu mijloacele de transport în comun, autocare, tren, transport pe apă, până la locul de desfăşurare a activităţilor proiectului;
  2. cele cu masa participanţilor/voluntarilor la activităţile proiectului, pe perioada de derulare a activităţilor proiectului;3. cele cu achiziţia de materiale consumabile/obiecte de inventar: dezinfectant, veste, măşti de protecţie, cizme, mănuşi şi saci pentru colectarea deşeurilor, containere sau recipiente pentru colectarea şi depozitarea temporară a deşeurilor, ustensile specifice activităţii de colectare a deşeurilor;
  b) activitatea de transport al deşeurilor de la locurile/zonele în care au fost realizate activităţile în cadrul proiectului până la sediile/punctele de lucru ale centrelor de colectare/reciclare/ depozitare a deşeurilor, inclusiv activităţile de manipulare/ preluare a deşeurilor de către operatorii licenţiaţi/autorizaţi, în vederea depozitării. În cadrul acestei activităţi, deşeurile colectate pot fi încredinţate doar către un operator licenţiat/autorizat, potrivit legii, în vederea tratării acestora. Cuantumul cheltuielilor în cadrul acestei activităţi nu poate depăşi costurile existente, rezultate din contractele încheiate de solicitanţi cu operatorii licenţiaţi/autorizaţi, pentru regiunile/ zonele în care se desfăşoară activităţile în cadrul proiectului;c) TVA aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperată, rambursată sau compensată prin orice mijloace, conform prevederilor legale.
  (2) În cadrul Programului se finanţează numai cheltuielile eligibile ale proiectului efectuate după lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare, prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a), şi până la depunerea cererii de decontare.
  (3) Nu este considerată cheltuială eligibilă tariful perceput de operatorul depozitului de deşeuri pentru cantităţile de deşeuri predate acestuia.
  Capitolul III Depunerea cererilor de finanţare, aprobarea finanţării şi încheierea contractelor de finanţareArticolul 13Depunerea cererii de finanţare(1) În vederea aprobării finanţării proiectului, în cadrul sesiunii, solicitantul depune următoarele documente:a) cererea de finanţare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;b) împuternicire administrativă, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;c) actul de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al împuternicitului solicitantului;d) documentul doveditor al deschiderii de către solicitant, la Trezoreria Statului, a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu. Contul va avea cod/indicator bugetar 21.43.02.20 - alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi.(2) Instrucţiuni cuprinzând modul de înscriere a solicitanţilor în Program şi procesul de depunere a cererilor de finanţare, precum şi alte informaţii relevante se elaborează şi se aprobă la nivelul AFM şi se aduc la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a instituţiei.Articolul 14Aprobarea finanţării(1) Pentru aprobarea finanţării, AFM, prin structurile desemnate, analizează cererea de finanţare şi celelalte documentele prevăzute la art. 13 alin. (1), stabileşte dacă acestea sunt conforme cu prevederile prezentului ghid, eligibilitatea cheltuielilor, dacă solicitantul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 9 şi dacă valoarea solicitată se încadrează în prevederile art. 8.
  (2) În urma centralizării cererilor de finanţare declarate conforme după parcurgerea procedurii de la alin. (1), se înaintează Comitetului director al AFM pentru avizare şi Comitetului de avizare al AFM pentru aprobare listele proiectelor care urmează a fi aprobate în vederea obţinerii finanţării.(3) După parcurgerea procedurii de la alin. (1), Comitetul director al AFM aprobă lista proiectelor respinse.(4) În exercitarea atribuţiilor specifice, Comitetul director şi Comitetul de avizare pot solicita informaţii şi documente relevante.(5) Listele solicitanţilor acceptaţi/respinşi se publică pe pagina de internet a AFM.
  Articolul 15Contestaţiile
  (1) Solicitanţii pot formula contestaţie împotriva deciziilor Comitetului director şi hotărârilor Comitetului de avizare în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor conform art. 14 alin. (5).(2) Contestaţia se poate transmite la AFM, inclusiv în format electronic, în termenul prevăzut la alin. (1).(3) Contestaţia va fi semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal ori a împuternicitului solicitantului şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:a) atributele de identificare a contestatarului;b) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului solicitantului, precum şi împuternicirea notarială sau avocaţială, după caz;c) numărul/codul unic de înregistrare al dosarului de finanţare, după caz;d) obiectul contestaţiei;e)
  motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.
  (4) AFM soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.(5) Listele cuprinzând contestaţiile admise sau respinse se publică pe pagina de internet AFM, iar deciziile de soluţionare vor fi comunicate contestatarilor, în condiţiile legii.(6) Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 16Încheierea contractului de finanţare(1)
  AFM comunică, inclusiv prin mijloace electronice, solicitanţilor admişi contractele de finanţare în vederea însuşirii de către reprezentanţii legali ai acestora, împreună cu alte detalii necesare.
  (2) Se consideră renunţare la finanţare lipsa transmiterii contractului de finanţare semnat de reprezentantul legal al solicitantului aprobat, în termen de 2 zile lucrătoare de la comunicarea prevăzută la alin. (1).(3) Contractul se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.(4) Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea în termen de două luni de la data depunerii de către beneficiar a raportului de finalizare a proiectului.(5) Finanţarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului de finanţare şi numai în termenul de valabilitate a acestuia.(6) Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul având obligaţia să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei, în condiţiile în care aceasta presupune costuri suplimentare.(7) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (8) Până la momentul perfectării contractului, AFM are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat prin act adiţional.(9) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM poate anula sau recupera finanţarea, iar contractul încetează/ poate fi reziliat.(10) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se adaugă accesorii, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(11) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.
  Capitolul IV Implementarea proiectelorArticolul 17
  Durata de implementare a proiectului şi eligibilitatea cheltuielilor(1) Implementarea proiectului poate începe la data lansării sesiunii de depunere a cererilor de finanţare, prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a), iar durata acesteia nu poate depăşi două luni de la data încheierii contractului de finanţare.(2) În cadrul proiectului sunt considerate eligibile cheltuielile prevăzute la art. 12 alin. (1), efectuate după lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare, prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a), şi până la depunerea cererii de decontare.
  Articolul 18Mecanismul de decontare a cheltuielilor eligibile(1) În perioada contractului de finanţare, beneficiarul depune o singură cerere de decontare.(2) AFM verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale şi ale ghidului de finanţare.
  (3) Finanţarea se face pe baza dosarului de decontare, care este alcătuit din documentaţia prevăzută în anexa nr. 3 la contractul de finanţare, prin virament în contul beneficiarului.(4) AFM analizează dosarele de decontare şi stabileşte sumele care pot fi finanţate, conform prevederilor contractuale.(5) Formularul cererii de decontare se semnează de către reprezentantul legal al beneficiarului sau de către persoana împuternicită de acesta, iar în cazul în care se semnează de persoana împuternicită, se va transmite la AFM împuternicirea administrativă şi copia C.I. a împuternicitului.(6) Beneficiarul este obligat să depună raportul de finalizare prevăzut în anexa nr. 4 la contractul de finanţare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM. Odată cu raportul de finalizare, beneficiarul trebuie să depună şi dovada achitării facturilor fiscale/chitanţelor care însoţesc cererea de decontare, finanţată de AFM.(7) Plata se face prin virament în contul de trezorerie al beneficiarului, în limita disponibilului existent în bugetul Fondului pentru mediu, doar în condiţiile în care documentele care însoţesc cererea de decontare sunt complet şi corect întocmite.(8) Cheltuielile eligibile prevăzute la art. 12 alin. (1) se vor finanţa în limita sumei aprobate prin contractul de finanţare.
  Articolul 19Achiziţiile publice(1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.(2) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie, beneficiarul finanţării trebuie să aibă în vedere faptul că AFM va proceda la decontare doar pentru cheltuieli eligibile.Publicarea informaţiilor relevante privind ProgramulArticolul 20(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare.(2)
  Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către AFM şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
  Articolul 21Reguli de publicitate privind ProgramulToate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul AFM, www.afm.ro, la secţiunea dedicată Programului.Articolul 22Păstrarea documentelor de către AFM(1) AFM păstrează documentele gestionate în cadrul Programului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.(2) Documentaţia depusă de solicitant nu se restituie.
  (3) AFM poate solicita transmiterea documentelor în original, în copie legalizată sau în copie certificată „conform cu originalul“ atât pentru documentele aferente dosarului de finanţare, cât şi pentru cele prezentate în cererea de decontare, în conformitate cu prevederile legale.
  Articolul 23Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal(1) AFM răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează.(2) Prin transmiterea cererii de finanţare şi încheierea contractului de finanţare, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.Articolul 24
  Prevederi privind termenele(1) Termenele stabilite prin ghidul de finanţare se calculează în conformitate cu prevederile art. 2.552 şi 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Dacă din motive legate strict de AFM (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncţionalităţi ale aplicaţiei informatice) terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin ghidul de finanţare, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte de natură juridică.
  Articolul 25Raportul ghidului cu alte acte normativeUnde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.Articolul 26AnexeAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ghid de finanţare.
  ANEXA nr. 1la ghidCEREREde finanţare nerambursabilă*)I. Date generaleTitlul proiectului: ..............................................................Denumirea solicitantului: .................................................Codul de înregistrare fiscală ............................................Cont deschis la Trezoreria Statului: .................................Adresa sediului social: .......................................................................................Date de contact: tel. ....................., fax ....................., e-mail .............................prin:– reprezentant legal/împuternicit ......................(numele şi prenumele)................, CNP ......................., tel. .................., e-mail ..............................
  II. Finanţare solicitatăPrin prezenta solicităm o finanţare nerambursabilă în sumă de ......... lei, inclusiv TVA, pentru desfăşurarea unor activităţi de ecologizare, după cum urmează:
  Nr. crt.Cheltuieli eligibile necesare realizării fiecărei activităţi menţionate**)
  1
  2
  ... n
  TOTAL
  TVA aferent proiectului() este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace, conform prevederilor legale;() nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace, conform prevederilor legale.***)
  III. Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul, reprezentant al ......................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:a) solicitantul în numele căruia depun prezenta cerere întruneşte condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 10 din Ghidul de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, iar proiectul pentru care solicit finanţarea respectă prevederile art. 11 din ghid;
  b) în cadrul proiectului pentru care depun prezenta cerere vor fi realizate activităţile şi cheltuielile în conformitate cu prevederile art. 12 din Ghidul de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri;c) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate;d) nu voi beneficia de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru aceleaşi activităţi/cheltuieli eligibile ca cele prevăzute în proiect, pe perioada derulării contractului de finanţare încheiat cu AFM;e) în cadrul proiectului vor fi colectate doar categoriile de deşeuri precizate la art. 11 alin. (1) din Ghidul de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, iar cantităţile respective de deşeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor licenţiaţi/autorizaţi, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceştia.Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte anexe şi documente depuse, inclusiv în documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare nerambursabilă în cadrul Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, dacă aceasta a fost acordată.Finanţarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată şi acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finanţare şi în anexele şi documentele aferente.Subsemnatul sunt de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii.Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
  IV.
  Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personalAdministraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti, telefon 021.317.02.87, colectează şi prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.Prin acest document, Administraţia Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date şi despre drepturile care li se cuvin.a) Date de contactAdministraţia Fondului pentru MediuAdresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureştiNumăr de telefon: 021.317.02.87b) Date de contact ale responsabilului cu protecţia datelorE-mail: dpo@afm.roAdresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureştiNumăr de telefon: (021) 319.48.49, (021) 319.48.50, fax: (021) 317.02.89c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personalAdministraţia Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică şi implementarea financiară (plata). Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:– verificarea cererilor de finanţare;– selectarea proiectelor finanţate;– stabilirea obligaţiilor contractuale;– autorizarea plăţii către beneficiari;– efectuarea plăţii către beneficiari;– înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor;– managementul informatic al plăţilor realizate către beneficiarii proiectelor.Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanţare, contractul de finanţare şi prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu cererea de finanţare şi contractul de finanţare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către autorităţi publice, terţi sau împuterniciţi.d)
  Destinatari ai datelor cu caracter personalÎn fluxul de procesare şi stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:– furnizori, prestatori, terţi sau împuterniciţi implicaţi în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menţionate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanţă etc.);– operatori, titulari de drepturi, autorităţi publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice conferite de legislaţia europeană şi naţională.
  e) Perioada stocării datelorToate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv a scopului, şi (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane).f) Drepturile persoanei vizatePersoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administraţia Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislaţiei în domeniu:– dreptul de acces;– dreptul la rectificarea datelor;
  – dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);– dreptul la restricţionarea prelucrării;– dreptul la portabilitatea datelor;– dreptul la opoziţie;– drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;– dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;– dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
  – dreptul la o cale de atac judiciară;– dreptul de a fi notificat de către operator.
  Prin prezenta declar că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administraţia Fondului pentru Mediu.Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului ................................Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului ...................................................................*) Nu se intervine asupra formularului cererii de finanţare decât în spaţiile alocate cheltuielilor eligibile; cererea de finanţare se va completa prin tehnoredactare.**) Se vor completa cheltuieli eligibile conform art. 12 din ghid; în caz contrar, nu vor fi considerate eligibile.Consumabilele se vor justifica din punctul de vedere al cantităţilor şi al utilităţii acestora în cadrul proiectului.Formula utilizată pentru calculul transportului realizat cu autovehiculele este următoarea: 7,5 l la 100 km x preţul carburantului, stabilit conform prevederilor legale.
  ***) Se va alege una dintre cele două variante.
  ANEXA nr. 2la ghidCONTRACTde finanţare nerambursabilăNr. ....... din ..............Între părţile contractante:Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în .............................., nr. ......, sectorul ........., cod fiscal ....................., cont nr. ......................., deschis la Trezoreria Sectorului .................., reprezentată legal prin ........................., preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,şibeneficiarul ....................................., cu sediul în ................................., cod de identificare fiscală ..................., cont nr. ............................., deschis la ..................................., prin:– reprezentant legal/împuternicit ...................(numele şi prenumele)................, CNP ............................., tel. .....................,e-mail ................................................,în baza prevederilor Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 710/2022,a intervenit următorul contract de finanţare, denumit în continuare contract:
  Articolul 1Obiectul contractului(1) AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în valoare de ..................... lei, reprezentând 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului aprobat, denumit în continuare proiect.(2) Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract şi numai în limita sumei prevăzute la alin. (1).(3) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii generale:a) se încadrează în prevederile art. 12 din Ghidul de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 710/2022;b) sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu;c) sunt efectuate după data lansării sesiunii de depunere a cererilor de finanţare, prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Ghidul de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 710/2022, şi până la depunerea cererii de decontare;
  d) sunt efectiv realizate conform documentelor depuse de beneficiar.
  (4) Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.
  Articolul 2Destinaţia finanţăriiFinanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se să o utilizeze numai pentru acest scop, conform cererii de finanţare aprobate.Articolul 3
  Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţăriiContractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea în termen de două luni de la data depunerii la AFM de către beneficiar a raportului de finalizare a proiectului.
  Articolul 4Decontarea cheltuielilor şi modalitatea de plată(1) În cadrul contractului se depune o singură cerere de decontare, în termen de maximum două luni de la semnarea contractului.(2) Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract.(3) Plata se efectuează într-o singură tranşă, prin debitarea contului de trezorerie al AFM pe măsura tragerii sumei şi prin creditarea contului nr. .................., deschis de către beneficiar la Trezoreria ....................................................., numai pe bază de cerere de decontare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 4 la prezentul contract. Cererea de decontare va fi însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul contract, în condiţiile în care cererea de decontare şi documentaţia aferentă sunt complete şi corect întocmite.(4) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.(5) Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată şi rămâne la dispoziţia AFM.(6) Valoarea cheltuielilor eligibile aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul având obligaţia să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.(7) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5Obligaţiile beneficiaruluiBeneficiarul are următoarele obligaţii:a) să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată şi să depună în termen de două luni de la încheierea contractului cererea de decontare;b)
  să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, ghidul de finanţare al Programului, precum şi cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de mediu aplicabile;
  c) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;d) să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;e) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;f) să furnizeze AFM orice informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 10 zile de la solicitare;g) să întocmească şi să transmită AFM, în termen de 30 de zile de la finanţarea cererii de decontare, un raport de finalizare, întocmit conform anexei nr. 4 la prezentul contract, în cuprinsul căruia să detalieze realizarea activităţilor proiectului;h) să facă dovada achitării facturilor fiscale/chitanţelor care însoţesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare;
  i) să permită personalului AFM să controleze modul în care beneficiarul îndeplineşte obiectivele proiectului;j) să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 10 zile de la apariţia unor modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate AFM cu ocazia prezentării cererii de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract sau în cazul în care va fi supus unei proceduri de dizolvare sau lichidare;k) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;l) să notifice AFM cu privire la orice finanţare nerambursabilă pe care o primeşte până la încetarea contractului de finanţare;m) să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului.
  Articolul 6
  Obligaţiile AFMAFM are următoarele obligaţii:a) să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract şi în ghidul de finanţare, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu;b) să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare.
  Articolul 7Cazuri de culpă(1) Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract ori care îi revin conform ghidului de finanţare constituie caz de culpă.(2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:a)
  face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
  b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;c) împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită/dizolvare/lichidare/insolvenţă;d) situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.
  (3) La constatarea unui caz de culpă, AFM va notifica beneficiarul şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:a) sistarea temporară a utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; în acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de implementare a proiectului;b) sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală a contractului, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi rezilierea contractului, după caz.
  Articolul 8Încetarea contractului(1) Contractul încetează de drept:a) la data prevăzută în contract;b) la data intervenţiei unui act de autoritate;c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.
  (2) Contractul poate înceta în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către beneficiar a finanţării primite, la care se adaugă dobânzi/ penalităţi, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, contractul încetează prin acordul părţilor. În situaţia în care beneficiarul are de restituit sume finanţate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.(3) Contractul poate înceta prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:a) beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, inclusiv în cazul nedepunerii cererii de decontare ori în cazul nerespectării obligaţiilor care îi revin potrivit ghidului de finanţare;b) beneficiarul este în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, executare silită sau în oricare altă procedură asemănătoare;c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).(4) În cazul nerespectării clauzelor contractuale şi a obligaţiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM recuperează suma finanţată, iar contractul poate fi reziliat.(5) În cazul recuperării finanţării, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi/penalităţi, calculate de la data plăţilor efectuate cu titlu de finanţare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.(7) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări/penalităţi, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).
  Articolul 9Forţa majoră şi cazul fortuit(1) Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.(2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:a) să notifice şi să transmită celeilalte părţi documentele justificative emise de autorităţile/instituţiile competente, în condiţiile legii;b) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.(3) Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile prevăzute la alin. (2), partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.(4) După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.(5) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.(6) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune, respectiv:a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.
  (7) Prevederile de mai sus se aplică şi cazului fortuit.
  Articolul 10Alte clauze(1) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.(2) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.(3) În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.
  (4) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, care nu sunt acoperite de valoarea stabilită la art. 1 alin. (1), aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.(5) Contractul, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.(6) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.(7) AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.(8) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.(9) Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi dauneinterese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.(10)
  Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
  (11) Beneficiarul se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect, să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.(12) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de aceasta.(13) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.(14) Sumele finanţate în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Codului de procedură civilă.
  Articolul 11Jurisdicţie
  (1) Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.(2) În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.
  Articolul 12Notificări(1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;b) pentru beneficiar: adresă/e-mail/fax .................................., cu condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.
  (2) În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.(3) Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
  Articolul 13Amendamente(1) Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional. Cererea de modificare/completare a contractului va putea fi transmisă către AFM în interiorul perioadei de implementare a proiectului, pentru cazuri bine întemeiate şi justificate de către beneficiar.(2) Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părţilor, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la perioada de realizare a proiectului printr-un act adiţional.
  Articolul 14Prelucrarea datelor cu caracter personal(1) Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal ale reprezentanţilor părţilor contractante, precum şi ale participanţilor la activităţile proiectului se vor realiza de ambele părţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum şi în scop statistic.(2) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.(3) Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.(4) Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
  Articolul 15Publicarea datelorBeneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, punctajul acordat, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum şi plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.Articolul 16Dispoziţii finale(1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.(2) Anexele nr. 1-4, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.(3) Prezentul contract a fost semnat la data de ....................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.AFMPreşedinte,..................................................BeneficiarPrin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal,..................................................Anexa nr. 1la contractul de finanţareActivităţi şi cheltuieli eligibile*)
  TOTAL
  AFMPreşedinte,..................................................BeneficiarPrin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal,..................................................*) Se va completa de către personalul AFM şi vor fi menţionate doar cheltuielile eligibile stabilite în baza Cererii de finanţare şi aprobate de AFM.
  Anexa nr. 2la contractul de finanţareNr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu .........................AprobatPreşedinteleAFM,............................................
  Cerere de decontareDenumirea completă a beneficiarului .....................................................................Înregistrat cu cod de identificare fiscală ..............., cont nr. ................, deschis la Trezoreria ...................................................Adresa: localitatea .........................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......., judeţul/sectorul ............., cod poştal ................., telefon (fix şi mobil) ........................., fax ......................., e-mail ........................, website ...................................Reprezentat prin:Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ............................................., cod numeric personal ......................., (numele şi prenumele)posesor al actului de identitate tip ............, seria ............. nr. ........, eliberat de către ......................................... la data de .........., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ..................................................., str. ................................................... nr. .............., bl. .............., sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............., cod poştal ............., telefon (fix şi mobil) ............................, fax ............................., e-mail .................................... .În baza Contractului de finanţare nr. ................./.............., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ................. lei (în cifre şi litere), aferentă proiectului ......................(denumirea)................ .Această sumă a fost utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate în perioada ........................... .Prezenta cerere de decontare este însoţită şi de documentele justificative, conform prevederilor contractuale.Subsemnatul, ............................................., cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar următoarele:a) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate;b) entitatea pe care o reprezint nu beneficiază de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru aceleaşi activităţi/cheltuieli eligibile ca cele prevăzute în proiect, pe perioada derulării contractului de finanţare încheiat cu AFM;c) în cadrul proiectului au fost colectate doar categoriile de deşeuri precizate la art. 11 alin. (1) din Ghidul de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, iar cantităţile respective de deşeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor licenţiaţi/autorizaţi, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceştia;
  d) în cadrul proiectului au fost respectate prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;e) în cadrul proiectului, facturile fiscale, bonurile fiscale şi chitanţele depuse pentru justificarea activităţilor şi cheltuielilor pentru care solicit finanţarea sunt emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare;f) nu a fost solicitat la decontare tariful perceput de operatorul depozitului de deşeuri pentru cantităţile de deşeuri predate acestuia;g) cantităţile de deşeuri colectate în cadrul proiectului au fost încredinţate unui operator licenţiat/autorizat, potrivit legii, în vederea tratării acestora;h) bunurile achiziţionate prin proiect şi solicitate la finanţare sunt noi.
  Subsemnatul, ................, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere, iar în conformitate cu informaţiile furnizate o declar corectă şi completă, documentele depuse în vederea decontării respectând cerinţele ghidului de finanţare a Programului.Beneficiar*):Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal: ...............................
  Numele şi prenumele: ...............................Funcţia: ........................................Semnătura: ..................................
  *) În cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială şi copia CI a împuternicitului.
  Anexa nr. 3la contractul de finanţareLista documentelor justificative pentru efectuarea decontării de către AFM şi care vor fi depuse odată cu cererea de decontareBeneficiarul finanţării depune la AFM cererea de decontare, însoţită de următoarele documente justificative:1. facturi fiscale, bonuri fiscale şi chitanţe pentru activităţile şi categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute la art. 12 din Ghidul de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri. Facturile fiscale, bonurile fiscale şi chitanţele trebuie să fie emise înainte de data depunerii cererii de decontare la AFM şi după data lansării sesiunii de depunere a cererilor de finanţare, prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din ghidul de finanţare;2. centralizator referitor la cheltuielile cu deplasări, asumat de reprezentantul legal al beneficiarului sau împuternicitul acestuia, care cuprinde următoarele informaţii: persoanele care s-au deplasat, perioada în care s-au deplasat, scopul deplasării, mijlocul de transport, distanţa parcursă şi valoarea cheltuielilor efectuate;3. centralizator referitor la cheltuielile cu masa, asumat de reprezentantul legal al beneficiarului sau împuternicitul acestuia, care va cuprinde valoarea cheltuielilor efectuate;
  4. raport narativ asumat de reprezentantul legal al beneficiarului sau împuternicitul acestuia, pentru fiecare zonă ecologizată - descriere a activităţilor derulate până la data depunerii cererii de decontare, a serviciilor prestate şi indicarea numărului de persoane implicate în activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, precum şi informaţii cu privire la partenerii care au pus la dispoziţie voluntarii. Raportul narativ trebuie să fie corelat cu conţinutul documentelor justificative care stau la baza sumei solicitate la decontare; acesta trebuie să fie însoţit de cel puţin 15 fotografii realizate la începutul şi la finalizarea proiectului;5. centralizator care să evidenţieze cantităţile de deşeuri colectate şi predate către operatorul licenţiat/ autorizat, pe categorii de deşeuri, asumat de reprezentantul legal al beneficiarului sau împuternicitul acestuia;6. alte documente relevante solicitate pe parcursul implementării proiectului.
  Anexa nr. 4la contractul de finanţareRaport de finalizare*)Titlul Programului: .....................................................................Denumirea proiectului: ...............................................................Denumirea beneficiarului: ............................................................A.
  Date generale ale proiectului
  Titlul proiectului: .......................................................................Durata proiectului (nr. luni): ........................................................Data semnării contractului de finanţare: ........................................Data începerii proiectului: .....................................................Data finalizării proiectului: .....................................................B. Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizată
  Nr. crt.Cerere de decontareFactură fiscală nr.Decont AFMOrdin de plată nr.Valoare neeligibilă
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  C. Rezultatele proiectuluiC1. Detalierea rezultatelor specifice însoţite de documente justificative:...............................................................................C2. Cantitatea de deşeuri colectate, detaliată pe categorii de deşeuri:D. Analiza postimplementareD1.
  Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele implementării proiectului.)Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor proiectului ..........................Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului ........................................Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ..........Factori care au influenţat pozitiv proiectul ...................................................
  Beneficiar:Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal: ...............Numele şi prenumele: ...............Funcţia: .....................................Semnătura: ...............................*) În cazul în care se optează pentru transmiterea raportului de finalizare prin intermediul poştei electronice, documentul se semnează de beneficiar cu semnătură electronică calificată.
  ----