Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2022privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 22 martie 2022Data intrării în vigoare 22-03-2022


  Având în vedere situaţia determinată de creşterea preţului pe pieţele de energie electrică şi gaze naturale la nivel internaţional, precum şi efectele provocate de aceste creşteri, este necesară instituirea unor măsuri cu caracter temporar, astfel încât preţurile la energie electrică şi gaze naturale plătite de către clienţii finali să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică,ţinând cont de faptul că operatorii economici s-au confruntat pe perioada stării de alertă cu probleme determinate de existenţa unor restricţii, întreruperea activităţii, scăderea cifrei de afaceri, toate aceste măsuri au condus la un blocaj al acestor activităţi economice la nivel naţional, ceea ce grevează asupra posibilităţii suportării costurilor suplimentare determinate de creşterea preţului pe pieţele de energie, având în vedere importanţa asigurării în plan economic şi social a unui nivel ridicat de protecţie a vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor, precum şi necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar în scopul asigurării unei mai bune funcţionalităţi a pieţei de energie şi a unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecţie sporită a consumatorilor,luând în considerare beneficiul public generat de asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi crearea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic să fie descurajaţi a apela la practici incorecte,ţinând cont că este imperios necesară asigurarea unei discipline riguroase a pieţei de energie şi a unui înalt nivel de protecţie a cetăţenilor în calitatea lor de consumatori,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, preţul final facturat de către furnizorii de energie electrică/operatorii de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice este:a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh;b) maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh şi 300 KWh inclusiv;c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici. (2) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici;
  b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică destinată consumului altor clienţi decât cei prevăzuţi la art. 12.
  (3) Preţul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022.(4) Preţul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. b) se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor noncasnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022.(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul locurilor de consum ale clienţilor casnici dintr-un condominiu, racordate printr-o instalaţie comună cu un singur contor de măsurare, pentru încadrarea în tranşele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), consumul fiecărui proprietar se determină prin împărţirea consumului total al asociaţiei de proprietari/locatari înregistrat în anul 2021, respectiv 2022 în situaţia prevăzută la alin. (9), la 12 şi la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu.(6) Pentru calcul la fiecare spaţiu locativ din condominiu, consumul de gaze naturale/energie electrică se determină prin împărţirea consumului total anual al asociaţiei de proprietari/locatari la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu.(7) În cazul cartierelor de tip rezidenţial pentru care furnizorii au încheiate contracte de furnizare cu primăriile, respectiv dezvoltatorii imobiliari/asociaţiile de proprietari ale dezvoltărilor imobiliare, iar locurile de consum ale clienţilor casnici sunt facturate la comun printr-o singură factură, pentru determinarea consumului aferent respectivelor contracte şi împărţirea la nivelul beneficiarilor consumatori casnici sunt aplicabile dispoziţiile alin. (5) şi (6).
  (8) Prevederile alin. (1) lit. c) nu se aplică în cazul clienţilor noncasnici care au beneficiat de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul producătorilor de energie electrică. Prosumatorii nu sunt consideraţi producători de energie electrică în sensul prezentului articol. Lista beneficiarilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, cu modificările şi completările ulterioare, se va publica de Ministerul Energiei pe site-ul propriu după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(9) În cazul clienţilor casnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. a) şi b) în funcţie de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din tranşele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi în cazul clienţilor casnici şi noncasnici racordaţi începând cu data de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, utilizând preţul final conform tranşei aferente de consum, şi facturează consumul înregistrat după data reîncadrării la preţul final corespunzător tranşei de consum. În cazul schimbării furnizorului în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, regularizarea se face de către furnizorul actual doar pentru perioada aplicării contractului de furnizare încheiat cu acesta. (10) Valorile şi tranşele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor putea fi modificate prin hotărâre a Guvernului, iniţiată în conformitate cu dispoziţiile art. 80 şi 180 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de evoluţiile înregistrate pe pieţele interne şi internaţionale de energie electrică şi gaze naturale şi de evoluţia geopolitică din vecinătatea României.
  Articolul 2(1) Preţul final facturat prevăzut la art. 1 alin. (1) şi (2) se stabileşte de către fiecare furnizor/operator de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice ca sumă a următoarelor componente, după caz: a) componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 3; b) componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4;
  c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/ stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii reţelelor/sistemelor de distribuţie şi transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuţia aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.
  (2) În cazul în care preţul din contractele în vigoare încheiate cu clienţii finali prevăzuţi la art. 1 este mai mic decât preţul maxim prevăzut la art. 1 alin. (1) şi (2), se aplică preţul contractual.
  Articolul 3(1) Valoarea componentei de achiziţie se calculează de către fiecare furnizor/operator de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice, pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ca diferenţă între preţul final facturat prevăzut la art. 1 alin. (1) şi (2) şi componentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)-d), după caz.
  (2) Preţul mediu de achiziţie realizat se calculează de către fiecare furnizor/operator de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice, pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, şi va include: a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate prin toate contractele la termen şi din piaţa de ziua următoare/piaţa intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum şi valoarea de transfer între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale clienţilor finali;b) contravaloarea dezechilibrului realizat, dar nu mai mult de 5% din contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale prevăzută la lit. a). (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 1 preluaţi în regim de ultimă instanţă, furnizorii de ultimă instanţă determină preţul mediu de achiziţie realizat, pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, şi va include: a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate, prin contracte la termen şi din piaţa de ziua următoare/piaţa intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum şi valoarea de transfer între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale, pentru asigurarea consumului clienţilor preluaţi în regim de ultimă instanţă;b) suma aferentă contravalorii dezechilibrului realizat lunar aferent clienţilor preluaţi în regim de ultimă instanţă.
  Articolul 4(1) Componenta de furnizare a energiei electrice şi/sau a gazelor naturale este de 73 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 12 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), componenta de furnizare din preţurile aplicate clienţilor preluaţi în regim de ultimă instanţă este de 80 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 13,5 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.Articolul 5(1) În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, pentru clienţii casnici de energie electrică, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), pentru clienţii noncasnici de energie electrică şi producătorii de energie electrică prevăzuţi la art. 1 alin. (8) şi pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b), preţul final facturat se stabileşte de către fiecare furnizor/operator de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice ca sumă a următoarelor componente, după caz: a) componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 6; b) componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4;
  c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/ stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii reţelelor/sistemelor de distribuţie şi transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuţia aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) La solicitarea clienţilor finali, furnizorii/operatorii de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice pot încheia contracte de furnizare şi în alte condiţii decât cele prevăzute în prezentul articol.
  Articolul 6(1) Componenta de achiziţie se calculează de către fiecare furnizor/operator de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice pentru fiecare lună, denumită luna n, din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi va include:a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate, care cuprinde şi cantităţile extrase din depozitele de înmagazinare subterană, precum şi cele transferate între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale;b) contravaloarea estimată a energiei electrice/gazelor naturale necesar a fi achiziţionate din piaţa pentru ziua următoare/piaţa intrazilnică;c) o componentă de ajustare calculată în luna n pentru luna n+1 ca diferenţă între componenta de achiziţie luată în calcul în preţul final facturat în luna n-1 şi preţul mediu de achiziţie realizat în luna n-1 determinat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2). In aceste condiţii, prevederea nu se aplică la stabilirea preţului final facturat pentru primele 2 luni din perioada de aplicare, dar în aceste prime 2 luni şi va include costul estimat al dezechilibrelor calculate conform art. 3 alin. (2) lit. b).(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică la stabilirea preţului final facturat clienţilor prevăzuţi la art. 5 preluaţi în regim de ultimă instanţă.Articolul 7(1) Valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică/gaze naturale facturată clienţilor finali în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi diferenţa pozitivă între preţul mediu de achiziţie realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) şi componenta de achiziţie determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate va fi compensată furnizorilor/operatorilor de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru clienţii casnici, şi prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienţii noncasnici în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.(2) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii/operatorii de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice, separat pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici, în vederea acoperirii diferenţelor de preţ compensate potrivit alin. (1) sunt:a) documentele justificative care atestă contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate, inclusiv cantităţi extrase din depozitele de înmagazinare subterană sau transferate din producţia proprie către activitatea de furnizare (de exemplu: contracte de achiziţii, facturi, note interne);b) documentele justificative care atestă suma aferentă contravalorii dezechilibrului realizat lunar (de exemplu: note de decontare, facturi);c) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată lunar în vederea acoperirii consumului clienţilor finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi (2) pe categorii de clienţi şi tranşe de consum;d) orice alte documente sau informaţii necesare solicitate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea verificării şi determinării valorilor prevăzute la alin. (1).
  Articolul 8(1) Valorile aferente compensărilor prevăzute la art. 7 alin. (1) pentru fiecare furnizor/operator de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice se determină de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 30 de zile de la data primirii cererilor de decontare, al căror model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, depuse şi înregistrate la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv Ministerul Energiei şi, în copie, către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, de către furnizori/operatorii de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice.(2) În situaţia în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei constată apariţia unor erori materiale, lipsa unor documente justificative sau erori de calcul ca urmare a încărcării datelor de către furnizori/operatori de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice pe platforma IT, termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte cu termenele prevăzute la art. 9 alin. (9) şi (10).Articolul 9(1) Furnizorii/Operatorii de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice au obligaţia de a ţine evidenţa lunară, în mod diferenţiat, a clienţilor finali prevăzuţi la art. 1 pentru care se aplică diferenţele de preţ compensate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi a clienţilor finali prevăzuţi la art. 5.(2) Clienţii se identifică de către furnizorii/operatorii de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice prin atributele de identificare aferente locului de consum, conform facturilor de consum emise în baza contractelor de furnizare/vânzare încheiate în mod valabil.
  (3) La solicitarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, furnizorii/operatorii de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice au obligaţia să pună la dispoziţia acesteia evidenţa prevăzută la alin. (1), precum şi orice alte informaţii în legătură cu documentele prevăzute la art. 7.(4) Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate prin cererea de decontare revine exclusiv furnizorilor/operatorilor de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice.(5) Pe baza facturilor emise în fiecare lună din perioada de aplicare, furnizorii/operatorii de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice depun la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (la adresa de e-mail: plafonare.casnici@mmanpis.ro), respectiv Ministerul Energiei (la adresa de e-mail: plafonare@energie.gov.ro) şi, în copie, la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, prin încărcare pe platforma IT la adresa (www.spv.anre.ro), cererea de decontare lunară a sumelor aferente compensaţiei, în mod diferenţiat pentru clienţii casnici şi noncasnici prevăzuţi la art. 1, separat pentru energie electrică şi/sau gaze naturale, conform anexei nr. 1 sau anexei nr. 2.(6) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv Ministerul Energiei vor transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 2 zile lucrătoare, confirmarea luării în evidenţă a cererii de decontare depuse de furnizorul/operatorul de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice.(7) Odată cu depunerea cererii de decontare lunară la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv la Ministerul Energiei şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, fiecare furnizor/operator de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice are obligaţia de a încărca în termen de 5 zile lucrătoare documentele justificative, însoţite de către declaraţia pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, pe platforma IT pusă la dispoziţie de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.(8) În cazul în care se constată existenţa unor erori materiale sau de calcul rezultate din lipsa comunicării integrale a documentaţiei justificative sau din cauza introducerii eronate de date în platforma IT pusă la dispoziţie de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, ca urmare a verificărilor efectuate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau ca urmare a constatărilor furnizorilor/operatorilor de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice comunicate către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, autoritatea de reglementare va comunica furnizorului şi Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv Ministerului Energiei aceste erori, precum şi valorile rectificate ale compensaţiilor, în termen de 5 zile de la data constatării.(9) În termen de 5 de zile de la data comunicării prevăzute la alin. (8), furnizorul urmează a realiza rectificările aferente şi va comunica către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sau Ministerul Energiei, după caz, cererea de decontare refăcută.
  (10) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor, conform anexei nr. 4, prevăzute la art. 7 alin. (1), către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv Ministerul Energiei, iar acestea efectuează plata către furnizorii/operatorii de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice a sumelor reprezentând valoarea compensării în termen de 10 zile de la data primirii documentelor.(11) Diferenţele prevăzute la art. 7 alin. (1) nu sunt subvenţii legate direct de preţ în sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se includ în baza de impozitare a TVA.(12) Sumele aferente compensaţiilor acordate potrivit art. 7 alin. (1) se asigură din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi bugetul Ministerului Energiei.(13) Toate cererile de decontare depuse de furnizorii/operatorii de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice trebuie să se refere la cantităţile de energie şi/sau gaze naturale vândute conform perioadelor contractuale de facturare din facturile emise pentru luna pentru care se solicită decontul.
  Articolul 10Prin derogare de la prevederile art. 2 pct. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Energiei, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei efectuează verificări cu privire la concordanţa sumelor totale din situaţiile de plată, numai pe baza cererilor de decontare şi a declaraţiilor pe propria răspundere depuse de furnizorii/operatorii de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-3. Fazele ulterioare parcurse ale cheltuielilor bugetare se realizează exclusiv cu privire la sumele aprobate spre decontare, ca urmare a verificărilor realizate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Articolul 11(1) În perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022, furnizorii de gaze naturale/producătorii de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice pentru consumul destinat populaţiei în calitate de clienţi direcţi ai producătorilor de gaze naturale, denumiţi în continuare PET client direct, au obligaţia de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuităţii şi siguranţei în alimentarea clienţilor săi finali/asigurarea consumului propriu şi suportabilităţii preţului de către aceştia; cantităţile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor/PET vor reprezenta minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienţilor finali din portofoliul propriu/consumului propriu.(2) Furnizorii de gaze naturale/PET client direct îşi îndeplinesc obligaţia privind constituirea stocului minim de gaze naturale prin:a) înmagazinarea gazelor naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenţei de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; şi/saub) încheierea, până la data de 31 octombrie, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantităţi de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale; şi/sauc) încheierea de contracte de mandat cu un alt furnizor, în vederea înmagazinării gazelor naturale.
  Articolul 12(1) În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici, pentru a asigura în perioada respectivă necesarul de consum al clienţilor casnici din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5.(2) În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 250 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 necesarul de consum al acestor clienţi din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5.(3) În categoria clienţilor casnici, denumiţi în continuare CC, prevăzuţi la alin. (1), intră şi clienţii casnici din condominii, asociaţii de proprietari, asociaţii de locatari şi cartiere de tip rezidenţial.(4) În funcţie de evoluţiile ulterioare de pe piaţa gazelor naturale, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va actualiza modul de calcul al cantităţilor de gaze naturale destinate consumului CC şi PET pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, astfel cum este stabilit în anexa nr. 5.(5) În perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, redevenţa datorată de producătorii de gaze naturale pentru cantităţile de gaze naturale vândute conform alin. (1) şi (2) pentru acoperirea consumului CC şi PET şi pentru acoperirea consumului tehnologic din sistemele de transport şi distribuţie a gazelor se va stabili în baza preţului prevăzut la alin. (1) şi (2) prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, emis în 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Articolul 13Cantităţile de gaze naturale destinate asigurării consumurilor CC şi PET, prevăzute la art. 12, precum şi cantităţile de gaze naturale vândute în condiţiile art. 14 alin. (8) sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 19 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările ulterioare.Articolul 14(1) Pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic, respectiv consumului tehnologic, generate de creşterea preţurilor pe piaţa angro peste valoarea luată în considerare de autoritatea de reglementare la calculul tarifelor de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale din anul 2021, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei modifică tarifele reglementate, cu aplicabilitate începând cu data de 1 aprilie 2022.(2) Tarifele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) nu se modifică în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.(3) Pentru operatorii economici titulari de licenţă, prestatori ai serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, costurile suplimentare finanţate din împrumuturi bancare, realizate în perioada de aplicabilitate a prezentei ordonanţe de urgenţă, destinate achiziţiei de energie electrică şi gaze naturale în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic şi, respectiv, consumului tehnologic, faţă de costurile recunoscute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în tarife, se vor capitaliza pentru o perioadă de maximum 5 ani şi se recunosc în tarifele reglementate la o rată a rentabilităţii de 50% din rata reglementată de rentabilitate aplicată în perioada a IV-a de reglementare.(4) Costurile cu energia electrică şi gazele naturale achiziţionate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru consumul propriu tehnologic, respectiv consumul tehnologic vor fi incluse în tarifele reglementate, conform metodologiilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (5) Tarifele reglementate de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale vor fi modificate corespunzător costurilor înregistrate până la data de 31 martie 2023 de operatorii de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, într-o perioadă de până la 5 ani, după data de 31 martie 2023. (6) Producătorii de energie electrică aflaţi în portofoliul statului român, care se supun prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi titularii de acorduri petroliere care produc energie electrică răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parţiale sau totale solicitărilor de cumpărare de energie electrică adresate de operatorul de transport şi sistem şi operatorii de distribuţie concesionari, individual sau agregat, direct sau prin platformele dedicate din piaţa organizată. Tranzacţiile încheiate în condiţiile prezentului alineat se iau în considerare la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de tranzacţionare.(7) Producătorii de energie electrică, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (6), pot oferta energie electrică în aceleaşi condiţii.(8) Titularii de acorduri petroliere onshore şi offshore, producători de gaze naturale, răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parţiale sau totale solicitărilor de cumpărare de gaze naturale destinate consumului tehnologic adresate de operatorul de transport şi sistem şi operatorii de distribuţie concesionari, individual sau agregat, direct sau prin platformele din piaţa centralizată.Articolul 15(1)
  În perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică calculat conform metodologiei prezentate în anexa nr. 6 se impozitează cu 80%.
  (2) Capacităţilor de producţie puse în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1).(3) Impozitul prevăzut la alin. (1) se calculează având în vedere metodologia prezentată în anexa nr. 6, se declară şi se plăteşte de către producătorii de energie electrică, cu excepţia producătorilor de energie pentru capacităţile prevăzute la alin. (2), lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează acest impozit. Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat, într-un cont de venituri bugetare distinct. (4) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul pe venitul suplimentar prevăzut la alin. (1) realizat de producătorii de energie electrică se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Cantităţile de energie electrică ce vor fi vândute de producătorii de energie electrică în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (6) şi (7) nu vor fi luate în considerare la calculul venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6.
  Articolul 16(1)
  Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(7) şi (9), art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 6 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1% şi 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancţionării.
  (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2) şi art. 6 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 20.000 de lei la 400.000 de lei.(3) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1)-(3), (7), (9) şi (13), art. 14 alin. (6) şi (8), art. 15 alin. (3), art. 20 şi art. 23 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100.000 de lei la 400.000 de lei.(4) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 constituie contravenţie care se constată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi se sancţionează conform dispoziţiilor alin. (1), prin derogare de la dispoziţiile art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. d^1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă săvârşite de către furnizorii/operatorii de distribuţie de energie electrică şi gaze naturale în raport cu clienţii casnici se constată şi se sancţionează de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.(6) Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, săvârşite de către furnizorii/operatorii de distribuţie de energie electrică şi gaze naturale, în raport cu clienţii noncasnici, precum şi nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1)-(3), (7), (9) şi (13), art. 12 alin. (1) şi (2), art. 14 alin. (6) şi (8) şi art. 23 alin. (5) se constată şi se sancţionează de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri se realizează în condiţiile dispoziţiilor art. 95 alin. (2) şi ale art. 198 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(7) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (3) de către producătorii de energie electrică se constată şi se sancţionează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
  (8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(4) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 8 alin. (2) lit. a), ale art. 28 alin. (1), precum şi ale art. 29 din acest act normativ.(9) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.(10) Prin cifra de afaceri anuală se înţelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licenţiată, în anul financiar anterior sancţionării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înfiinţată, care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării, acesta va fi sancţionat cu amendă contravenţională de la 100.000 de lei la 1.000.000 de lei.
  Articolul 17(1) Pentru stabilirea şi aplicarea sancţiunii prin raportare la cifra de afaceri, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se constituie, prin ordin al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, o comisie ce are ca scop analizarea documentelor de control şi stabilirea sancţiunii conform art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea componenţă:a) directorul general al Direcţiei generale control şi supraveghere piaţă şi armonizare europeană sau înlocuitorul desemnat de acesta;b) şeful Serviciului produse şi servicii alimentare sau înlocuitorul desemnat de acesta;
  c) şeful Serviciului juridic sau înlocuitorul desemnat de acesta;d) şeful Serviciului armonizare europeană şi parteneriat sau înlocuitorul desemnat de acesta;e) comisarul desemnat prin act administrativ de către preşedintele autorităţii, altul decât cel care a întocmit documentul de control.
  (2) Comisarul ce a întocmit documentul de control sesizează comisia în termen de 24 de ore, iar comisia se întruneşte în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea documentului de control. (3) Prin ordin al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se aprobă procedura de stabilire şi aplicare a sancţiunii la cifra de afaceri, precum şi instrucţiunile referitoare la procedura de lucru, ordin ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 18Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru consumul aferent perioadei 1 aprilie 2022-31 martie 2023.Articolul 19În perioada 1 aprilie 2022-31 decembrie 2022, aplicarea prevederilor art. 177 alin. (3^16) şi (3^17) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă.Articolul 20Furnizorul va notifica clienţii aflaţi în portofoliul propriu cu privire la modificările care decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă odată cu prima factură transmisă după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Articolul 21
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 5 octombrie 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) Prin derogare de la prevederile art. 2 pct. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Ministerul Energiei şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei efectuează verificări cu privire la concordanţa sumelor totale din situaţiile de plată, numai pe baza cererilor de decontare şi a declaraţiilor pe propria răspundere depuse de furnizorii/operatorii de distribuţie. Fazele ulterioare parcurse ale cheltuielilor bugetare se realizează exclusiv cu privire la sumele aprobate spre decontare, ca urmare a verificărilor realizate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.2. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:Articolul 11^1(1) Verificarea conformităţii cu regulile din materia ajutorului de stat şi/sau de minimis, precum şi din materia IMM-urilor se realizează strict pe baza declaraţiilor pe propria răspundere completate de clienţii finali conform metodologiei stabilite prin procedura de decontare prevăzută la art. 2 alin. (3).(2) În condiţiile în care, ulterior decontării sumelor aferente schemei de sprijin, Ministerul Energiei constată neconformitatea declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) cu normele din materia ajutorului de stat şi/sau de minimis, precum şi din materia IMM-urilor, sumele decontate necuvenit se recuperează potrivit normelor şi termenelor de prescripţie din materia ajutorului de stat şi de minimis. (3) Structurile din cadrul Ministerului Energiei cu atribuţii în domeniul ajutorului de stat vor lua măsuri de recuperare a ajutorului de stat şi/sau de minimis acordat necuvenit, conform normelor metodologice proprii privind recuperarea ajutoarelor de stat şi/sau de minimis utilizate în mod abuziv sau incompatibile.
  Articolul 22Articolul III alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 17 februarie 2022, se abrogă.Articolul 23(1) În scopul aplicării schemei de sprijin, atunci când o perioadă de regularizare cuprinde două sau mai multe luni, aceasta urmează a fi defalcată pe fiecare lună calendaristică incidentă.(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, noţiunea de „furnizor“ include şi pe cea de operator de distribuţie de energie electrică cu drept de revânzare a energiei electrice.(3) Prevederile alin. (1)-(2) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări cu Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Prevederile art. 21 se aplică pentru cererile depuse sau redepuse, după caz, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(5) La sfârşitul perioadei de acordare a schemei-suport pentru mecanismul de plafonare a preţului aferent volumelor de energie electrică şi gaze naturale, pentru sezonul rece 2021-2022, se va efectua regularizarea sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale. În vederea regularizării sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, furnizorii transmit la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, până cel târziu la data de 15 mai 2022, pentru fiecare lună din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 şi pentru fiecare categorie de clienţi beneficiari ai preţului final plafonat, următoarele informaţii:a) valoarea componentei de preţ a energiei electrice/gazelor naturale din preţul final facturat plafonat, stabilită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare;b) valoarea componentei de achiziţie determinată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1); c) diferenţa rezultată între valoarea stabilită la lit. a) şi cea stabilită la lit. b).
  (6) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică datele transmise de către furnizori în termen de 30 de zile de la data primirii informaţiilor prevăzute la alin. (5) şi comunică Ministerului Energiei datele primite în vederea decontării către furnizori. (7) Decontarea se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziţie distinctă de cheltuieli bugetare, în conformitate cu valorile calculate şi comunicate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
  Articolul 24Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu

  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacşu
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 18 martie 2022.Nr. 27.Anexa nr. 1Denumire furnizor ....................Adresă sediu social ...................Judeţ ...................CUI ........................C.I.S. .......................Cont escrow sau cont bancar nr. ............Telefon .......................E-mail .......................
  Către: Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie SocialăSpre ştiinţă: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul EnergieiCERERE DE DECONTARESubsemnatul, .................................(*), în calitate de reprezentant legal al ...........................(**), înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ...................., CUI ................, cu sediul social în .............., nr. telefon ............., nr. fax .................., titular al Licenţei nr. ................. din data de ............... şi contului ......................... deschis la Banca ............., Sucursala ............., solicit decontarea sumei de ..................... lei, aferentă lunii ......................................, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ..................................(***) .Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ......................., datele, informaţiile şi documentele justificative care au stat la baza stabilirii sumei solicitate urmează a fi încărcate pe platforma pusă la dispoziţie de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea determinării valorii compensaţiei ce urmează a fi suportată din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. Declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele justificative puse la dispoziţia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi calculele prin care am stabilit suma solicitată sunt reale şi corecte, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. .............................., potrivit cărora: „Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.“ Reprezentantul legal al solicitantului,.......................................(numele şi prenumele în clar, semnătura)Data .................... (*) Se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal al furnizorului solicitant. (**) Se completează cu denumirea furnizorului.(***) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ..........................................
  Anexa nr. 2Denumire furnizor .....................Adresă sediu social .......................
  Judeţ .......................CUI .......................C.I.S. .......................Cont escrow sau cont bancar nr. .......................Telefon .......................E-mail .......................Către: Ministerul EnergieiSpre ştiinţă: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul EnergieiCERERE DE DECONTARESubsemnatul, .................................(*), în calitate de reprezentant legal al ...........................(**), înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ...................., CUI ................, cu sediul social în .............., nr. telefon ............., nr. fax .................., titular al licenţei nr. ................. din data de ............... şi contului ......................... deschis la Banca ……………, Sucursala …………, solicit decontarea sumei de ………............... lei, aferentă lunii ....................................., în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. .................................. .(***)Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ......................., datele, informaţiile şi documentele justificative care au stat la baza stabilirii sumei solicitate urmează a fi încărcate pe platforma pusă la dispoziţie de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea determinării valorii compensaţiei ce urmează a fi suportată din bugetul Ministerului Energiei. Declar pe propria răspundere că datele, informaţiile şi documentele justificative puse la dispoziţia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi calculele prin care am stabilit suma solicitată sunt reale şi corecte, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. .............................., potrivit cărora: „Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.“ Reprezentantul legal al solicitantului,...........................................(numele şi prenumele în clar, semnătura)Data ....................... (*) Se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal al furnizorului solicitant. (**) Se completează cu denumirea furnizorului.
  (***) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ..........................................
  Anexa nr. 3DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREa reprezentantului legal - model -Subsemnatul, ..........................................., reprezentant legal al ...................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ........................., CUI ..............................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:1. datele şi informaţiile cuprinse în machetele întocmite în temeiul art. 8 alin. (1), precum şi documentele justificative încărcate pe platforma pusă la dispoziţie de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi suma de ………………………, solicitată spre a fi suportată din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale/Ministerului Energiei, conform Cererii de decontare nr. ........... din data de ............., depuse la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială/Ministerul Energiei, aferentă lunii ………………., sunt corecte, reale şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...................;2. toate documentele transmise la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sunt conforme cu originalele acestora.Semnez prezenta declaraţie................................................Reprezentantul legal al solicitantului,............................................................ (numele şi prenumele în clar, semnătura)
  Data ...........................
  Anexa nr. 4Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul EnergieiENERGIE ELECTRICĂ/GAZE NATURALECătre:Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socialăsau Ministerul EnergieiÎn baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. …………., aferent furnizorului ....................., care a emis Cererea de decontare nr. ............., vă comunicăm că, în urma analizării datelor introduse de furnizorul ..................... în platforma pusă la dispoziţie de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, a rezultat următoarea valoare de compensaţie .......... .
  Furnizor ………luna
  Clienţi casnici nr. /sumăClienţi noncasnici nr./sumă
  Nr. total beneficiari
  Valoare compensaţie (lei)
  Semnătura reprezentantului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
  Anexa nr. 5MOD DE CALCUL al cantităţilor de gaze naturale destinate consumului CC şi PET 1. Cantităţile de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia de a le vinde furnizorilor CC şi ai PET se stabilesc distinct pentru următoarele perioade:a) 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022, cantităţile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC şi PET, precum şi cantităţile necesare consumului lunar al CC;b) 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, cantităţile de gaze naturale destinate consumului CC şi PET.2. Pentru stabilirea cantităţilor de gaze naturale precizate la pct. 1, producătorii, furnizorii şi PET care au optat pentru achiziţia directă de la producător (PET client direct) au obligaţia de a transmite operatorului de transport şi sistem, în termen de două zile lucrătoare de la publicarea prezentei ordonanţe, următoarele categorii de informaţii:a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informaţii:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, în condiţiile legii;– cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, în condiţiile legii;– cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu livrare în perioada respectivă, defalcată pe fiecare lună;b) furnizorii de gaze naturale ai CC şi PET transmit următoarele informaţii:– 
  cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 , defalcată pe fiecare lună;
  – cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, destinată a fi furnizată CC şi PET, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienţilor finali din portofoliu;
  c) PET client direct transmit următoarele informaţii:– cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei;– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, defalcată pe fiecare lună.
  3. În cazul participanţilor noi la piaţa de gaze naturale, datele prevăzute la pct. 2 se transmit de la data obţinerii licenţei de furnizare, respectiv de la data procesului-verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de utilizare în cazul clienţilor finali. 4. Producătorii de gaze naturale, furnizorii CC şi PET/PET client direct, după caz, sunt direct răspunzători de corectitudinea informaţiilor transmise conform prevederilor pct. 2. 5. Cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă rămase disponibile fiecărui producător după respectarea obligaţiilor asumate prin contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu livrare în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, se stabilesc ca diferenţa dintre cantităţile de gaze naturale estimate a fi produse de fiecare producător, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada respectivă, şi cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă contractată pentru vânzare de către fiecare producător, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu livrare în perioada respectivă.6. În termen de trei zile lucrătoare de la primirea informaţiilor complete, operatorul de transport şi sistem desfăşoară următoarele activităţi:a) determină şi transmite furnizorilor/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare furnizor CC şi PET/PET client direct are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii pentru gazele naturale destinate înmagazinării în vederea constituirii stocului minim conform următoarei formule:
  unde:Q_Dep(furnizor i/PET j) - stocul minim de gaze naturale pe care fiecare furnizor CC şi PET/PET client direct este obligat să îl constituie în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;N_consum CC+PET(furnizor i/PET j) - necesarul de consum al CC şi PET aferent furnizorului i sau PET client direct j în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023;Q_ctr(furnizor i/PET j) - cantităţile de gaze naturale destinate consumului CC şi/sau PET, contractate de către furnizorul i sau PET client direct j anterior prezentei ordonanţe, cu livrare în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, stabilită pro rata cu consumul total al clienţilor finali din portofoliu;
  b) determină şi transmite producătorilor, furnizorilor CC şi PET/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC şi PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate înmagazinării gazelor naturale, în vederea constituirii stocului minim:
  unde:Q_pKDEP(FURNIZOR I/PET J) - cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022 pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC şi PET/PET client direct;
  N_consum CC furnizor i - necesarul de consum CC aferent furnizorului i în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022;Q_pt - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;Q_pk - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;
  c) determină şi transmite producătorilor, furnizorilor CC şi PET/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC şi PET/PET client direct pentru gazele naturale destinate consumului CC şi PET în perioada 1 noiembrie 2022 -31 martie 2023:
  unde:Q_pKC(FURNIZOR I/PET J) - cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC şi PET/PET client direct, aferentă perioadei 1 noiembrie 2022-31 martie 2023.
  7. În cazul în care necesarul de consum lunar al clienţilor CC şi PET din portofoliul unui furnizor se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a schimbării furnizorului, necesarul de consum al CC şi PET care au solicitat schimbarea se transferă noului furnizor.8. În cazul în care necesarul de consum lunar al clienţilor CC şi PET din portofoliul unui furnizor sau PET client direct se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a punerii în funcţiune a unor noi locuri de consum, operatorul de transport şi sistem recalculează cantitatea de gaze naturale destinată furnizorului sau PET client direct.9.
  În cazul în care clienţii CC şi PET ai unui furnizor se transferă către un furnizor de ultimă instanţă, cantităţile de gaze naturale aferente acestora şi, implicit, contractele cu producătorii pentru aceste cantităţi se transferă către respectivul furnizor de ultimă instanţă.
  10. Până la data de 10 a lunii anterioare celei de livrare, furnizorul sau PET client direct transmite la operatorul de transport o solicitare însoţită de următoarele informaţii:a) perioada pentru care intervine modificarea livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale;b) fundamentarea majorării/reducerii livrărilor de gaze naturale/consumului estimat de gaze naturale.11. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor precizate la pct. 10, operatorul de transport şi sistem recalculează cantităţile aferente. Aceasta se comunică părţilor implicate care, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării, au obligaţia de a încheia un contract/act adiţional, după caz, pentru transferarea cantităţilor de gaze naturale.12. Livrarea cantităţilor de gaze naturale prevăzute la pct. 1 se realizează în baza contractelor încheiate între producător şi furnizorii CC şi ai PET/PET client direct. Cumpărătorul are obligaţia de a constitui în favoarea producătorului o garanţie financiară de plată pentru acoperirea riscului de neachitare a facturilor emise de producător sau de a plăti în avans contravaloarea gazelor naturale livrate cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data începerii livrărilor. 13. Livrarea cantităţilor de gaze naturale prevăzute la pct. 1 se realizează în profil zilnic constant. La sfârşitul perioadei de livrare, furnizorul/PET client direct completează o declaraţie pe propria răspundere referitoare la destinaţia gazelor naturale achiziţionate în baza prezentei ordonanţe. Cumpărătorul are obligaţia de a respecta destinaţia gazelor naturale cumpărate.
  Anexa nr. 6MODUL DE CALCUL al venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferenţa dintre venitul net mediu lunar unitar de vânzare a energiei electrice tranzacţionate şi preţul de 450 de lei/MWhSecţiunea 1 ScopArticolul 1(1) Prezenta metodologie de stabilire a preţului lunar de vânzare a energiei electrice şi de stabilire a venitului suplimentar (metodologie) are ca scop stabilirea modului în care producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 15 din ordonanţa de urgenţă calculează preţul mediu lunar de vânzare a energiei electrice tranzacţionate în luna respectivă, precum şi venitul lunar suplimentar ce urmează a fi impozitat conform prevederilor menţionate anterior.(2) Prezenta metodologie stabileşte:a) categoriile de operatori economici cu obligaţie de supunere la plata impozitului prevăzut la art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 15 din ordonanţa de urgenţă;b) definirea veniturilor lunare provenite din vânzarea energiei electrice pe pieţele de electricitate de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a);
  c) definirea cheltuielilor lunare rezultate din tranzacţiile efectuate pe pieţele de electricitate în vederea acoperirii contractelor încheiate/notificărilor de producţie ale operatorilor economici prevăzuţi la lit. a);d) modul de calcul al venitului net lunar;e) modul de calcul al preţului lunar de vânzare a energiei electrice;f) modul de calcul al venitului lunar suplimentar.
  Articolul 2Preţul lunar de vânzare a energiei electrice şi valoarea venitului lunar suplimentar sunt utilizate pentru calculul valorii impozitului prevăzut la art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 15 din ordonanţa de urgenţă.
  Secţiunea a 2-a Domeniul de aplicareArticolul 3Prezenta metodologie creează cadrul procedural de calcul al preţului lunar de vânzare a energiei electrice şi al venitului lunar suplimentar şi este utilizată drept instrument de lucru în activitatea operatorilor economici care se supun prevederilor art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 15 din ordonanţa de urgenţă.Articolul 4Prezenta metodologie se aplică de către toţi producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 şi de producătorii de energie electrică care se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.Secţiunea a 3-a Termeni utilizaţiArticolul 5Termenii specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt:
  Pieţe de electricitatePotrivit definiţiei din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare
  Cantitate lunară vândută - C_l(MWh)Cantitatea livrată lunar pe pieţele de electricitate de respectivul producător de energie electrică din producţia proprie şi/sau achiziţionată sau transferată din portofoliul de producţie în cel de furnizare (care poate fi diferită de cantitatea produsă lunar de respectivul producător)Cantitatea de energie electrică vândută de producătorii de energie electrică către CN Transelectrica în condiţiile menţionate la art. 14 (C_l TEL) al prezentei ordonanţe nu este luată în considerare la calculul venitului suplimentar.
  Venituri lunare - V_l(lei)Veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice cu livrare fizică, din producţia proprie, din transferarea acesteia din portofoliul de producţie în cel de furnizare şi/sau achiziţionată şi din tranzacţiile financiare derulate în luna anterioară declarării impozitului
  Cheltuieli lunare - Che_l(lei)Sunt incluse cheltuielile financiare şi cheltuielile pentru achiziţionarea energiei electrice pentru tranzacţii cu livrare fizică, precum şi cheltuielile legate de accesul la pieţele de energie: tarif de injecţie (TG), cheltuieli de administrare piaţă, tarif de tranzacţionare şi costul certificatelor de CO_2Nu se includ cheltuielile efective de producţie pentru obţinerea unui MWh de energie electrică.
  Venit net lunar - V_nl(lei)Diferenţa dintre veniturile lunare şi cheltuielile lunare
  Preţul lunar de vânzare a energiei electrice - P_lv
  (lei/MWh)
  Preţul rezultat din diferenţa dintre veniturile lunare şi cheltuielile lunare, raportată la totalul cantităţii de energie livrată fizic în luna respectivă
  Venitul lunar suplimentar - V_s(lei)Venitul lunar supus impozitării suplimentare
  Secţiunea a 4-a Calculul preţului lunar de vânzare a energiei electrice şi al venitului lunar suplimentarArticolul 6Preţul lunar de vânzare a energiei electrice - P_lv se calculează ca raport între venitul net lunar şi cantitatea livrată fizic lunar pe pieţele de electricitate:P_lv = V_nl/C_l,unde:V_nl = V_l – Che_l.
  Articolul 7Venitul lunar suplimentar - V_s se determină în condiţiile în care P_lv > 450 de lei/MWh şi se calculează ca produs între diferenţa dintre preţul lunar de vânzare şi 450 de lei/MWh şi cantitatea lunară livrată fizic - C_l.V_s = (P_lv – 450) * C_l.Pentru producătorii care vând energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al reţelelor de transport şi distribuţie, în condiţiile stabilite în cadrul art. 14 al prezentei ordonanţe de urgenţă , venitul suplimentar se stabileşte ca produs între diferenţa dintre preţul lunar de vânzare şi 450 de lei/MWh şi diferenţa dintre cantitatea lunară livrată fizic - C_l şi cantitatea de energie electrică livrată CN Transelectrica C_l CPT , după cum urmează:V_s = (P_lv – 450) *(C_l – C_l CPT).Articolul 8Calculul prevăzut la art. 6 şi 7 se realizează lunar de către operatorii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. a) pe întreaga perioadă de aplicare a Legii nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Articolul 9Producătorii de energie electrică pot depune declaraţii rectificative, fără calcul suplimentar de accesorii fiscale, la 15 zile după publicarea de către OPCOM a preţurilor finale aferente pieţei de echilibrare pentru luna de decontare.
  ----