Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2022pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 21 martie 2022Data intrării în vigoare 21-03-2022


  Ţinând cont de competenţele Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, exercitate în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale care stabileşte, la nivel naţional, politica în domeniul transporturilor şi infrastructurii de transport şi care elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare ale activităţilor în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate, şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat, în domeniul său de activitate,luând în considerare faptul că Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport şi infrastructură de transport, adoptate la nivelul Uniunii Europene şi al organismelor internaţionale,având în vedere rolul decisiv pe care Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii îl exercită în pregătirea, execuţia şi implementarea acestor proiecte de infrastructură care vizează interesul public general şi care constituie investiţii publice de importanţă strategică pentru România,luând în considerare obiectivul trasat prin Programul naţional de redresare şi rezilienţă - PNRR pentru domeniul transporturilor de interes naţional, respectiv de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă şi ecologică, cu standarde de siguranţă adecvate, care să contribuie la finalizarea reţelelor transeuropene de transport - TEN-T şi la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în acelaşi timp tranziţia către un transport sustenabil la nivel naţional, fiind vizate acţiuni orientate către dezvoltarea de măsuri „environmental friendly“ pe noile sectoare de transport de mare viteză, asigurarea elementelor de protecţie a mediului, precum şi a sistemelor inteligente de transport - ITS şi a măsurilor de siguranţă rutieră,ţinând cont de contribuţia majoră pe care sectorul transporturilor o are la rezilienţa unei economii, fiind nu numai un pilon de sprijin pentru alte sectoare, ci şi o bază solidă pentru o redresare accelerată în cazul unor crize prelungite cu impact negativ semnificativ asupra societăţii în ansamblul ei,având în vedere faptul că pentru atingerea obiectivului propus şi pentru generarea impactului preconizat sunt necesare o serie de reforme şi investiţii,luând în considerare faptul că accesul la coridoarele din Europa de Vest, precum şi la coridoarele din Europa de Est şi de Sud este dificil şi limitat de capacitatea de trafic şi de calitatea scăzută a infrastructurii de transport din România, limitând astfel libera circulaţie a mărfurilor şi a persoanelor care tranzitează teritoriul naţional, constituind, astfel, unul dintre principalele dezavantaje ale sectorului de transport rutier, respectiv accesul insuficient al regiunilor la reţeaua centrală sau globală de transport pentru a permite mobilitatea populaţiei, mărfurilor sau extinderea mediului de afaceri,
  ţinând cont că pentru proiectele de transport de interes naţional propuse cuantumul total al finanţării din PNRR este 12,7 miliarde euro,luând în considerare faptul că prin PNRR s-a stabilit drept termen de finalizare a proiectelor anul 2026, iar ca termen pentru semnarea contractelor de lucrări este anul 2023, neîncadrarea în aceste termene atrăgând blocarea finanţării pentru toate proiectele din componenta de transport a PNRR,ţinând cont de faptul că pentru atingerea obiectivelor asumate prin PNRR este necesară aprobarea unor măsuri legislative care să conducă la implementarea mai rapidă a proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional,având în vedere faptul că pentru lucrările de infrastructură de transport de interes naţional, pentru proiectele de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru proiectele de infrastructură finanţate din fonduri europene implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în prezent sunt alocate circa 10 miliarde euro din fonduri europene în cadrul programelor operaţionale şi al programului de rezilienţă, luând în considerare faptul că pentru asigurarea atingerii obiectivelor şi a atragerii fondurilor europene este necesară aprobarea unor măsuri legislative care să conducă la implementarea mai rapidă a proiectelor de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru proiectele de infrastructură finanţate din fonduri europene implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,deoarece starea de fapt, independentă de voinţa Guvernului, a situaţiei extraordinare este determinată de necesitatea aprobării unor măsuri urgente prin care legislaţia actuală în domeniul achiziţiilor publice, dar şi cea conexă implementării unui proiect de infrastructură de interes naţional, dar şi proiectelor de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să fie amendată astfel încât să permită realizarea proiectelor propuse a fi finanţate din PNRR, în termenele asumate,având în vedere că starea de fapt cuantificabilă a situaţiei extraordinare este determinată de faptul că neimplementarea în regim de urgenţă a propunerilor pentru modificarea/completarea prevederilor legislative poate conduce la întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, dar şi a proiectelor de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, finanţate din PNRR sau în cadrul programelor operaţionale, neîncadrarea în termenele asumate şi în consecinţă pierderea finanţării pentru proiectele respective,în acelaşi context al pierderilor financiare apreciabile ca urmare a neadoptării, în regim de urgenţă, a măsurilor propuse se înscrie întreaga finanţare propusă din PNRR, respectiv suma de 12,7 miliarde euro, pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, şi, respectiv, suma de circa 10 miliarde euro, pentru proiectele de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru proiectele de infrastructură finanţate din fonduri europene implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, finanţare care poate fi afectată de neîncadrarea în aceste termene asumate, care atrage blocarea finanţării pentru toate proiectele din componenta de transport a PNRR, dar şi pentru proiectele de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi proiectele de infrastructură finanţate din fonduri europene implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, finanţate în cadrul programelor operaţionale şi al programului de rezilienţă,ţinând cont de faptul că prezenta ordonanţă de urgenţă priveşte un interes public general, deoarece implementarea măsurilor propuse conduce la realizarea într-un termen mai scurt a proiectelor de infrastructură rutieră, dar şi a proiectelor de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin reducerea timpilor necesari obţinerii avizelor tehnice aferente,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul ILegea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 104 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) ca o măsură absolut necesară, atunci când, din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă, termenele pentru procedurile de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată nu pot fi respectate. Situaţiile invocate pentru a justifica extrema urgenţă nu trebuie în niciun caz să fie atribuibile autorităţii contractante.
  2. La articolul 104, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili în documentele achiziţiei durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei neprevăzute care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.3. La articolul 104, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru proiectele de infrastructură de transport prevăzute la art. 235 alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a stabili, în documentele achiziţiei, în mod justificat, durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei neprevăzute.4. La articolul 196, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractantă, în termen de o zi lucrătoare de la momentul stabilirii ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, respectiv in termen de o zi lucrătoare de la emiterea avizului conform, în situaţia în care documentaţia este supusă controlului ex-ante conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare, solicită acestuia să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi, acordând ofertantului/candidatului un termen de până la 7 zile lucrătoare pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a ofertantului/ candidatului, cu cel mult 3 zile lucrătoare.
  5. La articolul 196, alineatul (2^1) se abrogă.6. La articolul 218, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Dispoziţiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, şi pentru furnizori şi/sau subcontractanţii subcontractanţilor şi/sau orice alţi operatori economici, cu condiţia ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziţiei.“ 7. La articolul 221, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:(9) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive realizate numai în baza lit. f), fără a se lua în calcul şi modificările care nu conduc la majorarea preţului contractului şi fără a se aduce atingere caracterului general al contractului/acordului-cadru.
  Articolul IILegea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 117 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) ca o măsură absolut necesară, atunci când, din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către entitatea contractantă, termenele pentru procedurile de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată nu pot fi respectate. Situaţiile invocate pentru a justifica extrema urgenţă nu trebuie în niciun caz să fie atribuibile entităţii contractante.2. La articolul 117, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), entitatea contractantă nu are dreptul de a stabili în documentele achiziţiei durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei neprevăzute care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
  3. La articolul 117, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, entitatea contractantă are dreptul de a stabili, în mod justificat, în documentele achiziţiei, durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei neprevăzute.4. La articolul 205, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Înainte de atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, entitatea contractantă, în termen de o zi lucrătoare de la momentul stabilirii ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, respectiv în termen de o zi lucrătoare de la emiterea avizului conform, în situaţia în care documentaţia este supusă controlului ex-ante conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, solicită acestuia să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi, acordând ofertantului/candidatului un termen de până la 7 zile lucrătoare pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a ofertantului/candidatului, cu cel mult 3 zile lucrătoare.5. La articolul 205, alineatul (2^1) se abrogă.6. La articolul 232, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Dispoziţiile alin. (1) se pot aplică, în mod corespunzător, şi pentru furnizori şi/sau subcontractanţii subcontractanţilor şi/sau orice alţi operatori economici, cu condiţia ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziţiei.
  7. La articolul 241, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive realizate numai în baza alin. (1), fără a se lua în calcul eventualele modificări care nu conduc la majorarea valorii contractului şi fără a se aduce atingere caracterului general al contractului/acordului-cadru.
  Articolul IIILegea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 50, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), termenul de depunere a întâmpinării în cazul cererilor formulate în temeiul art. 53 alin. (1^1) este de 15 zile de la data comunicării pârâtului a cererii de chemare în judecată.
  (6^2) În situaţia prevăzută la alin. (6^1), termenul prevăzut la alin. (4) se modifică în mod corespunzător, durata întregii proceduri neputând depăşi 55 de zile de la data sesizării instanţei.
  2. La articolul 53, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1^1) Litigiile şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative şi cele care decurg din rezilierea, rezoluţiunea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziţie publică din motive independente de autoritatea contractantă se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia civilă a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripţia în care îşi are sediul social/domiciliul reclamantul.3. La articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Procedura ordonanţei preşedinţiale nu este admisibilă în materia suspendării rezilierii, rezoluţiunii, denunţării unilaterale sau încetării anticipate a contractelor de achiziţie publică.4. La articolul 53, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) Termenul de introducere a acţiunii este de 1 an de la naşterea dreptului pentru acţiunile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv de 3 ani de la naşterea dreptului pentru acţiunile privind executarea, anularea, nulitatea contractelor, dacă prin legi speciale nu se prevăd alte termene de prescripţie a dreptului material la acţiune raportat la obligaţiile legale sau contractuale încălcate.5. La articolul 53, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Termenul de introducere a acţiunii este de 30 de zile de la naşterea dreptului pentru acţiunile care decurg din rezoluţiunea, rezilierea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziţie publică, dacă prin legi speciale nu se prevăd alte termene de prescripţie a dreptului material la acţiune raportat la obligaţiile legale sau contractuale încălcate.6. La articolul 61^1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În situaţia în care autoritatea contractantă câştigă în mod definitiv contestaţia depusă în cadrul procedurii de achiziţie publică, aceasta are obligaţia de a efectua demersurile necesare pentru reţinerea cauţiunii constituite la Consiliu de către operatorul economic care a depus contestaţia, în vederea şi în limita acoperirii prejudiciilor create de întârzierile înregistrate în finalizarea procedurii de atribuire.
  Articolul IVLa articolul 25 din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)-(11), cu următorul cuprins:(8) Prin derogare de la prevederile art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la alin. (5), pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, pentru proiectele de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul implementării acestor proiecte se conferă beneficiarilor proiectelor un drept legal de administrare temporară asupra terenurilor din domeniul public al apelor, fără a face anterior dovada deţinerii terenului, exclusiv pe durata implementării proiectelor.(9) Dreptul legal de administrare temporară se consemnează în avizul de gospodărire a apelor şi încetează la data recepţiei la terminarea lucrărilor aferente proiectelor prevăzute la alin. (8).(10) După recepţia la terminarea lucrărilor aferente proiectelor prevăzute la alin. (8), bunurile imobile reprezentând terenuri afectate de drepturile prevăzute la alin. (8) şi (9), inclusiv noua albie, noua linie de apărare contra inundaţiilor şi noile lucrări hidrotehnice de natura administrării exclusive a Administraţiei Naţionale «Apele Române», realizate conform studiului de fezabilitate şi proiectului, se dau în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională «Apele Române». Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională «Apele Române» şi ministerele de resort operează modificările în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(11) Ministerele de resort, prin unităţile aflate sub autoritate, respectiv beneficiarii lucrărilor aferente proiectelor prevăzute la alin. (8), răspund pentru remedierea oricăror vicii care apar pe perioada de garanţie, până la recepţia finală a lucrărilor, cu excepţia viciilor rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei.
  Articolul VDupă articolul 43^2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 43^3, cu următorul cuprins:Articolul 43^3Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (2), ca urmare a emiterii autorizaţiei de construire aferente infrastructurii de transport de interes naţional, potrivit art. 43 lit. b) pentru construcţiile aflate pe terenurile situate pe coridorul de expropriere, nu mai este necesară emiterea autorizaţiei de desfiinţare.Articolul VILegea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) se aprobă inclusiv:a) lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere şi pentru care se aprobă, cu respectarea dreptului comun, schimbarea titularului dreptului de administrare în favoarea reprezentantului expropriatorului şib) lista imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere şi pentru care se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cu condiţia respectării dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi (1^1).
  2. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Pentru realizarea lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri şi parcări de interes judeţean şi local prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), precum şi pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) şi h), în baza proiectului tehnic pentru relocare utilităţi avizat de expropriator, în termen de 6 luni de la data punerii la dispoziţie a terenurilor necesare, deţinătorii de utilităţi care au reţele amplasate în zona unde se vor desfăşura lucrările de execuţie procedează la eliberarea amplasamentului prin devierea/protejarea reţelelor pe care le deţin. Contravaloarea execuţiei lucrărilor aferente eliberării amplasamentelor va fi suportată de către expropriator.3.
  La articolul 5, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:(5^1) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), eliberarea amplasamentului prin devierea/protejarea reţelelor amplasate în zona unde se vor desfăşura lucrările de execuţie se realizează de către expropriator, în regie proprie sau prin antreprenorul din contractul de execuţie a lucrării de utilitate publică, în baza proiectului tehnic pentru relocare utilităţi avizat de deţinătorul de utilităţi.(5^2) Deţinătorul de utilităţi prevăzut la alin. (5^1) are obligaţia de emitere a avizului pentru proiectul tehnic pentru relocare utilităţi, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii acestuia de către expropriator.
  4. La articolul 11, după alineatul (6^10) se introduce un nou alineat, alineatul (6^11), cu următorul cuprins:(6^11) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), termenul aferent procedurii prevăzute la alin. (6^3) este de 90 de zile.5. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), terenurile necesare gropilor de împrumut pot fi expropriate şi se supun prevederilor prezentei legi. După finalizarea lucrărilor, terenurile expropriate pentru asigurarea gropilor de împrumut se transmit potrivit legii, la cerere, unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se situează.
  6. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 14(1) Scoaterea terenurilor din circuitul agricol, precum şi scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte obligaţii datorate potrivit art. 33 alin. (2) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 37 alin. (3), art. 41 şi 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.7. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc şase noi alineate, alineatele (4)-(9), cu următorul cuprins:(4) Exploatarea şi valorificarea masei lemnoase de pe terenurile forestiere proprietate publică a statului, situate pe coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă/ocupare temporară, se fac de către ocoalele silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar masa lemnoasă revine administratorului fondului forestier proprietate publică a statului.(5) Exploatarea şi valorificarea masei lemnoase de pe terenurile forestiere expropriate şi de pe cele proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă/ocupare temporară, se fac de către ocoalele silvice prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Valoarea masei lemnoase prevăzute la alin. (5) se determină just în baza fişei tehnice întocmite de ocolul silvic care administrează sau efectuează servicii silvice, înainte de emiterea hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1).(7) Valoarea masei lemnoase prevăzute la alin. (5) se evidenţiază în cadrul hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1) şi al deciziei de expropriere, distinct de valoarea despăgubirii în bani care este consemnată conform art. 7. În decizia de expropriere se prevede expres că plata despăgubirii privind valoarea masei lemnoase se face în natură, masa lemnoasă revenind proprietarilor expropriaţi.(8) Valorificarea masei lemnoase de pe terenurile forestiere prevăzute la alin. (4) şi (5) se face în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.(9) Ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică prevăzute la alin. (1), necesare realizării obiectivelor de interes naţional, judeţean şi local, se aprobă, potrivit art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pe toată durata de existenţă a obiectivului.
  8. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 28(1)
  Bunurile imobile, proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrările de utilitate publică trec, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor în termen de 15 de zile de la înştiinţarea unităţii administrativ-teritoriale. Expropriatorul poate da bunurile imobile expropriate în administrare/concesiune operatorului serviciului public. Fac excepţie de la prevederile prezentului alineat lucrările de construcţie de drumuri de interes judeţean şi cele aferente dezvoltării aeroporturilor de interes local.
  Articolul VIIDupă articolul 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 26 iunie 2020, se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:Articolul 25^1Dispoziţiile art. 12, 13 şi 25 nu se aplică pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional.Articolul VIIILegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Reglementările tehnice cuprind prevederi privind proiectarea şi execuţia construcţiilor, eficienţa energetică în clădiri, inspecţia tehnică în exploatare a echipamentelor şi utilajelor tehnologice, precum şi a instalaţiilor pentru construcţii, cerinţe şi nivele de performanţă la produse pentru construcţii, exploatarea şi intervenţii în exploatare la construcţii existente, precum şi postutilizarea construcţiilor, a căror aplicare este obligatorie în vederea asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor. Aceste reglementări se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia reglementărilor tehnice specifice privind construcţiile inginereşti pentru infrastructura de transport de interes naţional, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, cu respectarea regimului general al sistemului calităţii în construcţii.2. Articolul 34 va avea următorul cuprins:Articolul 34Prin excepţie de la prevederile art. 33, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, constată contravenţiile, aplică sancţiunile prevăzute de lege şi, după caz, dispun oprirea lucrărilor realizate necorespunzător, pentru construcţiile, amenajările şi instalaţiile aferente obiectivelor militare şi speciale din cadrul acestora, prin structurile proprii de control, al căror mod de organizare şi funcţionare se stabileşte prin ordine ale conducătorilor instituţiilor respective.
  Articolul IX(1) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, pentru proiectele de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru proiectele de infrastructură finanţate din fonduri europene implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin derogare de la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile competente pentru emiterea certificatelor de urbanism au obligaţia eliberării certificatelor în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii notificării eliberării acestora de către beneficiarul lucrărilor.(2) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, pentru proiectele de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru proiectele de infrastructură finanţate din fonduri europene implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, entităţile care emit avizele solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv cele referitoare la relocările de utilităţi, au obligaţia eliberării avizelor în 10 zile calendaristice de la data depunerii notificării eliberării acestora de către beneficiarul lucrărilor.(3) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, pentru proiectele de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru proiectele de infrastructură finanţate din fonduri europene implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin derogare de la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile competente pentru emiterea autorizaţiei de construire au obligaţia eliberării autorizaţiei în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii notificării eliberării acestora de către beneficiarul lucrărilor.(4) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, pentru proiectele de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru proiectele de infrastructură finanţate din fonduri europene implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului are obligaţia de emitere a actului de reglementare în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care s-a finalizat dezbaterea publică prevăzută la art. 19 din anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.(5)
  Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, pentru proiectele de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru proiectele de infrastructură finanţate din fonduri europene implementate de operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin certificatul de urbanism sunt solicitate avizele/acordurile care se referă strict la tipul de lucrări necesare pentru realizarea proiectului de infrastructură, fiind interzisă solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic şi legal în raport cu obiectul proiectului. Proiectele de infrastructură prevăzute la alin. (1) sunt scutite de la plata oricăror taxe sau tarife solicitate prin certificatele de urbanism şi stabilite prin hotărârile consiliilor locale sau judeţene.
  (6) Constituie contravenţie neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la alin. (1), precum şi solicitarea prin certificatul de urbanism a unor avize/acorduri care nu au temei tehnic şi legal în raport cu obiectul proiectului şi se sancţionează cu amendă în cuantumul prevăzut la art. 63^1 lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. Inspectoratul de Stat în Construcţii constată contravenţiile şi aplică sancţiunile potrivit prezentului alineat.(7) În termenul prevăzut la alin. (2), entităţile care emit avizele solicitate prin certificatul de urbanism emit, o singură dată, avizele condiţionate, motivate temeinic din punct de vedere tehnic şi economic, după caz. Prin condiţionări nu se impun alte soluţii tehnice decât cele prevăzute în avizul de principiu acordat la etapa studiului de fezabilitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi exclud procedurile interne de aprobare ale entităţilor emitente. (8) În situaţia prevăzută la alin. (7), beneficiarul lucrărilor prevăzute la alin. (2) transmite entităţilor care emit avizele solicitate prin certificatul de urbanism clarificările/ completările/modificările, după caz, asupra condiţionărilor impuse, în termen de 30 de zile de la data emiterii avizului condiţionat. După transmiterea de către beneficiarul lucrărilor a clarificărilor/completărilor/modificărilor, entităţile care emit avizele solicitate prin certificatul de urbanism au obligaţia de emitere a avizului în termen de 5 zile de la depunerea de către beneficiarul lucrărilor a clarificărilor/completărilor/modificărilor, după caz, asupra condiţionărilor impuse.(9) În situaţia în care entităţile competente pentru emiterea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism nu emit avizele în termenele prevăzute la alin. (2) sau (7), documentaţia depusă de către beneficiarul lucrării este asimilată ca fiind completă.(10) În cazurile prevăzute la alin. (9), entităţile care emit avizele solicitate prin certificatul de urbanism au obligaţia de a emite avizele în termen de 5 zile calendaristice de la epuizarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (7). (11) Pentru proiectele de infrastructură prevăzute la alin. (2), în situaţia în care avizele nu sunt emise în condiţiile alin. (10), acestea se consideră a fi acordate, iar beneficiarii proiectelor au obligaţia de a începe execuţia lucrărilor, după emiterea autorizaţiei de construire.
  (12) Dispoziţiile alin. (2) şi (7)-(11) se aplică în mod corespunzător pentru utilităţile identificate suplimentar faţă de cele prevăzute în acordul/avizul de principiu emis, la etapa studiului de fezabilitate, de către entităţile competente pentru emiterea acordurilor/avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.(13) În situaţia în care, în urma analizei documentaţiei depuse la autorităţile competente pentru emiterea autorizaţiei de construire, se constată faptul că aceasta este incompletă, necesită clarificări tehnice sau modificări, acest lucru se notifică, o singură dată, în scris, beneficiarului lucrărilor prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării eliberării acestora de către beneficiarul lucrărilor, cu menţionarea tuturor elementelor necesare în vederea completării/modificării acesteia, în interiorul termenului prevăzut la alin. (3).(14) În situaţia în care autorităţile competente pentru emiterea autorizaţiei de construire nu emit autorizaţiile de construire în termenul prevăzut la alin. (3), documentaţia depusă de către beneficiarul lucrării este asimilată ca fiind completă.(15) În cazul prevăzut la alin. (14), autorităţile competente pentru emiterea autorizaţiei de construire au obligaţia de a emite autorizaţiile de construire în termen de 5 zile calendaristice de la epuizarea termenului prevăzut la alin. (3). (16) În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţiile de construire a căror emitere intră în competenţa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se consideră acordate dacă acestea nu au fost emise în termenul prevăzut la alin. (15). În cazul aprobării tacite a autorizaţiei de construire, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este obligat să emită documentul oficial în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării tacite.(17) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, în situaţia în care nu sunt emise autorizaţiile de construire, în condiţiile alin. (15), de către autorităţile competente, altele decât Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, autorizaţia de construire se emite de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în condiţiile prevăzute de prezentul articol.
  Articolul X(1) Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. IX alin. (6) intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul XI(1) Prevederile art. I şi II se aplică procedurilor de atribuire iniţiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora. Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare, un anunţ de participare simplificat, sau, după caz, o invitaţie de participare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Prevederile art. I şi II din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru încheiate de la data intrării în vigoare, iar la contractele aflate în derulare doar pentru situaţii juridice născute de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(4) Prevederile art. III din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică numai contestaţiilor, cererilor sau plângerilor formulate, respectiv termenelor de introducere a acţiunii începute de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(5) Contestaţiile, procesele şi cererile aflate în curs de soluţionare în faţa Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor sau, după caz, a instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se judecă potrivit regulilor prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost înregistrate. (6) Prevederile art. IV şi V din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică şi pentru cererile depuse şi nesoluţionate, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(7) Prevederile art. VI pct. 1-7, art. VII-IX din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(8) Prevederile art. VI pct. 8 din prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică înştiinţărilor comunicate unităţilor administrativ-teritoriale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Corvin Nedelcu,
  secretar general
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacşu
  Bucureşti, 18 martie 2022.Nr. 26.-----