Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 28 ianuarie 2022de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 11 martie 2022Data intrării în vigoare 11-03-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 11-03-2022 până la data de 22-12-2022  Adoptat prin DECIZIA nr. 3 din 28 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242 din 11 martie 2022.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România (CMR) în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin.Articolul 2(1) Comisiile de specialitate ale CMR sunt înfiinţate distinct pentru fiecare specialitate în parte, având ca punct de referinţă prevederile nomenclatorului cuprinzând specialităţile medicale, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.(2) Comisiile de specialitate pot avea în structura lor una sau mai multe subcomisii a căror activitate o coordonează.(3) Structura funcţională a subcomisiilor este aceeaşi cu cea a comisiilor de specialitate.
  Articolul 3Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale CMR se aprobă prin decizie a Consiliului naţional al CMR, la propunerea Biroului executiv al CMR, pe baza nominalizării transmise către CMR de către asociaţiile profesionale reprezentative la nivel naţional.
  Capitolul II Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea comisiilor de specialitateArticolul 4Comisiile de specialitate îndeplinesc, în limitele prevederilor legale în vigoare - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare - următoarele atribuţii (cu titlu de exemplu, fără a se limita la acestea): a) elaborează şi/sau analizează şi/sau evaluează ghiduri de practică medicală şi/sau protocoale terapeutice, precum şi orice alte norme de bune practică pentru specialitatea respectivă, care vor fi aduse la cunoştinţa specialiştilor în mod periodic;b) elaborează şi/sau analizează şi/sau evaluează şi/sau emit opinii profesionale în domeniul lor de specialitate, în ceea ce priveşte curriculumurile, tematicile, bibliografia aferente programelor de specializare prin rezidenţiat, de pregătire pentru obţinerea atestatelor de studii complementare, precum şi pentru examenul de confirmare în specialitate, obţinerea gradului profesional, obţinerea de atestate, în vederea ocupării posturilor vacante de medic sau a funcţiei de şef de secţie etc.;c)
  propun sau analizează propunerile referitoare la numărul anual de locuri şi/sau posturi necesar pentru concursul naţional de rezidenţiat;
  d) avizează solicitările şi criteriile de schimbare a specialităţii în cadrul rezidenţiatului, precum şi pentru obţinerea celei de-a doua specialităţi;e) formulează opinii referitoare la realizarea obiectivelor de dezvoltare profesională ale medicilor prin intermediul programelor de educaţie medicală continuă, specializare, studii complementare, în scopul menţinerii şi îmbunătăţirii standardelor de calitate ale actului profesional şi al garantării accesului neîngrădit şi echitabil la titlurile şi gradele specifice profesiei, inclusiv prin furnizarea de analize de portofoliu de formare profesională, în vederea recunoaşterii sau echivalării calificărilor efectuate în străinătate;f) nominalizează medicii care urmează a fi înscrişi în Corpul experţilor medicali al CMR, respectiv avizează cererile formulate de medicii propuşi de organele de conducere de la nivel naţional sau teritorial ale CMR în acest sens;g) comunică CMR reprezentanţii în cadrul organizaţiei European Union of Medical Specialists (UEMS) pentru fiecare specialitate/secţiune, în vederea confirmării acestora de către Biroul executiv al CMR, conform mecanismelor statutare UEMS care reglementează statutul de membru al CMR în cadrul acestei organizaţii internaţionale;h) la cererea reprezentanţilor CMR, efectuează analize sau formulează propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul sanitar, având drept obiectiv introducerea unor mecanisme de evaluare şi asigurare a calităţii îngrijirilor medicale, cum ar fi: acreditarea unităţilor sanitare, dotarea minimă a cabinetelor medicale, standardizare sau certificate de calitate etc.;i) formulează opinii de specialitate în legătură cu documentaţia trimisă de comisiile de lucru ale CMR referitoare la avizarea unor acte cu conţinut profesional-ştiinţific din domeniul respectiv de specialitate;
  j) răspund la orice alte solicitări adresate de reprezentanţii/ structurile CMR referitoare la specialitatea respectivă, de exemplu:(i) elaborarea listelor minimale ce conţin medicamentele specifice activităţii medicale, pe tipuri de spitale;(ii) elaborarea pachetului de servicii medicale de bază, pe fiecare nivel al sistemului de asistenţă medicală;(iii) aprobarea conţinutului medical-ştiinţific al materialelor de informare şi promovare care vizează specialitatea respectivă.
  Articolul 5(1) Comisiile de specialitate ale CMR sunt alcătuite astfel încât să fie asigurată reprezentativitatea la nivel naţional, după cum este necesar, pentru fiecare specialitate, fără restricţii în privinţa numărului de membri, cu următoarea structură care să le asigure funcţionalitatea: preşedinte, vicepreşedinte/vicepreşedinţi, secretar, membri.
  (2) Funcţia de preşedinte, pentru fiecare comisie de specialitate cu caracter permanent a CMR, va fi ocupată, în principiu, de preşedintele societăţii profesionale de specialitate reprezentative la nivel naţional sau, prin rotaţie sau alte mecanisme stabilite de comun acord cu CMR, de preşedinţii a două sau mai multe societăţi naţionale, conform mecanismelor de colaborare stabilite de acestea. (3) În situaţia în care sunt înfiinţate mai multe societăţi profesionale de aceeaşi specialitate, iar acestea nu pot stabili un mecanism de colaborare pentru alcătuirea comisiei de specialitate aferente, Biroul executiv al CMR va decide implicarea societăţii profesionale cu reprezentativitate mai mare la nivel naţional şi numărul de membri mai mare.(4) Preşedinţii comisiilor de specialitate vor nominaliza membrii comisiilor respective, cu respectarea recomandărilor CMR privind reprezentativitatea fiecărei comisii la nivel naţional.(5) Biroul executiv al CMR va supune aprobării plenului Consiliului naţional al CMR propunerea privind alcătuirea comisiilor de specialitate, formulată potrivit prevederilor prezentului articol, în vederea aprobării lor, conform dispoziţiilor art. 3 din prezentul regulament.
  Articolul 6(1) Comisiile de specialitate îşi desfăşoară activitatea conform unei proceduri de lucru stabilite de comun acord cu CMR, care va respecta următoarele principii minimale: a)
  şedinţe structurate în funcţie de modalitatea de convocare (de către preşedintele CMR, Biroul executiv al CMR, preşedintele comisiei), care pot fi ordinare, extraordinare, curente, ad-hoc/tematice etc. şi care pot fi organizate cu prezenţa fizică a membrilor sau prin mijloace de comunicare la distanţă/online sau în format hibrid (prezenţă fizică şi online);
  b) mecanism decizional stabilit în prealabil (consensual sau prin vot majoritar etc.), cu stabilirea numărului minim de membri pentru întrunirea cvorumului;c) atribuţii clar definite pentru preşedintele comisiei, respectiv:(i) coordonează activitatea comisiei de specialitate (planificarea şi monitorizarea obiectivelor comisiei, planificarea soluţionării solicitărilor punctuale ale CMR, organizarea şedinţelor comisiei etc.);(ii) coordonează activitatea de comunicare cu CMR privind activitatea comisiei de specialitate, respectiv comunică cu preşedintele CMR, prin Departamentul de imagine, relaţii interne şi externe, şi, atunci când este necesar, cu alte departamente ale CMR (teme dezbătute, rezoluţii adoptate, documente/opinii redactate conform solicitărilor primite, solicitarea de materiale documentare şi date suplimentare în legătură cu aspectele de analizat, dacă este cazul etc.);(iii) în situaţii justificate, preşedintele comisiei de specialitate poate delega temporar atribuţiile sale unui vicepreşedinte al comisiei.d) atribuţii clar definite pentru secretarul comisiei, respectiv:(i) asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a şedinţelor comisiei de specialitate, inclusiv prin convocarea membrilor comisiei de specialitate la solicitarea preşedintelui comisiei, preşedintelui CMR, respectiv a Biroului executiv al CMR, conform procedurilor stabilite la nivelul fiecărei comisii;
  (ii) întocmeşte şi gestionează documentele necesare desfăşurării activităţii comisiei de specialitate şi asigură arhivarea acestora în format fizic şi/sau electronic;
  e) obligaţii clar definite pentru membrii comisiei, respectiv:(i) participarea la şedinţele convocate;(ii) participarea la îndeplinirea atribuţiilor şi obiectivelor specifice fiecărei comisii;(iii) argumentarea temeinică a propunerilor şi recomandărilor prezentate.
  (2) Membrii comisiilor de specialitate, indiferent de rolul lor în cadrul acestora (preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau membru), au următoarele obligaţii:a) să păstreze confidenţialitatea dezbaterilor, atunci când este cazul;b) să respecte principiul evitării conflictului de interese, respectiv să înştiinţeze preşedintele comisiei de specialitate şi preşedintele CMR ori de câte ori un interes de orice natură impune obligaţia abţinerii de la participarea la deliberare şi de la mecanismul decizional stabilit, ori de câte ori o astfel de situaţie este prezentă.(3) Opiniile exprimate în scris şi orice alte documente elaborate de comisia de specialitate, semnate de către preşedintele comisiei de specialitate, sunt considerate ca fiind asumate de comisia de specialitate în ansamblu, conform mecanismelor decizionale adoptate, reprezentând un punct de vedere colectiv, reprezentativ şi valid pentru specialitatea respectivă.
  Capitolul III Încetarea calităţii de membruArticolul 7
  (1) Calitatea de membru în comisiile de specialitate încetează în următoarele situaţii:a) retragerea voluntară;b) neîndeplinirea obligaţiei de a participa la 5 şedinţe consecutive ale comisiei de specialitate, din motive imputabile membrului în culpă;c) deces.(2) Retragerea voluntară se realizează numai pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate olograf sau cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare.(3) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) de mai sus se certifică de preşedintele comisiei de specialitate.
  Articolul 8(1) Neîndeplinirea atribuţiilor comisiilor de specialitate, prevăzute de art. 4 din prezentul regulament, atrage revocarea preşedintelui comisiei sau a întregii comisii, după caz.(2) Propunerea de revocare este formulată de Biroul executiv al CMR, la solicitarea preşedintelui CMR, şi se aprobă prin decizie de plenul Consiliului naţional al CMR.
  Capitolul IV Alte dispoziţiiArticolul 9(1)
  Activitatea membrilor comisiilor de specialitate se realizează cu titlu gratuit.
  (2) În cazul în care este necesară deplasarea membrilor comisiilor de specialitate în vederea participării la şedinţele convocate de preşedintele CMR, respectiv de Biroul executiv al CMR, cheltuielile aferente transportului şi/sau cazării sunt suportate din bugetul Colegiului Medicilor din România.
  ----