Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 45 din 25 februarie 2022pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 2 martie 2022Data intrării în vigoare 02-03-2022


  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 236.645 din 15.02.2022,ţinând cont de prevederile:– Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007;
  – art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul 1Prezentul ordin aprobă regulile privind înregistrarea în agricultura ecologică a operatorilor/grupurilor de operatori care realizează activităţi de producţie agricolă, pregătire/prelucrare, distribuţie/introducere pe piaţă, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/848.Articolul 2(1) În fiecare an, până pe data de 16 mai inclusiv, operatorii/grupurile de operatori care desfăşoară activitatea de producţie au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ/DAMB.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii/grupurile de operatori care desfăşoară activităţi în domeniile: pregătire/prelucrare, distribuţie/introducere pe piaţă, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură, producătorii care intră pentru prima dată în agricultura ecologică, care s-au retras din agricultura ecologică sau care intenţionează reînscrierea după o perioadă de 5 ani de la data retragerii certificatului îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie inclusiv.
  (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), operatorii/grupurile de operatori depun, după caz, la DAJ/DAMB fişele de înregistrare ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-8.(4) Operatorii/Grupurile de operatori care desfăşoară activităţi de distribuţie de produse ecologice şi aplică etichete traduse pe produsele ambalate depun la DAJ/DAMB fişa de înregistrare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7. Prin aplicarea etichetei traduse, operatorul/grupul de operatori şi organismul de control îşi asumă toate elementele menţionate pe aceasta.(5) Operatorii/Grupurile de operatori care desfăşoară exclusiv activităţi de depozitare a produselor ecologice sau în conversie depun la DAJ/DAMB fişa de înregistrare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8.(6) Operatorii/Grupurile de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final, exclusiv cei care realizează activităţi de distribuţie online, sunt scutiţi de la obligaţia de înregistrare în agricultura ecologică, cu condiţia de a-şi declara activitatea la DAJ/DAMB şi de a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848.(7) Pentru a beneficia de prevederile alin. (6) operatorii/grupurile de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final, exclusiv cei care realizează activităţi de distribuţie online, depun la DAJ/DAMB în format electronic declaraţia pe propria răspundere pentru scutirea de la obligaţia de înregistrare în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.(8) Procedura aplicabilă operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final care sunt scutiţi de la înregistrarea în agricultura ecologică este prevăzută în anexa nr 10.(9)
  Operatorii/Grupurile de operatori care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor judeţe îşi înregistrează activitatea potrivit alin. (3) la DAJ/DAMB pe raza judeţului în care îşi au sediul social, menţionând obligatoriu toate punctele de lucru existente.
  (10) Operatorii, persoane fizice, depun fişa de înregistrare la DAJ/DAMB pe raza judeţului unde îşi au domiciliul, indiferent de reşedinţa stabilită.(11) Asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice sau organismele de control în domeniul agriculturii ecologice pot, în numele operatorilor/grupurilor de operatori, să întocmească, după caz, fişele de înregistrare ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-8, să verifice conformitatea datelor şi să le depună în numele acestora la DAJ/DAMB.(12) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice pentru a putea să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (11) sunt următoarele:a) să fi desfăşurat activitate în domeniul agriculturii ecologice cel puţin 5 ani;b) să deţină filiale şi/sau sucursale şi/sau asociaţii judeţene;c) să fie înregistrate în evidenţa DAJ/DAMB pe raza căreia au înregistrat sediul social.
  (13) Asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice depun la DAJ/DAMB pe raza căreia au înregistrat sediul social, în copie conform cu originalul, următoarele documente:a) hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei;b) statutul asociaţiei;c) bilanţul contabil anual pentru anul anterior, depus şi înregistrat la administraţia financiară;d) lista cu filialele şi/sau sucursalele şi/sau asociaţiile judeţene.(14) După verificarea documentelor prevăzute la alin. (13), DAJ/DAMB înregistrează în evidenţa sa asociaţia profesională legal constituită în domeniul agriculturii ecologice şi transmite la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista asociaţiilor eligibile, în vederea postării pe pagina de internet www.madr.ro.(15) Depunerea la DAJ/DAMB a fişelor de înregistrare prevăzute la alin. (3) se realizează astfel:a)
  de către operatorii/grupurile de operatori, prin depunerea documentelor în format fizic sau transmiterea documentelor prin poştă/curier ori în format electronic prin e-mail/fax;
  b) prin asociaţiile profesionale legal constituite înregistrate potrivit prevederilor alin. (14) sau prin organismele de control în domeniul agriculturii ecologice, în situaţia în care operatorul/ grupul de operatori alege această opţiune. Acestea pot depune documentele operatorilor/grupurilor de operatori în format fizic sau le transmit prin poştă/curier ori în format electronic prin email/fax, utilizând semnătura electronică a reprezentantului legal al asociaţiei/organismului de control sau a persoanei împuternicite.
  (16) În situaţia depistării unor neconcordanţe, după înregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori, potrivit alin. (15), DAJ/DAMB notifică operatorul/grupul de operatori/asociaţia/organismul de control în vederea remedierii neconcordanţelor. Operatorul/Grupul de operatori/Asociaţia/ Organismul de control are obligaţia să remedieze neconcordanţele în termen de 7 zile de la primirea notificării.(17) Completarea fişelor de înregistrare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-8, se face utilizând nomenclatoarele disponibile pe pagina de internet www.madr.ro, la secţiunea „agricultură ecologică“, precum şi la sediile DAJ/DAMB.
  Articolul 3Înregistrarea operatorilor/grupurilor de operatori care valorifică produse rezultate din livezile cu pomi răzleţi, subcontractarea şi măsurile de control ale activităţilor subcontractate se realizează conform prevederilor art. 34 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) 2018/848 şi pe baza listei subcontractanţilor şi a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleţi, condiţia necesară fiind ca aceştia să fie supuşi sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare judeţ pe raza căruia operatorul are puncte de colectare, care să fie înscrisă ca subcontractant pe anexa fişei de înregistrare în agricultura ecologică a activităţii de pregătire/prelucrare sau de distribuţie/introducere pe piaţă de produse ecologice.
  Articolul 4(1) Dacă operatorii sau grupurile de operatori subcontractează oricare dintre propriile activităţi unor părţi terţe, atât operatorii sau grupurile de operatori, cât şi părţile terţe cărora le-au fost subcontractate activităţile respective au obligaţia de a-şi înregistra activitatea, cu excepţia cazului în care operatorul sau grupul de operatori declară în fişa de înregistrare că rămâne responsabil în ceea ce priveşte producţia ecologică şi că nu a transferat responsabilitatea respectivă subcontractantului; în aceste cazuri, organismul de control verifică dacă activităţile subcontractate respectă Regulamentul (UE) 2018/848 în contextul controlului pe care îl efectuează la operatori/grupuri de operatori care şi-au subcontractat activităţile.(2) Operatorii/Grupurile de operatori care desfăşoară activitatea de producţie şi distribuie produsele obţinute în propria exploataţie trebuie să depună fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. În cazul în care aceştia intenţionează să distribuie şi produse provenite de la terţi, trebuie să depună şi fişa de înregistrare a activităţii de distribuţie/introducere pe piaţă în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.(3) Operatorii/Grupurile de operatori care desfăşoară activităţi de producţie şi de pregătire/prelucrare a produselor obţinute în propria exploataţie depun la DAJ/DAMB fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, şi fişa de înregistrare a operatorilor/grupului de operatori care desfăşoară activităţi de pregătire/prelucrare în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.(4) Fişele de înregistrare prevăzute la art. 2 alin. (3) trebuie să fie însoţite de următoarele documente:a) contractul încheiat între operator/grupul de operatori şi organismul de control;b) declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înregistrării în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11;
  c) certificatul eliberat de organismul de control pentru operatorii care se înscriu în agricultura ecologică începând cu anul II de conversie;d) lista membrilor grupului de operatori, astfel cum este definit la art. 36 din Regulamentul (UE) 2018/848.
  Articolul 5(1) În scopul verificării informaţiilor cuprinse în fişele de înregistrare, operatorul/grupul de operatori furnizează, la cererea DAJ/DAMB, documentele solicitate.(2) În situaţia în care unele dintre documentele prevăzute la alin. (1) sunt emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, DAJ/DAMB solicită documentele în cauză entităţilor emitente, cu respectarea prevederilor art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare.(3) Fişele de înregistrare, după aprobare, se restituite în original operatorilor/grupurilor de operatori în cauză, o copie se păstrează la DAJ/DAMB, iar o copie, în format electronic, se transmite de către DAJ/DAMB organismului de control cu care operatorul/grupul de operatori are încheiat contract, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data aprobării acestora.(4) Datele din fişele de înregistrare se introduc în aplicaţia SII-AE, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înscrisă de către DAJ/DAMB pe aceste documente.(5) DAJ/DAMB transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), până la data de 5 a fiecărei luni, centralizatorul operatorilor/grupurilor de operatori înregistraţi în agricultura ecologică, pentru luna anterioară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.Articolul 6Data de începere a perioadei de conversie este data înscrisă în fişa de înregistrare în agricultura ecologică a operatorului/grupului de operatori de către DAJ/DAMB sau, în cazul adăugării de suprafeţe/animale noi, data înregistrării solicitării privind modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.Articolul 7Directorul executiv al DAJ/DAMB desemnează prin decizie persoana/persoanele responsabile pentru înregistrarea operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică, precum şi pentru toate celelalte atribuţii privind implementarea legislaţiei în acest sector. Persoana responsabilă desemnată va fi diferită de cea care are atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice.
  Articolul 8(1) Operatorii/Grupurile de operatori care şi-au înregistrat activitatea în agricultura ecologică pot reveni cu modificări la fişa de înregistrare, prin completarea şi depunerea unei solicitări privind modificarea fişei de înregistrare depuse iniţial, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.(2) Situaţiile în care se depune solicitarea prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:a) operatorul/grupul de operatori are încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către MADR. Solicitarea, însoţită de contractul încheiat cu noul organism de control, precum şi fişa de înregistrare iniţială se depun la DAJ/DAMB;b) rezilierea contractului cu organismul de control menţionat în fişa de înregistrare, cu depunerea dovezii acestei rezilieri şi încheierea unui contract cu un alt organism de control;c) schimbarea formei de organizare;d) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei, cu/fără modificarea CUI;
  e) schimbarea administratorului exploataţiei (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;f) schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei;g) cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:(i) decesul operatorului sau al reprezentantului legal;(ii) incapacitatea profesională de lungă durată a operatorului;(iii) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie piscicolă ale exploataţiei;(iv) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploataţie;
  (v) o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul operatorului sau stocul de peşte;
  h) constatarea de către organismul de control cu care operatorul are încheiat contract a unor diferenţe între datele înscrise privind producţia animalieră şi datele înscrise în Registrul parcelar faţă de datele înscrise în fişa de înregistrare depusă iniţial;i) transferul total al activităţii cu profil ecologic;j) transferul parţial al activităţii cu profil ecologic;k) modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existenţa unor fluctuaţii ale efectivelor de animale, constatarea de diferenţe între cultura înregistrată şi cultura înfiinţată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de produse a distribuitorilor, modificarea statusului parcelei, modificarea dimensiunii exploataţiei prin adăugarea/retragerea de suprafeţe de teren, luciu de apă şi/sau animale/animale şi organisme de acvacultură, erori materiale. Pentru aceste cazuri operatorul are obligaţia să depună documente care să justifice necesitatea modificării.
  (3)
  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii care desfăşoară activităţi de producţie zootehnică sunt scutiţi de obligaţia de depunere a solicitării privind modificarea fişei de înregistrare depuse iniţial, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13, în situaţia în care intervin modificări care privesc categoria de vârstă a animalelor înscrise în fişa de înregistrare.
  (4) Pentru modificările efectuate, operatorul/grupul de operatori trebuie să prezinte la DAJ/DAMB documente justificative, prevederile art. 5 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.(5) Solicitarea prevăzută la alin. (1), după aprobare, se restituie în original operatorului/grupului de operatori în cauză, o copie se păstrează la DAJ/DAMB, iar o copie, în format electronic, se transmite de către DAJ/DAMB organismului de control cu care operatorul/grupul de operatori are încheiat contract, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia.(6) Datele din solicitarea prevăzută la alin. (1) aprobată se introduc în aplicaţia SII-AE, în termen de maximum 30 de zile de la data înscrisă de către DAJ/DAMB pe acest document.
  Articolul 9(1) În situaţia în care operatorii/grupurile de operatori se retrag din agricultura ecologică sunt obligaţi să notifice DAJ/DAMB la care s-au înregistrat, prin depunerea unei notificări, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14.(2)
  Operatorii/Grupurile de operatori au obligaţia să păstreze toate înregistrările contabile şi documentele emise în perioada în care au desfăşurat activităţi în agricultura ecologică, pentru o perioadă de 5 ani începând cu data retragerii din agricultura ecologică.
  (3) DAJ/DAMB va transmite notificarea de retragere a operatorilor/grupurilor de operatori organismului de control cu care aceştia au avut încheiat contractul, în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării.(4) În situaţia în care unui operator/grup de operatori i-a fost retras certificatul pentru neconformităţi grave prevăzute în Lista măsurilor pe care organismele de control (OC) le aplică operatorilor/grupurilor de operatori din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică, acesta nu mai poate depune o nouă fişă de înregistrare decât după o perioadă de 5 ani de la data retragerii certificatului.
  Articolul 10Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuţ Chesnoiu
  Bucureşti, 25 februarie 2022.Nr. 45.Anexa nr. 1MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului .............
  FIŞA DE ÎNREGISTRAREa producătorilor în agricultura ecologicăAnul ...............AprobatDAJ/DAMBDirector executiv,............................Nr. .............. din .....................AvizatResponsabil agricultură ecologică,....................................................1. ProducătorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................, cu sediul social în localitatea ..................., judeţul ......................., str. ................. nr. ........, bl. .............., sc. .............., ap. ................., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ..........................., CUI ........................, cod exploataţie/ID ..............................., reprezentată de ......................................, în calitate de .........................., CNP .................., act de identificare .............................., tel. ................., fax ................, e-mail ..................................Persoana fizică .........................., domiciliată în .............................., localitatea ......................., judeţul .........................., str. ...................... nr. ........., bl. ........., sc. ................, ap. ..............., BI/CI seria ........... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de către ..........................., CNP .............................., cod exploataţie/ID ..............., tel. ..........., fax ............., e-mail ......................Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru*.........................*Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.Subcontractori:
  Numele şi prenumele/DenumireaCNP/CUIJudeţulLocalitatea
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, Regulamentele delegate şi de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009,(UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014,(UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.
  3. Alegerea organismului de control aprobatDenumirea organismului de control: .......................................Codul organismului de control: ...............................................4. Producţia vegetală (Se va completa cu datele din formularul „Registrul parcelar“.)Suprafaţa totală agricolă exploatată (ha), din care:a) Suprafaţa totală în agricultura convenţională (ha) ..................b) Suprafaţa totală în agricultura ecologică (ha) .........................– suprafaţa în conversie (ha):– anul 1 .....................– 
  anul 2 .....................
  – anul 3 .....................– suprafaţa certificată (ha): ............................
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Data .............................. Semnătura ..................................
  5. Producţia animalierăNume producător .........................
  JudeţulLocalitatea/Comuna/OraşulSpecia/CategoriaRasaEfective (capete)Modul de producţie
  EcologicÎn conversieConvenţional
  Speciile şi rasele se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/DAMB.
  6. Activitate de depozitare[ ] DA [ ] NU
  Locaţia depozituluiTipul de depozit
  Data ..............................Semnătura ..................................Nume producător .......................................REGISTRUL PARCELARAnul ..............
  Informaţii aferente hărţilorSuprafaţa cadastrală a parcelei (ha)Suprafaţa agricolă exploatată** (ha)Suprafaţa în agricultura convenţională (ha)CulturaSuprafaţa în agricultura ecologică
  JudeţulLocalitatea/ Comuna/ OraşulCod SirsupNr. bloc fizicNr. parcelă agricolăSuprafaţa totală
  (ha)
  din care:
  Conversie anul I (ha)Conversie anul II(ha)Conversie anul III (ha)Certificată ecologic (ha)
  12 = 3 + 5345 = 6 + 7 + 8 + 96789
  **În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată.Data ..............................Semnătura ..................................Grupul de operatori va depune lista membrilor grupului de operatori, astfel cum este definit la art. 36 din Regulamentul (UE) 2018/848, şi registrul parcelar şi animalier pentru fiecare membru al grupului de operatori.
  Numele membruluiAdresa sau altă formă de identificare a membrului
  Data ..............................Semnătura ..................................
  Anexa nr. 2MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ...........FIŞĂ DE ÎNREGISTRAREa unităţilor de producţie de acvacultură ecologicăAnul .......................AprobatDAJ/DAMB
  Director executiv,............................Nr. .............. din .....................AvizatResponsabil agricultură ecologică,.......................................................1. Unitate de producţie pentru acvacultură ecologicăPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ......................................., cu sediul social în localitatea ..........................., judeţul ..................., str. ......... nr. ..........., bl. ............, sc. ..............., ap. ............, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ..........................., CUI ............................., cod exploataţie/ID .........................., reprezentată de ........................., în calitate de ..................................., CNP .........................., act de identificare ............................, tel. .............., fax ............., e-mail ..................................Persoana fizică .............................., domiciliată în localitatea ....................., judeţul ................., str. ..................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ......., BI/CI seria ....... nr. .................., eliberat/eliberată la data de ....................... de către ........................., CNP ......................., cod exploataţie/ID ..................., tel. ................., fax ................, e-mail ............................Locaţia amenajării piscicole/unităţii administrate/Puncte de lucru* ....................................................Tipul unităţii (pepinieră/crescătorie)** ..............................................................*Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului/grupului de operatori, indiferent de judeţ.**Se vor declara nominal suprafeţele şi locaţiile pentru pepinieră şi crescătorie aferente fiecărei exploataţii/locaţii în parte.2. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, Regulamentele delegate şi de punere în aplicare;
  – Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.
  3. Alegerea organismului de control aprobatDenumirea organismului de control: ........................................................................................................................................Codul organismului de control: ..............................................................................................................................................4. Producţia de acvacultură(Se va completa cu datele din formularul „Registrul de evidenţă a suprafeţelor de acvacultură“.)Suprafaţa totală exploatată ......................, din care luciu apă ................................., număr bazine ..................................:– 
  Suprafaţa în acvacultura convenţională: ..............................................
  – Suprafaţa în acvacultura ecologică .................................., din care:– suprafaţa în conversie .................., din care:– conversie anul 1 ............................– conversie anul 2 ............................– suprafaţa certificată ecologic ..............................
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Data ..............................
  Semnătura ..................................
  5. Stocul animalelor şi organismelor de acvacultură, la data de .......Nume producător: ............................
  FamilieSpecie peştiSpecie organisme (alge)Efective (t)Vârsta (alevini, puiet predezvoltat, puiet vara 1, puiet vara 2, peşte consum)Declaraţie status
  Convenţional (t)Conversie (t)Ecologic (t)
  12345678
  Se vor înscrie datele ultimului raport de producţie de acvacultură.
  CiprinideCaras25Vara 1250,00
  CiprinideClean40consum0,00
  40,00
  CiprinideCrap
  CiprinideLin
  CiprinidePlătică
  CiprinideRoşioară
  CiprinideScobar
  CiprinideSânger
  CiprinideNovac
  CiprinideCosaş
  GadideMihalţ
  EsocideŞtiucă
  EsocideBiban
  PercideGhiborţ
  PercideŞalău
  SalmonidePăstrăv indigen
  SalmonidePăstrăv fântânel
  SalmonidePăstrăv curcubeu
  SalmonideLostriţă
  SilurideSomn
  SilurideSomn pitic
  AcipenserideSturion
  CiprinideBabuşcă
  AnguillideAnghilă
  etc.
  6. Activitate de depozitare[ ] DA [ ] NU
  Locaţia depozituluiTipul de depozit
  Subcontractori
  Numele şi prenumele/DenumireaCNP/CUIJudeţulLocalitatea
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Data ..............................Semnătura ..................................MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ...................................
  REGISTRULde evidenţă a suprafeţelor de acvaculturăAnul ...................
  Informaţii aferente identificării suprafeţelorSuprafaţa cadastrală a bazinului conform contractului (ha)Suprafaţa luciu de apă exploatată*** (ha)Suprafaţa în acvacultura convenţională (ha)Specia de peşteSpecia de organisme acvatice (alge)Suprafaţa de luciu de apă în agricultura ecologică
  Localitatea/Comuna/OraşulNumăr bazin/identificareNume bazinTip bazinSuprafaţa totală (ha)din care:
  Conversie anul I(ha)Conversie anul II (ha)
  Certificată ecologic (ha)
  12345678910111213
  *** În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Data ..............................Semnătura ..................................
  Anexa nr. 3MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului .............FIŞĂ DE ÎNREGISTRAREa operatorilor/grupului de operatori care desfăşoară activităţi de pregătire/prelucrare în agricultura ecologicăAnul ............................AprobatDAJ/DAMBDirector executiv,............................Nr. .............. din .....................AvizatResponsabil agricultură ecologică,.......................................................1. Operator/Grup de operatori care desfăşoară activităţi de pregătire/prelucrare în agricultura ecologicăPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .........................., cu sediul social în localitatea .........................., judeţul .........................., str. ........... nr. ......., bl. ..., sc. ....., ap. ........., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ....................., CUI ................., reprezentată de ......................, în calitate de ........................., CNP ...................., act de identificare ...................., tel. ..................., fax ......................., e-mail ..............................Persoana fizică .........................., domiciliată în .................., localitatea ....................., judeţul ................., str. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ...., BI/CI seria ....... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de către ..................................., CNP ....................., tel. ................., fax ..............., e-mail .............................Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru* ...........................................*Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.[ ] Activităţi de pregătire:DivizareSeparareTranşareDecupareDezosareTocareJupuireMăcinareTăiereCurăţareDecorticare
  RăcireÎngheţareCongelareDecongelareEtichetareTraducere eticheteSortareSacrificareAmbalareOmogenizareÎmpachetare
  [ ] Activităţi de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate.)Adăugare ingredientÎncălzireAfumareSărareCoacereUscareMarinareExtragere
  ExtrudareÎmbuteliereCombinaţie a acestor procedee
  Subcontractori:
  Numele şi prenumele/DenumireaCNP/CUIJudeţulLocalitatea
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate şi de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
  – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.
  3. Alegerea organismului de control aprobatDenumirea organismului de control ales: ..........................................................Codul organismului de control: ..........................................................4. Specificarea locurilor de pregătire şi/sau de prelucrare şi/sau de depozitare şi natura operaţiilor şi a produselor, prin precizarea locului de pregătire/prelucrare/depozitareNumele operatorului/grupului de operatori care desfăşoară activităţi de pregătire/prelucrare/depozitare: ..........................
  Produs finit**Loc de pregătire/prelucrareCantitate realizată în anul anterior (kg, litri sau, după caz, în nr. de unităţi)
  Natura operaţiilor***Locaţia depozituluiTipul de depozit
  Grupa****Subgrupa****/detalii produsJudeţulLocalitatea
  ** Produsul care iese din unitatea de pregătire/prelucrare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu).*** Operaţii privind:[ ] Activităţi de pregătire:DivizareSeparareTranşareDecupareDezosareTocareJupuireMăcinareTăiereCurăţareDecorticareRăcire
  ÎngheţareCongelareDecongelareEtichetareTraducere eticheteSortareSacrificareAmbalareOmogenizareÎmpachetare
  [ ] Activităţi de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate.)Adăugare ingredientÎncălzireAfumareSărareCoacereUscareMarinareExtragereExtrudare
  ÎmbuteliereCombinaţie a acestor procedee
  **** Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/DAMB.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Data .................Semnătura .........................
  Anexa nr. 4MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ...........................FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE
  a operatorilor/grupului de operatori din agricultura ecologicăFlora spontanăAnul ......................................
  AprobatDAJ/DAMBDirector executiv,............................Nr. .............. din .....................AvizatResponsabil agricultură ecologică,...............................1. Operator/Grup de operatoriPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .........................., cu sediul social în localitatea .........................., judeţul ......................, str. .............. nr. ..., bl. ..., nr. ..., sc. ..., ap. .........., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul .................., CUI ........................, reprezentată de ............................, în calitate de ......................, CNP ............................., act de identificare ....................., tel. ......................, fax ................, e-mail .........................sauPersoana fizică ..................................., domiciliată în .........................., localitatea ............................., judeţul ................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., nr. ....., sc. ......, ap. ....., BI/CI seria ........ nr. ..........., eliberat/eliberată la data de .................. de către ....................., CNP ..........................., tel. ................., fax ................, e-mail .....................Locaţia unităţii/unităţii administrate/puncte de lucru* ...................................* Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.Subcontractori:
  Numele şi prenume/DenumireaCNP/CUIJudeţulLocalitatea
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate şi de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009,(UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE,89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.
  3. Alegerea organismului de control aprobatDenumirea organismului de control: ....................................................................Codul organismului de control: .......................................................................4. Tipul de activitate(Se va completa partea A şi/sau partea B.)5. Arealul de colectare– denumirea arealului/arealelor ...................................................– suprafaţa/suprafeţele .................................................................Data .........................................................Semnătura ................................................
  – Partea APregătire/prelucrare floră spontanăDenumirea operatorului/grupului de operatori care desfăşoară activităţi de pregătire/prelucrare/depozitare: ....................................
  Grupa de produse**Specia supusă operaţiunii de pregătire/prelucrare***Loc de pregătire/prelucrareCantitatea estimată în anul ...... (t)Natura operaţiilor****Locaţia depozituluiTipul de depozit
  JudeţulLocalitatea
  Conform instrucţiunilor ataşateConform instrucţiunilor ataşate
  ** Se va completa conform autorizaţiei (anexele nr. 2 şi 4) emise conform Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
  *** Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu, suc de fructe de pădure, ciuperci colectate exclusiv din flora spontană).**** Operaţii privind:[ ] Activităţi de pregătire:DivizareSeparareDecupareTocareJupuireMăcinareTăiereCurăţareDecorticareRăcireÎngheţareCongelareDecongelareEtichetareTraducere eticheteSortareAmbalareOmogenizareÎmpachetare
  [ ] Activităţi de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate.)Adăugare ingredientÎncălzireAfumareSărareCoacereUscareMarinareExtragereExtrudareÎmbuteliereCombinaţie a acestor procedee
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Data .........................................................Semnătura ................................................
  – 
  Partea BDistribuţie/introducere pe piaţă floră spontană(inclusiv distribuţie intracomunitară)Operatorul/Grupul de operatori desfăşoară activitatea de distribuţie online a produselor ecologice,[ ] DA [ ] NUAdresa web ............................Link către platforma e-commerce ....................................Denumirea operatorului/grupului de operatori care desfăşoară activităţi de distribuţie/introducere pe piaţă/depozitare
  Grupa de produseSpecia distribuităCantitatea estimată distribuită (kg, litri sau, după caz, în nr. de unităţi)Numele furnizoruluiŢara de provenienţă a produsuluiLocurile de depozitareDestinaţia produselor (consumator/unităţi de distribuţie/unităţi de pregătire/prelucrare)
  JudeţulLocalitatea
  Conform instrucţiunilor ataşateConform instrucţiunilor ataşate
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Data .........................................................Semnătura ................................................
  INSTRUCŢIUNIGrupa de produseI. Plante colectate din flora spontană, părţi de plantă (exclusiv ciuperci)
  Nr. crt.Denumirea populară consacrată (denumirea ştiinţifică)Partea care se recoltează (partea aeriană/flori/muguri/frunze/fructe/rădăcini etc.)
  1Afinul (Vaccinium myrtillus)Fructele + frunzele
  2Albăstrele (Centaurea cyanus)Florile
  3Alunul (Corylus avellana)
  Fructele + frunzele + mugurii foliari
  4Amăreală (Polygala amara)Părţile aeriene
  5Aninul negru (Alnus glutinosa)Scoarţa + mugurii + frunzele
  6Arnica (Arnica montana)Inflorescenţa terminală
  7Barba-popii (Filipendula ulmaria)Părţile aeriene
  8Bozul (Sambucus ebulus)Toate părţile plantei
  9Bradul (Abies alba)Mugurii + frunze + lujerii tineri + conuri + scoarţa + răşina
  10
  Brânca-ursului (Heracleum sphondylium)Rădăcinile + seminţele + florile + mugurii + frunzele
  11Brânduşa de toamnă (Colchicum autumnale)Seminţele
  12Brusturul (Arctium lappa)Rădăcinile
  13Busuiocul-cerbilor (Mentha pulegium)Părţile aeriene
  14Calomfirul (Tanacetum balsamita)Părţile aeriene
  15Captalanul (Petasites hybridus)Rizomii + rădăcinile
  16Carpenul (Carpinus betulus)Frunzele
  17Castanul comestibil (Castanea sativa)Fructele + frunzele + scoarţa + lemnul
  18Castanul porcesc/sălbatic (Aesculus hippocastanum)Fructele + frunzele + florile albe + scoarţa + coaja fructelor
  19Caşul-popii/Nalba mică (Malva neglecta, Malva sylvestris)Frunzele + florile
  20Călinul (Viburnum opulus)Frunzele + florile + fructele + scoarţa
  21Călţunaşi (Tropaeolum majus)Părţile aeriene
  22Cătina (Hippophae rhamnoides)Fructele + frunzele
  23Cătina roşie (Tamarix ramosissima)
  Mugurii + fructele
  24Cătuşnica (Nepeta catarian)Părţile aeriene ale plantei, recoltate în timpul înfloririi
  25Cânepa-codrului (Eupatorium cannabinum)Toate părţile plantei
  26Cerenţel (Geum urbanum)Rizomii + rădăcinile
  27Cervană (Lycopus europaeus)Părţile aeriene
  28Cetina de negi (Juniperus sabina)Lujerii tineri
  29Chimionul (Carum carvi)Fructele
  30
  Cicoarea (Cichorium intybus)Rădăcinile + părţile aeriene
  31Cimbrişorul de câmp (Thymus serpyllum)Părţile aeriene
  32Cinci degete (Potentilla reptans)Rizomii
  33Cireşul amar sălbatic (Prunus avium)Fructele + pedunculii
  34Ciuboţica-cucului (Primula officinalis; Primula veris)Florile + părţile aeriene + rizomii + rădăcinile
  35Ciumăfaia/Laurul porcesc (Datura stramonium)Toate părţile plantei
  36Ciurul-zânelor (Carlina acaulis)Toate părţile plantei
  37Cârcelul (Ephedra distachya)Părţile aeriene
  38Ciumărea (Galega officinalis)Părţile aeriene
  39Coacăzul negru (Ribes nigrum)Fructele + frunzele
  40Coada-calului (Equisetum arvense; Equisetum maximum)Tulpinile sterile
  41Coada-racului (Potentilla anserina)Părţile aeriene
  42Coada şoricelului (Achillea millefolium)Inflorescenţele + părţile aeriene
  43Colţii-babei (Tribulus terrestris)
  Părţile aeriene
  44Cornul (Cornus mas)Fructele
  45Creţişoara (Alchemilla vulgaris)Părţile aeriene
  46Creţuşca (Filipendula ulmaria)Părţile aeriene
  47Cruşin (Rhamnus fragula)Scoarţa
  48Dracila (Berberis vulgaris)Rădăcinile + scoarţa + florile + fructele
  49Drăgaica/Sânzienele (Galium verum)Părţile aeriene
  50Dudul alb (Morus alba)Fructele + frunzele + rădăcina
  51Dudul negru (Morus nigra)Fructele + frunzele + rădăcina
  52Fagul (Fagus sylvatica)Scoarţa + fructele + frunzele + mugurii foliari
  53Fragul (Fragaria vesca)Fructele + frunzele
  54Frasinul (Fraxinus excelsior)Frunzele + mugurii foliari
  55Fumăriţa (Fumaria officinalis)Părţile aeriene
  56Gălbenele (Calendula officinalis)Florile
  57Ghimpele (Xanthium spinosum)Părţile aeriene
  58Ghinţura/Lumânărica-pământului (Gentiana asclepiadea)Rizomii + rădăcinile
  59Ghiocelul (Galanthus nivalis)Bulbii + florile
  60Glădiţa (Gleditsia triacanthos)Scoarţa + frunzele + fructele
  61Gorunul (Quercus petraea)Fructele + scoarţa
  62Gutuiul (Cydonia vulgaris)Fructele
  63Hameiul sălbatic (Humulas lupulus)
  Fructele (conurile)
  64Iarba mare (Inula helenium)Rădăcinile
  65Iarba-tâlharului (Stachys officinalis)Părţile aeriene
  66Iasomia de pădure (Philadelphus coronarius)Florile
  67Iedera (Hedera helix)Frunzele + fructele + rădăcinile
  68Ienupărul (Juniperus communis)Pseudofructele/fructele + frunzele
  69Ipcărigea (Gypsophila paniculata)Rizomii + rădăcinile
  70
  Isopul (Hyssopus officinalis)Părţile aeriene în timpul înfloririi
  71Izma-calului (Mentha longifolia)Frunzele
  72Jneapănul (Pinus mugo)Mugurii + lujerii tineri
  73Lăcrămioarele/Mărgăritelul (Convallaria majalis)Părţile aeriene
  74Lemnul dulce (Glycyrrhiza glabra)Rădăcinile
  75Leurda (Allium ursinum)Frunzele + bulbii
  76Lichenul de piatră (Cetraria islandica)Părţile aeriene
  77Linariţa (Linaria vulgaris)Părţile aeriene
  78Lipicioasa (Galium aparine)Părţile aeriene
  79Lumânărica (Verbascum phlomoides; Verbascum thapsus; Verbascum thapsiforme)Florile
  80Macul roşu de câmp (Papaver rhoeas)Petalele
  81Margareta (Leucanthemum vulgare)Florile + frunzele
  82Măceşul (Rosa canina)Fructele
  83Mărgeluşă (Lithospermum officinale)
  Frunzele + fructele + rădăcinile
  84Mărul (Malus sp.)Fructele
  85Măselariţa (Hyoscyamus niger)Părţile aeriene
  86Mătrăguna (Atropa belladona)Frunzele + rădăcinile
  87Menta (Mentha piperita)Părţile aeriene
  88Merişorul (Vaccinium vitis idaea)Frunzele + fructele
  89Mesteacănul (Betula verrucosa/Betula pendula)Frunzele + scoarţa + mugurii
  90
  Mesteacănul pufos (Betula pubescens)Amenţii + mugurii
  91Molidul (Picea abies)Mugurii + frunzele + lujerii tineri + conurile + scoarţa + răşina
  92Murul (Rubus fructicosus)Fructele + frunzele
  93Muşeţelul (Matricaria chamomilla)Părţile aeriene
  94Nalba mare (Althaea officinalis)Frunzele + rădăcinile + florile
  95Năpraznicul (Geranium robertianum)Toată planta
  96Năsturelul (Nasturtium officinale)Frunzele
  97Nemţişorul de câmp (Delphinium consolida)Florile
  98Nucul (Junglans regia)Fructele + frunzele
  99Obligeana (Acorus calamus)Rădăcinile + rizomii
  100Omagul (Aconitum species sectio)Rădăcinile
  101Opăţel (Lychnis coronaria)Părţile aeriene
  102Osul iepurelui (Ononis spinosa, Ononis arvensis)Rădăcinile
  103Păducelul (Crataegus monogyna; Crataegus oxyacantha)Frunzele + florile + fructele
  104Paltinul de câmp (Acer platanoides)Frunzele + florile + scoarţa
  105Păpădia (Taraxacum officinale)Frunzele + florile + rădăcinile
  106Pătlagina îngustă (Plantago lanceolata)Frunzele + seminţele
  107Pătlagina lată (Plantago major)Frunzele
  108Pătlagina mică (Plantago media)Frunzele
  109Pedicuţa (Lycopodium clavatum)Părţile aeriene
  110
  Pelinul (Artemisia absinthium)Părţile aeriene
  111Pinul silvestru (Pinus sylvestris)Mugurii + frunzele + lujerii tineri + conurile + scoarţa + răşina
  112Pirul (Agropyron repens)Rădăcinile + rizomii
  113Plămânărica (Pulmonaria officinalis)Părţile aeriene
  114Plopul negru (Populus nigra)Mugurii
  115Podbalul (Tussilago farfara)Frunzele
  116Poroinicul (Dactylorhiza maculata)Tuberculii + părţile aeriene
  117Porumbarul (Prunus spinosa)Florile + frunzele + fructele
  118Pufuliţa cu flori mici (Epilobium parviflorum)Părţile aeriene
  119Pufuliţa (Epilobium hirsutum L., Epilobium angustifolium L.)Părţile aeriene
  120Răchitanul (Lythrum salicaria)Părţile aeriene
  121Rocoina (Stellaria media)Părţile aeriene
  122Roiniţa (Melissa officinalis)Părţile aeriene
  123Rostopasca (Chelidonium majus)
  Părţile aeriene
  124Ruscuţa de primăvară (Adonis vernalis)Părţile aeriene
  125Salcâmul (Robinia pseudacacia)Florile
  126Salcii (Salix alba, Salix fragilis, Salix purpurea, Salix capraea)Scoarţa
  127Salvia (Salvia officinalis)Părţile aeriene în timpul înfloririi
  128Saschiu (Vinca minor)Părţile aeriene
  129Sălcioara (Elaeagnus angustifolia)Ramurile tinere + mugurii + frunzele + fructele
  130
  Săpunariţa (Saponaria officinalis)Rizomii + rădăcinile
  131Scaiul vânăt (Eryngium planum)Părţile aeriene
  132Scaiul vântului (Eryngium campestris)Părţile aeriene + rădăcina plantei
  133Scoruşul de munte (Sorbus aucuparia)Frunzele + florile + fructele
  134Silur (Euphrasia rostkoviana, Euphrasia officinalis)Părţile aeriene
  135Siminoc (Helichrysum arenarium)Florile + părţile tinere ale plantei
  136Socul (Sambucus nigra)Florile + fructele + frunzele
  137Şovârvul (Origanum vulgare)Părţile aeriene
  138Spânzul (Helleborus purpurascens)Rădăcinile
  139Splinuţa (Solidago virguaureae)Părţile aeriene
  140Stejarul (Quercus robur)Fructele + scoarţa + mugurii foliari
  141Sulfina (Melilotus officinalis)Părţile aeriene
  142Sunătoarea (Hypericum perforatum)Părţile aeriene
  143Susanul (Sesamum indicum)
  Seminţele
  144Şerlai (Salvia sclarea)Părţile aeriene
  145Ştevia-stânelor (Rumex alpinus)Rădăcina
  146Talpa-gâştei (Leonurus cardiaca)Partea aeriană în timpul înfloririi
  147Tătăneasa (Symphytum officinale)Rizomii + rădăcinile
  148Teiul (Tilia sp.)Florile
  149Toporaşul (Viola odorata)Florile + rizomii + rădăcinile
  150
  Traista-ciobanului (Capsella bursa pastoris)Părţile aeriene
  151Trei-fraţi-pătaţi (Viola tricolor)Părţile aeriene
  152Trifoişte de baltă (Menyanthes trifoliata)Frunzele
  153Troscotul (Polygonum aviculare)Părţile aeriene
  154Turiţa mare (Agrimonia eupatoria)Părţile aeriene
  155Umbra-iepurelui (Asparagus officinalis)Rădăcina
  156Trifoiul roşu (Trifolium pratense)Părţile aeriene
  157Ţintaura (Centaurium umbellatum)Părţile aeriene
  158Ulmul (Ulmus campestris)Scoarţa
  159Unguraşul (Marrubium vulgare)Părţile aeriene
  160Untul-pământului (Tamus communis)Rădăcinile + rizomul
  161Urzica-moartă (Lamium album)Părţile aeriene
  162Urzica-vie (Urtica dioica)Părţile aeriene + rădăcina
  163Valeriana (Valeriana officinalis)
  Rădăcinile
  164Vâscul (Viscum album)Părţile aeriene
  165Ventrilica (Veronica officinalis)Părţile aeriene + rădăcinile + rizomii
  166Vetrice (Tanacetum vulgare)Părţile aeriene
  167Verbina (Verbena officinalis)Părţile aeriene
  168Vinariţa (Galium odorata)Părţile aeriene
  169Vindecea (Stachys officinalis)Frunzele
  170
  Volbura (Convolvulus arvensis)Rădăcinile + părţile aeriene
  171Zmeurul (Rubus idaeus)Fructele + frunzele
  II. Ciuperci colectate din flora spontană*****
  Nr. crt.Denumirea ştiinţificăDenumirea/Denumirile populară(e)Atenţionări
  1Boletus edulisMânătarcă
  Hrib cenuşiu
  2
  Boletus aereusHrib negru
  Pitarcă
  Pitoancă
  3Boletus luteusPita
  Turta-vacii
  4Boletus subtomentosusBuza-caprei
  5Boletus elegansUntoasa cu inel
  6Boletus luridusChitarcă
  Pitarcă
  7Boletus badius
  Hribul murg
  8Boletus scaberChitarcă
  Burete de mesteacăn
  Burete-călugăresc
  9Cantharellus cibariusGălbiorul
  10Amanita caesareaBuretele domnesc
  Crăiţa
  11Agaricus campestrisCiuperca de gunoiPălăria uneori maronie - se poate confunda cu Amanita Phalloides - buretele viperei, care este otrăvitoare.
  Şampinionul
  12Agarius silvatica
  Ciuperca de pădureLa ciupercile tinere, pălăria se poate confunda cu pălăria amanitelor otrăvitoare.
  13Agaricus arvensisCiuperca de câmp
  Ciuperca oilor
  14Lepiota proceraPălăria-şarpelui
  Buretele şerpesc
  Parasolul
  15Lepiota naucinaBuretele alb al porumbeilorCiupercile tinere se pot confunda cu amanitele albe otrăvitoare.
  16Russula cyanoxanthaVineţica-porumbeilor
  17Russula aurata
  Hulubiţa
  Vineţelele
  18Russula vescaVineţica
  19Russula alutaceaPâinişoară
  20Russula virescensVineţica pestriţă
  21Lactarius deliciosusRâşcovul
  Bureţii dulci
  Pâinea-pădurii
  Râşcovii de brad
  22Lactarius piperatusIuţarii
  Bureţii iuţi
  Buretele lăptos
  23Lactarius volemusBuretele dulce
  Buretele roşu
  Râşcovul lăptos
  24Tricholoma georgiiBuretele de mai
  Buretele de spin
  25Armillaria melleaGhebele
  Opinticii
  26Morchella vulgarisCiuciuleţii
  27Morchella esculentaCiuciulete
  Pupi
  28Morchella conicaZbârciogii
  29Marasmius oreadesBureţii de rouă
  Bureţii de pajişte
  Bureciorii
  30Tuber melanosporumTrufa neagră
  Perla neagră
  31Tuber aestivumTrufa de varăSe recoltează în perioada 1 iunie-15 septembrie.
  32Tuber brumale
  Trufa de toamnăSe recoltează în perioada 1 octombrie-15 decembrie.
  33Tuber macrosporumTrufa cu spori mari/Trufa usturoiatăSe recoltează în perioada 1 septembrie-1 decembrie.
  34Tuber mesentericumTrufa încreţităSe recoltează în perioada 1 septembrie-1 decembrie.
  35Tuber brumaleTrufa de iarnăSe recoltează în perioada 1 decembrie-15 martie.
  36Tuber borchiiTrufa de primăvarăSe recoltează în perioada 1 februarie-30 aprilie.
  37
  Tuber magnatumTrufa de toamnăSe recoltează în perioada 1 octombrie-15 decembrie.
  38Choiromyces meadriformisTrufa porceascăSe recoltează în perioada 1 iulie-30 octombrie.
  39Pleurotus ostreatusNegrişorii
  Buretele negru de fag
  40Polyporus squamosusPăstrăvul de nuc
  Păstrăvul de ulm
  41Clavaria botrytisBureţii creţi
  Creasta-cocoşului
  Rămurelele
  42Clavaria aureaLaba-ursului
  Togmagiorii
  43Coprinus comatusBuretele cu perucă
  Buretele de cerneală
  ***** Conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 246/2006 pentru stabilirea Listei ciupercilor comestibile din flora spontană a căror recoltare sau achiziţie şi comercializare sunt permise, cu modificările ulterioare.
  Anexa nr. 5
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ...........................FIŞĂ DE ÎNREGISTRAREa importatorilor de produse ecologiceAnul .........................AprobatDAJ/DAMBDirector executiv,............................Nr. .............. din .....................AvizatResponsabil agricultură ecologică,...............................1.
  ImportatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............., cu sediul social în localitatea .................., judeţul ......................., str. ..........., nr. ....., bl. ..., sc. ....., ap. ....., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul .................., CUI ............................, reprezentată de .............................., în calitate de ...................., CNP ......................., act de identificare ................., tel. .............., fax ................, e-mail ......................................Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru* ...........................................* Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.Subcontractori:
  Numele şi prenume/DenumireaCNP/CUIJudeţulLocalitatea
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate şi de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– 
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.
  3. Alegerea organismului de control aprobatDenumirea organismului de control ales: .................................Codul organismului: .......................................4. Localizarea ţării de origine a produselor ecologice importate şi natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitareDenumire importator: ..........................................
  ProdusulCodul produsuluiŢara de origine (ţări terţe)Locul de depozitareCantitatea importată (în: kg, litri sau, după caz, în nr. de unităţi)
  GrupaSubgrupa/ Detalii produsŢaraJudeţulLocalitateaAnul anteriorAnul în curs
  Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/DAMB.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.Data ..............................Semnătura ..................................
  Anexa nr. 6MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ......................FIŞĂ DE ÎNREGISTRAREa exportatorilor de produse ecologiceAprobatDAJ/DAMBDirector executiv,............................Nr. .............. din .....................AvizatResponsabil agricultură ecologică,
  ...............................
  1. ExportatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială............................................., cu sediul social în localitatea ...................................., judeţul......................................, str. ................. nr. ......, bl. ......., nr. ...., sc. …, ap. ...., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ........................, CUI ........................, reprezentată de .............................., în calitate de ......................., CNP .................................., act de identificare .................................., tel. ...................., fax ................., e-mail .............................Locaţia fermei/unităţii administrate/Puncte de lucru* ...........................................* Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de judeţ.2. Activitate de depozitare[ ] DA [ ] NU
  Locaţia depozituluiTipul de depozit
  Subcontractori:
  Numele şi prenume/DenumireaCNP/CUIJudeţulLocalitatea
  3. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate şi de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică;4.
  Alegerea organismului de control aprobatDenumirea organismului de control ales: ...........................Codul organismului de control: ......................................
  5. Localizarea unităţii de origine a produselor ecologice exportate şi natura produselor, cu precizarea destinaţiei exportuluiDenumire exportator: ...........................................................
  ProdusulCantitatea exportată în anul anterior (kg, litri sau, după caz, în nr. de unităţi)Unitatea din care se efectuează exportulŢara de destinaţie a exportului
  Grupa**Subgrupa**/Detalii produsUnitateaJudeţulLocalitatea
  ** Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile DAJ/DAMB.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.Data ..............................Semnătura ..................................
  Anexa nr. 7MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului .....................FIŞĂ DE ÎNREGISTRAREa operatorilor/grupurilor de operatori care desfăşoară activităţi de distribuţie/introducere pe piaţă de produse ecologiceAprobatDAJ/DAMBDirector executiv,............................Nr. .............. din .....................AvizatResponsabil agricultură ecologică,
  ...............................
  1. Operator/Grup de operatori care desfăşoară activităţi de distribuţie/introducere pe piaţă de produse ecologicePersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............................, cu sediul social în localitatea ....................................., judeţul ................, str. ............... nr. ....., bl. ......, nr. ...., sc. ..., ap. ...., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ......................, CUI ........................., reprezentată de ............................., în calitate de....................., CNP ..................., act de identificare .........................., tel. ................., fax ................, e-mail ........................Locaţia fermei/unităţii administrate*................................* Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului/grupului de operatori, indiferent de judeţ.Operatorul/Grupul de operatori desfăşoară şi activitatea de traducere a etichetelor şi aplicarea acestora pe produsele ecologice ambalate.  DA  NUOperatorul Grupul de operatori desfăşoară activitatea de distribuţie online a produselor ecologice.[ ] DA [ ] NUAdresa web ............................Link către platforma e-commerce ....................................Subcontractori:
  Numele şi prenumele/DenumireaCNP/CUIJudeţulLocalitatea
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate şi de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001,(CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014,(UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a directivelor 98/58/CE,1999/74/CE,2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.3. Alegerea organismului de control aprobatDenumirea organismului de control ales: ...............................Codul organismului de control: .........................................Nume operator/grup de operatori: .............................................................

  ProdusulCantitatea introdusă pe piaţă/distribuită în anul anterior (kg, litri sau, după caz, în nr. de unităţi)Nume producător/pregătitor/prelucrător/distribuitor/importator şi ţara de provenienţă a produsuluiLocurile de depozitareDestinaţia produselor (consumator/unităţi de distribuţie/unităţi de pregătire/prelucrare)Traducere etichetă
  GrupaDetalii produsNume producător/ pregătitor/ prelucrător/ distribuitor/ importatorŢara de provenienţăŢaraJudeţulLocalitatea
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.Data .............................. Semnătura .........................
  Anexa nr. 8MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului ........................FIŞĂ DE ÎNREGISTRAREa operatorilor care desfăşoară activitatea de depozitare a produselor ecologice sau în conversieAnul .........................AprobatDirector executiv,.............................................Nr. .............. din .....................AvizatResponsabil agricultură ecologică,
  ..................................
  1. Activitate de depozitarePersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .............., cu sediul social în localitatea .................., judeţul ......................., înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ........................, CUI ................., reprezentată de ................, în calitate de ..............., CNP .............., act de identificare ................., tel. .............., fax. ..............., email ......................................Puncte de depozitare* .....................................* Se vor declara toate punctele de depozitare ale operatorului, indiferent de judeţ.2. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică şi mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naţionale şi ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate şi de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE,1999/74/CE, 2007/43/CE,2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică.
  3. Alegerea organismului de control aprobatNumele organismului de control ales: .................................Codul organismului de control: .......................................4. Ţara de origine a produselor depozitate şi natura produselor, cu precizarea locaţiilor depozitelorNume operator - activitate de depozitare: ..........................................
  Nr. crt.JudeţulLocalitateaDate de contactCapacitatea de depozitareSuprafaţa depozituluiGrupa de produseVolumul de mărfuri depozitat
  Anul anteriorAnul în curs
  Grupa de produse se va completa conform nomenclatoarelor disponibile la sediile DAJ/DAMB.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.Data ..............................Semnătura ..................................
  Anexa nr. 9MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului .............Nr. ...................din ........................DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREpentru scutirea operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice
  preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final de la obligaţia de înregistrare în agricultura ecologică
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................, cu sediul social în localitatea ........................., judeţul .........................., str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ....................., CUI ................., reprezentată de ..................... în calitate de .................................., CNP ..........................., act de identificare .............................., tel. ................., fax ................, e-mail .........................., declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele:– vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final;– nu produc, nu pregătesc şi nu depozitez produsele distribuite altfel decât în legătură cu punctul de vânzare;– nu import astfel de produse dintr-o ţară terţă;– nu subcontractez astfel de activităţi unui alt operator.Locaţia/Puncte de vânzare* .......................................................Data ..................................Semnătura ..............................* Se vor declara toate punctele de vânzare prin care operatorul distribuie produse ecologice preambalate către consumatorul/utilizatorul final.
  Anexa nr. 10PROCEDURAaplicabilă operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final care sunt scutiţi de la înregistrarea în agricultura ecologicăI. Obligaţiile operatorilor/grupurilor de operatori1. Operatorii/Grupurile de operatori care sunt scutiţi de la înregistrarea în agricultura ecologică au următoarele obligaţii:a) să îşi declare activitatea la DAJ/DAMB* pe teritoriul căreia îşi desfăşoară activitatea prin depunerea formularului „Declaraţie pe propria răspundere pentru scutirea operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final de la obligaţia de înregistrare în agricultura ecologică“, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9 la ordin;* Direcţiile pentru agricultură judeţene/Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti.b) să solicite furnizorului şi să deţină la punctul de vânzare certificate pentru toate produsele distribuite [certificate emise în conformitate cu art. 35 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice];c)
  să notifice DAJ/DAMB pe teritoriul căreia îşi desfăşoară activitatea, în situaţia în care intervin modificări în ceea ce priveşte activităţile pe care le desfăşoară şi care presupun înregistrarea în agricultura ecologică;
  d) să separe produsele obţinute din producţia ecologică de cele obţinute din producţia convenţională.
  2. Nu sunt scutiţi de la înregistrarea în agricultura ecologică:a) operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice care realizează activităţi de distribuţie în ţări UE sau non-UE, operatorii care importă produse ecologice direct sau preluate de la alte firme din România;b) operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice care, pe lângă vânzarea cu amănuntul către consumatorul/utilizatorul final, distribuie produse ecologice către alţi distribuitori, care la rândul lor revând aceste produse consumatorului/utilizatorului final;c) operatorii/grupurile de operatori care realizează activităţi de distribuţie online a produselor ecologice;d) operatorii/grupurile de operatori care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848.
  II. Obligaţiile DAJ/DAMB1. DAJ/DAMB ţin o evidenţă a operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului/utilizatorului final scutiţi de la înregistrarea în agricultura ecologică, pe care o transmit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Direcţiei generale politici agricole.2. În vederea urmăririi trasabilităţii produselor ecologice, a îndeplinirii condiţiilor care stau la baza scutirii de la înregistrarea în agricultura ecologică a operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final şi a obligaţiilor prevăzute la pct. I, consilierii cu atribuţii de inspecţii tehnice în agricultura ecologică din cadrul DAJ/DAMB vor efectua verificări şi vor transmite lunar către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Direcţia generală control antifraudă şi inspecţii/Direcţia monitorizare inspecţie, verificare şi control rezultatele verificărilor.
  Anexa nr. 11DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREpentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologicăPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................., cu sediul social în localitatea .............., judeţul .................., str. ......................... nr. ...., bl. ..., sc. ...., ap. ......, înscrisă la oficiul registrului comerţului cu numărul ................., CUI .................., reprezentată de ................................, în calitate de .................................., CNP ......................., cod de exploataţie/ID .................., act de identificare ..............., tel. ................., fax ................, e-mail ....................;sauPersoana fizică ........................., domiciliată în ........................., localitatea ..................., judeţul ................................., str. .................. nr. ......., bl. ..., sc. ...., ap. ..., BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat/eliberată la data de ........................... de către ......................, CNP .................., cod de exploataţie/ID .................., tel. ................., fax ................, e-mail .................,declar pe propria răspundere că deţin următoarele documente:
  Nr. crt.Denumirea documentuluiDANU
  0123
  1Contractul încheiat între operator/grup de operatori şi organismul de control (copie)
  2Buletin de identitate/Carte de identitate/Paşaport (pentru cetăţeanul străin) al/a titularului, al/a administratorului sau al/a împuternicitului (copie)
  3
  Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016 (copie)
  4Certificatul de înregistrare fiscală, după caz
  5Certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului comerţului*
  6Dovada înscrierii în Registrul societăţilor agricole/Registrul unităţilor de acvacultură (licenţa de acvacultură)
  7Dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz
  8Titlul de proprietate
  9Extras de carte funciară
  10Contract de vânzare-cumpărare
  11Act de donaţie
  12Contract de arendă/Tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul consiliului local, cuprinzând numărul şi data contractelor, numele şi prenumele arendatorului, suprafaţa de teren arendată
  13
  Contract de închiriere înregistrat la administraţia finanţelor publice teritorială
  14Contract de comodat/Contract de concesiune
  15Contract de asociere/asociere în participaţiune (din care să reiasă sau să existe documente ataşate care atestă dovada dreptului de proprietate/folosinţă a suprafeţei de teren care se va înscrie în agricultura ecologică)
  16Procură notarială din care să reiasă folosirea terenului pentru care se solicită înscrierea în agricultura ecologică, în cazul deţinătorilor de teren care sunt plecaţi sau care nu îl mai pot lucra din motive întemeiate: vârstă, boală etc., după caz
  17Alte documente (notariale) care pot dovedi dreptul de folosinţă a terenului pentru care se solicită înscrierea în agricultura ecologică
  18Adeverinţa de la Registrul agricol din care să reiasă suprafaţa aflată în folosinţă, după caz
  19Harta cu amplasarea culturilor
  20Certificatul eliberat de organismul de control (pentru operatorii care se înscriu în agricultura ecologică începând cu anul II de conversie)
  21Licenţă de import AGRIM**
  22Licenţă de export sau certificat de fixare în avans AGREX**
  23
  Extras din SNIIF - Sistemul privind identificarea şi înregistrarea animalelor în România
  24Decizia privind schimbarea categoriei de folosinţă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare (copie)
  25Autorizaţie de plantare, conform Legii pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare (copie)
  26Certificat de atestare pentru activitatea de producere/prelucrare/comercializare a seminţelor şi a materialului săditor, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, cu modificările şi completările ulterioare (copie)
  27Avizul eliberat de Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii - Academia Română
  28Autorizaţia emisă conform Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările şi completările ulterioare
  29Acordul scris prin care subcontractanţii şi proprietarii de teren sunt de acord să fie supuşi sistemului de control
  * Operatorul este obligat să deţină certificatul constatator pentru toate punctele de lucru pe care le înscrie în fişa de înregistrare în agricultura ecologică.** Documentele emise conform reglementărilor UE în vigoare privind schimburile comerciale.Data ........................Semnătura ..............................
  Anexa nr. 12MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură a Judeţului .....................Nr. ........... din ................AprobatDirector executiv,....................................................... (numele şi prenumele/semnătura)AvizatResponsabil agricultura ecologică,....................................................... (numele şi prenumele/semnătura)CENTRALIZATORUL OPERATORILOR/GRUPURILOR DE OPERATORI DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂPerioada .....................
  Partea A: Producători agricoli
  Declaraţia pe propria răspundereInformaţii aferente hărţilorSuprafaţa totală în agricultura ecologică, din care:Producţia animalieră
  Nr. crt.Proiecte PNDR/PNSNumărul măsurii din PNDR/PNS* sau POP** accesateDenumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUICod exploataţie/IDLocalitateaJudeţulAdresaTel./faxNr./data fişei de înregistrare la DAJDenumirea OC (codul OC)Nr./data contractului încheiat cu OCU.M. (ha, capete, familie de albine, t, l)JudeţulLocalitateaCod SirsupNr. bloc fizicNr. parcelă agricolăSuprafaţa cadastrală a parcelei (ha)Suprafaţa agricolă exploatatăCultură/DenumireC an 1
  (ha)
  C an 2 (ha)C an 3 (ha)Suprafaţa certificată ecologic (ha)Categoria de animaleConversieCertificare
  1234567891011121314151617181920212223242526272829
  C - ConversieOC - Organism de control * Programul naţional de dezvoltare rurală/Planul naţional strategic.** Programul operaţional pentru pescuit.
  Partea B: Unităţi de producţie de acvacultură
  Nr. crt.Declaraţia pe propria răspundereDenumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudeţulAdresaTel./faxNr./data fişei de înregistrare la DAJDenumirea OC (codul OC)Nr./data contractului cu OCU.M. (t, buc.)FamilieSpecieEfective (t)VârstaDeclaraţie statusInformaţii aferente identificării suprafeţelorSuprafaţa de luciu de apă în agricultura ecologică, din care:
  Proiecte PNDRNumărul măsurii din PNDR/PNS POP accesate(alevini, puiet predezvoltat, puiet vara 1, puiet vara 2, peşte consum), algeConvenţional (t)Conversie (t)Ecologic (t)JudeţulLocalitateaNr. bazin/identificareNume bazinTip bazinSuprafaţa cadastrală a bazinului, conform contractuluiSuprafaţă luciu de apă exploatată (ha)Suprafaţa în acvacultura convenţională (ha)Specie de peşte/organisme acvatice (alge)Suprafaţa totală (ha)C1 (ha)C2 (ha)Certificată ecologic (ha)
  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
  Partea C: Operatori/grupuri de operatori care desfăşoară activitatea de pregătire
  Declaraţia pe proprie răspundere
  Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudeţulAdresaTel./faxNr./data fişei de înregistrare la DAJDenumirea OC (codul OC)Nr./data contractului cu OCU.M. (capete. l, t, buc.)Produs finit*Loc de pregătire/prelucrareCantitate realizată în anul...Activităţi de pregătire/prelucrare Natura operaţiilor**Subcontractori
  Nr. crt.Proiecte PNDR/PNSNumărul măsurii din PNDR/PNS sau POP accesateGrupaSubgrupa/detalii produsJudeţulLocalitateaNumele şi prenumele/DenumireaCNP/CUIJudeţulLocalitatea
  1234567891011121314151617181920212223
  * Produsul care iese din unitatea de pregătire/prelucrare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu).** Operaţii privind:[ ] Activităţi de pregătire:DivizareSeparareTranşareDecupareDezosareTocareJupuireMăcinareTăiereCurăţareDecorticare
  RăcireÎngheţareCongelareDecongelareEtichetareTraducerea etichetelorSortareSacrificareAmbalareOmogenizareÎmpachetare
  [ ] Activităţi de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate)Adăugare ingredientÎncălzireAfumareSărareCoacereUscareMarinareExtragere
  ExtrudareÎmbuteliereCombinaţie a acestor procedee
  Partea D: Operatori floră spontană (A - pregătire şi/sau prelucrare/B - distribuţie/introducere pe piaţă sau A şi B)
  Nr. crt.Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudeţulAdresaTel./faxNr./data fişei de înregistrare la DAJDenumirea OC (codul OC)Nr./data contractului cu OCU.M. (ha, to)Pregătire/PrelucrareIntroducere pe piaţă
  SubcontractoriLoc de pregătire/prelucrareGrupa de produseSpecia distribuită/Produsul distribuitCantitatea realizată introdusă pe piaţă (t)Numele furnizoruluiŢara de origine a produsuluiLocaţia depozitelorDestinaţia produselor
  Numele şi prenumele/DenumireaCNP/CUIJudeţulLocalitateaGrupa de produseSpecia supusă operaţiunii de pregătire/prelucrare*/Produs finitJudeţulLocalitateaCantitatea realizată (t) în anul .......Activităţi de pregătire/prelucrare Natura operaţiunilor**JudeţulLocalitateaConsumatorUnităţi distribuitoareUnităţi pregătire/prelucrare
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  Partea E: Exportatori
  Nr. crt.Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudeţulAdresaTel./faxNr./data fişei de înregistrare la DAJDenumirea OC (codul OC)Nr./data contractului cu OCUm (ha, cap., familii de albine, to, l)ProdusulCantitatea exportată realizată anul anterior (kg/l/buc./to)Unitatea de unde se face exportulŢara de destinaţie a exportului
  GrupaSubgrupa/detalii produsUnitateaJudeţulLocalitatea
  123456789101112131415161718
  Partea F: Importatori
  Nr. crt.Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudeţulAdresaTel./faxNr./data fişei de înregistrare la DAJDenumirea OC
  (codul OC)
  Nr./data contractului cu OCUm (ha, cap., familii de albine, to, l)ProdusulCodul produsuluiŢara de origine (ţări terţe)Locurile de depozitareCantitatea importată (kg, litri sau, după caz, în nr. de unităţi)
  GrupaSubgrupa/detalii produsŢaraJudeţulLocalitateaAnul anterior (cantitate realizată)Anul în curs (cantitate estimată)
  1234567891011121314151617181920
  Partea G: Distribuitori
  Nr. crt.Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudeţulAdresaTel./faxNr./Data fişei de înregistrare la DAJDenumirea OC/Codul OCNr./Data contractului cu OCU.M. (kg, l, buc., fam. de albine, buc., t)SubcontractoriProdus finitCantitatea realizată distribuită (kg, l, buc., to)Numele producătorului/pregătitorului distribuitorului/importatorului şi ţara de origine a produsuluiLocurile de depozitareDestinaţia produselor
  Numele şi prenumele/DenumireaCNP/CUIJudeţulLocalitateaGrupaSubgrupa/detalii produsNumele producătorului/ pregătitorului/distribuitorului/ importatoruluiŢara de origine a produsuluiŢaraJudeţulLocalitateaConsumatorUnităţi de distribuţieUnităţi de pregătire/prelucrare
  1234567891011121314151617181920212223242526
  Anexa nr. 13SOLICITAREprivind modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţialMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură ........................Nr. ............ din ................AprobatDirector,DAJ/DAMB............................................(numele şi prenumele/semnătura)AvizatResponsabil agricultura ecologică............................................(numele şi prenumele/semnătura)Solicitare privind modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .........................., cu sediul în localitatea ..........................., judeţul .............................., str. ............ nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ...., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ......................., CUI .........................., reprezentată de ..............................., CNP ........................., cod de exploataţie/ID ....................., telefon ...................., fax ......................, e-mail ......................;Persoana fizică ............................, domiciliată în localitatea ......................, judeţul ...................., str. ........................... nr. ....., bl. ..., sc. ....., ap. ......, BI/CI seria ..... nr. ........................., CNP .........................., cod de exploataţie/ID .........................., telefon ....................., fax ....................., e-mail ....................... .Tip operator/grup de operatori ................................1. Solicit modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial, întrucât mă aflu în una dintre următoarele situaţii*:a) operatorul/grupul de operatori are încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Solicitarea, însoţită de contractul încheiat cu noul organism de control, precum şi fişa de înregistrare iniţială se depun la DAJ/DAMB;b) rezilierea contractului cu organismul de control menţionat în fişa de înregistrare, cu depunerea dovezii acestei rezilieri şi încheierea unui contract cu un alt organism de control;c) schimbarea formei de organizare;d) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei cu/fără modificarea CUI;e) schimbarea administratorului exploataţiei (numele, prenumele, CNP) - în cazul persoanelor juridice;f) schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei;g) cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:(i) decesul operatorului sau al reprezentantului legal;(ii) incapacitatea profesională de lungă durată a operatorului;(iii) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie piscicolă ale exploataţiei;(iv) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole aflate pe exploataţie;(v) o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul operatorului sau stocul de peşte;
  h) constatarea de către organismul de control cu care operatorul are încheiat contract a unor diferenţe între datele înscrise privind producţia animalieră şi datele înscrise în Registrul parcelar faţă de datele înscrise în fişa de înregistrare depusă iniţial;i) transferul total al activităţii cu profil ecologic;j) transferul parţial al activităţii cu profil ecologic;k) modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existenţa unor fluctuaţii ale efectivelor de animale, constatarea de diferenţe între cultura înregistrată şi cultura înfiinţată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de produse a distribuitorilor, modificarea statusului parcelei, modificarea dimensiunii exploataţiei prin adăugarea/retragerea de suprafeţe de teren, luciu de apă şi/sau animale/animale şi organisme de acvacultură, erori materiale. Pentru aceste cazuri operatorul are obligaţia să depună documente care să justifice necesitatea modificării.*Se va/vor bifa situaţia/situaţiile care a/au condus la depunerea acestei solicitări. Pentru aceste situaţii operatorul/grupul de operatori are obligaţia să depună documente care să justifice necesitatea modificării.
  2. ObservaţiiOperatorul/Grupul de operatori va menţiona diferenţele faţă de fişa de înregistrare depusă iniţial........................................................................................În scopul verificării informaţiilor cuprinse în această solicitare, operatorul/grupul de operatori furnizează documente, la cererea MADR/DAJ/DAMB. În situaţia în care unele dintre documente sunt emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, MADR/DAJ/DAMB solicită documentele în cauză entităţilor emitente, cu respectarea prevederilor art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare.
  Declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu au survenit alte modificări în informaţiile prezentate în Fişa de înregistrare nr. ................./data .................. decât cele precizate.
  Data ...................Semnătura operatorului/administratorului grupului de operatori ..............................
  Anexa nr. 14NOTIFICAREprivind retragerea din agricultura ecologicăMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură .................................Nr. ............ din ...............Notificare privind retragerea din agricultura ecologică
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................., cu sediul în localitatea ........................, judeţul .........................., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ...., ap. ......, înscrisă la registrul comerţului cu nr. .................., CUI ............................., reprezentată de ..........................., CNP ................., cod de exploataţie/ID ......................., telefon .................., fax ......................., e-mail .........................;sauPersoana fizică ....................., domiciliată în localitatea ....................., judeţul ..................., str. .................. nr. ...., bl. ..., sc. ....., ap. ....., BI/CI seria ................. nr. ............................., CNP ...................., cod de exploataţie/ID ................, telefon ........................, fax ........................., e-mail ...................... .Tip operator/grup de operatori ........................Declar că mă retrag din agricultura ecologică, începând cu data de ............................. .Mă angajez să menţin pentru o perioadă de 5 ani înregistrările contabile, precum şi toate documentele emise în perioada activării mele în agricultura ecologică.Data ..........................Semnătura operatorului/administratorului grupului de operatori ..........................
  -----