Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 23 februarie 2022privind stabilirea şi individualizarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 1 martie 2022Data intrării în vigoare 01-03-2022  Aprobată prin ORDINUL nr. 12 din 23 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 202 din 1 martie 2022.
  Capitolul I Scop şi domeniu de aplicare
  Articolul 1(1) Prezenta procedură are drept scop instituirea regulilor necesare stabilirii şi individualizării sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prezenta procedură se aplică activităţii de control desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale.(3) Prezenta procedură se aplică de către Comitetul de reglementare şi de către compartimentele de specialitate din cadrul ANRE.
  Capitolul II Procesul de adoptare a deciziei de stabilire şi individualizare a sancţiuniiArticolul 2(1) În situaţia în care, în urma unei acţiuni de control, agentul constatator/echipa de control constată săvârşirea unei fapte contravenţionale care se poate încadra la sancţiune cu amendă raportată la cifra de afaceri, întocmeşte un raport de control în care sunt consemnate datele, verificările, prevederile legale încălcate şi concluziile acţiunii de control desfăşurate.(2) În baza raportului de control, Direcţia generală de control elaborează un referat privind stabilirea şi individualizarea sancţiunii (denumit în continuare referat), care se va înainta Comitetului de reglementare, prin care se motivează şi se propune stabilirea şi individualizarea amenzii contravenţionale raportată la cifra de afaceri.Articolul 3Referatul conţine, dar fără a se limita la acestea, datele de identificare ale persoanei juridice controlate, descrierea faptei contravenţionale săvârşite cu indicarea gravităţii şi duratei faptei, a impactului produs asupra pieţei de energie electrică sau gaze naturale, după caz, şi asupra clientului final, după caz, a circumstanţelor agravante sau atenuante, temeiul legal, indicarea datei de împlinire a termenului de prescripţie a aplicării sancţiunii contravenţionale, toate datele şi elementele deţinute de către compartimentul de specialitate cu atribuţii de control necesare evaluării gravităţii abaterii respective, precum şi o propunere de stabilire şi individualizare a amenzii contravenţionale.Articolul 4(1) În procesul de analiză, Comitetul de reglementare, prin intermediul secretariatului acestuia, poate solicita date, analize şi informaţii suplimentare compartimentelor de specialitate, în vederea stabilirii gravităţii faptei, a duratei şi/sau a impactului produs asupra pieţei de energie electrică sau gaze naturale, după caz, şi asupra clientului final.
  (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, compartimentul de specialitate furnizează Comitetului de reglementare datele şi informaţiile suplimentare solicitate.
  Articolul 5(1) În baza raportului de control, a referatului şi a datelor şi informaţiilor suplimentare, dacă au fost solicitate, Comitetul de reglementare se întruneşte în şedinţă, în vederea stabilirii şi individualizării sancţiunii contravenţionale prin decizie care se adoptă cu votul majorităţii simple, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii referatului la secretariatul Comitetului de reglementare.(2) În cazul egalităţii de voturi este decisiv votul preşedintelui ANRE sau, în cazul indisponibilităţii acestuia, cel al vicepreşedintelui care conduce şedinţa.(3) În situaţia în care, în urma analizei, se ajunge la concluzia că gravitatea faptei săvârşite nu impune sancţionarea cu un anumit procent din cifra de afaceri, Comitetul de reglementare va emite o decizie în acest sens, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).
  Articolul 6Decizia Comitetului de reglementare va conţine, dar fără a se limita la acestea:1. datele de identificare ale persoanei juridice controlate;2. descrierea faptei contravenţionale săvârşite cu indicarea gravităţii, datei şi a duratei faptei, a impactului produs asupra pieţei sau asupra clientului final, după caz;3. prezentarea circumstanţelor agravante şi/sau atenuante;4. dispoziţia legală încălcată;5. sancţiunea stabilită şi individualizată;6. dreptul persoanei juridice controlate de a contesta decizia, termenul de contestaţie şi instanţa competentă.
  Articolul 7(1) Decizia Comitetului de reglementare se semnează de către preşedintele ANRE şi se comunică persoanei juridice controlate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, prin intermediul poştei clasice sau electronice, cu confirmare de primire, sau prin predare personală la sediul ANRE ori la sediul persoanei juridice controlate, sub semnătură olografă.(2) Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti.Articolul 8În baza deciziei de stabilire şi individualizare a sancţiunii, agentul constatator aplică sancţiunea prin încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare care se comunică contravenientului în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1), împreună cu decizia Comitetului de reglementare, raportul de control şi referatul.
  Capitolul III Criterii de individualizare a sancţiuniiArticolul 9Individualizarea sancţiunilor se face în funcţie de gravitatea şi durata faptei, de impactul produs asupra pieţei de energie electrică sau gaze naturale, după caz, şi a clientului final, cu respectarea principiilor eficacităţii, proporţionalităţii şi al efectului descurajator al sancţiunii aplicate.Articolul 10(1) Evaluarea gravităţii săvârşirii unei fapte se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante.(2) În evaluarea gravităţii faptei contravenţionale se iau în considerare, dar fără a se limita la acestea, natura faptei săvârşite, împrejurările în care a fost săvârşită fapta, modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, scopul urmărit, consecinţele produse, recidiva, precum şi datele şi informaţiile consemnate în raportul de control.
  Articolul 11(1) La stabilirea gravităţii faptei este necesar să se ia în considerare şi următoarele aspecte:a) dimensiunea şi importanţa pieţei în care este activă persoana juridică controlată;b) cota de piaţă a persoanei juridice controlate;c) capacitatea economică efectivă a persoanei juridice controlate de a produce o pagubă celorlalte întreprinderi sau clienţilor finali.(2) La stabilirea şi individualizarea sancţiunii contravenţionale se va ţine seama şi de starea de insolvenţă a persoanei juridice controlate.
  Capitolul IV Circumstanţe atenuante şi agravanteArticolul 12(1) La stabilirea şi individualizarea sancţiunii contravenţionale constituie circumstanţe atenuante următoarele împrejurări, fără a se limita la acestea:a) persoana juridică controlată furnizează dovezi că a pus capăt încălcării prevederilor legale imediat ce a luat cunoştinţă de declanşarea acţiunii de control sau în timpul desfăşurării acţiunii de control;b) persoana juridică controlată dovedeşte existenţa şi implementarea unui program de conformare pentru reintrarea în legalitate şi/sau repararea unui prejudiciu cauzat clienţilor finali.(2) La stabilirea şi individualizarea sancţiunii contravenţionale, Comitetul de reglementare ţine cont de existenţa circumstanţelor agravante pentru contravenient, precum:a) săvârşirea de către aceeaşi persoană juridică a unei încălcări identice sau similare, de cel puţin două ori, în decursul a 12 luni consecutive;
  b) refuzul de a coopera cu ANRE sau obstrucţionarea desfăşurării acţiunii de control.
  Capitolul V Dispoziţii finaleArticolul 13Decizia de stabilire şi individualizare a sancţiunii contravenţionale emisă de Comitetul de reglementare se comunică persoanei juridice controlate de către agentul constatator care a întocmit raportul, împreună cu procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, referatul, raportul de control şi toate celelalte înscrisuri rezultate în cadrul acţiunii de control.Articolul 14
  Decizia de stabilire şi individualizare a sancţiunii contravenţionale emisă de Comitetul de reglementare, împreună cu referatul, raportul de control şi toate celelalte înscrisuri, constituie anexe la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
  ----