Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 24 februarie 2022de selecţie a administratorului sistemului de garanţie-returnare
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 25 februarie 2022Data intrării în vigoare 25-02-2022  Aprobată prin ORDINUL nr. 459 din 24 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 191 din 25 februarie 2022.
  Articolul 1Obiectul prezentei proceduri îl constituie stabilirea modalităţii de selecţie a administratorului sistemului de garanţiereturnare, denumită în continuare procedura de selecţie.Articolul 2Pentru a fi supusă procedurii de selecţie a administratorului sistemului de garanţie-returnare, denumit în continuare administrator SGR, societatea constituită în acest scop transmite documentaţia de participare prevăzută la art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Etapele procedurii de selecţie sunt următoarele:a) înscrierea la procedura de selecţie a administratorului SGR şi transmiterea documentaţiei se efectuează în termenul prevăzut la art. 18 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, cu modificările şi completările ulterioare;b) evaluarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 5;c) analiza documentaţiei depuse şi acordarea punctajului;
  d) publicarea anunţului privind rezultatul selecţiei.
  Articolul 4(1) Procedura de selecţie se efectuează în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 3 lit. a) de către Comisia de selecţie organizată la nivelul autorităţii publice pentru protecţia mediului, denumită în continuare Comisia.(2) Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri de selecţie.(3) Structura şi atribuţiile Comisiei sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură de selecţie.(4)
  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei se aprobă în prima şedinţă a acesteia.
  Articolul 5Criteriile de eligibilitate pentru participanţii la procedura de selecţie sunt următoarele:a) să fie constituiţi sub forma unor societăţi pe acţiuni potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate exclusiv pentru a implementa, gestiona, opera şi a asigura finanţarea sistemului de garanţie-returnare;b) toţi acţionarii solicitantului să fie constituiţi sub formă de asociaţie, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;c) să aibă ca acţionari structurile asociative ale producătorilor şi care deţin împreună o cotă de piaţă de cel puţin 30%, raportat la numărul de unităţi de ambalaje SGR introduse pe piaţă în ultimul an fiscal încheiat anterior depunerii documentaţiei pentru acreditare;d) toţi membrii structurilor asociative ce fac parte din acţionariatul solicitantului să deţină calitatea de producător, astfel cum este prevăzut la pct. 1 lit. k) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, cu modificările şi completările ulterioare;e)
  membrii structurilor asociative ce fac parte din acţionariatul solicitantului să nu înregistreze datorii exigibile la Fondul pentru mediu;
  f) capitalul social al societăţii constituite nu poate fi mai mic de 5 milioane lei;g) să descrie şi să îşi asume propunerea de mecanism pentru dobândirea calităţii de acţionar de către statul român potrivit prevederilor art. 19 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 6În situaţia în care din acţionariatul societăţii fac parte şi structurile asociative ale comercianţilor care comercializează pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje SGR, acestea trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:a) să fie constituite sub formă de asociaţie, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;b) toţi membrii structurilor asociative să deţină calitatea de comerciant, astfel cum este prevăzut la pct. 1 lit. e) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) membrii structurii asociative să nu înregistreze datorii exigibile la Fondul pentru mediu.
  Articolul 7(1) Documentaţia pentru înscrierea la procedura de selecţie a administratorului SGR trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele:a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură de selecţie;b) statutul fiecărei structuri asociative acţionare a societăţii, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;c) declaraţie pe propria răspundere autentificată la notar a fiecărei structuri asociative a producătorilor, acţionari ai societăţii, din care să rezulte că toţi membrii structurii asociative deţin calitatea de operatori economici în sensul art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, şi că aceştia au introdus pe piaţă unităţi de ambalaje SGR în anul fiscal încheiat anterior desfăşurării procedurii de selecţie, însoţită de lista membrilor;d)
  declaraţie pe propria răspundere autentificată la notar a fiecărei structuri asociative a producătorilor, acţionari ai societăţii, din care să rezulte că toţi membrii acesteia au achitat la zi toate contribuţiile datorate Fondului pentru mediu, însoţită de lista membrilor şi datele acestora de identificare, inclusiv codul de identificare fiscală;
  e) declaraţie pe propria răspundere autentificată la notar a fiecărei structuri asociative a producătorilor, acţionari ai societăţii, din care să rezulte numărul şi greutatea totală de ambalaje SGR introduse pe piaţă cu titlu profesional în ultimul an fiscal încheiat la data depunerii documentaţiei de fiecare dintre membrii acesteia care deţin calitatea de operatori economici, astfel cum este prevăzut la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare;f) descrierea mecanismului propus pentru dobândirea de către statul român a calităţii de acţionar şi angajamentul scris privind aplicarea acestui mecanism, potrivit prevederilor art. 19 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, cu modificările şi completările ulterioare, semnat în original de toate entităţile ce deţin calitatea de acţionar în cadrul solicitantului;g) documentele prevăzute la lit. a)-f) sunt însoţite de un opis al acestora.
  (2) Declaraţia prevăzută la lit. e) detaliază cantitatea totală de ambalaje SGR atât în număr de bucăţi, cât şi în kilograme, defalcat pe fiecare tip de material şi pentru fiecare membru al structurii asociative în parte atât pentru ambalaje SGR, cât şi pentru ambalaje care nu intră în sfera de aplicare a SGR. Pentru respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia poate fi depusă de un împuternicit al solicitantului, care întocmeşte declaraţia pe baza datelor furnizate de fiecare membru al structurilor asociative acţionare ale solicitantului şi asigură confidenţialitatea acestora. Declaraţia se transmite în format electronic către Administraţia Fondului pentru Mediu la adresa sgr@afm.ro. Documentele depuse în format electronic trebuie să poarte semnătură electronică calificată.
  Articolul 8
  În situaţia în care din acţionariatul societăţii fac parte şi structurile asociative ale comercianţilor care comercializează pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje SGR, societatea trebuie să includă în documentaţia de înscriere la procedura de selecţie, pe lângă documentele prevăzute la art. 7, şi următoarele documente:a) statutul fiecărei structuri asociative a comercianţilor, acţionară a societăţii, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) declaraţie pe propria răspundere autentificată la notar a fiecărei structuri asociative a comercianţilor, acţionară a societăţii, din care să rezulte că toţi membrii structurii asociative deţin calitatea de comerciant, în sensul prevederilor pct. 1 lit. e) din anexa Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de lista nominală a membrilor;c) declaraţie pe propria răspundere autentificată la notar a fiecărei structuri asociative a comercianţilor, acţionară a societăţii, din care să rezulte că toţi membrii acesteia au achitat la zi toate contribuţiile datorate Fondului pentru mediu, însoţită de lista membrilor şi datele de identificare ale acestora, inclusiv codul de identificare fiscală;d) documentele prevăzute la lit. a)-c) sunt însoţite de un opis al acestora.
  Articolul 9(1) Documentaţia de selecţie se depune de către participant la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului atât în format letric, cât şi prin poştă electronică la adresa registratura@mmediu.ro. Documentele depuse în format electronic trebuie să poarte semnătură electronică calificată.(2) Fiecare pagină din documentaţia de selecţie este numerotată şi certificată pentru conformitate.Articolul 10(1) În cazul în care Comisia constată că documentaţia nu cuprinde toate documentele şi informaţiile prevăzute la art. 7 sau 8 ori consideră necesară completarea acesteia, solicită în scris participantului furnizarea de documente ori informaţii suplimentare.(2) Netransmiterea în termen de 5 zile a documentelor sau informaţiilor suplimentare solicitate potrivit alin. (1) conduce la eliminarea participantului de la procedura de selecţie.(3) Decizia de respingere a dosarului se motivează şi se comunică în scris solicitantului de către Comisie.
  Articolul 11În cazul în care un producător este membru în mai multe structuri asociative ale producătorilor ce participă la procedura de selecţie, numărul de unităţi de ambalaje SGR introduse pe piaţă de acesta în ultimul an fiscal încheiat anterior depunerii documentaţiei este luat în considerare o singură dată, în cadrul structurii asociative cu cota de piaţă cea mai mare.Articolul 12(1) După verificarea condiţiilor de eligibilitate în baza documentaţiei de participare, precum şi în baza informaţiilor disponibile la Administraţia Fondului pentru Mediu, fiecare membru al Comisiei acordă fiecărui participant la procedura de selecţie un număr de puncte stabilit conform planului operaţional prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură de selecţie.(2) Punctajul obţinut de fiecare solicitant se calculează prin aplicarea mediei aritmetice a punctajelor acordate acelui solicitant de fiecare membru al Comisiei, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2.(3) Pentru atribuirea punctajului prevăzut la alin. (2) se poate acorda şi fracţie din punctele prevăzute pentru fiecare criteriu din anexa nr. 2.(4)
  Fiecare membru al Comisiei trebuie să argumenteze punctajul acordat fiecărui participant.
  (5) Membrii Comisiei sau, după caz, membrii supleanţi ai Comisiei au obligaţia să transmită secretariatului Comisiei, pe suport hârtie, raportul realizat în urma analizării documentelor, care va cuprinde punctele acordate, împreună cu justificarea care a stat la baza acordării acestora, cu privire la decizia de respingere sau de acceptare a dosarului solicitantului.(6) Comisia poate coopta, în faza preliminară emiterii deciziei, dacă este cazul, experţi strict pentru exprimarea unor opinii tehnice necesare ca suport în fundamentarea deciziilor, fără a afecta termenele prevăzute în prezenta procedură de selecţie şi/sau pe cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, cu modificările şi completările ulterioare.(7) Comisia poate solicita instituţiilor cu atribuţii de control din coordonarea/în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor desfăşurarea de controale tematice şi inopinate la participanţi, în etapa procedurii de selecţie, şi stabileşte împreună cu acestea tematica de control.
  Articolul 13Solicitanţii pot ataca decizia Comisiei, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 14Anunţul privind etapele procedurii de selecţie a administratorului SGR se publică pe pagina de internet a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.Anexa nr. 1la procedura de selecţieMODEL DE CERERESubscrisa, ..................................................., cu sediul social în ........................, str. ...................... nr. ......, bl. ....... ap. ........, judeţul/sectorul ......................, înregistrată la .......................... cu nr. ......................, cod unic de înregistrare nr. ................./................, cont bancar nr. ......................, deschis la ........................, sucursala ............................., telefon ......................., fax ................., e-mail ........................, reprezentată prin .........................................., în calitate de reprezentant legal, solicită participarea la procedura de selecţie a administratorului sistemului de garanţie-returnare. Anexăm documentele specifice prevăzute în Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 459/2022 privind aprobarea Procedurii de selecţie a administratorului sistemului de garanţie-returnare.Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Reprezentant legal, .......................................... (numele, prenumele şi semnătura)Data ....................Anexa nr. 2 la procedura de selecţiePLAN OPERAŢIONAL

  Nr. crt.Planul operaţionalPuncte
  TOTAL, din care:100
  1.Planul de organizare a SGR(i) O schemă logistică detaliată a etapelor necesare pentru operaţionalizarea sistemului de garanţie-returnare până la data de implementare efectivă conform art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, cu modificările şi completările ulterioare, şi de funcţionare a acestuia pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi un calendar estimativ al acestor etape1530
  (ii) Măsurile menite să asigure participare şi îndeplinirea obligaţiilor în mod corespunzător de către operatorii economici implicaţi7
  (iii) Structura organizatorică internă a administratorului SGR, numărul necesar de angajaţi pentru desfăşurarea activităţii, calendar estimativ pentru instruirea şi angajarea personalului necesar5
  (iv) Propunerile privitoare la marcajul specific sistemului de garanţie-returnare care să asigure respectarea prevederilor art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, cu modificările şi completările ulterioare, fără să instituie obligaţii excesive în sarcina operatorilor economici implicaţi3
  2.Planul financiar
  (i) Metoda de finanţare a sistemului de garanţie-returnare pe o perioadă de 5 ani1540
  (ii) O schemă a costurilor estimative pentru operaţionalizarea sistemului până la data de implementare efectivă a sistemului şi funcţionarea acestuia pentru o perioadă de 5 ani5
  (iii) Descrierea principiilor generale ce urmează a guverna modalitatea de stabilire a tarifului de administrare şi a tarifului de gestionare5
  (iv) Soluţiile financiare necesare pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului în situaţia unui procent de returnare de 90%15
  3.Planul de atingere a obiectivelor de returnare(i) Planul de organizare a sistemului de colectare, transport, sortare, numărare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje SGR1020
  (ii) Planul privind frecvenţa colectării de ambalaje SGR utilizate atât în zonele urbane, cât şi în cele rurale, pentru asigurarea funcţionării optime a sistemului3
  (iii) Măsurile ce vor fi adoptate pentru a determina creşterea progresivă şi continuă a ratei de returnare a ambalajelor SGR de către consumatorii finali7
  4.Planul de contractare cu operatorii economici
  (i) Planul de organizare a procedurii de contractare cu toţi operatorii economici supuşi sistemului de garanţie-returnare, care să asigure confidenţialitatea şi nediscriminarea între operatorii economici implicaţi15
  (ii) Instituirea unei proceduri pentru soluţionarea amiabilă a conflictelor contractuale care se pot ivi între administratorul SGR şi operatorii economici contractori, atât la momentul încheierii contractelor, cât şi în cursul executării lor4
  5.Planul privind campaniile educaţionale şi publicitare de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la SGR(i) Măsurile pentru informarea consumatorilor finali asupra modalităţii de funcţionare a sistemului de garanţie-returnare25
  (ii) Măsurile pentru desfăşurarea unor campanii de educare a conduitei consumatorilor finali în sensul returnării ambalajelor SGR şi de conştientizare a necesităţii participării active în cadrul sistemului în scopul diminuării impactului asupra mediului provocat de deşeurile de ambalaje SGR3
  Anexa nr. 3la procedura de selecţieSTRUCTURA ŞI ATRIBUŢIILEComisiei de selecţie organizate la nivelul autorităţii publice pentru protecţia mediului
  Articolul 1(1) Comisia de selecţie are următoarea componenţă:a) o persoană cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, propusă de către coordonatorul structurii - preşedinte;b) o persoană cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, propusă de către coordonatorul structurii - vicepreşedinte;c) doi funcţionari publici responsabili potrivit fişei de post pentru directiva privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, propuşi de preşedintele acesteia -1 membru titular şi 1 membru supleant;d) doi funcţionari publici responsabili potrivit fişei de post pentru directiva privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, propuşi de comisarul acesteia - 1 membru titular şi 1 membru supleant;e) doi funcţionari publici responsabili potrivit fişei de post pentru directiva privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, propuşi de către directorul direcţiei cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor, avizaţi de către coordonatorul structurii - 1 membru titular şi 1 membru supleant;f) doi funcţionari publici din cadrul direcţiei cu atribuţii în domeniul juridic din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, propuşi de către directorul acesteia, avizaţi de către coordonatorul structurii - 1 membru titular şi 1 membru supleant;g) doi funcţionari publici din cadrul direcţiei cu atribuţii în domeniul economico-financiar din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, propuşi de către directorul acesteia, avizaţi de către coordonatorul structurii - 1 membru titular şi 1 membru supleant.(2) Structurile prevăzute la alin. (1) transmit, la cererea secretariatului Comisiei, în vederea stabilirii componenţei nominale, persoanele propuse, iar secretariatul le trimite spre aprobare către coordonatorul structurii.(3) În cazul în care preşedintele Comisiei se regăseşte în imposibilitatea de a exercita atribuţiile, atunci vicepreşedintele Comisiei exercită atribuţiile acestuia astfel cum sunt prevăzute în prezenta anexă.(4) Secretariatul Comisiei este asigurat prin intermediul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.Articolul 2
  Comisia de selecţie are următoarele atribuţii:a) evaluează îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate;b) analizează conţinutul documentaţiei şi informaţiilor din aceasta, depusă de către solicitant, precum şi conformitatea acesteia cu cerinţele prevăzute în prezentul ordin;c) acordă punctajul documentaţiei, potrivit planului operaţional;d) propune aprobarea dosarului solicitantului care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de procedura de selecţie;e) solicită în scris participantului furnizarea de documente ori informaţii suplimentare, în cazul în care consideră necesară completarea documentaţiei;f) comunică solicitantului decizia de respingere a dosarului.
  ----