Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 22 martie 2021privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea la dispoziţia publicului a spectacolelor de teatru în mediul online
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 februarie 2022Data intrării în vigoare 25-02-2022  Conținută de PROTOCOLUL din 22 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 25 februarie 2022.
  Articolul 1(1) Comunicarea publică a operelor muzicale, pentru care dreptul patrimonial de autor de comunicare publică este gestionat colectiv, potrivit legii, ce sunt parte integrantă a unor spectacole de teatru, puse la dispoziţia publicului, în mod direct, live şi/sau prin reproducere, gratuit ori contracost, printr-un serviciu online, se realizează numai după încheierea, cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, a autorizaţiei licenţă neexclusivă.(2) Autorizaţia licenţă neexclusivă conferă utilizatorului dreptul neexclusiv de a comunica public online, live ori de a reproduce, în scopul comunicării publice online, gratuit sau contracost, opere muzicale într-un spectacol sau festival de teatru ce cuprinde opere muzicale pentru care dreptul patrimonial de autor de comunicare publică este gestionat colectiv, potrivit legii.Articolul 2În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:spectacol de teatru - spectacole dramatice, coregrafice, de revistă, cabaret, de circ, de păpuşi şi/sau de marionete care includ opere muzicale din repertoriul gestionat colectiv de către organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale;festival de teatru - evenimentul artistic care se desfăşoară pe o perioadă de cel puţin două zile consecutive şi în cadrul căruia sunt comunicate public o serie de mai multe spectacole de teatru;online - internet şi orice alte reţele de calculatoare;utilizator - orice persoană fizică sau juridică: sub al cărei nume este înregistrat domeniul la care este accesibil serviciul prin internet sau alte reţele de calculatoare;ori care este responsabilă de conţinutul site-ului disponibil pe internet sau pe alte reţele de calculatoare;sau care este responsabilă de punerea la dispoziţia publicului, online, a spectacolului sau festivalului de teatru;ori care exploatează site-ul pe internet sau pe alte reţele de calculatoare; sau care obţine venituri dintre cele care fac parte din baza de calcul al remuneraţiei, astfel cum este reglementată de prezenta metodologie;
  prima postare - o transmitere live sau prima încărcare a înregistrării spectacolului de teatru ori a festivalului de spectacole de teatru, pentru care se încheie autorizaţia licenţă neexclusivă a autorizării comunicării publice a operelor muzicale, pe site-ul prin care are loc punerea online a acestora la dispoziţia publicului.
  Articolul 3(1) Cererea de încheiere a autorizaţiei licenţă neexclusivă se depune de utilizator la organismul de gestiune colectivă, cu cel puţin 10 zile înainte de data la care spectacolul de teatru, respectiv festivalul de teatru urmează a fi pus la dispoziţia publicului în mediul online, şi cuprinde cel puţin:a) datele de identificare şi de contact ale utilizatorului şi ale reprezentantului său legal;b) adresa URL, la care spectacolul de teatru este disponibil;c) denumirea şi tipul spectacolului de teatru online, cu indicarea fiecăreia dintre operele muzicale utilizate, a autorilor şi a duratei de utilizare a acestora;d) data sau perioada pentru care spectacolul ori festivalul de teatru este pus la dispoziţia publicului în mediul online;
  e) semnătura olografă a reprezentantului legal al utilizatorului.
  (2) Cererea de autorizare şi documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise şi în format electronic, la adresa de e-mail a organismului de gestiune colectivă. (3) În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu comunică un refuz motivat, contractul autorizaţie licenţă neexclusivă încheiat produce efecte de la data depunerii cererii de autorizare la organismul de gestiune colectivă.(4) Autorizaţia licenţă neexclusivă se poate încheia şi prin corespondenţă, prin poştă sau electronic cu semnătură digitală. (5) Autorizaţia licenţă neexclusivă se încheie pe o durată de 3 ani sau mai scurtă, potrivit solicitării utilizatorului.(6) Autorizaţia licenţă neexclusivă încheiată pentru fiecare spectacol de teatru în parte trebuie să indice operele muzicale care fac obiectul său, durata utilizării acestora şi autorii lor.
  (7) Autorizaţia licenţă neexclusivă-cadru se completează cu acte adiţionale, încheiate distinct pentru fiecare spectacol de teatru, în care sunt indicate operele muzicale care fac obiectul acestuia, durata utilizării acestora şi autorii lor.
  Articolul 4Utilizatorul are obligaţia să plătească organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale remuneraţia reprezentând drepturile patrimoniale de autor pentru comunicarea publică online a operelor muzicale prin spectacole de teatru ori festivaluri de teatru puse la dispoziţia publicului în mediul online, determinată după cum urmează:a) remuneraţie forfetară, în cazul în care nu se obţin venituri:
  Tip postare onlineRemuneraţie forfetară pe fiecare spectacol sau festival şi site
  Prima punere la dispoziţia publicului, fără venituriSpectacol de teatruDurata muzicii în spectacol
  Până la 15 minute100 lei/spectacol
  Între 15-30 de minute150 lei/spectacol
  30 de minute sau mai mult200 lei/spectacol
  Festival de teatru2.000 lei/festival
  Menţinerea de către utilizator la dispoziţia publicului a unuia sau mai multor spectacole de teatru după prima postare, fără venituri100 lei/spectacol/lună
  b) remuneraţie procentuală de 3%, în cazul în care se obţin venituri, dar nu mai puţin decât remuneraţia forfetară prevăzută la lit. a).
  Articolul 5Baza de calcul asupra căreia se aplică remuneraţia procentuală este formată din veniturile obţinute din: bilete, abonamente ori alte forme de tarifare a vizionării spectacolelor ori, după caz, a festivalurilor de teatru în ansamblul lor, comunicate public online sau prin alte reţele de calculatoare, din descărcarea de spectacole sau festivaluri de teatru sau cele din publicitate, obţinute prin activitatea de comunicare publică online a spectacolelor ori festivalurilor de teatru. Articolul 6Remuneraţiile devin scadente în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului pentru care sunt datorate.Articolul 7(1) Utilizatorul este obligat să depună trimestrial la UCMR-ADA un raport cu veniturile care constituie baza de calcul al remuneraţiilor.(2) Raportul cu baza de calcul se depune la UCMR-ADA de către utilizator până la data de 20 a lunii următoare trimestrului încheiat, în care s-au utilizat operele muzicale incluse în spectacolul sau festivalul de teatru online.
  (3) Raportul cu baza de calcul trebuie să cuprindă următoarele informaţii:a) datele de identificare ale utilizatorului, precum şi numele, prenumele şi calitatea reprezentantului său legal;b) data, numărul de spectacole, denumirea şi tipul spectacolului sau festivalului de teatru online pentru care se face raportarea; c) veniturile, pe fiecare spectacol sau festival de teatru online în parte, care constituie baza de calcul al remuneraţiei;d) denumirea, localizarea şi identificarea resurselor din mediul online, pe scurt URL, la care spectacolul sau festivalul de teatru este disponibil online pentru public;e) semnătura reprezentantului legal al utilizatorului.
  Articolul 8Prezenta metodologie nu se aplică utilizării operelor muzicale din cadrul spectacolelor sau festivalurilor de teatru, puse la dispoziţia publicului potrivit prevederilor art. 1, pentru care utilizatorul dovedeşte că deţine drepturile patrimoniale de autor pe care le-a dobândit în conformitate cu reglementările în materie.Prezentul protocol a fost încheiat în 14 (paisprezece) exemplare în original.
  UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor
  Manager general,
  Ana Achim
  Teatrul Naţional Bucureşti „I.L. Caragiale“
  p. Director general,
  Ioan Onisei,
  director general adjunct
  CREART, Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti
  Şef Serviciu programe şi proiecte culturale, cooperare internaţională,
  Miruna Dumitru
  Teatrul „Stela Popescu“
  Manager,
  Nicolae Pungă
  Teatrul „Ion Creangă“
  Director,
  Petre Gabriel Coveşeanu
  Teatrul Naţional „Radu Stanca“
  p. Director general,
  Irina Chiorean,
  consilier juridic
  Teatrul Naţional Cluj-Napoca
  p. Manager,
  Monica Hanganu,
  consilier juridic
  Teatrul „Marin Sorescu“ Craiova
  Manager,
  Alexandru Boureanu
  Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“
  Manager-director general,
  Cristian Hadji-Culea
  Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra“
  Manager,

  Vlad Zamfirescu
  Teatrul „C.I. Nottara“
  Director,
  Marinela Ţepuş
  Quantum Media Creative - S.R.L.
  Administrator,
  Alina Gugu
  Asociaţia Teatrelor Independente
  Preşedinte,
  Radu Popescu
  ------