Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 11 februarie 2022privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2022
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 februarie 2022Data intrării în vigoare 23-02-2022  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.126 din 11 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 179 din 23 februarie 2022.
  Articolul 1(1) Ministerul Educaţiei (ME) constituie un fond dedicat finanţării cercetării ştiinţifice din instituţiile de învăţământ superior de stat pentru atingerea următoarelor obiective:a) creşterea calităţii resursei umane specializate în cercetarea ştiinţifică din universităţi, inclusiv implicarea studenţilor în cercetare;b) dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi finanţarea activităţii de cercetare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat;c) creşterea performanţei şi vizibilităţii cercetării româneşti în plan internaţional.(2) Pentru anul 2022, din fondul bugetar pentru finanţarea învăţământului superior se constituie un fond dedicat finanţării cercetării ştiinţifice din instituţiile de învăţământ superior de stat, în sumă de 100.000.000 de lei.(3) Toate instituţiile de învăţământ superior de stat, finanţate din bugetul Ministerului Educaţiei, sunt eligibile pentru finanţarea cercetării ştiinţifice din universităţi.
  Articolul 2(1) Fondurile alocate instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru finanţarea cercetării ştiinţifice din universităţi sunt considerate venituri proprii ale acestora şi sunt utilizate în condiţiile autonomiei universitare şi în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare instituţională, pentru toţi membrii comunităţii universitare, în vederea realizării obiectivelor cercetării ştiinţifice.(2) Sumele stabilite pentru finanţarea cercetării ştiinţifice din universităţi, provenite de la bugetul Ministerului Educaţiei, sunt evidenţiate distinct în contractul instituţional al instituţiilor de învăţământ superior.Articolul 3Categoriile de cheltuieli eligibile din sumele alocate pentru cercetarea ştiinţifică din universităţi sunt:a) cheltuieli de personal: salarii pentru personalul implicat în activitatea de cercetare, sporuri, contribuţia de asigurări sociale, alte contribuţii legale, deplasări interne şi internaţionale;b) cheltuieli materiale: cheltuieli privind taxe de publicare a articolelor ştiinţifice, cheltuieli pentru participarea la manifestări ştiinţifice, cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, cheltuieli pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional, obiecte de inventar, reparaţii, cărţi şi publicaţii, perfecţionarea personalului, protocol, protecţia muncii, alte cheltuieli materiale conform legii;
  c) cheltuieli de capital, conform legislaţiei în vigoare.
  Articolul 4Repartizarea pe universităţi a fondului pentru finanţarea cercetării ştiinţifice din universităţi se face pe baza următoarei proceduri: din suma totală stabilită pentru finanţarea cercetării ştiinţifice din universităţi, S_FCSU, se alocă:a) 20% sub formă de sumă fixă, repartizată în mod egal pentru toate instituţiile de învăţământ superior de stat, conform relaţiei:
  unde S_FCSU_fix(U) reprezintă suma fixă corespunzătoare unei universităţi U;
  b) 45% în funcţie de punctajul obţinut de universităţi în metarankingul universităţilor din România pentru anul 2021; pe baza punctajului total se stabileşte valoarea unui punct de metaranking şi apoi se calculează suma corespunzătoare universităţii, conform relaţiei:
  unde:– S_FCSU_Meta(U) reprezintă suma corespunzătoare punctajului obţinut de universitatea U în exerciţiul de metaranking pentru anul financiar anterior, realizat conform metodologiei specifice aprobate de ministrul educaţiei;– Pct_Meta(U) reprezintă punctajul obţinut de universitatea U, în urma exerciţiului de metaranking pentru anul financiar anterior, realizat conform metodologiei specifice aprobate de ministrul educaţiei;
  c) 20% pentru programele de studii din domeniile prioritare şi artistice, luând în considerare numărul de studenţi de la ciclurile de studii universitare de licenţă, master (inclusiv ultimii doi ani de studiu pentru domeniile corespunzătoare profesiilor reglementate) şi doctorat, înscrişi în anul universitar în curs (pentru datele raportate cu data de referinţă octombrie), conform relaţiei de mai jos:
  unde:– S_FCSU_PDPA(U) reprezintă suma corespunzătoare unei universităţi U, pentru programele de studii din domeniile prioritare şi artistice (conform reglementărilor în vigoare);– S_PDPA_L(U) reprezintă numărul de studenţi de la ciclul de studii universitare de licenţă înscrişi în programele de studii din domeniile prioritare şi artistice ale unei universităţi U;– S_PDPA_M(U) reprezintă numărul de studenţi de la ciclul de studii universitare de masterat înscrişi în programele de studii din domeniile prioritare şi artistice ale unei universităţi U;– S_PDPA_D(U) reprezintă numărul de studenţi de la ciclul de studii universitare de doctorat înscrişi în programele de studii din domeniile prioritare şi artistice ale unei universităţi U;
  d)
  10%, luând în considerare numărul de cercetători şi de conducători de doctorat, raportaţi de universităţi la solicitarea Ministerului Educaţiei de la nivelul anului universitar în curs (pentru datele raportate cu data de referinţă octombrie), conform relaţiei de mai jos:
  unde:– S_FCSU_CCDD(U) reprezintă suma corespunzătoare unei universităţi U, în funcţie de numărul de cercetători şi de conducători de doctorat;– C(U) reprezintă numărul de cercetători angajaţi cu normă întreagă, pe durată nedeterminată sau determinată, în universitatea U;– CDD(U) reprezintă numărul de conducători de doctorat angajaţi cu normă întreagă, pe durată nedeterminată sau determinată, în universitatea U;– Total_CD_C(U) reprezintă numărul total de cadre didactice şi de cercetare angajate cu normă întreagă, pe durată nedeterminată sau determinată, în universitatea U;
  e) 5%, repartizat pe baza scorului asociat rezultatelor ştiinţifice, calculat conform datelor raportate pentru indicatorul de calitate IC2.3 (utilizat în metodologia de repartizare a fondului pentru finanţarea suplimentară, aplicată anului financiar anterior), pe baza formulei de mai jos:
  unde:– S_FCSU_RezCS(U) reprezintă suma corespunzătoare unei universităţi U, pentru scorul ei asociat rezultatelor ştiinţifice;– 
  Scor_Rez_CS(U) reprezintă scorul asociat rezultatelor ştiinţifice ale universităţii U, calculat conform datelor utilizate pentru indicatorul de calitate IC2.3 (utilizat în metodologia de repartizare a fondului pentru finanţarea suplimentară), ca indice asociat ponderii sumei totale obţinute de universitatea U pentru IC2.3, din suma totală corespunzătoare pentru IC2.3.
  Articolul 5Fondurile de cercetare alocate instituţiilor de învăţământ superior de stat prin contractul instituţional rămase necheltuite până la finele anului calendaristic se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.----