Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME INTERNE din 1 februarie 2022privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor de produse rezervă de stat aparţinând unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
EMITENT
 • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 17 februarie 2022Data intrării în vigoare 17-02-2022  Aprobate prin ORDINUL nr. 100 din 1 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 159 din 17 februarie 2022.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Prezentele norme interne privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor de produse rezervă de stat aparţinând unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale stabilesc cadrul necesar asigurării pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor produselor rezervă de stat din unităţile teritoriale, denumite în continuare UT, subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare ANRSPS, în calitate de instituţie publică din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.(2) Exceptând situaţiile în care în cuprinsul prezentelor norme interne se prevede altfel sau se face referire expresă la termenii „obiectiv“, „valori“ sau „transporturi de produse rezervă de stat“, orice trimitere la termenul „bunuri“ se consideră a fi făcută şi la termenii enumeraţi.Articolul 2În sensul prezentelor norme interne, termenii şi expresiile utilizate au următorul înţeles:a) acţiunile cu caracter deosebit şi situaţiile deosebite - acele activităţi sau stări de fapt care au un caracter de excepţie, ele fiind temporare;b) ameninţare - factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unităţi prin acte sau fapte ce creează dezechilibre ori instabilităţi şi generează stări de pericol asupra vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii persoanelor ori valorilor deţinute;c)
  analiza de risc la securitatea fizică - activitate desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de UT, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;
  d) dispozitiv de pază - concepţia prin care se stabileşte numărul de posturi fixe, mobile, permanente, temporare şi itinerarele de patrulare, perioada în care acestea funcţionează şi efectivele necesare;e) formaţia de pază - structură organizatorică constituită la nivelul UT cu scopul de a desfăşura activităţi pentru asigurarea securităţii patrimoniului rezervelor de stat;f) incident de pază - concretizarea unei ameninţări, cu evoluţie necontrolată, care generează efecte negative asupra unor persoane sau bunuri asigurate cu pază şi care necesită o acţiune imediată pentru restabilirea situaţiei anterioare;g) măsură de securitate - componenta de bază a unei soluţii de securitate, corespunzătoare uneia sau mai multor ameninţări şi vulnerabilităţi identificate conform analizei de risc la securitatea fizică şi care are ca scop reducerea riscurilor asociate;h) ordin de serviciu - documentul eliberat de directorul executiv al UT, prin care se acordă paznicului dreptul de a purta şi folosi arma, înscrisă în acest document, precum şi muniţia corespunzătoare, în timpul şi pentru executarea sarcinilor de serviciu;i) paznic - denumirea generică a angajaţilor UT, care deţin un atestat sau certificat de absolvire a cursului de calificare profesională pentru agent de pază/securitate eliberat de către inspectoratul de poliţie judeţean în raza căruia persoana îşi are domiciliul sau reşedinţa sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, certificat de absolvire cursuri de arme şi muniţii, precum şi avizul sau un document similar eliberat de structura specializată, prevăzută la art. 25 alin. (3) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
  j) post de pază - locul sau porţiunea de teren în care un paznic execută serviciul de pază, precum şi responsabilităţile încredinţate acestuia;k) risc - element incert, dar posibil, cu incidenţă în procesul activităţilor desfăşurate, ale cărui efecte sunt de natură să afecteze securitatea fizică a bunurilor, să aducă atingere vieţii, integrităţii corporale ori libertăţii persoanelor;l) scenariu de atac - ipoteză de lucru plauzibilă ce poate fi pusă în aplicare pentru ducerea la îndeplinire a unor acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, administrare sau existenţa materială a bunurilor existente în UT;m) sisteme de detecţie, alarmare şi supraveghere - instalaţii, dispozitive, aparatură, mijloace tehnice şi altele asemenea, ce au drept scop asigurarea detecţiei şi semnalizării pătrunderii neautorizate, restricţionării accesului, supravegherii video şi înregistrării imaginilor din zonele de interes;n) sistem de securitate - ansamblu integrat de măsuri organizatorice, tehnice şi procedurale având ca scop obţinerea securităţii UT;o) şeful formaţiei de pază - persoana numită prin decizie a directorului executiv al UT să îndeplinească atribuţii pe linia planificării, organizării şi executării pazei bunurilor;p) vulnerabilitate - caracteristică de ordin fizic-arhitectural şi operaţional a unei entităţi, prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncţionalităţii în faţa unei ameninţări.
  Articolul 3Paza cuprinde ansamblul măsurilor permanente adoptate în timp şi spaţiu, prin procedee specifice de acţiune, cu forţele şi mijloacele aflate la dispoziţie, în scopul asigurării securităţii bunurilor aparţinând UT, împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, administrare sau existenţa materială a acestora.
  Capitolul II Organizarea activităţii de pazăSecţiunea 1 Aspecte generaleArticolul 4În vederea adoptării măsurilor necesare asigurării securităţii bunurilor aparţinând UT prin intermediul mijloacelor aflate la dispoziţie, UT efectuează, succesiv, următoarele:a)
  etapa I - analiza de risc la securitatea fizică;
  b) etapa II - întocmirea planului de pază.
  Secţiunea a 2-a Analiza de risc la securitatea fizicăSubsecțiunea 1 Elemente de bază privind analiza de risc la securitatea fizicăArticolul 5Analiza de risc la securitatea fizică constă în identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor tehnice, organizatorice, operaţionale la adresa existenţei sau integrităţii bunurilor din responsabilitatea UT, realizată în scopul stabilirii măsurilor de securitate, transpuse în planul de pază.
  Articolul 6(1) Analiza de risc la securitatea fizică se efectuează de către o comisie de evaluare, denumită în continuare comisie, stabilită prin decizie a directorului executiv al UT.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată dintr-un număr impar de membri, dintre care unul este desemnat preşedinte.(3) Din comisia prevăzută la alin. (1) face parte, în mod obligatoriu, şeful formaţiei de pază.(4) Analiza de risc se materializează prin elaborarea Raportului privind analiza de risc la securitatea fizică.Articolul 7Analiza de risc la securitatea fizică se efectuează de către membrii comisiei prin parcurgerea următoarelor etape:a) identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor (tehnice, organizatorice, operaţionale);b) stabilirea măsurilor de securitate în vederea îmbunătăţirii situaţiei existente;c) elaborarea Raportului privind analiza de risc la securitatea fizică.
  Subsecțiunea a 2-a Efectuarea analizei de risc la securitatea fizică pentru asigurarea pazei bunurilor din responsabilitatea UTA. Identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilorArticolul 8(1) Pentru asigurarea pazei bunurilor proprii, comisia identifică ameninţările şi vulnerabilităţile, având în vedere amplasamentul, încadrarea cu personal, armamentul şi muniţia din dotare, patrimoniul, tipul şi nivelul stocurilor de produse rezervă de stat depozitate, precum şi documentele clasificate existente în UT.(2) La analiza ameninţărilor se ţine seama şi de starea infracţionalităţii din zona de dispunere a UT, informaţie ce poate fi obţinută din situaţia „Coeficienţii de criminalitate specifică la nivel de oraş/comună“, indicatori calculaţi şi publicaţi de fiecare inspectorat judeţean de poliţie.(3) Pentru identificarea vulnerabilităţilor se analizează sursele de ameninţare care pot afecta bunurile de protejat, scenariile de atac, precum şi probabilitatea reuşitei acestora.B. Stabilirea măsurilor de securitateArticolul 9Stabilirea măsurilor de securitate vizează diminuarea sau eliminarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor prin:a) delimitarea zonelor funcţionale;
  b) realizarea unor amenajări specifice cu mijloace de protecţie mecanofizice, compartimentarea spaţiilor, restricţionarea accesului sau realizarea unor amenajări care să asigure protecţia bunurilor;c) restricţionarea accesului neautorizat în zona de depozitare a produselor rezervă de stat, respectiv în zona de păstrare a documentelor clasificate;d) instalarea unor sisteme de detecţie, alarmare şi supraveghere;e) cooperare şi colaborare eficace cu alte structuri cu atribuţii în domeniu;f) întărirea ordinii şi disciplinei interne, prin dezvoltarea culturii de securitate a personalului şi actualizarea procedurilor interne;g) înfiinţarea de noi posturi de pază.
  Articolul 10Zonele funcţionale prevăzute la art. 9 lit. a), pentru care este necesară adoptarea unor măsuri de securitate, sunt:a) zona de acces în UT şi zona perimetrală;b) zona de depozitare a produselor rezervă de stat;c) zona clădirilor administrative;d) zona echipamentelor de securitate;e) zona de păstrare a documentelor clasificate;f)
  alte zone cu regim de securitate ridicat.
  Articolul 11(1) Stabilirea măsurilor de pază pentru transporturile produselor rezervă de stat cu mijloace de transport din dotarea ANRSPS se stabileşte de către UT care execută misiunea de transport, în funcţie de categoria bunurilor transportate, itinerar, cantităţile de produse transportate şi valoarea financiară a acestora.(2) În toate situaţiile în care transportul se execută şi pe timpul nopţii conducătorul mijlocului de transport este însoţit, de regulă, de încă un angajat al UT care are în administrare bunurile transportate.
  C. Elaborarea Raportului privind analiza de risc la securitatea fizică
  Articolul 12(1) Raportul privind analiza de risc la securitatea fizică, denumit în continuare Raport, este documentul prin care se finalizează analiza de risc şi stă la baza elaborării planului de pază şi a proiectului sistemului de detecţie, alarmare şi supraveghere. Raportul se înregistrează şi se păstrează împreună cu anexele sale.(2) Raportul este un document cu caracter permanent care se arhivează doar în momentul întocmirii unui nou raport sau la ridicarea pazei.(3) Raportul se elaborează de către comisie, se semnează de către toţi membrii acesteia şi se aprobă de către directorul executiv al UT.Articolul 13(1) La raportul privind analiza de risc se anexează documentele-suport, dacă este cazul.(2)
  Din categoria documentelor-suport fac parte: adrese, informări, precum şi alte documente specifice.
  Articolul 14Raportul privind analiza de risc cuprinde:a) denumirea UT;b) componenţa comisiei;c) prevederile legale în baza cărora se întocmeşte raportul, respectiv Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 100/2022 pentru aprobarea Normelor interne privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor de produse rezervă de stat aparţinând unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;d) prezentarea activităţilor desfăşurate la lit. A „Identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor“ şi lit. B „Stabilirea măsurilor de securitate“; e)
  zonele funcţionale stabilite cu clădirile aferente şi caracteristicile unităţii, precum: împrejmuirile, iluminatul, numărul salariaţilor, locurile de muncă ale angajaţilor în cadrul unităţii şi timpul estimativ în care aceştia îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă;
  f) numărul şi locul de dispunere a sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei;g) dispozitivul de pază şi reprezentarea grafică a acestuia;h) organizarea legăturilor de comunicare;i) măsurile, cu termene şi responsabilităţi, pentru diminuarea sau eliminarea vulnerabilităţilor şi ameninţărilor;j) alte obligaţii referitoare la paza obiectivului, precum cele referitoare la amenajări de spaţii, sisteme tehnice de securitate, materiale şi servicii necesare asigurării pazei.
  D. Refacerea/Revizuirea analizei de risc la securitatea fizicăArticolul 15(1) Ori de câte ori situaţia o impune, analiza de risc la securitatea fizică poate fi refăcută sau, după caz, revizuită.(2) Refacerea analizei de risc la securitatea fizică constă în reluarea întregului proces de elaborare a acesteia, independent de cele efectuate anterior. Refacerea determină întocmirea unui nou plan de pază.(3) Revizuirea analizei de risc implică reevaluarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor identificate iniţial, pentru a stabili dacă măsurile de pază adoptate au avut efectul preconizat sau dacă este necesară adoptarea de noi măsuri pentru diminuarea sau eliminarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor. Revizuirea nu presupune, în mod obligatoriu, modificarea sau completarea planului de pază.Articolul 16Analiza de risc la securitatea fizică se reface în următoarele situaţii:a) în situaţia în care se modifică elementele de evaluare avute în vedere;b) la solicitarea eşalonului superior, transmisă prin ordine, dispoziţii scrise sau rapoarte cu concluzii rezultate în urma desfăşurării unor activităţi de evaluare şi/sau control.Articolul 17(1) Analiza de risc la securitatea fizică se revizuieşte în următoarele situaţii:a) la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau de securitate ale unităţii teritoriale;b) ori de câte ori conducerea ANRSPS sau a unităţii teritoriale consideră, motivat, că este necesară revizuirea;c)
  în cel mult 30 de zile de la producerea unui incident de pază;
  d) la solicitarea ANRSPS, transmisă prin ordine, dispoziţii scrise sau rapoarte cu concluzii rezultate în urma desfăşurării unor activităţi de evaluare şi/sau control.
  (2) După revizuirea analizei de risc se întocmesc rapoarte de completare a raportului iniţial, ce conţin elementele de noutate identificate.
  Secţiunea a 3-a Planul de pază
  Articolul 18Planul de pază se întocmeşte de către şeful formaţiei de pază, în baza Raportului analizei de risc, şi se aprobă de către directorul executiv al UT.Articolul 19Planul de pază al UT cuprinde cel puţin următoarele informaţii, structurate pe capitole astfel:a) caracteristicile UT constând în datele de identificare ale UT, descrierea amplasării în zonă, suprafaţa, vecinătăţile şi căile de acces pietonal, auto, căi ferate;b)1. dispozitivul de pază constând în numărul posturilor de pază, amplasarea fiecărui post de pază, necesarul de personal pentru fiecare post de pază; dotarea fiecărui post de pază cu armament şi muniţie, mijloace de autoapărare, de comunicaţie, de protecţie personală, alte dotări;b)2. dispozitivul de pază trebuie proiectat astfel încât să împiedice sustragerea de bunuri, prevenirea introducerii de obiecte/substanţe interzise, pătrunderea neautorizată în interiorul UT, precum şi, pe cât posibil, menţinerea unei legături de vedere între posturile de pază fixe de pe perimetrul UT, cu accent deosebit pe locurile vulnerabile;b)3. în sensul prezentelor norme interne, există legătură de vedere când între două posturi de pază fixe, consecutive, vizibilitatea directă nu este afectată de diverse obstacole;
  b)4. legătura de vedere poate fi realizată şi prin intermediul mijloacelor de supraveghere electronică, acolo unde este afectată vizibilitatea direct;c) amenajările, sistemele de detecţie, alarmare şi supraveghere şi mijloacele şi instalaţiile tehnice de pază şi de alarmare constând în amenajările destinate serviciului de pază: cabine, foişoare şi altele asemenea, precum şi mijloacele de comunicare între posturi sau în exterior, instalaţiile de iluminat perimetral şi zonal, zone interioare restricţionate, împrejmuirea perimetrală şi zonele protejate cu mijloace mecanofizice, zonele supravegheate prin sistemul de alarmare împotriva efracţiei, semnalizarea la posturile de pază în caz de incident;d) consemnul posturilor: consemnul general şi consemnul particular; e) legătura şi cooperarea cu alte structuri, stabilindu-se procedura de urmat în situaţiile prevăzute la lit. f), procedura de alarmare şi mijloacele tehnice de comunicaţii pentru anunţarea conducătorului unităţii şi/sau a autorităţilor;f) modul de acţiune în diferite situaţii constând în atacuri cu mână armată, pătrunderea fără drept în UT sau forţarea accesului, incendiu, calamităţi naturale, manifestări turbulente în zona UT, defecţiuni ale instalaţiilor electrice, tehnice şi de protecţie;g) regulile de acces şi circulaţie în UT, stabilindu-se regulile de acces al angajaţilor şi al celorlalte categorii de persoane, precum şi al autovehiculelor, cu precizări clare privind modul de înregistrare a acestora, controlul documentelor şi al personalului, în conformitate cu prevederile prezentelor norme interne;h)
  documentele specifice serviciului de pază care precizează în clar documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază. Modelele documentelor specifice se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRSPS;
  i) dispoziţii finale constând în indicarea numărului de exemplare în care a fost întocmit planul de pază, enumerarea anexelor; j) anexe constând în:1. schiţa obiectivului cu amplasarea posturilor de pază - conform analizei de risc la securitate fizică; 2. instrucţiuni referitoare la uzul de armă cu somaţiile aferente, care se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRSPS;3. conţinutul instructajului pentru paznici, raportul analizei de risc la securitate fizică.
  Articolul 20Planul de pază nu se întocmeşte în situaţia în care măsurile de pază adoptate de conducerea unităţii ca rezultat al analizei de risc la securitatea fizică prevăd utilizarea exclusivă a mijloacelor mecanofizice şi a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare şi intervenţie. Articolul 21Actualizarea planului de pază se face în situaţia modificării elementelor prevăzute la art. 19 din prezentele norme interne.Articolul 22(1) Consemnul general al posturilor reprezintă acele îndatoriri cu caracter general, specifice posturilor înarmate, pe care paznicii au obligaţia de a le cunoaşte şi aplica.(2) Principalele obligaţii ale paznicilor ce se prevăd în consemnul general sunt:a)
  să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul UT, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii;
  b) să păzească UT şi să asigure integritatea bunurilor şi valorilor deţinute de UT; c) să permită accesul în UT numai în conformitate cu prevederile prezentelor norme interne;d) să oprească şi să legitimeze persoanele care încalcă regulile de deplasare în interiorul UT;e) să aducă de îndată la cunoştinţă conducerii UT despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;f) în caz de avarii produse la spaţii de depozitare, instalaţii, conducte, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţa conducerii UT şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de primă intervenţie, să alarmeze imediat personalul de la locul de muncă prin mijloacele existente în unitate, de tip toacă, sisteme de alarmare şi avertizare şi altele asemenea, să anunţe incendiul la conducerea UT şi să apeleze Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112, denumit în continuare Serviciul 112.
  h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre;i) să sesizeze organele de poliţie prin intermediul Serviciului 112 în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să îşi dea concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de cercetare penale competente;j) să păstreze, după caz, secretul de stat şi pe cel de serviciu;k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu care sunt dotaţi şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;l) să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută;m) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau substanţelor psihotrope şi nici să nu consume astfel de băuturi sau substanţe în timpul serviciului;n) să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii.
  Articolul 23(1) Consemnul particular al postului reprezintă prevederea din planul de pază în baza căruia un paznic execută activitatea.(2) Consemnul particular al posturilor privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor cuprinde:a) denumirea postului şi locul de dispunere a acestuia în cadrul UT;b) delimitarea postului şi zona de responsabilitate, respectiv obiectivele din raza postului;c) ameninţările şi vulnerabilităţile specifice;
  d) activităţile şi atribuţiile specifice;e) mijloacele de comunicare între posturi sau în exterior; f) dotarea cu mijloace de intervenţie şi protecţie personală, armament, muniţie şi alte materiale pe timpul executării serviciului;g) alte elemente specifice postului.
  Capitolul III Asigurarea serviciului de pază şi de permanenţăSecţiunea 1 Executarea serviciului de pazăArticolul 24(1) Paza bunurilor din UT se execută cu paznici, încadraţi în statele de organizare ale UT pe funcţia de paznic. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dacă numărul de paznici prevăzut în statul de organizare al UT este inferior necesităţilor pentru acoperirea posturilor de pază rezultate din analiza de risc, efectivele necesare stabilite prin dispozitivul de pază pot fi completate temporar şi cu alte categorii de personal, dacă acestea îndeplinesc condiţiile de calificare, atestare şi avizare prevăzute la art. 2 lit. i).(3) Atunci când situaţia o impune, directorul executiv al UT are obligaţia să solicite, în baza unei fundamentări, suplimentarea resurselor umane şi/sau financiare necesare pentru asigurarea corespunzătoare a securităţii patrimoniului UT.(4) În sensul prezentelor norme interne se asimilează paznicilor şi persoanele care cumulează atribuţiile de pază cu alte atribuţii de serviciu. Aceste persoane sunt numite să execute activităţi de pază, prin decizie a directorului executiv al UT.
  Articolul 25(1) Paznicii şi activitatea desfăşurată de aceştia se organizează în cadrul formaţiei de pază.(2) Formaţia de pază este coordonată de şeful formaţiei de pază numit prin decizie a directorului executiv al UT să îndeplinească atribuţii pe linia planificării, organizării şi executării pazei.Articolul 26Paza UT se execută în posturi de pază.
  Articolul 27(1) Postul de pază constituie parte a dispozitivului de pază şi poate fi fix sau mobil, permanent sau temporar, în funcţie de modul de executare a serviciului.(2) Postul de pază instalat în foişor sau la sol, în care personalul execută serviciul prin observare şi ascultare, fără a se deplasa se numeşte post fix.(3) Postul de pază în care personalul execută serviciul prin observare, ascultare şi deplasare, în porţiunea de teren stabilită prin îndatoririle specifice, se numeşte post mobil.(4) Postul de pază în care serviciul se execută neîntrerupt se numeşte post permanent, iar cel în care serviciul se execută numai în anumite intervale de timp se numeşte post temporar. Articolul 28(1)
  Paznicilor care efectuează paza în posturi mobile li se va asigura, în raza postului, un spaţiu adecvat în care aceştia vor ţine documentele specifice şi în care pot efectua pauze scurte în timpul perioadelor cu intemperii.
  (2) Spaţiul trebuie să fie alimentat cu energie electrică - bec şi priză şi să aibă în dotare birou, scaun şi sistem de încălzire.
  Articolul 29Posturile de pază mobile sunt dotate, prin alternanţă, cu ATV sau biciclete corespunzătoare tipului de teren pe care sunt utilizate.Articolul 30(1) Comunicarea între paznici se realizează prin intermediul staţiilor de comunicare. (2)
  Comunicarea între paznici, şeful formaţiei de pază, directorul executiv şi, după caz, ofiţerul de serviciu se realizează tot prin intermediul staţiilor de comunicare.
  Articolul 31(1) În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (2) lit. m), personalul desemnat de conducerea UT efectuează periodic şi inopinat testări cu aparatura din dotare atât la intrarea, cât şi la ieşirea din serviciu.(2) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (2) constituie abateri disciplinare şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară.Articolul 32Predarea-primirea serviciului de pază se realizează conform regulilor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRSPS.
  Secţiunea a 2-a Instruirea paznicilorArticolul 33Instruirea paznicilor se realizează de către şeful formaţiei de pază şi/sau de personal din cadrul structurilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în baza planurilor/protocoalelor de cooperare în mod centralizat sau independent.Articolul 34Instruirea prevăzută la art. 33 se realizează, de regulă, lunar.Articolul 35(1) Activitatea de instruire a paznicilor se finalizează întotdeauna prin întocmirea unui proces-verbal. (2) Procesul-verbal de la alin. (1) cuprinde, cel puţin, următoarele: data realizării instruirii, temele abordate, personalul participant în cadrul instruirii, semnăturile acestuia.Articolul 36(1) Pentru a îmbunătăţi cunoştinţele în domeniul pazei bunurilor, anual, paznicilor li se asigură de către UT pregătirea continuă, prin furnizori de formare profesională autorizaţi sau prin structuri din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, în baza planurilor/protocoalelor de cooperare. (2) Activităţile de pregătire se realizează, pe cât posibil, la sediul UT.
  Secţiunea a 3-a Documente utilizate în serviciul de pazăArticolul 37(1) În efectuarea serviciului de pază se utilizează următoarele documente specifice:a) registrul buletinul posturilor - pentru obiective la care sistemul de pază este format din 3 sau mai multe posturi de pază; b) registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea serviciului înarmat folosit la fiecare post de pază;c) registrul de evidenţă acces persoane;d) registrul de evidenţă acces autovehicule;e)
  registrul de evidenţă acces căi ferate uzinale - C.F.U., dacă este cazul;
  f) registrul de evidenţă a mişcării armamentului păstrat la camera de armament;g) registrul de control al postului;h) registrul de evenimente;i) registrul pentru păstrarea evidenţei documentelor privind asigurarea întreţinerii şi service-ului sistemelor de detecţie, alarmare şi supraveghere.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se nominalizează în planul de pază.(3)
  Documentele folosite în serviciul de pază se numerotează şi se înregistrează la secretariatul UT.
  Secţiunea a 4-a Serviciul de permanenţăArticolul 38Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor specifice ale UT, menţinerea ordinii interioare şi asigurarea securităţii şi pazei obiectivelor din UT se stabileşte serviciul de permanenţă.Articolul 39Serviciul de permanenţă se asigură conform regulilor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRSPS.
  Capitolul IV Accesul în unităţile teritorialeArticolul 40(1) Prin acces, în înţelesul prezentelor norme interne, se înţelege atât intrarea, cât şi ieşirea persoanelor, autovehiculelor şi mijloacelor de transport feroviare în/din UT.(2) Regulile privind accesul în UT se stabilesc pe baza prevederilor prezentelor norme interne şi a regulamentelor de ordine interioară proprii.Articolul 41Postul de pază prin care se realizează accesul este denumit punct de control-acces.Articolul 42(1) Este considerat punct de control-acces şi punctul prin care se realizează accesul în altă incintă împrejmuită a UT decât cea în care este amplasat sediul administrativ, respectiv pavilionul administrativ, cum ar fi incintele rampelor de încărcare/descărcare auto sau pe calea ferată a produselor lichide constituite stocuri rezervă de stat.(2) În situaţia în care în aceste puncte nu este asigurată paza în mod permanent, accesul prin aceste puncte este consemnat de paznicul care are în consemnul postului acest punct de acces sau de către un alt angajat desemnat de directorul executiv al UT.Articolul 43Pentru activitatea de control-acces, la fiecare punct de control-acces se înfiinţează registrele de acces prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. c) şi d).
  Articolul 44(1) Accesul persoanelor în UT este permis numai prin punctele de control-acces, după înscrierea datelor de identificare în registrele de evidenţă, pe baza următoarelor documente:a) document de identitate;b) legitimaţie de serviciu sau, după caz, adeverinţă de serviciu.(2) Accesul personalului din cadrul ANRSPS se realizează pe baza legitimaţiei de serviciu sau, după caz, a adeverinţei de serviciu.Articolul 45În situaţia în care accesul se realizează cu mijloace de transport, personalul din interiorul acestora se înscrie în registrul de evidenţă acces persoane, cu excepţia conducătorului auto, care va fi înscris în registrul de evidenţă acces autovehicule. Articolul 46(1) Intrarea şi parcarea mijloacelor de transport, proprietate personală, în incinta UT sunt permise numai cu aprobarea directorului executiv, în situaţia în care UT nu dispune în imediata vecinătate a punctului de control-acces de un spaţiu destinat parcării autoturismelor.(2) În situaţia în care unitatea nu dispune de un spaţiu destinat parcării autoturismelor în exteriorul amplasamentului, prin analiza de risc la securitate fizică se identifică şi se stabileşte o zonă bine delimitată pentru parcarea autoturismelor în interiorul UT. Articolul 47(1) Atât la intrarea, cât şi înainte de ieşirea din UT a autovehiculelor, paznicul din punctul de control-acces verifică interiorul acestora şi, după caz, documentele ce însoţesc bunurile transportate.(2) În situaţia în care în autovehicule se constată existenţa unor bunuri pentru care nu există justificare se anunţă de îndată şeful formaţiei de pază şi/sau directorul executiv al UT, iar autoturismului nu i se permite intrarea/ieşirea în/din UT până nu se clarifică situaţia.Articolul 48(1) La intrarea în UT, toate persoanele, cu excepţia preşedintelui ANRSPS şi a secretarului general al ANRSPS, precum şi persoanele care îi însoţesc pe aceştia sunt obligate să prezinte paznicului din punctul de control-acces, din proprie iniţiativă, necondiţionat, documentele de acces prevăzute la art. 44.(2) Directorul executiv al UT comunică paznicului din punctul de control-acces identitatea persoanelor care îl însoţesc pe preşedintele ANRSPS şi/sau pe secretarul general al ANRSPS, în vederea înregistrării acestora în registrele de acces.Articolul 49(1)
  Documentele de acces se verifică cu atenţie să nu prezinte urme de deteriorare sau falsificare, urmărindu-se ca toate datele să fie înscrise fără ştersături sau corecturi.
  (2) Un model al cărţii de identitate cu elementele de securitate ce trebuie verificate de către paznicul din punctul de control-acces, şi anume dacă data de expirare coincide cu data naşterii, conţinut CNP, elementele de particularizare şi altele asemenea, se afişează în fiecare punct de control-acces.(3) Dacă se constată unele nereguli cu privire la autenticitatea documentelor prezentate, paznicul din punctul de control-acces nu permite intrarea în unitate a posesorilor acestora şi informează imediat conducerea UT.(4) După reverificarea documentelor de către conducerea UT, dacă neregulile constatate se confirmă, este sesizată Poliţia prin Serviciul 112.
  Articolul 50Pentru persoanele care solicită accesul în UT, paznicul procedează astfel:a) legitimează persoana şi înscrie în registru datele personale ale acesteia;b)
  anunţă telefonic pe cel în drept să aprobe intrarea şi aşteaptă persoana care urmează să o însoţească;
  c) în timpul programului normal de lucru, personalul din cadrul ANRSPS şi al altor UT, altele decât cele în care se realizează accesul, poate intra în UT şi fără însoţitor.
  Articolul 51(1) La intrarea în UT, paznicul din punctul de control-acces înmânează persoanei care nu aparţine UT sau ANRSPS un ecuson cu înscrisul VIZITATOR, pe care aceasta este obligată să îl poarte la vedere, pe toată durata vizitei în UT.(2) La ieşirea persoanei din UT, paznicul reţine ecusonul înmânat la intrare.
  Articolul 52(1) În cazul diferitelor activităţi comune, convocări, instructaje, schimburi de experienţă, prestări de servicii, execuţie de lucrări şi altele asemenea, la care participă mai mult de 5 persoane, accesul se poate efectua şi pe bază de tabel nominal, întocmit de UT, unde se organizează activităţile comune în baza informaţiilor transmise de structurile care participă la activităţile comune/operatorul economic. (2) Tabelul nominal se aprobă de către directorul executiv al UT, urmând ca accesul să se realizeze pe baza legitimaţiei de serviciu şi a documentului de identitate.(3) Tabelul prevăzut la alin. (2) cuprinde numele şi prenumele, seria şi numărul legitimaţiei de serviciu şi ale documentului de identitate, precum şi unitatea/structura/operatorul economic din care fac parte.(4) La intrarea în UT a persoanelor înscrise în tabel, după caz, li se aduc la cunoştinţă itinerarele de deplasare, locurile unde se desfăşoară activităţile, sau sunt însoţite de persoana nominalizată de către directorul executiv al UT.Articolul 53Pentru cetăţenii străini/apatrizi, accesul în UT se aprobă de către directorul executiv al UT sau înlocuitorul acestuia, după informarea conducerii ANRSPS.
  Articolul 54Personalul operatorilor economici care desfăşoară activităţi în interiorul UT are următoarele obligaţii:a) să nu se deplaseze în afara perimetrului de lucru, decât însoţit de un reprezentant al UT;b) să informeze imediat şi prin orice mijloc personalul UT despre apariţia vreunei stări de pericol ce poate afecta integritatea sau securitatea bunurilor şi persoanelor;c) să desfăşoare activităţile pentru care acesta a primit accesul în UT, astfel încât să nu afecteze securitatea patrimoniului UT; d) să îşi însuşească instructajele specifice realizate la intrarea în UT şi să respecte prevederile acestora;e) să nu intre în UT având asupra sa arme şi muniţie, chiar dacă acestea sunt deţinute legal. Acestea se predau la punctul de control-acces şi se păstrează până la ieşirea din UT, în loc special amenajat şi securizat, altul decât spaţiul în care sunt păstrate armamentul şi muniţia aferentă din dotarea paznicilor.
  Articolul 55(1) Accesul în UT cu aparate care au posibilităţi tehnice de fotografiere/filmare, de înregistrare audio/video, de copiere sau de comunicare la distanţă se realizează conform normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în ANRSPS.(2) Regulile privind accesul instituite prin prezentele norme interne, precum şi deplasarea în interiorul UT se completează cu prevederile stabilite prin Planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate, document elaborat de fiecare UT, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.
  Capitolul V Dispoziţii finaleArticolul 56
  Evenimentele deosebite şi alte aspecte de interes în domeniul pazei se raportează ierarhic conducerii ANRSPS, conform regulilor stabilite prin ordin al preşedintelui ANRSPS.
  Articolul 57Modelele documentelor specifice utilizate în activitatea de pază se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRSPS.
  -----