Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 10 februarie 2022privind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022Data intrării în vigoare 14-02-2022  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 195 din 10 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 14 februarie 2022
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezenta hotărâre instituie o schemă transparentă de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă.Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme de ajutor de stat se face potrivit prevederilor art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.(2) Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, denumit în continuare POIM.
  Capitolul II Definiţii
  Articolul 3În sensul prezentei scheme de ajutor de stat, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv microîntreprinderi - potrivit definiţiei IMM-urilor, prevăzute la anexa I la Regulament;b) întreprindere mare - orice întreprindere care nu îndeplineşte criteriile prevăzute la anexa I la Regulament;c) efect stimulativ - beneficiarul a prezentat furnizorului de ajutor de stat în cauză o cerere de ajutor scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:1. denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;2. descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;3. locul de desfăşurare a proiectului;4.
  lista cheltuielilor proiectului;
  5. tipul de ajutor, precum grant, împrumut, garanţie, avans rambursabil, injecţie de capital şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect;
  d) demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, demararea lucrărilor corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată; e) cheltuieli eligibile - cheltuielile suplimentare de investiţii, astfel cum sunt prevăzute la art. 20, în concordanţă cu prevederile art. 40 alin. (4) din Regulament şi cu prevederile Ghidului solicitantului pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă, pentru POIM, aplicabil obiectivului specific 6.4, respectiv obiectivului specific 10.2, după caz;f) eficienţa energetică - raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, aferentă serviciilor, bunurilor sau energiei rezultate, şi valoarea energiei utilizate în acest scop; g) cogenerare sau producere combinată de energie electrică şi energie termică, CHP - producerea simultană, în acelaşi proces, a energiei termice şi a energiei electrice şi/sau mecanice;h)
  cogenerare de înaltă eficienţă - cogenerarea care îndeplineşte criteriile definiţiei privind cogenerarea de înaltă eficienţă, potrivit prevederilor art. 2 pct. 34 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE;
  i) biomasă - energia conţinută în fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură (inclusiv substanţe vegetale şi reziduuri de origine animală), silvicultură şi industrii conexe, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi comunale, orăşeneşti şi municipale;j) zone asistate - zonele desemnate prin Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020, respectiv 1.07.2014-31.12.2020, în aplicarea art. 107 alin. (3) lit. a) şi c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE);k) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;l) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din cheltuielile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;m) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management pentru POIM;n) societate - întreprindere;
  o) gaze reziduale - gaze cu putere calorică rezultate din procese de carbonizare, cracare, reformare, gazeificare sau gaze reziduale purtătoare de căldură care se poate recupera în mod eficient, provenite din procesul de fabricare a cimentului, de la motoarele termice, de la turbinele de gaz sau din alte activităţi similare;p) energie termică utilă - energia termică produsă în vederea satisfacerii unei cereri justificabile economic de energie termică pentru procesele de încălzire sau de răcire. Cerere justificabilă economic - cererea care nu depăşeşte necesarul de energie termică pentru procesele de încălzire/răcire şi care, în absenţa cogenerării, ar fi satisfăcută în condiţii de piaţă prin procese de producere a energiei termice, altele decât cogenerarea;q) modernizare - lucrările de reconstrucţie şi renovare a unei instalaţii/centrale pentru a produce energie în cogenerare de înaltă eficienţă în cazul în care operaţiunea se referă la părţi considerabile ale centralei, precum şi prelungirea duratei de viaţă a acesteia. În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, modernizarea nu se referă la operaţiunile privind mentenanţa şi înlocuirea unor componente mai mici ale instalaţiei, lucrări care se fac în mod normal în timpul perioadei de exploatare.
  Capitolul III Obiectivul schemei de ajutor de statArticolul 4(1)
  Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat este acordat pentru investiţii în cogenerare de înaltă eficienţă, potrivit prevederilor art. 40 din Regulament. Sprijinul financiar este destinat atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul axei prioritare 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, obiectivul specific 6.4 - Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă, respectiv în cadrul axei prioritare 10 - Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, obiectivul specific 10.2 - Creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei, după caz, din cadrul POIM 2014-2020, prin investiţii în centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă de maximum 8 MWe, pe gaz natural, biomasă şi gaze reziduale provenite din procese industriale.
  (2) Scopul implementării prezentei scheme de ajutor de stat este realizarea următoarelor obiective:a) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului, ca parte a Strategiei Europa 2020;b) atingerea obiectivelor Uniunii Europene de creştere cu 20% a eficienţei energetice şi a obiectivului global stabilit prin Directiva 2012/27/UE de a se economisi cel puţin 20% din consumul de energie primară la nivelul Uniunii Europene.
  Capitolul IV Necesitatea implementării schemei de ajutor de statArticolul 5(1) Implementarea schemei de ajutor de stat conduce la realizarea următoarelor obiective:a) economii în consumul de combustibili/energie primară prin procese de cogenerare de înaltă eficienţă;b) evitarea emisiilor de carbon aferente combustibililor fosili. Obiectivul se calculează prin indicatorul „Reducerea gazelor cu efect de seră - scădere anuală estimată“.(2) Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu aproximativ 50 MWe a puterii instalate în cogenerare de înaltă eficienţă.Capitolul V Domeniul de aplicareArticolul 6(1) Schema de ajutor de stat se adresează beneficiarilor întreprinderi mari, mijlocii sau mici, inclusiv microîntreprinderi, definiţi la art. 8, care au depus la autoritatea responsabilă cereri de finanţare scrise de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform cerinţelor din Ghidul solicitantului pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă, pentru POIM, aplicabil obiectivului specific 6.4, respectiv obiectivului specific 10.2, după caz, astfel cum sunt prevăzute la art. 4. Potenţialul beneficiar trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit prevederilor anexei I la Regulament.(2) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pentru proiectele care propun ca acţiuni:a) realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă, maximum 8 MWe, pe gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilor;b) realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor.(3) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică numai pentru capacităţile nou-instalate sau renovate. Noua unitate de cogenerare trebuie să asigure economii globale de energie primară în comparaţie cu producerea separată de energie termică şi de energie electrică, astfel cum se prevede în Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare. Îmbunătăţirea unei unităţi de cogenerare existente sau conversia unei unităţi existente de generare de energie electrică într-o unitate de cogenerare are drept rezultat economii de energie primară în comparaţie cu situaţia iniţială.Articolul 7
  (1) În cadrul acestei scheme de ajutor de stat nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele sectoare:a) sectorul pescuitului şi acvaculturii;b) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:1. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau2. atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;c) sectorul producţiei agricole primare.(2)
  În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat nu se acordă ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (2010/787/UE).
  (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în sectoarele excluse prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi în sectoarele care intră în sfera de aplicare a schemei de ajutor de stat, aceasta poate primi ajutor pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia să dovedească fie separarea activităţilor, fie o distincţie între cheltuieli, astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse să nu beneficieze de ajutoarele acordate în temeiul schemei de ajutor de stat.(4) Prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică:a) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;b) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;c) acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale.(5) În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat nu se acordă ajutoare pentru:a) investiţii/activităţi prevăzute de art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;
  b) proiecte localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov.
  Capitolul VI BeneficiariiArticolul 8Potenţialii beneficiari sunt societăţile din industrie/administratorul unui parc industrial sau distribuitorul de energie termică al unui parc industrial cu consumuri energetice de peste 200 tep/an, care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minimum 4.000-5.000 h/an şi care necesită simultan şi o cantitate suficientă de energie electrică ce poate fi asigurată de grupuri de cogenerare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7.Articolul 9
  Beneficiarii pot depune proiecte numai individual, iar nu în parteneriat încheiat exclusiv în scopul depunerii aplicaţiilor de finanţare.
  Capitolul VII Condiţii de eligibilitate a beneficiarilorArticolul 10Beneficiarii schemei de ajutor de stat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a) au personalitate juridică, sunt legal constituiţi în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru al Uniunii Europene a cărui naţionalitate o deţin;b) sunt societăţi din industrie care derulează activităţi economice eligibile din sectoare aferente secţiunii B - Industria extractivă şi secţiunii C - Industria prelucrătoare, definite conform codificării CAEN din Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, administratorul unui parc industrial sau distribuitorul de energie al unui parc industrial, care derulează activităţi economice din sectoare aferente secţiunii D - Producţia de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, cu excepţia sectoarelor şi obiectivelor prevăzute la art. 7;c) nu sunt în stare de insolvenţă, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) nu sunt în stare de faliment, lichidare, au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;e) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;f) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene sau a altui furnizor/administrator de ajutor de stat, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;g) nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulament.
  Capitolul VIII Condiţii de eligibilitate a proiectelor
  Articolul 11Condiţiile de eligibilitate a proiectelor sunt următoarele:1. Proiectul este implementat pe teritoriul României, în regiunile de dezvoltare prevăzute de Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru.2. Proiectul trebuie să vizeze una dintre următoarele acţiuni:a) realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă, maximum 8 MWe, pe gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilor;b) realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor.3. Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data „demarării lucrărilor“ şi 31 decembrie 2023.4. Investiţia/Investiţiile din cadrul proiectului nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia studiilor preliminare: studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuţie.
  Capitolul IX Bugetul schemei de ajutor de stat şi numărul estimat de beneficiariArticolul 12(1) Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat este echivalentul în lei al sumei de 60.980.000 de euro şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, aferente unei rate de cofinanţare de 85% şi fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul de stat, aferente unei rate de cofinanţare de 15%, în cadrul axei prioritare 6, obiectivul specific 6.4 şi fonduri europene nerambursabile prin Fondul European de Dezvoltare Regională - REACT-EU, aferente unei rate de cofinanţare de 100% în cadrul axei prioritare 10, obiectivul specific 10.2, după caz, din POIM.(2) Bugetul este defalcat indicativ pe ani, astfel:
  Anul Buget (euro)
  202260.000.000
  2023980.000
  TOTAL60.980.000
  NOTĂ:Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat în avans, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. Bugetul schemei de ajutor de stat reflectă sumele alocate prin POIM, la care se adaugă sumele din supracontractare.
  (3) Alocarea bugetară şi operaţiunile financiare derulate în vederea utilizării fondurilor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 13Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat este de 10 întreprinderi.
  Capitolul X DurataArticolul 14Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pe durata valabilităţii Regulamentului, respectiv până la data de 31 decembrie 2023.
  Capitolul XI Modalitatea de acordare a ajutorului de statArticolul 15Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor pentru realizarea de investiţii constau în acordarea de alocări financiare nerambursabile din fonduri europene şi naţionale.Capitolul XII Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)Articolul 16(1) Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 15.000.000 de euro.
  (2) Intensitatea ajutorului de stat acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat nu poate depăşi 45% din cheltuielile eligibile, pentru proiecte de investiţii în cogenerare de înaltă eficienţă, în cazul în care cheltuielile eligibile sunt calculate potrivit prevederilor art. 40 alin. (4) din Regulament. Intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 15 puncte procentuale pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. a) din TFUE.
  Articolul 17Intensitatea ajutorului prevăzută la art. 15 alin. (2) se majorează cu 20 de puncte procentuale, în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici, şi cu 10 puncte procentuale, în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii.Articolul 18Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru restul contribuţiei la cheltuielile eligibile, fie din resurse personale, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.
  Capitolul XIII
  Cheltuielile eligibileArticolul 19Dispoziţiile prezentului capitol respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare, în măsura în care acestea din urmă sunt mai restrictive decât prevederile specifice ajutorului de stat.Articolul 20(1) Cheltuielile eligibile sunt:a) cheltuieli suplimentare de investiţii pentru echipamentele necesare pentru ca instalaţia să funcţioneze ca instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă, în comparaţie cu instalaţiile convenţionale de energie electrică sau de energie termică de aceeaşi capacitate;b) cheltuieli suplimentare de investiţii pentru modernizarea în vederea obţinerii unei eficienţe sporite în cazul în care o instalaţie existentă atinge deja pragul de înaltă eficienţă.(2)
  Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.
  Capitolul XIV Efectul stimulativArticolul 21(1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă întreprinderea adresează autorităţii responsabile de administrarea prezentei scheme de ajutor de stat o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Această cerere conţine cel puţin informaţiile de la art. 3 lit. c).(3) Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.
  Capitolul XV Reguli privind cumulul ajutoarelor de statArticolul 22(1) Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul investiţional acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat investiţional acordat, inclusiv ajutor de minimis.(2) Furnizorul de ajutor de stat va monitoriza ajutoarele acordate potrivit prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat pentru a nu depăşi intensitatea maximă admisă.Capitolul XVI
  Modalitatea de derulare a schemei de ajutor de statArticolul 23(1) Furnizorul de ajutor de stat stabileşte îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie, prevăzute în cererea de propuneri de proiecte lansată în cadrul obiectivului specific 6.4, respectiv obiectivul specific 10.2, după caz, şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat.(2) Furnizorul de ajutor acordă ajutorul de stat după ce verifică, pe baza cererii de finanţare depuse de întreprinderea solicitantă, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie specificate prevăzute pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă.
  Capitolul XVII Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de statArticolul 24În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 25Textul schemei de ajutor de stat, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea schemei de ajutor de stat se publică integral pe pagina web a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.Articolul 26Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută în anexa II la Regulament, în vederea transmiterii Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei de ajutor de stat.Articolul 27Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat.Articolul 28(1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a POIM, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile de exceptare prevăzute de Regulament.(2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei de ajutor de stat, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat potrivit prezentei scheme de ajutor de stat, unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor, de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale, precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.Articolul 29Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.Articolul 30Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei raportări anuale cu privire la implementarea schemei de ajutor de stat în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.Articolul 31Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte prevederi europene în vigoare.Articolul 32Furnizorul de ajutor de stat asigură publicarea informaţiilor potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulament, privind fiecare ajutor individual acordat în cadrul schemei de ajutor de stat care depăşeşte 500.000 de euro.Articolul 33În vederea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul de ajutor de stat are obligaţia încărcării schemei de ajutor de stat în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România, RegAS, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
  -----