Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 2 februarie 2022de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 4 februarie 2022Data intrării în vigoare 04-02-2022  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 155 din 2 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2022.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (denumită în continuare ARACIP) este instituţie publică, de interes naţional, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, cu personalitate juridică, autofinanţată, cu buget propriu de venituri şi cheltuieli.Articolul 2(1) Scopul ARACIP este de a efectua evaluarea externă a calităţii educaţiei realizate de orice furnizor de educaţie din învăţământul preuniversitar sau de alte organizaţii furnizoare de programe de formare profesională continuă specifice învăţământului preuniversitar, precum şi de a aviza şi monitoriza activitatea furnizorilor de educaţie care desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ preuniversitar corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară.(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ARACIP urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:a) de a certifica, prin activităţi de evaluare, acreditare şi avizare, capacitatea tuturor organizaţiilor furnizoare de educaţie de pe teritoriul României de a respecta standardele de calitate care garantează dreptul la educaţie prevăzut de lege;b) de a produce şi disemina informaţii despre calitatea educaţiei în România;c) de a contribui la dezvoltarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
  d) de a propune Ministerului Educaţiei politici, strategii şi măsuri de permanentă ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar, în strânsă corelare cu învăţământul superior.
  Articolul 3Personalul din cadrul ARACIP este remunerat potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4(1) ARACIP este condus de un consiliu.
  (2) Deciziile Consiliului ARACIP (denumit mai departe „Consiliu“) sunt duse la îndeplinire de către structurile aflate în componenţa aparatului tehnic ARACIP.(3) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ARACIP este de 75. (4) Structura organizatorică a ARACIP este prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre.
  Capitolul II Structura organizatorică a ARACIPArticolul 5(1) ARACIP are următoarea structură organizatorică:a)
  Consiliul ARACIP, care are în subordine Departamentul secretariat tehnic;
  b) secretarul general al ARACIP;c) Direcţia generală pentru asigurarea calităţii, care are în subordine următoarele departamente: Departamentul de acreditare, Departamentul de evaluare externă a calităţii şi Departamentul relaţii internaţionale, verificare şi avizare a organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem din altă ţară;d) Direcţia administrativă care are în subordine următoarele departamente: Departamentul de resurse umane, Departamentul economic, Departamentul administrativ;e) Departamentul juridic, aflat în subordinea directă a preşedintelui Consiliului ARACIP.
  (2) În funcţie de activităţile derulate în cadrul ARACIP, la propunerea motivată a Consiliului ARACIP, prin ordin al ministrului educaţiei, în cadrul departamentelor prevăzute în structura organizatorică din anexa nr. 2 la hotărâre se pot constitui compartimente şi birouri. (3)
  Structura organizatorică detaliată se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea preşedintelui Consiliului ARACIP.
  (4) La nivelul ARACIP, Consiliul poate constitui comisii consultative pe domenii de interes, conform prevederilor art. 23.
  Capitolul III Consiliul ARACIPArticolul 6(1) Consiliul reprezintă organul colectiv de conducere al ARACIP.(2) Consiliul ARACIP se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe ideologice, politice, religioase sau de altă natură.
  Articolul 7(1) Consiliul ARACIP este format din 15 membri permanenţi, cu drept de vot, inclusiv preşedintele ARACIP, precum şi 4 membri observatori fără drept de vot, după cum urmează:a) 6 experţi din cadrul Direcţiei generale pentru asigurarea calităţii;b) 5 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, cadre didactice şi/sau inspectori şcolari de specialitate, dintre care un reprezentant al Direcţiei pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale;c) 2 reprezentanţi ai altor autorităţi cu responsabilităţi în sistemul de educaţie, respectiv un reprezentant desemnat de Ministerul Afacerilor Interne şi un reprezentant desemnat de Ministerul Apărării Naţionale, personal responsabil cu activităţile de învăţământ;d) 1 reprezentant al Asociaţiei Şcolilor Particulare, cadru didactic reprezentând furnizorii de învăţământ particular, inclusiv organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem de educaţie din altă ţară;e) 1 reprezentant la Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS);
  f) 4 reprezentanţi ai partenerilor de dialog social, membri observatori fără drept de vot, astfel: 2 reprezentanţi desemnaţi de cele două federaţii sindicale reprezentative din învăţământul preuniversitar, un reprezentant al Consiliului Naţional al Elevilor şi un reprezentant al federaţiei naţionale a asociaţiilor de părinţi din învăţământul preuniversitar.
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt nominalizate de către reprezentantul legal al entităţilor de care aparţin, la solicitarea ministrului educaţiei. În cazul în care entităţile prevăzute la alin. (1) desemnează mai mult de un candidat pentru aceeaşi poziţie de membru, selecţia va fi făcută de ministrul educaţiei pe baza profilului profesional.(3) Membrii permanenţi ai Consiliului sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei pentru un mandat individual de 4 ani, cu posibilitate de reînnoire pentru încă un mandat de 4 ani. (4) Membrii observatori sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei pentru un mandat individual de un an.
  Articolul 8Membrii Consiliului ARACIP au obligaţia respectării principiilor de etică şi a reglementărilor legale în vigoare în cadrul întregii activităţi de evaluare a calităţii. Articolul 9(1) Consiliul este condus de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de secretarul general al ARACIP.(2) Consiliul se întruneşte lunar în şedinţă ordinară, precum şi în şedinţă extraordinară ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui prin Departamentul secretariat tehnic.(3) Consiliul poate fi convocat şi prin Departamentul secretariat tehnic la solicitarea scrisă a două treimi (2/3) din membrii permanenţi ai Consiliului sau a ministrului educaţiei.(4) Şedinţele se derulează în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor cu drept de vot şi sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de persoana delegată de către acesta dintre membrii Consiliului.(5) Hotărârile Consiliului se iau cu majoritatea membrilor cu drept de vot prezenţi.
  (6) Şedinţele Consiliului se desfăşoară, în mod normal, cu prezenţa fizică a membrilor Consiliului. În situaţii motivate, ce limitează prezenţa fizică, membrii Consiliului pot participa şi în sistem online, votul acestora dându-se electronic. (7) La şedinţele Consiliului pot participa şi alte persoane, având statut de invitaţi, la iniţiativa preşedintelui acestuia. (8) Dezbaterile în cadrul Consiliului, precum şi deciziile luate sunt consemnate în procesul-verbal al şedinţei.
  Articolul 10Încetarea calităţii de membru al Consiliului se poate dispune oricând prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea preşedintelui, în următoarele situaţii:a) prin absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutive sau de la trei şedinţe într-un an calendaristic;b) dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 90 de zile;
  c) la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă repercusiuni asupra prestigiului Ministerului Educaţiei şi/sau al ARACIP, după caz;d) ca urmare a retragerii calităţii de reprezentant al entităţii care a propus numirea.
  Articolul 11Atribuţiile Consiliului ARACIP sunt următoarele:a) propune ministrului educaţiei acordarea/neacordarea/ ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, a acreditării, respectiv avizării pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz;b) analizează, face propuneri de modificare şi aprobă proiectul de strategie instituţională al ARACIP;c)
  analizează şi aprobă standardele, standardele de referinţă, indicatorii de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi standardele de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare. La stabilirea standardelor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar se va avea în vedere natura specifică a învăţământului în limbile minorităţilor naţionale;
  d) analizează şi aprobă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie;e) analizează periodic şi aprobă propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică;f) analizează şi aprobă Codul de etică profesională al experţilor în evaluare şi acreditare;g) analizează şi aprobă rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii, întocmite de membrii comisiilor de experţi ai ARACIP. Rapoartele de autorizare, de acreditare şi de evaluare externă a calităţii se publică pe site-ul ARACIP;h) analizează şi aprobă rapoartele periodice de avizare a funcţionării organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem din altă ţară. Rapoartele de avizare se publică pe site-ul ARACIP;i) analizează şi aprobă manualele de evaluare internă a calităţii;
  j) analizează şi aprobă publicarea ghidurilor de bune practici;k) analizează şi aprobă contractele instituţionale încheiate cu Ministerul Educaţiei, pentru evaluarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar;l) analizează şi aprobă metodologiile-cadru de cofinanţare a unor proiecte naţionale şi internaţionale la care ARACIP participă în calitate de promotor, partener sau asociat;m) analizează propunerile venite din partea comisiilor consultative organizate la nivelul ARACIP, pe marginea proiectelor de acte normative iniţiate de ARACIP şi supuse dezbaterii acestor comisii;n) realizează evaluarea anuală a activităţii directorului administrativ; o) numeşte comisia de cercetare disciplinară;p) propune Ministerului Educaţiei măsuri de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar, pe baza rapoartelor întocmite de departamentele ARACIP.
  Articolul 12(1) Preşedintele Consiliului este ales pentru un mandat de 4 ani, prin votul a 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot al Consiliului ARACIP şi numit prin ordin al ministrului educaţiei. Persoana propusă pentru a fi numită în funcţia de preşedinte trebuie să aibă experienţă didactică de minimum 10 ani. (2) Membrii Consiliului propuşi de Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării Naţionale nu pot fi votaţi şi nu pot deţine funcţia de preşedinte. (3) Preşedintele Consiliului este salarizat conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Preşedintele Consiliului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management încheiat cu ministrul educaţiei.(5)
  Preşedintele Consiliului poate fi numit pentru maximum 2 mandate complete.
  (6) Preşedintele Consiliului prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie ministrului educaţiei un raport de activitate a ARACIP care include o analiză a stării învăţământului din perspectiva managementului calităţii şi propune măsuri de îmbunătăţire a calităţii învăţământului la nivel sistemic. (7) Încetarea mandatului de preşedinte al Consiliului ARACIP, înainte de împlinirea termenului, se poate dispune prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot ai Consiliului.
  Articolul 13Preşedintele Consiliului ARACIP are următoarele atribuţii: a) exercită funcţia de ordonator de credite, în condiţiile prevăzute de lege;b) propune ministrului educaţiei structura organizatorică detaliată a ARACIP, în vederea aprobării;c)
  aprobă statul de funcţii ale ARACIP în baza structurii organizatorice detaliate aprobate prin ordin al ministrului educaţiei;
  d) asigură conducerea operativă a Consiliului ARACIP, coordonează şi răspunde de activitatea aparatului ARACIP; e) reprezintă ARACIP în justiţie, în raporturile cu Ministerul Educaţiei, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism interesat în domeniul de activitate al ARACIP;f) coordonează ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului ARACIP;g) organizează împreună cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) consultări bianuale între cele două agenţii;h) aprobă raportul anual cu privire la activitatea ARACIP, care se publică pe site-ul ARACIP;i) întocmeşte şi înaintează Consiliului şi ministrului educaţiei raportul anual cu privire la activitatea departamentelor pe care le coordonează;j) aprobă încadrarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul departamentelor pe care le coordonează, în condiţiile legii, precum şi aplicarea, dacă este cazul, de sancţiuni disciplinare;k) propune Consiliului programul de pregătire profesională pentru personalul din aparatul propriu al ARACIP;l) aprobă procedurile operaţionale necesare bunei funcţionări a ARACIP.
  Articolul 14(1) Secretarul general al ARACIP se află în subordinea directă a preşedintelui ARACIP, având ca atribuţie principală coordonarea activităţilor Direcţiei administrative.(2) Funcţia de secretar general al ARACIP se ocupă prin concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Atribuţiile secretarului general sunt stabilite prin Regulamentul de ordine internă al ARACIP.
  Capitolul IV Structurile ARACIPArticolul 15Departamentul secretariat tehnic are următoarele atribuţii:a) organizează administrativ şedinţele Consiliului ARACIP;b) răspunde de organizarea bazei de date referitoare la activitatea ARACIP;c)
  răspunde de organizarea arhivei ARACIP;
  d) asigură publicarea pe site-ul ARACIP a proceselor-verbale încheiate cu ocazia desfăşurării şedinţelor ordinare, respectiv a şedinţelor extraordinare ale Consiliului ARACIP, a rapoartelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii, întocmite de membrii comisiilor de experţi, precum şi a raportului anual cu privire la activitatea ARACIP;e) înaintează Ministerului Educaţiei spre aprobare, prin ordin, propunerea ARACIP de acordare/neacordare/ridicare a autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz;f) înaintează Ministerului Educaţiei spre aprobare, prin ordin, propunerea ARACIP de avizare a funcţionării organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem din altă ţară;g) înaintează Ministerului Educaţiei, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, standardele, standardele de referinţă, indicatorii de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi standardele de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare;h) înaintează Ministerului Educaţiei, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie;i) înaintează Ministerului Educaţiei, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică;
  j) înaintează Ministerului Educaţiei, în vederea promovării prin ordin, Codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare;k) înaintează Ministerului Educaţiei, în vederea promovării prin ordin, manualele de evaluare internă a calităţii, în urma aprobării Consiliului ARACIP;l) informează Ministerul Educaţiei în legătură cu concluziile şi rezultatele activităţii de evaluare a calităţii realizate la unităţile de învăţământ preuniversitar;m) informează Ministerul Educaţiei referitor la situaţiile în care organizaţiile furnizoare de educaţie nu mai îndeplinesc standardele de calitate.
  Articolul 16Direcţia generală pentru asigurarea calităţii desfăşoară activităţi specifice asigurării calităţii învăţământului preuniversitar.
  Articolul 17Directorul general pentru asigurarea calităţii îndeplineşte următoarele atribuţii:a) coordonează şi răspunde de activitatea Direcţiei generale pentru asigurarea calităţii;b) întocmeşte şi înaintează preşedintelui Consiliului ARACIP raportul anual cu privire la activitatea departamentelor pe care le coordonează;c) propune Consiliului graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare, precum şi componenţa comisiilor de experţi, desemnate în acest scop;d) propune încadrarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul departamentelor pe care le coordonează, în condiţiile legii, precum şi aplicarea, dacă este cazul, de sancţiuni disciplinare;e) înaintează preşedintelui Consiliului ARACIP propunerea privind programul de pregătire profesională pentru personalul din cadrul departamentelor pe care le coordonează;f)
  propune Consiliului participarea ARACIP, în calitate de promotor, partener sau asociat, la proiecte naţionale şi internaţionale;
  g) propune, prin Departamentul secretariat tehnic, în vederea aprobării de către Consiliu evaluarea periodică a activităţii desfăşurate de colaboratorii externi ai ARACIP;h) propune Consiliului proiectul de strategie instituţională a ARACIP;i) înaintează Consiliului rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii, întocmite de comisiile de experţi în evaluare şi acreditare, validate de experţii din departamentele ARACIP;j) înaintează Consiliului rapoartele de avizare a funcţionării organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem din altă ţară, validate de experţii din departamentele ARACIP;k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de preşedintele Consiliului.
  Articolul 18Direcţia administrativă desfăşoară activităţile administrative necesare pentru buna funcţionare a ARACIP.Articolul 19(1) Personalul ARACIP are calitatea de personal contractual, cu excepţia preşedintelui şi a membrilor Consiliului desemnaţi potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b)-e). (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este numit prin decizie a preşedintelui Consiliului ARACIP, pe bază de concurs desfăşurat potrivit legii. (3) Procedura de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor din cadrul ARACIP se aprobă prin hotărâre a Consiliului ARACIP, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Până la organizarea concursului sau în situaţia vacantării unui post, acesta poate fi ocupat temporar, prin detaşare, dispusă la cererea preşedintelui Consiliului ARACIP.
  Articolul 20Atribuţiile Direcţiei administrative şi ale Departamentului juridic sunt stabilite prin Regulamentul de ordine internă al ARACIP, aprobat prin decizie a preşedintelui Consiliului ARACIP, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.
  Capitolul V Colaboratori externiArticolul 21(1) În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, ARACIP foloseşte colaboratori externi, din ţară şi/sau din străinătate, experţi în evaluare şi acreditare, înscrişi în registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare, precum şi experţii din aparatul propriu al ARACIP.(2) Colaboratorii externi ai ARACIP sunt remuneraţi în funcţie de activităţile derulate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Articolul 22(1) Colaboratorii externi ai ARACIP, experţi în evaluare şi acreditare, înscrişi în registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare, au următoarele atribuţii:a) realizează activităţile de evaluare, verificare şi monitorizare a organizaţiilor furnizoare de educaţie;b) înaintează departamentelor din cadrul ARACIP rapoartele de autorizare, de acreditare, de avizare, respectiv de evaluare externă a calităţii, întocmite cu ocazia desfăşurării vizitelor în teren;c) propun măsuri de ameliorare a instrumentelor de lucru utilizate în activităţile de evaluare şi acreditare, în vederea eficientizării activităţii ARACIP.(2)
  Poate fi desemnat în calitate de colaborator extern, expert în evaluare şi acreditare, orice cadru didactic care îndeplineşte criteriile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi care nu este angajat în administraţia centrală a Ministerului Educaţiei, respectiv a inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
  (3) Colaboratorii externi ai ARACIP au obligaţia de a participa la activităţi şi programe de formare profesională în domeniul evaluării instituţionale şi al acreditării.
  Articolul 23(1) Comisiile consultative care se pot constitui la nivelul ARACIP sunt formate din 9-15 membri, cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, precum şi cercetători, cadre didactice din învăţământul superior, cu expertiză în învăţământul preuniversitar, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea organizaţiilor reprezentative din domeniu sau din propria iniţiativă. Din comisiile consultative pot face parte şi reprezentanţi ai învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, respectiv reprezentanţi ai părinţilor.(2) Componenţa comisiei consultative se reînnoieşte periodic, la propunerea preşedintelui Consiliului, pe baza unor criterii şi a unei metodologii specifice.(3) Comisia consultativă se întruneşte de regulă la cererea preşedintelui Consiliului sau a ministrului educaţiei sau la propunerea a două treimi din numărul membrilor Consiliului.(4)
  Comisia consultativă are rolul de a dezbate proiectele de acte normative elaborate de ARACIP şi de a înainta Consiliului ARACIP propunerile pe marginea proiectelor dezbătute.
  (5) În exercitarea atribuţiilor sale, comisia consultativă emite un aviz consultativ şi face propuneri şi recomandări pe marginea proiectelor dezbătute.
  Articolul 24(1) ARACIP colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, precum şi cu inspectoratele şcolare în vederea realizării activităţii de monitorizare şi control al calităţii.(2) În vederea exercitării atribuţiilor sale, ARACIP poate solicita inspectoratelor şcolare următoarele:a) informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului respectiv;b) informări privind controlul anual al unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului respectiv, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective, şi propune măsuri ameliorative;
  c) sinteze anuale privind rapoartele de autoevaluare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale activităţilor de inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională, pe care le înaintează atât direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, cât şi ARACIP.
  Articolul 25ARACIP colaborează cu agenţii şi organisme similare din alte ţări în vederea dezvoltării de proiecte cofinanţate din fonduri nerambursabile şi a aplicării unor măsuri cât mai eficiente de îmbunătăţire a calităţii programelor de învăţământ preuniversitar.Articolul 26(1) ARACIP poate să încheie contracte, acorduri sau convenţii cu agenţii şi organisme similare din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.(2)
  ARACIP poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotăparte la cofinanţarea unor proiecte naţionale şi internaţionale la care participă ca promotor, partener sau asociat.
  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 27(1) Încadrarea/Numirea personalului din cadrul ARACIP se face cu stabilirea salariului conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, ARACIP va actualiza metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, precum şi standardele de autorizare de funcţionare provizorie şi standardele de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar.(3) Consiliul ARACIP se constituie în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. La prima şedinţă statutară a Consiliului ARACIP, constituit în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament, este ales preşedintele acestuia în conformitate cu prevederile art. 13.
  ----