Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022Data intrării în vigoare 17-01-2022


  În temeiul prevederilor art. 257, 258 şi ale art. 259 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul IMetodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 şi 771 bis din 10 august 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din Palatul Naţional al Copiilor se organizează de către Ministerul Educaţiei, prin direcţiile generale care coordonează activitatea în învăţământul preuniversitar şi inspectoratul şcolar.
  2. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) Nu au fost sancţionate disciplinar în anul şcolar curent şi în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Cadrele didactice care au ocupat şi funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obţinute în urma evaluării activităţii desfăşurate în această calitate. Cadrul didactic care nu are un calificativ anual complet, iar pe durata unui an şcolar a ocupat temporar atât funcţii de conducere sau de îndrumare şi control, cât şi funcţii didactice de predare prezintă calificativele parţiale obţinute în urma evaluării activităţii desfăşurate în toate aceste funcţii, în condiţiile în care fiecare calificativ parţial este «Foarte bine
  4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4Ministerul Educaţiei stabileşte, prin notă aprobată de conducerea instituţiei, pentru fiecare sesiune de concurs, categoriile de funcţii pentru care se organizează concursul.5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5(1) În vederea organizării concursului se constituie la nivelul Ministerului Educaţiei următoarele comisii:a) Comisia naţională de monitorizare şi coordonare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, constituită prin ordin al ministrului educaţiei, care are următoarea componenţă:1. preşedinte - secretarul de stat cu atribuţii în coordonarea învăţământului preuniversitar;2. vicepreşedinţi: secretar de stat/consilier al ministrului/consilier secretar de stat;
  3. membri - directori generali sau directori din cadrul direcţiilor care au atribuţii în coordonarea activităţii învăţământului preuniversitar, directorul general CNPEE;4. secretari - consilieri/inspectori/experţi din cadrul Ministerului Educaţiei;
  b) Comisia de evaluare a candidaţilor pentru funcţiile de conducere din Palatul Naţional al Copiilor, constituită prin ordin al ministrului educaţiei, care are următoarea componenţă:1. preşedinte - director general/director din cadrul direcţiilor care coordonează activitatea învăţământului preuniversitar;2. doi membri - consilieri/inspectori/experţi din cadrul direcţiilor care au atribuţii în coordonarea activităţii învăţământului preuniversitar;3. secretar - consilier/inspector/expert din cadrul Ministerului Educaţiei;
  c) Comisia de soluţionare a contestaţiilor candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere din Palatul Naţional al Copiilor, constituită prin ordin al ministrului educaţiei, care are următoarea componenţă:1. preşedinte - director general/director din cadrul direcţiilor generale care coordonează activitatea învăţământului preuniversitar;2. doi membri - consilieri/inspectori/experţi din cadrul direcţiilor de specialitate cu atribuţii în domeniul învăţământului preuniversitar;3. secretari - consilieri/inspectori/experţi din cadrul Ministerului Educaţiei, din care unul poate fi informatician.
  (2) Atribuţiile comisiilor constituite la nivelul Ministerului Educaţiei:a) atribuţiile Comisiei naţionale de monitorizare şi coordonare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei;b) atribuţiile comisiei de evaluare a candidaţilor pentru funcţiile de conducere din Palatul Naţional al Copiilor sunt:1.
  afişează lista candidaţilor care optează pentru susţinerea probei de interviu;
  2. stabileşte graficul de desfăşurare a probei de interviu;3. evaluează candidaţii la proba de interviu;4. completează borderourile de notare, situaţiile centralizatoare şi toate documentele prevăzute în procedura de desfăşurare a interviului;5. afişează rezultatele la finalul probei de interviu;6. transmite rezultatele finale ale concursului, spre validare, Comisiei naţionale de monitorizare şi coordonare;
  c)
  atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere din Palatul Naţional al Copiilor sunt:1. reevaluează proba de interviu, prin analiza înregistrărilor audiovideo;2. transmite rezultatele reevaluării comisiei de evaluare a candidaţilor pentru funcţiile de conducere din Palatul Naţional al Copiilor.
  (3) Din comisia de soluţionare a contestaţiilor candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere din Palatul Naţional al Copiilor fac parte alte persoane decât cele din comisia de evaluare a candidaţilor.(4) În vederea organizării concursului se constituie la nivelul inspectoratelor şcolare următoarele comisii:a) Comisia de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct din unităţile de învăţământ de stat, constituită prin decizie a inspectorului şcolar general, având următoarea componenţă:1. preşedinte - inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/director CCD/inspector şcolar;2. membri - inspectori şcolari, metodişti ai inspectoratului şcolar, informaticieni;
  3. secretari - informaticieni/cadre didactice cu abilităţi de operare pe computer.În judeţele în care există unităţi de învăţământ cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale sau unităţi de învăţământ cu secţii cu predare în limbile minorităţilor naţionale, din comisia de organizare a concursului face parte şi un inspector cu atribuţii privind minorităţile naţionale;
  b) Comisia de evaluare a probei scrise, constituită prin decizie a inspectorului şcolar general, având următoarea componenţă:1. preşedinte - inspector şcolar general adjunct/director CCD/inspector şcolar;2. membri evaluatori - inspectori şcolari/metodişti, câte doi pentru maximum 30 de candidaţi;3. secretari - informaticieni/cadre didactice cu abilităţi de operare pe computer, câte unul pentru maximum 30 de candidaţi;c) Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învăţământ, constituită prin decizie a inspectorului şcolar general, având următoarea componenţă:1. preşedinte - un inspector şcolar;2. membri:(i) doi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice titulare ale unităţii de învăţământ, aleşi prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie şi doi membri supleanţi. Nu pot fi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ cadrele didactice înscrise la sesiunea curentă a concursului şi nici cadrele didactice care ocupă funcţia de director/director adjunct. În cazul centrelor judeţene de excelenţă, inspectorul şcolar general desemnează două cadre didactice titulare cu performanţe profesionale deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare şi un supleant;(ii) un reprezentant al consiliului local şi un membru supleant, desemnaţi prin hotărâre a consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului judeţean/ consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti şi un membru supleant, desemnaţi prin hotărâre a consiliului judeţean/local al sectorului, în cazul unităţilor de învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă şi CJRAE/ CMBRAE. Reprezentantul consiliului local/judeţean nu poate fi cadru didactic în unitatea de învăţământ pentru care se desfăşoară interviul şi nici cadru didactic înscris la sesiunea curentă a concursului sau cadru didactic care ocupă funcţia de director/director adjunct. În cazul cluburilor sportive şcolare, palatelor şi cluburilor copiilor, reprezentantul consiliului local este înlocuit de un reprezentant al Ministerului Educaţiei. În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar militar, de ordine publică şi securitate naţională, din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director adjunct, reprezentantul consiliului local este înlocuit de un reprezentant desemnat de ministerul care coordonează şi controlează unităţile respective. În cazul unităţilor de învăţământ unice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în situaţia în care nu pot fi desemnate două cadre didactice titulare ca reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, din comisie pot face parte şi cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu norma de bază în acea unitate;(iii) un reprezentant şi un supleant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari şi foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau, în situaţia în care nu sunt nominalizaţi reprezentanţi din partea companiilor, va fi nominalizat membru în comisie un cadru didactic din învăţământul superior cu competenţe în management instituţional şi/sau management educaţional.În cazul în care, până la data constituirii comisiilor pentru proba de interviu, autorităţile locale sau unităţile de învăţământ nu îşi desemnează reprezentantul, membru al comisiei de evaluare a interviului devine un inspector şcolar/un director care are încheiat contract de management ca urmare a promovării concursului/un profesor metodist. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul neprezentării la proba de interviu a oricărui membru/supleant;d) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită la nivelul fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti prin decizie a inspectorului şcolar general, care are 2 subcomisii cu rol de soluţionare a contestaţiilor depuse în cadrul fiecărei probe a concursului, coordonate de acelaşi preşedinte:1.
  subcomisia de soluţionare a contestaţiilor depuse în cadrul probei scrise, care reevaluează testele standardizate ale candidaţilor din judeţ/al municipiul Bucureşti care au depus contestaţii şi transmite rezultatele reevaluărilor către preşedintele comisiei de organizare a concursului, în următoarea componenţă: (i) preşedinte - inspector şcolar general adjunct/ director CCD/inspector şcolar;(ii) doi membri - inspectori şcolari şi/sau metodişti ai inspectoratului şcolar.În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, subcomisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director adjunct, la proba scrisă, are următoarea componenţă:(i) preşedinte - inspector şcolar general adjunct/ director CCD/inspector şcolar;(ii) doi membri - inspectori şcolari şi/sau metodişti ai inspectoratului şcolar.
  2. subcomisia de soluţionare a contestaţiilor depuse în cadrul probei de interviu, care reevaluează, prin analiza înregistrărilor audiovideo, proba de interviu a candidaţilor din alt judeţ, conform repartizărilor realizate de comisia naţională de monitorizare şi coordonare a concursului, şi transmite rezultatele reevaluărilor către preşedintele comisiei de organizare a concursului, în următoarea componenţă:(i) preşedinte - inspector şcolar general adjunct/director CCD/inspector şcolar;(ii)
  4 membri - 3 inspectori şcolari şi/sau metodişti ai inspectoratului şcolar şi un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari şi foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din învăţământul superior cu competenţe în management instituţional şi/sau management educaţional.
  În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, subcomisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director adjunct are următoarea componenţă:(i) preşedinte - inspector şcolar general adjunct/ director CCD/inspector şcolar;(ii) 4 membri - doi delegaţi ai ministerului care coordonează şi controlează unitatea de învăţământ, un inspector şcolar sau metodist al inspectoratului şcolar şi un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari şi foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din învăţământul superior cu competenţe în management instituţional şi/sau management educaţional.
  (5) În subcomisia de soluţionare a contestaţiilor depuse în cadrul probei de interviu pot fi numite persoane care au făcut parte şi din subcomisia de soluţionare a contestaţiilor depuse în cadrul probei scrise. Din comisia de soluţionare a contestaţiilor fac parte obligatoriu alte persoane decât cele din comisiile de evaluare.(6) Membrii supleanţi, prevăzuţi în prezenta metodologie şi nominalizaţi în deciziile de constituire a comisiilor la momentul emiterii acestora, înlocuiesc de drept membrii titulari indisponibili.
  (7) Fiecare dintre comisiile prevăzute la alin. (4) este asistată tehnic de un secretar, fără drept de evaluare. Acesta poate fi informatician sau cadru didactic cu abilităţi de operare pe computer.(8) În componenţa comisiilor prevăzute în prezenta metodologie sunt nominalizate ca membri doar persoane cu studii superioare.(9) Atribuţiile comisiilor constituite la nivelul inspectoratelor şcolare sunt următoarele:a) atribuţiile comisiei de organizare a concursului:1. analizează dosarele de înscriere şi validează conformitatea acestora;2. afişează lista candidaţilor înscrişi la concurs;3. organizează activitatea din centrele speciale pentru derularea probei scrise;4. solicită, în scris, autorităţilor publice locale, universităţilor, companiilor partenere şi ministerului educaţiei nominalizarea membrilor în comisiile de evaluare a probei de interviu;
  5. invită observatorii la proba scrisă;6. stabileşte graficul de desfăşurare a probelor de interviu;7. introduce în aplicaţia informatică dedicată rezultatele obţinute de candidaţi după fiecare probă de concurs;8. afişează rezultatele la finalul fiecărei probe de concurs;9. primeşte contestaţiile şi le transmite comisiei de soluţionare a contestaţiilor;10. transmite spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar rezultatele finale ale concursului;
  b) atribuţiile comisiei de evaluare a probei scrise:1. evaluează testele standardizate din cadrul probei scrise şi completează borderourile de notare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;2. preşedintele comisiei verifică corectitudinea evaluării, se asigură că nu există diferenţe de notare între cei doi membri evaluatori şi transmite rezultatele de la proba scrisă către preşedintele comisiei de organizare a concursului;3. încheie procesul-verbal după desfăşurarea probei, menţionând aspecte relevante din organizarea şi desfăşurarea acesteia;c) atribuţiile comisiei de evaluare a probei de interviu:1. convoacă membrii comisiilor de evaluare a probelor de interviu la data, ora şi locul desfăşurării interviului;2. invită observatorii la proba de interviu;
  3. evaluează candidaţii la proba de interviu şi completează borderourile de notare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie;4. completează situaţiile centralizatoare şi toate documentele prevăzute în procedura de desfăşurare a interviului;5. transmite comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, în vederea introducerii rezultatelor obţinute de candidaţi în aplicaţia informatică dedicată, afişării acestora, validării şi numirii candidaţilor declaraţi reuşiţi;6. încheie procesul-verbal după desfăşurarea probei, menţionând aspecte relevante din organizarea şi desfăşurarea acesteia.
  6. La articolul 6 alineatul (1), litera a. se modifică şi va avea următorul cuprins:a. câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ; pentru unităţile de învăţământ în care nu există organizaţie sindicală/nu există organizaţie sindicală afiliată la o federaţie reprezentativă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar participă cu statut de observator un reprezentant al organizaţiilor sindicale de la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti la care sunt afiliaţi candidaţii;7. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Membrii comisiilor din cadrul concursului şi observatorii au obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care au acces şi de a nu face aprecieri în spaţiul public cu privire la prestaţia candidaţilor.8. La articolul 8 alineatul (1), literele a) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) curriculum vitae Europass;................................................................................................h) adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ în care este titular, pe baza eventualelor documente depuse de candidat, din care să reiasă şi vechimea în învăţământ, obţinerea calificativelor «Foarte bine» în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră şi/sau în funcţii de conducere, îndrumare şi control, după caz, precum şi faptul că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, nici în ultimii doi ani şcolari anteriori anului desfăşurării concursului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;9. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Nedepunerea, după caz, a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. n) atrage invalidarea opţiunii de susţinere a probei de interviu pentru funcţia/funcţiile de conducere care necesită respectiva/respectivele condiţii speciale.10. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Candidaţii a căror înscriere nu a fost validată pot transmite comisiei de organizare a concursului, în scris, în maximum 24 de ore de la afişarea listei candidaţilor admişi la etapa de evaluare, motivele care consideră că au generat neconformitatea documentelor şi solicită analiza cauzelor şi remedierea eventualelor erori, inclusiv a celor de natură tehnică. În urma analizei, comisia de organizare poate modifica lista candidaţilor înscrişi. Lista finală se afişează la sediul şi pe siteurile inspectoratelor şcolare.
  11. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Decizia de constituire se comunică persoanelor care o duc la îndeplinire.12. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11(1) Preşedintele comisiei de organizare a concursului şi preşedintele comisiei de evaluare a probei de interviu invită în scris observatorii să participe fizic la proba scrisă, respectiv la proba de interviu a concursului. Invitaţia se transmite cu cel puţin 48 de ore înainte de data desfăşurării probei scrise, respectiv a perioadei de interviu. Participarea observatorilor este confirmată printr-un document de desemnare/delegare eliberat de structura pe care aceştia o reprezintă. Neprezentarea observatorilor la oricare dintre probele concursului nu afectează legalitatea desfăşurării concursului.13. La articolul 12, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Articolul 12(1) Probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ sunt următoarele:a) proba scrisă - rezolvarea de către candidaţi, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacităţi şi competenţe relevante pentru activitatea de management educaţional:1. capacităţi cognitive;2. competenţe de management şi leadership.Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota fiecărui evaluator se obţine prin împărţirea la 10 a sumei punctajelor acordate de acesta. Nota candidatului la proba scrisă se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator. Nu se admit diferenţe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.Evaluarea testului standardizat se face în prezenţa candidatului şi a observatorilor.Notele obţinute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile se adresează preşedintelui comisiei de organizare a concursului şi se depun la secretariatul inspectoratului şcolar în cazul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ de stat, respectiv la registratura Ministerului Educaţiei, în cazul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din Palatul Naţional al Copiilor. Soluţionarea contestaţiilor se realizează în perioada stabilită în calendarul de desfăşurare a concursului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta metodologie. Nu se admit diferenţe de notare între membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor la reevaluarea probei scrise. În cazul constatării diferenţelor de notare între membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, preşedintele comisiei de organizare reevaluează testul în prezenţa candidatului şi acordă nota finală.Rezultatele soluţionării contestaţiilor de către comisiile de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei, după caz, şi se comunică, în scris, contestatarului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.Rezultatele stabilite de comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi pot fi atacate numai la instanţa de contencios administrativ competentă.Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie asigură elaborarea testelor standardizate, în colaborare cu experţi în domeniul ştiinţelor educaţiei, selectaţi în baza unei proceduri proprii şi numiţi prin ordin al ministrului educaţiei. Colectivul de elaborare a testelor standardizate şi toate persoanele care au dreptul de a opera cu acestea semnează acord de confidenţialitate privind conţinutul testelor.Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie este responsabil şi de transmiterea testelor standardizate către centrele speciale, în condiţii de securitate informatică;b) interviu cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, susţinut în limba română, în cadrul căruia se evaluează:1.
  competenţele de management strategic, operaţional şi de comunicare, prin prezentarea unei strategii de dezvoltare a unităţii de învăţământ pentru care candidează;
  2. abilităţile de rezolvare a unor situaţii-problemă, prin raportare la contextul şi specificul unităţii de învăţământ pentru care candidează;3. competenţele digitale, pe baza utilizării calculatorului.Strategia de dezvoltare a unităţii de învăţământ conţine maximum 5 pagini şi este pusă la dispoziţia membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru susţinerea probei.Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere de la 0 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare. Punctajele se înregistrează în borderoul de notare conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie. Nu se admit diferenţe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferenţelor mai mari de trei puncte, preşedintele comisiei are obligaţia să medieze divergenţele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele iniţiale şi se întocmeşte un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii îşi motivează, în scris, punctajul acordat.În cazul în care, în urma medierii, diferenţele de punctaj rămân mai mari de trei puncte se calculează media aritmetică a punctajelor acordate după mediere, iar dacă diferenţa între media obţinută şi unul sau mai multe dintre punctajele acordate este mai mare sau egală cu două puncte, punctajul sau punctajele respectiv(e) se elimină din calculul mediei şi se calculează media din punctajele rămase.Dacă în urma aplicării metodei de calcul nu se poate constitui media, preşedintele comisiei de organizare a concursului informează în scris comisia naţională pentru analiză şi măsuri. Informarea este însoţită de înregistrarea audiovideo a probei şi de borderourile de notare.Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 24 de ore de la afişarea rezultatului. În vederea soluţionării contestaţiilor, înregistrările audiovideo se predau de către preşedintele comisiei de evaluare a interviului către preşedintele comisiei de organizare a concursului.Soluţionarea contestaţiilor se realizează la nivelul comisiilor constituite în alt judeţ decât cel în care are loc proba de interviu, conform repartizării realizate de comisia naţională de monitorizare şi coordonare a concursului. Transmiterea înregistrărilor audiovideo este asigurată de preşedintele comisiei de organizare a concursului.Punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitiv şi poate fi atacat numai la instanţa de contencios administrativ competentă.
  ...............................................................................................
  (3) Nota finală a candidatului, după susţinerea celor două probe, se obţine prin formula:N = (N_s + P_i)/2, unde:N_s = nota obţinută la proba scrisă;P_i = punctajul obţinut la proba de interviu;N = nota finală obţinută la concurs, cu două zecimale, fără rotunjire.
  14. La articolul 16, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 16(1) În perioada prevăzută în calendarul de desfăşurare a concursului, candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă încarcă în aplicaţia informatică dedicată cererea privind opţiunea/opţiunile pentru unitatea/unităţile de învăţământ, respectiv funcţia/funcţiile pentru care candidează.(2) După promovarea probei scrise, un candidat poate opta pentru participarea la proba de interviu pentru cel mult 3 funcţii de conducere vacante.
  15. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 21(1) În conformitate cu borderourile de notare şi situaţia centralizatoare cuprinzând toţi candidaţii şi toate punctajele obţinute de aceştia, comisia de organizare a concursului calculează nota finală conform formulei de la art. 12 alin. (3) şi realizează ierarhia candidaţilor.16. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul în care egalitatea se păstrează şi după aplicarea prevederilor alin. (3), consiliul profesoral al unităţii de învăţământ pentru a căror funcţie/funcţii de conducere au optat candidaţii aflaţi la egalitate stabileşte, prin vot secret, candidatul declarat «reuşit
  17. La articolul 24, alineatele (2), (3), (7), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Numirea în funcţiile de director şi de director adjunct, în cazul unităţilor de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale şi al celor cu secţii de predare în limbile minorităţilor naţionale în care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct, se face cu avizul pozitiv, scris şi motivat al organizaţiei care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu consultarea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, emis în vederea numirii şi comunicat conform anexei nr. 8.(3) Numirea în funcţiile de director şi de director adjunct, în cazul seminarelor şi liceelor teologice, se face după obţinerea avizului pozitiv, scris şi motivat al cultului respectiv, emis în vederea numirii şi comunicat conform anexei nr. 8................................................................................................(7) Modelele contractului de management, respectiv de management administrativ-financiar sunt prevăzute în anexele nr. 9 şi 10 la prezenta metodologie.(8) În urma promovării concursului, contractul de management, încheiat de directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu inspectorul şcolar general, este avizat de ministerele de resort. În aceste situaţii, clauzele din contractul de management privind atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului adjunct se adaptează corespunzător.(9) În urma promovării concursului, directorul/directorul adjunct al Palatului Naţional al Copiilor încheie contract de management cu ministrul educaţiei, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcţie. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părţilor, în urma evaluării performanţelor manageriale, conform prevederilor art. 259 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  18. La articolul 33, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) În contextul stării de alertă, candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost validate în baza prevederilor art. 9 alin. (3) şi (4), aflaţi în carantină sau izolare la data organizării probei scrise, pot susţine această probă scrisă la data prevăzută în calendar, cu condiţia prezentării unui buletin de analize care atestă rezultatul pozitiv al analizei RT-PCR sau a unui raport medical sau a unei decizii de carantinare eliberate de DSP, care atestă plasarea în izolare/carantină pentru o perioadă care include data primei probe scrise.(5) Candidaţii care se află în situaţia prevăzută la alin. (4) transmit comisiei judeţene de organizare a concursului, în scris sau prin poştă electronică, o declaraţie pe propria răspundere, urmând ca documentele doveditoare să fie transmise cu cel puţin 2 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea probei scrise pentru aceşti candidaţi.(6) Necomunicarea până la data prevăzută la alin. (5) a documentelor doveditoare atrage pierderea dreptului de a participa la proba scrisă.19. La articolul 33, alineatul (7) se abrogă.20. Anexele nr. 1, 2,4, 6, 8-10 şi 12 la metodologie se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8*) care fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.
  Articolul IIDirecţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,

  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 13 ianuarie 2022.Nr. 3.026.ANEXE nr. 1-8 Deschideți ANEXEprivind modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursuluipentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământpreuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021