Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 310 din 23 decembrie 2021privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1229 din 27 decembrie 2021Data intrării în vigoare 30-12-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 30-12-2021 până la data de 25-09-2023


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege reglementează prevenirea şi combaterea dopajului în sport.(2) Conform reglementărilor Convenţiei împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, ale Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006, şi ale Codului Mondial AntiDoping, denumit în continuare Cod, elaborat de Agenţia Mondială Anti-Doping, denumită în continuare WADA, se interzice dopajul în sport din raţiuni de natură etică şi medicală.(3) În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport la nivel naţional funcţionează Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare ANAD, şi Laboratorul de Control Doping, denumit în continuare LCD.(4) Este interzis oricărei persoane să se implice în orice activitate, alta decât programele de reabilitare sau educaţie antidoping, care are legătură cu controlul doping, performanţa sportivă sau îngrijirea medicală într-un mediu sportiv, inclusiv în calitate de supervizor, atunci când această persoană:a) se află în perioada de suspendare pentru o încălcare a reglementărilor anti-doping, conform prevederilor Codului şi ale prezentei legi;b) nu intră sub incidenţa Codului, dar s-a implicat direct şi intenţionat, în ultimii 6 ani, în activităţi care ar fi constituit încălcări ale reglementărilor anti-doping, dacă acestei persoane i-ar fi fost aplicabile reglementări conforme cu Codul. (5) Prezenta lege se aplică:a)
  sportivilor;
  b) personalului asistent al sportivilor;c) practicanţilor sportului recreativ;d) Ministerului Sportului şi structurilor aflate în subordinea acestuia, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Comitetului Paralimpic, federaţiilor sportive naţionale, ligilor profesioniste şi personalului angajat al acestora sau care se află în raporturi juridice cu acestea;e) personalului angajat al ANAD, inclusiv persoanelor desemnate în organul de conducere al acesteia şi numite în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte;f) membrilor Comisiei de audiere şi ai Comisiei de apel;g) terţilor-delegaţi şi personalului acestora implicaţi în orice aspect al controlului doping;
  h) personalului angajat al LCD;i) persoanelor implicate în orice aspect al controlului doping;j) organizatorilor de competiţii sportive;k) oricărei alte persoane în raport cu care prezenta lege conferă autoritate ANAD.
  (6) În examinarea faptelor şi aspectelor juridice ale unui caz de încălcare a reglementărilor anti-doping, jurisdicţia exclusivă aparţine organismelor de jurisdicţie sportivă, instanţa de ultim grad fiind Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.
  Articolul 2(1) Dopajul în sport reprezintă una sau mai multe încălcări ale reglementărilor anti-doping. (2) Constituie încălcări ale reglementărilor anti-doping următoarele fapte: a) prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor acesteia ori a markerilor ei în proba provenită de la un sportiv. Este de datoria sportivilor să se asigure că nicio substanţă interzisă nu pătrunde în organismul lor. Sportivii sunt răspunzători pentru prezenţa oricărei substanţe interzise sau a metaboliţilor ori a markerilor acesteia, depistată în probele lor. În consecinţă, nu este necesar să se probeze intenţia, vinovăţia, neglijenţa sau folosirea cu bună ştiinţă de către sportiv pentru a stabili o încălcare anti-doping;b) utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanţă interzisă sau o metodă interzisă. Este de datoria sportivilor să se asigure că nicio substanţă interzisă nu pătrunde în corpul lor şi că nu se utilizează nicio metodă interzisă. Prin urmare, nu este necesar să se probeze intenţia, vinovăţia, neglijenţa sau utilizarea cu bună ştiinţă de către un sportiv pentru a se stabili o încălcare a reglementărilor anti-doping privind utilizarea unei substanţe interzise sau a unei metode interzise; c) sustragerea de la recoltarea de probe sau refuzul nejustificat sau neprezentarea nejustificată pentru recoltarea de probe a unui sportiv după înştiinţarea de către o persoană autorizată în mod corespunzător; d) orice combinaţie de trei teste neefectuate şi/sau încălcări legate de informaţiile privind localizarea sportivilor, aşa cum sunt prevăzute în standardul internaţional pentru gestionarea rezultatelor, săvârşite într-o perioadă de 12 luni de către un sportiv dintr-un lot de testare înregistrat;e) falsificarea sau tentativa de a falsifica oricare parte a controlului doping de către sportiv sau altă persoană;
  f) posesia de substanţe sau metode interzise de către un sportiv sau o altă persoană din personalul asistent al sportivului:(i) posesia de către un sportiv, în competiţie, a oricărei metode interzise sau substanţe interzise sau posesia de către un sportiv, în afara competiţiei, a oricărei metode interzise sau substanţe interzise care este interzisă în afara competiţiei, dacă sportivul nu dovedeşte că posesia este urmare a unei scutiri pentru uz terapeutic, acordată conform prezentei legi, sau a altei justificări acceptabile;(ii) posesia de către personalul asistent al sportivilor în competiţie a oricărei metode interzise sau substanţe interzise sau posesia de către personalul asistent al sportivilor, în afara competiţiei, a oricărei metode interzise sau substanţe interzise care este interzisă în afara competiţiei, în legătură cu un sportiv, o competiţie sau un antrenament, dacă personalul asistent al sportivilor nu dovedeşte că posesia este în concordanţă cu o scutire pentru uz terapeutic, acordată în condiţiile prezentei legi sau a unei justificări acceptabile;g) traficul sau tentativa de traficare a oricărei substanţe interzise sau metode interzise de către un sportiv sau altă persoană;h) administrarea sau tentativa de a administra de către un sportiv sau o altă persoană orice substanţă sau metodă interzisă oricărui sportiv, în competiţie, ori administrarea sau tentativa de a administra oricărui sportiv, în afara competiţiei, orice substanţă sau metodă care este interzisă în afara competiţiei; i) complicitatea sau tentativa de complicitate din partea unui sportiv sau a altei persoane, prin asistarea, încurajarea, sprijinirea, instigarea, uneltirea, acoperirea sau orice alt tip de complicitate intenţionată sau tentativă de complicitate care presupune o încălcare sau o tentativă de încălcare a reglementărilor anti-doping sau încălcarea prevederilor art. 107 alin. (1)-(3);j)
  asocierea între un sportiv sau o altă persoană aflată sub autoritatea unei organizaţii anti-doping pe baza unui raport profesional sau de natură sportivă, pe de o parte, şi, pe de altă parte, orice membru al personalului asistent al sportivului care:(i) dacă se află sub autoritatea unei organizaţii antidoping, face obiectul unei perioade de suspendare; sau(ii) dacă nu se află sub autoritatea unei organizaţii antidoping şi dacă suspendarea nu a fost dispusă printr-o procedură de gestionare a rezultatelor în temeiul Codului - a fost condamnat sau - pe baza unor proceduri penale sau disciplinare sau profesionale - a fost găsit vinovat de a fi adoptat o conduită care ar fi constituit o încălcare a regulilor anti-doping în situaţia în care acelei persoane i-ar fi fost incidente reglementări conforme cu Codul. Statutul de descalificare al unei astfel de persoane va fi în vigoare pentru perioada cea mai lungă dintre durata de 6 ani de la data deciziei de natură penală, disciplinară sau profesională sau durata sancţiunii de natură penală, disciplinară sau profesională impuse; sau(iii) serveşte drept acoperire sau intermediar pentru una dintre persoanele prevăzute la pct. (i) şi (ii);
  k) acţiunile unui sportiv sau ale altei persoane de descurajare sau de represalii împotriva raportării către autorităţi, cu excepţia cazului în care astfel de acţiuni reprezintă încălcarea reglementărilor anti-doping prevăzută la lit. e).
  (3) Nu este necesar să se probeze intenţia, vinovăţia, neglijenţa sau folosirea cu bună ştiinţă de către sportiv pentru a dovedi o încălcare a reglementărilor anti-doping în sensul alin. (2) lit. a) sau utilizarea unei substanţe interzise sau metode interzise în sensul alin. (2) lit. b).(4)
  Dovada unei încălcări a reglementărilor anti-doping în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) este reprezentată de una dintre următoarele situaţii: a) prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor sau markerilor acesteia în proba A a unui sportiv, în cazul în care sportivul renunţă la analiza probei B şi proba B nu este analizată; b) proba B este analizată, iar analiza confirmă prezenţa substanţei interzise sau a metaboliţilor sau markerilor săi detectaţi în proba A a sportivului;c) proba A sau B a sportivului este împărţită în două părţi, iar analiza părţii de confirmare din proba împărţită confirmă prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor sau markerilor acesteia identificaţi în prima parte a probei împărţite;d) sportivul renunţă la analiza părţii de confirmare din proba împărţită potrivit lit. c).
  (5) Prezenţa oricărei cantităţi raportate dintr-o substanţă interzisă sau a metaboliţilor sau a markerilor acesteia în proba unui sportiv constituie o încălcare a reglementărilor anti-doping conform prevederilor alin. (2) lit. a), excepţie făcând acele substanţe pentru care este identificată în mod specific o limită de decizie în Lista interzisă sau într-un document tehnic. (6) Prin excepţie de la alin. (2) lit. a), Lista interzisă, standardele internaţionale sau documentele tehnice pot stabili criterii speciale pentru raportarea sau evaluarea anumitor substanţe interzise.(7) În sensul alin. (2) lit. b), nu prezintă relevanţă dacă tentativa de utilizare a unei substanţe interzise sau a unei metode interzise a condus la rezultatul dorit. Este suficient faptul că s-a încercat folosirea uneia dintre acestea pentru a se considera că a avut loc o încălcare a reglementărilor antidoping.(8) În situaţia în care sportivului i s-a acordat o SUT în conformitate cu Standardul Internaţional pentru SUT, nu se va reţine o încălcare a reglementărilor anti-doping în sensul alin. (2) lit. a), b), f) şi h). (9) În sensul alin. (2) lit. k), constituie o încălcare a reglementărilor anti-doping orice acţiune prin care se ameninţă sau este menită să intimideze o altă persoană cu scopul de a descuraja acea persoană să raporteze cu bună-credinţă o presupusă încălcare a reglementărilor anti-doping sau o presupusă neconformitate cu Codul, către WADA, ANAD, o altă organizaţie anti-doping, organele de urmărire penală, un organism de reglementare sau de cercetare profesională disciplinară, un organism de audiere sau o persoană care derulează o investigaţie pentru WADA, pentru ANAD sau orice altă organizaţie anti-doping, precum şi orice represalii împotriva unei persoane care, cu bună-credinţă, a furnizat dovezi sau informaţii cu privire la o presupusă încălcare a reglementărilor anti-doping sau o presupusă neconformitate cu Codul, către WADA, către ANAD, o organizaţie anti-doping, un organ al legii, un organism de reglementare sau de cercetare profesională disciplinară, un organism de audiere sau o persoană care derulează o investigaţie pentru WADA sau o organizaţie antidoping.(10) Represaliile, ameninţarea şi intimidarea prevăzute la alin. (9) includ orice faptă săvârşită, fie că fapta este lipsită de un temei de bună-credinţă, fie că aceasta constituie un răspuns disproporţionat.
  Articolul 3(1) Sarcina probei privind dovedirea încălcării reglementărilor anti-doping revine ANAD în conformitate cu principiile privind sarcina probei şi standardele probatorii consacrate de Cod şi cu procedurile prevăzute de prezenta lege.
  (2) Standardul probatoriu la care se raportează ANAD constă în dovedirea încălcării reglementărilor anti-doping într-un mod suficient de convingător pentru organismele de audiere prevăzute la art. 61 alin. (2) lit. b) şi c) din prezenta lege, ţinând cont de gravitatea prezumţiei formulate. În toate cazurile, acest standard probatoriu are o pondere mai mare decât un simplu echilibru al probabilităţilor, însă o pondere mai mică decât o dovadă neîndoielnică.(3) Standardul probatoriu va fi balanţa probabilităţilor, când prezenta lege sau Codul stabilesc că îi revine sportivului sau altei persoane, ce se presupune că a săvârşit o încălcare a reglementărilor anti-doping, sarcina să infirme prezumţia sau să stabilească fapte sau circumstanţe specifice, cu excepţia prevederilor alin. (5) lit. b) şi c) şi alin. (8)-(10).(4) Faptele legate de încălcări ale reglementărilor anti-doping pot fi stabilite pe baza oricăror mijloace de probă admisibile, inclusiv recunoaşterea.(5) Următoarele reguli de dovedire a încălcării reglementărilor anti-doping sunt aplicabile în cazurile de dopaj:a) metodele analitice sau limitele de decizie aprobate de WADA după consultarea cu comunitatea ştiinţifică de specialitate sau care au făcut obiectul examinării de către experţi în domeniu sunt considerate ca fiind validate ştiinţific;b) prezumţia că laboratoarele acreditate sau aprobate de WADA au făcut analize de probe şi au aplicat proceduri de păstrare a probelor în concordanţă cu Standardul internaţional pentru laboratoare;c) abaterile de la orice alt standard internaţional sau alte reglementări sau politici anti-doping prevăzute în Cod sau în prezenta lege nu vor invalida rezultatele analitice sau alte probe ale încălcării reglementărilor anti-doping şi nu vor constitui o apărare în raport cu o încălcare a reglementărilor anti-doping;d)
  faptele stabilite în cadrul unei decizii a unei instanţe sau a unui organism disciplinar profesional din cadrul unei jurisdicţii competente, care nu face obiectul unui apel în curs, vor reprezenta dovezi de netăgăduit împotriva sportivului sau a altei persoane asupra căreia s-a luat o decizie pe baza acelor fapte, dacă sportivul sau altă persoană nu dovedeşte că decizia încalcă principiile generale ale dreptului;
  e) comisia care face audierea în cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping poate ajunge la o concluzie negativă referitoare la sportivul sau la altă persoană despre care se afirmă că a încălcat o reglementare anti-doping, pe baza refuzului sportivului sau al altei persoane de a se prezenta, după ce, într-o limită de timp rezonabilă, i s-a solicitat să participe la audiere, fie în persoană, fie telefonic, conform celor dispuse de comisia de audiere şi să răspundă la întrebările comisiei sau ale ANAD.
  (6) Orice sportiv sau persoană care doreşte să conteste dacă au fost întrunite condiţiile pentru prezumţia de validitate prevăzută la alin. (5) lit. a) sau să răstoarne această prezumţie va trebui, ca o condiţie prealabilă, să informeze mai întâi WADA cu privire la contestaţie şi la temeiul acesteia. Organismul de audiere iniţial, comisia de apel de la nivel naţional şi CAS pot, de asemenea, din proprie iniţiativă, să informeze WADA cu privire la contestaţie.(7) În termen de 10 zile de la primirea de către WADA a informării prevăzute la alin. (6) şi a dosarului cazului legat de contestaţie, WADA va avea, de asemenea, dreptul să intervină ca parte sau ca amicus curiae sau să prezinte în alt mod dovezi în cadrul procedurii arbitrate. În speţele deduse CAS, la solicitarea WADA, completul arbitral va trebui să numească un expert ştiinţific calificat pentru a sprijini în evaluarea contestaţiei.(8) Sportivul sau altă persoană poate respinge prezumţia conform reglementării prevăzute la alin. (5) lit. b) dacă dovedeşte că s-a produs o abatere de la Standardul internaţional pentru laboratoare, care ar fi putut cauza rezultatul pozitiv.(9) Dacă sportivul sau altă persoană respinge prezumţia prevăzută la alin. (5) lit. b), demonstrând că a existat o abatere de la Standardul internaţional pentru laboratoare, care, în mod rezonabil, ar fi putut cauza rezultatul pozitiv, atunci organizaţia anti-doping va avea obligaţia să stabilească faptul că respectiva abatere nu a fost cauza rezultatului pozitiv.(10)
  Dacă sportivul sau altă persoană demonstrează că o abatere de la unul din standardele internaţionale menţionate în prezentul alineat ar fi putut, în mod rezonabil, cauza rezultatul pozitiv sau încălcarea obligaţiilor privind localizarea, atunci ANAD are obligaţia de a demonstra că această abatere nu a determinat rezultatul pozitiv sau încălcarea obligaţiilor privind localizarea după cum urmează: a) în cazul unei abateri de la Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii legate de recoltarea probei sau manipularea probei, pentru o încălcare a reglementărilor anti-doping bazată pe un rezultat analitic pozitiv;b) în cazul unei abateri de la Standardul internaţional privind gestionarea rezultatelor sau Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii legate de un rezultat pozitiv din paşaportul biologic al sportivului;c) în cazul unei abateri de la Standardul internaţional privind gestionarea rezultatelor legate de obligativitatea înştiinţării sportivului cu privire la deschiderea probei B;d) în cazul unei abateri de la Standardul internaţional privind gestionarea rezultatelor legate de înştiinţarea sportivului, care ar fi putut cauza în mod rezonabil o încălcare a obligaţiilor privind localizarea.
  (11) Pentru a stabili o încălcare a prevederilor art. 2 alin. (2) lit. j), sarcina probei revine după cum urmează: a) ANAD sau altei organizaţii anti-doping care trebuie să probeze că sportivul sau o altă persoană cunoştea statutul de persoană descalificată a membrului personalului asistent al sportivului;b) sportivului sau altei persoane care trebuie să probeze că asocierea cu un membru al personalului asistent al sportivului descris la art. 2 alin. (2) lit. j) pct. (i) sau (ii) nu este de natură profesională sau sportivă şi/sau că o astfel de asociere nu putea fi evitată într-o manieră rezonabilă.
  (12) Organizaţiile anti-doping care au informaţii cu privire la membri ai personalului asistent al sportivului care corespund criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j) trebuie să transmită aceste informaţii către WADA.
  Articolul 4În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1. abatere gravă - fapta angajatului ANAD sau a angajatului LCD care încalcă una din reglementările anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) şi g)-k);2. acord fără prejudiciu - în sensul art. 99 şi 104, un acord scris încheiat între o organizaţie anti-doping şi un sportiv sau o altă persoană, care le permite acestora să ofere informaţii organizaţiei anti-doping, într-un interval de timp precizat, cu acceptarea faptului că, în situaţia în care nu se încheie un acord pentru ajutor substanţial sau pentru soluţionarea cazului, informaţiile oferite de aceştia în acel context nu vor fi folosite de organizaţia anti-doping împotriva sportivului sau a altei persoane în nicio procedură de gestionare a rezultatelor desfăşurată conform Codului, iar informaţiile oferite de organizaţia antidoping în acel context specific nu vor fi folosite de sportiv sau o altă persoană împotriva organizaţiei anti-doping în nicio procedură de gestionare a rezultatelor desfăşurată conform Codului. Un astfel de acord nu va împiedica organizaţia antidoping, sportivul sau o altă persoană să folosească informaţiile sau probele culese din orice sursă altfel decât în intervalul precizat aşa cum este prevăzut în acord;3. activităţi anti-doping - activităţi privind informarea şi educaţia anti-doping, planificarea distribuirii testărilor, menţinerea unui lot de testare înregistrat, gestionarea paşapoartelor biologice ale sportivilor, efectuarea testărilor, organizarea analizelor probelor, culegerea de informaţii şi efectuarea de investigaţii, procesarea solicitărilor de SUT, gestionarea rezultatelor, audieri, monitorizarea şi implementarea conformităţii cu toate consecinţele impuse, precum şi orice alte activităţi din domeniul anti-doping care sunt efectuate de şi în numele unei organizaţii anti-doping, aşa cum este prevăzut în Cod şi/sau în standardele internaţionale;
  4. ADAMS - sistem de administrare şi management antidoping, instrument de gestionare a bazei de date folosind internetul pentru introducerea, depozitarea, difuzarea şi raportarea de date destinate să ajute beneficiarii şi WADA în operaţiunile anti-doping, în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;5. administrarea - punerea la dispoziţie, furnizarea, supervizarea, facilitarea sau participarea în orice alt mod la utilizarea de către o altă persoană sau tentativa unei alte persoane de a utiliza o substanţă interzisă sau o metodă interzisă. Totuşi, această definiţie nu include acţiunile personalului medical de bună credinţă cu privire la o substanţă interzisă sau o metodă interzisă utilizată în scopuri terapeutice legitime şi legale sau în baza unei alte justificări acceptabile şi activităţi care implică substanţe interzise care nu sunt interzise în testarea în afara competiţiei - decât dacă circumstanţele evaluate în ansamblul lor demonstrează că respectivele substanţe interzise fie nu sunt destinate unor scopuri terapeutice legitime şi legale, fie sunt utilizate pentru a îmbunătăţi performanţa sportivă;6. ajutor substanţial - în sensul art. 100, conduita unei persoane care, în mod voluntar, se obligă: să declare sub semnătură sau într-un interviu înregistrat toate informaţiile pe care le deţine legate de încălcări ale reglementărilor anti-doping sau alte proceduri descrise la art. 99 şi să coopereze pe deplin în cazul investigării şi judecării oricărui caz sau speţe legate de acele informaţii, inclusiv, de exemplu, prin depunerea unei mărturii în cadrul unei audieri, dacă organizaţia anti-doping sau organismul de audiere solicită acest lucru. În plus, informaţiile furnizate trebuie să fie credibile şi să constituie o parte importantă a cazului sau a procedurii iniţiate sau, dacă nu se iniţiază un caz sau o procedură, trebuie să fi furnizat un temei suficient pe care s-ar fi putut sprijini un caz sau o procedură;7. audiere provizorie - o audiere sumară, de urgenţă, care are loc înaintea audierii prevăzute în titlul II cap. VIII, care presupune înştiinţarea sportivului şi îi oferă oportunitatea de a fi audiat, în formă orală sau scrisă;8. autoritatea pentru gestionarea rezultatelor - organizaţia anti-doping responsabilă de gestionarea rezultatelor într-o speţă dată;9. autoritate de testare - organizaţia anti-doping care autorizează testarea sportivilor asupra cărora are autoritate;10. circumstanţe agravante - acţiunile săvârşite de un sportiv sau o altă persoană sau circumstanţele referitoare la aceştia care ar putea justifica impunerea unei perioade de suspendare mai mari decât sancţiunea standard. Astfel de circumstanţe şi acţiuni includ, dar nu se limitează la: sportivul sau o altă persoană a folosit sau a deţinut mai multe substanţe sau metode interzise, a folosit sau a deţinut o substanţă sau o metodă interzisă de mai multe ori sau a săvârşit mai multe alte încălcări ale reglementărilor anti-doping; există posibilitatea ca un sportiv sau altă persoană să beneficieze de efectele de sporire a performanţei generate de încălcarea reglementărilor anti-doping dincolo de perioada de suspendare altfel aplicabilă; sportivul sau o altă persoană s-a angajat în comportamente înşelătoare sau obstructive pentru a evita depistarea sau judecarea unei încălcări ale reglementărilor anti-doping; sportivul sau o altă persoană s-a implicat în activităţi de falsificare pe parcursul procedurii de gestionare a rezultatelor. Pentru evitarea oricărui dubiu, exemplele de circumstanţe şi conduite descrise aici nu sunt exclusive, iar alte circumstanţe sau conduite similare pot justifica impunerea unei perioade mai mari de suspendare;
  11. comitet naţional olimpic - organizaţie recunoscută de Comitetul Internaţional Olimpic; 12. competiţie - o singură cursă, meci, joc sau o întrecere sportivă singulară. De exemplu, un meci de baschet sau finala olimpică la cursa de 100 m. Pentru cursele pe etape şi alte întreceri sportive în care premiile sunt acordate zilnic sau într-o altă modalitate intermediară, distincţia între o competiţie şi o manifestare sportivă va fi făcută conform regulamentelor respectivei federaţii internaţionale;13. consecinţe financiare - sancţiunea de natură financiară impusă ca urmare a unei încălcări a reglementărilor anti-doping sau pentru a recupera costurile asociate acesteia; 14. control doping - toate etapele şi toate procesele începând cu planificarea distribuirii testărilor şi până la ultima decizie în cazul unui apel şi implementarea consecinţelor - incluzând aici toţi paşii şi toate procesele intermediare, inclusiv dar nelimitându-se la testare, investigaţii, informaţii privind localizarea, scutiri pentru uz terapeutic, recoltare şi manipulare de probe, analize de laborator, gestionarea rezultatelor, precum şi investigaţii sau proceduri cu privire la încălcările prevederilor titlului II cap. XIII;15. convenţia UNESCO - Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport, adoptată la cea de a 33-a sesiune a Conferinţei Generale UNESCO din 19 octombrie 2005, inclusiv toate amendamentele adoptate de statele părţi la Convenţie şi de Conferinţa părţilor la Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport; 16. CAS - Curtea de Arbitraj Sportiv, denumită în cele ce urmează CAS;17.
  descalificare - invalidarea rezultatelor sportivului, obţinute în cadrul unei anumite competiţii sau manifestări sportive, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte şi premii;
  18. document tehnic - un document adoptat şi publicat de WADA periodic, care cuprinde cerinţele tehnice obligatorii cu privire la anumite aspecte anti-doping prevăzute într-un standard internaţional;19. educaţie - procesul de învăţare pentru insuflarea valorilor şi dezvoltarea comportamentelor care să promoveze şi să protejeze spiritul sportului şi să prevină dopajul intenţionat sau neintenţionat;20. falsificare - comportament intenţionat care subminează procesul de control doping, dar care nu ar fi fost inclus altfel în definiţia metodelor interzise. Falsificarea include, fără limitare, oferirea sau acceptarea unei mite pentru efectuarea sau neefectuarea unei acţiuni, împiedicarea recoltării probei, influenţarea sau punerea în imposibilitate a analizei probelor, falsificarea documentelor trimise la o organizaţie anti-doping sau o comisie SUT sau comisie de audiere, procurarea de mărturii mincinoase de la martori, săvârşirea oricărei alte acţiuni frauduloase în relaţia cu organizaţia anti-doping sau comisia de audiere, care afectează gestionarea rezultatelor sau impunerea de consecinţe, precum şi orice alte interferenţe similare intenţionate sau tentative de interferenţe în orice aspect al controlului doping;21. gestionarea rezultatelor - procesul care cuprinde perioada de timp dintre notificarea prevăzută la art. 5 din Standardul internaţional pentru gestionarea rezultatelor sau, în anumite cazuri, cum ar fi rezultate atipice, paşaportul biologic al sportivului, încălcări privind informaţiile de localizare, acele etape prealabile notificării prevăzute în mod expres în art. 5 din Standardul internaţional pentru gestionarea rezultatelor, trecând prin acuzaţie şi până la soluţionarea finală a cazului, incluzând finalul procedurii de audiere în primă instanţă sau, dacă este cazul, în apel;22. informarea publică - publicarea sau distribuirea de informaţii către publicul larg sau persoane, altele decât persoanele care au dreptul să fie înştiinţate în prealabil, în conformitate cu titlul II cap. IX;23. în competiţie - perioada care începe la ora 11:59 p.m. în ziua premergătoare unei competiţii în care sportivul este programat să participe şi care se termină la finalul unei astfel de competiţii şi al procesului de prelevare a probelor legat de acea competiţie, exceptând situaţia în care WADA aprobă, într-un anumit sport, o definiţie alternativă, dacă o federaţie internaţională oferă o justificare rezonabilă că o definiţie diferită este necesară în sportul său;24. în afara competiţiei - orice perioadă care nu este în competiţie; 25. independenţa instituţională - organismele de audiere în apel trebuie să fie complet independente instituţional de organizaţia anti-doping responsabilă cu gestionarea rezultatelor. Prin urmare, acestea nu trebuie sub nicio formă să fie administrate, legate sau subordonate faţă de organizaţia antidoping responsabilă cu gestionarea rezultatelor;26. independenţa operaţională - aceasta înseamnă că: membrii consiliului director, angajaţii, membrii comisiilor, consultanţii sau oficialii organizaţiei anti-doping cu responsabilitate în gestionarea rezultatelor sau organismele afiliate, federaţie sau confederaţie membră, precum şi orice persoană implicată în investigarea şi procedura administrativă de cercetare prealabilă a cazului nu pot fi desemnaţi membri şi/sau secretari/în măsura în care secretarul/grefierul este implicat în procesul de deliberare şi/sau redactare a unei decizii în comisiile de audiere ale organizaţiei anti-doping cu responsabilitate în gestionarea rezultatelor şi comisiile de audiere se află în poziţia de a desfăşura procesul de audiere şi luare a deciziilor fără interferenţe din partea organizaţiei antidoping sau a unui terţ. Scopul este de a asigura că membrii comisiei de audiere sau persoanele altfel implicate în orice fel în decizia comisiei de audiere nu sunt implicate în investigarea unui caz sau în decizia de a trece la judecarea cazului;27. limită de decizie - valoarea rezultatului pentru o substanţă cu prag dintr-o probă, dincolo de care se raportează un rezultat analitic pozitiv, aşa cum este definit în Standardul internaţional pentru laboratoare;28. lipsa vinovăţiei sau neglijenţei - dovedirea de către sportiv sau altă persoană a faptului că nu a ştiut sau suspectat şi că nu putea în mod rezonabil să ştie sau să suspecteze, chiar prin manifestarea celei mai atente precauţii, faptul că a folosit sau că i s-au administrat substanţe interzise sau metode interzise sau că, într-un alt mod, a încălcat reglementările antidoping. Exceptând cazul unei persoane protejate sau al unui sportiv practicant de sport recreativ, pentru orice încălcare a art. 2 alin. (2) lit. a), sportivul trebuie de asemenea să stabilească şi modul în care substanţa interzisă a ajuns în corpul sportivului;29. lipsa vinovăţiei sau neglijenţei semnificative - dovedirea de către sportiv sau altă persoană a faptului că vinovăţia sau neglijenţa sa, atunci când se analizează în raport cu toate circumstanţele şi se iau în calcul criteriile stabilite pentru lipsa vinovăţiei sau neglijenţei, nu a fost semnificativă în raport cu încălcarea reglementărilor anti-doping. Exceptând cazul unei persoane protejate sau al unui sportiv practicant de sport recreativ, pentru orice încălcare a art. 2 alin. (2) lit. a), sportivul trebuie de asemenea să stabilească şi modul în care substanţa interzisă a ajuns în corpul sportivului;30. Listă interzisă - lista care identifică substanţele şi metodele interzise;
  31. locul unei manifestări sportive - locaţiile stabilite de organismul sub egida căruia se desfăşoară evenimentul;32. lot de testare înregistrat - lotul format din sportivi de elită, stabilit separat la nivel internaţional de către fiecare federaţie internaţională şi, respectiv, la nivel naţional de către fiecare organizaţie naţională anti-doping, care sunt supuşi testării doping ţintă în competiţie şi în afara competiţiei, ca parte a planului de distribuire a testărilor aparţinând organizaţiei sau federaţiei internaţionale respective şi care au obligaţia să furnizeze informaţii de localizare în conformitate cu prevederile Codului şi ale Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii;33. manifestare sportivă - serie de competiţii individuale organizate împreună de către un singur organism decizional;34. manifestare sportivă internaţională - manifestare sportivă sau competiţie în cadrul căreia Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Internaţional Paralimpic, o federaţie internaţională, o organizaţie care organizează o manifestare sportivă majoră sau altă organizaţie sportivă internaţională răspund de manifestarea sportivă sau numesc oficiali pentru aceasta; 35. manifestare sportivă naţională - manifestare sportivă sau competiţie ce implică participarea sportivilor de nivel naţional şi internaţional, care nu este o manifestare sportivă internaţională; 36. marker - un compus, grup de compuşi sau variabile biologice, care indică utilizarea de substanţe sau metode interzise; 37.
  metabolit - orice substanţă produsă în urma unui proces de transformare metabolică;
  38. metodă interzisă - orice metodă calificată astfel în cuprinsul Listei interzise; 39. minor - o persoană fizică ce nu a împlinit vârsta de 18 ani;40. nivel minim de raportare - concentraţia estimată a unei substanţe interzise sau a metaboliţilor sau a markerilor ei dintro probă, sub nivelul căreia laboratoarele acreditate de WADA nu raportează acea probă ca rezultat analitic pozitiv;41. oficial pentru recoltarea probelor de sânge - persoana fizică calificată şi atestată de ANAD să recolteze probe de sânge de la sportivi, în conformitate cu prevederile legale;42. ofiţer de control doping - un oficial care a fost instruit şi autorizat de ANAD să îndeplinească responsabilităţile atribuite ofiţerilor de control doping prin Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii;43. organizator de manifestări sportive majore - asociaţiile continentale ale comitetelor naţionale olimpice şi alte organizaţii internaţionale sportive multidisciplinare, care funcţionează drept organism decizional al oricăror manifestări sportive continentale, regionale sau internaţionale;
  44. organizaţie anti-doping - WADA sau un semnatar responsabil de adoptarea de reglementări pentru iniţierea, implementarea sau aplicarea oricărei părţi din procesul de control doping. Aceasta include, de exemplu, Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Internaţional Paralimpic, alte organizaţii de evenimente sportive majore care efectuează testarea în cadrul evenimentelor sportive care se află sub egida lor, federaţii internaţionale şi organizaţii naţionale anti-doping; 45. organizaţie naţională anti-doping - entitate desemnată de fiecare ţară, având autoritatea şi responsabilitatea principală la nivel naţional de a adopta şi implementa reglementările antidoping, de a coordona activitatea de prelevare a probelor, de gestionare a rezultatelor testărilor şi procedura de gestionare a rezultatelor la nivel naţional. În România este ANAD; 46. organizaţie regională anti-doping - entitate la nivel regional, desemnată de ţările membre să coordoneze şi să gestioneze domenii delegate din programele naţionale antidoping ale acestora, care pot include adoptarea şi implementarea de reglementări anti-doping, planificarea şi prelevarea de probe, gestionarea rezultatelor, verificarea solicitărilor SUT, desfăşurarea audierilor şi coordonarea programelor educative la nivel regional; 47. participant - orice sportiv sau membru al personalului asistent al sportivului;48. paşaportul biologic al sportivului - programul şi metodele prin care se colectează şi se consemnează informaţii, în conformitate cu Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii şi Standardul internaţional pentru laboratoare; 49. perioada manifestării sportive - intervalul de timp dintre începutul şi sfârşitul unei manifestări sportive, stabilit de organismul care coordonează manifestarea;50. persoană - persoană fizică sau juridică şi orice altă entitate;
  51. persoană protejată - un sportiv sau o altă persoană fizică, care la momentul săvârşirii încălcării reglementărilor antidoping se află în una din următoarele situaţii: nu a împlinit vârsta de 16 ani; nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu este inclus în niciun lot de testare înregistrat şi nu a participat la nicio manifestare sportivă internaţională la o categorie deschisă sau pentru alte motive decât vârsta, s-a stabilit lipsa capacităţii legale conform legislaţiei naţionale în vigoare;52. personal asistent al sportivului - orice antrenor, preparator, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical ori paramedical, părinte sau orice altă persoană care lucrează, tratează sau acordă asistenţă sportivului care participă sau se pregăteşte să participe la competiţii sportive; 53. posesia - posesia fizică, de fapt, sau reală care nu va fi dovedită decât dacă persoana exercită control exclusiv sau intenţionează să exercite control exclusiv asupra substanţei interzise sau a metodei interzise sau a locurilor în care se află o substanţă interzisă sau o metodă interzisă. Totuşi, dacă persoana nu exercită control exclusiv asupra substanţei interzise sau a metodei interzise sau a locurilor în care se află o substanţă interzisă sau o metodă interzisă, posesia de fapt se va demonstra doar dacă persoana a ştiut despre prezenţa substanţei interzise sau a metodei interzise şi a intenţionat să exercite control asupra acesteia. Însă, nu se va putea considera o încălcare a reglementărilor anti-doping numai pe baza posesiei dacă, înaintea primirii înştiinţării conform căreia persoana a comis o încălcare a reglementărilor anti-doping, persoana a întreprins acţiuni concrete demonstrând că nu a intenţionat niciodată să aibă posesie şi a renunţat la posesie declarând acest fapt în mod explicit organizaţiei anti-doping. În pofida oricărei dispoziţii contrare din această definiţie, cumpărarea, inclusiv prin orice mijloc electronic sau de altă natură, a unei substanţe interzise sau metode interzise constituie posesie săvârşită de către persoana care realizează cumpărarea; 54. probă - orice material biologic recoltat pentru a fi supus controlului doping;55. produs contaminat - un produs care conţine o substanţă interzisă care nu este precizată pe eticheta produsului sau în informaţiile accesibile printr-un demers rezonabil de căutare pe internet;56. programul observatorilor independenţi - echipă de observatori şi/sau auditori sub coordonarea WADA, care observă şi oferă îndrumări cu privire la procesul de control doping anterior sau pe durata anumitor manifestări sportive şi raportează observaţiile prin intermediul programului de monitorizare a conformităţii al WADA; 57.
  represalii - acţiuni care ameninţă starea fizică sau mentală, reputaţia, posibilitatea continuării carierei sau interesele economice ale persoanelor care fac raportarea, ale familiilor sau asociaţilor acestora. Represaliile nu includ acuzaţia de încălcare a reglementărilor anti-doping formulată de o organizaţie anti-doping, cu bună-credinţă, împotriva persoanei care face raportarea;
  58. reprezentant al sportivului - persoana fizică cu capacitate deplină de exerciţiu care reprezintă interesele sportivului pe parcursul controlului doping; 59. rezultat atipic - un raport de la un laborator acreditat de WADA sau de la un alt laborator aprobat de WADA, care necesită investigaţii suplimentare potrivit prevederilor Standardului internaţional pentru laboratoare sau documentelor tehnice corespunzătoare, înainte de a se stabili un rezultat analitic pozitiv;60. rezultat analitic pozitiv - un raport de la un laborator acreditat de WADA sau de la un alt laborator aprobat de către WADA, care în conformitate cu Standardul internaţional pentru laboratoare stabileşte într-o probă prezenţa unei substanţe interzise, a metaboliţilor ori a markerilor săi sau dovada utilizării unei metode interzise;61. rezultat pozitiv pentru paşaportul biologic - un raport identificat ca un rezultat pozitiv pentru paşaportul biologic aşa cum este el definit în standardele internaţionale aplicabile;62. rezultat atipic pentru paşaportul biologic - un raport identificat ca un rezultat atipic pentru paşaportul biologic aşa cum este el definit în standardele internaţionale aplicabile;63. scutire pentru uz terapeutic (SUT) - o scutire pentru uz terapeutic permite unui sportiv care are o afecţiune medicală să utilizeze o substanţă sau metodă interzisă, însă doar dacă sunt întrunite cerinţele prevăzute în Cod şi în Standardul internaţional privind scutirile pentru uz terapeutic;
  64. semnatari - acele entităţi care acceptă Codul şi se angajează să implementeze prevederile acestuia, aşa cum se prevede în art. 23 din Cod;65. sport de echipă - un sport în care înlocuirea jucătorilor este permisă pe durata desfăşurării unei competiţii;66. sport individual - orice sport care nu este sport de echipă;67. sportiv - orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel internaţional, definită ca atare de fiecare federaţie internaţională, sau la nivel naţional, definită ca atare de fiecare organizaţie naţională anti-doping, precum şi orice altă persoană care concurează într-un sport şi care este legitimată la un club sportiv sau o federaţie sportivă naţională şi orice altă persoană care participă la activităţi sportive la un nivel inferior;68. sportiv de nivel naţional - sportiv care concurează întro disciplină sportivă la nivel naţional, definit ca atare de fiecare organizaţie naţională anti-doping în concordanţă cu Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii. În România, este orice sportiv care concurează într-o disciplină sportivă la nivel naţional şi/sau internaţional, legitimat la un club sportiv afiliat federaţiilor naţionale şi/sau ligilor profesioniste sau care nu este definit ca sportiv de nivel internaţional de federaţia internaţională de care aparţine; 69. sportiv de nivel internaţional - sportiv care concurează la nivel internaţional într-o disciplină sportivă, definit ca atare de fiecare federaţie internaţională, cu respectarea Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii;70. sportiv practicant al sportului recreativ - sportivul de nivel naţional sau de nivel internaţional retras din activitatea sportivă, precum şi orice persoană fizică care nu este sportiv de nivel naţional sau sportiv de nivel internaţional şi care participă la evenimente sportive organizate pe teritoriul României în scop recreaţional; cu toate acestea, prezenta definiţie nu va include nicio persoană care, timp de 5 ani înainte de săvârşirea unei încălcări a reglementărilor anti-doping, a fost sportiv de nivel internaţional, aşa cum este definit de fiecare federaţie internaţională, în conformitate cu Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii, sau sportiv de nivel naţional, aşa cum este definit de fiecare organizaţie naţională anti-doping, în conformitate cu Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii, a reprezentat o ţară la o manifestare sportivă internaţională la o categorie deschisă sau a fost inclus într-un lot de testare înregistrat sau în alt lot cuprinzând informaţii de localizare deţinut de orice federaţie internaţională sau organizaţie naţională anti-doping;
  71. standard internaţional - un standard adoptat de WADA în sprijinul prevederilor Codului. Respectarea standardului internaţional, spre deosebire de un alt standard, o altă practică sau procedură alternativă, este suficientă pentru a concluziona că procedurile la care se face referire în standardul internaţional au fost îndeplinite în mod corespunzător. Standardele internaţionale vor include orice document tehnic elaborat pe baza lor;72. stricta responsabilitate - regula conform căreia, potrivit art. 2 alin. (2) lit. a) şi b), pentru a stabili încălcarea unei reglementări anti-doping, nu este necesar ca organizaţia antidoping să demonstreze intenţia, vinovăţia, neglijenţa sau utilizarea cu bună ştiinţă a unei substanţe şi/sau metode interzise de către sportiv;73. substanţă interzisă - orice substanţă sau clasă de substanţe calificată astfel în cuprinsul Listei interzise;74. suspendarea - interdicţia dispusă sportivului sau a unei persoane, pentru o perioadă determinată de timp, în temeiul încălcării unei reglementări anti-doping, de a participa în orice competiţie sau de a desfăşura orice activitate sau de a beneficia de finanţare, în conformitate cu art. 107 alin. (1)-(4); 75. suspendare provizorie - interdicţia dispusă temporar până la luarea deciziei finale, sportivului sau a unei persoane faţă de care a fost formulată o acuzaţie de încălcare a regulamentelor anti-doping de a participa în orice competiţie sau de a desfăşura orice activitate, în conformitate cu art. 107 alin. (1)-(4);76. tentativă - implicarea intenţionată într-o acţiune care constituie un pas important în desfăşurarea unei activităţi plănuite să culmineze cu comiterea unei încălcări a reglementărilor anti-doping. În orice caz, nu se va stabili o încălcare a reglementărilor anti-doping doar pe baza tentativei de a comite o astfel de încălcare, dacă persoana renunţă la tentativă mai înainte ca aceasta să fie descoperită de o terţă parte, neimplicată în respectiva tentativă;77. terapeutic - care se referă sau are legătură cu tratamentul unei afecţiuni medicale cu agenţi sau metode curative sau care ajută la vindecare;78. test neefectuat - nerespectarea de către sportiv a obligaţiei de a fi disponibil pentru testare la locul şi timpul indicate în formularul pentru informaţii privind localizarea sa, pentru perioada de 60 de minute identificate în raportarea informaţiilor de localizare pentru ziua respectivă, în conformitate cu Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii şi Standardul internaţional pentru gestionarea rezultatelor;79. terţ-delegat - orice persoană căreia o organizaţie antidoping îi deleagă orice parte a controlului doping sau a programului de educaţie anti-doping, incluzând dar nelimitânduse la terţi sau alte organizaţii anti-doping care desfăşoară servicii de recoltare a probelor sau alte servicii legate de controlul doping sau programele educaţionale anti-doping, pentru organizaţia anti-doping, sau persoane care acţionează în calitate de contractori independenţi care desfăşoară servicii legate de controlul doping pentru organizaţia anti-doping, cum ar fi ofiţerii de control doping sau însoţitorii care nu fac parte din personalul organizaţiei anti-doping. Această definiţie nu include şi CAS;80. testări-ţintă - selecţionarea sportivilor pentru testare, pe baza criteriilor prevăzute în Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii; 81. testare - parte a procesului de desfăşurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, prelevarea de probe, manipularea lor şi transportul de probe la laborator; 82. trafic - vânzarea, oferirea, transportul, expedierea, livrarea sau distribuirea către un terţ sau posesia în oricare dintre aceste scopuri a unei substanţe interzise sau metode interzise, posesie fizică sau prin mijloace electronice sau de altă natură, de către un sportiv, un membru al personalului asistent al sportivului sau o altă persoană aflată sub autoritatea unei organizaţii anti-doping. Totuşi, această definiţie nu cuprinde acţiunile săvârşite cu bună-credinţă de personalul medical şi care implică o substanţă interzisă utilizată în scopuri terapeutice legitime şi licite sau în alte scopuri justificabile şi nu cuprinde acţiuni care implică substanţe interzise care nu sunt interzise în testarea în afara competiţiei - dacă circumstanţele în ansamblul lor nu demonstrează că substanţele interzise nu sunt destinate unor scopuri terapeutice legitime şi licite sau sunt destinate să îmbunătăţească performanţa sportivă;83. unitatea de management al paşaportului biologic al sportivilor - laboratorul de control doping acreditat de către WADA, desemnat de către ANAD drept custodele paşaportului biologic;
  84. utilizare de substanţe sau metode interzise - utilizarea, aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricărei substanţe sau metode interzise; 85. vinovăţia - orice încălcare a unei îndatoriri sau orice lipsă de atenţie cuvenită în conformitate cu o situaţie anume. Factorii care se iau în considerare în evaluarea gradului de vinovăţie a unui sportiv sau a unei alte persoane includ, de exemplu, experienţa sportivului sau a persoanei în cauză, faptul că sportivul sau persoana în cauză este persoană protejată, considerente speciale cum ar fi o dizabilitate, gradul de risc care ar fi trebuit perceput de către sportiv, precum şi nivelul de atenţie şi documentare exercitat de sportiv în legătură cu ceea ce ar fi trebuit să fie nivelul de risc perceput. În aprecierea gradului de vinovăţie a sportivului sau a altei persoane, circumstanţele luate în considerare trebuie să fie specifice şi relevante pentru a explica abaterea sportivului sau a persoanei în cauză de la standardul de conduită preconizat. Astfel, de exemplu, faptul că un sportiv ar pierde oportunitatea de a realiza venituri considerabile pe perioada suspendării sau faptul că sportivul mai are la dispoziţie o perioadă redusă în cariera sa sau momentul de referinţă din calendarul competiţional - nu ar constitui factori relevanţi care să fie luaţi în considerare în reducerea perioadei de suspendare conform prevederilor art. 96 şi 97.
  Titlul II Organizarea activităţii anti-doping la nivel naţionalCapitolul I Agenţia Naţională Anti-DopingArticolul 5(1) În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcţionează Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare ANAD, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, cu deplină autonomie decizională şi operaţională în activitatea anti-doping şi de cercetare ştiinţifică în domeniu, în subordinea Guvernului, coordonată de prim-ministru, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.
  (2) ANAD este independentă în deciziile şi activităţile operaţionale de structurile sportive şi guvernamentale, inclusiv, dar fără limitare, prin interzicerea oricărei implicări în deciziile sau activităţile sale din partea oricărei persoane care este în acelaşi timp implicată în conducerea sau activitatea unei federaţii internaţionale, a unei federaţii naţionale, a unui organizator de evenimente sportive majore, a unui comitet naţional olimpic, a unui comitet naţional paralimpic sau a unei structuri guvernamentale cu responsabilitate în domeniul sportului sau anti-doping.
  Articolul 6ANAD are următoarele obiective: a) prevenirea şi combaterea la nivel naţional a fenomenului de dopaj prin adoptarea şi implementarea politicilor şi reglementărilor anti-doping, coordonarea activităţii de prelevare de probe, gestionarea rezultatelor testărilor şi efectuarea procedurii de gestionare a rezultatelor în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Codului şi standardelor internaţionale; b) încurajarea practicării unui sport curat, în vederea protejării sănătăţii sportivilor şi respectării principiilor fairplay-ului în sport; c) prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc în conformitate cu Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;d) consolidarea poziţiei de partener credibil şi activ al României, în efortul global de luptă împotriva dopajului în sport;
  e) dezvoltarea instituţională în vederea implementării politicilor adoptate în domeniu.
  Articolul 7În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 6, ANAD îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează Strategia Naţională Anti-Doping, în conformitate cu obiectivele şi prevederile Codului, ale standardelor internaţionale, ale reglementărilor Convenţiei împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, şi ale Convenţiei UNESCO; b) iniţiază proiecte de acte normative pentru armonizarea legislaţiei naţionale anti-doping cu reglementările internaţionale în domeniu; c) răspunde de efectuarea testărilor doping şi asigură gestionarea rezultatelor controlului doping;d)
  elaborează şi actualizează planul naţional anual de testare, în conformitate cu prevederile Codului şi ale Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii;
  e) colaborează cu alte organizaţii anti-doping în scop de testare reciprocă;f) investighează rezultatele atipice şi datele atipice din paşaportul biologic al sportivului; g) investighează orice informaţii rezultate din analize sau din alte surse care indică încălcarea uneia sau mai multor reglementări anti-doping, în scopul fie de a exclude suspiciunea privind încălcarea regulii/regulilor, fie de a consolida probe care să sprijine iniţierea unei proceduri privind încălcarea unei reglementări anti-doping; h) iniţiază, planifică, implementează, evaluează, promovează şi/sau susţine financiar, după caz, programe educative şi de prevenire a dopajului în sport în conformitate cu Standardul internaţional pentru educaţie; i) organizează şi efectuează controale doping în competiţie şi în afara competiţiei; j) asigură aplicarea măsurilor concrete pentru sancţionarea dopajului în sport;
  k) iniţiază, susţine financiar şi/sau încurajează programe de promovare a fairplay-ului în sport; l) încurajează structurile sportive, Ministerul Sportului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în adoptarea unor programe de testare şi educaţie anti-doping;m) colaborează cu alte autorităţi naţionale şi internaţionale şi instituţii publice relevante, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale şi cu alte organizaţii anti-doping; n) elaborează şi dezvoltă studii şi proiecte de cercetare sociologice, comportamentale, juridice şi etice în domeniul antidoping;o) propune măsuri specifice şi colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise în conformitate cu atribuţiile stabilite prin Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; p) aprobă şi revizuieşte Lista interzisă, pe baza Listei interzise a WADA în conformitate cu Codul; q) întocmeşte lotul de testare înregistrat şi ţine evidenţa localizării sportivilor, potrivit prevederilor Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii al WADA; asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei de scutiri de uz terapeutic;
  r) ţine evidenţa scutirilor de uz terapeutic pentru sportivi, cu excepţia sportivilor de nivel internaţional;s) elaborează normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping şi pentru gestionarea rezultatelor; ş) organizează cursuri pentru formarea profesională şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping; t) înfiinţează şi organizează baza de date cu privire la ofiţerii de control doping desemnaţi pentru recoltarea probelor în vederea asigurării persoanelor calificate pentru aducerea la îndeplinire a planului anual naţional de testare;ţ) îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; u) prezintă anual un raport de activitate Guvernului şi Parlamentului; v)
  iniţiază, promovează şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică;
  w) dă publicităţii, anual, raportul statistic referitor la activităţile de control doping întreprinse, copia acestuia fiind comunicată WADA; x) colectează, stochează, prelucrează sau comunică date cu caracter personal cu privire la sportiv şi alte persoane, atunci când este necesar şi aplicabil în desfăşurarea activităţilor antidoping, în conformitate cu Codul, Standardul internaţional pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi legislaţia naţională în vigoare;y) aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 8Pe lângă ANAD funcţionează Consiliul director, ca organ consultativ.Articolul 9(1) Consiliul director al ANAD are în componenţă 7 membri, după cum urmează: a) preşedintele ANAD; b) doi reprezentanţi ai aparatului de lucru al Guvernului;c) un reprezentant al Ministerului Sportului, desemnat de ministru, din rândul angajaţilor săi; d) un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român; e) un reprezentant al sportivilor de performanţă, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român;f)
  un reprezentant al federaţiilor sportive naţionale, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.
  (2) Consiliul director asigură consultanţă strategică independentă în legătură cu următoarele:a) Strategia Naţională Anti-Doping;b) programele educative şi de prevenire a dopajului în sport;c) programele de promovare a fairplay-ului în sport;d) ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe dopante;e) planul de acţiuni privind informarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport;
  f) programul acţiunilor şi activităţilor de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport.
  (3) Activitatea Consiliului director este condusă de preşedintele ANAD.(4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată. (5) Membrii Consiliului director sunt obligaţi să respecte secretul profesional şi vor semna declaraţii de confidenţialitate şi conflict de interese. (6) Consiliul director se întruneşte în şedinţe ordinare trimestriale şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (7) Convocarea Consiliului director se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei şi va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi şi documentaţia necesară.
  (8) Membrii Consiliului director, cu excepţia preşedintelui, care participă la şedinţe, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui.
  Articolul 10(1) Mandatul membrilor Consiliului director, cu excepţia preşedintelui ANAD, încetează înainte de termen, în următoarele situaţii: a) renunţarea la calitatea de membru; b) pierderea calităţii pentru care au fost numiţi;c) deces; d) revocarea, pentru motive întemeiate, de către autoritatea care l-a desemnat.
  (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.
  Articolul 11Pe lângă ANAD funcţionează Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, organ consultativ fără personalitate juridică, în conformitate cu prevederile art. 4-6 din Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12(1) Conducerea ANAD este asigurată de un preşedinte, numit prin decizie a prim-ministrului pentru un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit o singură dată şi care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) bună reputaţie;
  b) vechime în specialitate şi în funcţii de conducere în ultimii 5 ani în domeniile: juridic, economic, ştiinţele naturii, medical, educaţie fizică şi sport; c) cunoştinţe temeinice în domeniul prevenirii şi combaterii dopajului în sport;d) independenţă politică şi independenţă faţă de structurile sportive.
  (2) În vederea numirii, preşedintele semnează o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 13 alin. (4). (3) Preşedintele ANAD are rang de secretar de stat şi este ajutat în activitatea sa de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului pentru un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit o singură dată şi căruia i se aplică în mod corespunzător prevederile de la alin. (1) şi (2).(4) ANAD are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.
  (5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele ANAD emite ordine şi decizii. (6) Ordinele cu caracter normativ emise de preşedintele ANAD se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) Deciziile se emit în exercitarea atribuţiilor ANAD privind gestionarea rezultatelor controlului doping şi sunt acte administrative individuale.(8) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui ANAD încetează în următoarele cazuri:a) încălcarea unei reglementări anti-doping conform art. 2 alin. (2) lit. e) şi g)-k);b) nerespectarea regimului juridic general al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese, precum şi a incompatibilităţilor şi interdicţiilor prevăzute la art. 13 alin. (3); c) expirarea mandatului;
  d) renunţarea la mandat; e) decesul.
  Articolul 13(1) Personalul ANAD este format din funcţionari publici şi personal contractual şi este salarizat în condiţiile legii.(2) Pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere sau de execuţie din cadrul ANAD, cu atribuţii în gestionarea rezultatelor controlului doping, potrivit fişei postului este obligatorie obţinerea certificatului de ofiţer control doping, în condiţiile legii.(3) Preşedintele ANAD, vicepreşedintele ANAD, secretarul general al ANAD şi personalul de conducere şi de execuţie al ANAD au obligaţia de a respecta regimul juridic general al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese aplicabil funcţiei ocupate, precum şi următoarele incompatibilităţi şi interdicţii:a) nu pot participa la luarea deciziilor cu privire la sportivii sau alte persoane cu care au avut un raport profesional sau personal în ultimii 3 ani;b) nu pot deţine calitatea de asociat sau administrator al unui terţ-delegat, personal sau printr-o altă persoană interpusă; c) nu pot participa la luarea deciziilor cu privire la un terţ-delegat cu care au avut raporturi profesionale sau personale în ultimii 3 ani;d) nu pot deţine calitatea de membru în comisiile de audiere şi de apel. (4) Nu pot fi numite şi menţinute în funcţiile de demnitate publică de preşedinte, vicepreşedinte, în funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, în funcţii publice de conducere şi de execuţie din cadrul Agenţiei Naţionale AntiDoping, indiferent de categoria acestora, persoanele:a) care au fost sancţionate pentru încălcarea unei reglementări anti-doping sau, în situaţia în care nu le-au fost incidente prevederile Codului sau ale prezentei legi, în decursul ultimilor 6 ani, în mod direct şi intenţionat au avut o conduită care ar fi constituit o încălcare a reglementărilor anti-doping - dacă reglementări conforme cu Codul le-ar fi fost incidente;b) al căror raport administrativ sau raport de muncă a încetat, ca urmare a faptului că au fost condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni cu intenţie, cu excepţia cazurilor în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea, în condiţiile legii;
  c) care au fost destituite din funcţie sau cărora le-a încetat contractul individual de muncă disciplinar pentru săvârşirea unei abateri grave, în sensul prezentei legi.
  (5) Interdicţia prevăzută la alin. (4) lit. c) se menţine pe o perioadă de 6 ani, de la data rămânerii definitivă, în condiţiile legii, a sancţiunii disciplinare.
  Articolul 14ANAD transmite LCD scrisoarea de susţinere în conformitate cu prevederile Standardului internaţional pentru laboratoare.Articolul 15ANAD are obligaţia de a achita cotizaţiile stabilite de către organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale internaţionale, asumate prin Convenţia împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, şi prin Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006. Articolul 16Posturile publice de radio şi de televiziune pun la dispoziţie, gratuit, ANAD un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute lunar, din care 50% la ore de maximă audienţă, pentru difuzarea de emisiuni cu caracter educativ şi materiale promoţionale, în scopul prevenirii şi combaterii dopajului în sport. Articolul 17(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANAD se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Tarifele pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping se stabilesc prin ordin al preşedintelui ANAD, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 18Organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale ANAD se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  Capitolul II Laboratorul de Control DopingArticolul 19(1) Laboratorul de Control Doping este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi coordonarea primministrului, finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, LCD acţionează pe bază de autonomie funcţională şi decizională, independent de alte autorităţi şi instituţii publice.
  Articolul 20LCD are următoarele obiective:a) prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în scopul practicării unui sport curat şi protejării sănătăţii sportivilor şi a populaţiei generale prin efectuarea analizelor de control doping cu grad înalt de acurateţe pentru probele recoltate de la sportivi, în competiţie şi în afara competiţiei, în conformitate cu prevederile internaţionale în domeniu, şi raportarea de rezultate valide bazate pe date probatorii fiabile;b) susţinerea şi dezvoltarea fundamentului ştiinţific al controlului doping prin programe de cercetare şi dezvoltare;c) dezvoltarea instituţională în vederea implementării politicilor internaţionale şi naţionale adoptate în domeniu.Articolul 21(1)
  Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 20, LCD reprezintă România în domeniul său de activitate în relaţiile cu organizaţiile naţionale şi internaţionale anti-doping şi achită cotizaţiile şi taxele stabilite de către organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale internaţionale, asumate prin Convenţia împotriva dopajului, adoptată, în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, şi Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006.
  (2) LCD are obligaţia de a analiza, anual, numărul minim de probe prevăzut de Standardul internaţional pentru laboratoare, în vederea menţinerii acreditării, provenite de la organizaţii antidoping conforme cu Codul.
  Articolul 22(1) LCD este condus de către un director, ajutat de către un director adjunct.(2) Numirea directorului, respectiv a directorului adjunct al LCD se realizează prin ordin al secretarului general al Guvernului, în urma concursului organizat cu respectarea legislaţiei în vigoare pentru personalul contractual din administraţia publică şi a condiţiilor specifice de ocupare impuse de Standardul internaţional pentru laboratoare.(3) Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă, precum şi sancţionarea conducerii LCD se dispun de către secretarul general al Guvernului, în condiţiile legii.
  Articolul 23Atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale LCD se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 24Personalul LCD este personal contractual şi este salarizat în condiţiile legii.Articolul 25(1) Personalul LCD care ocupă funcţii de conducere şi de execuţie are obligaţia de a respecta regimul juridic general al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese.(2)
  Nu pot fi numite în funcţiile de conducere şi de execuţie, indiferent de categoria acestora, persoanele: a) care au fost sancţionate pentru încălcarea unei reglementări anti-doping sau, în situaţia în care unei persoane nu i-au fost incidente prevederile Codului sau ale prezentei legi, care, în decursul ultimilor 6 ani, în mod direct şi intenţionat a avut o conduită care ar fi constituit o încălcare a reglementărilor anti-doping - dacă reglementări conforme cu Codul ar fi fost incidente unei astfel de persoane;b) care au fost destituite din funcţie ca urmare a faptului că au fost condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă, cu excepţia cazurilor în care a intervenit reabilitarea în condiţiile legii;c) care au fost destituite din funcţie disciplinar pentru săvârşirea unei abateri grave, în sensul prezentei legi.
  Articolul 26(1) Tarifele pentru analiza probelor de control doping şi a suplimentelor nutritive, pentru eliberarea pachetului de documente şi pentru păstrarea pe termen lung a probelor de control doping se aprobă, la propunerea directorului LCD, prin ordin al secretarului general al Guvernului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Tarifele sunt aduse la cunoştinţa autorităţilor de testare prin publicare în sistemul de management şi administrare antidoping ADAMS, conform prevederilor Standardului internaţional pentru laboratoare. (3) Prin ordinul prevăzut la alin. (1) se pot stabili reduceri ale tarifelor în funcţie de numărul de probe transmise pentru analiză.
  Capitolul III Publicarea şi revizuirea Listei interziseArticolul 27(1) În vederea aplicării sancţiunilor pentru încălcarea reglementărilor anti-doping, toate substanţele interzise vor fi substanţe specifice, cu excepţia celor identificate ca atare în Lista interzisă. Nicio metodă interzisă nu va fi o metodă specifică, cu excepţia celor identificate în mod special ca metode specifice în Lista interzisă.(2) În vederea aplicării sancţiunilor pentru încălcarea reglementărilor anti-doping, substanţele de abuz vor include acele substanţe interzise care sunt în mod specific identificate ca substanţe de abuz în Lista interzisă.
  (3) Lista interzisă, în conformitate cu cea elaborată de WADA, se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAD şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) ANAD va revizui Lista interzisă ori de câte ori vor apărea modificări în lista publicată de WADA. (5) Decizia WADA este definitivă şi nu va face obiectul contestării de către sportivi sau alte persoane, inclusiv, dar nelimitându-se la o contestaţie în temeiul motivării că substanţa sau metoda nu a fost un agent de mascare sau nu a avut capacitatea de a duce la creşterea performanţei, nu a reprezentat un risc pentru sănătate, nu a încălcat spiritul sportiv - cu referire la:a) includerea de substanţe interzise şi metode interzise în Lista interzisă; b) clasificarea substanţelor în categorii în Lista interzisă;c) clasificarea unei substanţe ca interzisă în orice moment sau numai în competiţie; d) clasificarea unei substanţe sau metode ca fiind o substanţă sau metodă specifică sau substanţă de abuz.
  Capitolul IV Scutiri pentru uz terapeuticArticolul 28(1) ANAD asigură aplicarea procedurii de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel naţional sau pentru sportivii rezidenţi pe teritoriul României, dar care nu sunt de nivel internaţional, la solicitarea scrisă a acestora, în conformitate cu procedura descrisă în Standardul internaţional de acordare a SUT al WADA. (2) În situaţia în care ANAD refuză solicitarea, sportivul poate formula apel doar la Comisia de apel.(3) ANAD va notifica sportivilor în cauză deciziile referitoare la scutirile pentru uz terapeutic şi va raporta deciziile, prin ADAMS, către WADA şi alte organizaţii anti-doping.
  Articolul 29(1) Sportivii de nivel internaţional au obligaţia de a solicita scutire de uz terapeutic federaţiei internaţionale la care sunt afiliaţi.(2) Dacă sportivul de nivel internaţional posedă deja o SUT acordată de organizaţia naţională anti-doping din ţara sa pentru o substanţă sau metodă interzisă şi dacă acea SUT îndeplineşte criteriile prevăzute în Standardul internaţional pentru scutiri de uz terapeutic, atunci respectiva federaţie internaţională trebuie să o recunoască. (3) Dacă federaţia internaţională consideră că SUT nu îndeplineşte acele criterii şi astfel refuză să o recunoască, trebuie să informeze sportivul şi ANAD printr-o notificare motivată şi transmisă cu promptitudine.(4) Sportivul sau ANAD vor avea la dispoziţie un termen de 21 de zile de la data notificării pentru a se adresa WADA pentru verificarea refuzului. (5) Dacă refuzul este înaintat către WADA pentru verificare, SUT acordată de organizaţia naţională anti-doping rămâne în vigoare pentru testarea în competiţii de nivel naţional şi în afara competiţiei, însă nu este valabilă pentru competiţiile de nivel internaţional până la adoptarea unei decizii de către WADA.(6)
  Dacă refuzul nu este înaintat către WADA pentru verificare în termen de 21 de zile, organizaţia naţională antidoping a sportivului trebuie să stabilească dacă SUT acordată iniţial de acea organizaţie naţională anti-doping rămâne valabilă pentru testările în competiţii de nivel naţional şi în afara competiţiei cu condiţia ca sportivul să înceteze să mai fie sportiv de nivel internaţional şi să nu participe la competiţii de nivel internaţional.
  (7) Dacă federaţia internaţională la care este afiliat sportivul de nivel internaţional refuză să recunoască o SUT acordată de ANAD, exclusiv în temeiul lipsei informaţiilor medicale sau de altă natură care sunt necesare pentru a proba conformitatea cu Standardul internaţional pentru SUT, cererea de revizuire este inadmisibilă. În acest caz dosarul trebuie completat şi prezentat din nou respectivei federaţii internaţionale. (8) Dacă o federaţie internaţională alege să testeze un sportiv care nu este sportiv de nivel internaţional, atunci va trebui să recunoască valabilitatea SUT acordată sportivului în cauză de organizaţia naţională anti-doping de care acesta aparţine.(9) Dacă sportivul de nivel internaţional nu este deja în posesia unei SUT acordată de organizaţia naţională anti-doping de care aparţine pentru substanţa sau metoda în cauză, sportivul trebuie să se adreseze direct federaţiei internaţionale de care aparţine pentru a obţine o SUT imediat ce apare această necesitate.
  Articolul 30O SUT acordată de ANAD sau de orice altă organizaţie naţională anti-doping este valabilă la orice nivel naţional în orice ţară şi nu trebuie recunoscută în mod formal de o altă organizaţie naţională anti-doping, aceasta nefiind valabilă în situaţia în care sportivul devine un sportiv de nivel internaţional sau concurează într-o manifestare sportivă internaţională, exceptând situaţia în care este recunoscută de federaţia internaţională responsabilă sau de organizatorul de evenimente sportive majore, în conformitate cu Standardul internaţional pentru scutiri de uz terapeutic.
  Articolul 31(1) Pe lângă ANAD se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic.(2) Componenţa, competenţele şi reglementările operaţionale ale comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAD în conformitate cu Standardul internaţional pentru scutiri de uz terapeutic.(3) Membrii Comisiei de acordare a scutirilor de uz terapeutic care participă la şedinţe beneficiază de indemnizaţie de şedinţă de până la 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui ANAD. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiei, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui ANAD. (4) Pentru activitatea prestată de comisia prevăzută la alin. (1) se percepe o taxă al cărei cuantum se stabileşte, prin ordin al preşedintelui ANAD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 32(1)
  În completarea procedurii de verificare prevăzute la art. 29, deciziile care au ca obiect SUT pot fi atacate cu apel conform prevederilor art. 110.
  (2) Orice decizie a unei federaţii internaţionale sau a ANAD, în situaţia în care a acceptat să examineze solicitarea în numele unei federaţii internaţionale, care nu este verificată de WADA sau care este verificată de WADA şi nu este desfiinţată, poate fi contestată cu apel doar la CAS - de către sportiv şi/sau de către organizaţia naţională anti-doping de care acesta aparţine.(3) Decizia WADA de a desfiinţa o decizie privind o SUT poate fi atacată cu apel numai la CAS de către sportiv, de către ANAD şi/sau de către federaţia internaţională relevantă.(4) Neluarea unei decizii într-un interval de timp rezonabil cu privire la o solicitare corect formulată pentru acordarea/ recunoaşterea unei SUT sau pentru verificarea unei decizii privind o SUT va fi considerată drept un refuz al solicitării în cauză, declanşând în acest fel drepturile incidente de verificare sau apel.
  Capitolul V Responsabilităţile sportivilor, personalului asistent al acestora şi altor persoaneArticolul 33Sportivii, personalul asistent al acestora, precum şi orice alte persoane sunt obligaţi să cunoască şi să respecte legea, toate politicile şi reglementările anti-doping adoptate în conformitate cu Codul şi standardele internaţionale care le sunt aplicabile.Articolul 34Sportivii sunt răspunzători, în contextul antidoping, pentru ceea ce ingerează sau utilizează.Articolul 35Sportivii au obligaţia de a fi disponibili în orice moment pentru prelevarea de probe. Articolul 36Sportivul are obligaţia să îşi decline calitatea în faţa personalului medical, inclusiv a medicilor de familie şi medicilor specialişti, are obligaţia să nu utilizeze substanţe interzise şi metode interzise şi trebuie să îşi asume răspunderea în a se asigura că niciunul din tratamentele medicale primite nu duce la încălcarea politicilor şi reglementărilor anti-doping adoptate în conformitate cu prevederile Codului. Articolul 37(1) Sportivii, personalul asistent al acestora şi alte persoane au obligaţia să coopereze cu organizaţiile anti-doping în cadrul investigaţiilor referitoare la încălcări ale reglementărilor anti-doping.(2) Sportivii, personalul asistent al acestora şi alte persoane au obligaţia să informeze ANAD, organizaţia naţională antidoping şi federaţia internaţională de care aparţin în legătură cu orice decizie adoptată de un nesemnatar al Codului prin care s-a constatat că aceştia au săvârşit o încălcare a reglementărilor anti-doping în decursul ultimilor 10 ani.(3) Sportivii au obligaţia să dezvăluie identitatea membrilor personalului asistent al acestora, la solicitarea unei organizaţii anti-doping cu autoritate asupra sportivilor. Articolul 38Personalul asistent al sportivului nu va utiliza şi nu va deţine substanţe interzise sau metode interzise fără o justificare acceptabilă.
  Articolul 39Sportivii care fac parte din Lotul de testare înregistrat al ANAD au obligaţia să furnizeze informaţii de localizare corecte şi la timp şi să le completeze în sistemul ADAMS.Articolul 40(1) Sportivii de nivel naţional sau internaţional, incluşi în Lotul de testare înregistrat, care se retrag din activitatea sportivă, au următoarele obligaţii:a) să notifice în scris cu 6 luni înainte de revenire faptul că revin în activitatea sportivă;b) să nu concureze la manifestări sportive internaţionale sau naţionale pe perioada retragerii din activitatea sportivă;c) să fie disponibili pentru testare şi să furnizeze informaţii de localizare ANAD şi/sau federaţiei internaţionale de care aparţin de la momentul revenirii în activitatea sportivă.
  (2) WADA poate acorda o scutire de la regula notificării în scris, prevăzută la alin. (1), conform prevederilor Codului. (3) Orice rezultate obţinute în competiţie cu încălcarea prevederilor alin. (1) vor fi descalificate, cu excepţia situaţiei în care sportivul poate dovedi că nu avea cum să cunoască, în mod rezonabil, că aceea era o manifestare sportivă de nivel internaţional sau naţional.
  Articolul 41(1) În situaţia în care un sportiv se retrage din activitatea sportivă în timp ce execută o perioadă de suspendare, acesta trebuie să notifice în scris organizaţia anti-doping care a impus perioada de suspendare cu privire la această retragere. (2) Revenirea în activitatea sportivă a sportivilor prevăzuţi la alin. (1) nu se va putea realiza fără o notificare scrisă adresată organizaţiei anti-doping care a impus perioada de suspendare. (3)
  Înştiinţarea scrisă se va remite în avans cu o perioadă de timp egală cu perioada de suspendare rămasă de executat la momentul retragerii, când aceasta este mai mare de 6 luni, iar în caz contrar, cu 6 luni înainte.
  (4) Pentru a participa la manifestări sportive internaţionale sau naţionale sportivii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a se supune testării doping.
  Articolul 42Medicii, asistenţii medicali şi personalul paramedical trebuie să acorde o atenţie deosebită tratamentului medical aplicat sportivilor şi să respecte următoarele reguli: a) să nu recomande, să nu prescrie şi să nu administreze medicamente şi/sau suplimente alimentare care au în compoziţie substanţe interzise, cu excepţia situaţiei în care există SUT; b) să nu recomande, să nu prescrie sau să nu colaboreze la utilizarea unor metode interzise care sunt incluse pe Lista interzisă, cu excepţia situaţiei în care se poate obţine SUT; c) să prevină folosirea de către sportivi a substanţelor şi/sau a metodelor interzise; d)
  să informeze sportivii şi federaţiile sportive naţionale responsabile asupra medicaţiei şi metodelor administrate, a compoziţiei şi efectelor asupra organismului;
  e) să informeze federaţia sportivă naţională responsabilă, precum şi Agenţia, în cazul în care suspectează un sportiv că ar folosi substanţe şi/sau metode interzise, pentru ca acesta să fie supus unor testări-ţintă;f) să acorde sprijinul şi să colaboreze cu ANAD şi cu alte organizaţii anti-doping în investigaţiile desfăşurate cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping.
  Articolul 43Personalul angajat al ANAD, inclusiv persoanele desemnate în organul de conducere al acesteia şi numite în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte, precum şi personalul angajat cu funcţii de conducere sau de execuţie al LCD au obligaţia să cunoască şi să respecte toate reglementările antidoping adoptate în conformitate cu Codul şi prezenta lege.
  Capitolul VI
  Testarea doping şi investigaţiiArticolul 44(1) Testarea şi investigaţiile pot fi întreprinse în orice scop privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport. (2) Testarea doping se efectuează conform Planului naţional anual de testare, cu respectarea prevederilor Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii. (3) Investigaţiile şi culegerea de informaţii în domeniul antidoping sunt întreprinse de ANAD cu respectarea Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii. Articolul 45(1) Testarea doping se efectuează de către Agenţie, din propria iniţiativă, sau poate fi solicitată acesteia de către: a)
  Ministerul Sportului;
  b) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; c) Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar; d) federaţiile sportive naţionale, cluburi sau ligi profesioniste; e) alţi organizatori de manifestări sportive, care nu sunt cuprinşi într-un cadru federal;f) alte organizaţii anti-doping şi organisme sportive internaţionale.
  (2)
  Procedura de desfăşurare a testării doping este reglementată în normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, care se elaborează de către Agenţie, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile Codului, ale Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii şi ale Standardului internaţional de acordare a SUT, emise de WADA.
  Articolul 46(1) Oricărui sportiv i se poate solicita o probă în orice moment şi în orice loc de către o organizaţie anti-doping cu autoritate de testare asupra sa, sub condiţia limitărilor pentru testarea în cadrul manifestărilor sportive prevăzute la alin. (8)-(16). (2) ANAD are autoritate de testare în competiţie şi în afara competiţiei asupra tuturor sportivilor care sunt cetăţeni, rezidenţi, deţinători de licenţă sau membri ai organizaţiilor sportive din România sau care sunt prezenţi în România.(3) ANAD poate testa orice sportiv care nu s-a retras în raport cu care are autoritate de testare, inclusiv sportivii care execută o perioadă de suspendare.(4) Recordul naţional se poate omologa numai în urma testării doping a sportivului în cauză, imediat după înregistrarea acestuia. (5) Testările pot fi efectuate oricând, fără aviz prealabil, la cea mai apropiată staţie de control doping, la locurile de cazare a sportivului în perioada de pregătire, în toate locurile şi incintele în care se desfăşoară activităţi fizice şi sportive sau la domiciliul sportivului, iar acesta are obligaţia să se supună acestor testări. (6) Dacă nu se prevede altfel în cele de mai jos, doar o singură organizaţie va avea autoritate de testare pentru a efectua testări la locurile de desfăşurare a manifestării sportive pe durata acesteia. În cadrul competiţiilor de nivel internaţional care se desfăşoară pe teritoriul României, autoritatea de testare este organizaţia sub egida căreia se organizează manifestarea sportivă. La evenimentele naţionale organizate în România ANAD va avea autoritatea de a efectua testarea.(7) La solicitarea organizaţiei sub egida căreia se organizează manifestarea sportivă, orice testare realizată pe perioada manifestării sportive, în afara locurilor de desfăşurare a competiţiilor din cadrul manifestării sportive, va fi coordonată cu acea organizaţie.(8) ANAD poate efectua testări în locurile de desfăşurare a competiţiilor în cadrul unei manifestări sportive, într-o competiţie internaţională desfăşurată pe teritoriul României, cu aprobarea organizaţiei internaţionale sub egida căreia se organizează manifestarea sportivă conform alin. (6), iar, în caz de refuz, se poate adresa WADA, pentru a fi autorizată în acest sens în conformitate cu Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii.(9) Înainte de a aproba solicitarea ANAD formulată în conformitate cu alin. (8), WADA se va consulta cu organizaţia internaţională sub egida căreia se organizează manifestarea sportivă. (10) O altă organizaţie anti-doping poate efectua testări, cu aprobarea ANAD, în locurile de desfăşurare a competiţiilor în cadrul unei manifestări sportive naţionale desfăşurate în România. În caz de refuz, se poate adresa WADA, pentru a fi autorizată în acest sens în conformitate cu Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii.(11) Înainte de a aproba solicitarea unei alte organizaţii antidoping de a iniţia şi efectua testări în cadrul unei manifestări sportive naţionale în conformitate cu alin. (10), WADA se va consulta cu ANAD.
  (12) Decizia WADA în legătură cu prevederile alin. (8) şi (10) este definitivă şi nu poate fi atacată cu apel. (13) În temeiul autorizaţiei emise, astfel de testări vor fi considerate testări în afara competiţiei, dacă nu se specifică altfel în autorizaţie. (14) Dacă nu se prevede altfel în prezenta lege sau în reglementările organizaţiei sub egida căreia se organizează manifestarea sportivă, de gestionarea rezultatelor va fi responsabilă organizaţia anti-doping care a iniţiat şi coordonat prelevarea de probe şi va fi guvernată de regulile de procedură ale acesteia. (15) În situaţia în care o federaţie internaţională sau un organizator de manifestări sportive majore deleagă sau încredinţează prin contract orice parte a procedurii de testare către ANAD, aceasta poate preleva probe suplimentare sau poate solicita unui laborator acreditat de WADA tipuri suplimentare de analize, din bugetul propriu al ANAD, cu notificarea prealabilă a organizatorului. (16) În situaţiile în care este posibil în mod rezonabil, testarea va fi coordonată prin ADAMS cu alte organizaţii anti-doping, în scopul de a maximiza eficienţa eforturilor de testare conjugate şi pentru a evita repetări inutile ale testării.
  Articolul 47(1) Testarea doping în competiţie se efectuează în spaţii adecvate numite staţii de control doping, organizate conform normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu Standardul internaţional de testare şi investigaţii. (2) În cazuri excepţionale, staţia de control doping poate fi amenajată într-un spaţiu pus la dispoziţie de organizaţia sub egida căreia se organizează manifestarea sportivă. Articolul 48Testările doping pot fi efectuate de către ofiţerii de control doping, precum şi de către personalul din cadrul ANAD împuternicit în acest sens de către preşedintele acesteia. Articolul 49(1) Răspunderea privind recoltarea şi transportarea probelor la laborator aparţine ANAD sau ofiţerului de control doping care le-a efectuat, după caz.
  (2) Probele recoltate de la sportivi se află în proprietatea autorităţii de testare responsabile pentru respectiva şedinţă de recoltare a probelor. (3) Autoritatea de testare poate transfera proprietatea asupra probelor către autoritatea pentru gestionarea rezultatelor sau o altă organizaţie anti-doping, la cerere.
  Capitolul VII Analiza probelor de control doping şi gestionarea rezultatelorArticolul 50(1) În scopul determinării directe a unui rezultat analitic pozitiv în temeiul art. 2 alin. (2) lit. a), analiza probelor se efectuează doar de către un laborator de control doping, acreditat sau aprobat de WADA. Faptele referitoare la încălcări ale reglementărilor anti-doping pot fi stabilite prin orice mijloc de probă credibil.(2) Probele şi datele analitice corelative sau informaţiile cu privire la controlul doping vor fi analizate în scopul detectării substanţelor interzise şi a metodelor interzise identificate în Lista interzisă, precum şi a altor substanţe, la solicitarea WADA, în conformitate cu programul de monitorizare al WADA sau pentru a ajuta o organizaţie anti-doping să realizeze un profil al parametrilor relevanţi din urină, sânge sau altă matrice a sportivului, inclusiv profilul ADN sau genomic, sau pentru orice alt scop anti-doping legitim.
  (3) Probele, datele analitice corelative şi informaţiile cu privire la controlul doping pot fi folosite în scop de cercetare, însă nicio probă nu poate fi folosită fără consimţământul scris al sportivului. Probele folosite, datele analitice corelative sau informaţiile cu privire la controlul doping în scop de cercetare trebuie mai întâi procesate într-o manieră în care să se prevină asocierea cu un sportiv anume a probelor, datelor analitice corelative sau informaţiilor cu privire la controlul doping.(4) Laboratorul de Control Doping subcontractează, pe bază de comandă, după consultarea ANAD sau a autorităţii de testare, efectuarea analizelor de către alte laboratoare acreditate WADA, în condiţiile Standardului internaţional pentru laboratoare.(5) Organizaţia anti-doping responsabilă cu gestionarea rezultatelor stabileşte laboratorul acreditat sau aprobat de WADA pentru analiza probelor.(6) Laboratorul de control doping va analiza probele de control doping şi va raporta rezultatele în conformitate cu Standardul internaţional pentru laboratoare. (7) ANAD poate solicita laboratorului acreditat sau aprobat de WADA, desemnat în condiţiile alin. (1), să analizeze probele sale pentru substanţe interzise sau metode interzise care nu sunt incluse în meniul analitic standard pentru probe. Rezultatele unor astfel de analize trebuie raportate ANAD în conformitate cu Standardul internaţional pentru laboratoare şi au aceeaşi validitate şi aceleaşi consecinţe ca orice alt rezultat analitic. (8) Laboratorul de control doping desemnat în condiţiile alin. (2), conform prevederilor Standardului internaţional pentru laboratoare, din propria iniţiativă şi din bugetul propriu, poate analiza probe pentru detectarea substanţelor interzise sau metode interzise care nu sunt incluse în meniul standard de analize ale probelor. Rezultatele unor astfel de analize sunt raportate în conformitate cu prevederile Standardului internaţional pentru laboratoare şi au aceeaşi validitate şi aceleaşi consecinţe ca orice alt rezultat analitic.(9)
  Nu va exista nicio limitare în ce priveşte autoritatea laboratorului desemnat de a repeta analize sau de a efectua analize suplimentare ale unei probe înainte ca ANAD să notifice un sportiv că proba constituie temeiul unei acuzaţii de încălcare a reglementărilor anti-doping prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a). Dacă, după această notificare, ANAD doreşte să efectueze analize suplimentare asupra acelei probe, poate face acest lucru doar cu consimţământul sportivului sau cu aprobarea unui organism de audiere.
  (10) După ce un laborator a raportat un rezultat ca negativ sau analiza probei nu a determinat în alt mod o învinuire de încălcare a reglementărilor anti-doping, proba ar putea fi păstrată şi supusă în orice moment unor analize suplimentare în scopurile prevăzute la alin. (2), exclusiv la solicitarea organizaţiei anti-doping care a iniţiat şi coordonat prelevarea probei sau a WADA.(11) Orice altă organizaţie anti-doping, cu autoritate de testare în raport cu sportivul, care doreşte analizarea suplimentară a unei probe depozitate, poate să facă acest lucru cu permisiunea ANAD sau a WADA şi va răspunde de orice procedură ulterioară de gestionare a rezultatelor. Orice depozitare sau analizare suplimentară a probei iniţiată de WADA sau o altă organizaţie anti-doping se va face pe cheltuiala WADA, respectiv a celeilalte organizaţii. Analizarea suplimentară a probelor se va face în conformitate cu cerinţele Standardului internaţional pentru laboratoare.(12) În situaţia în care WADA, ANAD şi/sau un laborator acreditat de WADA, cu aprobarea acesteia sau a ANAD, doresc să împartă o probă A sau B, cu scopul de a folosi prima parte a probei împărţite pentru analiza probei A şi a doua parte a probei împărţite pentru confirmare, vor fi urmate procedurile prevăzute în Standardul internaţional pentru laboratoare.(13) WADA poate, la discreţia sa şi în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă, să intre în posesia fizică a oricărei probe şi a datelor analitice sau informaţiilor corelative aflate în posesia laboratorului sau a ANAD. (14) La solicitarea WADA, laboratorul sau ANAD aflat(ă) în posesia probei sau a datelor va oferi WADA acces imediat şi va facilita intrarea în posesia fizică a probelor sau a datelor.(15) Dacă WADA nu a notificat laboratorul sau ANAD, anterior preluării unei probe sau a unor date, aceasta va trimite o astfel de notificare laboratorului sau ANAD ale cărui/cărei probe sau date au fost preluate de WADA, într-un termen rezonabil după preluarea posesiei.
  (16) După analizarea şi investigarea probelor şi datelor confiscate, WADA poate desemna o altă organizaţie anti-doping cu autoritate de testare asupra sportivului să preia responsabilitatea gestionării rezultatelor probei sau pentru date, dacă se descoperă o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping.
  Articolul 51(1) Gestionarea rezultatelor stabileşte procedura cu privire la soluţionarea cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-doping. (2) ANAD organizează procedura administrativă de cercetare prealabilă referitoare la potenţialele încălcări ale reglementărilor anti-doping în conformitate cu principiile prevăzute în prezentul articol şi în Standardul internaţional pentru gestionarea rezultatelor. (3) Investigarea unui rezultat atipic sau pozitiv se va face conform Standardului internaţional pentru gestionarea rezultatelor. (4) În situaţia în care, în orice etapă a gestionării rezultatelor până la formularea acuzaţiei de încălcare a reglementărilor antidoping, ANAD decide să nu continue procedura, va trebui să notifice sportivul, personalul asistent al sportivilor sau o altă persoană, dacă aceştia au fost deja înştiinţaţi cu privire la procedura aflată în curs de desfăşurare, şi să notifice motivat organizaţiile anti-doping cu drept de a formula apel în conformitate cu prevederile art. 111 şi 114.
  (5) În situaţia în care intervine un litigiu între organizaţii antidoping cu privire la cea căreia îi revine răspunderea pentru gestionarea rezultatelor, WADA va decide cărei organizaţii îi revine această responsabilitate. Împotriva deciziei WADA se poate formula apel la Curtea de Arbitraj Sportiv de către oricare dintre organizaţiile anti-doping implicate în litigiu, în termen de 7 zile de la comunicarea deciziei de către WADA. Apelul va fi examinat de CAS cu celeritate şi va fi judecat de un arbitru unic. Orice organizaţie anti-doping care doreşte să efectueze procedura de gestionare a rezultatelor în afara autorităţii prevăzute în prezentul articol poate solicita WADA aprobare în acest sens.
  Articolul 52În cazul gestionării rezultatelor controlului doping cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2), care nu presupun analiza de probe, ANAD verifică circumstanţele în care a fost săvârşită posibila încălcare a reglementărilor anti-doping şi notifică cu promptitudine în conformitate cu Standardul internaţional pentru gestionarea rezultatelor sportivul sau persoana în cauză şi, simultan, informează alte organizaţii naţionale anti-doping de care aparţine sportivul sau altă persoană, federaţia internaţională competentă şi WADA, şi raportează cu promptitudine informaţiile în ADAMS.Articolul 53(1) Investigarea potenţialelor încălcări privind obligaţia de a furniza informaţii de localizare şi testele neefectuate va fi efectuată în conformitate cu Standardul internaţional pentru gestionarea rezultatelor. (2) ANAD va transmite WADA, prin intermediul ADAMS, toate informaţiile cu privire la încălcarea obligaţiei de a furniza informaţii de localizare şi cu privire la teste neefectuate, pentru a fi puse la dispoziţie tuturor organizaţiilor anti-doping relevante.Articolul 54Procedura referitoare la aducere la cunoştinţă de către ANAD a acuzaţiei de încălcare a reglementărilor antidoping se realizează cu respectarea dispoziţiilor referitoare la învinuire prevăzute în Standardul internaţional pentru gestionarea rezultatelor. Articolul 55(1) Dacă un sportiv sau altă persoană se retrage în timp ce o procedură de gestionare a rezultatelor este în derulare, organizaţia anti-doping care efectuează procedura de gestionare a rezultatelor rămâne competentă să finalizeze procedura. (2) Dacă un sportiv sau altă persoană se retrage înainte de începerea procedurii de gestionare a rezultatelor, autoritatea de a efectua procedura de gestionare a rezultatelor revine ANAD sau altei organizaţii anti-doping care ar fi avut autoritate de gestionare a rezultatelor în raport cu sportivul sau altă persoană la momentul la care sportivul sau altă persoană a săvârşit o încălcare a reglementărilor anti-doping.
  Articolul 56ANAD este autoritate de gestionare a rezultatelor controlului doping în cazurile prevăzute la art. 46 alin. (14) şi (15). Articolul 57(1) În scopul gestionării rezultatelor pentru o testare sau o analiză suplimentară întreprinsă de către WADA, din proprie iniţiativă, sau pentru o încălcare a reglementărilor anti-doping descoperită de către WADA, aceasta va desemna o organizaţie anti-doping cu autoritate în raport cu sportivul, personalul asistent al sportivului sau altă persoană. (2) Pentru gestionarea rezultatelor legat de o probă iniţiată şi prelevată în timpul unui eveniment sportiv la iniţiativa unui organizator de manifestări sportive majore sau de o încălcare a reglementărilor anti-doping survenită în cursul unui astfel de eveniment, organizatorul evenimentului sportiv major îşi va asuma responsabilitatea gestionării rezultatelor cel puţin în ceea ce priveşte organizarea unei proceduri de audiere pentru a determina dacă s-a săvârşit o încălcare a reglementărilor antidoping, şi, în caz afirmativ, descalificările incidente în sensul art. 85 din prezenta lege, orice retragere de medalii, puncte sau premii obţinute la acel eveniment sportiv şi orice recuperare a costurilor aferente încălcării reglementărilor anti-doping. În situaţia în care organizatorul evenimentului sportiv major îşi asumă doar o responsabilitate limitată în gestionarea rezultatelor, cazul va fi înaintat de acesta la federaţia internaţională relevantă în vederea finalizării procedurii de gestionare a rezultatelor.Articolul 58(1)
  Procedura de gestionare a rezultatelor cu privire la posibile încălcări ale prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) va fi asigurată de federaţia internaţională sau de ANAD sau de altă organizaţie naţională anti-doping căreia sportivul îi transmite informaţii de localizare, în conformitate cu Standardul internaţional privind gestionarea rezultatelor.
  (2) Cerinţele referitoare la informaţiile de localizare vor fi prevăzute în normele metodologice privind controlul doping aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  Articolul 59Nicio procedură cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping nu va putea fi iniţiată împotriva unui sportiv sau a altei persoane fără ca acesta/aceasta să fie înştiinţat(ă) în legătură cu încălcarea reglementărilor anti-doping în cauză, în conformitate cu art. 51 alin. (4), sau fără efectuarea unor demersuri rezonabile pentru înştiinţare, într-un termen de 10 ani de la data la care se consideră că a avut loc respectiva încălcare.Articolul 60(1) Înainte de finalizarea procedurii administrative de cercetare prealabilă cu privire la gestionarea rezultatelor, ANAD solicită sportivului sau altei persoane să comunice dacă renunţă la audiere sau contestă acuzaţia ANAD referitoare la faptul că o încălcare a reglementărilor anti-doping a avut loc întro anumită perioadă de timp, în termen de 10 zile de la primirea notificării prin care se aduce la cunoştinţă acuzaţia de încălcare a reglementărilor anti-doping. (2)
  În situaţia în care sportivul sau altă persoană renunţă la audiere în mod expres sau dacă nu contestă acuzaţia ANAD referitoare la faptul că o încălcare a reglementărilor anti-doping a avut loc într-o anumită perioadă de timp, în termenul prevăzut la alin. (1) ANAD emite o decizie în formă scrisă, motivată, datată şi comunicată într-un timp rezonabil cu privire la încălcarea reglementării anti-doping săvârşită.
  (3) În situaţia în care sportivul sau altă persoană nu renunţă la audiere sau contestă acuzaţia ANAD referitoare la faptul că o încălcare a reglementărilor anti-doping a avut loc într-o anumită perioadă de timp, în termenul prevăzut la alin. (1), Comisia de audiere va fi sesizată în conformitate cu art. 62.
  Capitolul VIII Jurisdicţia anti-doping la nivel naţionalArticolul 61(1) Prezentul capitol reglementează competenţa de soluţionare la nivel naţional a cauzelor privind încălcarea reglementărilor anti-doping şi alte cauze prevăzute de prezenta lege.(2) Competenţa, la nivel naţional, pentru soluţionarea cauzelor cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping revine:a) ANAD;
  b) Comisiei de audiere;c) Comisiei de apel.
  (3) În speţe care rezultă în urma participării la o manifestare sportivă internaţională sau în speţe în care sunt implicaţi sportivi de nivel internaţional, deciziile ANAD sau ale Comisiei de audiere pot fi contestate cu apel exclusiv la CAS, în conformitate cu prevederile art. 113 alin. (2) şi art. 114.
  Articolul 62(1) Comisia de audiere este competentă să soluţioneze:a) învinuirile aduse de ANAD, în temeiul unei prezumate încălcări a reglementărilor anti-doping, cu referire la sportivi, personal asistent al sportivilor şi alte persoane ca urmare a finalizării procedurii administrative de cercetare prealabilă în gestionarea rezultatelor;
  b) cererile de audiere ale sportivilor sau altor persoane formulate după aducerea la cunoştinţă a acuzaţiei de încălcare a reglementărilor anti-doping ca urmare a finalizării procedurii administrative de cercetare prealabilă în gestionarea rezultatelor;c) cererile formulate de către sportivi în legătură cu suspendarea provizorie obligatorie potrivit art. 80, de suspendare provizorie opţională a sportivilor, personalului asistent al sportivilor şi persoanelor faţă de care ANAD susţine acuzaţia de încălcare a reglementărilor anti-doping, pentru care suspendarea provizorie nu este obligatorie;d) efectuarea audierilor în regim de urgenţă, la sesizarea preşedintelui ANAD pentru sportivii sau personalul asistent al sportivului sau alte persoane faţă de care s-a dispus o măsură de suspendare provizorie; e) cererile accesorii sau incidentale în legătură cu soluţionarea cauzei.
  (2) Comisia de audiere va fi echitabilă, imparţială şi independentă operaţional, în sensul definiţiei de la art. 4 pct. 26.
  Articolul 63(1) Comisia de apel soluţionează:a) apelurile formulate împotriva deciziilor prevăzute la art. 110;b) apelurile în regim de urgenţă.(2) Comisia de apel va fi echitabilă, imparţială şi independentă operaţional şi instituţional în sensul definiţiilor de la art. 4 pct. 25 şi 26. Articolul 64(1) Comisia de audiere este compusă dintr-un număr de până la 12 membri, selectaţi pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii. Membrii Comisiei de audiere sunt selectaţi de către o comisie formată din 5 reprezentanţi ai mediului academic şi universitar.(2) Comisia de audiere este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, aleşi pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea realegerii o singură dată. Alegerea şi revocarea preşedintelui şi vicepreşedintelui se realizează de către plenul Comisiei de audiere prin votul secret al majorităţii membrilor în funcţie. (3) Calitatea de membru al Comisiei de audiere este incompatibilă cu calitatea de membru al Comisiei de apel şi cu orice funcţie sau calitate deţinută în cadrul ANAD, Ministerului Sportului, federaţiilor naţionale şi ligilor profesioniste, al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, al Comitetului Paralimpic Român sau al Secretariatului General al Guvernului.(4) Membrii Comisiei de audiere pot fi recuzaţi de către părţile implicate în soluţionarea cazului, dacă există temei pentru un posibil conflict de interese. (5) Membrii Comisiei de audiere se abţin de la soluţionarea cazului în situaţia în care se află în conflict de interese sau incompatibilitate.(6) Membrii Comisiei de audiere au obligaţia de a depune la data începerii mandatului declaraţii de confidenţialitate şi declaraţii de incompatibilitate şi conflict de interese. Articolul 65(1) Membrii Comisiei de audiere îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, aprobat prin ordin al preşedintelui ANAD şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Comisia de audiere se reuneşte în plen în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor în funcţie.Articolul 66(1) Membrii Comisiei de audiere sunt numiţi prin ordin al preşedintelui ANAD conform rezultatelor selecţiei efectuate de către comisia prevăzută la art. 64 alin. (1). (2) Criteriile de selecţie pentru a fi desemnat ca membru în Comisia de audiere sunt următoarele: a) să fie cetăţean român cu domiciliul în România;
  b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; c) să aibă o bună reputaţie; d) să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;e) să nu deţină calităţi sau funcţii de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor;f) să nu fie suspendat din activitatea sportivă, ca urmare a săvârşirii unei încălcări a reglementărilor anti-doping;g) să aibă experienţă de minimum 5 ani în unul dintre următoarele domenii: juridic, medical, al ştiinţelor naturii şi sport şi care să aibă obligatoriu experienţă şi/sau cunoştinţe în domeniul anti-doping, cu respectarea prevederilor Codului şi a Standardului internaţional pentru gestionarea rezultatelor.
  (3) Selectarea membrilor Comisiei de audiere se realizează de către comisia de selecţie prevăzută la art. 64 alin. (1), în baza procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (4) Revocarea membrilor Comisiei de audiere se face la propunerea preşedintelui Comisiei de audiere prin ordin al preşedintelui ANAD. (5) Mandatul membrilor Comisiei de audiere încetează înainte de termen în următoarele situaţii:a) renunţarea la calitatea de membru; b) revocarea membrilor Comisiei de audiere ca urmare a nerespectării obligaţiilor ce le revin; c) refuzul semnării declaraţiilor de confidenţialitate şi conflict de interese; d) deces;
  e) dobândirea unei calităţi, demnităţi sau funcţii de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de audiere.
  (6) În cazurile prevăzute la alin. (5) se numeşte un nou membru, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.
  Articolul 67(1) Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor completelor Comisiei de audiere şi alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere se asigură de către secretariatul acesteia. (2) Secretariatul Comisiei de audiere se asigură de către ANAD şi este format din 2 persoane, desemnate prin ordin al preşedintelui ANAD.(3)
  Dispoziţiile privind recuzarea membrilor Comisiei de audiere se aplică în mod corespunzător şi membrilor secretariatului acesteia.
  (4) Membrii Comisiei de audiere, care participă la şedinţe, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă de până la 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui ANAD şi se asigură din bugetul ANAD. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiei, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi întro lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui ANAD.
  Articolul 68(1) Pentru soluţionarea cauzelor de către Comisia de audiere se percepe taxa de audiere, care se face venit la bugetul ANAD.(2) Cuantumul taxei de audiere şi condiţiile în care se acordă ajutorul public judiciar cu privire la taxa de audiere se stabilesc prin ordin al preşedintelui ANAD care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 69
  (1) Comisia de apel este compusă dintr-un număr de până la 12 membri, selectaţi pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii. Membrii Comisiei de apel sunt selectaţi de către o comisie formată din 5 reprezentanţi ai mediului academic şi universitar.(2) Comisia de apel este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, aleşi pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea realegerii o singură dată. Alegerea şi revocarea preşedintelui şi vicepreşedintelui se realizează de către plenul Comisiei de apel prin votul secret al majorităţii membrilor în funcţie.(3) Calitatea de membru al Comisiei de apel este incompatibilă cu calitatea de membru al Comisiei de audiere şi cu orice funcţie sau calitate deţinută în cadrul ANAD, Ministerului Sportului, federaţiilor naţionale şi ligilor profesioniste, a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, a Comitetului Paralimpic Român sau a Secretariatului General al Guvernului.(4) Membrii Comisiei de apel pot fi recuzaţi de către părţile implicate în soluţionarea cazului dacă există temei pentru un posibil conflict de interese. (5) Membrii Comisiei de apel se abţin de la soluţionarea cazului în situaţia în care se află în conflict de interese sau incompatibilitate.(6) Membrii Comisiei de apel au obligaţia de a depune la data începerii mandatului declaraţii de confidenţialitate şi declaraţii de incompatibilitate şi conflict de interese.
  Articolul 70(1) Membrii Comisiei de apel îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, aprobat prin ordin al secretarului general al Guvernului.(2) Comisia de apel se reuneşte în plen în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor în funcţie.Articolul 71(1) Membrii Comisiei de apel sunt numiţi prin ordin al secretarului general al Guvernului conform rezultatelor selecţiei efectuate de către comisia prevăzută la art. 69 alin. (1).(2) Criteriile de selecţie pentru a fi desemnat ca membru în Comisia de audiere sunt următoarele:a)
  să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;
  b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; c) să aibă o bună reputaţie; d) să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;e) să nu deţină calităţi sau funcţii de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor;f) să nu fie suspendat din activitatea sportivă, ca urmare a săvârşirii unei încălcări a reglementărilor anti-doping;g) să aibă experienţă de minimum 5 ani în unul dintre următoarele domenii: juridic, medical, al ştiinţelor naturii şi sport şi care să aibă obligatoriu experienţă şi/sau cunoştinţe în domeniul anti-doping, cu respectarea prevederilor Codului şi a Standardului internaţional pentru gestionarea rezultatelor.
  (3) Selectarea membrilor Comisiei de apel se realizează în baza procedurii de selecţie aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului.(4) Revocarea membrilor Comisiei de apel se face la propunerea preşedintelui Comisiei de apel prin ordin al secretarului general al Guvernului.(5) Mandatul membrilor Comisiei de apel încetează înainte de termen în următoarele situaţii:a) renunţarea la calitatea de membru; b) revocarea membrilor Comisiei de apel ca urmare a nerespectării obligaţiilor ce le revin; c) refuzul semnării declaraţiilor de confidenţialitate şi conflict de interese; d) deces;
  e) dobândirea unei calităţi, demnităţi sau funcţii de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de apel.
  (6) În cazurile prevăzute la alin. (5) se numeşte un nou membru, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.
  Articolul 72(1) Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor completelor Comisiei de apel şi alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel se asigură de către secretariatul acesteia. (2) Secretariatul Comisiei de apel se asigură de către Secretariatul General al Guvernului şi este format din două persoane, desemnate prin ordin al secretarului general al Guvernului.
  Articolul 73Dispoziţiile privind recuzarea membrilor Comisiei de apel se aplică în mod corespunzător şi membrilor secretariatului Comisiei de apel.Articolul 74Membrii Comisiei de apel, care participă la şedinţe, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă de 20% din indemnizaţia lunară a secretarului general adjunct al Guvernului şi se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiei, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a secretarului general adjunct.Articolul 75(1) Pentru soluţionarea cauzelor de către Comisia de apel se percepe taxa de apel care se constituie venit la bugetul de stat.
  (2) Cuantumul taxei de apel şi condiţiile în care se acordă ajutorul public judiciar cu privire la taxa de apel se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 76(1) Procedura de audiere în faţa Comisiei de audiere şi a Comisiei de apel se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:a) organizarea unei audieri imparţiale şi într-un interval de timp rezonabil; b) dreptul de a fi reprezentat de avocat pe cheltuiala persoanei; c) dreptul de a fi informat corect şi la timp despre învinuirea adusă de încălcare a reglementărilor anti-doping; d) dreptul de acces la dovezi relevante şi dreptul de a prezenta dovezi relevante, dreptul de a depune concluzii scrise şi orale, dreptul de a chema şi examina martori;
  e) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, desemnat de completul care soluţionează cauza, persoana urmând a suporta costurile; f) dreptul sportivului sau al altei persoane de a solicita o audiere publică. ANAD poate de asemenea solicita o audiere publicã, cu condiţia ca sportivul sau cealaltă persoană să îşi fi exprimat consimţământul în scris în acest sens; g) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată şi comunicată într-un timp rezonabil.
  (2) În situaţia în care Comisia de audiere sau Comisia de apel consideră necesară prezenţa la audieri a unor persoane, altele decât sportivul sau o altă persoană împotriva căreia a fost formulată acuzaţia de încălcare a reglementărilor anti-doping, acestea sunt obligate să se prezinte în locul, ziua şi la ora comunicate, având obligaţia să declare tot ceea ce ştiu cu privire la posibila încălcare a reglementărilor anti-doping.(3) Soluţionarea cauzelor în faţa Comisiei de audiere sau a Comisiei de apel se desfăşoară cu celeritate, în termen de 6 luni de la data sesizării Comisiei de audiere, respectiv de la data sesizării Comisiei de apel, cu posibilitatea prelungirii duratei, în cazuri temeinic motivate. (4) Amânarea pronunţării deciziilor nu poate depăşi 15 zile de la data şedinţei în care completul a administrat toate probele solicitate de părţi şi a decis închiderea dezbaterilor asupra cauzei.
  (5) Deciziile pronunţate de către Comisia de audiere şi de către Comisia de apel se redactează în maximum 30 de zile de la pronunţare.(6) Deciziile Comisiei de audiere şi ale Comisiei de apel se comunică părţilor în termen de maximum 10 zile de la redactare şi cuprind termenul de exercitare a căii de atac şi organul jurisdicţional la care se depune calea de atac. Alte entităţi cu drept de apel în conformitate cu art. 111 şi 114 trebuie notificate simultan în conformitate cu Codul şi cu Standardul internaţional pentru gestionarea rezultatelor.
  Articolul 77Organizaţia anti-doping cu drept de a formula apel cu privire la o decizie primită în conformitate cu prevederile art. 83 poate solicita, în termen de 15 zile de la primirea deciziei, o copie a dosarului. Articolul 78Deciziile Comisiei de audiere şi ale Comisiei de apel pot fi atacate cu apel potrivit art. 110 şi 113.
  Articolul 79(1) Acuzaţiile privind încălcările reglementărilor anti-doping formulate împotriva sportivului de nivel internaţional şi naţional, personalului asistent al sportivilor sau altei persoane pot face obiectul unei audieri unice în fata Curţii de arbitraj sportiv, fără obligativitatea unei audieri preliminare, pe baza consimţământului sportivului, personalului asistent al sportivului sau altor persoane, al ANAD şi al WADA. (2) Dacă sportivul, personalul asistent al sportivilor sau altă persoană şi ANAD convin să procedeze la o audiere unică la Curtea de arbitraj sportiv, ANAD va solicita acordul WADA cu privire la această propunere. În situaţia în care WADA nu este de acord, atunci cazul va fi judecat de Comisia de audiere de pe lângă ANAD.(3) În situaţia în care toate părţile relevante convin să sesizeze CAS ca unică instanţă, în momentul începerii procedurii, ANAD are obligaţia să notifice imediat organizaţiile anti-doping cu drept de a formula apel, conform art. 111 şi 114, astfel încât acestea să poată interveni în proces.Articolul 80(1) Suspendarea provizorie este o măsură care se poate dispune în situaţia în care sportivul, personalul asistent al sportivilor sau altă persoană căruia/căreia li s-a adus la cunoştinţă acuzaţia de încălcare a reglementărilor anti-doping nu acceptă suspendarea provizorie voluntară.
  (2) Suspendarea provizorie voluntară constă în acceptarea voluntară expresă de către sportiv sau o altă persoană a unei măsuri de suspendare provizorie. (3) Sportivii pot accepta, din proprie iniţiativă, o măsură de suspendare provizorie voluntară dacă procedează astfel cel mai târziu până la: a) expirarea unui termen de 10 zile de la raportul analitic pentru proba B sau renunţarea la analizarea probei B sau a unui termen de 10 zile de la notificarea cu privire la orice altă încălcare a reglementărilor anti-doping; sau b) data la care sportivul concurează pentru prima oară după o astfel de raportare sau notificare. (4) Alte persoane pot accepta din proprie iniţiativă o măsură de suspendare provizorie voluntară dacă procedează astfel în termen de 10 zile de la notificarea cu privire la încălcarea unei reglementări anti-doping.(5) Suspendarea provizorie a unui sportiv este obligatorie pe baza unui rezultat pozitiv al probei A sau a unui rezultat pozitiv din paşaportul biologic, raportat pentru o substanţă interzisă sau o metodă interzisă, alta decât o substanţă specifică sau o metodă specifică.(6) Suspendarea provizorie a unui sportiv sau personalului asistent al sportivilor ori a oricărei alte persoane este de asemenea impusă în cazul încălcărilor reglementărilor antidoping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e)-i) şi k).(7) Suspendarea provizorie, conform alin. (5) şi (6), se dispune prin decizia preşedintelui ANAD, care sesizează de îndată Comisia de audiere în vederea audierii în regim de urgenţă a sportivului sau altei persoane.(8) Perioada de suspendare provizorie poate fi eliminată în situaţia în care sportivul dovedeşte în faţa Comisiei de audiere că rezultatul pozitiv ar fi putut fi cauzat de utilizarea unui produs contaminat sau încălcarea presupune o substanţă de abuz şi sportivul face dovada că are dreptul la o reducere a sancţiunii conform art. 87.(9) Nu poate fi contestată cu apel decizia unui organism de audiere de a nu elimina o măsură de suspendare provizorie obligatorie în temeiul susţinerilor unui sportiv referitoare la un produs contaminat precizat la alin. (8).(10) Posibilitatea unui apel în regim de urgenţă împotriva unei măsuri de suspendare provizorie sau a unei decizii de a nu impune o suspendare provizorie este prevăzută la art. 110 alin. (3) lit. j).(11) Dacă nu s-a comunicat deja în temeiul unei alte prevederi din prezenta lege, impunerea unei măsuri de suspendare provizorie comunicată unui sportiv sau unei alte persoane sau acceptarea voluntară a unei măsuri de suspendare provizorie sau revocarea uneia dintre acestea trebuie comunicată imediat de către ANAD în atenţia organizaţiilor naţionale anti-doping şi federaţiilor internaţionale de care aparţine sportivul sau altă persoană şi în atenţia WADA şi trebuie imediat raportată în ADAMS.
  Capitolul IX Confidenţialitate şi raportareArticolul 81(1) Numele sportivului sau altei persoane faţă de care s-a formulat acuzaţia de încălcare a reglementărilor antidoping, substanţa sau metoda interzisă şi natura încălcării, precum şi dacă sportivul sau o altă persoană face obiectul unei măsuri de suspendare provizorie vor fi făcute publice de către ANAD, după înştiinţarea acestora şi a organizaţiilor anti-doping relevante. (2) În termen de 20 de zile de la data la care deciziile cu privire la încălcările anti-doping au rămas definitive potrivit prezentei legi, ANAD trebuie să facă publică decizia dispusă incluzând sportul, reglementarea anti-doping încălcată, numele sportivului sau al altei persoane care a săvârşit încălcarea, substanţa interzisă sau metoda interzisă implicată, dacă este cazul, precum şi consecinţele impuse. (3) În termen de 20 de zile, ANAD trebuie, de asemenea, să facă publice rezultatele deciziilor luate în apel în cazurile de încălcare a reglementărilor anti-doping, incluzând şi informaţiile precizate mai sus.(4) În toate cazurile în care s-a stabilit, după o procedură de audiere sau de apel, că un sportiv sau o altă persoană nu a săvârşit o încălcare a reglementărilor anti-doping, faptul că decizia a fost atacată cu apel poate fi făcut public. Cu toate acestea, decizia şi faptele care stau la baza ei pot fi făcute publice numai cu consimţământul sportivului sau al altei persoane care face obiectul deciziei. ANAD trebuie să depună eforturi rezonabile pentru a obţine acest consimţământ şi, în situaţia în care îl obţine, va face publică decizia în integralitatea sa sau într-o formă redactată pe care sportivul sau o altă persoană să o aprobe.(5) Informaţiile făcute publice potrivit alin. (1)-(4) sunt prezentate şi păstrate pe perioada suspendării pe pagina de internet a ANAD şi ale federaţiilor sportive naţionale responsabile, acolo unde acestea există, dar nu mai puţin de o lună.
  (6) Cu excepţia prevederilor alin. (1), preşedintele ANAD sau, în lipsa acestuia, înlocuitorul său poate formula comentarii publice cu referire la aspectele specifice ale unui caz aflat în desfăşurare, doar ca răspuns la comentarii publice atribuite sportivului, altei persoane sau anturajului acestora sau altor reprezentanţi sau bazate pe informaţii furnizate de aceştia. Altfel, nicio organizaţie anti-doping sau laborator sau reprezentant oficial al acestora nu va face comentarii publice cu referire la aspectele specifice ale unui caz aflat în desfăşurare. (7) Informarea publică obligatorie prevăzută la alin. (2) nu va fi necesară în cazurile în care sportivul sau o altă persoană este un minor, o persoană protejată sau sportiv practicant al sportului recreativ. Orice informare publică facultativă într-un caz ce priveşte un minor, o persoană protejată sau sportiv practicant al sportului recreativ va fi corelată proporţional cu faptele şi circumstanţele cazului.
  Articolul 82ANAD va notifica toate entităţile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. a)-c), e) şi g) şi art. 114 în legătură cu deciziile referitoare la faptul că încălcarea nu a avut loc, impunerea unei măsuri de suspendare provizorie, acceptarea unei sancţiuni fără parcurgerea procedurii de audiere de către un sportiv sau o persoană din cadrul personalului asistent al sportivilor sau altă persoană.Articolul 83Deciziile cu privire la încălcări ale reglementărilor anti-doping vor include toate motivele avute în vedere în pronunţarea deciziei, inclusiv, dacă este cazul, motivarea opţiunii de a nu impune sancţiunea cea mai severă.
  Articolul 84Un element obligatoriu al fiecărei sancţiuni constă în publicarea automată a acesteia, conform prevederilor Codului şi ale Standardului internaţional pentru gestionarea rezultatelor.
  Capitolul X SancţiuniArticolul 85(1) O încălcare a reglementărilor anti-doping întrun sport individual prevăzută la art. 2 alin. (2) în legătură cu o testare în competiţie duce automat la descalificarea rezultatelor individuale obţinute în acea competiţie, cu toate consecinţele decurgând de aici, inclusiv retragerea oricăror medalii, puncte şi premii.(2) O încălcare a reglementărilor anti-doping produsă în cursul sau în legătură cu o manifestare sportivă poate să determine - conform deciziei organismului sub egida căruia se desfăşoară manifestarea sportivă - descalificarea tuturor rezultatelor individuale obţinute de sportivul în cauză în cadrul acelei manifestări sportive, cu toate consecinţele decurgând de aici, inclusiv retragerea tuturor medaliilor, punctelor şi premiilor, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3). Printre factorii de care trebuie să se ţină seama când se decide asupra descalificării altor rezultate din cadrul unei manifestări sportive se numără, de exemplu, gravitatea încălcării reglementărilor anti-doping şi dacă sportivul a fost testat negativ la celelalte competiţii.
  (3) În situaţia în care sportivul dovedeşte lipsa vinovăţiei sau neglijenţei în legătură cu încălcările prevăzute la alin. (2), rezultatele individuale ale sportivului la celelalte competiţii nu vor fi descalificate decât dacă rezultatele sportivului în competiţii, altele decât cea în care s-a produs încălcarea reglementărilor anti-doping, ar fi putut fi afectate de încălcarea de către sportiv a prevederilor art. 2 alin. (2). (4) În plus faţă de descalificarea automată a rezultatelor obţinute în competiţia în cadrul căreia s-a prelevat proba pozitivă, prin aplicarea alin. (1), toate celelalte rezultate obţinute de sportiv începând cu data prelevării probei pozitive, fie în competiţie, fie în afara competiţiei, sau cu data săvârşirii oricărei alte încălcări a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi până la data începerii perioadei de suspendare provizorie sau de suspendare vor fi descalificate, cu toate consecinţele ce rezultă din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte şi premii, cu excepţia cazului în care principiul echităţii prevede altfel.
  Articolul 86(1) Faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) şi f) se sancţionează cu suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea eliminării, reducerii sau îngheţării în conformitate cu art. 93, 94 sau 99: a) când încălcarea reglementărilor anti-doping nu presupune o substanţă specifică sau o metodă specifică, cu excepţia cazului în care sportivul sau o altă persoană dovedeşte că încălcarea nu a fost săvârşită cu intenţie;b) când încălcarea reglementării anti-doping presupune o substanţă specifică sau metodă specifică, iar ANAD poate proba că s-a săvârşit cu intenţie; c) în situaţia în care nu sunt aplicabile prevederile de la lit. a) şi b), în conformitate cu art. 88, perioada de suspendare va fi de 2 ani.
  (2) În sensul dispoziţiilor prezentului articol, expresia cu intenţie este menită să identifice sportivii sau alte persoane care au adoptat o conduită despre care ştiau că reprezintă o încălcare a reglementărilor anti-doping sau în relaţie cu care ştiau că există un risc semnificativ ca respectiva conduită să constituie sau să ducă la o încălcare a reglementărilor antidoping şi, în mod vădit, au desconsiderat acest risc.(3) O încălcare a reglementărilor anti-doping având ca temei un rezultat analitic pozitiv pentru o substanţă care este interzisă numai în competiţie va fi prezumată ca fiind săvârşită fără intenţie, dacă substanţa este o substanţă specifică şi sportivul poate dovedi că substanţa interzisă a fost utilizată în afara competiţiei. (4) O încălcare a reglementărilor anti-doping având ca temei un rezultat analitic pozitiv pentru o substanţă care este interzisă numai în competiţie va fi considerată ca fiind săvârşită fără intenţie, dacă substanţa nu este o substanţă specifică şi sportivul poate dovedi că substanţa interzisă a fost utilizată în afara competiţiei într-un context care nu a avut legătură cu performanţa în sport.
  Articolul 87(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale art. 86, în situaţia în care încălcarea reglementărilor anti-doping presupune o substanţă de abuz: a) dacă sportivul poate stabili că orice ingerare sau utilizare a unei substanţe de abuz s-a produs în afara competiţiei şi nu a avut legătură cu performanţa în sport, atunci perioada de suspendare este de trei luni;
  b) totodată, perioada de suspendare poate fi redusă la o lună dacă sportivul sau o altă persoană finalizează în mod adecvat un program de tratament pentru substanţe de abuz aprobat de ANAD.
  (2) Perioada de suspendare, stabilită în temeiul alin. (1), nu face obiectul niciunei reduceri în temeiul dispoziţiilor art. 94.
  Articolul 88În situaţia în care ingerarea, utilizarea sau posesia se produce în competiţie şi sportivul poate dovedi că împrejurările referitoare la ingerare, utilizare sau posesie nu au avut legătură cu performanţa în sport, atunci acestea nu vor fi considerate ca săvârşite cu intenţie în sensul art. 86 alin. (1) şi nu vor constitui un temei pentru a se reţine circumstanţe agravante în sensul art. 90. Articolul 89Perioada de suspendare pentru încălcări ale reglementărilor anti-doping, altele decât cele prevăzute în art. 86-88, dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 96 sau 99, va fi după cum urmează:a) pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) sau e) perioada de suspendare va fi de 4 ani, cu următoarele excepţii: în situaţia în care sportivul nu se prezintă pentru prelevarea probei, dacă acesta poate dovedi că încălcarea reglementărilor anti-doping a fost săvârşită fără intenţie, perioada de suspendare va fi de 2 ani; în toate celelalte cazuri, în situaţia în care sportivul sau altă persoană poate face dovada unor circumstanţe excepţionale care justifică o reducere a perioadei de suspendare, perioada de suspendare va fi cuprinsă între 2 şi 4 ani, în funcţie de gradul de vinovăţie al sportivului sau altei persoane, sau în cazul în care este implicată o persoană protejată sau un sportiv care practică sportul recreativ, perioada de suspendare va fi de maximum 2 ani până la minimum o mustrare şi nicio perioadă de suspendare, în funcţie de gradul de vinovăţie al persoanei protejate sau sportivului care practică sportul recreativ;b) pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d), perioada de suspendare va fi de 2 ani, cu posibilitatea reducerii la o perioadă minimă de un an, în funcţie de gradul de vinovăţie a sportivului. Individualizarea alegerii între o perioadă de suspendare de 2 ani şi, respectiv, de un an prevăzută de acest articol nu este aplicabilă sportivilor cu un istoric de modificare a informaţiilor de localizare de ultim moment sau cu o conduită similară care generează o suspiciune gravă că sportivul a încercat să evite procedura de testare;c) pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) sau h), perioada de suspendare va fi de minimum 4 ani, mergând până la suspendarea pe viaţă, în funcţie de severitatea încălcării. O încălcare a art. 2 alin. (2) lit. g) sau h) care implică o persoană protejată va fi considerată drept o încălcare deosebit de gravă şi, dacă este săvârşită de un membru al personalului asistent al sportivului, pentru încălcări altele decât cele care presupun o substanţă specifică, va fi sancţionată cu suspendarea pe viaţă a respectivului membru al personalului asistent al sportivului. În plus, încălcările grave ale art. 2 alin. (2) lit. g) sau h), care pot constitui şi încălcări ale unor legi şi reglementări din afara domeniului sportului, vor fi raportate autorităţilor administrative, profesionale şi judiciare competente;d) pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. i), perioada de suspendare va fi de la un minimum de 2 ani până la suspendare pe viaţă, în funcţie de gravitatea încălcării;e) pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. j), perioada de suspendare va fi de 2 ani, cu posibilitatea reducerii perioadei la un minimum de un an, în funcţie de gradul de vinovăţie a sportivului sau a altei persoane şi de alte circumstanţe ale cazului;f) pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. k), perioada de suspendare va fi de minimum 2 ani până la suspendarea pe viaţă, în funcţie de gravitatea încălcării săvârşite de sportiv sau de altă persoană. Articolul 90În situaţia în care ANAD stabileşte într-un caz individual care presupune o încălcare a reglementărilor antidoping, alta decât încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. g)-i) şi k), că există circumstanţe agravante care justifică impunerea unei perioade de suspendare mai mare decât sancţiunea standard, atunci perioada de suspendare aplicabilă va fi mărită cu o perioadă suplimentară de suspendare de până la 2 ani, în funcţie de gravitatea încălcării şi natura circumstanţelor agravante, cu excepţia cazului în care sportivul sau o altă persoană poate stabili că nu a săvârşit cu bună-ştiinţă încălcarea reglementărilor anti-doping. Articolul 91(1) Pentru încălcarea reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) şi g)-k), prin derogare de la prevederile art. 492 şi 493 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 252 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele ANAD dispune destituirea din funcţie, sau, după caz, încetarea contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei emise de organul competent potrivit legii. (2) Pentru încălcarea reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) şi g)-k), prin derogare de la prevederile art. 252 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, directorul LCD dispune încetarea contractului de muncă, ca sancţiune disciplinară, pentru personalul contractual de conducere şi de execuţie al Laboratorului de control doping, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei emise de organul competent potrivit legii. (3) Deciziile prevăzute la alin. (1) şi (2) stabilesc săvârşirea abaterii grave, astfel cum aceasta este definită la art. 4 pct. 1, în conformitate cu condiţiile şi cu procedura prevăzute de prezenta lege.(4)
  Sancţiunea destituirii din funcţie a preşedintelui, vicepreşedintelui ANAD, secretarului general al ANAD sau, după caz, a încetării raporturilor de muncă ale directorului sau directorului adjunct al Laboratorului de control doping se dispune de către prim-ministru sau, după caz, de către secretarul general al Guvernului, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei Comisiei de audiere, rămasă definitivă.
  (5) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, funcţii publice, funcţii de conducere sau calităţi, indiferent de forma de exercitare a acestora, şi/sau funcţii pentru care angajarea se face prin contract individual de muncă, de către prim-ministru, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice sau, după caz, organele de conducere ale uneia dintre autorităţile şi instituţiile publice şi ale persoanelor juridice de interes public sau persoanelor juridice de drept privat menţionate la art. 1 alin. (5) lit. d)-k).
  Articolul 92Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Capitolul XI Eliminarea, reducerea sau îngheţarea perioadei de suspendare sau a altor consecinţeArticolul 93Dacă un sportiv sau o altă persoană poate demonstra, într-un caz particular, că nu i se poate imputa vinovăţia sau neglijenţa, perioada de suspendare altfel aplicabilă va fi eliminată. Articolul 94(1) Reducerea perioadei de suspendare în temeiul lipsei vinovăţiei sau neglijenţei semnificative pentru încălcările reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) şi f) se aplică în următoarele situaţii: a) în situaţia în care încălcarea reglementărilor anti-doping presupune o substanţă specifică, alta decât o substanţă de abuz, sau o metodă specifică, iar sportivul sau o altă persoană poate dovedi lipsa vinovăţiei sau neglijenţei semnificative, atunci sancţiunea va fi sub formă de mustrare şi fără perioadă de suspendare, până la un maximum de 2 ani de suspendare, în funcţie de gradul de vinovăţie a sportivului sau a altei persoane; b) în situaţia în care sportivul sau o altă persoană poate dovedi atât lipsa vinovăţiei sau neglijenţei semnificative, cât şi faptul că substanţa interzisă detectată, alta decât o substanţă de abuz, provine dintr-un produs contaminat, atunci sancţiunea va fi sub formă de mustrare şi fără perioadă de suspendare, până la un maximum de 2 ani de suspendare, în funcţie de gradul de vinovăţie a sportivului sau a altei persoane;c) în situaţia în care încălcarea reglementărilor anti-doping, care nu implică o substanţă de abuz, este săvârşită de o persoană protejată sau de un sportiv care practică sportul recreativ, iar persoana protejată sau sportivul care practică sportul recreativ poate să dovedească lipsa vinovăţiei sau a neglijenţei semnificative, atunci sancţiunea va fi sub formă de mustrare fără perioadă de suspendare, până la un maximum de 2 ani de suspendare, în funcţie de gradul de vinovăţie a sportivului sau a altei persoane.(2) Toate reducerile aplicate în temeiul alin. (1) se exclud reciproc şi nu pot fi cumulate.
  Articolul 95(1) Dacă un sportiv sau o altă persoană poate dovedi într-un caz particular, căruia nu i se aplică prevederile art. 93, că nu poartă răspunderea unei vinovăţii sau neglijenţe semnificative, atunci, în funcţie de reducerea suplimentară sau eliminarea suspendării în conformitate cu art. 98, perioada de suspendare altfel aplicabilă poate fi redusă în funcţie de gradul de vinovăţie a sportivului sau a altei persoane, dar aceasta nu poate fi mai mică decât jumătatea perioadei de suspendare altfel aplicabile.(2) Dacă perioada de suspendare constă în suspendarea pe viaţă, perioada redusă în conformitate cu prezentul articol nu poate fi mai mică de 8 ani. Articolul 96Dispoziţiile art. 95 se aplică oricăror încălcări ale reglementărilor anti-doping, cu excepţia acelora în care intenţia constituie un element al încălcării reglementărilor anti-doping sau constituie un element al unei anumite sancţiuni ori în cazul situaţiilor prevăzute la art. 94 şi 97-100, în temeiul gradului de vinovăţie a sportivului sau a altei persoane.
  Articolul 97(1) În situaţia în care un sportiv sau altă persoană recunoaşte din propria iniţiativă că a săvârşit o încălcare a reglementărilor anti-doping înainte de primirea înştiinţării pentru prelevarea de probe care ar putea dovedi o încălcare a reglementărilor anti-doping sau în cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping, alta decât cea prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a), înaintea comunicării primei înştiinţări referitoare la încălcarea reglementărilor anti-doping gestionate în conformitate cu art. 52 şi această recunoaştere este singura dovadă de încredere privind încălcarea la momentul recunoaşterii, atunci perioada de suspendare poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică de jumătate din perioada de suspendare altfel aplicabilă. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care sportivul sau o altă persoană mărturiseşte şi recunoaşterea survine după ce acesta crede că urmează să fie prins. (3) Reducerea care se aplică din perioada suspendării trebuie să se facă în corelaţie cu probabilitatea ca sportivul sau altă persoană să fi fost depistaţi, dacă nu ar fi ales să recunoască din propria iniţiativă.Articolul 98(1) Anterior unei decizii atacate cu apel sau expirării termenului acordat pentru formularea apelului, ANAD poate să suspende o parte din consecinţele dispuse, altele decât descalificarea şi informarea publică obligatorie, într-un caz individual în situaţia în care sportivul sau o altă persoană a acordat un ajutor substanţial unei organizaţii anti-doping, unei autorităţi judiciare sau unui organism disciplinar profesional care să determine:a) descoperirea sau dovedirea de către o organizaţie antidoping a unei încălcări a reglementărilor anti-doping săvârşite de o altă persoană;
  b) descoperirea sau dovedirea de către un organism judiciar sau disciplinar a unei fapte de natură penală sau a încălcării unor reguli profesionale de către o altă persoană, iar informaţia furnizată de persoana care acordă un ajutor substanţial să fie adusă la cunoştinţa ANAD;c) iniţierea procedurilor de către WADA împotriva unui semnatar, a unui laborator acreditat de WADA sau unei unităţi de management al paşaportului biologic al sportivului privind neconformitatea cu Codul, standardul internaţional sau documentul tehnic;d) cu acordul WADA, dovedirea de către un organism judiciar sau disciplinar a unei fapte de natură penală sau a încălcării unor reguli profesionale sau sportive care decurg din încălcarea integrităţii sportive, alta decât dopajul.
  (2) După o decizie dispusă în apel conform cap. XIV din prezenta lege sau după expirarea termenului-limită pentru a formula apel, ANAD poate suspenda o parte a consecinţelor altfel aplicabile numai cu aprobarea WADA şi a federaţiei internaţionale relevante.(3) Durata cu care perioada de suspendare altfel aplicabilă poate fi îngheţată se va stabili în funcţie de gravitatea încălcării anti-doping săvârşite de sportiv sau de altă persoană şi de relevanţa ajutorului substanţial oferit de sportiv sau de altă persoană în efortul de a elimina dopajul din sport, neconformitatea cu Codul şi/sau încălcări ale integrităţii sportului. (4) Nu se poate îngheţa mai mult de 3∕4 din perioada de suspendare altfel aplicabilă.
  (5) În situaţia în care perioada de suspendare altfel aplicabilă este suspendarea pe viaţă, atunci perioada de suspendare rămasă de executat nu va putea fi mai mică de 8 ani. (6) În sensul prevederilor alin. (3)-(5), perioada de suspendare altfel aplicabilă nu include nicio perioadă de suspendare care ar putea fi adăugată conform dispoziţiilor legale privind încălcările multiple. (7) ANAD trebuie să permită sportivului sau altei persoane să furnizeze informaţii în condiţiile unui acord fără prejudiciu, dacă se solicită astfel de către un sportiv sau o altă persoană care doreşte să acorde ajutor substanţial. (8) În situaţia în care sportivul sau o altă persoană încetează cooperarea şi furnizarea de ajutor substanţial complet şi credibil pe care s-a întemeiat suspendarea consecinţelor, atunci ANAD va reinstitui consecinţele dispuse iniţial. (9) În situaţia în care ANAD decide să reinstituie sau decide să nu reinstituie consecinţele suspendate, acea decizie poate fi contestată de orice persoană cu drept de apel, conform prevederilor art. 111 şi 114.
  Articolul 99
  (1) În vederea încurajării sportivilor şi a altor persoane să acorde ajutor substanţial ANAD şi altor organizaţii anti-doping, la solicitarea ANAD sau la solicitarea sportivului sau a altei persoane care a săvârşit sau se prezumă că a săvârşit o încălcare a unei reglementări anti-doping sau o altă încălcare a Codului, WADA îşi poate da acordul, în orice etapă a procesului de gestionare a rezultatelor, inclusiv după o decizie rămasă definitivă în apel, cu privire la ceea ce consideră a fi o măsură adecvată de îngheţare a perioadei de suspendare altfel aplicabilă sau de suspendare a altor consecinţe.(2) În circumstanţe excepţionale, în temeiul sprijinului substanţial, WADA îşi poate da acordul pentru măsuri de îngheţare a unei perioade de suspendare sau pentru suspendarea altor consecinţe mai grave decât cele altfel prevăzute la art. 87 şi 88 sau chiar pentru eliminarea perioadei de suspendare, a informării publice obligatorii şi/sau anularea măsurii de returnare a premiilor în bani sau a măsurii de aplicare a unor amenzi sau costuri. Aprobarea acordată de către WADA va face obiectul reinstituirii consecinţelor prevăzute la art. 85 şi 89.(3) Fără a aduce atingere prevederilor art. 110, deciziile luate de WADA în contextul prezentului articol nu pot fi atacate cu apel.
  Articolul 100(1) În situaţia în care, în temeiul ajutorului substanţial, ANAD suspendă o parte a unei sancţiuni altfel aplicabile, aceasta va notifica în conformitate cu art. 81-83 decizia motivată celorlalte organizaţii anti-doping care au drept de a formula apel, aşa cum se prevede la art. 111 şi 114 din prezenta lege.(2) În circumstanţe absolut excepţionale, dacă WADA decide că ar fi în interesul optim al efortului anti-doping, aceasta poate autoriza ANAD să încheie acorduri de confidenţialitate care să limiteze sau să amâne publicarea acordurilor referitoare la ajutorul substanţial sau a informaţiilor privind natura ajutorului substanţial acordat. Articolul 101(1) În situaţia în care un sportiv, personalul asistent al sportivilor sau o altă persoană dovedeşte că are dreptul la eliminarea sau reducerea unei sancţiuni, fiindu-i incidente dispoziţiile art. 94-99, înainte de aplicarea oricărei măsuri de reducere sau de suspendare, conform prevederilor art. 99 şi 100, perioada de suspendare altfel aplicabilă va fi stabilită conform art. 87 şi 94-98. (2) Dacă sportivul sau o altă persoană dovedeşte că îi sunt aplicabile prevederile art. 85-90 cu privire la reducerea sau îngheţarea perioadei de suspendare, atunci perioada de suspendare poate fi redusă sau îngheţată, dar nu sub pragul de 1/4 din perioada de suspendare altfel aplicabilă.Articolul 102(1) În situaţia în care sportivul sau altă persoană, după înştiinţarea sa de către ANAD cu privire la o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping pentru care sancţiunea prevăzută este de 4 ani sau mai mare, inclusiv orice perioadă de suspendare ca urmare a reţinerii circumstanţelor agravante pentru încălcarea reglementărilor anti-doping, admite încălcarea şi acceptă perioada de suspendare prevăzută în cel mult 20 de zile de la primirea notificării privind acuzaţia de încălcare a reglementărilor anti-doping, sportivul sau altă persoană poate beneficia de o reducere de un an a perioadei de suspendare impuse de ANAD.
  (2) În situaţia în care sportivul sau o altă persoană primeşte o reducere de un an a perioadei de suspendare în temeiul alin. (1), nu mai poate fi aplicată nicio altă reducere a perioadei de suspendare în temeiul altor dispoziţii legale.
  Articolul 103(1) În situaţia în care sportivul sau o altă persoană recunoaşte o încălcare a reglementărilor anti-doping după ce aceasta i-a fost adusă la cunoştinţă de către ANAD şi acceptă consecinţele agreate de ANAD şi WADA, la latitudinea exclusivă a acestora, atunci:a) sportivul sau altă persoană poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare pe baza unei evaluări întreprinse de ANAD şi WADA, cu aplicarea art. 85-90 şi 93-99 în raport cu presupusa încălcare a reglementărilor anti-doping, gravitatea faptei, gradul de vinovăţie a sportivului sau a altei persoane şi gradul de promptitudine în recunoaşterea încălcării de către sportiv sau altă persoană; şib) perioada de suspendare poate începe cel mai devreme de la data recoltării probei sau de la data la care a avut loc o altă încălcare a reglementărilor anti-doping.(2) Cu toate acestea, în fiecare caz în care prezentul articol se aplică, sportivul sau o altă persoană trebuie să rămână suspendat cel puţin jumătate din perioada de suspendare convenită, care va începe cel mai devreme de la data în care sportivul sau o altă persoană a acceptat impunerea unei sancţiuni sau a unei suspendări provizorii, care a fost ulterior respectată de către sportiv sau o altă persoană.
  (3) Decizia WADA şi a ANAD de a încheia sau nu un acord privind soluţionarea unui caz, precum şi durata reducerii aplicate şi data începerii perioadei de suspendare nu constituie aspecte deduse judecăţii sau revizuirii de către un organism de audiere şi nu pot fi atacate cu apel.
  Articolul 104Dacă un sportiv sau altă persoană doreşte să încheie un acord privind soluţionarea unui caz potrivit prevederilor art. 103, ANAD trebuie să permită sportivului sau respectivei persoane să discute despre o recunoaştere a încălcării reglementărilor anti-doping în cadrul unui acord fără prejudicii.
  Capitolul XII Reglementări pentru cazurile de încălcări repetateArticolul 105(1) Perioada de suspendare în cazul comiterii unei a doua încălcări a reglementărilor anti-doping de către un sportiv sau o altă persoană va fi cea mai lungă dintre următoarele: a)
  6 luni; sau
  b) o perioadă din intervalul cuprins între suma dintre perioada de suspendare impusă pentru prima încălcare a unei reglementări anti-doping şi perioada de suspendare altfel aplicabilă celei de-a doua încălcări a reglementărilor anti-doping considerată ca şi cum ar fi fost o primă încălcare şi, respectiv, dublul perioadei de suspendare altfel aplicabile pentru a doua încălcare a reglementărilor anti-doping, considerată ca şi cum ar fi fost o primă încălcare.
  (2) Perioada de suspendare din acest interval trebuie stabilită pe baza tuturor circumstanţelor şi a gradului de vinovăţie a sportivului sau a altei persoane cu privire la a doua încălcare. (3) O a treia încălcare a reglementărilor anti-doping va determina întotdeauna o suspendare pe viaţă, cu excepţia situaţiilor în care cea de-a treia încălcare îndeplineşte condiţiile pentru eliminarea sau reducerea perioadei de suspendare conform art. 93 sau 94, sau presupune o încălcare prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. d). În aceste cazuri particulare, perioada de suspendare va fi de la 8 ani la suspendarea pe viaţă.(4) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) şi (3) poate fi redusă ulterior prin aplicarea art. 99.(5) Următoarele situaţii nu constituie încălcări ale reglementărilor anti-doping în sensul alin. (1)-(4):a) o încălcare a reglementărilor anti-doping pentru care sportivul sau o altă persoană poate dovedi lipsa vinovăţiei sau neglijenţei;
  b) o încălcare a reglementărilor anti-doping sancţionată potrivit art. 87.
  (6) În scopul aplicării sancţiunilor conform alin. (1)-(4), cu excepţia prevederilor alin. (7) şi (8), o încălcare a reglementărilor anti-doping va fi considerată a doua încălcare doar dacă ANAD poate dovedi că sportivul sau altă persoană a săvârşit încălcarea suplimentară, după ce sportivului sau altei persoane i-a fost adusă la cunoştinţă prima încălcare conform art. 51 şi 52.(7) În situaţia în care ANAD nu poate dovedi că a notificat sportivul sau altă persoană cu privire la prima încălcare, încălcările vor fi considerate împreună, ca o singură primă încălcare a reglementărilor anti-doping, şi sancţiunea aplicată se va raporta la încălcarea care presupune sancţiunea mai severă, inclusiv cu aplicarea circumstanţelor agravante. Rezultatele obţinute la toate competiţiile începând cu data precedentei încălcări a reglementărilor anti-doping vor fi descalificate, aşa cum se prevede în art. 85.(8) În situaţia în care ANAD stabileşte că un sportiv sau altă persoană săvârşeşte o încălcare anti-doping suplimentară înainte de notificare şi că acea încălcare suplimentară a avut loc cu 12 luni sau mai mult înainte sau după prima încălcare notificată, perioada de suspendare pentru încălcarea suplimentară va fi calculată ca şi cum încălcarea suplimentară constituie o primă încălcare de sine stătătoare şi această perioadă de suspendare se va executa succesiv, mai degrabă decât simultan, cu perioada de suspendare impusă pentru încălcarea notificată mai devreme. În cazul în care se aplică prezentul alineat, încălcările luate împreună constituie o singură încălcare în sensul alin. (1)-(4).(9) În situaţia în care ANAD stabileşte că un sportiv sau o altă persoană a săvârşit o încălcare a art. 2 alin. (2) lit. e) în legătura cu procedura de control doping pentru o presupusă încălcare subiacentă a reglementărilor anti-doping, încălcarea art. 2 alin. (2) lit. e) va fi tratată ca o primă încălcare de sine stătătoare şi perioada de suspendare pentru o astfel de încălcare va fi efectuată consecutiv, mai degrabă decât simultan cu perioada de suspendare, dacă este cazul, impusă pentru încălcarea subiacentă a reglementărilor anti-doping. În situaţia în care prezentul alineat se aplică, încălcările luate împreună constituie o singură încălcare în sensul alin. (1)-(4).(10) În situaţia în care ANAD stabileşte că un sportiv sau altă persoană a săvârşit a doua sau a treia încălcare a reglementărilor anti-doping în decursul unei perioade de suspendare, perioadele de suspendare pentru încălcările multiple vor fi efectuate succesiv, mai degrabă decât simultan.
  (11) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(10), fiecare încălcare a reglementărilor anti-doping trebuie să aibă loc în decursul aceleiaşi perioade de 10 ani, pentru a fi considerate încălcări multiple.(12) Dispoziţiile art. 103 şi 104 se aplică şi în cazul încălcărilor reglementărilor anti-doping repetate.
  Capitolul XIII Începutul perioadei de suspendare, statutul sportivilor, personalului asistent al sportivilor sau altor persoane pe perioada de suspendare şi consecinţe pentru echipeArticolul 106(1) Perioada de suspendare începe de la data emiterii deciziei finale de suspendare în urma audierii sau, dacă se renunţă la audiere sau aceasta nu are loc, de la data de la care aceasta este acceptată sau impusă.(2) Dacă un sportiv sau o altă persoană execută o perioadă de suspendare pentru o încălcare a reglementărilor anti-doping, o nouă perioadă de suspendare va începe în prima zi după ce perioada de suspendare actuală va înceta.
  (3) În situaţia în care s-au produs întârzieri substanţiale în procesul de audiere sau în alte aspecte ale controlului doping şi sportivul sau altă persoană poate stabili că aceste întârzieri nu îi pot fi atribuite, organismul care aplică sancţiunea poate dispune ca perioada de suspendare să înceapă la o dată anterioară, cel mai devreme la data prelevării probei sau la data ultimei încălcări a reglementărilor anti-doping.(4) În condiţiile în care sunt aplicabile prevederile alin. (3), toate rezultatele competiţionale obţinute pe durata perioadei de suspendare, inclusiv în decursul suspendării retroactive, vor fi descalificate.(5) Durata suspendării provizorii se deduce din perioada de suspendare impusă prin decizia de sancţionare, în cazul în care suspendarea provizorie este respectată de către sportivul sau persoana sancţionată cu suspendarea din activitatea sportivă.(6) Dacă perioada de suspendare provizorie nu este respectată de sportivul sau persoana sancţionată, atunci aceasta nu se va deduce din perioada de suspendare aplicată.(7) Dacă se aplică o perioadă de suspendare ca rezultat al unei decizii care este ulterior contestată cu apel, atunci durata unei astfel de suspendări va fi dedusă din perioada de suspendare aplicată prin hotărârea dată în apel.(8) Sportivului sau persoanei care acceptă în mod voluntar, în scris, suspendarea provizorie din partea ANAD şi ulterior respectă perioada de suspendare provizorie aceasta i se va deduce din perioada de suspendare aplicată printr-o decizie definitivă.(9)
  O copie a înscrisului privind acceptarea voluntară de către sportiv sau de către o altă persoană a perioadei de suspendare provizorie va fi comunicată fiecărei părţi îndreptăţite să primească înştiinţarea despre o posibilă încălcare, conform art. 86.
  (10) Perioada de timp dinaintea datei de începere a perioadei de suspendare provizorie sau suspendare provizorie voluntară nu se deduce din perioada de suspendare impusă printr-o decizie definitivă, chiar dacă sportivul a ales să nu mai concureze sau dacă a fost suspendat de către echipa sa.(11) În sporturile de echipă, în situaţia în care o suspendare este impusă cu privire la echipă, dacă principiul echităţii nu prevede altfel, perioada de suspendare va începe cu data deciziei definitive a organismului de audiere cu privire la suspendare sau, dacă s-a renunţat la audiere, cu data la care suspendarea este acceptată sau altfel impusă. Orice perioadă de suspendare provizorie aplicată echipei, fie impusă, fie acceptată voluntar, va fi dedusă din perioada totală de suspendare care trebuie executată.
  Articolul 107(1) Niciun sportiv sau altă persoană care face obiectul unei suspendări sau al unei suspendări provizorii nu poate participa, pe parcursul unei perioade de suspendare sau suspendare provizorie, în nicio calitate, la nicio competiţie sau activitate, alta decât programele autorizate de educaţie antidoping sau de reabilitare, autorizată sau organizată de către un semnatar, o organizaţie membră a semnatarului, de un club sau o altă organizaţie membră a unei organizaţii membre a unui semnatar sau la competiţii autorizate sau organizate de ligi profesioniste sau de orice organizator de manifestări sportive de nivel naţional sau internaţional sau la manifestări sportive de elită sau de nivel naţional finanţate de un organism guvernamental sau organizate pe teritoriul României de un organizator neafiliat.(2) Un sportiv sau o altă persoană care face obiectul unei perioade de suspendare mai mare de 4 ani poate participa ca sportiv, după executarea a 4 ani din perioada de suspendare, la competiţii sportive locale, care nu se află sub incidenţa sau în orice alt mod sub autoritatea unui semnatar al Codului sau a unui membru al unui semnatar al Codului, dar numai dacă acea competiţie sportivă locală nu este de un nivel care ar putea altfel să califice în mod direct sau indirect un sportiv sau o persoană să concureze sau să acumuleze puncte într-un campionat naţional sau într-o manifestare sportivă internaţională şi nu presupune ca sportivul sau altă persoană să lucreze în vreo modalitate cu persoane protejate.(3) Un sportiv sau o altă persoană aflată în perioada de suspendare are obligaţia de a se supune testării şi de a răspunde la orice solicitări formulate de o organizaţie anti-doping în vederea furnizării informaţiilor privind localizarea.(4) Ca o excepţie de la prevederile alin. (1)-(3), un sportiv poate reveni pentru a se antrena cu o echipă sau pentru a utiliza dotările unui club sau unei organizaţii membre a unei organizaţii membre a unui semnatar, pe perioada mai scurtă dintre:a) ultimele două luni rămase din perioada de suspendare;b) ultimul sfert din perioada de suspendare impusă.(5) Un sportiv sau o altă persoană care încalcă interdicţia participării pe parcursul unei suspendări provizorii, potrivit alin. (1)-(3), nu va primi nicio reducere pentru perioada de suspendare provizorie executată, iar rezultatele realizate printro astfel de participare vor fi descalificate.(6) În situaţia în care un sportiv sau o altă persoană care a fost suspendat(ă) încalcă interdicţia de participare în perioada de suspendare descrisă la alin. (1)-(3), rezultatele unei asemenea participări vor fi descalificate şi o nouă perioadă de suspendare egală ca durată cu perioada iniţială de suspendare va fi adăugată la finalul perioadei de suspendare iniţială. Noua perioadă de suspendare, inclusiv o mustrare sau nicio perioadă de suspendare, poate fi modificată în funcţie de gradul de vinovăţie a sportivului sau a altei persoane şi de alte circumstanţe legate de cazul în speţă. Decizia dacă un sportiv sau altă persoană a încălcat interdicţia de participare şi dacă este incidentă o modificare va fi luată de organizaţia anti-doping a cărei procedură de gestionare a rezultatelor a dus la impunerea perioadei de suspendare iniţială. Această decizie poate fi contestată cu apel.(7) Dispoziţiile art. 62 sunt aplicabile şi personalului asistent al sportivului sau altei persoane care ajută persoana să încalce interdicţia de participare pe timpul perioadei de suspendare sau de suspendare provizorie. Sancţiunea pentru încălcarea art. 2 alin. (2) lit. i) pentru acest tip de sprijin se aplică de către organizaţia anti-doping cu autoritate în raport cu personalul asistent al sportivului sau altă persoană.
  Articolul 108Pentru orice încălcare a reglementărilor antidoping care nu presupune o sancţiune redusă în sensul art. 94-99, o parte sau întreg sprijinul financiar legat de sport sau alte beneficii legate de sport primite de o astfel de persoană vor fi retrase de către semnatari, organizaţiile membre ale semnatarilor, de Ministerul Sportului sau, după caz, de către Guvern.Articolul 109(1) În situaţia în care mai mult de un membru al unei echipe dintr-un sport de echipă a fost înştiinţat despre o încălcare a reglementărilor anti-doping în sensul art. 51 în legătură cu o manifestare sportivă, organismul sub egida căruia se află manifestarea sportivă va efectua testareaţintă corespunzătoare a echipei pe durata manifestării sportive.(2) În situaţia în care mai mult de 2 membri ai unei echipe dintr-un sport de echipă sunt găsiţi vinovaţi de o încălcare a reglementărilor anti-doping prevăzută la art. 2 alin. (2) în perioada unei manifestări sportive, organismul sub egida căruia se organizează manifestarea sportivă va impune echipei o sancţiune corespunzătoare, cum ar fi pierderea punctelor, descalificarea dintr-o competiţie sau probă sau o altă sancţiune, pe lângă orice consecinţe dispuse în sarcina sportivilor în cauză.(3) Organismul sub egida căruia se organizează o manifestare sportivă poate alege să stabilească pentru o manifestare reguli care să impună pentru sporturile de echipă consecinţe mai stricte decât cele prevăzute la alin. (2) în legătură cu manifestarea în cauză. În mod similar, o federaţie internaţională poate alege să stabilească nişte reguli care să impună consecinţe mai stricte decât cele prevăzute la alin. (2) pentru sporturile de echipă aflate sub autoritatea sa.
  Capitolul XIV ApeluriArticolul 110(1) Deciziile ANAD sau ale Comisiei de audiere emise sau adoptate în baza prevederilor prezentei legi pot fi atacate cu apel la Comisia de apel sau, după caz, la CAS, potrivit dispoziţiilor prezentului capitol.(2) Domeniul revizuirii în apel vizează toate elementele relevante în raport cu cazul în speţă şi în mod expres nu se limitează la elementele sau domeniul revizuirii din procedura desfăşurată în faţa Comisiei de audiere. Oricare dintre părţile apelului poate propune dovezi, argumente legale şi pretenţii care nu au fost prezentate la audierea în primă instanţă atât timp cât acestea derivă din aceeaşi cauză sau din aceleaşi fapte sau circumstanţe generale ridicate sau prezentate la audierea în faţa Comisiei de audiere.(3) Pot fi atacate cu apel, la Comisia de apel sau, după caz, la CAS, următoarele decizii:a) o decizie a ANAD sau, după caz, a Comisiei de audiere că s-a comis o încălcare a reglementărilor anti-doping;b)
  deciziile ANAD sau, după caz, ale Comisiei de audiere de a impune sau de a nu impune consecinţe pentru încălcări ale reglementărilor anti-doping;
  c) o decizie a ANAD sau, după caz, a Comisiei de audiere că nu s-a comis o încălcare a reglementărilor anti-doping;d) o decizie a ANAD sau, după caz, a Comisiei de audiere că o procedură privind o încălcare a reglementărilor anti-doping nu poate fi continuată din motive procedurale, inclusiv prescripţia;e) o decizie a ANAD de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o încălcare a reglementărilor anti-doping;f) o decizie a ANAD de a nu continua cercetarea unei încălcări a reglementărilor anti-doping după o investigaţie efectuată în conformitate cu Standardul internaţional pentru gestionarea rezultatelor;g) o decizie a Comisiei de audiere de a impune sau de a revoca o măsură de suspendare provizorie ca urmare a unei audieri provizorii;h) nerespectarea de către ANAD a prevederilor art. 57;
  i) nerespectarea prevederilor art. 103 alin. (1);j) nerespectarea de către ANAD a prevederilor art. 80;k) decizia conform căreia ANAD nu are competenţa să decidă cu privire la o posibilă încălcare a unei reglementări antidoping sau la consecinţele ce se impun;l) o decizie a ANAD de a suspenda sau nu consecinţele sau de a reinstitui sau nu consecinţele în conformitate cu art. 98 şi 99;m) o decizie adoptată în conformitate cu art. 107 alin. (5)-(7);n) decizia ANAD de a nu pune în aplicare o decizie adoptată de o altă organizaţie anti-doping în conformitate cu dispoziţiile art. 122-124;o) o decizie a ANAD emisă în temeiul art. 156;
  p) decizia WADA de a nu acorda o scutire de la obligativitatea impusă unui sportiv de a-şi anunţa revenirea în activitatea competiţională cu 6 luni în prealabil, conform art. 40;q) decizia WADA de a desemna răspunderea privind gestionarea rezultatelor, în cazul apariţiei unui litigiu între ANAD şi altă organizaţie anti-doping.
  Articolul 111(1) Deciziile prevăzute la art. 110 alin. (3) lit. a)-p), în situaţia în care nu sunt aplicabile prevederile art. 61 alin. (3), pot fi contestate la Comisia de apel de către următoarele entităţi:a) sportivul sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate;b) altă persoană în legătură cu care s-a luat decizia contestată;
  c) federaţia internaţională responsabilă;d) Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Internaţional Paralimpic, după caz, în situaţia în care decizia poate avea efecte în raport cu Jocurile Olimpice sau Jocurile Paralimpice, inclusiv decizii care privesc dreptul de participare la Jocurile Olimpice sau Jocurile Paralimpice;e) organizaţia naţională anti-doping din ţara de reşedinţă a persoanei sau din ţările în care persoana deţine cetăţenie sau licenţă;f) ANAD;g) WADA.
  (2) Termenul pentru exercitarea apelului de către entităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) este de 21 de zile calculat de la data comunicării deciziei. Termenul pentru exercitarea apelului de către WADA este prevăzut la art. 113 alin. (2).
  (3) Deciziile prin care s-a dispus o suspendare provizorie pot fi atacate cu apel exclusiv de către sportivul sau de către altă persoană căruia/căreia i s-a impus o suspendare provizorie, în termen de 5 zile de la data notificării. Apelul se judecă în regim de urgenţă.(4) Organizaţiile anti-doping cu drept de a formula apel, potrivit dispoziţiilor alin. (1) lit. b)-g), pot solicita, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, o copie a dosarului complet în baza căruia s-a emis decizia.(5) Toate părţile într-un apel la CAS trebuie să se asigure că WADA şi toate celelalte părţi cu drept de apel au fost notificate în timp util cu privire la apel.
  Articolul 112(1) Apelurile prevăzute la art. 98 se soluţionează de către Comisia de apel, cu excepţia celor expres prevăzute în competenţa exclusivă a CAS, cu respectarea dispoziţiilor art. 61 alin. (3).(2) Comisia de apel se organizează şi îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor cap. VIII.Articolul 113(1) Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la CAS numai de entităţile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. c), d) şi g).(2) Termenul-limită pentru formularea unui apel de către WADA va fi data celui mai îndepărtat dintre următoarele:a) 21 de zile de la ultima zi în care oricare dintre celelalte părţi cu drept de apel ar fi putut formula apel; saub) 21 de zile de la data la care WADA primeşte dosarul complet referitor la decizie.
  Articolul 114(1) În speţele cărora le sunt incidente prevederile art. 61 alin. (3), următoarele părţi au drept de apel la CAS:a) sportivul sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate;b) cealaltă parte în speţa în care s-a dispus decizia;c) federaţia internaţională responsabilă;d) Comitetul Internaţional Olimpic sau Comitetul Internaţional Paralimpic, după caz, în situaţia în care decizia poate avea efecte în raport cu Jocurile Olimpice sau Jocurile Paralimpice, inclusiv decizii care privesc dreptul de participare la Jocurile Olimpice sau Jocurile Paralimpice;e) organizaţia naţională anti-doping a ţării de domiciliu al persoanei sau din ţările unde persoana deţine cetăţenie sau licenţă;f)
  WADA.
  (2) Dispoziţiile art. 111 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul apelurilor formulate împotriva deciziilor de suspendare provizorie de către sportivii de nivel internaţional sau de către alte persoane în cazurile prevăzute la art. 61 alin. (3), în termenul de exercitare prevăzut de CAS şi în conformitate cu procedura de soluţionare a apelurilor de la CAS.
  Articolul 115Deciziile prevăzute la art. 110 alin. (3) lit. g) pot fi contestate direct la CAS numai de către sportivi sau alte persoane prevăzute la art. 61 alin. (3) împotriva cărora a fost impusă sancţiunea de suspendare provizorie.Articolul 116(1) Apelul incident, precum şi alte forme de apel subsecvente formulate de intimat în cazurile prezentate la CAS în temeiul prevederilor Codului sunt permise în mod specific. Orice parte cu drept de apel în temeiul art. 111-114 trebuie să formuleze un apel incident sau un apel subsecvent cel mai târziu odată cu întâmpinarea formulată de partea respectivă.
  (2) În situaţia în care, într-un anumit caz, ANAD nu reuşeşte, într-o limită rezonabilă de timp stabilită de WADA, să adopte o decizie prin care să stabilească dacă a avut loc o încălcare a reglementărilor anti-doping, WADA poate alege să facă apel direct la CAS ca şi cum ANAD ar fi luat o decizie conform căreia nu a fost săvârşită nicio încălcare a reglementărilor anti-doping. În situaţia în care completul arbitral de la CAS stabileşte că a fost săvârşită o încălcare a reglementărilor anti-doping şi că WADA a acţionat rezonabil alegând să facă apel direct la CAS, atunci costurile şi onorariile de reprezentare avocaţială angajate de WADA pentru judecarea apelului vor fi rambursate WADA de către ANAD.
  Articolul 117Deciziile contestate îşi păstrează efectele pe durata desfăşurării procedurii de apel, cu excepţia situaţiei în care Comisia de apel, respectiv CAS decide suspendarea acestora.Articolul 118ANAD va comunica decizia emisă de Comisia de apel sportivului sau altei persoane şi altor organizaţii cu drept de a formula apel.
  Articolul 119Comisia de apel soluţionează cauza sub toate aspectele şi nu se limitează la elementele, temeiurile sau domeniul revizuirii din prima instanţă.Articolul 120Orice organizaţie anti-doping care este parte întro procedură de apel va transmite cu promptitudine decizia dispusă în apel sportivului sau altei persoane şi oricărei organizaţii anti-doping care ar fi avut drept de apel în temeiul art. 111 şi 114, în conformitate cu prevederile art. 82.Articolul 121În situaţia în care WADA are dreptul de a formula apel în temeiul art. 99 şi nicio altă parte nu a formulat apel împotriva unei decizii finale în cadrul procedurii organizaţiei anti-doping, WADA poate contesta cu apel astfel de decizii direct la CAS fără a fi obligată să epuizeze alte căi de atac în cadrul procedurii organizaţiei anti-doping.
  Capitolul XV
  Punerea în aplicare a deciziilor altor organizaţii anti-dopingArticolul 122(1) O decizie privind încălcarea reglementărilor anti-doping dispusă de o organizaţie anti-doping semnatară, un organism de apel sau CAS va deveni automat obligatorie, după notificarea părţilor, nu doar pentru părţile care iau parte la procedură, dar şi pentru orice semnatar din orice sport, având efectele descrise mai jos:a) decizia unuia dintre organismele descrise mai sus, prin care se impune o suspendare provizorie după ce a avut loc o audiere provizorie sau sportivul sau o altă persoană fie a acceptat suspendarea provizorie, fie a renunţat la dreptul la o audiere provizorie, audiere în regim de urgenţă sau apel în regim de urgenţă, interzice automat unui sportiv sau altei persoane să participe în toate sporturile aflate sub autoritatea unui semnatar, pe durata perioadei de suspendare provizorie;b) decizia unuia dintre organismele descrise mai sus, prin care se impune o perioadă de suspendare, după ce a avut loc o audiere sau s-a renunţat la audiere, interzice automat unui sportiv sau altei persoane să participe în toate sporturile aflate sub autoritatea unui semnatar, pe durata perioadei de suspendare;c) decizia unuia dintre organismele descrise mai sus, prin care se acceptă o încălcare a reglementărilor anti-doping, are caracter automat obligatoriu pentru toţi semnatarii;d) decizia unuia dintre organismele descrise mai sus, prin care sunt descalificate rezultate în conformitate cu art. 85, pe o perioadă de timp determinată, descalifică automat toate rezultatele obţinute sub autoritatea oricărui semnatar în respectiva perioadă de timp.(2)
  ANAD are obligaţia de a recunoaşte şi de a pune în aplicare o decizie şi efectele sale, conform prevederilor alin. (1), fără a fi necesare demersuri suplimentare începând cu prima dintre următoarele date: data la care semnatarul primeşte notificarea privind decizia sau data la care decizia este consemnată în ADAMS.
  (3) O decizie de a revoca sau suspenda consecinţe dispusă de o organizaţie anti-doping, un organism de apel sau de CAS este obligatorie pentru toţi semnatarii, fără a fi necesare demersuri suplimentare, începând cu prima dintre următoarele date: data la care semnatarul primeşte notificarea privind decizia sau data la care decizia este consemnată în ADAMS.
  Articolul 123Cu toate acestea, fără a aduce atingere prevederilor art. 110, o decizie privind încălcarea reglementărilor anti-doping dispusă de un organizator de evenimente sportive majore în cadrul unei proceduri în regim de urgenţă în timpul unui eveniment sportiv nu este obligatorie pentru ceilalţi semnatari, cu excepţia cazului în care reglementările organizatorului de evenimente sportive majore oferă sportivului sau unei alte persoane oportunitatea de a formula apel în conformitate cu o procedură ordinară.Articolul 124O decizie anti-doping luată de un organism care nu este semnatar al Codului va fi pusă în aplicare de fiecare semnatar în situaţia în care semnatarul stabileşte că:a) acea decizie se încadrează în aria de competenţă a acelui organism; şib)
  reglementările anti-doping ale respectivului organism sunt, de altfel, în concordanţă cu prevederile Codului.
  Capitolul XVI Educaţia şi cercetarea anti-dopingSecţiunea 1 Educaţia anti-dopingArticolul 125(1) ANAD dezvoltă programe educative anti-doping la nivel naţional armonizate, coordonate şi eficiente în concordanţă cu prevederile Codului şi Standardului internaţional pentru educaţie.(2) Programele educative sunt create să păstreze spiritul sportului şi să protejeze sănătatea şi drepturile sportivului pentru a putea să concureze într-un mediu fără dopaj, să sporească gradul de conştientizare, să ofere informaţii precise şi să dezvolte capacitatea de luare a deciziilor în vederea prevenirii încălcării reglementărilor anti-doping cu sau fără intenţie şi a altor încălcări ale Codului.(3) Programele educative şi implementarea lor trebuie să conducă la însuşirea de valori şi principii care să protejeze spiritul sportiv.(4) ANAD, în cooperare cu alţi semnatari ai Codului, va planifica, implementa, monitoriza, evalua şi promova programele de educaţie în conformitate cu cerinţele prevăzute în Standardul internaţional pentru educaţie.Articolul 126(1) Programele educative, aşa cum este prevăzut în Standardul internaţional pentru educaţie, vor promova spiritul sportiv cu scopul de a crea o influenţă pozitivă şi pe termen lung asupra deciziilor sportivului şi a altor persoane.(2) ANAD va dezvolta planul de educaţie anti-doping, în concordanţă cu Standardul internaţional pentru educaţie. Stabilirea priorităţilor în privinţa grupurilor-ţintă şi a activităţilor se va întemeia pe un raţionament clar al planului de educaţie.(3) ANAD va pune la dispoziţia celorlalţi semnatari planul de educaţie pentru a evita duplicarea eforturilor atunci când este posibil şi pentru a sprijini procesul de recunoaştere prevăzut în Standardul internaţional pentru educaţie.
  (4) Programul educativ al ANAD trebuie să includă următoarele componente de conştientizare, informare, bazate pe valori şi componente educative care să fie disponibile pe siteul acesteia, după cum urmează:a) principii şi valori asociate cu sportul curat;b) drepturile şi responsabilităţile sportivului, personalului asistent al sportivului şi a altor grupuri prevăzute în Cod;c) principiul responsabilităţii stricte;d) consecinţele dopajului în ceea ce priveşte sănătatea, efectele sociale şi economice şi sancţiunile;e) încălcările reglementărilor anti-doping;f) substanţele şi metodele din Lista interzisă;g)
  riscul utilizării suplimentelor alimentare;
  h) utilizarea de medicamente şi SUT;i) procedurile de testare, inclusiv probele de urină, sânge şi paşaportul biologic al sportivului;j) cerinţele Lotului de testare înregistrat, inclusiv informaţiile privind localizarea şi utilizarea ADAMS.
  Articolul 127(1) ANAD va identifica grupurile-ţintă şi va alcătui un lot pentru acţiunile educative, care să corespundă cerinţelor minime prevăzute în Standardul internaţional pentru educaţie.
  (2) Orice activitate educativă adresată lotului pentru acţiunile educative va fi transmisă de o persoană instruită şi autorizată conform prevederilor stabilite în Standardul internaţional pentru educaţie.
  Articolul 128(1) ANAD va coopera cu WADA pentru a pune în aplicare Standardul internaţional pentru educaţie.(2) WADA funcţionează ca un registru central pentru informaţiile şi resursele educative şi/sau pentru programele elaborate de WADA sau de semnatari.(3) Semnatarii vor coopera atât între ei, cât şi cu guvernele pentru coordonarea demersurilor.(4) La nivel naţional, programele de educaţie sunt coordonate de ANAD care colaborează cu federaţiile sportive naţionale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Comitetul Naţional Paralimpic, Guvernul şi instituţiile de învăţământ.
  (5) Programele de educaţie destinate sportivilor de nivel internaţional vor avea prioritate pentru federaţiile internaţionale. Evenimentele axate pe educaţie constituie un element obligatoriu al oricărui program anti-doping asociat cu un eveniment internaţional.
  Articolul 129(1) Toţi semnatarii vor coopera între ei şi cu guvernele pentru a încuraja organizaţiile sportive, instituţiile de învăţământ şi asociaţiile profesionale relevante să elaboreze şi să implementeze coduri de conduită adecvate, care să reflecte bunele practici şi principiile etice în practicarea sportului cu referire la anti-doping.(2) Astfel de coduri de conduită trebuie să prevadă măsuri disciplinare adecvate ce trebuie adoptate de organismele sportive fie pentru a sprijini punerea în aplicare a oricăror sancţiuni pentru dopaj, fie pentru ca o organizaţie să întreprindă propriile demersuri disciplinare în situaţia în care lipsa dovezilor suficiente împiedică gestionarea unei încălcări a reglementărilor anti-doping.
  Secţiunea a 2-a
  Cercetarea anti-dopingArticolul 130(1) Cercetarea anti-doping contribuie la elaborarea şi implementarea de programe eficiente de control doping şi la informarea şi educarea pentru un sport fără dopaj.(2) ANAD, LCD şi WADA vor încuraja şi promova astfel de cercetări şi vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că rezultatele acestor cercetări sunt folosite pentru promovarea obiectivelor care sunt în acord cu principiile Codului.Articolul 131(1) Cercetarea anti-doping poate cuprinde, fără a se limita la acestea, studii sociologice, comportamentale, juridice şi etice, pe lângă investigaţiile efectuate în domeniul ştiinţific, medical, analitic, statistic şi fiziologic.(2) Fără să se limiteze la cele menţionate mai sus, vor fi efectuate studii cu privire la elaborarea şi evaluarea eficienţei programelor ştiinţifice de antrenament fiziologic şi psihologic care sunt în concordanţă cu principiile Codului şi care respectă integritatea subiecţilor umani, precum şi studii referitoare la utilizarea noilor substanţe sau metode rezultate din descoperirile ştiinţifice.
  Articolul 132Coordonarea prin intermediul WADA a cercetării anti-doping este esenţială. Sub rezerva drepturilor de proprietate intelectuală, rezultatele unor astfel de cercetări efectuate în domeniul anti-doping vor fi puse la dispoziţia WADA şi, după caz, vor fi comunicate organizaţiilor anti-doping, sportivilor şi altor persoane.Articolul 133(1) Activităţile de cercetare în domeniul antidoping trebuie efectuate în conformitate cu practicile etice recunoscute pe plan internaţional.(2) În cadrul cercetării anti-doping se va evita administrarea de substanţe interzise sau de metode interzise sportivilor.(3) Rezultatele obţinute în urma cercetării anti-doping nu trebuie folosite în mod abuziv şi aplicate în scop de dopaj.
  Articolul 134(1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 133 alin. (1) şi (2) poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau, după caz, penală a personalului ANAD şi a personalului LCD.(2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 133 alin. (3) poate întruni elementele constitutive ale unei încălcări ale reglementărilor anti-doping săvârşite de persoanele care folosesc şi aplică rezultatele cercetării în scop de dopaj.
  Capitolul XVII Obligaţiile structurilor sportive naţionale şi ale Comitetului Olimpic şi Sportiv RomânArticolul 135(1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Comitetul Naţional Paralimpic, federaţiile sportive naţionale, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, ligile profesioniste şi cluburile sportive au obligaţia de a-şi modifica şi completa statutele şi regulamentele în concordanţă cu dispoziţiile prezentei legi, ale Codului, cu reglementările federaţiilor sportive internaţionale şi cu normele privind controlul doping.(2) Sportivul are obligaţia de a suporta costurile analizelor de laborator în cazul unui rezultat pozitiv.(3) Solicitantul controlului doping are obligaţia de a suporta costurile de prelevare şi ale analizelor de laborator, inclusiv cele generate de recomandările APMU şi probele diluate.Articolul 136(1) Orice organizator al unei competiţii sau al unei manifestări sportive organizate de acesta are obligaţia de a desemna o persoană care să asigure:a) spaţiul necesar pentru organizarea staţiei de control doping conform normelor metodologice de control doping;
  b) hidratarea sportivilor în staţia de control doping, potrivit Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii.
  (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în cazul competiţiilor organizate pentru sporturile de echipă ce se desfăşoară pe parcursul mai multor etape, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine cluburilor sportive gazdă.
  Articolul 137(1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Comitetul Naţional Paralimpic, federaţiile sportive naţionale, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar şi ligile profesioniste sunt obligate să comunice ANAD, în termenul stabilit de aceasta, informaţii detaliate privind numărul de sportivi legitimaţi, calendarul sportiv intern şi internaţional, planurile de pregătire a echipelor şi sportivilor care participă la competiţiile şi evenimentele sportive organizate de acestea, cu precizarea exactă a locurilor şi orelor de desfăşurare, lista cu sportivii de nivel naţional/internaţional şi adresele acestora, precum şi orice alte informaţii solicitate în conformitate cu Standardul internaţional de testare şi investigaţii.(2) Federaţiile sportive naţionale au obligaţia de a comunica ANAD, cu cel puţin 5 zile înainte, orice modificare intervenită în calendarul sportiv sau în planul de pregătire.
  (3) Federaţiile sportive naţionale, cluburile, ligile, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român au obligaţia de a desemna o persoană responsabilă cu activitatea anti-doping.
  Articolul 138(1) Cluburile sportive au obligaţia să comunice informaţiile necesare entităţilor la care sunt afiliate, în vederea respectării prevederilor art. 137.(2) Informaţiile prevăzute la art. 137 alin. (1) se comunică şi Agenţiei Naţionale Anti-Doping în termenul stabilit de către aceasta prin solicitarea formulată în scris.Articolul 139(1)
  În vederea protejării sănătăţii sportivilor şi prevenirii dopajului în sport federaţiile sportive naţionale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetul Naţional Paralimpic au obligaţia să îşi prevadă în bugetul anual sume destinate programelor de educaţie anti-doping şi să desemneze o persoană cu cunoştinţe în domeniul medical, atestată anual de ANAD să desfăşoare aceste programe educative destinate sportivilor şi personalului asistent.
  (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.
  Articolul 140(1) Punerea în aplicare a sancţiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor revine federaţiilor, cluburilor sau ligilor, organizatorilor de competiţii sau manifestări sportive în conformitate cu prevederile prezentei legi.(2) Neîndeplinirea de către federaţii, cluburi, ligi sau Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, organizatorilor de competiţii sau manifestări sportive, a obligaţiilor prevăzute la alin. (1), cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 141 alin. (1), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei, retragerea oricărui sprijin financiar din fonduri publice, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv, interdicţia de a organiza competiţii sau manifestări sportive pe teritoriul României pentru o perioadă cuprinsă între 1-3 ani, după caz.Articolul 141
  (1) Introducerea sportivilor aflaţi în perioada de suspendare în competiţii sau manifestări sportive de către federaţii sportive naţionale, cluburi, ligi profesioniste ori alţi organizatori de competiţii sau manifestări sportive constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 30.000 lei, precum şi retragerea oricărui sprijin financiar din fonduri publice, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv, interdicţia de a organiza competiţii pe teritoriul României pentru o perioadă cuprinsă între 1-3 ani.(2) Desemnarea pentru a fi supusă testării doping a unei persoane care nu are calitatea de sportiv constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei.
  Articolul 142(1) Cluburile sportive şi ligile profesioniste în cadrul cărora au fost sancţionate persoane pentru dopaj se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 30.000 lei.(2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 42 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.(3) Nerespectarea prevederilor art. 76 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei. Aplicarea sancţiunii contravenţionale se realizează la sesizarea preşedintelui Comisiei de audiere sau a preşedintelui Comisiei de apel.
  (4) Nerespectarea prevederilor art. 136 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(5) Nerespectarea de către sportivii sau membrii personalului asistent suspendaţi a prevederilor art. 107 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(6) Nerespectarea prevederilor art. 137 şi 138 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.(7) Nerespectarea dispoziţiilor art. 147 de către administratorii bazelor sportive şi organizatorii manifestărilor sportive constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.(8) Determinarea exercitată, prin orice mijloace, de către o persoană asupra unui sportiv, în scopul utilizării de substanţe şi/sau metode interzise, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.(9) Sportivul care a încălcat reglementările anti-doping, în cazul aplicării sancţiunii maxime pentru fapta săvârşită, conform prezentei legi, va fi sancţionat cu amendă de la 750 lei la 1.000 lei pentru încălcări care presupun substanţe sau metode specifice şi de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru încălcări care presupun substanţe sau metode nespecifice.(10)
  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul ANAD.
  Articolul 143(1) Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, prevăzute la art. 139 alin. (2), art. 140 alin. (2), art. 141 şi 142, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 139 alin. (2), art. 140 alin. (2), art. 141 şi 142 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând contravaloarea amenzilor contravenţionale constituie venit al ANAD şi se utilizează pentru acţiunile privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.Articolul 144
  În cazul în care substanţele descoperite pe parcursul controlului doping intră şi sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, Agenţia are obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională Antidrog şi organele de urmărire penală.
  Titlul III Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 145(1) Pentru informarea şi educarea personalului implicat în activităţile sportive, toate instituţiile de învăţământ superior medical şi farmacologic, de educaţie fizică şi sport din ţară, precum şi Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor introduc în programele de învăţământ cursuri de prezentare a reglementărilor naţionale şi internaţionale antidoping, precum şi Strategia naţională anti-doping.(2) Instituţiile de învăţământ vor introduce în programa şcolară activităţi de educare şi informare anti-doping.Articolul 146(1) Pe lângă răspunderea pentru încălcarea reglementărilor anti-doping în sensul Codului şi al art. 2 din prezenta lege, care va fi stabilită conform procedurii de gestionare a rezultatelor prevăzută la art. 51 - 60 şi va face obiectul sancţiunilor prevăzute la art. 85 - 91, ofiţerii de control doping, oficialii pentru recoltarea probelor de sânge, terţii delegaţi, membrii Comisiei de audiere şi ai Comisiei de apel răspund pentru faptele care constituie încălcări ale reglementărilor anti-doping săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin din prezenta lege sau a contractelor încheiate cu Agenţia, după caz, administrativ, disciplinar, civil sau penal.(2) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva membrilor comisiilor se suportă de către ANAD sau de către Secretariatul General al Guvernului şi se recuperează de la membrii comisiilor care au căzut în pretenţii.Articolul 147Conducerea ANAD, precum şi personalul implicat în controlul doping sau în investigaţii vor avea acces şi pot folosi, la cererea acestora, spaţiile şi utilităţile necesare controlului doping, în toate bazele sportive şi la toate manifestările sportive pe bază de legitimaţie, ale cărei model şi conţinut se stabilesc prin ordin al preşedintelui ANAD, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau pe bază de delegaţie emisă de ANAD.Articolul 148
  (1) Personalul ANAD şi ofiţerii de control doping poartă uniforme de serviciu cu însemne specifice.(2) Modelul, însemnele specifice, modul de acordare şi portul uniformei se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAD.(3) Finanţarea cheltuielilor privind achiziţionarea uniformelor de serviciu se realizează din fondurile prevăzute în bugetul ANAD cu această destinaţie.
  Articolul 149Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în anexele la bugetul aprobat acestei instituţii, respectiv în anexele privind cheltuielile cu salariile şi numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, cu avizul Ministerului Finanţelor, precum şi în bugetele instituţiilor care fac obiectul prevederilor acestei legi.Articolul 150
  (1) Mandatul membrilor Comisiei de audiere selectaţi în temeiul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 118/2018 privind aprobarea criteriilor pentru selecţia membrilor Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor şi a procedurilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor pentru desemnarea membrilor Comisiei de audiere a sportivilor şi personalului asistent al sportivilor, aflaţi în componenţa acesteia la data intrării în vigoare a prezentului act normativ continuă până la expirarea acestuia, cu respectarea regimului incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese prevăzute de lege.(2) Ulterior expirării mandatului iniţial locurile rămase vacante se vor completa conform procedurii de la art. 66 alin. (2).(3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător mandatului membrilor în exerciţiu ai Comisiei de apel până la expirarea acestuia.
  Articolul 151(1) Orice caz de încălcare a reglementărilor antidoping care nu a fost soluţionat până la data intrării în vigoare şi orice caz de încălcare a reglementărilor anti-doping care a apărut după data intrării în vigoare a prezentei legi, cu privire la o faptă comisă anterior acestei date, vor fi guvernate de reglementările anti-doping în vigoare la momentul la care a avut loc încălcarea, dacă noile prevederi nu sunt mai favorabile.(2) Dacă Comisia de audiere, Comisia de apel sau CAS, examinând cazul, stabilesc aplicarea principiului legii mai favorabile, atunci se aplică dispoziţiile legale mai favorabile.
  (3) În aceste scopuri, perioadele anterioare în care încălcările reglementărilor anti-doping stabilite pot fi luate în consideraţie în sensul încălcărilor multiple şi a prescripţiei, reprezintă reglementări procedurale.
  Articolul 152(1) În ceea ce priveşte cazurile în care o decizie finală privind o încălcare a reglementărilor anti-doping a fost luată înaintea intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, dar sportivul sau altă persoană se află încă în perioada de suspendare la data intrării în vigoare, sportivul sau o altă persoană poate solicita ANAD să ia în considerare o reducere a perioadei de suspendare în temeiul prevederilor prezentei legi.(2) Cererea se depune la ANAD înainte de expirarea perioadei de suspendare.(3) Decizia ANAD poate fi supusă apelului conform art. 111.
  Articolul 153În vederea aplicării art. 94 în aprecierea unei perioade de suspendare pentru o a doua încălcare, dacă sancţiunea dispusă pentru prima încălcare a fost stabilită pe baza reglementărilor anterioare, se va aplica perioada de suspendare care ar fi fost stabilită pentru acea primă încălcare dacă ar fi fost aplicabile prevederile prezentei legi.Articolul 154(1) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului şi se vor interpreta conform acestuia.(2) Încălcările reglementărilor anti-doping săvârşite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi continuă să fie considerate drept prima încălcare sau, după caz, a doua încălcare, în scopul stabilirii sancţiunilor pentru încălcări ale reglementărilor antidoping survenite ulterior intrării în vigoare a acesteia.Articolul 155În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, preşedintele ANAD va supune spre aprobare Guvernului structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale ANAD şi va face numirile în funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit structurii organizatorice aprobate.Articolul 156În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a dispoziţiilorprezenteilegi, ANADiniţiază şi supune spre adoptareGuvernuluinormelemetodologiceprivind controlul doping şi normele metodologice privind educaţia anti-doping, cu respectarea standardelor internaţionale ale WADA.Articolul 157Dispoziţiile cap. XVII din titlul II intră în vigoare la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Articolul 158(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 1-83 şi art. 94-103 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Dispoziţiile art. 84-93 din Legea nr. 227/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Bucureşti, 23 decembrie 2021.Nr. 310.-----