Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 25 noiembrie 2021de distribuire a biletelor de odihnă pentru poliţiştii de penitenciare în centrele aparţinând sistemului administraţiei penitenciare
EMITENT
 • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1215 din 21 decembrie 2021Data intrării în vigoare 21-12-2021


  Aprobată prin DECIZIA nr. 1.077 din 25 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1215 din 21 decembrie 2021.
  Articolul 1Distribuirea biletelor de odihnă pentru poliţiştii de penitenciare în centrele aparţinând sistemului administraţiei penitenciare se face în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 604/2021 pentru aprobarea condiţiilor în care poliţiştii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată şi bilete de odihnă şi în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.Articolul 2(1) Poliţiştii de penitenciare pot beneficia de bilete de odihnă o singură dată pe an, numai pe perioada concediilor de odihnă.(2) Prin bilet de odihnă se înţelege contravaloarea serviciilor de cazare şi masă de care beneficiază poliţistul de penitenciare împreună cu soţul/soţia acestuia şi copiii aflaţi în întreţinere, pe durata unei serii de odihnă, pe spaţiu de cazare, aşa cum este definit la art. 14 alin. (2) din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 şi 353 bis din 14 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Durata unei serii de odihnă este de 6 nopţi/sejur.(4) Anual, Direcţia economico-administrativă comunică structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate oferta centrelor de pregătire, odihnă şi recuperare aparţinând sistemului administraţiei penitenciare, care cuprinde locaţia, preţul şi numărul biletelor de odihnă alocate, seriile de odihnă şi spaţiile de cazare.(5) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primire, oferta este adusă la cunoştinţa personalului, prin afişare la avizier şi prin alte mijloace de comunicare electronică. Oferta este însoţită de informaţii privind modul de rezervare, termen şi proceduri.
  Articolul 3(1) Poliţiştii de penitenciare, pe baza ofertei, pot solicita acordarea biletelor de odihnă prin formularea şi depunerea unei cereri la secretariatul unităţii din care fac parte, conform anexei nr. 1, din care să rezulte următoarele:a) datele de identificare şi de contact ale beneficiarului poliţist de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare, locul de muncă şi funcţia ocupată;b) structura spaţiului de cazare şi categoria de asigurat în care se încadrează membrii de familie pentru care se solicită bilete;c) destinaţia solicitată şi perioada biletului, prin menţionarea a 4 opţiuni;d) angajamentul de a achita contribuţia care trebuie suportată de beneficiarul biletului de odihnă;e)
  declaraţia, sub sancţiunile aplicabile infracţiunilor de fals, că biletul de odihnă nu se decontează de către altă instituţie.
  (2) Cererile poliţiştilor de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare se depun în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării ofertei.(3) Cererile înregistrate la secretariatul unităţii se centralizează la nivelul structurii de resurse umane din fiecare unitate.
  Articolul 4(1) La nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al fiecărei unităţi subordonate se constituie, prin act administrativ al conducătorului unităţii, în termen de maximum 5 zile de la încheierea perioadei de depunere a cererilor, o comisie de analiză a acestora.(2) Comisia este formată din:a)
  un preşedinte, desemnat din rândul membrilor comisiei;
  b) câte un membru din cadrul sectoarelor: economico-administrativ, siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, medical, resurse umane şi reintegrare socială;c) câte un reprezentant din cadrul organizaţiilor sindicale din unitate, în calitate de observatori.
  (3) Comisia analizează cererile pentru acordarea biletelor de odihnă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data constituirii.(4) În cazul în care numărul de cereri admise se încadrează în numărul de bilete aprobate la nivelul unităţii, pe serii de odihnă, spaţii de cazare şi locaţii, comisia procedează la atribuirea biletelor.(5) În condiţiile în care numărul de cereri depuse este mai mare decât numărul de bilete alocate pe serii, spaţii de cazare şi locaţii, comisia procedează la departajarea acestora, în funcţie de punctajul obţinut prin aplicarea indicatorilor specifici prevăzuţi în anexa nr. 2.(6)
  Comisia atribuie biletele de odihnă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut în condiţiile alin. (5) şi în limita numărului de bilete alocate potrivit art. 2 alin. (4), conform opţiunilor exprimate.
  (7) Rezultatul departajării realizate conform alin. (5) se consemnează într-un centralizator care cuprinde, detaliat, punctajul obţinut la fiecare indicator specific, conform anexei nr. 2, pentru fiecare solicitant.(8) Punctajul final obţinut de fiecare solicitant potrivit alin. (5) şi menţiunea „cerere admisă“ se consemnează într-un procesverbal, semnat de toţi membrii comisiei, reprezentanţii organizaţiilor sindicale, şi avizat de directorul unităţii.(9) Procesul-verbal se întocmeşte în 3 exemplare: un exemplar se afişează la avizierul unităţii, un exemplar se predă structurii economico-financiare, iar cel de-al treilea se clasează la dosarul comisiei, care se păstrează la structura de resurse umane.(10) În vederea asigurării transparenţei, centralizatorul se păstrează la dosarul care conţine lucrările comisiei şi poate fi consultat, la cerere, de către persoanele interesate.(11) În termen de maximum 5 zile de la încheierea procesului-verbal, structura de resurse umane din unitate comunică structurii de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor o situaţie centralizatoare cu privire la:a) numărul total al biletelor de odihnă alocate unităţii penitenciare, potrivit art. 2 alin. (4);b) numărul total al cererilor poliţiştilor de penitenciare depuse pentru acordarea biletelor de odihnă;
  c) numărul de bilete de odihnă atribuite (denumire solicitant, serii de odihnă, spaţii de cazare);d) numărul biletelor neatribuite din cauza lipsei de solicitări;e) informaţii privind cererile de bilete de odihnă neaprobate, în condiţiile în care numărul de cereri depuse este mai mare decât numărul de bilete alocate pe serii şi locaţii (denumire solicitant, serii de odihnă, spaţii de cazare, punctaj obţinut, alte informaţii necesare).
  (12) La nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se constituie o comisie centrală, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2). Comisia centrală, pe baza situaţiilor centralizatoare primite din unităţile subordonate, analizează la nivelul sistemului administraţiei penitenciare posibilitatea redistribuirii biletelor de odihnă nerepartizate. Ulterior, atribuie biletele de odihnă şi comunică unităţilor subordonate, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare, rezultatul activităţii sale.
  Articolul 5(1) În termen de cel mult 30 de zile de la data atribuirii biletului, beneficiarul are obligaţia de a achita centrului de pregătire, odihnă şi recuperare 50% din contravaloarea acestuia.(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii, aceasta este confirmată la unitatea penitenciară - Serviciul financiar-contabilitate de către persoana beneficiară, prin transmiterea copiilor scanate după instrumentele de plată.(3) În cazul în care beneficiarul biletului nu îşi achită contribuţia prevăzută la alin. (1) în termenul de 30 de zile, acesta pierde dreptul la bilet, biletul fiind redistribuit de către comisia centrală următorului clasat.(4) Unitatea subordonată informează Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu privire la neefectuarea plăţii de către beneficiarul biletului de odihnă.(5) La momentul prezentării la centrul de pregătire, odihnă şi recuperare, beneficiarul biletului achită diferenţa din contravaloarea biletului.(6) La întoarcerea din concediul de odihnă, după efectuarea sejurului, beneficiarul biletului prezintă structurii economicofinanciare documentele justificative pe baza cărora se decontează 50% din contravaloarea biletului.Articolul 6(1) Decontarea contravalorii biletelor de odihnă se face din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie de către structura economico-administrativă din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate, după efectuarea sejurului de către poliţistul de penitenciare, pe baza biletului de odihnă atribuit şi a documentelor justificative.(2) Documentele justificative prevăzute la art. 6 alin. (1) sunt: cererea de decont, conform anexei nr. 3, factura în original, precum şi dovada efectuării plăţii biletului de către poliţistul de penitenciare beneficiar, respectiv chitanţă sau bon fiscal în original, ordin de plată sau extras de cont, după caz, şi copie după cererea de concediu de odihnă.(3) Structura economico-financiară verifică concordanţa dintre titularul cererii de decont şi următoarele documente:a) procesul-verbal întocmit de comisia din unitatea penitenciară;b) situaţia cererilor admise, comunicată de Administraţia Naţională a Penitenciarelor în urma redistribuirii biletelor de odihnă;c) documentele justificative anexate cererii de decont.
  (4) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3), structura economico-financiară solicită deschiderea de credite cu această destinaţie.(5) Structura economico-financiară, după parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei bugetare, conform reglementărilor legale în vigoare, efectuează decontarea a 50% din contravaloarea biletului, în termen de 10 zile lucrătoare de la încasarea fondurilor bugetare repartizate cu această destinaţie.(6) Prin contravaloarea biletelor de odihnă se înţelege contravaloarea cazării şi a meselor zilnice.(7) Contribuţia achitată în avans de beneficiarul biletului de odihnă se poate restitui în condiţiile în care acesta face dovada încadrării în unul dintre cazurile prevăzute de art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 604/2021.(8) În situaţia în care contribuţia achitată de beneficiarul biletului de odihnă a fost restituită, comisia centrală procedează la redistribuirea biletului de odihnă.
  Articolul 7
  (1) Biletele poliţiştilor de penitenciare se distribuie cu minimum 15 zile înainte de începerea sejurului.(2) Persoanele care se cazează sunt obligate să prezinte la recepţie cărţile/buletinele de identitate pentru înscrierea în evidenţe.(3) Copiii sub 14 ani, însoţiţi, se cazează pe baza certificatului de naştere în original sau copie şi a cărţii/buletinului de identitate a/al însoţitorului.(4) În situaţia în care atât soţul, cât şi soţia sunt poliţişti de penitenciare şi ambii solicită bilete de odihnă, se acordă un singur bilet.
  Articolul 8(1) În situaţia în care biletele de odihnă nu au fost atribuite integral, conform art. 4 alin. (12), se organizează o nouă sesiune de repartizare a biletelor de odihnă pentru anul în curs, exclusiv la nivelul fiecărei unităţi din sistemul administraţiei penitenciare, cu respectarea etapelor privind informarea personalului şi întocmirea documentelor prevăzute în prezenta procedură.
  (2) Ofertele şi locurile rămase disponibile la centrele de pregătire, odihnă şi recuperare din cadrul sistemului administraţiei penitenciare se comunică lunar de către acestea, dar şi la cerere, către unităţile din sistemul administraţiei penitenciare.(3) Comisia de la nivelul unităţii procedează la atribuirea biletelor, după ce, în prealabil, centrul de pregătire, odihnă şi recuperare confirmă rezervarea fermă a locurilor de cazare pentru una dintre seriile de odihnă solicitate.
  Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.Anexa nr. 1la procedură - Model cerere -Nr. ......./...............
  AvizatDomnule director,Subsemnatul(a), ......................................., având funcţia de .............................. (gradul, numele şi prenumele), în cadrul ..................................... (unitatea), prin prezenta solicit acordarea biletului de odihnă, în locaţia ..............................., spaţiul de cazare ............................ şi seria de odihnă, fiind menţionate 4 opţiuni:(1) .................................(2) .................................(3) .................................(4) ................................. .Precizez că membrul/membrii de familie pentru care solicit biletul este/sunt următorul/următorii şi se încadrează în următoarele categorii de asiguraţi:1. .................................2. .................................
  3. .................................4. ................................ .
  În cazul în care cererea va fi admisă, mă angajez să achit contribuţia care trebuie suportată de beneficiarul biletului de odihnă.Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, în cazul în care voi beneficia de bilet de odihnă, declar că acesta nu se decontează de altă instituţie.Menţionez că pot fi contactat la numărul de telefon ............................ .Cu stimă,Semnătura ........................ Data .......................
  Anexa nr. 2la procedurăIndicatori specifici pentru departajare
  a) Vechimea în sistemul administraţiei penitenciare - 1 punct pentru fiecare 3 ani lucraţi în sistemb) Calificativul obţinut în ultimii 3 ani de activitate profesională, astfel:
  AnulExcepţionalFoarte bunBunSatisfăcător
  Ultimul an4 pct.3 pct.2 pct.1 pct.
  Penultimul an3 pct.2 pct.1 pct.0 pct.
  Antepenultimul an2 pct.1 pct.0 pct.0 pct.
  c) Personalul care nu a beneficiat de bilet de odihnă în ultimii 3 ani - 3 puncted) Personalul cu familie monoparentală - 2 punctee) Celălalt soţ are calitatea de poliţist de penitenciare - 1 punctf) Personalul care figurează cu zile de concediu de odihnă restante - 1 punct pentru fiecare 5 zile restante
  g) Personalul care a renunţat la biletul de odihnă în anul anterior - se va scădea 1 puncth) Personalul care a beneficiat de bilet de odihnă în anul anterior - se vor scădea 3 punctei) Personalul care se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare - se va scădea 1 punctNOTĂ:În situaţia în care punctajul final este egal pentru doi sau mai mulţi poliţişti de penitenciare, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul aferent calificativului obţinut în ultimul an.
  Anexa nr. 3la procedură- Model cerere -Nr. ...../................Aprob,Director,.........................Avizat,Director economico-administrativ, Contabil-şef,.....................CEREREpentru decontarea contravalorii biletului de odihnă Domnului/Doamnei director al .......................Subsemnatul(a), ................................., având calitatea de angajat al sistemului administraţiei penitenciare la ................................, am efectuat concediul de odihnă în perioada ...................., conform cererii de concediu de odihnă, anexată în copie.Având în vedere prevederile art. 104 lit. h) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 604/2021 pentru aprobarea condiţiilor în care poliţiştii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată şi bilete de odihnă, vă rog să dispuneţi plata sumei de ................. lei, reprezentând 50% din contravaloarea biletului de odihnă aprobat la centrul ......................., seria ..........., conform următoarelor documente justificative, în original, ataşate prezentei:
  Nr. crt.Factură fiscalăChitanţă, bon fiscal, extras de cont, OP
  Nr./datăSuma în leiNr./datăSuma în lei
  1.
  2.
  3.
  Total
  Data..................Semnătura........................Verificat ...................................................................................(numele, prenumele şi semnătura persoanei care a efectuat verificarea din cadrul compartimentului financiar-contabilitate/data la care s-a efectuat verificarea)
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!